Wykład IX. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład IX. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej"

Transkrypt

1 Wykład IX - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik

2 Biblioteka FLTK FLTK - Fast Light Toolkit - biblioteka GUI, napisana w C++ międzyplatformowa, Unix/Linux/Windows/MacOS, dostępna pod różne kompilatory, szybkość i prostota, pełna zgodność ze standardem C++, współpraca z OpenGL (tryb 3D), licencja GNU GPL, narzędzie FLUID do projektowania UI.

3 Alternatywa do FLTK Aplikacje okienkowe w C++ możemy tworzyć również przy użyciu: biblioteka Qt - wieloplatformowa (również pod systemy Symbian i Windows CE), gtkmm (GTK+) - wieloplatformowa, biblioteka windows.h tylko pod Windows, C++/CLI tylko pod Windows i kompilatory Visual C++, brak zgodności ze standardem C++. Jest uznawany za osobny język.

4 Zasoby Strona domowa projektu: Wersja stabilna: fltk

5 Instalacja pod MS Visual Studio Rozpakuj fltk source.tar.gz. Z podkatalogu \MojeC\fltk-1.3.2\ide\VisualC2010 uruchom fltk.sln. Wykonaj Rebuild solution w trybie Debug i Release. W podkatalogu lib pojawi się 7 plików: fltk.lib, fltkforms.lib, fltkgl.lib, fltkimages.lib fltkjpeg.lib, fltkpng.lib, fltkzlib.lib oraz odpowiedniki tych plików dla trybu Debug kończące się literą d np.: fltkd.lib Skopiuj je do katalogu bibliotek kompilatora: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\lib Podkatalog FL, który zawiera wszystkie niezbędne pliki nagłówkowe skopiuj do odpowiedniego katalogu kompilatora: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\include

6 Instalacja pod Dev C++ (wersja ) Uruchom Dev-C++ Z menu Narzędzia wybierz Sprawdź, czy są nowe uaktualnienia/pakiety... W nowo otwartym oknie zmień: Select devpak server na devpaks.org Community Devpaks. Następnie kliknij: Check for updates. Znajdź fltk w wersji i zaznacz. Następnie kliknij: Download selected. Po ściągnięciu pakietu uruchomi się jego instalator. Zainstaluj pakiet.

7 Stworzenie nowego projektu FLTK w Dev-C++

8 Stworzenie nowego projektu FLTK w Dev-C++ Czasami trzeba wskazać linkerowi dodatkowe biblioteki:

9 Stworzenie nowego projektu FLTK w MS VS Stwórz New project dla Visual C++ z szablonu Win32 Project W oknie Application Wizard w części Application Settings ustaw Empty project i kliknij Finish. Uruchom z menu Project właściwości projektu <Nazwa projektu> properties. W tym oknie rozwiń Configuration properties a następnie Linker. Ustaw konfigurację: All configurations Kliknij pozycję Input a następnie w polu Additional Dependencies wpisz dla Debug: fltkd.lib; fltkjpegd.lib; fltkimagesd.lib; dla Release: fltk.lib; fltkjpeg.lib; fltkimages.lib;

10 Stworzenie nowego projektu FLTK w MS VS

11 Kompilacja w systemie Linux Po zainstalowaniu pakietów dla FLTK (odpowiednich dla używanej dystrybucji) najprostszym sposobem kompilacji jest uruchomienie: fltk-config --compile nazwa_pliku.cpp

12 Pierwszy program #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> int main() { Fl_Window w( 600, 400, "Nazwa okna" ); w.end();//zakończenie dodawania składników okna w.show(); } return Fl::run(); Zakończenie programu: kliknięcie krzyżyka, lub naciśnięcie klawisza Escape

13 Pierwszy program Równoważnie ze wskaźnikami: #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> int main() { Fl_Window *w = new Fl_Window(600,400,"Nazwa okna"); w->end(); } w->show(); return Fl::run();

14 Pierwszy program - działanie - tryb Debug MS VS

15 Czarne okno konsoli Okno konsoli nie pojawia się w projekcie tworzonym w Dev-C++, natomiast w MS VS, aby go nie było należy zmienić ustawienia linkera (zobacz dalej) oraz zamiast funkcji main() napisać: #include <windows.h> #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> int stdcall WinMain(HINSTANCE a, HINSTANCE b, char* c, int d) { Fl_Window window( 300, 180, "Okienko" ); window.end(); window.show(); } return Fl::run(); Uwaga. W przypadku tego kodu tracimy uniwersalność (wieloplatformowość) źródła na rzecz systemu Windows.

16 Czarne okno konsoli - c.d. W konfiguracji Linker w sekcji System ustawić:

17 Komponent okna - kontrolka - widget Okno może zawierać różnego rodzaju komponenty (przyciski, suwaki, itp.) Większość komponentów dziedziczy po klasie Fl Widget i ma następujący konstruktor: Fl_Nazwa(x, y, width, height, label) Napis Nazwa należy zastąpić nazwą komponentu. Etykieta label jest opcjonalna. Aby użyć takiego komponentu należy dodać: #include <FL/Fl_Nazwa.H>

18 Przykład - Fl Box #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Box.H> int main() { Fl_Window w(600, 400, "Nazwa okna"); Fl_Box b(20, 40, 260, 100, "Witam"); b.box( FL_UP_BOX ); //wypukłe obramowanie (FL_DOWN_BOX) b.labelsize( 36 ); //rozmiar czcionki w etykiecie b.labelfont( FL_BOLD+FL_ITALIC );//typ fontu b.labeltype( FL_SHADOW_LABEL ); //cieniowanie etykiety } w.end(); w.show(); return Fl::run();

19 Okno z Fl Box

20 Polskie znaki Wszystkie polecenia biblioteki FLTK (wersja 1.3.2) przyjmują łańcuchy znaków w kodowaniu UTF-8. Zatem można napisać: char s[100]; fl_utf8fromwc( s, sizeof(s), L"Cześć żółwik", sizeof(l"cześć żółwik")); Fl_Window w(600, 400, s); Fl_Box b(20, 40, 260, 100, s); char nowy[100]={0}; fl_utf_toupper( (unsigned char*) s, strlen(s), nowy);

21 Przyciski #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Button.H> #include <FL/Fl_Light_Button.H> #include <FL/Fl_Round_Button.H> #include <FL/Fl_Check_Button.H> #include <FL/Fl_Return_Button.H> int main() { Fl_Window okno(300, 350, "Okienko"); Fl_Button a(10, 40, 60, 30, "Oblicz"); Fl_Light_Button b(10, 100, 80, 30, "Akcja"); Fl_Round_Button c(10, 150, 80, 30, "Opcja"); Fl_Check_Button d(10, 200, 80, 30, "Zaznacz"); d.set(); Fl_Return_Button e(10, 250, 120, 30, "Tak"); okno.end(); okno.show(); return Fl::run(); }

22 Przyciski

23 Kolory Różne komponenty posiadają metodę ustawiającą ich kolor. Fl_Window okno(300,350,"okienko"); okno.color( FL_YELLOW ); Fl_Button a(10,40,60,30,"oblicz"); a.color( FL_GREEN ); a.color2( FL_RED ); Niektóre komponenty mają możliwość ustawienia drugiego koloru, który określa inny stan tego komponentu lub kolor jakiejś jego części, np. Fl Button przyjmuje ten kolor w momencie gdy jest wciśnięty, w Fl Check Button jest to kolor znaku zaznaczenia.

24 Kolory Możemy definiować własne kolory. Fl_Window okno(300,350,"okienko"); Fl_Color mojkolor = fl_rgb_color(85, 170, 255); okno.color( mojkolor );

25 Właściwości okno.size( 400, 400 ); Włączenie skalowalności okna okno.resizable( okno ); box.resize( 50, 50, 40, 40 ); Zamiana etykiety. Dla okna będzie to równoznaczne ze zmianą nazwy okna. Dla przycisku będzie to zmiana jego opisu. box.label( "Inna" );

26 Tekst #include <FL/Fl_Input.H> #include <FL/Fl_Output.H> #include <FL/Fl_Multiline_Output.H> #include <FL/Fl_Multiline_Input.H> Fl_Input in1(80, 40, 150, 30, "Nazwisko "); in1.value( "Kowalski" ); Fl_Output out1(80, 100, 150, 30, "Etykieta "); out1.value( "Nie do edycji" ); Fl_Multiline_Input in2(80, 150, 150, 130, "Multi 1 "); in2.value( "Wieloliniowy\ntekst" ); Fl_Multiline_Output out2(320, 150, 150, 130, "Multi 2 "); out2.value( "Nie do edycji\nwieloliniowy\ntekst" );

27 Tekst

28 Wieloliniowy tekst #include <FL/Fl_Text_Display.H> #include <FL/Fl_Text_Editor.H> Tego typu wieloliniowe komponenty tekstowe wymagają buforowania tekstu w obiekcie klasy Fl Text Buffer. Fl_Text_Display td(20,30,150,100,"etykieta"); Fl_Text_Buffer *napis = new Fl_Text_Buffer(); napis->append( "Tekst\nwieloliniowy" ); td.buffer( napis ); td.textfont( FL_BOLD ); Fl_Text_Editor te(220,30,150,100,"etykieta 2"); te.buffer( napis ); te.textcolor( FL_BLUE );

29 Wieloliniowy tekst

30 Menu - część I

31 Menu - część II #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Menu_Bar.H> void moja( Fl_Widget*, void* v ) { /*... */ } Fl_Menu_Item menuitems[] = { { "Program", 0, 0, 0, FL_SUBMENU }, { "&Pozycja", FL_CTRL + p, (Fl_Callback *)moja }, { "Inna", 0, (Fl_Callback *)moja, 0, FL_MENU_DIVIDER }, { "Koniec", 0, (Fl_Callback *)moja }, { 0 }, { "Opcje", 0, 0, 0, FL_SUBMENU }, { "&Ustawienia", FL_CTRL + u, (Fl_Callback *)moja }, { 0 }, };

32 Menu - część III int main() { Fl_Window w(600,400,"nazwa okna"); Fl_Menu_Bar m(0, 0, 600, 30); m.copy( menuitems ); w.end(); } w.show(); return Fl::run();

33 Obsługa kliknięcia przycisku - część I

34 Obsługa kliknięcia przycisku - część II #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Button.H> #include <FL/Fl_Input.H> #include <FL/Fl_Multiline_Output.H> #include <string> using namespace std; Fl_Input *input; Fl_Multiline_Output *multiout; void moja_cb(fl_widget*, void* v) { string n = multiout->value(); if( multiout->size() ) n += "\n"; n += input->value(); multiout->value( n.c_str() ); input->value(""); }

35 Obsługa kliknięcia przycisku - część III int main() { Fl_Window w(600,400,"nazwa okna"); input = new Fl_Input(80, 20, 150, 30, "Linia "); input -> value(""); multiout = new Fl_Multiline_Output(80,150,150,130,"Wszystko"); multiout -> value(""); Fl_Button p(260, 22, 90, 25, "Dodaj"); p.callback((fl_callback *)moja_cb); w.end(); w.show(); return Fl::run(); }

36 Przechwytywanie zdarzeń myszki - część I

37 Przechwytywanie zdarzeń myszki - część II #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Box.H> #include <FL/Fl_Input.H> #include <cstdio> using namespace std; Fl_Input *ix; Fl_Input *iy; class Area : public Fl_Box { public: int handle(int); Area(int x,int y,int w,int h) : Fl_Box(x,y,w,h) { } };

38 Przechwytywanie zdarzeń myszki - część III int Area::handle(int e) { static int x = 0, y = 0; char s[10]; if( e == FL_PUSH ) { x = Fl::event_x(); y = Fl::event_y(); sprintf( s, "%d", x-this->x() ); ix->value( s ); sprintf( s, "%d", y-this->y() ); iy->value( s ); return 1; } return 0; }

39 Przechwytywanie zdarzeń myszki - część IV int main() { Fl_Window w(600, 400, "Myszka"); Area b(10, 100, 580, 290); b.box( FL_UP_BOX ); ix = new Fl_Input(100, 20, 150, 25, "x: "); ix -> value(""); iy = new Fl_Input(300, 20, 150, 25, "y: "); iy -> value(""); } w.end(); w.show(); return Fl::run();

40 Obsługa klawiatury - część I #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Box.H> class Area : public Fl_Box { public: int handle(int); Area(int x,int y,int w,int h) : Fl_Box(x,y,w,h) { } };

41 Obsługa klawiatury - część II int Area::handle(int e) { int r = Fl::event(); if( r == FL_SHORTCUT ) // zdarzenie klawiatury { // inne: FL_KEYDOWN, FL_KEYUP int k = Fl::event_key(); switch( k ) { case FL_Up: label( "Up" ); break; case FL_Down: label( "Down" ); break; case FL_Left: label( "Left" ); break; case FL_Right: label( "Right" ); break; case 32: label( "Spacja" );break; } default: label( "Nieznany" ); } return 1; } return 0;

42 Obsługa klawiatury - część III int main() { Fl_Window window(300, 300, "Klawiatura"); Area box(20, 40, 260, 100); box.label( "Start" ); box.box( FL_UP_BOX ); box.labelsize( 36 ); box.labelfont( FL_BOLD + FL_ITALIC ); window.end(); window.show(); } return Fl::run();

43 Nazewnictwo klawiszy FL_Escape, FL_BackSpace, FL_Tab, FL_Enter, FL_Print, FL_Scroll_Lock, FL_Pause, FL_Insert, FL_Home, FL_Delete, FL_End, FL_Page_Up, FL_Page_Down, FL_Left, FL_Up, FL_Right, FL_Down, FL_Shift_L, FL_Shift_R, FL_Control_L, FL_Control_R, FL_Caps_Lock, FL_Alt_L, FL_Alt_R, FL_Num_Lock,

44 Rysowanie - część I #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Draw.H> class Rysunek : public Fl_Widget { void draw( void ); public: Rysunek(int X,int Y,int W,int H) : Fl_Widget(X,Y,W,H) {} }; int main() { Fl_Window window(300, 300, "Rysowanie"); Rysunek rysunek(0, 0, 300, 300); } window.end(); window.show(); return Fl::run();

45 Rysowanie - część II void Rysunek::draw( void ) { fl_color( 200, 0, 255 ); fl_point( 10, 10 ); fl_line( 20, 30, 100, 40 ); fl_color( FL_BLACK ); fl_line_style( FL_DASH, 3 ); fl_line( 50, 50, 100, 100 ); fl_line_style( FL_SOLID ); fl_rect( 200, 200, 20, 50 ); fl_rectf( 10, 200, 30, 20 ); fl_rectf( 50, 2, 30, 20, FL_GREEN ); } fl_color( FL_RED ); fl_arc(150, 150, 40, 50, 0, 360); fl_pie(150, 50, 80, 80, 0, 100);

46 Rysowanie

47 Wstawianie grafiki z pliku Klasy przechowujące grafikę ładowaną z pliku: Fl_GIF_Image Fl_JPEG_Image Fl_PNG_Image Fl_BMP_Image Fl_XPM_Image

48 Przykład - część I #include <FL/Fl.H> #include <FL/Fl_Window.H> #include <FL/Fl_Draw.H> #include <FL/Fl_BMP_Image.H> class Rysunek : public Fl_Widget { void draw( void ); Fl_BMP_Image *bitmapa; public: Rysunek(int X,int Y,int W,int H) : Fl_Widget(X,Y,W,H) { bitmapa = new Fl_BMP_Image( "pingwin.bmp" ); } ~Rysunek() { delete bitmapa; } };

49 Przykład - część II void Rysunek::draw( void ) { bitmapa->draw( 10, 10 ); fl_color( FL_RED ); fl_line_style( FL_SOLID, 4 ); fl_arc( 85, 35, 40, 50, 0, 360); fl_arc( 123, 35, 40, 50, 0, 360); fl_line( 69, 38, 89, 45 ); fl_line( 179, 38, 159, 45 ); }

50 Przykład - część III int main() { Fl_Window window(243, 247, "Bitmapa"); Rysunek rysunek(0, 0, 243, 247); window.end(); window.show(); } return Fl::run();

51 Przykład - wynik

52

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług

Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług Środowisko pracy Microsoft Visual Studio: zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, aplikacji sieciowych, usług sieciowych oraz serwisów internetowych,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft.

Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Podstawowy projekt OpenGL utworzony przy użyciu środowisk programistycznych firmy Microsoft. Autor: Radosław Płoszajczak Spis treści I. Wymagania i utworzenie projektu w Visual Studio 2005...2 II. Absolutne

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Informatyka 1. Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Informatyka 1 Kod przedmiotu: EZ1C200 010 (studia niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf

Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się pod adresem http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/dydaktyka/rad/rad1.pdf Jacek Matulewski http://www.phys.uni.torun.pl/~jacek/ Podstawy programowania RAD z użyciem narzędzi Borland Delphi/C++ Builder Ćwiczenia Toruń, 21 marca 2003 Najnowsza wersja tego dokumentu znajduje się

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde

Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Szybkie tworzenie grafiki w GcIde Opracował: Ryszard Olchawa Poniższy opis dotyczy aplikacji okienkowej w systemie Windows lub Linux bazującej na obiektowej bibliotece rofrm stworzonej w środowisku GcIde.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach

Ćwiczenia laboratoryjne. Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Ćwiczenia laboratoryjne Oprogramowanie i badanie prostych metod sortowania w tablicach Sprawozdanie Na każdym zajęciu laboratoryjnym sporządza się za pomocą edytora Word sprawozdanie. Bazowa zawartość

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania

Spis treści ŚRODOWISKO MICROSOFT VISUAL C++. JĘZYK C - OGÓLNA STRUKTURA PROGRAMU. Metodyki i techniki programowania Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni specjalistycznej z przedmiotu Metodyki i techniki programowania Kod przedmiotu: TS1C00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego

Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego Jerzy Kisielewicz Jakub Gładysz Karol Puchała Instrukcja nr 1 do Laboratorium z Programowania Obiektowego Zajęcia 1-5 Tydzień INEW002L Semestr 2 Kierunek: Informatyka (INF) Teleinformatyka (TIN) Studium

Bardziej szczegółowo

MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027

MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 MATLAB/Simulink + Code Composer Studio + LAUNCHXL-F28027 Instrukcja instalacji i integracji oprogramowania z płytką ewaluacyjną Copyright by Rafał Wędrychowicz MATLAB/Simulink + CCS + LAUNCHXL-F28027 1

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6

1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 1 Ogólne wiadomości o zintegrowanym środowisku C++ Builder6 Wykład opracowano w oparciu o książkę Kent Reisdorph C++ Builder6 dla każdego C++ Builder jest jednym z flagowych produktów firmy Borland Software

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl

Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna. Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl Inżynieria Programowania Laboratorium 5 Część Wizualna Paweł Paduch paduch@tu.kielce.pl 11-05-2013 Rozdział 1 Wstęp Na dzisiejszych zajęciach poznamy jeden ze sposobów tworzenia okienkowej aplikacji w

Bardziej szczegółowo

mikrokontrolerów STM32 oraz

mikrokontrolerów STM32 oraz Darmowe narzędzia programowe NARZĘDZIA dla mikrokontrolerów KONSTRUKTORA STM32 Darmowe narzędzia programowe dla mikrokontrolerów STM32 Mikrokontrolery z rdzeniem ARM7 jeszcze na dobre nie zdążyły się zadomowić

Bardziej szczegółowo

Xerte przewodnik użytkownika cz. 1.

Xerte przewodnik użytkownika cz. 1. Xerte przewodnik użytkownika cz. 1. Pierwszy artykuł z cyklu Tworzenie kursów poświęcam oprogramowaniu Xerte. Jest to darmowe narzędzie o bardzo dużych możliwościach. Za pomocą Xerte stworzysz w pełni

Bardziej szczegółowo

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi

Delphi. Lazarus. Kompilatory Delphi. Linki do stron o Delphi Lazarus Programowanie w Delphi Delphi Delphi jest to język oparty na Pascal. Twórcą jego jest firma Borland. Pierwotnie nosił nazwę Object Pascal (do 2006). Jest to język prosty i popularny. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo