Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio"

Transkrypt

1 Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe, tworzenie okna konsolowego Sprawozdanie Na każdym zajęciu laboratoryjnym sporządza się za pomocą edytora Word sprawozdanie na bazie materiałów ćwiczenia. Bazowa zawartość sprawozdania musi być przygotowana przed ćwiczeniem (sprawozdanie do ćwiczenia pierwszego jest przygotowywane w czasie ćwiczenia). W czasie ćwiczenia do sprawozdania są dodawane wyniki testowania. Treść sprawozdania: strona tytułowa, spis treści sporządzony za pomocą Word'a, dla każdego zadania rozdziały "Zadanie", "Opracowanie zadania" (rozdział z tekstem programu, obliczeniami i komentarzami), "Testowanie" (rozdział z opisem danych wejściowych i wynikami testowania, w tym zrzuty okien). Wzorzec strony tytułowej znajduje się w pliku Strona_tytulowa_niestac_Programowanie_PWSBiA.doc. Nazwa pliku ze sprawozdaniem musi zawierać skrót "P_", numer ćwiczenia i nazwisko studenta (bez polskich liter, żeby można było archiwizować). Pliki ze sprawozdaniem są przekazywane do archiwum grupy. a) Program pierwszy Zadanie W środowisku Microsoft Visual Studio stworzyć projekt. Wybrać punkt menu File / New / Project..., zaznaczyć język programowania i podsystem Visual C++ / Win32, rodzaj aplikacji Win32 Console Application, wprowadzić na dole okna nazwę projektu, na przykład Cw1, oraz wybrać katalog, do którego będą zapisywane pliki. Nacisnąć OK. W oknie "Win32 Application Wizard" wybrać punkt menu "Application Settings". W oknie "Application Settings" ustawić opcję "Empty Project" i nacisnąć "Finish". Dalej należy dodać do projektu plik, w którym będzie umieszczony tekst programu. W tym celu nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nazwę projektu w oknie "Solution Explorer", wybrać punkt "Add", wybrać punkt "New Item...".

2 W oknie "Add New Item" zaznaczyć punkt "Code" w "Categories", punkt "C++ File" w "Templates", a na dole wpisać nazwę pliku z rozszerzeniem.c, na przykład "main.c" 1. Nacisnąć "Add". Przez punkt menu "Project / Properties..." wyświetlić okno "Property Pages". W oknie zaznaczyć "Configuration Properties / General" i ustawić (lub sprawdzić ustawienie) opcję "Use of MFC" w stan "Use Standard Windows Libraries". Dalej w oknie "Property Pages" zaznaczyć "C/C++ / Advanced" i ustawić opcję "Compile As" w stan "Compile As C code (/TC)". Zatwierdzić zmiany naciskając Zastosuj i OK. Zamknąć okno "Property Pages". Do głównego programu (tj. do pliku main.c ) wprowadzić tekst: #include <stdio.h> #include <Windows.h> int main(void) { char tt[]="program w C. <imię, nazwisko> \r\n\r\n"; char buf[128]; // CharToOemA(tt,buf); //zamiana kodowania printf(buf); //wyprowadzenie na ekran // system("pause"); //zatrzymanie okna MS DOS return 0; } Na końcu funkcji main jest dodane wywołanie funkcji system(): system("pause"); żeby aplikacja nie znikała z ekranu. Funkcja CharToOemA() zamienia kody polskich znaków komunikatu. Wykonać kompilację przez punkt menu BUILD/Rebuild Solution. Uruchomić program w oknie konsolowym (oknie MS DOS) naciskając punkt menu "DEBUG / Start Debugging" lub przyciski Ctrl+F5, lub wykonując operacji w MS DOS w oknie otwartym w Explorator Windows przez punkt menu Plik / Otwórz wiersz poleceń. Zapisać projekt w trybie File / Save All. Opracowanie zadania <tekst programu> Testowanie <zrzut okna aplikacji> Kompilator w środowisku Visual Studio przekształca plik z programem w zależności od rozszerzenia: dla rozszerzenia ".cpp" tekst jest kompilowany w języku C++, dla rozszerzenia ".c" tekst jest kompilowany w języku C.

3 b) Wykrywanie błędów Zadanie Przeanalizować program w trybie wykrywania usterek (trybie debuggowania). Ustawić punkt zatrzymania na pierwszej instrukcji funkcji main. Uruchomić aplikację. Skierować do okna Watch (punkt menu Debug/Quick Watch...) wszystkie zmienne. W trybie "Step Over" wykonać instrukcje programu do instrukcji return. Testowanie <zrzut okna ze strzałkami debuggera>

4 c) Tworzenie okna konsolowego Zadanie W programie otworzyć okno konsolowe. Wyświetlić okno i komunikaty innymi kolorami niż kolory okna MS DOS. Na środku okna wypisać komunikat Kolory są ustawione przez <imię i nazwisko>. Opracowanie zadania <tekst programu> Testowanie <zrzut okna aplikacji> Zamknąć środowisko Visual Studio. Wskazówki Tworzenie okna konsolowego Konsolową nazywamy aplikację, w której stosuje się tylko tekstowy tryb monitora. Aplikacja konsolowa przyjmuje polecenia użytkownika z klawiatury lub od myszy oraz wyświetla wyniki obliczeń w postaci tekstu. Aplikacja konsolowa może być otwarta w osobnym oknie lub aplikacja może korzystać z okna MS DOS, które Windows otwiera spod punktu menu Plik / Otwórz wiersz poleceń. Do zalet aplikacji konsolową należy szybkość jej napisania, co wynika z prostego faktu, że nie trzeba opracowywać graficzną część aplikacji. System Windows tworzy okno konsoli jako okno najprostszego rodzaju i kieruje do okna minimalną ilość komunikatów. Do komunikacji z oknem konsoli Windows tworzy trzy bufory: wejściowy, przez który konsola przyjmuje symboli z klawiatury, wyjściowy, zawartość którego jest wyświetlana przez konsolę, komunikatów o błędach. Każdy z buforów posiada deskryptor. Do pobrania deskryptora buforu służy funkcja API GetStdHandle. Na rodzaj deskryptora wskazuje stała STD_INPUT_HANDLE lub STD_OUTPUT_HANDLE. W aplikacjach konsolowych często jest stosowana funkcja CharToOem, która zamienia kody znaków tekstu na kody OEM (Original Equipment Manufacturer), co powoduje na polskojęzycznym komputerze wyświetlenie polskich znaków. Przez stos funkcja otrzymuje dwa argumenty: wskaźnik na wiersz źródłowy i wskaźnik na bufor dla tekstu przekształconego.

5 Fragmenty programu konsolowego //Aplikacja z tworzeniem okna konsoli #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <conio.h> #include <windows.h> char tytul[]="..."; char tekst1[]="..."; char buf[128]; HANDLE hinp,hout; COORD pole; int rbuf,rfakt,rout,lengbuf; //--- Kolory ---- unsigned short kolor1 = 0xFC; // Bity koloru: BG_I,R,G,B,FG I,R,G,B unsigned short kolor2 = 0xF9; // Bity koloru: BG_I,R,G,B,FG I,R,G,B int main(void) { //--- tworzenie konsoli --- FreeConsole(); AllocConsole(); //--- CharToOemA(tytul,tytul); SetConsoleTitleA(tytul); //--- hout=getstdhandle(std_output_handle);//deskryptor buforu wyjściowego hinp=getstdhandle(std_input_handle); // deskryptor buforu wejściowego //--- obliczenie rozmiaru buforu ekranu pole=getlargestconsolewindowsize(hout); rbuf=pole.x * pole.y; //--- napełnienie komórek jednakowym atrybutem --- pole.x=0; pole.y=0; FillConsoleOutputAttribute(hout,kolor2,rbuf,pole,&rfakt); //--- ustawienie kursora --- pole.x=0; pole.y=20; SetConsoleCursorPosition(hout,pole); //ustawienie pozycji kursora //--- wyprowadzenie komunikatu informacyjnego --- SetConsoleTextAttribute(hout,kolor1); CharToOemA(tekst1,buf); //konwersja polskich znaków lengbuf=(int)strlen(buf); WriteConsoleA(hout,buf,lengbuf,&rfakt,NULL); //--- getch(); //zatrzymanie zniknięcia okna //--- zamknięcie konsoli FreeConsole(); return 0; }

6 Funkcje API (Application Programming Interface) Win32 Na początku programu z funkcjami API Win32 należy dodawać instrukcję dla kompilatora: #include <windows.h> Funkcje API Win32 przyjmują parametry tylko przez stos; nie stosuje się przekazywania parametrów przez rejestry. Nazwa bibliotecznej funkcji API może być trochę inna niż nazwa pokazana przez system na ekranie pomocy. Na przykład w bibliotekach import32.lib i user32.lib znajduje się funkcja WriteConsoleA, a na ekranie widzimy informacje o funkcji WriteConsole. Dodatkowa litera A w nazwie funkcji WriteConsoleA i podobnych funkcji odpowiada rodzaju tej funkcji dla wierszy w kodzie ANSI. Jeśli na końcu nazwy funkcji jest litera W, to funkcja operuje wierszami UNICODE. Na zakończenie swojego działania funkcja API przez rejestr - akumulator EAX zwraca wartość, która jest wynikiem obliczeń. Często wartość 0 lub wartość dodatnia odpowiadają pomyślnemu zakończeniu działań, a wartość -1 wskazuje na niepowodzenie. W przypadku niepowodzenia funkcja API wywołuje funkcję SetLastError, do której przekazuje podwójne słowo z kodem niepowodzenia. Ten kod można przeczytać wywołując funkcje GetLastError bezpośrednio po wywołaniu funkcji API. Aby komunikaty były wyświetlane na ekranie z poprawnymi polskimi literami, należy stosować funkcję CharToOemA() z zestawu "Platform SDK (Software Development Kit)". Funkcja CharToOemA() pobiera tekst z pierwszego argumentu - tablicy tekstowej, przekoduje i zapisuje do drugiego argumentu - tablicy tekstowej. Aby zastosować funkcję CharToOemA() należy umieścić tekst w tablicy tekstowej oraz zdefiniować bufor tekstowy, na przykład: char tekst[]="program w C. Autor Ąćęł Ńóśżź \r\n\r\n"; char buf[256]; CharToOemA(tekst,buf); printf(buf); Funkcje API Win32 związane z konsolą BOOL AllocConsole(void); //Alokacja konsoli. BOOL FreeConsole(void); //Zamykanie wszystkich konsoli. HANDLE GetStdHandle(DWORD nstdhandle) Pobranie deskryptora buforu konsoli: wejściowego przy nstdhandle = STD_INPUT_NANDLE, wyjściowego przy nstdhandle = STD_OUTPUT_NANDLE. BOOL SetConsoleTitleA(LPCTSTR lpconsoletitle); Wypisywanie nagłówka okna konsolowego. Argument: lpconsoletitle adres wiersza nagłówka.

7 BOOL SetConsoleTextAttribute(HANDLE hconsoleoutput, WORD wattributes); Ustawienie atrybutów tekstowych. Argumenty: hconsoleoutput deskryptor buforu wyjściowego konsoli, wattributes kolor. COORD GetLargestConsoleWindowSize(HANDLE hconsoleoutput); Zwraca maksymalny rozmiar okna konsoli. Argument: hconsoleoutput deskryptor buforu wyjściowego konsoli. Struktura typu COORD: typedef struct _COORD { SHORT X; //współrzędna X SHORT Y; //współrzędna Y } COORD, *PCOORD; BOOL FillConsoleOutputAttribute(HANDLE hconsoleoutput,word wattribute, DWORD nlength,coord dwwritecoord,lpdword lpnumberofattrswritten); Wpisuje do buforu wyjściowego (ekranu) atrybuty znakowe. Argumenty: hconsoleoutput deskryptor buforu wyjściowego konsoli, wattribute kolor, nlength ilość pozycji, dwwritecoord współrzędne X, Y pierwszej pozycji w oknie konsoli, lpnumberofattrswritten adres zmiennej, do której będzie zapisana faktyczna ilość pozycji. BOOL SetConsoleCursorPosition(HANDLE hconsoleoutput,coord dwcursorposition); Ustawienie pozycji kursora. Argumenty: hconsoleoutput deskryptor buforu wyjściowego konsoli, dwcursorposition współrzędne X, Y (typ COORD) pozycji w oknie konsoli. BOOL WriteConsoleOutputCharacter(HANDLE hconsoleoutput, LPCTSTR lpcharacter,dword nlength,coord dwwritecoord, LPDWORD lpnumberofcharswritten); Wyprowadzenie znaków od pozycji kursora. Argumenty: hconsoleoutput deskryptor buforu wyjściowego konsoli, lpcharacter adres bufora z tekstem, nlength ilość znaków, dwwritecoord współrzędne X, Y pierwszej pozycji w oknie konsoli, lpnumberofcharswritten adres zmiennej, do której będzie zapisana faktyczna ilość wyprowadzonych znaków. BOOL WriteConsole(HANDLE hconsoleoutput,const VOID* lpbuffer, DWORD nnumberofcharstowrite,lpdword lpnumberofcharswritten, LPVOID lpreserved); Wyprowadzenie znaków do buforu konsoli

8 Argumenty: hconsoleoutput deskryptor buforu wyjściowego konsoli, lpbuffer adres bufora z tekstem, nnumberofcharstowrite ilość znaków, lpnumberofcharswritten adres zmiennej, do której będzie zapisana faktyczna ilość wyprowadzonych znaków,. lpreserved rezerwa (musi być 0). Funkcje standardowe Funkcja printf wyprowadza dane do strumienia wyjściowego stdout, tj. na ekran monitora w trybie tekstowym. Zaznaczając słowo "printf" i naciskając F1 można otrzymać pełną informację o tej funkcji, a w tym o nazwie pliku nagłówkowego stdio.h zawierającego deklarację funkcji. Aby wprowadzić nazwie pliku nagłówkowego, należy na początku programu dodać instrukcję kompilatora, na przykład: #include <stdio.h> Funkcja getch czeka na wprowadzenie znaku z klawiatury. System operacyjny Windows też "czeka", i okno nie znika. Funkcja getch zwraca kod znaku. Opis funkcji getch znajduje się w pliku conio.h. Należy na początku pliku dodawać instrukcję dla kompilatora: #include <conio.h> Typy standardowe Liczbowe typy danych języka C są przedstawione w niżej położonej tabeli. Rodzaj danych i zakres wartości Typ Rozmiar w bajtach Liczba całkowita od -128 do +127 signed char 1 Liczba całkowita bez znaku od 0 do 255 unsigned char (lub char) 1 Liczba całkowita od do short int (lub short) 2 Liczba całkowita bez znaku od 0 do unsigned short int(lub unsigned 2 short) Liczba całkowita od do long int(lub long, lub int) Liczba całkowita od 0 do Liczba całkowita od do Liczba całkowita bez znaku od 0 do Liczba rzeczywista ze znakiem, dokładność 7 cyfr Liczba rzeczywista ze znakiem, dokładność 15 cyfr Liczba rzeczywista ze znakiem, dokładność 18 cyfr unsigned long int(lub unsigned 4 long) (lub unsigned int) long long int(lub long long) 8 unsigned long long int 8 (lub unsigned long long) float 4 double 8 long double 10

9 Znakowe typy danych języka C są przedstawione w niżej położonej tabeli. Rodzaj danych i zakres wartości Typ Rozmiar w bajtach Znak w kodzie rozszerzonego ASCII signed char, unsigned char 1 Znak w kodzie UNICODE UTF-16 short int, unsigned short int 2 Znak w kodzie UNICODE UTF-32 long int, unsigned long int, float 4 W języku C nie ma typu logicznego. Dla deklaracji zmiennych z dwoma wartościami fałsz i prawda stosuje się typ "int" oraz wartości 0 i nie 0.

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo