SZKOŁA DLA RYNKU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA DLA RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 REGULAMIN II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKOŁA DLA RYNKU PRACY organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1

2 I. WSTĘP Współczesna szkoła zawodowa powinna realizować kształcenie zawodowe o wysokiej jakości, które między innymi: kształtuje odpowiednie kompetencje zawodowe opisane w podstawach programowych dla zawodu, rozwija kompetencje kluczowe niezbędne do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym 1, daje różne możliwości kształcenia (np. dodatkowe uprawnienia i certyfikaty), także osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego, solidnie przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, promuje umiejętności zawodowe swoich uczniów oraz analizuje oferty pracy dla absolwentów 2, wyciąga wnioski z analizy losów absolwentów. Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej powinno być przygotowanie absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Realizacji priorytetu, jakim jest dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy służy prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Dzięki praktyce młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie 3. Równie ważny jest udział pracodawców w życiu szkoły, między innymi poprzez inwestowanie w rozwój bazy dydaktycznej szkół czy proces doskonalenia kadry dydaktycznej. Mając na uwadze - co podkreśla się w wielu opracowaniach i raportach - wciąż niewystarczającą współpracę szkół zawodowych z pracodawcami, bardzo ważna jest identyfikacja i promocja tych szkół i pracodawców, których efektywna współpraca wpływa znacząco na wysoką jakość kształcenia zawodowego. 1 Ustawa o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 56, poz. 458). 2 Jakość kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych województwa podkarpackiego, Centrum Doradztwa Strategicznego, r. 3 Założenia projektowanych zmian. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Informator. MEN,

3 II. CEL KONKURSU Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. III. ZASADY UCZESTNICTWA Udział w konkursie jest bezpłatny. Udział w konkursie mogą wziąć szkoły 4 publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzące kształcenie zawodowe. Szkoła może złożyć tylko jeden formularz zgłoszenia do konkursu, podpisany przez dyrektora szkoły i potwierdzony przez organ prowadzący. 5 Szkoły biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na upowszechnianie informacji zawartych w przesłanych formularzach zgłoszenia. Przesłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełniony, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. V Regulaminu konkursu, formularz zgłoszenia (załącznik nr 1), przesłać w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym (CD/DVD) na adres: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1b, Warszawa z dopiskiem Szkoła dla rynku pracy. IV. NAGRODY 1. Najlepsze szkoły oraz pracodawcy laureaci otrzymają statuetki OSKARY ZAWODOWE. Statuetki zostaną przyznane w każdym z 16 obszarów zawodowych dla szkół, które uzyskają największą liczbę punktów. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania uczestnikom wyróżnień. 4 W przypadku zespołu szkół formularz zgłoszenia składa szkoła wchodząca w skład zespołu 5 W imieniu organu prowadzącego podpis pod formularzem może złożyć dyrektor lub naczelnik wydziału właściwego ds. oświaty 3

4 V. WYMAGANIA FORMALNE I MERYTORYCZNE V.1. Wymagania formalne Przekazanie zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej 6 w terminie do 4 października 2013 r. do godz (ostateczny termin dostarczenia formularza do KOWEZiU) wyłącznie na formularzu zgłoszenia oraz na nośniku elektronicznym CD/DVD (w formacie DOC, DOCX i PDF). Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ul. Spartańska 1b, Warszawa z dopiskiem Szkoła dla rynku pracy - II edycja, Nie otwierać do 4 października 2013 r. do godz Wszelkie zgłoszenia dostarczone po ostatecznym terminie 4 października 2013 r. po godz zostaną komisyjnie zniszczone. V.2. Wymagania merytoryczne Przedstawione dobre praktyki 7 muszą być ukierunkowane na poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz na kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy. Dane powinny obejmować rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013. Zaprezentowane dobre praktyki będą podlegały ocenie według następujących kryteriów: tabela 1 Lp. Kryteria Realizacja praktycznej nauki zawodu Skala alternatywna Tak / Nie Liczba punktów 1. a. przyjmowanie uczniów na zajęcia praktyczne b. przyjmowanie uczniów na praktyki zawodowe 6 W przypadku rozbieżności pomiędzy wersja papierową i elektroniczną wiążące pozostają zapisy w wersji papierowej. 7 Jako dobrą praktykę należy rozumieć przedsięwzięcia, które zostały wdrożone do działalności szkoły, stanowiące praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszące określone, pozytywne rezultaty. Opisy dobrych praktyk powinny charakteryzować się odpowiednią jakością i zawartością treści: opisywać przedsięwzięcia nowatorskie, innowacyjne, aktualne, efektywne, odpowiednie pod względem tematycznym, koncentrując się na najistotniejszych zagadnieniach takich jak: poprawa efektywności kształcenia, reagowanie na potrzeby rynku pracy, perspektywiczne planowanie kierunków rozwoju placówki, itd. Realizowanie dobrych praktyk powinno przynosić najlepsze efekty przy wsparciu i zaangażowaniu wszystkich partnerów kształcenia zawodowego i osób, którzy w sposób bezpośredni doświadczą pozytywnych skutków podjętych działań. Poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk szkół, będzie możliwe wskazanie: w jaki sposób edukacja może osiągać wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego, jak kształcić na potrzeby rynku pracy, co można robić, aby świadomie i aktywnie modernizować swoją ofertę edukacyjną adekwatnie do potrzeb zmiennej i dynamicznej gospodarki oraz potrzeb rynku pracy. 4

5 c. dostosowanie programów praktyk zawodowych do warunków zakładu d. dostosowanie programów zajęć praktycznych do zmieniających się potrzeb rynku pracy Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły a. przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych 2. b. przekazanie materiałów, surowców niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych c. przekazanie sprzętu, narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych d. ufundowanie pracowni patronackiej e. inne działania związane z doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły Doskonalenie zawodowe kadry 3. a. przekazywanie nauczycielom materiałów i informacji o nowościach technicznych i technologicznych b. przyjęcie nauczycieli na praktyki/staże c. zorganizowanie kursów/szkoleń dla nauczycieli d. zorganizowanie wycieczek zawodowych e. finansowanie doskonalenia nauczycieli f. inne formy doskonalenia zawodowego u pracodawców Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów a. organizowanie wycieczek zawodowych dla uczniów po zakładzie b. organizowanie staży krajowych dla uczniów c. organizowanie staży zagranicznych dla uczniów d. organizowanie szkoleń/kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych e. prowadzenie zajęć dla uczniów przez przedstawiciela pracodawcy Organizacja przez szkołę konkursów/ turniejów/ olimpiad/ itp. a. współpraca z pracodawcą b. finansowanie/współfinansowanie c. fundowanie nagród Organizacja przez pracodawcę konkursów/ turniejów/ olimpiad/ itp. a. współpraca ze szkołą b. finansowanie/współfinansowanie c. fundowanie nagród Wsparcie finansowe uczniów a. dofinansowanie staży/kursów/szkoleń, w tym zagranicznych b. fundowanie stypendiów Promocja współpracy (szkoła i pracodawca): a. w mediach, artykuły w czasopismach, itp. b. inne 5

6 Udział szkoły i pracodawcy w projektach partnerskich, lokalnych, 9. międzynarodowych i innych, w tym współfinansowanych ze środków UE Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe a. współpraca przy organizacji próbnych egzaminów potwierdzających 10. kwalifikacje zawodowe b. udział pracodawcy w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe 11. Uzgodnienie z pracodawcą programu nauczania dla zawodu Uruchamianie nowych kierunków kształcenia na wniosek 12. pracodawcy 13. Utworzenie klasy patronackiej/klas patronackich Inne formy współpracy niewymienione wyżej a. współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych 14. kursów zawodowych b. realizacja projektu z wykorzystaniem systemu ECVET VI. HARMONOGRAM REALIZACJI KONKURSU Ogólnopolski Konkurs jest inicjatywą Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej realizowaną od 6 września 2013 r. do 25 października 2013 r. od 6 września 2013 r. do 4 października 2013 r. do godz przyjmowanie zgłoszeń od 7 października 2013 r. do 18 października 2013 r. ocena nadesłanych zgłoszeń 25 października 2013 r. ogłoszenie wyników konkursu VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zgłoszenia będą ocenianie przez Komisję Konkursową, która zostanie powołana przez Dyrektora Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Prace Komisji będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji zatwierdzonym przez Dyrektora KOWEZiU. W wyjątkowych sytuacjach organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad Konkursu. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. Na działania Komisji i zasady Konkursu nie przysługuje zażalenie. Szkoły wchodzące w skład tego samego zespołu szkół nie mogą zgłaszać się do konkursu w tej samej branży. Wnioskodawca ma prawo do wycofania formularza zgłoszenia w terminie nie późniejszym niż do 4 października 2013 r. do godz

7 Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na stronie Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji najciekawszych działań szkół opisanych w formularzach zgłoszenia, w mediach i materiałach informujących o projekcie Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego. Osoby do kontaktu: Monika Wojciechowska, tel. 22/ wew Maria Suliga, tel. 22/ Zapraszamy szkoły zawodowe do udziału w konkursie 7

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY ZAWODOWEJ DO II EDYCJI KONKURSU SZKOŁA DLA RYNKU PRACY realizowanego w ramach projektu Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego UWAGA! Aby zaznaczyć właściwy wybór w formularzu należy wpisać w kwadrat znak X Formularz należy wypełnić na komputerze, kolorem czarnym, czcionką Arial, wielkość 11, pojedynczy odstęp między wierszami Wszystkie informacje ujmowane w Formularzu muszą odnosić się do obszaru zawodowego oraz jednego wybranego pracodawcy zgłaszanego do Konkursu Opis punktów (5, 7, 9, 11, 12) i każdego podpunktu nie może przekroczyć formatu A4 Nazwa szkoły Typ zaznacz X REGON NIP Rodzaj szkoły Szkoła publiczna Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej zasadnicza szkoła technikum technikum szkoła policealna uzupełniające zawodowa Szkoła wchodzi w skład zespołu Nie Tak Podać nazwę zespołu 8

9 Obszar zawodowy, w którym szkoła składa wniosek konkursowy (zgodnie z załącznikiem) Województwo.. Nazwa obszaru zgodnie z załącznikiem Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy i miejscowość poczty Ulica Nr domu Telefon z numerem kierunkowym Faks Strona WWW Osoby odpowiedzialne ze strony szkoły do kontaktu w sprawie konkursu Imię i nazwisko: Funkcja/stanowisko: Telefony kontaktowe Organ prowadzący szkołę Nazwa Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy i miejscowość poczty Ulica 9

10 Nr domu Zawody, w ramach wskazanego obszaru zawodowego, w których szkoła prowadzi kształcenie (proszę wpisać zgodnie z załącznikiem nr 2): DANE UJMOWANE W FORMULARZU MUSZĄ ODNOSIĆ SIĘ DO WYBRANEGO OBSZARU ZAWODOWEGO ORAZ PRACODAWCY Nazwa pracodawcy Nazwa pracodawcy REGON NIP Województwo Miejscowość Kod pocztowy i miejscowość poczty Ulica Nr domu Telefon z numerem kierunkowym Faks Strona WWW Szkoła realizuje następujące przedsięwzięcia we współpracy z pracodawcami: proszę wypełnić te pola, które dotyczą szkoły poprzez wstawienie znaku x w odpowiednim polu i opis współpracy w danym zakresie 10

11 1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły a. przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych b. przekazanie materiałów, surowców niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych c. przekazanie sprzętu, narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych d. ufundowanie pracowni patronackiej e. inne działania związane z doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły 2. Doskonalenie zawodowe kadry a. przekazywanie nauczycielom materiałów i informacji o nowościach technicznych i technologicznych b. przyjęcie nauczycieli na praktyki/staże 11

12 c. zorganizowanie kursów/szkoleń dla nauczycieli d. zorganizowanie wycieczek zawodowych e. finansowanie doskonalenia nauczycieli f. inne formy doskonalenia zawodowego u pracodawców Tu proszę wpisać inne, podjęte formy doskonalenia zawodowego u pracodawców: 3. Realizacja praktycznej nauki zawodu a. przejmowanie uczniów na zajęcia praktyczne b. przejmowanie uczniów na praktyki zawodowe c. dostosowanie programów praktyk zawodowych/zajęć praktycznych do warunków zakładu 12

13 d. dostosowanie programów praktyk zawodowych/zajęć praktycznych do zmieniających się potrzeb rynku pracy 4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów a. organizowanie wycieczek zawodowych dla uczniów b. organizowanie staży krajowych dla uczniów c. organizowanie staży zagranicznych dla uczniów d. organizowanie szkoleń/kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych e. prowadzenie zajęć dla uczniów przez przedstawiciela pracodawcy 5. Uruchamianie nowych kierunków kształcenia na wniosek pracodawcy 13

14 6. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe a. współpraca przy organizacji próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe b. udział pracodawcy w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe 7. Uzgodnienie z pracodawcą programu nauczania dla zawodu 8. Wsparcie finansowe uczniów a. dofinansowanie staży /kursów/szkoleń, w tym zagranicznych b. fundowanie stypendiów 9. Utworzenie klasy patronackiej/klas patronackich 10. Udział w projektach partnerskich a. udział szkoły i pracodawcy w projektach współfinansowanych 14

15 ze środków UE Tu proszę wymienić i pokrótce opisać udział szkoły i pracodawcy w projektach współfinansowanych ze środków UE b. udział szkoły i pracodawcy w projektach partnerskich lokalnych, międzynarodowych (współfinansowanych z innych środków) Tu proszę wymienić i pokrótce opisać udział szkoły i pracodawcy w projektach partnerskich lokalnych, międzynarodowych (współfinansowanych z innych środków) 11. Organizacja przez szkołę konkursów / turniejów/ olimpiad/ itp. Tu proszę opisać współpracę z pracodawcami w tym zakresie, np. finansowanie, fundowanie nagród, itp.: 12. Organizacja przez pracodawcę konkursów / turniejów/ olimpiad/ itp. Tu proszę opisać współpracę ze szkołą w tym zakresie, np. finansowanie, fundowanie nagród, itp.: 13. Promocja współpracy (szkoła i pracodawca): c. w mediach, artykuły w czasopismach, itp. d. Inne Tu proszę opisać inne formy promocji współpracy szkoły z pracodawcą: 14. Inne formy współpracy niewymienione wyżej a. współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych 15

16 b. realizacja projektu z wykorzystaniem systemu ECVET Potwierdzam zgodność danych przedstawionych w Formularzu Zgłoszenia ze stanem faktycznym : DYREKTOR SZKOŁY PROWADZĄCY /data podpis pieczątka/ PODPISY ORGAN /data podpis pieczątka/ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów potwierdzających współpracę szkoły z pracodawcą. 16

17 załącznik nr 2 OBSZARY ZAWODOWE (*) 1. Turystyka i hotelarstwo technik hotelarstwa technik obsługi turystycznej technik turystyki wiejskiej pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2. Gastronomia i produkcja spożywcza technik organizacji usług gastronomicznych technik żywienia i gospodarstwa domowego technik żywienia i usług gastronomicznych technik technologii żywności kucharz kucharz małej gastronomii kelner rzeźnik-wędliniarz wędliniarz technik przetwórstwa mleczarskiego cukiernik piekarz operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 3. Ekonomiczno-finansowo-biurowy technik handlowiec sprzedawca technik ekonomista technik rachunkowości technik administracji technik prac biurowych technik usług pocztowych i finansowych technik księgarstwa technik informacji naukowej technik archiwista technik organizacji reklamy 4. Budownictwo, drogownictwo i instalacje budowlane technik geodeta technik budownictwa monter konstrukcji budowlanych betoniarz-zbrojarz murarz murarz-tynkarz cieśla zdun 17

18 kominiarz technolog robót wykończeniowych w budownictwie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie posadzkarz kamieniarz dekarz malarz-tapeciarz monter izolacji budowlanych renowator zabytków architektury technik renowacji elementów architektury blacharz izolacji przemysłowych monter izolacji przemysłowych technik drogownictwa mechanik maszyn i urządzeń drogowych technik dróg i mostów kolejowych monter nawierzchni kolejowej technik urządzeń sanitarnych monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter instalacji gazowych monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim monter sieci komunalnych monter systemów rurociągowych technik budownictwa okrętowego monter kadłubów okrętowych technik technologii drewna stolarz tapicer koszykarz-plecionkarz technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego technik gazownictwa technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5. Elektryczno elektroniczny i teleinformatyczny technik elektronik monter-elektronik technik elektroniki medycznej technik elektroniki i informatyki medycznej technik awionik technik urządzeń audiowizualnych technik elektryk technik elektroenergetyk transportu szynowego technik automatyk sterowania ruchem kolejowym elektryk elektromechanik technik mechatronik monter mechatronik technik informatyk 18

19 technik teleinformatyk technik tyfloinformatyk technik telekomunikacji technik energetyk monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 6. Górnictwo, hutnictwo i odlewnictwo technik górnictwa odkrywkowego technik górnictwa otworowego technik górnictwa podziemnego górnik eksploatacji podziemnej górnik odkrywkowej eksploatacji złóż górnik eksploatacji otworowej technik wiertnik wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych wiertacz technik przeróbki kopalin stałych technik hutnik technik odlewnik operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej operator maszyn i urządzeń metalurgicznych operator maszyn i urządzeń odlewniczych modelarz odlewniczy 7. Transport i gospodarka magazynowa technik nawigator morski technik żeglugi śródlądowej technik eksploatacji portów i terminali technik transportu drogowego technik transportu kolejowego technik logistyk technik spedytor 8. Chemiczny, ceramiczny i szklarski technik analityk technik technologii chemicznej operator urządzeń przemysłu chemicznego garbarz skór technik garbarz technik technologii ceramicznej technik technologii szkła operator urządzeń przemysłu ceramicznego operator urządzeń przemysłu szklarskiego operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 9. Poligraficzno drukarski i papierniczy technik poligraf technik procesów introligatorskich 19

20 technik procesów drukowania technik cyfrowych procesów graficznych introligator drukarz technik papiernictwa 10. Mechaniczny technik mechanik mechanik-monter maszyn i urządzeń mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mechanik precyzyjny zegarmistrz złotnik jubiler operator obrabiarek skrawających ślusarz kowal blacharz blacharz samochodowy lakiernik technik mechanik okrętowy technik mechanizacji rolnictwa technik mechanik lotniczy technik optyk optyk mechanik technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 11. Rolno hodowlany ogrodnik technik ogrodnik technik rolnik rolnik technik pszczelarz pszczelarz technik weterynarii technik hodowca koni technik agrobiznesu 12. Leśnictwo, rybactwo i inżynieria środowiska technik leśnik operator maszyn leśnych technik ochrony środowiska technik inżynierii środowiska i melioracji technik hydrolog technik meteorolog technik geolog 20

21 technik geofizyk technik rybołówstwa morskiego technik rybactwa śródlądowego rybak śródlądowy technik architektury krajobrazu technik budownictwa wodnego monter budownictwa wodnego 13. Medyczno-społeczny oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia higienistka stomatologiczna asystentka stomatologiczna ortoptystka ratownik medyczny technik dentystyczny technik farmaceutyczny technik masażysta technik ortopeda technik elektroradiolog opiekun medyczny protetyk słuchu dietetyk asystent osoby niepełnosprawnej opiekunka środowiskowa opiekun w domu pomocy społecznej opiekun osoby starszej opiekunka dziecięca terapeuta zajęciowy technik bezpieczeństwa i higieny pracy technik pożarnictwa technik ochrony fizycznej osób i mienia technik sterylizacji medycznej 14. Fryzjersko kosmetyczny fryzjer technik usług fryzjerskich technik usług kosmetycznych florysta 15. Artystyczno-muzyczny korektor i stroiciel instrumentów muzycznych stroiciel fortepianów i pianin technik budowy fortepianów i pianin technik instrumentów muzycznych monter instrumentów muzycznych fotograf fototechnik asystent operatora dźwięku technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 21

22 asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej technik dźwięku (operator dźwięku) technik realizacji dźwięku (realizator dźwięku) technik realizacji nagrań i nagłośnień 16. Włókienniczo-odzieżowy i skórzany technik technologii wyrobów skórzanych technik obuwnik kuśnierz kaletnik obuwnik technik technologii odzieży technik włókiennik technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych krawiec rękodzielnik wyrobów włókienniczych operator maszyn w przemyśle włókienniczym * Grupowania zawodów w obszary dokonano wyłącznie na potrzeby konkursu 22

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO YBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO

GAZETA POWIATU RYPIŃSKIEGO Drodzy Gimnazjaliści! Przed Wami trudny moment wyboru ponadgimnazjalnej szkoły. Bardzo nam zależy, abyście podjęli te decyzje z rozwagą i odpowiedzialnością. W tym celu przygotowaliśmy informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU programy nauczania dla zawodu krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAMY NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 Raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" Strona 1 SPIS TREŚCI Słownik pojęć... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku

Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU Warszawa 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Badanie dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego w regionie

Badanie dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego w regionie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego w regionie Analiza wyników Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

KONKURS JAKIE ZNASZ ZAWODY? konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym

KONKURS JAKIE ZNASZ ZAWODY? konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym KONKURS JAKIE ZNASZ ZAWODY? konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka z Poznania pod patronatem Prezesa Związku

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zdobądź z nami zawód

Zdobądź z nami zawód Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Zdobądź z nami zawód Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, praktyki, staże-wizyty zawodoznawcze i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych w województwach dolnośląskim i opolskim w sesji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik górnictwa podziemnego 311703

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik górnictwa podziemnego 311703 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik górnictwa podziemnego 311703 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Złotnik-jubiler 731305

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Złotnik-jubiler 731305 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Złotnik-jubiler 731305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Ekspertyza naukowa Dr Agata Świdzińska

Bardziej szczegółowo