1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Szkolenia powinny oferować pełen zakres informacji niezbędny do uzyskania konkretnego certyfikatu. Tak, więc niemożliwe jest zaplanowanie szkolenia jedynie z 1 lub 2 modułów ECDL Start. A zatem należy zaplanować szkolenie z takiej ilości modułów, do jakich odnoszą się certyfikaty ECDL. 2. Czy kwalifikowane jest szkolenie komputerowe z zakresu e-citizen lub EPP e- Urzędnik? Projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie, co najmniej równoważnym bądź szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Nie oznacza to jednak, że w ramach projektu kwalifikowane będą tylko te szkolenia, które zakończą się wydaniem certyfikatu ECDL. Na etapie tworzenia wniosku projektodawca powinien zdefiniować zakres tematyczny planowanych do zrealizowania kursów bądź szkoleń i odnieść go do kompetencji wskazanych w sylabusach ECDL. Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie, zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest, co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL. Tym samym, szkolenia komputerowe z zakresu e-citizen, EPP e-urzędnik, EPP e-nauczyciel, EPP GIS, EPP e-guardian mogą zostać zrealizowane pod warunkiem, że ich zakres będzie równoważny bądź szerszy niż zakres ECDL. 3. Czy możliwe jest przeprowadzenie szkolenia komputerowego w zakresie ECDL oraz dodatkowego modułu szkolenia komputerowego dla księgowych? W ramach zaplanowanych szkoleń/kursów w uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja dodatkowych modułów/elementów szkoleń/kursów. Realizacja dodatkowych modułów/elementów szkolenia/kursu komputerowego, wykraczającego poza zakres ECDL, jest możliwa pod warunkiem, że będą one działaniem dodatkowym, stanowiącym uzupełnienie dla minimalnego zakresu tematycznego określonego dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Niemożliwe jest natomiast oferowanie dodatkowych szkoleń/kursów, które nie spełniałyby kryteriów dostępu nr 1 i Czy jeśli w projekcie zaplanowane zostanie szkolenie ECDL (lub szkolenie równoważne ECDL), to czy za kwalifikowalne należy uznać dodatkowe szkolenie rozszerzające - przykładowo uczestnicy skorzystają ze szkolenia ECDL CAD oraz dodatkowo rozszerzającego autorskiego szkolenia CAD? Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

2 5. Czy jeśli w ramach szkoleń językowych, oprócz szkoleń umożliwiających uzyskanie określonego poziomu kompetencji językowych (A, B, C), dodatkowo zaplanowane zostanie specjalistyczne szkolenie językowe, to czy będzie ono kwalifikowalne? Patrz odpowiedź na pytanie nr Jak należy interpretować zapisy kryterium dostępu nr 2 odnoszące się do tego, iż co najmniej 70% osób objętych wsparciem musi osiągnąć pełen poziom kompetencji językowych w kontekście informacji, iż kryterium nie odnosi się do tych elementów projektu, których efektywność jest niezależna od Beneficjenta, a więc zdania egzaminu. Czy to oznacza, że na etapie planowania projektu można założyć, że część uczestników ukończy tylko poziom A1/B1/C1 (jednocześnie zakładając, że co najmniej 70% osób korzystających ze wsparcia musi osiągnąć pełny poziom kompetencji językowych)? Kryterium nie odnosi się do progu zdawalności egzaminu, wskazuje ono wyłącznie, że co najmniej 70 % osób korzystających z form wsparcia musi osiągnąć pełny poziom kompetencji językowych. Wskaźnik efektywności form wsparcia a więc liczba osób, które zdały pozytywnie przewidziane w projekcie egzaminy pozostaje do określenia przez Beneficjenta. Niemniej jednak wprowadzenie kryterium obligującego, aby szkolenia/kursy kończyły się uzyskaniem certyfikatu miało na celu zapewnić efektywność udzielanego wsparcia oraz wyposażyć uczestnika projektu w niezbędne kompetencje potwierdzone certyfikatem, który będzie stanowił atut na rynku pracy. W związku z powyższym IP/IP2 zaleca: 1. Szkolenia/kursy powinny prowadzić do realizacji konkretnego poziomu nauczania, a wiec pełnego poziomu kompetencji. Uczestnikom projektów należy oferować szkolenia w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy niezbędnej dla pełnego poziomu kompetencji (czyli zaplanowanie A + B1 jest niezasadne, bowiem wówczas uczestnik nie osiągnie pełnego poziomu B). 2. Projekty powinny być konstruowane w taki sposób, aby co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnęło pełen poziom kompetencji językowych (tj. A, B, C) potwierdzony certyfikatem. Takie podejście jest korzystne dla uczestników projektu ponieważ wyposaża ich w certyfikaty, które stanowią realną wartość na rynku pracy. W związku z powyższym dla Beneficjenta korzystne jest takie planowanie wsparcia w projekcie, które pozwoli na wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i kompetencje niezbędne do zdania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe na pełnych poziomach kompetencji językowych i będzie skutkowało wydaniem certyfikatu. 7. Czy jest możliwość, aby osoba, która na wejściu do projektu była na poziomie językowym A2 a na koniec uczestnictwa posiadała wiedzę odpowiadającą 15% poziomu C2? Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

3 8. Czy możliwa jest realizacja szkoleń e-learningowych? Szkolenia komputerowe objęte stawkami jednostkowymi nie mogą być realizowane w formie innej niż stacjonarna. Tym samym szkolenia kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kompetencji w zakresie ECDL Start lub Core nie mogą być realizowane w formie e-learningowej, gdyż ich realizacja wymaga zastosowania określonych na poziomie Programu stawek jednostkowych. Niemniej jednak, nie ma przeciwwskazań, aby szkolenia komputerowe, nieobjęte stawkami jednostkowymi mogły być realizowane w formie e-learningowej, pod warunkiem, że wpisują się w zakres wsparcia określony dla Poddziałania PO KL i spełniają wszystkie warunki wynikające z zapisów Planów działania dla Priorytetu IX. Jednocześnie niemożliwe jest stosowanie metody e-learningowej w stosunku do szkoleń językowych. 9. Jakiego rodzaju certyfikaty powinien zapewnić Beneficjent, aby spełnić kryterium dostępu odnoszące się do zapewnienia certyfikatu umiejętności komputerowych/językowych? Czy może to być certyfikat od początku do końca tworzony przez realizatora projektu i wydawany na podstawie opracowanego na potrzeby realizacji projektu egzaminu? Kryteria dostępu nie wskazują określonych certyfikatów, które mogą być zastosowane w ramach projektów. Niemniej jednak IP/IP2 rekomenduje, aby w projektach oferowana była uczestnikom szkoleń/kursów możliwość uzyskania certyfikatów, które są powszechnie rozpoznawalne przez pracodawców (w trakcie oceny merytorycznej wniosku weryfikowane będzie na ile założony przez Beneficjenta certyfikat będzie przydatny na rynku pracy) 10. Jakie osoby są uprawnione do przeprowadzenia egzaminu końcowego w projekcie, jakie uprawnienia powinien posiadać egzaminator? Kryterium dopuszcza możliwość wyboru przez Beneficjentów formy weryfikacji osiągniętych kompetencji. A zatem wymagania wobec egzaminatora determinować będzie rodzaj certyfikatu i podmiot go wydający. 11. Czy zostanie spełniona zasada bezstronności przeprowadzenia egzaminu, jeśli przeprowadzi go Partner posiadający uprawnienia do egzaminowania? Możliwe jest przeprowadzenie egzaminów przez Partnera posiadającego uprawnienia do egzaminowania pod warunkiem zachowania bezstronnej oceny zdających. A zatem Beneficjent we wniosku o dofinansowanie musi w tym przypadku wskazać, jakie formy potwierdzania kwalifikacji planuje przeprowadzić w projekcie i w jaki sposób zapewni ich bezstronność. 12. Czy możliwa jest sytuacja, w której realizator projektu organizuje egzamin natomiast ocenę wykonuje podmiot zewnętrzny? Kwestia zapewnienia bezstronności jest elementem oceny projektu i powinna być rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do konkretnego wniosku.

4 13. Czy wystarczającym poziomem zapewnienia bezstronności jest zapewnienie, że w egzaminie nie będą uczestniczyć lektorzy szkolący daną grupę egzaminowaną? Patrz odpowiedź na pytanie nr Czy zostanie spełniony warunek bezstronności egzaminu językowego w sytuacji, gdy Beneficjent zatrudni osobę, która opracuje arkusze egzaminacyjne oraz przeprowadzi taki egzamin? Jeśli takie rozwiązanie jest możliwe to, kto powinien być odpowiedzialny za zaprojektowanie oraz wydruk certyfikatów? Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 i Czy jest minimalny poziom partycypowania w budżecie projektu przez Partnera, aby możliwe było wykazanie jego obrotu w kontekście wymaganego potencjału finansowego? Zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W związku z tym, aby obrót Partnera mógł być brany pod uwagę, w budżecie projektu powinny być ujęte wydatki Partnera. Przy czym w celu spełnienia przedmiotowego kryterium nie ma znaczenia, w jakich proporcjach Lider i Partner wykazują swój obrót. Należy jednak mieć na uwadze, iż podczas oceny merytorycznej oceniana jest adekwatność udziału Partnerów w projekcie, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom). 16. Czy mieszkańcy województwa małopolskiego i jednocześnie migranci mogą uczestniczyć w szkoleniach z języka polskiego w ramach Poddziałania 9.6.2? W ramach konkursu wsparciem mogą być objęci obywatele polscy w zakresie nauczania języków obcych. Obcokrajowcy natomiast mogą być grupą docelową innych Działań/Poddziałań. A zatem nie jest możliwa realizacja powyższych szkoleń w ramach niniejszego konkursu. 17. Czy w projektach z zakresu szkoleń komputerowych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne? Pytanie wynika z tego, że ceny szkoleń dla osób niepełnosprawnych są wysokie i jednocześnie zastosowano kryterium dostępu ograniczające kwotę przypadającą na jednego uczestnika. Tak, możliwy jest udział osób niepełnosprawnych. Należy jednocześnie podkreślić, iż kwota wskazana w kryterium dostępu dotyczy max. średniej kwoty przypadającej na 1 uczestnika. Określenie średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika nie wyklucza możliwości zróżnicowania jednostkowego kosztu w ramach projektu). A zatem w ramach projektu można zaplanować objęcie wsparciem zarówno osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. 18. Czy osoby samozatrudnione mogą stanowić grupę docelową w ramach Poddziałania 9.6.2? Jeśli tak, czy wystąpi wówczas pomoc publiczna?

5 Grupą docelową w Poddziałaniu PO KL są osoby w wieku lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem objęte mogą być również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Celem Działania 9.6 PO KL jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. Tak więc, status na rynku pracy czy forma zatrudnienia nie mają znaczenia w przypadku kwalifikowania uczestników do Poddziałania PO KL. A zatem ze wsparcia mogą również korzystać osoby samozatrudnione. Z uwagi na fakt, iż osoby samozatrudnione to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wsparcie im udzielone objęte może być pomocą publiczną. 19. Jakie są ograniczenia odnośnie udziału pracowników jednego przedsiębiorstwa/instytucji w projekcie? Czy może się zdarzyć tak, że 50% uczestników będzie pracownikami jednej firmy? Czy wystąpi wówczas pomoc publiczna? W ramach niniejszego konkursu nie założono ograniczenia dot. określonego udziału pracowników jednego przedsiębiorstwa/instytucji w projekcie. Z uwagi na powyższe Beneficjent musi założyć możliwość wystąpienia pomocy publicznej, w przypadku gdy uczestnikami szkoleń/kursów są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), chyba, że łącznie spełnione zostaną następujące warunki: wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych; pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu. 20. Czy stosowanie stawek jednostkowych jest obligatoryjne? W projektach, w których realizowane są szkolenia językowe lub komputerowe w zakresie zgodnym z zakresem wskazanym w Wytycznych rozliczanie kosztów szkoleń następuje wyłącznie w oparciu o stawki jednostkowe (obowiązek ten nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych). Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych za wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych mogą (lecz nie muszą) stosować stawki jednostkowe w projektach PO KL. Beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi nie mogą stosować stawek jednostkowych. Sytuacja analogiczna w przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi. 21. Czy istnieje możliwość zlecania zadań w ramach projektu w sytuacji rozliczania kosztów bezpośrednich w oparciu o stawki jednostkowe/kwoty ryczałtowe? Koszty bezpośrednie rozliczane za pomocą stawek jednostkowych/kwot ryczałtowych nie mogą dotyczyć zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych w rozumieniu Wytycznych. Co do zasady, ze zleceniem zadania merytorycznego będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy Beneficjent przekazuje wykonanie zadania, w tym przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności w ramach zadania, innemu podmiotowi, tzn. niejako wyprowadza to zadanie na zewnątrz, poza swoją instytucję. W takiej sytuacji beneficjent wyłącza swoje własne bezpośrednie zaangażowanie w to

6 zadanie i finansowanie kosztów administracyjnych związanych z realizacją zleconego zadania merytorycznego. Koszty te przerzucone są na wykonawcę zleconego zadania. Zatem w celu stwierdzenia, czy dane zadanie jest zadaniem merytorycznym zleconym czy nie, należy wziąć pod uwagę to, kto ponosi koszty administracyjne związane z wykonaniem tego zadania. Jeśli te koszty ponosi zewnętrzny wykonawca zadania, co do zasady będziemy mieć do czynienia ze zleceniem zadania merytorycznego. 22. Czy obowiązek stosowania stawek jednostkowych przechodzi na Partnera w przypadku, gdy Liderem jest przedsiębiorstwo a Partnerem JST? Zgodnie z brzmieniem kryterium horyzontalnego wyboru projektów dotyczącego stosowania stawek jednostkowych, weryfikacja jego spełnienia powinna odbywać się w odniesieniu do Beneficjenta, a nie ewentualnego Partnera. Oznacza to, że Beneficjenci niebędący jednostkami sektora finansów publicznych mają obowiązek stosowania uproszczeń, a Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych nie mają takiego obowiązku bez względu na to, czy i jakich mają Partnerów. 23. Czy jeśli w ramach szkoleń językowych lub komputerowych, do których mają zastosowanie stawki jednostkowe, zaplanowana zostanie grupa mieszana tj. w jej skład będą wchodziły zarówno pełnosprawne, jak i niepełnosprawne osoby, to czy stawki jednostkowe należy zastosować odrębnie dla pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych osób, czy tylko stawki dla osób niepełnosprawnych? Stawki jednostkowe zostały określone w odniesieniu do kosztów usługi dla 1 osoby pełno/niepełnosprawnej. W przypadku grup mieszanych należy stosować właściwe stawki dla poszczególnych osób (dla pełnosprawnych stawki jednostkowe określone dla osób pełnosprawnych, a dla niepełnosprawnych stawki określone dla osób niepełnosprawnych). 24. Jak należy rozumieć zakończenie udziału w szkoleniu w kontekście rozliczania stawek jednostkowych, czy jeśli uczestnik projektu nie weźmie udziału w egzaminie będzie możliwe rozliczenie jego uczestnictwa? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, wysokość stawki jednostkowej nie obejmuje kosztów egzaminu zewnętrznego. A zatem uzyskanie certyfikatu nie może stanowić podstawy dla rozliczania stawki. Taką podstawę może natomiast stanowić przykładowo certyfikat lub zaświadczenie ukończenia kursu, a nie zdania egzaminu. Należy jednak pamiętać, iż niezbędna jest równocześnie weryfikacja spełnienia kryterium dostępu, jakim jest zdobycie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji (w wyniku przeprowadzonego egzaminu), a nie potwierdzającego ukończenie szkolenie. Jednocześnie przypomina się, iż Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie mówi, iż w przypadku projektów rozliczanych z zastosowaniem metod uproszczonych należy w polu 3.1 wskazać, jakie wskaźniki produktu mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów objętych kwotą ryczałtową lub stawką jednostkową. W przypadku stosowania stawek jednostkowych należy wskazać liczbę osób, które zakończyły udział w danym szkoleniu/kursie. 25. Czy możliwe jest skonstruowanie budżetu projektu w oparciu o stawki jednostkowe przewidziane dla osób pełnosprawnych, mimo że projekt będzie skierowany w części dla osób niepełnosprawnych? Pytanie wynika z tego, że Beneficjent na etapie konstruowania budżetu nie ma możliwości jednoznacznego

7 określenia liczby osób niepełnosprawnych objętych projektem. Również w trakcie realizacji projektu udział wszystkich osób byłby rozliczany według jednolitej stawki dla osób pełnosprawnych. Co do zasady Projektodawca we wniosku o dofinasowanie opisuje grupę docelową, do której zamierza skierować wsparcie, tak więc już na tym etapie jest w stanie zaplanować do kogo adresuje szkolenia/kursy. We wniosku opisywany jest również sposób rekrutacji, który powinien zapewnić przyjęcie do projektu oczekiwanych grup uczestników. Należy też pamiętać, że dopuszczalne są też ew. zmiany wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak, jeżeli Beneficjent deklaruje, że w ramach stawki dla osoby pełnosprawnej jest w stanie sfinansować usługę dla osoby niepełnosprawnej (przy zachowaniu odpowiedniego standardu tej usługi i bezwzględnego dostosowania jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej), to w opisanym przypadku możliwe jest wykorzystanie stawki dla osób pełnosprawnych. 26. Czy możliwe jest rozliczenie według stawki jednostkowej udziału w projekcie osoby, która została zakwalifikowana do projektu z listy rezerwowej po połowie realizacji projektu z powodu rezygnacji jednego z Beneficjentów Ostatecznych (uczestnik taki np. uzupełni zrealizowany materiał we własnym zakresie)? Ponieważ rozliczenie stawki następuje w oparciu o przemnożenie wysokości stawki przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych - w przypadku, gdy osoba nie ukończy szkolenia/kursu to przypadająca na nią stawka jest niekwalifikowana. Jako zabezpieczenie osiągnięcia zaplanowanych w projekcie rezultatów w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie IZ wskazuje tworzenie list rezerwowych. Kierując się powyższym, w opisanym przypadku należy uznać, że możliwe jest uznanie stawki jednostkowej osoby zakwalifikowanej do projektu z listy rezerwowej, o ile zakończy udział w szkoleniu/kursie. 27. Czy w przypadku wydatków rozliczanych według stawek jednostkowych konieczne jest stosowanie zasady konkurencyjności lub ustawy o zamówieniach publicznych? Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zamówień publicznych, nie są poprzez stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków zwolnione z ww. obowiązku, a zatem powinny ustawę PZP stosować. Natomiast wysokość stawek jednostkowych wynika z przeprowadzonego rozeznania rynku a zatem jest stawką rynkową i tym samym niejako automatycznie spełnia warunki kwalifikowalności w zakresie racjonalności, efektywności oraz konkurencyjności. Tym samym w przypadku stosowania w projektach stawek jednostkowych Beneficjent nie ma obowiązku w odniesieniu do nich stosować zasadę konkurencyjności, ani zasadę efektywnego zarządzania finansami. 28. Jak będzie rozliczany oraz jakie transze będą przekazywane w przypadku projektu rozliczanego według stawek jednostkowych? W przypadku projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi, nie ma zasadności przekazywania 100 % dofinansowania jedną transzą po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Wysokość przekazywanych transz powinna być zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Beneficjenta na te środki oraz odpowiadać specyfice rozliczania wydatków (stawka jednostkowa rozliczana jest dopiero po wykonaniu danej usługi). Należy pamiętać, że w projektach rozliczanych stawkami jednostkowymi

8 uwzględniane są też inne wydatki tj. wydatki rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów oraz że stawki jednostkowe można rozliczać na bieżąco, np. po przeszkoleniu danej grupy uczestników (z rozliczeniem nie trzeba czekać na przeszkolenie wszystkich uczestników wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. na osiągnięcie 100% zakładanego wskaźnika). IZ zaleca, aby ponoszenie przez Beneficjenta wydatki rozliczanie za pomocą stawek jednostkowych następowało z własnego rachunku Beneficjenta, a nie bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku projektu. W tym celu: Beneficjent otrzymuje środki dofinansowania zgodnie z harmonogramem płatności na rachunek projektu wskazany w umowie, następnie Beneficjent powinien zgodnie z zapotrzebowaniem z rachunku projektu przelać kwotę stanowiącą odpowiednią wielokrotność stawek jednostkowych na rachunek własny (wraz ze stosownym opisem np. rozliczenie 15 stawek jednostkowych ), następnie Beneficjent powinien ponosić poszczególne wydatki objęte stawką jednostkową (np. wypłata wynagrodzeń wykładowców, opłata za najem sali) z rachunku własnego, na który przelana została przez niego odpowiednia część dofinansowania. 29. Jak zostanie zastosowana reguła proporcjonalności w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte wskaźniki dotyczące stawek jednostkowych? W przypadku stosowania stawek jednostkowych, rozliczenie projektu następuje w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Np. gdy beneficjent planuje we wniosku o dofinansowanie przeszkolenie 100 osób i na tę liczbę otrzymuje środki w formie zaliczki, to na etapie rozliczania projektu w sytuacji, gdy okazuje się, że w rzeczywistości przeszkolił jedynie 95 osób, to niewydatkowane środki w wysokości odpowiadającej kosztom przeszkolenia 5 osób podlegają zwrotowi. Odmienną kwestią jest weryfikowanie spełnienia przez beneficjenta celów projektu. Jeżeli np. jako wskaźnik w projekcie beneficjent wskaże, że 90% osób, które uzyskało kompetencje zda egzamin zewnętrzny i uzyska certyfikat, a następnie wskaźnik nie zostanie wykonany, to na etapie końcowego rozliczenia projektu, instytucja będąca stroną umowy o dofinasowanie, ma prawo zastosować regułę proporcjonalności (obejmującą również wydatki rozliczone w stawkach jednostkowych). Niemniej jednak reguła proporcjonalności może być stosowana niezależnie od zasady zwrotu środków. Należy podkreślić, że każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. 30. Jak należy zagospodarować ewentualne oszczędności związane z realizacją projektu w oparciu o stawki jednostkowe, np. realizatorowi projektu uda się pozyskać sale szkoleniowe w niskiej cenie? W indywidualnych przypadkach może dojść do rozliczenia w projekcie kwoty mniejszej lub większej niż wartość wydatków rzeczywiście poniesionych przez Beneficjenta. W przypadku, gdy wartość rzeczywiście poniesionych wydatków jest niższa, niż wartość stawki, powstała różnica nie stanowi oszczędności w projekcie (nie podlega zwrotowi), a sposób jej zaksięgowania zależy od polityki rachunkowej danej jednostki (Beneficjenta). 31. Czy w przypadku rozliczania projektu przez JST powinny one zwrócić nadwyżki z realizacji projektu rozliczanego według stawek jednostkowych do WUP, a jeśli nie muszą to jak powinny one być zagospodarowane?

9 Patrz odpowiedź na pytanie nr Czy możliwa jest sytuacja, gdzie w szkoleniach komputerowych rozliczanych według stawek jednostkowych realizator projektu pozyska w niskiej cenie salę bez wyposażenia, a w ramach zaoszczędzonej kwoty nabędzie odpowiedni sprzęt i oprogramowanie? Patrz odpowiedź na pytanie nr Czy w projektach dla Poddziałania będzie występował cross-financing? W przypadku projektów objętych stawkami jednostkowymi cross-financing nie może występować w zadaniach merytorycznych. Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL koszty takie jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszty mebli wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzeseł) uwzględnione są w stawce określonej w Wytycznych. W projektach, które będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub kwot ryczałtowych zaplanowanie zakupu w ramach cross-financingu na potrzeby realizacji szkolenia co do zasady jest możliwe. Należy mieć jednak na uwadze, że Beneficjent musi posiadać odpowiedni potencjał, w tym organizacyjny (przedmiotem oceny wniosku jest zaplecze techniczne, w tym m.in. sprzęt) oraz racjonalność wydatków. 34. Czy kwalifikowalny jest koszt zakupu oprogramowania na potrzeby realizacji szkoleń? Sytuacja analogiczna, jak w przypadku zakupu w ramach cross-financingu patrz odpowiedź na pytanie nr Czy w przypadku szkoleń rozliczanych stawką jednostkową możliwe jest wykazanie w budżecie dodatkowych materiałów szkoleniowych, np. ksero ćwiczeń? Stawka jednostkowa określona dla szkoleń komputerowych dotyczy usługi szkoleniowej o zakresie kosztów: wykładowca, sala z wyposażeniem, materiały dydaktyczne (w tym podręcznik). Natomiast w odniesieniu do szkoleń językowych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe dopuszczona jest możliwość zakupu jedynie podręczników niezbędnych do nauczania (które nie są ujęte w stawce). Z uwagi na powyższe zaplanowanie w budżecie szczegółowym dodatkowych materiałów np. ksero ćwiczeń jest nieuzasadnione zarówno w przypadku szkoleń językowych, jak również komputerowych rozliczanych stawką jednostkową. 36. Czy kwalifikowalny jest koszt egzaminu poprawkowego? W opinii IP/IP2 zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu egzaminu poprawkowego jest nieuzasadnione. 37. Czy kwalifikowany jest koszt strony internetowej?

10 W opinii IP/IP2 zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu stworzenia i prowadzenia strony internetowej jest nieuzasadnione. 38. Czy kwalifikowany jest koszt ulotek, plakatów? W opinii IP/IP2 zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu ulotek, plakatów może stanowić koszt kwalifikowany. 39. Czy w przypadku udziału w projekcie osób bezrobotnych kwalifikowalne są stypendia szkoleniowe dla bezrobotnych przyznawane na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia? W Poddziałaniu SzOP nie przewiduje możliwości wypłaty stypendiów szkoleniowych dla osób bezrobotnych, a zatem zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu dotyczącego stypendiów szkoleniowych jest nieuzasadnione. 40. Czy w części 3.1 wniosku o dofinansowanie należy wykazywać obowiązkowe wskaźniki, które nie dotyczą danego projektu? Dla każdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym, wobec czego również Beneficjenci w ramach realizowanych projektów powinni wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu. Niemniej jednak w polu 3.1 należy wykazać tylko te wskaźniki, które odnoszą się do specyfiki projektu a zatem nie ma konieczności wykazywania tych, które nie dotyczą projektu.

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn

Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn Załącznik 8.14 - Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS Standard minimum realizacji zasady równo ci szans kobiet i m czyzn w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo