1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?"

Transkrypt

1 Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Szkolenia powinny oferować pełen zakres informacji niezbędny do uzyskania konkretnego certyfikatu. Tak, więc niemożliwe jest zaplanowanie szkolenia jedynie z 1 lub 2 modułów ECDL Start. A zatem należy zaplanować szkolenie z takiej ilości modułów, do jakich odnoszą się certyfikaty ECDL. 2. Czy kwalifikowane jest szkolenie komputerowe z zakresu e-citizen lub EPP e- Urzędnik? Projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie, co najmniej równoważnym bądź szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Nie oznacza to jednak, że w ramach projektu kwalifikowane będą tylko te szkolenia, które zakończą się wydaniem certyfikatu ECDL. Na etapie tworzenia wniosku projektodawca powinien zdefiniować zakres tematyczny planowanych do zrealizowania kursów bądź szkoleń i odnieść go do kompetencji wskazanych w sylabusach ECDL. Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie, zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest, co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL. Tym samym, szkolenia komputerowe z zakresu e-citizen, EPP e-urzędnik, EPP e-nauczyciel, EPP GIS, EPP e-guardian mogą zostać zrealizowane pod warunkiem, że ich zakres będzie równoważny bądź szerszy niż zakres ECDL. 3. Czy możliwe jest przeprowadzenie szkolenia komputerowego w zakresie ECDL oraz dodatkowego modułu szkolenia komputerowego dla księgowych? W ramach zaplanowanych szkoleń/kursów w uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja dodatkowych modułów/elementów szkoleń/kursów. Realizacja dodatkowych modułów/elementów szkolenia/kursu komputerowego, wykraczającego poza zakres ECDL, jest możliwa pod warunkiem, że będą one działaniem dodatkowym, stanowiącym uzupełnienie dla minimalnego zakresu tematycznego określonego dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Niemożliwe jest natomiast oferowanie dodatkowych szkoleń/kursów, które nie spełniałyby kryteriów dostępu nr 1 i Czy jeśli w projekcie zaplanowane zostanie szkolenie ECDL (lub szkolenie równoważne ECDL), to czy za kwalifikowalne należy uznać dodatkowe szkolenie rozszerzające - przykładowo uczestnicy skorzystają ze szkolenia ECDL CAD oraz dodatkowo rozszerzającego autorskiego szkolenia CAD? Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

2 5. Czy jeśli w ramach szkoleń językowych, oprócz szkoleń umożliwiających uzyskanie określonego poziomu kompetencji językowych (A, B, C), dodatkowo zaplanowane zostanie specjalistyczne szkolenie językowe, to czy będzie ono kwalifikowalne? Patrz odpowiedź na pytanie nr Jak należy interpretować zapisy kryterium dostępu nr 2 odnoszące się do tego, iż co najmniej 70% osób objętych wsparciem musi osiągnąć pełen poziom kompetencji językowych w kontekście informacji, iż kryterium nie odnosi się do tych elementów projektu, których efektywność jest niezależna od Beneficjenta, a więc zdania egzaminu. Czy to oznacza, że na etapie planowania projektu można założyć, że część uczestników ukończy tylko poziom A1/B1/C1 (jednocześnie zakładając, że co najmniej 70% osób korzystających ze wsparcia musi osiągnąć pełny poziom kompetencji językowych)? Kryterium nie odnosi się do progu zdawalności egzaminu, wskazuje ono wyłącznie, że co najmniej 70 % osób korzystających z form wsparcia musi osiągnąć pełny poziom kompetencji językowych. Wskaźnik efektywności form wsparcia a więc liczba osób, które zdały pozytywnie przewidziane w projekcie egzaminy pozostaje do określenia przez Beneficjenta. Niemniej jednak wprowadzenie kryterium obligującego, aby szkolenia/kursy kończyły się uzyskaniem certyfikatu miało na celu zapewnić efektywność udzielanego wsparcia oraz wyposażyć uczestnika projektu w niezbędne kompetencje potwierdzone certyfikatem, który będzie stanowił atut na rynku pracy. W związku z powyższym IP/IP2 zaleca: 1. Szkolenia/kursy powinny prowadzić do realizacji konkretnego poziomu nauczania, a wiec pełnego poziomu kompetencji. Uczestnikom projektów należy oferować szkolenia w sposób umożliwiający zdobycie wiedzy niezbędnej dla pełnego poziomu kompetencji (czyli zaplanowanie A + B1 jest niezasadne, bowiem wówczas uczestnik nie osiągnie pełnego poziomu B). 2. Projekty powinny być konstruowane w taki sposób, aby co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnęło pełen poziom kompetencji językowych (tj. A, B, C) potwierdzony certyfikatem. Takie podejście jest korzystne dla uczestników projektu ponieważ wyposaża ich w certyfikaty, które stanowią realną wartość na rynku pracy. W związku z powyższym dla Beneficjenta korzystne jest takie planowanie wsparcia w projekcie, które pozwoli na wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i kompetencje niezbędne do zdania egzaminów potwierdzających umiejętności językowe na pełnych poziomach kompetencji językowych i będzie skutkowało wydaniem certyfikatu. 7. Czy jest możliwość, aby osoba, która na wejściu do projektu była na poziomie językowym A2 a na koniec uczestnictwa posiadała wiedzę odpowiadającą 15% poziomu C2? Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

3 8. Czy możliwa jest realizacja szkoleń e-learningowych? Szkolenia komputerowe objęte stawkami jednostkowymi nie mogą być realizowane w formie innej niż stacjonarna. Tym samym szkolenia kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kompetencji w zakresie ECDL Start lub Core nie mogą być realizowane w formie e-learningowej, gdyż ich realizacja wymaga zastosowania określonych na poziomie Programu stawek jednostkowych. Niemniej jednak, nie ma przeciwwskazań, aby szkolenia komputerowe, nieobjęte stawkami jednostkowymi mogły być realizowane w formie e-learningowej, pod warunkiem, że wpisują się w zakres wsparcia określony dla Poddziałania PO KL i spełniają wszystkie warunki wynikające z zapisów Planów działania dla Priorytetu IX. Jednocześnie niemożliwe jest stosowanie metody e-learningowej w stosunku do szkoleń językowych. 9. Jakiego rodzaju certyfikaty powinien zapewnić Beneficjent, aby spełnić kryterium dostępu odnoszące się do zapewnienia certyfikatu umiejętności komputerowych/językowych? Czy może to być certyfikat od początku do końca tworzony przez realizatora projektu i wydawany na podstawie opracowanego na potrzeby realizacji projektu egzaminu? Kryteria dostępu nie wskazują określonych certyfikatów, które mogą być zastosowane w ramach projektów. Niemniej jednak IP/IP2 rekomenduje, aby w projektach oferowana była uczestnikom szkoleń/kursów możliwość uzyskania certyfikatów, które są powszechnie rozpoznawalne przez pracodawców (w trakcie oceny merytorycznej wniosku weryfikowane będzie na ile założony przez Beneficjenta certyfikat będzie przydatny na rynku pracy) 10. Jakie osoby są uprawnione do przeprowadzenia egzaminu końcowego w projekcie, jakie uprawnienia powinien posiadać egzaminator? Kryterium dopuszcza możliwość wyboru przez Beneficjentów formy weryfikacji osiągniętych kompetencji. A zatem wymagania wobec egzaminatora determinować będzie rodzaj certyfikatu i podmiot go wydający. 11. Czy zostanie spełniona zasada bezstronności przeprowadzenia egzaminu, jeśli przeprowadzi go Partner posiadający uprawnienia do egzaminowania? Możliwe jest przeprowadzenie egzaminów przez Partnera posiadającego uprawnienia do egzaminowania pod warunkiem zachowania bezstronnej oceny zdających. A zatem Beneficjent we wniosku o dofinansowanie musi w tym przypadku wskazać, jakie formy potwierdzania kwalifikacji planuje przeprowadzić w projekcie i w jaki sposób zapewni ich bezstronność. 12. Czy możliwa jest sytuacja, w której realizator projektu organizuje egzamin natomiast ocenę wykonuje podmiot zewnętrzny? Kwestia zapewnienia bezstronności jest elementem oceny projektu i powinna być rozpatrywana indywidualnie w odniesieniu do konkretnego wniosku.

4 13. Czy wystarczającym poziomem zapewnienia bezstronności jest zapewnienie, że w egzaminie nie będą uczestniczyć lektorzy szkolący daną grupę egzaminowaną? Patrz odpowiedź na pytanie nr Czy zostanie spełniony warunek bezstronności egzaminu językowego w sytuacji, gdy Beneficjent zatrudni osobę, która opracuje arkusze egzaminacyjne oraz przeprowadzi taki egzamin? Jeśli takie rozwiązanie jest możliwe to, kto powinien być odpowiedzialny za zaprojektowanie oraz wydruk certyfikatów? Patrz odpowiedź na pytanie nr 10 i Czy jest minimalny poziom partycypowania w budżecie projektu przez Partnera, aby możliwe było wykazanie jego obrotu w kontekście wymaganego potencjału finansowego? Zgodnie z jednym z ogólnych kryteriów formalnych łączny roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W związku z tym, aby obrót Partnera mógł być brany pod uwagę, w budżecie projektu powinny być ujęte wydatki Partnera. Przy czym w celu spełnienia przedmiotowego kryterium nie ma znaczenia, w jakich proporcjach Lider i Partner wykazują swój obrót. Należy jednak mieć na uwadze, iż podczas oceny merytorycznej oceniana jest adekwatność udziału Partnerów w projekcie, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom). 16. Czy mieszkańcy województwa małopolskiego i jednocześnie migranci mogą uczestniczyć w szkoleniach z języka polskiego w ramach Poddziałania 9.6.2? W ramach konkursu wsparciem mogą być objęci obywatele polscy w zakresie nauczania języków obcych. Obcokrajowcy natomiast mogą być grupą docelową innych Działań/Poddziałań. A zatem nie jest możliwa realizacja powyższych szkoleń w ramach niniejszego konkursu. 17. Czy w projektach z zakresu szkoleń komputerowych mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne? Pytanie wynika z tego, że ceny szkoleń dla osób niepełnosprawnych są wysokie i jednocześnie zastosowano kryterium dostępu ograniczające kwotę przypadającą na jednego uczestnika. Tak, możliwy jest udział osób niepełnosprawnych. Należy jednocześnie podkreślić, iż kwota wskazana w kryterium dostępu dotyczy max. średniej kwoty przypadającej na 1 uczestnika. Określenie średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika nie wyklucza możliwości zróżnicowania jednostkowego kosztu w ramach projektu). A zatem w ramach projektu można zaplanować objęcie wsparciem zarówno osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. 18. Czy osoby samozatrudnione mogą stanowić grupę docelową w ramach Poddziałania 9.6.2? Jeśli tak, czy wystąpi wówczas pomoc publiczna?

5 Grupą docelową w Poddziałaniu PO KL są osoby w wieku lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach. Wsparciem objęte mogą być również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Celem Działania 9.6 PO KL jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. Tak więc, status na rynku pracy czy forma zatrudnienia nie mają znaczenia w przypadku kwalifikowania uczestników do Poddziałania PO KL. A zatem ze wsparcia mogą również korzystać osoby samozatrudnione. Z uwagi na fakt, iż osoby samozatrudnione to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wsparcie im udzielone objęte może być pomocą publiczną. 19. Jakie są ograniczenia odnośnie udziału pracowników jednego przedsiębiorstwa/instytucji w projekcie? Czy może się zdarzyć tak, że 50% uczestników będzie pracownikami jednej firmy? Czy wystąpi wówczas pomoc publiczna? W ramach niniejszego konkursu nie założono ograniczenia dot. określonego udziału pracowników jednego przedsiębiorstwa/instytucji w projekcie. Z uwagi na powyższe Beneficjent musi założyć możliwość wystąpienia pomocy publicznej, w przypadku gdy uczestnikami szkoleń/kursów są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), chyba, że łącznie spełnione zostaną następujące warunki: wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych; pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu. 20. Czy stosowanie stawek jednostkowych jest obligatoryjne? W projektach, w których realizowane są szkolenia językowe lub komputerowe w zakresie zgodnym z zakresem wskazanym w Wytycznych rozliczanie kosztów szkoleń następuje wyłącznie w oparciu o stawki jednostkowe (obowiązek ten nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych). Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych za wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych mogą (lecz nie muszą) stosować stawki jednostkowe w projektach PO KL. Beneficjenci będący państwowymi jednostkami budżetowymi nie mogą stosować stawek jednostkowych. Sytuacja analogiczna w przypadku rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi. 21. Czy istnieje możliwość zlecania zadań w ramach projektu w sytuacji rozliczania kosztów bezpośrednich w oparciu o stawki jednostkowe/kwoty ryczałtowe? Koszty bezpośrednie rozliczane za pomocą stawek jednostkowych/kwot ryczałtowych nie mogą dotyczyć zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych w rozumieniu Wytycznych. Co do zasady, ze zleceniem zadania merytorycznego będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy Beneficjent przekazuje wykonanie zadania, w tym przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności w ramach zadania, innemu podmiotowi, tzn. niejako wyprowadza to zadanie na zewnątrz, poza swoją instytucję. W takiej sytuacji beneficjent wyłącza swoje własne bezpośrednie zaangażowanie w to

6 zadanie i finansowanie kosztów administracyjnych związanych z realizacją zleconego zadania merytorycznego. Koszty te przerzucone są na wykonawcę zleconego zadania. Zatem w celu stwierdzenia, czy dane zadanie jest zadaniem merytorycznym zleconym czy nie, należy wziąć pod uwagę to, kto ponosi koszty administracyjne związane z wykonaniem tego zadania. Jeśli te koszty ponosi zewnętrzny wykonawca zadania, co do zasady będziemy mieć do czynienia ze zleceniem zadania merytorycznego. 22. Czy obowiązek stosowania stawek jednostkowych przechodzi na Partnera w przypadku, gdy Liderem jest przedsiębiorstwo a Partnerem JST? Zgodnie z brzmieniem kryterium horyzontalnego wyboru projektów dotyczącego stosowania stawek jednostkowych, weryfikacja jego spełnienia powinna odbywać się w odniesieniu do Beneficjenta, a nie ewentualnego Partnera. Oznacza to, że Beneficjenci niebędący jednostkami sektora finansów publicznych mają obowiązek stosowania uproszczeń, a Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych nie mają takiego obowiązku bez względu na to, czy i jakich mają Partnerów. 23. Czy jeśli w ramach szkoleń językowych lub komputerowych, do których mają zastosowanie stawki jednostkowe, zaplanowana zostanie grupa mieszana tj. w jej skład będą wchodziły zarówno pełnosprawne, jak i niepełnosprawne osoby, to czy stawki jednostkowe należy zastosować odrębnie dla pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych osób, czy tylko stawki dla osób niepełnosprawnych? Stawki jednostkowe zostały określone w odniesieniu do kosztów usługi dla 1 osoby pełno/niepełnosprawnej. W przypadku grup mieszanych należy stosować właściwe stawki dla poszczególnych osób (dla pełnosprawnych stawki jednostkowe określone dla osób pełnosprawnych, a dla niepełnosprawnych stawki określone dla osób niepełnosprawnych). 24. Jak należy rozumieć zakończenie udziału w szkoleniu w kontekście rozliczania stawek jednostkowych, czy jeśli uczestnik projektu nie weźmie udziału w egzaminie będzie możliwe rozliczenie jego uczestnictwa? Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, wysokość stawki jednostkowej nie obejmuje kosztów egzaminu zewnętrznego. A zatem uzyskanie certyfikatu nie może stanowić podstawy dla rozliczania stawki. Taką podstawę może natomiast stanowić przykładowo certyfikat lub zaświadczenie ukończenia kursu, a nie zdania egzaminu. Należy jednak pamiętać, iż niezbędna jest równocześnie weryfikacja spełnienia kryterium dostępu, jakim jest zdobycie certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji (w wyniku przeprowadzonego egzaminu), a nie potwierdzającego ukończenie szkolenie. Jednocześnie przypomina się, iż Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie mówi, iż w przypadku projektów rozliczanych z zastosowaniem metod uproszczonych należy w polu 3.1 wskazać, jakie wskaźniki produktu mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów objętych kwotą ryczałtową lub stawką jednostkową. W przypadku stosowania stawek jednostkowych należy wskazać liczbę osób, które zakończyły udział w danym szkoleniu/kursie. 25. Czy możliwe jest skonstruowanie budżetu projektu w oparciu o stawki jednostkowe przewidziane dla osób pełnosprawnych, mimo że projekt będzie skierowany w części dla osób niepełnosprawnych? Pytanie wynika z tego, że Beneficjent na etapie konstruowania budżetu nie ma możliwości jednoznacznego

7 określenia liczby osób niepełnosprawnych objętych projektem. Również w trakcie realizacji projektu udział wszystkich osób byłby rozliczany według jednolitej stawki dla osób pełnosprawnych. Co do zasady Projektodawca we wniosku o dofinasowanie opisuje grupę docelową, do której zamierza skierować wsparcie, tak więc już na tym etapie jest w stanie zaplanować do kogo adresuje szkolenia/kursy. We wniosku opisywany jest również sposób rekrutacji, który powinien zapewnić przyjęcie do projektu oczekiwanych grup uczestników. Należy też pamiętać, że dopuszczalne są też ew. zmiany wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak, jeżeli Beneficjent deklaruje, że w ramach stawki dla osoby pełnosprawnej jest w stanie sfinansować usługę dla osoby niepełnosprawnej (przy zachowaniu odpowiedniego standardu tej usługi i bezwzględnego dostosowania jej do potrzeb osoby niepełnosprawnej), to w opisanym przypadku możliwe jest wykorzystanie stawki dla osób pełnosprawnych. 26. Czy możliwe jest rozliczenie według stawki jednostkowej udziału w projekcie osoby, która została zakwalifikowana do projektu z listy rezerwowej po połowie realizacji projektu z powodu rezygnacji jednego z Beneficjentów Ostatecznych (uczestnik taki np. uzupełni zrealizowany materiał we własnym zakresie)? Ponieważ rozliczenie stawki następuje w oparciu o przemnożenie wysokości stawki przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych - w przypadku, gdy osoba nie ukończy szkolenia/kursu to przypadająca na nią stawka jest niekwalifikowana. Jako zabezpieczenie osiągnięcia zaplanowanych w projekcie rezultatów w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie IZ wskazuje tworzenie list rezerwowych. Kierując się powyższym, w opisanym przypadku należy uznać, że możliwe jest uznanie stawki jednostkowej osoby zakwalifikowanej do projektu z listy rezerwowej, o ile zakończy udział w szkoleniu/kursie. 27. Czy w przypadku wydatków rozliczanych według stawek jednostkowych konieczne jest stosowanie zasady konkurencyjności lub ustawy o zamówieniach publicznych? Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zamówień publicznych, nie są poprzez stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków zwolnione z ww. obowiązku, a zatem powinny ustawę PZP stosować. Natomiast wysokość stawek jednostkowych wynika z przeprowadzonego rozeznania rynku a zatem jest stawką rynkową i tym samym niejako automatycznie spełnia warunki kwalifikowalności w zakresie racjonalności, efektywności oraz konkurencyjności. Tym samym w przypadku stosowania w projektach stawek jednostkowych Beneficjent nie ma obowiązku w odniesieniu do nich stosować zasadę konkurencyjności, ani zasadę efektywnego zarządzania finansami. 28. Jak będzie rozliczany oraz jakie transze będą przekazywane w przypadku projektu rozliczanego według stawek jednostkowych? W przypadku projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi, nie ma zasadności przekazywania 100 % dofinansowania jedną transzą po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Wysokość przekazywanych transz powinna być zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Beneficjenta na te środki oraz odpowiadać specyfice rozliczania wydatków (stawka jednostkowa rozliczana jest dopiero po wykonaniu danej usługi). Należy pamiętać, że w projektach rozliczanych stawkami jednostkowymi

8 uwzględniane są też inne wydatki tj. wydatki rozliczane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów oraz że stawki jednostkowe można rozliczać na bieżąco, np. po przeszkoleniu danej grupy uczestników (z rozliczeniem nie trzeba czekać na przeszkolenie wszystkich uczestników wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. na osiągnięcie 100% zakładanego wskaźnika). IZ zaleca, aby ponoszenie przez Beneficjenta wydatki rozliczanie za pomocą stawek jednostkowych następowało z własnego rachunku Beneficjenta, a nie bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku projektu. W tym celu: Beneficjent otrzymuje środki dofinansowania zgodnie z harmonogramem płatności na rachunek projektu wskazany w umowie, następnie Beneficjent powinien zgodnie z zapotrzebowaniem z rachunku projektu przelać kwotę stanowiącą odpowiednią wielokrotność stawek jednostkowych na rachunek własny (wraz ze stosownym opisem np. rozliczenie 15 stawek jednostkowych ), następnie Beneficjent powinien ponosić poszczególne wydatki objęte stawką jednostkową (np. wypłata wynagrodzeń wykładowców, opłata za najem sali) z rachunku własnego, na który przelana została przez niego odpowiednia część dofinansowania. 29. Jak zostanie zastosowana reguła proporcjonalności w przypadku, gdy nie zostaną osiągnięte wskaźniki dotyczące stawek jednostkowych? W przypadku stosowania stawek jednostkowych, rozliczenie projektu następuje w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Np. gdy beneficjent planuje we wniosku o dofinansowanie przeszkolenie 100 osób i na tę liczbę otrzymuje środki w formie zaliczki, to na etapie rozliczania projektu w sytuacji, gdy okazuje się, że w rzeczywistości przeszkolił jedynie 95 osób, to niewydatkowane środki w wysokości odpowiadającej kosztom przeszkolenia 5 osób podlegają zwrotowi. Odmienną kwestią jest weryfikowanie spełnienia przez beneficjenta celów projektu. Jeżeli np. jako wskaźnik w projekcie beneficjent wskaże, że 90% osób, które uzyskało kompetencje zda egzamin zewnętrzny i uzyska certyfikat, a następnie wskaźnik nie zostanie wykonany, to na etapie końcowego rozliczenia projektu, instytucja będąca stroną umowy o dofinasowanie, ma prawo zastosować regułę proporcjonalności (obejmującą również wydatki rozliczone w stawkach jednostkowych). Niemniej jednak reguła proporcjonalności może być stosowana niezależnie od zasady zwrotu środków. Należy podkreślić, że każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. 30. Jak należy zagospodarować ewentualne oszczędności związane z realizacją projektu w oparciu o stawki jednostkowe, np. realizatorowi projektu uda się pozyskać sale szkoleniowe w niskiej cenie? W indywidualnych przypadkach może dojść do rozliczenia w projekcie kwoty mniejszej lub większej niż wartość wydatków rzeczywiście poniesionych przez Beneficjenta. W przypadku, gdy wartość rzeczywiście poniesionych wydatków jest niższa, niż wartość stawki, powstała różnica nie stanowi oszczędności w projekcie (nie podlega zwrotowi), a sposób jej zaksięgowania zależy od polityki rachunkowej danej jednostki (Beneficjenta). 31. Czy w przypadku rozliczania projektu przez JST powinny one zwrócić nadwyżki z realizacji projektu rozliczanego według stawek jednostkowych do WUP, a jeśli nie muszą to jak powinny one być zagospodarowane?

9 Patrz odpowiedź na pytanie nr Czy możliwa jest sytuacja, gdzie w szkoleniach komputerowych rozliczanych według stawek jednostkowych realizator projektu pozyska w niskiej cenie salę bez wyposażenia, a w ramach zaoszczędzonej kwoty nabędzie odpowiedni sprzęt i oprogramowanie? Patrz odpowiedź na pytanie nr Czy w projektach dla Poddziałania będzie występował cross-financing? W przypadku projektów objętych stawkami jednostkowymi cross-financing nie może występować w zadaniach merytorycznych. Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL koszty takie jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszty mebli wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzeseł) uwzględnione są w stawce określonej w Wytycznych. W projektach, które będą rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub kwot ryczałtowych zaplanowanie zakupu w ramach cross-financingu na potrzeby realizacji szkolenia co do zasady jest możliwe. Należy mieć jednak na uwadze, że Beneficjent musi posiadać odpowiedni potencjał, w tym organizacyjny (przedmiotem oceny wniosku jest zaplecze techniczne, w tym m.in. sprzęt) oraz racjonalność wydatków. 34. Czy kwalifikowalny jest koszt zakupu oprogramowania na potrzeby realizacji szkoleń? Sytuacja analogiczna, jak w przypadku zakupu w ramach cross-financingu patrz odpowiedź na pytanie nr Czy w przypadku szkoleń rozliczanych stawką jednostkową możliwe jest wykazanie w budżecie dodatkowych materiałów szkoleniowych, np. ksero ćwiczeń? Stawka jednostkowa określona dla szkoleń komputerowych dotyczy usługi szkoleniowej o zakresie kosztów: wykładowca, sala z wyposażeniem, materiały dydaktyczne (w tym podręcznik). Natomiast w odniesieniu do szkoleń językowych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe dopuszczona jest możliwość zakupu jedynie podręczników niezbędnych do nauczania (które nie są ujęte w stawce). Z uwagi na powyższe zaplanowanie w budżecie szczegółowym dodatkowych materiałów np. ksero ćwiczeń jest nieuzasadnione zarówno w przypadku szkoleń językowych, jak również komputerowych rozliczanych stawką jednostkową. 36. Czy kwalifikowalny jest koszt egzaminu poprawkowego? W opinii IP/IP2 zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu egzaminu poprawkowego jest nieuzasadnione. 37. Czy kwalifikowany jest koszt strony internetowej?

10 W opinii IP/IP2 zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu stworzenia i prowadzenia strony internetowej jest nieuzasadnione. 38. Czy kwalifikowany jest koszt ulotek, plakatów? W opinii IP/IP2 zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu ulotek, plakatów może stanowić koszt kwalifikowany. 39. Czy w przypadku udziału w projekcie osób bezrobotnych kwalifikowalne są stypendia szkoleniowe dla bezrobotnych przyznawane na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia? W Poddziałaniu SzOP nie przewiduje możliwości wypłaty stypendiów szkoleniowych dla osób bezrobotnych, a zatem zaplanowanie w budżecie szczegółowym kosztu dotyczącego stypendiów szkoleniowych jest nieuzasadnione. 40. Czy w części 3.1 wniosku o dofinansowanie należy wykazywać obowiązkowe wskaźniki, które nie dotyczą danego projektu? Dla każdego Działania w ramach Priorytetów PO KL wybrany został zestaw wskaźników, który monitorowany jest na poziomie krajowym, wobec czego również Beneficjenci w ramach realizowanych projektów powinni wziąć je pod uwagę już na etapie planowania projektu. Niemniej jednak w polu 3.1 należy wykazać tylko te wskaźniki, które odnoszą się do specyfiki projektu a zatem nie ma konieczności wykazywania tych, które nie dotyczą projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Co oznacza racjonalne wynagrodzenie w kosztach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.!

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Gdańsk 2013.04.04 Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

1. Jeśli gmina realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.2, to czy sama szkoła z tej gminy może złożyć wniosek na obecny konkurs?

1. Jeśli gmina realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.2, to czy sama szkoła z tej gminy może złożyć wniosek na obecny konkurs? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe Jan Grabowski Certyfikowani trenerzy sieci Regionalnych Ośrodków EFS Szkolenie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym Pytanie nr 1: Czy w ramach konkursu możliwe będzie realizowanie projektu obejmującego blended learning tj. oprócz kursu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017

INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2017 W ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto?

Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Czy do obrotu (potencjał Wnioskodawcy) należy podać kwotę dochodu brutto czy netto? Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu jednoznacznie wskazuje co należy uwzględnić określając obrót

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r. 1 Spis treści Podstawa prawna System obowiązywania Kwoty ryczałtowe Stawki

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PYTANIE: Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15? Czy może wystąpić jako Beneficjent?

PYTANIE: Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15? Czy może wystąpić jako Beneficjent? PYTANIE: Jak mierzyć osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach poszczególnych grup uczestników, które zakończyły udział w projekcie w ramach ogłoszonego konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15?

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie budżetu

Konstruowanie budżetu Konstruowanie budżetu Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne) Stawki jednostkowe Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.02-IP.01-14-015/16 Lista została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1. Czy można złożyć

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe KATOWICE, 7 września 2012r. Podstawa prawna Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane kwestie dotyczące projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe

Wybrane kwestie dotyczące projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe Wybrane kwestie dotyczące projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU WSKAŹNIKI DLA ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli)

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Spotkanie dot. prawidłowego przygotowania wniosków o płatność Wydział Wspierania Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu POKL /14

Regulamin projektu POKL /14 Regulamin projektu Szkolenia językowe i w zakresie ICT szansą na rynku pracy w województwie mazowieckim POKL.09.06.0214258/14 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji celu

Wskaźniki realizacji celu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wskaźniki realizacji celu Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 TYPY WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI PRODUKTU - wszystko,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

2) Proponowany obszar realizacji to 3 gminy. Czy wystarczy, gdy siedziba lub filia jest na terenie tylko jednej z tych gmin?

2) Proponowany obszar realizacji to 3 gminy. Czy wystarczy, gdy siedziba lub filia jest na terenie tylko jednej z tych gmin? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 1) Dany podmiot ma siedzibę na terenie

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.

Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1. Interpretacje IZ z dnia 21.12.2015r. dotyczące konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 RPOWP PYTANIE 1 W Regulaminie konkursu nr RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/15

Bardziej szczegółowo

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EDUKACYJNE NOWE PODEJŚCIE W RAMACH RPO WO

PROJEKTY EDUKACYJNE NOWE PODEJŚCIE W RAMACH RPO WO Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PROJEKTY EDUKACYJNE NOWE PODEJŚCIE W RAMACH RPO WO 2014 2020 Agnieszka Ślusarz KONFERENCJA REGIONALNA Prószków, 25 października 2017 I. Realizacja projektu EFS

Bardziej szczegółowo

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100 Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną?

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną? Pytania ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1. Czy opieka dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

1. Czy wymienione w Regulaminie Konkursu egzaminy językowe to są tylko przykładowe? Czy egzamin musi być na takim wysokim poziomie zaawansowania?

1. Czy wymienione w Regulaminie Konkursu egzaminy językowe to są tylko przykładowe? Czy egzamin musi być na takim wysokim poziomie zaawansowania? 1. Czy wymienione w Regulaminie Konkursu egzaminy językowe to są tylko przykładowe? Czy egzamin musi być na takim wysokim poziomie zaawansowania? W Regulaminie konkursu zamieszczono tylko przykładowe powszechnie

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WKŁAD WŁASNY

OBSZAR: WKŁAD WŁASNY OBSZAR: WKŁAD WŁASNY 1. Z jakich źródeł może pochodzić wkład własny czy muszą być to źródła publiczne, czy również prywatne? 2. Czy wkład własny może pochodzić wyłącznie od wnioskodawcy czy również od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW. 1. Jakie typy operacji może obejmować projekt?

I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW. 1. Jakie typy operacji może obejmować projekt? Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw I. PRZEDMIOT KONKURSU - TYPY PROJEKTÓW 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

4. Czy istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektu kosztów wsparcia towarzyszącego (tj. dojazdu, opieki nad osobami zależnymi)?

4. Czy istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektu kosztów wsparcia towarzyszącego (tj. dojazdu, opieki nad osobami zależnymi)? 1. Jak wnioskodawca powinien wykazać, że spełnia kryterium formalne nr 6 Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnera/partnerów w części: wnioskodawca i partner/partnerzy* nie podlegają wykluczeniu związanemu

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2 Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 8.1.2 1. Czy osoby obejmowane wsparciem oferowanym w 2. typie projektu (outplacement) powinny być skierowane przez Pracodawcę do

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.3 i 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Czy osoby pracujące mogą być objęte projektem w ramach

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

KATALOG MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCY DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO O NR POKL/2.1.

KATALOG MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCY DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO O NR POKL/2.1. KATALOG MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCY DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO O NR POKL/2.1.2/2012/FS Na podstawie Zaleceń w zakresie oceny budżetów projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 8 maja 2009 roku

Rzeszów, 8 maja 2009 roku Odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu otwartego nr 10/POKL/8.1.2/2009 które odbyło się w dniu 29.04.2009 roku Rzeszów, 8 maja 2009 roku 1. Czy w typie 3 projektów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL Pytanie nr 1: Ile punktów maksymalnie może uzyskać Projektodawca

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

skutkuje negatywną oceną budżetu projektu.

skutkuje negatywną oceną budżetu projektu. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 9.2

Bardziej szczegółowo