Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych związanych z przygotowaniem projektu z 9.6.2, szczególnie pod kątem kwalifikowalności wydatków (szczególnie uwzględnienie zmian wprowadzonych Komunikatami MRR w sprawie stosowania stawek jednostkowych w ramach Poddziałania Programu Kapitał Ludzki z dnia 18 stycznia 2013 r. oraz Komunikatem z dnia , opublikowanych na stronie Komunikat z dnia r. został uznany za nieaktualny, obowiązujący jest z datą r. Celem wprowadzenia kosztu jednostkowego w przypadku szkoleń językowych i komputerowych przeznaczonych dla osób dorosłych podejmujących szkolenie z własnej inicjatywy jest sfinansowanie kosztów w standardzie jak najbardziej zbliżonym do szkoleń komercyjnych o podobnym zakresie. Standard i całościowy koszt szkolenia na rynku komercyjnym będzie stanowić punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o wsparciu całych przedsięwzięć, jak również kategorii budżetowych i poszczególnych kosztów wykazywanych w budżetach projektów. Nie ma bowiem podstaw, aby w ramach tego typu projektów, ze środków publicznych finansować koszty, które nie są standardowo oferowane w ramach usługi szkoleniowej na rynku komercyjnym i nie zwiększają jakości edukacyjnej tej usługi (np. przerwy kawowe w przypadku szkolenia trwającego 1,5 h w danym dniu, gadżety promocyjne czy zwrot kosztów dojazdu). Wprowadzenie stawek jednostkowych istotnie upraszcza sposób realizacji projektu i ogranicza wymogi związane bezpośrednio z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W związku z powyższym, konieczna jest szczegółowa weryfikacja zasadności ponoszenia poszczególnych części składowych w ramach kosztów zarządzania, rekrutacji, organizacji szkoleń oraz kosztów pośrednich,

2 innych niż objęte stawką jednostkową. Koszty te powinny być uzasadnione, w szczególności potrzebami grupy docelowej lub koniecznością spełnienia wymogów wynikających z zasad realizacji projektów w ramach PO KL. Ponadto, koszty bezpośrednie rozliczane za pomocą stawek jednostkowych nie mogą dotyczyć zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. W związku z powyższym beneficjenci, którzy maja zamiar realizować projekty za pomocą metody uproszczonej stawek jednostkowych, powinni przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu potencjał niezbędny do realizacji szkoleń językowych lub komputerowych (np. kadra szkoleniowa, sala wykładowa). Poniżej omówiono ww. koszty w podziale na zadania, w których mogą się pojawiać: 1. Organizacja szkoleń Należy podkreślić, iż koszty bezpośrednie rozliczane za pomocą stawek jednostkowych nie mogą dotyczyć zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych w rozumieniu Wytycznych. Oprócz wskazania w budżecie projektu stawek jednostkowych na usługę szkoleniową, w ramach ww. zadania możliwe i zasadne jest kwalifikowanie kosztu egzaminów oraz w przypadku szkoleń językowych - zakupu podręczników niezbędnych do nauczania. Pozostałe koszty powinny być uzasadnione, w szczególności potrzebami grupy docelowej i nie powinny powodować podniesienia jakości usługi szkoleniowej ponad standard powszechnie oferowany komercyjnie na rynku szkoleń. Oznacza to m.in., że: a. koszt dojazdów dopuszczalny jest tylko i wyłącznie w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej będącej w szczególnie trudnym położeniu (np. koszty dojazdów dla osób niepełnosprawnych); b. koszt cateringu dla uczestników szkolenia zasadniczo nie powinien być kwalifikowalny, chyba że jest to uzasadnione długością trwania szkolenia w danym dniu (np. organizacja przerwy kawowej mogłaby być zasadna w przypadku gdy szkolenie trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne dziennie a organizacja przerwy obiadowej dopuszczalna w przypadku szkoleń trwających co najmniej 6 godzin lekcyjnych dziennie). Jednocześnie, koszty dodatkowe takie jak, koszt noclegów, koszt gadżetów / prezentów dla beneficjentów, koszt dodatkowych materiałów szkoleniowych, koszt ewaluacji, koszt dodatkowych elementów planowanych do zrealizowania w ramach usługi szkoleniowej, np. stworzenie platform e-learningowych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń w formie e-learningu nie jest w tych projektach zasadny. Należy też wskazać, że takie koszty jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszt mebli

3 wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzesła, wieszaki) czy koszt osób zaangażowanych w obsługę samych szkoleń zawierają się w stawce określonej w Wytycznych. 2. Zarządzanie projektem Projekty w ramach Poddziałania są projektami prostymi do wdrażania a wprowadzenie stawek jednostkowych istotnie ułatwia sposób ich rozliczania, koszty zarządzania w tych projektach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, w stosunku do standardowych projektów finansowanych z EFS, rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Dodatkowo, koszty kwalifikowalne związane z zarządzaniem projektem powinny być adekwatne do wymiaru zadań związanych z rozliczaniem i monitorowaniem projektu wynikających ze specyfiki wdrażania projektów EFS. Szczególnej weryfikacji powinien podlegać m.in. łączny czas pracy związany z rozliczaniem i monitorowaniem danego projektu, np. w kontekście liczby uczestników projektu obejmowanych wsparciem. Jednocześnie, w zakresie działań informacyjno-promocyjnych należy podkreślić, iż spełnienie podstawowych wymogów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych nie jest zbyt kosztochłonne, natomiast rozbudowana informacja i promocja jest całkowicie niezasadna (np. koszt spotkań promujących projekt, konferencji, publikacji o projekcie, ogłoszeń prasowych informujących o projekcie). Zasadne może wydawać się wyłącznie finansowanie wydatków związanych z niezbędnym oznakowaniem projektu zgodnie z wymogami określonymi w Systemie realizacji PO KL (np. oznakowanie sal szkoleniowych oraz materiałów szkoleniowych). Ponadto, należy podkreślić, iż wysokość kosztów zarządzania będzie każdorazowo oceniana w powiązaniu z kosztami pośrednimi, które stanowią określone koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta, o czym również mowa poniżej w części dotyczącej kosztów pośrednich. 3. Rekrutacja W związku z faktem, iż realizowane w ramach Poddziałania szkolenia są atrakcyjne dla uczestników, m.in. w związku z tym, iż są bezpłatne i dotyczą podnoszenia istotnych kompetencji, na które występuje duże zapotrzebowanie, koszt rekrutacji może być kwalifikowalny w bardzo ograniczonym zakresie, w oparciu o standardowe metody rekrutacji w szkoleniach na rynku komercyjnym. Uzasadnione mogłoby być również finansowanie kosztów rekrutacji w przypadku gdy projekt skierowany jest do grupy wymagającej niestandardowych metod rekrutacyjnych, np. osób niepełnosprawnych. W takim przypadku

4 zachodzi konieczność weryfikacji wysokości łącznych kosztów związanych z rekrutacją, w tym czasu koniecznego do przeprowadzenia rekrutacji. 4. Koszty pośrednie Na podstawie Wytycznych, możliwe jest kwalifikowanie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, w wysokości określonej w Wytycznych, lub na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków, w racjonalnej wysokości. W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków, należy zapewnić racjonalność wydatków, w szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że obsługa księgowa w projektach rozliczanych w większości na podstawie stawek jednostkowych powinna być finansowana w znacznie mniejszym zakresie niż w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście ponoszonych. Pytanie nr 2: Chciałabym uzyskać informacje na temat stosowania stawek jednostkowych. Szczegółowe informacje na temat stosowania stawek jednostkowych znajdują się w Załączniku nr 2 i 3 do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Stawki jednostkowe odnoszą się do szkoleń językowych z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Stawka dotyczy udziału w szkoleniu jednej osoby, przy założeniu, że szkolenie trwa 60 godzin lekcyjnych a liczebność grupy nie przekracza 12 osób. Aktualnie obowiązujące stawki na terenie województwa wielkopolskiego dla szkoleń językowych: Obszar obowiązywania Język angielski Język niemiecki Język francuski Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób niepełnosprawnych Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób niepełnosprawnych Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób niepełnosprawnych Wielkopolska 712,71 zł 735,42 zł 723,52 zł 744,07 zł 745,15 zł 758,13 zł Stawki jednostkowe na szkolenia komputerowe dotyczą szkoleń prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom Start i Core. Aktualnie obowiązujące stawki na terenie województwa wielkopolskiego (przedmiotowe stawki to koszt udziału w szkoleniu jednej osoby).

5 Obszar obowiązywania cały kraj Szkolenia dla osób pełnosprawnych Szkolenie dla osób niepełnosprawnych Szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start 1 270,00 zł 2 185,00 zł Szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Core 1 770,00 zł 2 520,00 zł Pytanie nr 3: Zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami, jakie powinna spełnić szkoła, by móc skutecznie uczestniczyć w konkursie. Zgodnie z Rozdziałem 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, szczegółowe warunki dla wszystkich projektodawców określa właśnie Dokumentacja konkursowa dla konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania PO KL. Pytanie nr 4: Omówienie zagadnień dotyczących kosztów zarządzania i kosztów pośrednich w Działaniu POKL, a właściwie co oznacza określenie zawarte w dokumentacji koszty adekwatne do realizacji projektu? Czy miernikiem będzie ilość osób przyjęta do projektu? Czy może wyznacznikiem będzie teren realizacji projektu (mała miejscowość, wieś, duże miasto)? Odpowiedź pyt. nr 1 oraz: Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL:

6 Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób. Ponadto, zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: Celem wprowadzenia kosztu jednostkowego w przypadku szkoleń językowych i komputerowych przeznaczonych dla osób dorosłych podejmujących szkolenie z własnej inicjatywy było sfinansowanie kosztów w standardzie jak najbardziej zbliżonym do szkoleń komercyjnych o podobnym zakresie. Standard i całościowy koszt szkolenia na rynku komercyjnym powinien też stanowić punkt odniesienia przy konstruowaniu budżetach projektów. Nie ma bowiem podstaw, aby w ramach tego typu projektów EFS, ze środków publicznych finansować koszty, które nie są standardowo oferowane w ramach usługi szkoleniowej na rynku komercyjnym i nie zwiększają jakości edukacyjnej tej usługi. Pytanie nr 5: Czy za koszt kwalifikowalny (poza stawką jednostkową) może zostać uznane wynagrodzenie osoby, która oprócz monitoringu zajmuje się również rekrutacją oraz bieżącą obsługą kursu językowego. Czy stanowisko takiej osoby powinno znaleźć się w zarządzaniu projektem? Zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: Dodatkowo, koszty kwalifikowalne związane z zarządzaniem projektem powinny być adekwatne do wymiaru zadań związanych z rozliczaniem i monitorowaniem projektu wynikających ze specyfiki wdrażania projektów EFS. Szczególnej weryfikacji przez beneficjenta powinien podlegać m.in. łączny czas pracy związany z rozliczaniem i monitorowaniem danego projektu, np. w kontekście liczby uczestników projektu obejmowanych wsparciem. Ponadto: Należy też wskazać, że takie koszty jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszt mebli wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzesła, wieszaki) czy koszt osób zaangażowanych w obsługę samych szkoleń zawierają się w stawce określonej w Wytycznych. Pytanie nr 6: Ile etatów kadry projektu w przeliczeniu na uczestników może zostać zaakceptowane w projekcie? Czy możliwe jest zaangażowanie np. 3 osób w niepełnym wymiarze, zamiast 2 na cały etat? Celem zapewnienia racjonalności i efektywności wydatków, kadra zarządzająca powinna być zatrudniona w oparciu o jeden etat. Natomiast ilość osób zatrudnionych w projekcie leży

7 w gestii projektodawcy. Należy jednak pamiętać, aby umowy zostały zawarte zgodnie z prawem polskim. Pytanie nr 7: Czy za organizację egzaminu zewnętrznego może odpowiadać szkoła realizująca kurs, pod warunkiem kodowania egzaminów, ich oceniania oraz przeprowadzania przez lektorów którzy nie prowadzili uczestników w trakcie projektu? Czy w prace komisji egzaminacyjnej mogą zostać zaangażowani członkowie kadry projektu? Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: Tym samym beneficjent może zaplanować w ramach projektu realizację form potwierdzania zdobytych podczas szkoleń kompetencji językowych na jednym spośród 6 poziomów. Weryfikacja poziomu osiągniętych umiejętności językowych nie musi mieć formy egzaminu zewnętrznego, przeprowadzanego przez certyfikowane instytucje. Kryterium dopuszcza możliwość wyboru przez beneficjentów formy weryfikacji osiągniętych kompetencji językowych, pod warunkiem, że gwarantuje ona bezstronną ocenę uczestników projektu (zatrudnienie zewnętrznych egzaminatorów, kodowanie arkuszy itp.). Beneficjent powinien zatem wskazać we wniosku o dofinansowanie jakie formy potwierdzania zdobytych kompetencji językowych planuje przeprowadzić w projekcie, a także w jaki sposób zapewni ich bezstronność. Pytanie nr 8: Uzyskanie informacji na temat przygotowania wniosku, na co należy zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu, jakie są ograniczenia i najczęściej popełniane błędy, jakie wymagania i sposób wyboru grupy docelowej, jej charakterystyka? Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu: punkt 3.1 wadliwa diagnoza kwestii problemowej; podawanie danych dotyczących np. całej Wielkopolski, a nie gminy, na terenie której realizuje się projekt; brak konsultacji projektu w środowisku, w jakim ma być on realizowany, w przypadku Poddziałania także z rodzicami dzieci; brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn; cele projektu sformułowane niezgodne ze SMART; nieprawidłowo dobrane wskaźniki pomiaru celów;

8 w punkcie 3.2 brak opisu grupy docelowej ze względu na istotne dla projektu cechy; brak uzasadnienia dla podziału na płeć grupy docelowej; brak uzasadnienia dla merytorycznego doboru uczestników; brak ilościowego uzasadnienia grupy docelowej; kryteria rekrutacji niespójne z pozostałą częścią wniosku; brak opisu barier, potrzeb i oczekiwań; podawanie sprzecznych danych/informacji w różnych częściach wniosku o dofinansowanie; przewidziane w projekcie zadania (pkt 3.3) nie wynikające ze zdiagnozowanej sytuacji problemowej (pkt 3.1) lub nieuzasadnione; brak miejsca realizacji zajęć oraz osób odpowiedzialnych; zły opis lub brak opisu produktów oraz częstotliwości ich pomiaru; niezgodności pomiędzy punktem 3.3 a budżetem projektu przykładowo w punkcie 3.3 wykazuje się inną liczbę godzin zajęć niż w budżecie szczegółowym projektu; punkt 3.5 wybór nieprawidłowego oczekiwanego efektu realizacji PO KL; opis wartości dodanej, który faktycznie wynika wprost z realizowanego projektu; punkt 3.7 nieprawidłowy opis kadry zarządzającej projektem (brak opisu stanowisk pracy, wykształcenia, doświadczenia); brak uzasadnienia doboru partnera w projekcie; budżet projektu nieprawidłowa wartość wkładu własnego nie stanowiąca 15% wartości projektu (w Działaniach/Poddziałaniach, gdzie jest wymagane); budżet projektu zawyżenie wydatków na poszczególne pozycje kwoty wyższe niż stawki rynkowe; budżet projektu niespójność z częścią merytoryczną wydatki dotyczące działań nigdzie nie opisanych; budżet projektu błędy rachunkowe, nieprawidłowe opisy pozycji; przekroczenie limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków znacząco wyższe aniżeli dopuszczalne limity. Pytanie nr 9: Formy ukończenia szkoleń i kursów językowych oraz ICT egzaminy ECDL i językowe (Stopnie ukończenia). Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL:

9 Szkolenia językowe Kryterium nakłada na projektodawców obowiązek realizacji w ramach projektu kursów i szkoleń językowych, które kończą się otrzymaniem przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Tym samym beneficjent może zaplanować w ramach projektu realizację form potwierdzania zdobytych podczas szkoleń kompetencji językowych na jednym spośród 6 poziomów. Weryfikacja poziomu osiągniętych umiejętności językowych nie musi mieć formy egzaminu zewnętrznego, przeprowadzanego przez certyfikowane instytucje. Kryterium dopuszcza możliwość wyboru przez beneficjentów formy weryfikacji osiągniętych kompetencji językowych, pod warunkiem, że gwarantuje ona bezstronną ocenę uczestników projektu (zatrudnienie zewnętrznych egzaminatorów, kodowanie arkuszy itp.). Beneficjent powinien zatem wskazać we wniosku o dofinansowanie jakie formy potwierdzania zdobytych kompetencji językowych planuje przeprowadzić w projekcie, a także w jaki sposób zapewni ich bezstronność. Pełen poziom kompetencji językowych oznacza cały poziom A (poziom podstawowy), B (poziom samodzielności) lub C (poziom biegłości). W związku z powyższym osoby objęte wsparciem w ramach projektu, w zależności od posiadanych kompetencji językowych, w efekcie realizacji działań projektowych muszą obligatoryjnie osiągnąć pełen poziom kompetencji językowych, o którym mowa powyżej. Oznacza to, że osoby o umiejętnościach językowych na poziomie B1 w wyniku realizacji projektu powinny ukończyć poziom B2, co umożliwi im osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji językowych. Jeżeli natomiast uczestnik projektu przed rozpoczęciem szkoleń językowych ma ukończony cały poziom A to powinien w ramach projektu osiągnąć cały poziom B czyli B1 i B2. Należy jednak zaznaczyć, iż przedmiotowe kryterium zakłada, że w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Tym samym beneficjent może zaplanować w ramach projektu realizację szkoleń i kursów językowych na jednym spośród 6 poziomów, jednakże co najmniej 70% osób korzystających z ww. form wsparcia musi osiągnąć pełny poziom kompetencji, a więc A, B, C. Szkolenia komputerowe Kryterium nakłada na projektodawców obowiązek realizacji w ramach projektu kursów lub szkoleń w obszarze ICT, które zakończą się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu ICT. Tym samym, każdy projekt realizowany w ramach Poddziałania PO KL

10 musi zakładać przeprowadzenie działań zmierzających do formalnego potwierdzenia kompetencji uzyskanych przez uczestników projektów w efekcie zaplanowanych i przeprowadzonych w ich ramach działań. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję (organizatora szkolenia) odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia. Zastosowanie przedmiotowego kryterium nie ma na celu wskazywania konkretnego certyfikatu, jako jedynego możliwego sposobu potwierdzenia efektów uczenia. Przywołany w treści kryterium European Computer Driving Licence (ECDL) odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby objęte wsparciem w ramach projektu. Oznacza to, że projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie co najmniej równoważnym bądź szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Nie oznacza to jednak, że w ramach projektu kwalifikowane będą tylko te szkolenia, które zakończą się wydaniem certyfikatu ECDL. Na etapie tworzenia wniosku projektodawca powinien zdefiniować zakres tematyczny planowanych do zrealizowania kursów bądź szkoleń i odnieść go do kompetencji wskazanych w sylabusach ECDL. Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL. Pytanie nr 10: Czy istnieje możliwość skonstruowania budżetu projektu bez używania stawek jednostkowych, całkowicie na podstawie poniesionych wydatków? Jeśli tak to na jakich warunkach/ zasadach? Szczegółowe informacje na temat stosowania stawek jednostkowych znajdują się w Załączniku nr 2 i 3 do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Stawki jednostkowe odnoszą się do szkoleń językowych z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Stawka dotyczy udziału w szkoleniu jednej osoby, przy założeniu, że szkolenie trwa 60 godzin lekcyjnych a liczebność grupy nie przekracza 12 osób. Stawki jednostkowe na szkolenia komputerowe dotyczą szkoleń prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom Start i Core oraz równoważnych. W związku z powyższym, szkolenia językowe z innych języków (niż język angielski, niemiecki i francuski) nie będą się odnosiły do stawek jednostkowych. Należy jednak pamiętać, że

11 szkolenia językowe w ramach Poddziałania PO KL muszą trwać 60 godzin lub ich wielokrotność oraz dotyczyć grup o liczebności nie większej niż 12 uczestników lub ich wielokrotności dotyczy to projektów rozliczanych zarówno w oparciu o stawki jednostkowe, jak i na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Jednakże w sytuacji, gdy projekt jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe, odniesieniem do badania racjonalności wydatków będą kwoty zawarte w przedmiotowej stawce. Pytanie nr 11: W jaki sposób można potraktować koszty zarządzania, co można w nich ująć, a co nie w obecnym stanie prawnym (wynagrodzenia kierownika, spec, ds. rekrutacji, lektorów, trenerów, sprzętu laptopów)? Zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: W opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, mając na uwadze fakt, że projekty w ramach Poddziałania są projektami prostymi do wdrażania a wprowadzenie stawek jednostkowych istotnie ułatwia sposób ich rozliczania, koszty zarządzania w tych projektach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum w stosunku do standardowych projektów finansowanych z EFS, rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Dodatkowo, koszty kwalifikowalne związane z zarządzaniem projektem powinny być adekwatne do wymiaru zadań związanych z rozliczaniem i monitorowaniem projektu wynikających ze specyfiki wdrażania projektów EFS. Szczególnej weryfikacji przez beneficjenta powinien podlegać m.in. łączny czas pracy związany z rozliczaniem i monitorowaniem danego projektu, np. w kontekście liczby uczestników projektu obejmowanych wsparciem. Celem wprowadzenia kosztu jednostkowego w przypadku szkoleń językowych i komputerowych przeznaczonych dla osób dorosłych podejmujących szkolenie z własnej inicjatywy jest sfinansowanie kosztów w standardzie jak najbardziej zbliżonym do szkoleń komercyjnych o podobnym zakresie. Standard i całościowy koszt szkolenia na rynku komercyjnym będzie stanowić punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o wsparciu całych przedsięwzięć, jak również kategorii budżetowych i poszczególnych kosztów wykazywanych w budżetach projektów. Pytanie nr 12: Czy w działaniu merytorycznym szkolenia można ująć koszty wynagrodzeń osoby ds. szkoleniowych?

12 Zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: Należy też wskazać, że takie koszty jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszt mebli wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzesła, wieszaki) czy koszt osób zaangażowanych w obsługę samych szkoleń zawierają się w stawce określonej w Wytycznych. Pytanie nr 13: W jaki sposób powinno zostać sporządzone oświadczenie w treści wniosku o dofinansowanie dotyczące kryterium dostępu Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego, by wniosek nie został odrzucony z powodu braku spełnienia w/w kryterium? Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Zatem we wniosku o dofinansowanie (w punkcie 3.2) należy zaznaczyć, iż projekt jest skierowany do grupy docelowej z województwa wielkopolskiego. Pytanie nr 14: W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania w woj. wielkopolskim, przygotowujemy projekt partnerski, w którym rolę lidera pełni firma szkoleniowa, zaś Partnerami są JST (gminy). W związku z tym, że projekt rozliczany będzie w oparciu o stawki jednostkowe, a za zarządzanie (zatrudnienie koordynatora) odpowiedzialny jest Lider podobnie jak za realizację samych zajęć. Partnerskie JST odpowiedzialne są za rekrutację, a także zapewnienie sal dydaktycznych. W związku z tym w ramach partnerstwa nie będzie żadnych przepływów finansowych pomiędzy partnerami. Czy partnerstwo takie jest do zaakceptowania? Zgodnie z Rozdziałem VIII. Kwestie finansowe w projektach partnerskich Zakresu realizacji projektów partnerskich:

13 Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowaniu projektu, zawartej z beneficjentem (liderem) działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską. Beneficjent (lider) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w imieniu i na rzecz partnerów. Ocena potencjału finansowego partnerstwa dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie. Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z łącznymi rocznymi obrotami lidera i partnera/-ów za poprzedni rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Jeżeli projektodawca przedstawia wyłącznie informację na temat potencjału finansowego swojego partnera, który sam w sobie jest wystarczający do spełnienia przedmiotowego kryterium formalnego, należy przyjąć, że kryterium to zostało spełnione. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę. Beneficjent (lider) oraz partnerzy mogą wnosić wkład własny do projektu. W przypadku, gdy beneficjent (lider) lub partner zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu wnosi wkład własny, składa deklarację wkładu własnego. Należy jednak pamiętać, że do realizacji projektu w ramach Poddziałania PO KL Beneficjent (projektodawca) powinien wykazać się potencjałem niezbędnym do realizacji szkoleń językowych i komputerowych (np. kadra szkoleniowa, sala wykładowa). Ponadto, Beneficjent jest zobowiązany ponosić koszty związane z realizacją projektu, a nie przekazywać ich realizację partnerowi. W związku z powyższym, należy się zastanowić nad racjonalnością podziału zadań pomiędzy partnerami w opisanej sprawie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w skład stawki wchodzi koszt sali i trenera, zatem zakłada się, że takie właśnie koszty będą ponoszone przez Projektodawcę.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Co oznacza racjonalne wynagrodzenie w kosztach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.1.1 PO KL Pytanie nr 1: Czy projekt nie przekraczający

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.02-IP.01-14-015/16 Lista została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe Jan Grabowski Certyfikowani trenerzy sieci Regionalnych Ośrodków EFS Szkolenie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.!

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Gdańsk 2013.04.04 Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 12 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

PYTANIE: Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15? Czy może wystąpić jako Beneficjent?

PYTANIE: Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15? Czy może wystąpić jako Beneficjent? PYTANIE: Jak mierzyć osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach poszczególnych grup uczestników, które zakończyły udział w projekcie w ramach ogłoszonego konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.03.04 - IP.01-14-004/15

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym Pytanie nr 1: Czy w ramach konkursu możliwe będzie realizowanie projektu obejmującego blended learning tj. oprócz kursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014. 1 Postanowienia ogólne Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne z dnia 01.07.2014 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Bez barier!

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czym jest pomoc publiczna udzielana w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie budżetu

Konstruowanie budżetu Konstruowanie budżetu Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne) Stawki jednostkowe Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

1) Do jakiej kwoty z wniosku o dofinansowanie należy odnieść wysokość obrotu przy badaniu potencjału finansowego wnioskodawcy?

1) Do jakiej kwoty z wniosku o dofinansowanie należy odnieść wysokość obrotu przy badaniu potencjału finansowego wnioskodawcy? 1) Do jakiej kwoty z wniosku o dofinansowanie należy odnieść wysokość obrotu przy badaniu potencjału finansowego wnioskodawcy? W przypadku, gdy projekt trwa nie dłużej niż 12 miesięcy, wysokość obrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego. w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 1. Czy można złożyć

Bardziej szczegółowo

skutkuje negatywną oceną budżetu projektu.

skutkuje negatywną oceną budżetu projektu. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 9.2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Zestawienie standardu i maksymalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO WER - Taryfikator

Zestawienie standardu i maksymalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO WER - Taryfikator Załącznik nr 14 Zestawienie standardu i maksymalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO WER - Taryfikator Zestawienie standardu i maksymalnych stawek dla towarów i usług w ramach PO WER - Taryfikator

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2

Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego. dotyczącego Poddziałania 8.1.2 Pytania zadane podczas spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 8.1.2 1. Czy osoby obejmowane wsparciem oferowanym w 2. typie projektu (outplacement) powinny być skierowane przez Pracodawcę do

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 1 Postanowienia ogólne. 1. Projekt Mazowiecka Akademia Umiejętności nr POKL.09.06.02-14-055/14 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r. ZESTAWIENIE NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/PN/2013 FAQ wersja z dnia 19 sierpnia 2013 r. 1. Czy zapis mówiący o średniej z ocen parametrycznych, przyznanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

1. Czy jedna instytucja może złożyć dwa lub więcej Projektów?

1. Czy jedna instytucja może złożyć dwa lub więcej Projektów? FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 15 czerwca 2015 1. Czy jedna instytucja może złożyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Konkurs zamknięty nr RPMA.09.03.00 - IP.01-14-013/16 Dokument został przygotowany na podstawie Wytycznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel konkursu Celem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r.

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. 1. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej? Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach konkursu

Załącznik nr 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach konkursu Załącznik nr 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach konkursu Lp. Towar/Usługa Standard - warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów 1. przerwa kawowa - wydatek

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III

Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL. Indywidualizacja nauczania klas I-III Poradnik dla realizujących projekt w ramach PO KL Indywidualizacja nauczania klas I-III Podstawa prawna 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Im wcześniej tym lepiej! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Im wcześniej tym lepiej! WND-POKL.03.03.04-00-099/13 W ramach Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER Załącznik 8 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo