Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych związanych z przygotowaniem projektu z 9.6.2, szczególnie pod kątem kwalifikowalności wydatków (szczególnie uwzględnienie zmian wprowadzonych Komunikatami MRR w sprawie stosowania stawek jednostkowych w ramach Poddziałania Programu Kapitał Ludzki z dnia 18 stycznia 2013 r. oraz Komunikatem z dnia , opublikowanych na stronie Komunikat z dnia r. został uznany za nieaktualny, obowiązujący jest z datą r. Celem wprowadzenia kosztu jednostkowego w przypadku szkoleń językowych i komputerowych przeznaczonych dla osób dorosłych podejmujących szkolenie z własnej inicjatywy jest sfinansowanie kosztów w standardzie jak najbardziej zbliżonym do szkoleń komercyjnych o podobnym zakresie. Standard i całościowy koszt szkolenia na rynku komercyjnym będzie stanowić punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o wsparciu całych przedsięwzięć, jak również kategorii budżetowych i poszczególnych kosztów wykazywanych w budżetach projektów. Nie ma bowiem podstaw, aby w ramach tego typu projektów, ze środków publicznych finansować koszty, które nie są standardowo oferowane w ramach usługi szkoleniowej na rynku komercyjnym i nie zwiększają jakości edukacyjnej tej usługi (np. przerwy kawowe w przypadku szkolenia trwającego 1,5 h w danym dniu, gadżety promocyjne czy zwrot kosztów dojazdu). Wprowadzenie stawek jednostkowych istotnie upraszcza sposób realizacji projektu i ogranicza wymogi związane bezpośrednio z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W związku z powyższym, konieczna jest szczegółowa weryfikacja zasadności ponoszenia poszczególnych części składowych w ramach kosztów zarządzania, rekrutacji, organizacji szkoleń oraz kosztów pośrednich,

2 innych niż objęte stawką jednostkową. Koszty te powinny być uzasadnione, w szczególności potrzebami grupy docelowej lub koniecznością spełnienia wymogów wynikających z zasad realizacji projektów w ramach PO KL. Ponadto, koszty bezpośrednie rozliczane za pomocą stawek jednostkowych nie mogą dotyczyć zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. W związku z powyższym beneficjenci, którzy maja zamiar realizować projekty za pomocą metody uproszczonej stawek jednostkowych, powinni przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu potencjał niezbędny do realizacji szkoleń językowych lub komputerowych (np. kadra szkoleniowa, sala wykładowa). Poniżej omówiono ww. koszty w podziale na zadania, w których mogą się pojawiać: 1. Organizacja szkoleń Należy podkreślić, iż koszty bezpośrednie rozliczane za pomocą stawek jednostkowych nie mogą dotyczyć zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych w rozumieniu Wytycznych. Oprócz wskazania w budżecie projektu stawek jednostkowych na usługę szkoleniową, w ramach ww. zadania możliwe i zasadne jest kwalifikowanie kosztu egzaminów oraz w przypadku szkoleń językowych - zakupu podręczników niezbędnych do nauczania. Pozostałe koszty powinny być uzasadnione, w szczególności potrzebami grupy docelowej i nie powinny powodować podniesienia jakości usługi szkoleniowej ponad standard powszechnie oferowany komercyjnie na rynku szkoleń. Oznacza to m.in., że: a. koszt dojazdów dopuszczalny jest tylko i wyłącznie w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej będącej w szczególnie trudnym położeniu (np. koszty dojazdów dla osób niepełnosprawnych); b. koszt cateringu dla uczestników szkolenia zasadniczo nie powinien być kwalifikowalny, chyba że jest to uzasadnione długością trwania szkolenia w danym dniu (np. organizacja przerwy kawowej mogłaby być zasadna w przypadku gdy szkolenie trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne dziennie a organizacja przerwy obiadowej dopuszczalna w przypadku szkoleń trwających co najmniej 6 godzin lekcyjnych dziennie). Jednocześnie, koszty dodatkowe takie jak, koszt noclegów, koszt gadżetów / prezentów dla beneficjentów, koszt dodatkowych materiałów szkoleniowych, koszt ewaluacji, koszt dodatkowych elementów planowanych do zrealizowania w ramach usługi szkoleniowej, np. stworzenie platform e-learningowych, przeprowadzenie dodatkowych szkoleń w formie e-learningu nie jest w tych projektach zasadny. Należy też wskazać, że takie koszty jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszt mebli

3 wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzesła, wieszaki) czy koszt osób zaangażowanych w obsługę samych szkoleń zawierają się w stawce określonej w Wytycznych. 2. Zarządzanie projektem Projekty w ramach Poddziałania są projektami prostymi do wdrażania a wprowadzenie stawek jednostkowych istotnie ułatwia sposób ich rozliczania, koszty zarządzania w tych projektach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, w stosunku do standardowych projektów finansowanych z EFS, rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Dodatkowo, koszty kwalifikowalne związane z zarządzaniem projektem powinny być adekwatne do wymiaru zadań związanych z rozliczaniem i monitorowaniem projektu wynikających ze specyfiki wdrażania projektów EFS. Szczególnej weryfikacji powinien podlegać m.in. łączny czas pracy związany z rozliczaniem i monitorowaniem danego projektu, np. w kontekście liczby uczestników projektu obejmowanych wsparciem. Jednocześnie, w zakresie działań informacyjno-promocyjnych należy podkreślić, iż spełnienie podstawowych wymogów dotyczących działań informacyjno-promocyjnych nie jest zbyt kosztochłonne, natomiast rozbudowana informacja i promocja jest całkowicie niezasadna (np. koszt spotkań promujących projekt, konferencji, publikacji o projekcie, ogłoszeń prasowych informujących o projekcie). Zasadne może wydawać się wyłącznie finansowanie wydatków związanych z niezbędnym oznakowaniem projektu zgodnie z wymogami określonymi w Systemie realizacji PO KL (np. oznakowanie sal szkoleniowych oraz materiałów szkoleniowych). Ponadto, należy podkreślić, iż wysokość kosztów zarządzania będzie każdorazowo oceniana w powiązaniu z kosztami pośrednimi, które stanowią określone koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta, o czym również mowa poniżej w części dotyczącej kosztów pośrednich. 3. Rekrutacja W związku z faktem, iż realizowane w ramach Poddziałania szkolenia są atrakcyjne dla uczestników, m.in. w związku z tym, iż są bezpłatne i dotyczą podnoszenia istotnych kompetencji, na które występuje duże zapotrzebowanie, koszt rekrutacji może być kwalifikowalny w bardzo ograniczonym zakresie, w oparciu o standardowe metody rekrutacji w szkoleniach na rynku komercyjnym. Uzasadnione mogłoby być również finansowanie kosztów rekrutacji w przypadku gdy projekt skierowany jest do grupy wymagającej niestandardowych metod rekrutacyjnych, np. osób niepełnosprawnych. W takim przypadku

4 zachodzi konieczność weryfikacji wysokości łącznych kosztów związanych z rekrutacją, w tym czasu koniecznego do przeprowadzenia rekrutacji. 4. Koszty pośrednie Na podstawie Wytycznych, możliwe jest kwalifikowanie kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, w wysokości określonej w Wytycznych, lub na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków, w racjonalnej wysokości. W przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków, należy zapewnić racjonalność wydatków, w szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że obsługa księgowa w projektach rozliczanych w większości na podstawie stawek jednostkowych powinna być finansowana w znacznie mniejszym zakresie niż w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście ponoszonych. Pytanie nr 2: Chciałabym uzyskać informacje na temat stosowania stawek jednostkowych. Szczegółowe informacje na temat stosowania stawek jednostkowych znajdują się w Załączniku nr 2 i 3 do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Stawki jednostkowe odnoszą się do szkoleń językowych z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Stawka dotyczy udziału w szkoleniu jednej osoby, przy założeniu, że szkolenie trwa 60 godzin lekcyjnych a liczebność grupy nie przekracza 12 osób. Aktualnie obowiązujące stawki na terenie województwa wielkopolskiego dla szkoleń językowych: Obszar obowiązywania Język angielski Język niemiecki Język francuski Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób niepełnosprawnych Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób niepełnosprawnych Kurs dla osób pełnosprawnych Kurs dla osób niepełnosprawnych Wielkopolska 712,71 zł 735,42 zł 723,52 zł 744,07 zł 745,15 zł 758,13 zł Stawki jednostkowe na szkolenia komputerowe dotyczą szkoleń prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom Start i Core. Aktualnie obowiązujące stawki na terenie województwa wielkopolskiego (przedmiotowe stawki to koszt udziału w szkoleniu jednej osoby).

5 Obszar obowiązywania cały kraj Szkolenia dla osób pełnosprawnych Szkolenie dla osób niepełnosprawnych Szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start 1 270,00 zł 2 185,00 zł Szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Core 1 770,00 zł 2 520,00 zł Pytanie nr 3: Zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami, jakie powinna spełnić szkoła, by móc skutecznie uczestniczyć w konkursie. Zgodnie z Rozdziałem 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto, szczegółowe warunki dla wszystkich projektodawców określa właśnie Dokumentacja konkursowa dla konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania PO KL. Pytanie nr 4: Omówienie zagadnień dotyczących kosztów zarządzania i kosztów pośrednich w Działaniu POKL, a właściwie co oznacza określenie zawarte w dokumentacji koszty adekwatne do realizacji projektu? Czy miernikiem będzie ilość osób przyjęta do projektu? Czy może wyznacznikiem będzie teren realizacji projektu (mała miejscowość, wieś, duże miasto)? Odpowiedź pyt. nr 1 oraz: Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL:

6 Projekt zakłada objęcie wsparciem minimum 60 osób. Ponadto, zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: Celem wprowadzenia kosztu jednostkowego w przypadku szkoleń językowych i komputerowych przeznaczonych dla osób dorosłych podejmujących szkolenie z własnej inicjatywy było sfinansowanie kosztów w standardzie jak najbardziej zbliżonym do szkoleń komercyjnych o podobnym zakresie. Standard i całościowy koszt szkolenia na rynku komercyjnym powinien też stanowić punkt odniesienia przy konstruowaniu budżetach projektów. Nie ma bowiem podstaw, aby w ramach tego typu projektów EFS, ze środków publicznych finansować koszty, które nie są standardowo oferowane w ramach usługi szkoleniowej na rynku komercyjnym i nie zwiększają jakości edukacyjnej tej usługi. Pytanie nr 5: Czy za koszt kwalifikowalny (poza stawką jednostkową) może zostać uznane wynagrodzenie osoby, która oprócz monitoringu zajmuje się również rekrutacją oraz bieżącą obsługą kursu językowego. Czy stanowisko takiej osoby powinno znaleźć się w zarządzaniu projektem? Zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: Dodatkowo, koszty kwalifikowalne związane z zarządzaniem projektem powinny być adekwatne do wymiaru zadań związanych z rozliczaniem i monitorowaniem projektu wynikających ze specyfiki wdrażania projektów EFS. Szczególnej weryfikacji przez beneficjenta powinien podlegać m.in. łączny czas pracy związany z rozliczaniem i monitorowaniem danego projektu, np. w kontekście liczby uczestników projektu obejmowanych wsparciem. Ponadto: Należy też wskazać, że takie koszty jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszt mebli wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzesła, wieszaki) czy koszt osób zaangażowanych w obsługę samych szkoleń zawierają się w stawce określonej w Wytycznych. Pytanie nr 6: Ile etatów kadry projektu w przeliczeniu na uczestników może zostać zaakceptowane w projekcie? Czy możliwe jest zaangażowanie np. 3 osób w niepełnym wymiarze, zamiast 2 na cały etat? Celem zapewnienia racjonalności i efektywności wydatków, kadra zarządzająca powinna być zatrudniona w oparciu o jeden etat. Natomiast ilość osób zatrudnionych w projekcie leży

7 w gestii projektodawcy. Należy jednak pamiętać, aby umowy zostały zawarte zgodnie z prawem polskim. Pytanie nr 7: Czy za organizację egzaminu zewnętrznego może odpowiadać szkoła realizująca kurs, pod warunkiem kodowania egzaminów, ich oceniania oraz przeprowadzania przez lektorów którzy nie prowadzili uczestników w trakcie projektu? Czy w prace komisji egzaminacyjnej mogą zostać zaangażowani członkowie kadry projektu? Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: Tym samym beneficjent może zaplanować w ramach projektu realizację form potwierdzania zdobytych podczas szkoleń kompetencji językowych na jednym spośród 6 poziomów. Weryfikacja poziomu osiągniętych umiejętności językowych nie musi mieć formy egzaminu zewnętrznego, przeprowadzanego przez certyfikowane instytucje. Kryterium dopuszcza możliwość wyboru przez beneficjentów formy weryfikacji osiągniętych kompetencji językowych, pod warunkiem, że gwarantuje ona bezstronną ocenę uczestników projektu (zatrudnienie zewnętrznych egzaminatorów, kodowanie arkuszy itp.). Beneficjent powinien zatem wskazać we wniosku o dofinansowanie jakie formy potwierdzania zdobytych kompetencji językowych planuje przeprowadzić w projekcie, a także w jaki sposób zapewni ich bezstronność. Pytanie nr 8: Uzyskanie informacji na temat przygotowania wniosku, na co należy zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu, jakie są ograniczenia i najczęściej popełniane błędy, jakie wymagania i sposób wyboru grupy docelowej, jej charakterystyka? Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu: punkt 3.1 wadliwa diagnoza kwestii problemowej; podawanie danych dotyczących np. całej Wielkopolski, a nie gminy, na terenie której realizuje się projekt; brak konsultacji projektu w środowisku, w jakim ma być on realizowany, w przypadku Poddziałania także z rodzicami dzieci; brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn; cele projektu sformułowane niezgodne ze SMART; nieprawidłowo dobrane wskaźniki pomiaru celów;

8 w punkcie 3.2 brak opisu grupy docelowej ze względu na istotne dla projektu cechy; brak uzasadnienia dla podziału na płeć grupy docelowej; brak uzasadnienia dla merytorycznego doboru uczestników; brak ilościowego uzasadnienia grupy docelowej; kryteria rekrutacji niespójne z pozostałą częścią wniosku; brak opisu barier, potrzeb i oczekiwań; podawanie sprzecznych danych/informacji w różnych częściach wniosku o dofinansowanie; przewidziane w projekcie zadania (pkt 3.3) nie wynikające ze zdiagnozowanej sytuacji problemowej (pkt 3.1) lub nieuzasadnione; brak miejsca realizacji zajęć oraz osób odpowiedzialnych; zły opis lub brak opisu produktów oraz częstotliwości ich pomiaru; niezgodności pomiędzy punktem 3.3 a budżetem projektu przykładowo w punkcie 3.3 wykazuje się inną liczbę godzin zajęć niż w budżecie szczegółowym projektu; punkt 3.5 wybór nieprawidłowego oczekiwanego efektu realizacji PO KL; opis wartości dodanej, który faktycznie wynika wprost z realizowanego projektu; punkt 3.7 nieprawidłowy opis kadry zarządzającej projektem (brak opisu stanowisk pracy, wykształcenia, doświadczenia); brak uzasadnienia doboru partnera w projekcie; budżet projektu nieprawidłowa wartość wkładu własnego nie stanowiąca 15% wartości projektu (w Działaniach/Poddziałaniach, gdzie jest wymagane); budżet projektu zawyżenie wydatków na poszczególne pozycje kwoty wyższe niż stawki rynkowe; budżet projektu niespójność z częścią merytoryczną wydatki dotyczące działań nigdzie nie opisanych; budżet projektu błędy rachunkowe, nieprawidłowe opisy pozycji; przekroczenie limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków znacząco wyższe aniżeli dopuszczalne limity. Pytanie nr 9: Formy ukończenia szkoleń i kursów językowych oraz ICT egzaminy ECDL i językowe (Stopnie ukończenia). Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL:

9 Szkolenia językowe Kryterium nakłada na projektodawców obowiązek realizacji w ramach projektu kursów i szkoleń językowych, które kończą się otrzymaniem przez uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Tym samym beneficjent może zaplanować w ramach projektu realizację form potwierdzania zdobytych podczas szkoleń kompetencji językowych na jednym spośród 6 poziomów. Weryfikacja poziomu osiągniętych umiejętności językowych nie musi mieć formy egzaminu zewnętrznego, przeprowadzanego przez certyfikowane instytucje. Kryterium dopuszcza możliwość wyboru przez beneficjentów formy weryfikacji osiągniętych kompetencji językowych, pod warunkiem, że gwarantuje ona bezstronną ocenę uczestników projektu (zatrudnienie zewnętrznych egzaminatorów, kodowanie arkuszy itp.). Beneficjent powinien zatem wskazać we wniosku o dofinansowanie jakie formy potwierdzania zdobytych kompetencji językowych planuje przeprowadzić w projekcie, a także w jaki sposób zapewni ich bezstronność. Pełen poziom kompetencji językowych oznacza cały poziom A (poziom podstawowy), B (poziom samodzielności) lub C (poziom biegłości). W związku z powyższym osoby objęte wsparciem w ramach projektu, w zależności od posiadanych kompetencji językowych, w efekcie realizacji działań projektowych muszą obligatoryjnie osiągnąć pełen poziom kompetencji językowych, o którym mowa powyżej. Oznacza to, że osoby o umiejętnościach językowych na poziomie B1 w wyniku realizacji projektu powinny ukończyć poziom B2, co umożliwi im osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji językowych. Jeżeli natomiast uczestnik projektu przed rozpoczęciem szkoleń językowych ma ukończony cały poziom A to powinien w ramach projektu osiągnąć cały poziom B czyli B1 i B2. Należy jednak zaznaczyć, iż przedmiotowe kryterium zakłada, że w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom kompetencji językowych zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Tym samym beneficjent może zaplanować w ramach projektu realizację szkoleń i kursów językowych na jednym spośród 6 poziomów, jednakże co najmniej 70% osób korzystających z ww. form wsparcia musi osiągnąć pełny poziom kompetencji, a więc A, B, C. Szkolenia komputerowe Kryterium nakłada na projektodawców obowiązek realizacji w ramach projektu kursów lub szkoleń w obszarze ICT, które zakończą się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu ICT. Tym samym, każdy projekt realizowany w ramach Poddziałania PO KL

10 musi zakładać przeprowadzenie działań zmierzających do formalnego potwierdzenia kompetencji uzyskanych przez uczestników projektów w efekcie zaplanowanych i przeprowadzonych w ich ramach działań. Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję (organizatora szkolenia) odpowiedniego dokumentu (certyfikatu) po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego szkolenia. Zastosowanie przedmiotowego kryterium nie ma na celu wskazywania konkretnego certyfikatu, jako jedynego możliwego sposobu potwierdzenia efektów uczenia. Przywołany w treści kryterium European Computer Driving Licence (ECDL) odnosi się do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć osoby objęte wsparciem w ramach projektu. Oznacza to, że projektodawca w ramach działań przewidzianych do realizacji w projekcie powinien zapewnić jego uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie co najmniej równoważnym bądź szerszym niż zakres przewidziany dla różnych poziomów i rodzajów ECDL. Nie oznacza to jednak, że w ramach projektu kwalifikowane będą tylko te szkolenia, które zakończą się wydaniem certyfikatu ECDL. Na etapie tworzenia wniosku projektodawca powinien zdefiniować zakres tematyczny planowanych do zrealizowania kursów bądź szkoleń i odnieść go do kompetencji wskazanych w sylabusach ECDL. Podstawą do oceny spełnienia przedmiotowego kryterium będzie zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL. Pytanie nr 10: Czy istnieje możliwość skonstruowania budżetu projektu bez używania stawek jednostkowych, całkowicie na podstawie poniesionych wydatków? Jeśli tak to na jakich warunkach/ zasadach? Szczegółowe informacje na temat stosowania stawek jednostkowych znajdują się w Załączniku nr 2 i 3 do Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Stawki jednostkowe odnoszą się do szkoleń językowych z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Stawka dotyczy udziału w szkoleniu jednej osoby, przy założeniu, że szkolenie trwa 60 godzin lekcyjnych a liczebność grupy nie przekracza 12 osób. Stawki jednostkowe na szkolenia komputerowe dotyczą szkoleń prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL poziom Start i Core oraz równoważnych. W związku z powyższym, szkolenia językowe z innych języków (niż język angielski, niemiecki i francuski) nie będą się odnosiły do stawek jednostkowych. Należy jednak pamiętać, że

11 szkolenia językowe w ramach Poddziałania PO KL muszą trwać 60 godzin lub ich wielokrotność oraz dotyczyć grup o liczebności nie większej niż 12 uczestników lub ich wielokrotności dotyczy to projektów rozliczanych zarówno w oparciu o stawki jednostkowe, jak i na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Jednakże w sytuacji, gdy projekt jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe, odniesieniem do badania racjonalności wydatków będą kwoty zawarte w przedmiotowej stawce. Pytanie nr 11: W jaki sposób można potraktować koszty zarządzania, co można w nich ująć, a co nie w obecnym stanie prawnym (wynagrodzenia kierownika, spec, ds. rekrutacji, lektorów, trenerów, sprzętu laptopów)? Zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: W opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, mając na uwadze fakt, że projekty w ramach Poddziałania są projektami prostymi do wdrażania a wprowadzenie stawek jednostkowych istotnie ułatwia sposób ich rozliczania, koszty zarządzania w tych projektach powinny być ograniczone do niezbędnego minimum w stosunku do standardowych projektów finansowanych z EFS, rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. Dodatkowo, koszty kwalifikowalne związane z zarządzaniem projektem powinny być adekwatne do wymiaru zadań związanych z rozliczaniem i monitorowaniem projektu wynikających ze specyfiki wdrażania projektów EFS. Szczególnej weryfikacji przez beneficjenta powinien podlegać m.in. łączny czas pracy związany z rozliczaniem i monitorowaniem danego projektu, np. w kontekście liczby uczestników projektu obejmowanych wsparciem. Celem wprowadzenia kosztu jednostkowego w przypadku szkoleń językowych i komputerowych przeznaczonych dla osób dorosłych podejmujących szkolenie z własnej inicjatywy jest sfinansowanie kosztów w standardzie jak najbardziej zbliżonym do szkoleń komercyjnych o podobnym zakresie. Standard i całościowy koszt szkolenia na rynku komercyjnym będzie stanowić punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji o wsparciu całych przedsięwzięć, jak również kategorii budżetowych i poszczególnych kosztów wykazywanych w budżetach projektów. Pytanie nr 12: Czy w działaniu merytorycznym szkolenia można ująć koszty wynagrodzeń osoby ds. szkoleniowych?

12 Zgodnie z treścią komunikatu MRR z dnia r.: Należy też wskazać, że takie koszty jak koszt sprzętu wyposażającego sale szkoleniowe (np. rzutnik, laptop, magnetofon), koszt mebli wyposażających sale szkoleniowe (np. stoły, krzesła, wieszaki) czy koszt osób zaangażowanych w obsługę samych szkoleń zawierają się w stawce określonej w Wytycznych. Pytanie nr 13: W jaki sposób powinno zostać sporządzone oświadczenie w treści wniosku o dofinansowanie dotyczące kryterium dostępu Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego, by wniosek nie został odrzucony z powodu braku spełnienia w/w kryterium? Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania PO KL: Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). Zatem we wniosku o dofinansowanie (w punkcie 3.2) należy zaznaczyć, iż projekt jest skierowany do grupy docelowej z województwa wielkopolskiego. Pytanie nr 14: W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania w woj. wielkopolskim, przygotowujemy projekt partnerski, w którym rolę lidera pełni firma szkoleniowa, zaś Partnerami są JST (gminy). W związku z tym, że projekt rozliczany będzie w oparciu o stawki jednostkowe, a za zarządzanie (zatrudnienie koordynatora) odpowiedzialny jest Lider podobnie jak za realizację samych zajęć. Partnerskie JST odpowiedzialne są za rekrutację, a także zapewnienie sal dydaktycznych. W związku z tym w ramach partnerstwa nie będzie żadnych przepływów finansowych pomiędzy partnerami. Czy partnerstwo takie jest do zaakceptowania? Zgodnie z Rozdziałem VIII. Kwestie finansowe w projektach partnerskich Zakresu realizacji projektów partnerskich:

13 Projekt partnerski jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowaniu projektu, zawartej z beneficjentem (liderem) działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerską. Beneficjent (lider) powinien posiadać pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w imieniu i na rzecz partnerów. Ocena potencjału finansowego partnerstwa dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie. Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z łącznymi rocznymi obrotami lidera i partnera/-ów za poprzedni rok obrotowy. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Jeżeli projektodawca przedstawia wyłącznie informację na temat potencjału finansowego swojego partnera, który sam w sobie jest wystarczający do spełnienia przedmiotowego kryterium formalnego, należy przyjąć, że kryterium to zostało spełnione. W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartość wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę. Beneficjent (lider) oraz partnerzy mogą wnosić wkład własny do projektu. W przypadku, gdy beneficjent (lider) lub partner zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu wnosi wkład własny, składa deklarację wkładu własnego. Należy jednak pamiętać, że do realizacji projektu w ramach Poddziałania PO KL Beneficjent (projektodawca) powinien wykazać się potencjałem niezbędnym do realizacji szkoleń językowych i komputerowych (np. kadra szkoleniowa, sala wykładowa). Ponadto, Beneficjent jest zobowiązany ponosić koszty związane z realizacją projektu, a nie przekazywać ich realizację partnerowi. W związku z powyższym, należy się zastanowić nad racjonalnością podziału zadań pomiędzy partnerami w opisanej sprawie. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w skład stawki wchodzi koszt sali i trenera, zatem zakłada się, że takie właśnie koszty będą ponoszone przez Projektodawcę.

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi:

Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: Poddziałanie 9.1.1 pytania i odpowiedzi: 1. Czy wkład własny (1,5%) musi być pieniężny? Nie. W dokumencie Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków z dnia 20 lutego 2008r., w rozdziale 4.8; Podrozdział

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo