Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych"

Transkrypt

1 Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów, 22 listopad 2012 r.

2 Kwalifikowalność wydatków Kwalifikowalnośd wydatków określają m.in. : Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 15 grudnia 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 22 grudnia 2011 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sytuacji, gdy Projektodawcą jest PUP - w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (instrumenty i usługi rynku pracy oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy) Uwaga: Zgodnie z zaleceniem wynikającym z SzOP POKL IP opracowała Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Instytucji Pośredniczącej POKL dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania POKL ze stycznia 2012r. ( zakładka: Wyjaśnienia i interpretacje) 2

3 Kwalifikowalność wydatków Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile m.in. : są niezbędne dla realizacji projektu mają bezpośredni związek z celami projektu; są racjonalne i efektywne tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); zostały faktycznie poniesione; dotyczą towarów i usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny; są udokumentowane; są zgodne z zatwierdzonym budżetem; są zgodne z POKL, SzOP, z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach POKL; zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych. 3

4 Zakaz podwójnego finansowania wydatków Podwójnym finansowaniem jest m.in.: Zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów dofinansowanych z PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Zrefundowanie podatku od towarów i usług w ramach PO KL, a następnie odzyskanie ze środków BP w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług Zakupienie środka trwałego z udziałem środków krajowych otrzymanych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach POKL finansowanie w ramach umowy cywilnoprawnej zadao osoby stanowiącej personel projektu, które mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy tej osoby Rozliczenie tego samego wydatku w kosztach bezpośrednich i pośrednich 4

5 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków Przy udzielaniu zamówienia Beneficjent stosuje: - Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz Zasady dot. prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS - jeżeli jest zobligowany do jej stosowania. - Zasadę konkurencyjności W przypadku naruszenia tych zasad, w zależności stopnia uchybienia organ kontrolny ma prawo zastosować taryfikator korekt finansowych określony w umowie o dofinansowanie projektu. 5

6 Przejrzystość i konkurencyjność wydatków Od 2012 r. wyłączenie z możliwości realizacji zamówienia podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo z beneficjentem, polegających w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 6

7 Zasada efektywnego zarządzania finansami Wszystkie wydatki winny być ponoszone w ramach projektu zgodnie z zasadą efektywnego zarzadzania finansami, tj. w sposób racjonalny i efektywny, z uwzględnieniem zasad określonych w sekcji 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zasada ta dotyczy wszystkich wydatków związanych z zakupem towarów i usług w ramach projektu, tj. również dotyczących angażowania (na podstawie umowy cywilnoprawnej) personelu zarządzającego projektem lub personelu, z którym Beneficjent w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny. 7

8 Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeo merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. > W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu podmiot będący stroną umowy może uznad wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne. > W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego lub nieosiągnięcia celu projektu - wysokośd zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest od stopnia niezrealizowania kryterium lub celu projektu. Zmniejszenie dofinansowania dotyczy wydatków związanych z tym zadaniem merytorycznym (zadaniami merytorycznymi), którego założenia nie zostały osiągnięte a także kosztów zarządzania projektem i kosztów pośrednich. > Podobnie w przypadku nieosiągnięcia założeo projektu. 8

9 Reguła proporcjonalności c.d. W przypadku projektów partnerskich sposób egzekwowania przez Beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeo projektu z winy partnera reguluje umowa partnerska. 9

10 Konstruowanie budżetu Koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego w podziale na: - koszty bezpośrednie odnoszące się do zadao merytorycznych w projekcie, w tym również koszty zarządzania projektem; - koszty pośrednie stanowiące koszty związane z techniczną obsługą projektu Limit kosztów w ramach budżetu zadaniowego na etapie wnioskowania o środki powinien wynikad ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych wykazanej w szczegółowym budżecie projektu. 10

11 Konstruowanie budżetu c.d. Szacowanie budżetu: Beneficjent należycie szacuje koszty w ramach projektu, kierując się zasadami kwalifikowalności określonymi w Wytycznych, w szczególności uwzględniając w budżecie projektu stawki rynkowe Beneficjent przedstawia potwierdzenie należytego szacowania kosztów w przypadku, gdy zostanie do tego zobowiązany podczas negocjacji wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent wskazuje szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu (etat/liczba godzin) niezbędnej do realizacji zadao, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu na etapie wyboru projektu Beneficjent uzasadnia we wniosku o dofinansowanie projektu koniecznośd poniesienia kosztów związanych z zakupem i amortyzacja sprzętu (w szczególności uwzględnia sprzęt będący w jego posiadaniu, w tym nabyty w ramach innych projektów) Efektywne zarządzanie finansami: Wykazanie danego wydatku w budżecie projektu nie zwalnia Beneficjenta z konieczności ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami 11

12 Koszty zarządzania projektem - katalog Koszty zarządzania obejmują następujące koszty bezpośrednie: Wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu Wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem rachunku bankowego Zakup lub amortyzacja sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup mebli niezbędnych do zarządzania projektem Działania informacyjno promocyjne związane z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeo prasowych) Koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy (nie obowiązuje jsfp) Inne o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem 12

13 Koszty zarządzania projektem - limit Łączna wartośd kosztów zarządzania projektem nie może przekroczyd: 30% wartości projektów w przypadku projektów nie przekraczających 500 tys. zł; 25% wartości projektów w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie; 20% wartości projektów w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2mln zł włącznie; 15% wartości projektów w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln do 5 mln zł włącznie; 10% wartości projektów w przypadku projektów o wartości powyżej 5mln zł. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie limit może ulec zwiększeniu o 2 pkt. procentowe dla każdego partnera, jednak nie więcej niż 10 pkt. procentowych 13

14 Koszty wynagrodzenia personelu W przypadku zatrudnienia personelu na podstawie stosunku pracy wydatki na wynagrodzenie są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: Pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadao związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu Okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie do koocowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu Zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadao związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska 14

15 Koszty wynagrodzenia personelu c.d. W przypadku gdy osoba będąca personelem projektu jest pracownikiem Beneficjenta (PUP), którego umowa o pracę tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np.1/2 etatu w ramach projektu) wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile: Zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy; Zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika; Wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu. Uwaga: Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w częściach etatu w kilku projektach nie prowadzą ewidencji godzin pracy!!!!! 15

16 Koszty wynagrodzenia personelu c.d. W ramach wynagrodzenia personelu kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, składki na FP oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u Beneficjenta. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu projektu, w tym nagród i premii; W ramach projektu POKL nie są kwalifikowalne wpłaty na PFRON oraz nagrody jubileuszowe dla personelu projektu. 16

17 Koszty wynagrodzenia personelu c.d. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: Kwalifikowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) jest możliwe wyłącznie jeśli wynika z właściwych przepisów prawa pracy Kwalifikowanie trzynastki jest możliwe proporcjonalnie do wynagrodzenia rozliczanego w ramach projektu proporcja dotyczy okresu realizacji projektu w roku, za który wypłacana jest trzynastka proporcja dotyczy również tego, w jakiej części wynagrodzenie danej osoby jest kwalifikowalne w ramach projektu 17

18 Koszty wynagrodzenia personelu c.d. Łączenie pracy w kilku projektach: Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w więcej niż jednym projekcie są kwalifikowalne o ile: obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie, oraz osoba ta: prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, z wyłączeniem przypadku gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy. 18

19 Koszty wynagrodzenia personelu c.d. Kwalifikowalnośd nagród i premii: Nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy Wysokość nagród i premii odpowiada stawkom stosowanym u Beneficjenta Nagrody lub premie przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z PO KL na podstawie stosunku pracy Nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji 19

20 Koszty wynagrodzenia personelu c.d. Kwalifikowalność dodatków: Kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego Wynagrodzenie będące podstawą do wyliczenia dodatku obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, które mogą stanowić podstawę do wyliczenia wysokości dodatku zgodnie z obowiązującymi przepisami Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków W przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego Beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek 20

21 Koszty pośrednie zamknięty katalog Koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta: koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki); koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki; koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu); koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu; opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu; 21

22 Koszty pośrednie zamknięty katalog c.d. amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu, o którym mowa wyżej; koszty usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych, teleksowych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; koszty ubezpieczeo majątkowych; koszty ochrony; koszty sprzątania pomieszczeo związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeo. W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objete cross-financingiem 22

23 Rozliczanie kosztów pośrednich Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: 1. ryczałtem (z wyłączeniem projektów państwowych jednostek budżetowych), 2. na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków 23

24 Rozliczanie kosztów pośrednich - ryczałt Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem (z wyłączeniem projektów państwowych jednostek budżetowych), odbywa się zgodnie z poniższymi wskaźnikami: 9% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, 8% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie, 7% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2 mln zł włącznie, 5% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln do 5 mln zł włącznie, 4% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln zł. W przypadku zlecania przez Beneficjenta realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość ww. zadań zleconych. 24

25 Rozliczanie kosztów pośrednich - ryczałt c.d. Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem nie wymaga przedstawiania żadnej metodologii wyliczeń ani też dokumentowania wydatków!!! (gwarancja uniknięcia nieprawidłowości związanych z błędnym rozliczaniem kosztów pośrednich) Beneficjent (PUP) dokonuje tylko przeksięgowania odpowiedniej kwoty z rachunku projektu na rachunek podstawowy na bieżąco w odniesieniu do poniesionych wydatków bezpośrednich (pomniejszonych o zadania zlecone), np. po zakończeniu pełnego miesiąca kalendarzowego, lub innego przyjętego okresu rozliczeniowego i przekazuje środki z rachunku projektu na rachunek podstawowy. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem nie są wykazywane w zał. nr 1 do wniosku o płatność! W przypadku uznania za niekwalifikowalne kosztów bezpośrednich, w stosunku do których zostały naliczone i zrefundowane koszty pośrednie, beneficjent zobowiązany jest dokonać odpowiedniego zwrotu na rachunek projektu. 25

26 Zlecanie zadań merytorycznych Zlecenie zadania merytorycznego oznacza zlecenie całości działao przewidzianych w ramach danego zadania lub istotnej ich części wykonawcom, Zlecanie zadao merytorycznych jest kwalifikowalne pod warunkiem, że Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu zadania, które zamierza zlecid wykonawcom, Zadanie merytoryczne może byd zlecane kilku wykonawcom. 26

27 Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków Rozliczanie kp na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. bez stawki ryczałtowej) wymaga pełnego udokumentowania wydatków! Beneficjent wykazuje poniesione wydatki pośrednie we wnioskach o płatność w zał. nr 1 do wysokości łącznej określonej w zatwierdzonym budżecie projektu. Beneficjent ma obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie. Wysokość kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków powinna wynikać z konkretnej metodologii. Beneficjent winien przedstawić metodologię, zgodnie z którą wskazał wysokość ww. kosztów. 27

28 Rozliczanie kosztów pośrednich c.d. Zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich jest możliwa wyłącznie z ryczałtu na koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Ww. zmiana możliwa jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie później niż w połowie okresu realizacji projektu, a w przypadku projektów trwających co najmniej 6 miesięcy w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu. W takim przypadku wszystkie dotychczas poniesione koszty zostają uznane za niekwalifikowalne i wykazane winny zostad we wniosku o płatnośd jako korekta finansowa. 28

29 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem Koszty bezpośrednie mogą byd rozliczane ryczałtem w oparciu o: Kwoty ryczałtowe Stawki jednostkowe Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki bezpośrednie rozliczane ryczałtem. Kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadao oraz osiągniętych wskaźników produktu, które wymagają precyzyjnego zdefiniowania na etapie konstruowania wniosku. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem nie mogą dotyczyd zadao, których całośd bądź istotna ich częśd dotyczy zadao zleconych. Beneficjent w trakcie realizacji projektu nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem na koszty bezpośrednie rozliczane na zasadach ogólnych. Nie ma również możliwości zmiany podstawy rozliczania kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem z kwot ryczałtowych na stawki jednostkowe i odwrotnie. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem nie mają zastosowania do Beneficjentów będących paostwowymi jednostkami budżetowymi a także będącymi j.s.f.p. 29

30 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem c.d. Kwoty ryczałtowe Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadao na etapie zatwierdzenia projektu do realizacji. Możliwośd rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi dot. projektów o wartości nieprzekraczającej 100 tys. PLN. 30

31 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem c.d. Stawki jednostkowe Możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi dotyczy usług szkoleń językowych oraz szkoleń komputerowych. Beneficjent wykazuje w budżecie projektu usługi objęte stawkami jednostkowymi i dokonuje dla nich wyliczenia wydatku kwalifikowalnego poprzez przemnożenia ustalonej stawki dla danej usługi przez liczbę usług wskazanych w projekcie. Usługa objęta stawką jednostkową nie dot. wydatków objętych cross-financingiem. Rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie stawki jednostkowej jest dokonywane we wniosku o płatność według ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych we wniosku o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany udokumentować faktyczne wykonanie liczby usług objętych stawką jednostkową, które wykazuje we wniosku o płatność. W przeciwnym przypadku wydatek nie jest kwalifikowalny. 31

32 Stawki jednostkowe w zakresie języków obcych Stawki jednostkowe określono dla poszczególnych województw Stawki jednostkowe dot. szkoleń z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego Stawki uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych Stawka nie obejmuje kosztów podręczników ani egzaminów Stawka jednostkowa dot.: 60 godzin lekcyjnych szkolenia 1 osoby przy liczebności grupy nie przekraczającej 12 osób Usługi szkoleniowej o następującym zakresie kosztów: wykładowca, sala obszar obowiązywania język angielski język niemiecki język francuski P N P N P N Województwo Podkarpackie 521,00 zł 538,00 zł 520,00 zł 537,00 zł 512,00 zł 522,00 zł P - kurs dla osób pełnosprawnych N - kurs dla osób niepełnosprawnych 32

33 Stawki jednostkowe w zakresie szkoleń komputerowych Stawka jednostkowa dotyczy szkoleń komputerowych prowadzących do uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) odrębne stawki dla ECDL Start i ECDL Core Stawkę jednostkową określono jedną dla całego kraju Stawki uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych Stawka jednostkowa dot. usługi szkoleniowej dla 1 osoby w zakresie kosztów: wykładowca, sala z wyposażeniem, materiały dydaktyczne (w tym podręcznik) obszar obowiązywania - cały kraj szkolenie dla osób pełnosprawnych szkolenie dla osób niepełnosprawnych szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start szkolenia komputerowe prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Core 1 270,00 zł 2 185,00 zł 1 770,00 zł 2 520,00 zł 33

34 Cross-financing Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektu i stanowi logiczne uzupełnienie działań w ramach PO KL Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach cross-financingu to m.in. : zakup oraz leasing (finansowy lub zwrotny) pojazdów oraz mebli, zakup oraz leasing (finansowy lub zwrotny) sprzętu rozumianego jako środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa jest równa lub wyższa od 350 zł, dostosowanie lub adaptacja budynków, pomieszczeń, miejsc pracy, głównie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.. 34

35 Trwałość projektu Środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakooczeniu jego realizacji są wykorzystywane na działalnośd statutową Beneficjenta lub mogą zostad przekazane nieodpłatnie dla podmiotu niedziałającego dla zysku. 35

36 Pomoc Publiczna w ramach PO KL Pomoc publiczną reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz z późn. zm.). Dokumentem programowym w zakresie pomocy publicznej jest podręcznik Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 10 lutego 2011 r. 36

37 Pomoc Publiczna w ramach PO KL W ramach Poddziałania udzielana jest pomoc publiczna na subsydiowanie zatrudnienia. Obejmuje ona: Subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji; Subsydiowanie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych; Pokrycie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. 37

38 Pomoc publiczna cd. W przypadku wystąpienia w projekcie form wsparcia objętych pomocą publiczną Beneficjent zobowiązany jest każdorazowo wskazać w budżecie szczegółowym projektu wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną, niezależnie od faktu, czy sam jest beneficjentem pomocy, czy też występuje w roli podmiotu który udziela pomocy na rzecz innych podmiotów. Obowiązek ten dotyczy wskazania w budżecie wszystkich wydatków, które zawierają elementy pomocy publicznej, nie zaś wykazania wysokości pomocy publicznej, która zostanie udzielona na rzecz tego beneficjenta. Jednocześnie Beneficjent przedstawia we wniosku o dofinansowanie metodologię wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis. UWAGA! Projekty niezgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej odrzucane będą na etapie oceny merytorycznej. 38

39 Stypendia stażowe i szkoleniowe Beneficjent określając we wniosku o dofinansowanie projektu wysokość stypendium szkoleniowego czy stażowego uwzględnia stawki obowiązujące na etapie przygotowywania wniosku. Stypendium stażowe wynosi nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Od dnia 1 stycznia 2012 r. wynosi ono 1 500,00 PLN brutto. Stypendium szkoleniowe wynosi nie więcej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia lub kursu, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 39

40 Dziękuję za uwagę Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków i założeń projektowych

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków i założeń projektowych Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków i założeń projektowych Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 19/POKL/6.1.1/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Rzeszów, 28 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie budżetu

Konstruowanie budżetu Konstruowanie budżetu Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne) Stawki jednostkowe Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli)

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Spotkanie dot. prawidłowego przygotowania wniosków o płatność Wydział Wspierania Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie projektów systemowych

Wdrażanie projektów systemowych Wdrażanie projektów systemowych Rozliczanie wkładu własnego Wkład własny może pochodzić ze środków: a) publicznych (budżetu np. jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Kwalifikowalnośd wydatków w ramach PO KL. KATOWICE, 17 września 2012r.

TYTUŁ PREZENTACJI Kwalifikowalnośd wydatków w ramach PO KL. KATOWICE, 17 września 2012r. TYTUŁ PREZENTACJI Kwalifikowalnośd wydatków w ramach PO KL KATOWICE, 17 września 2012r. W ramach PO KL beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 21 listopada 2011 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 21 listopada 2011 r. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 12.10.2016 r. OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI!!!! Jest określony w umowie o dofinansowanie Nie może wykraczać poza daty graniczne

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 18 października 2011 r.

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 18 października 2011 r. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r.

Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020. Warszawa, 29 lipca 2014 r. Wstępne założenia dotyczące wnoszenia wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków EFS w latach 2014-2020 Warszawa, 29 lipca 2014 r. Założenia ogólne Podkreślenie znaczenia weryfikacji potencjału

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Istotne zagadnienia w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Obowiązujące Wytyczne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków

Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków Struktura budżetu a kwalifikowalność wydatków Marta Soboś Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Lublin, 20 września 2011 Budżet Budżet projektu dzieli się na: koszty bezpośrednie: - zadania merytoryczne,

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL - zmiany od 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Projekt

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasady finansowania PO KL Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne 17-18 stycznia 2012 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące ce konkursu ogłoszonego oszonego w ramach Osi Priorytetowej IX, 2020 Nr RPLD IP.01.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące ce konkursu ogłoszonego oszonego w ramach Osi Priorytetowej IX, 2020 Nr RPLD IP.01. SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące ce konkursu ogłoszonego oszonego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie anie IX.1, Poddziałanie anie IX.1.1 RPO WŁW na lata 2014-2020 2020 Nr RPLD.09.01.01-IP.01 IP.01-10-001/15001/15

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL

Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL Malbork 25.02.2011 Koszty bezpośrednie zarządzanie projektem Katalog

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Maja 2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Maja 2016 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI. Początek okresu kwalifikowalności wydatków:

RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 sierpieo 2015 r. RAMY CZASOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL

Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Dokumentowanie wydatków w ramach PO KL KOSZTY POŚREDNIE (tj. część kosztów Beneficjenta, która nie może zostać bezpośrednio przyporządkowana do konkretnego zadania realizowanego

Bardziej szczegółowo

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju

wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Istotne zagadnienia w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Obowiązujące Wytyczne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Październik 2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Październik 2015 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wytyczne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego nr RPMA IP /17 w ramach RPO WM

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego nr RPMA IP /17 w ramach RPO WM Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 w ramach RPO WM 2014-2020 informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku

ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku ZATRUDNIANIE PERSONELU W PROJEKTACH W ŚWIETLE ZMIAN OD 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku umowa o pracę zatrudniony w: 1 projekcie Konieczna 1 umowa o pracę, która obejmuje wszystkie zadania wykonywane w

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL. Magdalena Jarzyńska Warszawa, 23 marca 2012 r.

Zasady finansowe w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL. Magdalena Jarzyńska Warszawa, 23 marca 2012 r. 2012 Zasady finansowe w Poddziałaniu 2.2.2 PO KL Magdalena Jarzyńska Warszawa, 23 marca 2012 r. Omawiane zagadnienia Warszawa, 23 marca 2012 r. 1. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków a. Warunki kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW PO WER

FINANSOWANIE PROJEKTÓW PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW FINANSOWANIE PROJEKTÓW PO WER Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Konkurs współfinansowany ze specjalnej

Bardziej szczegółowo

1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL?

1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL? 1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL? Beneficjent określając we wniosku o dofinansowanie projektu wysokośd stypendium szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.10 Przykładowa metodologia sporządzania szczegółowego budżetu projektu

Załącznik 5.10 Przykładowa metodologia sporządzania szczegółowego budżetu projektu Załącznik 5.10 Przykładowa metodologia sporządzania szczegółowego budżetu projektu W ramach PO KL Beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL 1 Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2023 r. RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI. Początek okresu kwalifikowalności wydatków:

1 stycznia 2014 r. 31 grudnia 2023 r. RAMY CZASOWE KWALIFIKOWALNOŚCI. Początek okresu kwalifikowalności wydatków: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 26 czerwca 2015 r. RAMY

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD IZ /16 Białystok, dn. 02.08.2016 r. Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16 1. W jaki sposób należy zgłaszać pracowników biura LGD na szkolenia w ramach projektu na koszty bieżące

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne Wejherowo, 31.05.2016r. Zasady kwalifikowalności wydatków w projekcie EFS -wybrane

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 14 czerwca 2013 r. 1 1 Rozliczanie kosztów osobowych w ramach dotacji udzielanych ze środków POPT 2007-2013 2 Rozliczanie kosztów osobowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy: Prowadzenie ewidencji czasu pracy w postaci kart

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe KATOWICE, 7 września 2012r. Podstawa prawna Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Okres kwalifikowalności Okres kwalifikowalności wydatków określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych

Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Najważniejsze Wnioski z prac Komisji oceny projektów dotyczące wniosków aplikacyjnych Katowice, 14 lipca 2016 r. OCZEKIWANIA - POTRZEBY- BARIERY potencjalnych UP Zbyt ogólne opisy dotyczące: oczekiwań:

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania projektów realizowanych przez WUP w ramach PO WER i RPO WŚ

Zasady finansowania projektów realizowanych przez WUP w ramach PO WER i RPO WŚ Zasady finansowania projektów realizowanych przez WUP w ramach PO WER i RPO WŚ Kielce, 27-28 sierpnia 2015 Zasady finansowania i rozliczania projektów określa: - Umowa o dofinansowanie - Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydział Edukacji EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.2 Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 październik

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków Okres kwalifikowalności Okres kwalifikowalności wydatków określony jest w umowie o dofinansowanie, przy czym okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r.

Gdańsk, r. Zmiany w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL Gdańsk, 26-01-2011 r. Z dniem 01.01.2011 weszły w życie nowe Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 22.03.2012. Magdalena Bergmann

Gdańsk, 22.03.2012. Magdalena Bergmann Prawidłowa realizacja i zarządzanie projektami PO Kapitał Ludzki w świetle aktualnych przepisów Gdańsk, 22.03.2012 Magdalena Bergmann Program szkolenia przygotowanie wniosku aplikacyjnego budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 2 KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 3 WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania konkursowe i wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem projektu

Wymagania konkursowe i wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem projektu Wymagania konkursowe i wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem projektu Konkurs nr 24/POKL/6.1.1/2013 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu:

Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu: Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu Szczegółowe zapisy realizacji projektów zawierają Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Toruń, 20 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu zamkniętego o numerze 1/POKL/6/D.1.1/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu zamkniętego o numerze 1/POKL/6/D.1.1/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu zamkniętego o numerze 1/POKL/6/D.1.1/2012 w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich na projekty innowacyjne testujące PO KL z możliwością realizacji

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 3 KWALIFIKOWALANOŚĆ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIAMI W RAMACH PO KL... 3 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE... 10 INTERPRETACJE...

Spis treści WSTĘP... 3 KWALIFIKOWALANOŚĆ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIAMI W RAMACH PO KL... 3 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE... 10 INTERPRETACJE... Spis treści WSTĘP... 3 KWALIFIKOWALANOŚĆ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAGRODZENIAMI W RAMACH PO KL... 3 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE... 10 INTERPRETACJE... 11 BIBLIOGRAFIA:... 12 2 Wstęp Wytyczne w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL

TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL TYTUŁ PREZENTACJI Rozliczanie projektu w ramach PO KL KATOWICE, 7 września 2012r. Umowa o dofinansowanie Reguluje istotne kwestie, m.in.: sposób zwrotu środków (termin, konsekwencje) tryb dokonywania płatności

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL

Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL Toruń, 29 października 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Zasady angażowania. personelu projektu. Zasady angażowania personelu projektu

Zasady angażowania. personelu projektu. Zasady angażowania personelu projektu Zasady angażowania Zasady angażowania personelu projektu personelu projektu warunki kwalifikowalności najczęściej popełniane błędy dokonywane rozstrzygnięcia organów WUP KATOWICE 1 PODSTAWY PRAWNE Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POKL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POKL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH POKL WARSZAWA, kwiecień 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REALIZACJA PROJEKTU - zgodnie z zapisami wniosku

Bardziej szczegółowo

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów dla Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych I Zasady kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo