Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r."

Transkrypt

1 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r. 1

2 Spis treści Podstawa prawna System obowiązywania Kwoty ryczałtowe Stawki jednostkowe Zalecenia IZ PO KL przykłady praktyczne 2

3 Podstawa prawna Europejski plan naprawy gospodarczej z dnia 26 listopada 2008 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie EFS w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS, wprowadzające: kwoty ryczałtowe pokrywające w całości lub w części koszty operacji, stawki jednostkowe, czyli zryczałtowane koszty wyliczone na podstawie standardowych taryf ustalonych przez dane państwo członkowskie. Nota COCOF nr 09/0025/04-EN z dnia 28 stycznia 2010 r. 3

4 Podstawa prawna Implementacja do krajowych dokumentów programowych I etap Od 1 stycznia 2010 r. (Wytyczne z dnia 28 grudnia 2009 r., v. 5) - wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi w projektach PO KL realizowanych w ramach Działań 6.3, 7.3 i 9.5 (inicjatywy oddolne). II etap Od 1 stycznia 2011 r. (Wytyczne z dnia 22 listopada 2010 r., v. 6) - wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi w projektach PO KL realizowanych w województwie zachodniopomorskim (wyłącznie szkolenia językowe). III etap Od 1 stycznia 2012 r. (Wytyczne z dnia 15 grudnia 2011 r., v. 7) wprowadzenie możliwości rozliczania kosztów bezpośrednich stawkami jednostkowymi (wyłącznie szkolenia językowe i komputerowe) oraz kwotami ryczałtowymi w projektach o wartości do 100 tys. PLN. 4

5 Podstawa prawna Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2011 r. - wprowadzenie ogólnego kryterium horyzontalnego w zakresie stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych Kryteria wyboru projektów (w tym kryteria horyzontalne) są nadrzędne w stosunku do regulacji zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 5

6 System obowiązywania Stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów bezpośrednich powinno mieć odzwierciedlenie: we wszystkich konkursach ogłoszonych od dnia 1 stycznia 2012 r. we wszystkich projektach systemowych, dla których wniosek został złożony od dnia 1 stycznia 2012 r. Stosowanie uproszczonych form rozliczania kosztów bezpośrednich nie ma zastosowania, gdy: konkurs został ogłoszony w 2011 r. (nawet w przypadku, gdy wniosek został złożony w 2012 r.) korekta wniosku (złożonego w 2011 r.) wpłynęła w 2012 r. 6

7 System obowiązywania UWAGA: W przypadku projektów PO KL, których: wartość całkowita nie przekracza 100 tys. zł lub występują usługi zestandaryzowane stosowanie uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich jest obligatoryjne! Powyższy obowiązek nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych. 7

8 System obowiązywania Kwoty ryczałtowe Każdy projekt o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł realizowany przez beneficjenta niebędącego jednostką sektora finansów publicznych musi być rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. Każdy projekt o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł realizowany przez beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych może (ale nie musi) być rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. Stawki jednostkowe W projektach, w których realizowane są szkolenia językowe lub komputerowe - w zakresie zgodnym z zakresem wskazanym w Wytycznych rozliczanie kosztów szkoleń następuje wyłącznie w oparciu o stawki jednostkowe. 8

9 System obowiązywania Optymalny zakres informacji we wniosku o dofinansowanie: 1. Kwoty ryczałtowe należy wskazać wysokość i zakres stosowania kwot (w tym ew. wskazać poszczególne kwoty ryczałtowe w ramach projektu), wskaźniki oraz dokumenty potwierdzające zrealizowania działań. 2. Stawki jednostkowe - należy wskazać wysokość i zakres stosowanych stawek wraz z uzasadnieniem (zgodnie z załącznikami nr. 2 i 3 do Wytycznych), wskaźniki, dokumenty potwierdzające zrealizowanie działań, a w Szczegółowym budżecie projektu należy zaznaczyć pole typu check-box ( Stawka jednostkowa T/N ). 9

10 System obowiązywania Doprecyzowanie kryterium horyzontalnego W przypadku projektów, których wartość nie przekracza 100 tys. PLN lub występują usługi zestandaryzowane zachodzi konieczność jednoznacznego poinformowania w treści wniosku o dofinansowanie projektu o przyjętej uproszonej metodzie rozliczania kosztów bezpośrednich. W przypadku zamieszczenia we wniosku o dofinansowanie informacji świadczącej o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi, kryterium horyzontalne należy uznać za spełnione. W przypadku niezamieszczenia we wniosku o dofinansowanie jakiejkolwiek informacji mogącej jednoznacznie świadczyć o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi, kryterium horyzontalne należy uznać za niespełnione. 10

11 System obowiązywania Weryfikacja kryterium horyzontalnego na etapie oceny merytorycznej odbywa się w trybie 0-1. Wnioski podlegają odrzuceniu na etapie oceny merytorycznej na podstawie nowego kryterium horyzontalnego w następujących przypadkach: wniosek o wartości 99 tys. zł nierozliczany kwotą ryczałtową - brak informacji o rozliczaniu wydatków kwotą ryczałtową; wniosek przewiduje szkolenia językowe w grupach 12 osób w wymiarze 60 h nierozliczane stawką jednostkową - brak informacji o stosowaniu stawki. 11

12 System obowiązywania Wnioski nie podlegają odrzuceniu na etapie oceny merytorycznej na podstawie nowego kryterium horyzontalnego w następujących przypadkach: wniosek o wartości 101 tys. zł rozliczany kwota ryczałtową; wniosek przewiduje szkolenia językowe w grupach 15 osób w wymiarze 60 h rozliczane stawką jednostkową (zakres stawki niezgodny z Wytycznymi ( ); wniosek przewiduje szkolenia językowe w grupach 12 osób w wymiarze 60h rozliczane stawką jednostkową, przy czym wskazana wysokość stawki jest niezgodna z Wytycznymi ( ). Możliwość realizacji szkoleń językowych np. w grupach 15 osobowych w wymiarze 60 h i/lub w grupach 12 osobowych w wymiarze 50 h ale poza Poddziałaniem PO KL, w którym obowiązują usługi zestandaryzowane i stawki jednostkowe! 12

13 System obowiązywania Dokumentacja konkursowa konieczność szczegółowego opisania i wyjaśnienia roli kryterium horyzontalnego dotyczącego stosowania uproszczonych form rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL; konieczność precyzyjnego określenia obowiązków i możliwości beneficjentów w zakresie stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych; IZ zaleca wskazanie przez IP/IP2 w dokumentacji konkursowej optymalnego zakresu informacji nt. sposobu rozliczania kosztów bezpośrednich we wniosku o dofinansowanie. 13

14 Kwoty ryczałtowe Kwota ryczałtowa to uzgodniona pomiędzy beneficjentem a instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu (na etapie zatwierdzania danego projektu do realizacji) zryczałtowana kwota za wykonanie określonego w projekcie zadania (zadań). Każdy projekt o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł realizowany przez beneficjenta niebędącego jednostką sektora finansów publicznych musi być rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. Każdy projekt o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł realizowany przez beneficjenta będącego jednostką sektora finansów publicznych może ale nie musi) być rozliczany w oparciu o kwoty ryczałtowe. 14

15 Kwoty ryczałtowe I etap wniosek o dofinansowanie Brak możliwości rozliczania kwotami ryczałtowymi tylko części z zadań realizowanych w ramach projektu; Brak możliwości rozliczania ryczałtem zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych; Wysokość i liczba kwot do zastosowania w danym projekcie podlega negocjacjom na etapie jego oceny; Brak możliwości zmiany formy rozliczania kosztów bezpośrednich w trakcie realizacji projektu (dotyczy również braku możliwości zmiany wysokości kwot ryczałtowych); Ryzyko zastosowania jednej kwoty ryczałtowej dla wszystkich zadań (kwalifikowanie wydatków odbywa się na podstawie rzeczywiście zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników); 15

16 Kwoty ryczałtowe I etap wniosek o dofinansowanie Potwierdzenie realizacji zadań następuje na podstawie dokumentacji, której zakres zostaje określony na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie wpisany do umowy (lista obecności, dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa); Możliwość rozliczania wydatków związanych z cross-financingiem (do wysokości limitu określonego we wniosku o dofinansowanie) wskazane jest odzwierciedlenie wydatków związanych z cross-financigiem we wskaźnikach (twardych) projektu; Możliwość rozliczania kosztów zarządzania projektem (wliczone do kwoty ryczałtowej); Możliwość rozliczania kosztów pośrednich (nieuwzględnione w kwocie ryczałtowej); Konieczność uwzględnienia w opisie działań także standardów realizowanych usług / zakupywanych dóbr (aspekt nie tylko ilościowy, ale także jakościowy). 16

17 Kwoty ryczałtowe (przykład) I etap wniosek o dofinansowanie W ramach projektu PO KL beneficjent przewiduje do realizacji następujące zadania: Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej Zadanie 3 - Organizacja 4 seminariów nt. instrumentów aktywnego poszukiwania pracy Beneficjent określa następujące wskaźniki: Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej W ramach kwoty ryczałtowej na utworzenie i funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej: liczba osób, które otrzymały wsparcie psychologa 25 osób, liczba osób, które otrzymały wsparcie doradcy zawodowego 50 osób. Zadanie 3 - Organizacja 4 seminariów nt. instrumentów aktywnego poszukiwania pracy W ramach kwoty ryczałtowej na organizację 4 seminariów nt. instrumentów aktywnego poszukiwania pracy: liczba osób, które uczestniczyły w seminariach 200 osób. UWAGA: Zadanie 1 Zarządzanie projektem koszty rozliczane proporcjonalnie w ramach kwot ryczałtowych. 17

18 Kwoty ryczałtowe I etap wniosek o dofinansowanie Kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie: zrealizowanych zadań osiągniętych wskaźników produktu IZ PO KL zaleca stosowania wskaźników twardych (mierzalnych)! Należy mieć na uwadze, że wskaźniki stanowią minimalny próg, który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych kwotą ryczałtową. Wskaźniki miękkie powinny stanowić uzupełnienie, a nie podstawę do rozliczania kwoty ryczałtowej. 18

19 Kwoty ryczałtowe I etap wniosek o dofinansowanie Szczegółowy budżet projektu Sporządzany na zasadach ogólnych nie odzwierciedla specyfiki kwot ryczałtowych Konieczność weryfikacji zasadności i efektywności wydatków na zasadach ogólnych określonych w Wytycznych ( ) - doświadczenie KOP, porównanie cen itp. 19

20 Kwoty ryczałtowe (przykład) I etap wniosek o dofinansowanie Szczegółowy budżet projektu Jako potwierdzenie wykonania zadań w ramach projektu przewiduje się: Zadanie 1 - Zarządzanie projektem zbędne, gdyż koszty kwalifikowalne wyliczane proporcjonalnie do zrealizowanych zadań i osiągniętych wskaźników. Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej lista obecności z zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem; dokumentacja zdjęciowa. Zadanie 3 - Organizacja 4 seminariów ( ) lista obecności wraz z potwierdzeniem otrzymania materiałów i odbioru posiłku; dokumentacja zdjęciowa; egzemplarz materiałów; ankiety wypełnione przez uczestników. 20

21 Kwoty ryczałtowe II etap umowa o dofinansowanie IZ PO KL określiła wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych (załącznik nr 3 do Zasad finansowania PO KL); IP/IP2 może modyfikować ww. wzór w celu uwzględnienia specyfiki i potrzeb realizowanego projektu; Wszelkie zmiany dokonane we wzorze wymagają zgody IZ PO KL; 21

22 Kwoty ryczałtowe (przykład) II etap umowa o dofinansowanie Założenia wniosku o dofinansowanie: Zadanie 1 - Zarządzanie projektem zł Zadanie 2 - Biuro Aktywizacji Zawodowej zł Zadanie 3 - Organizacja 4 seminariów ( ) zł Wyliczenie wartości kwot ryczałtowych: zł zł = zł Zadanie zł / zł = 66,78% Zadanie zł / zł = 33,22% Podział kosztów Zarządzania projektem pomiędzy kwoty ryczałtowe: Zadanie 2 66,78% * zł = 6.010,38 zł Zadanie 3-33,22% * zł = 2.989,62 zł Ostateczna wartość kwot ryczałtowych: Zadanie zł ,38 zł = ,38 zł Zadanie zł ,62 zł = ,62 zł 22

23 Kwoty ryczałtowe (przykład) II etap umowa o dofinansowanie 7 Kwoty ryczałtowe 1. Beneficjent rozlicza wydatki w ramach projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe: 1) za wykonanie zadania Biuro Aktywizacji Zawodowej przyznaje się kwotę ryczałtową ,38 zł; 2) za wykonanie zadania Seminaria przyznaje się kwotę ryczałtową ,62 zł. 2. Na wydatki związane z cross-financingiem przyznaje się kwotę: 1) zł w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1. Wyliczenie kwot ryczałtowych oraz wydatków związanych z crossfinancingiem powinno zostać udokumentowane i zarchiwizowane wraz z dokumentacją projektową (niezbędność m.in. w procesie weryfikacji wniosków o płatność, kontroli, czy postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków). 23

24 Kwoty ryczałtowe (przykład) II etap umowa o dofinansowanie 7 Kwoty ryczałtowe (cd.) 3. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie: 1) Kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 są: a) załączane do wniosku o płatność: lista obecności z zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem, b) dostępne podczas kontroli na miejscu: dokumentacja zdjęciowa; 2) Kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 są: a) załączane do wniosku o płatność: lista obecności wraz z potwierdzeniem otrzymania materiałów i odbioru posiłku, b) dostępne podczas kontroli na miejscu: dokumentacja zdjęciowa, egzemplarz materiałów, ankiety uczestników seminariów. Decyzja IP / IP2 na podstawie dokumentów wskazanych przez beneficjenta w zatwierdzonym przez IP/IP2 wniosku o dofinansowanie projektu. 24

25 Kwoty ryczałtowe (przykład) II etap umowa o dofinansowanie 7 Kwoty ryczałtowe (cd.) 4. W związku z kwotami ryczałtowymi, o których mowa w ust. 1 beneficjent zobowiązuje się osiągnąć co najmniej następujące wskaźniki: 1) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1: a) liczba osób, które otrzymały wsparcie psychologa 25 osób, b) liczba osób, które otrzymały wsparcie doradcy zawod. 50 osób; 2) w ramach kwoty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2: a) liczba osób, które uczestniczyły w seminariach 200 osób. Tylko wskaźniki twarde (mierzalne)! 25

26 Kwoty ryczałtowe III etap rozliczanie wydatków Wnioski o płatność składane zgodnie z harmonogramem (nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące); Rozliczenie wydatków następuje dopiero po wykonaniu całości zadania objętego kwotą ryczałtową przed ostatecznym rozliczeniem beneficjent: składa wnioski na kwotę 0 ; opis zrealizowanych działań w pkt 5 Postęp rzeczowy. Beneficjent nie składa wraz z wnioskiem o płatność załącznika nr 1 (pozostałe zgodnie z umową o dofinansowanie projektu); Beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, gromadzenia faktur oraz innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki - pod warunkiem, że cały projekt (a więc zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie) rozliczany jest w sposób ryczałtowy. 26

27 Kwoty ryczałtowe (przykład) III etap rozliczanie wydatków Beneficjent zrealizował w projekcie następujące działania: Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej w tym liczba osób, które otrzymały wsparcie psychologa 10 (zakładane 25); w tym liczba osób, które otrzymały wsparcie doradcy zawodowego 30 (zakładane 50); Zadanie 3 - Organizacja 4 seminariów ( ) łączna liczba osób, które uczestniczyły w seminariach 200 (zakładane 200). Na podstawie powyższego przykładu uznano za kwalifikowalne: Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie Biura Aktywizacji Zawodowej W związku z nieosiągnięciem minimalnego poziomu wskaźników wskazanych w umowie koszty objęte kwotą ryczałtową w wysokości ,38 zł zostały uznane za niekwalifikowalne. Zadanie 3 - Organizacja 4 seminariów ( ) W związku z pełnym osiągnięciem minimalnego poziomu wskaźników wskazanych w umowie koszty objęte kwotą ryczałtową w wysokości ,62 zł zostały uznane za kwalifikowalne. 27

28 Kwoty ryczałtowe III etap rozliczanie wydatków Informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność Uzasadnienie ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych wraz ze szczegółowymi wyliczeniami (metodologią); Informacja o weryfikacji dodatkowych dokumentów (załączniki do wniosku o płatność); Uwagi do wniosku o płatność w przypadku błędnego wyliczenia przez beneficjenta wnioskowanej kwoty środków: jeżeli wnioskowana przez beneficjenta kwota jest mniejsza, niż wynika z wyliczeń IP/IP2 instytucja odsyła wniosek do poprawy; jeżeli wnioskowana przez beneficjenta kwota jest wyższa, niż wynika z wyliczeń IP/IP2 instytucja zatwierdza wniosek w kwocie wynikającej z własnych wyliczeń. 28

29 Kwoty ryczałtowe IV etap kontrola projektu W przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi: Szczególną rolę odgrywają wizyty monitoringowe; W toku kontroli na miejscu nie są weryfikowane dokumenty księgowe, ani wyodrębniona ewidencja księgowa; Szczegółowej weryfikacji podlegają dokumenty potwierdzające wykonanie zadań (wskazane w umowie o dofinansowanie projektu); Konieczność weryfikacji także standardów opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu (aspekt nie tylko ilościowy, ale także jakościowy); 29

30 Kwoty ryczałtowe Zadanie 1 Czy beneficjent niebędący jednostką sektora finansów publicznych musi rozliczać w 2012 r. projekt o wartości 90 tys. zł kwotami ryczałtowymi? 30

31 Kwoty ryczałtowe Zadanie 1 Czy beneficjent niebędący jednostka sektora finansów publicznych musi rozliczać w 2012 r. projekt o wartości 90 tys. zł kwotami ryczałtowymi? Odpowiedź NIE. Przykładowe wyjątki: Konkurs ogłoszony w 2011 r.; Konkurs ogłoszony w 2012 r., pierwsza wersja wniosku o dofinansowanie przewidywała wartość projektu w wysokości 100 tys. zł, ale w wyniku negocjacji została obniżona do 90 tys zł. 31

32 Kwoty ryczałtowe Zadanie 2 Czy zakup laptopa dla koordynatora projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi można uznać za kwalifikowalny, jeżeli beneficjent w trakcie kontroli na miejscu nie jest w stanie go okazać i nie posiada również dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie zakupu? 32

33 Kwoty ryczałtowe Zadanie 2 Czy zakup laptopa dla koordynatora projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi można uznać za kwalifikowalny, jeżeli beneficjent w trakcie kontroli na miejscu nie jest w stanie go okazać i nie posiada również dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie zakupu? Odpowiedź: TAK. Zakup laptopa dla koordynatora projektu finansowany jest w ramach kosztów zarządzania projektem, które rozliczane są proporcjonalnie w ramach kwot ryczałtowych zdefiniowanych w projekcie. Tym samym, koszty zarządzania projektem są kwalifikowalne pod warunkiem wykonania pozostałych zadań objętych kwotami ryczałtowymi oraz osiągnięcia wskaźników założonych dla tych zadań. Beneficjent nie ma obowiązku ich udokumentowania. 33

34 Kwoty ryczałtowe Zadanie 3 Jaka wartość kwoty ryczałtowej powinna być kwalifikowalna, jeżeli beneficjent osiągnął zakładany w umowie o dofinansowanie wskaźnik w 110%? 34

35 Kwoty ryczałtowe Zadanie 3 Jaka wartość kwoty ryczałtowej powinna być kwalifikowalna, jeżeli beneficjent osiągnął zakładany w umowie o dofinansowanie wskaźnik w 110%? Odpowiedź 100%. Wskaźniki wskazane w umowie o dofinansowanie projektu stanowią minimalny próg, który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową. Tym samym, przekroczenie ww. progu minimalnego nie skutkuje zwiększeniem kwoty ryczałtowej należnej za wykonanie danego zadania w projekcie. 35

36 Kwoty ryczałtowe Zadanie 4 Jaka wartość cross-financingu powinna być kwalifikowalna, jeżeli projekt został zrealizowany zgodnie z umową (wskaźniki zostały osiągnięte), ale jednocześnie beneficjent poinformował, że nie zakupił w ramach projektu sprzętu, który został uwzględniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu? 36

37 Kwoty ryczałtowe Zadanie 4 Jaka wartość cross-financingu powinna być kwalifikowalna, jeżeli projekt został zrealizowany zgodnie z umową (założone wskaźniki zostały osiągnięte) ale jednocześnie beneficjent poinformował, że nie zakupił w ramach projektu sprzętu, który został uwzględniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu (nie został odzwierciedlony we wpisanych do wniosku wskaźnikach)? Odpowiedź Zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Opiekun projektu dokonuje weryfikacji wydatków wykazanych przez beneficjenta we wniosku o płatność m.in. pod kątem ich zgodności z zapisami zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, w tym w szczególności zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników. A zatem, w przedmiotowym przypadku, kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danej kwoty ryczałtowej, nie powinna zostać pomniejszona o niezrealizowane wydatki związane z zakupem sprzętu. UWAGA IZ PO KL zaleca odzwierciedlenie wydatków ponoszonych w ramach cross-financingu w zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźnikach, w szczególności, gdy ma to wpływ na jakość projektu np. podjazad dla osób niepełnosprawnych! 37

38 Kwoty ryczałtowe Zadanie 5 Co zrobić w sytuacji, gdy w ramach projektu realizowanego w oparciu o kwoty ryczałtowe beneficjent rozlicza wydatki w wysokości niższej, niż zakładane w umowie o dofinansowanie projektu? 38

39 Kwoty ryczałtowe Zadanie 5 Co zrobić w sytuacji, gdy w ramach projektu realizowanego w oparciu o kwoty ryczałtowe beneficjent rozlicza wydatki w wysokości niższej, niż zakładane w umowie o dofinansowanie projektu? Odpowiedź Niezrealizowane w ramach danej kwoty ryczałtowej wydatki nie stanowią przychodu projektu. O ile wszystkie założone zadania zostały w ramach projektu zrealizowane, a wskaźniki osiągnięte, to beneficjent nie ma obowiązku rozliczania/ udokumentowania wydatków poniesionych w ramach danej kwoty ryczałtowej. Co do zasady, ani IP / IP2 ani beneficjent, nie powinni wyliczać wydatków faktycznie poniesionych w ujęciu księgowym w ramach projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi. Niemniej jednak, przychód w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi może wystąpić (np. sprzedaż produktów wytworzonych podczas warsztatów). 39

40 Kwoty ryczałtowe Zadanie 6 Czy w przypadku niewykorzystania całości środków przekazanych w ramach zaliczki na realizację zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi beneficjent ma obowiązek ich zwrotu z końcem roku budżetowego? 40

41 Kwoty ryczałtowe Zadanie 6 Czy w przypadku niewykorzystania całości środków przekazanych w ramach zaliczki na realizację zadań rozliczanych kwotami ryczałtowymi beneficjent ma obowiązek ich zwrotu z końcem roku budżetowego? Odpowiedź TAK. Niemniej jednak, w sytuacji gdy z weryfikacji wniosku o płatność, bądź oświadczenia beneficjenta wynika, że wszystkie zaplanowane do realizacji w danym roku zadania zostały rzeczywiście zrealizowane (nawet w przypadku gdy założone w projekcie wskaźniki nie zostały w pełni osiągnięte), środki przekazane beneficjentowi w ramach dotacji celowej na pokrycie kosztów bezpośrednich rozliczanych na podstawie kwot ryczałtowych na dany rok należy uznać za wykorzystane. 41

42 Kwoty ryczałtowe Zadanie 7 Czy do realizacji powinien zostać zatwierdzony projekt POKL o wartości 99 tys. zł, w którym Beneficjent zakłada: rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe; przeprowadzenie kursu za kierowcę wózka widłowego o wartości zł (usługa zlecona)? 42

43 Kwoty ryczałtowe Zadanie 7 Czy do realizacji w ramach PO KL powinien zostać zatwierdzony projekt o wartości 99 tys. zł, w którym beneficjent zakłada: rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe; przeprowadzenie kursu za kierowcę wózka widłowego o wartości zł (usługa zlecona)? Odpowiedź NIE. Zgodnie z Wytycznymi, koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem nie mogą dotyczyć zadań, których całość bądź istotna część dotyczy zadań zleconych. W związku z powyższym, beneficjent musi zapewnić realizację zadań merytorycznych we własnym zakresie albo podjąć się realizacji projektu w partnerstwie. Uwaga: definicja zlecania zadań merytorycznych z Wytycznych ( ). 43

44 Stawki jednostkowe Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Możliwość stosowania stawek jednostkowych dotyczy wyłącznie: szkoleń językowych (angielski, francuski, niemiecki), szkoleń komputerowych w zakresie uzyskania kompetencji ECDL (poziom ECDL Start i ECDL Core). 44

45 Stawki jednostkowe W projektach, w których realizowane są szkolenia językowe lub komputerowe - w zakresie zgodnym z zakresem wskazanym w Wytycznych rozliczanie kosztów szkoleń następuje wyłącznie w oparciu o stawki jednostkowe. Stawki mają w szczególności zastosowanie w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych projekty konkursowe (patrz zapisy SzOP). Koszty kwalifikowalne ustalane są na podstawie przemnożenia danej stawki dla konkretnej usługi przez liczbę usług rzeczywiście zrealizowanych w ramach projektu. 45

46 Stawki jednostkowe - szkolenia językowe - Stawka jednostkowa mająca zastosowanie do szkoleń językowych z angielskiego, francuskiego i niemieckiego obejmuje usługę szkoleniową dla 1 osoby, przy następujących założeniach: 60 godzin lekcyjnych szkolenia; liczebność grupy max. 12 osób; zakres usługi szkoleniowej: koszty wynagrodzenia wykładowcy koszty wynajmu sali szkoleniowej. Stawki zostały opracowane odrębnie dla każdego województwa z uwzględnieniem rozróżnienia na osoby pełno- i niepełnosprawne. 46

47 Stawki jednostkowe - szkolenia językowe - Udokumentowaniem wykonania liczby usług objętych stawką jednostkową może być np. certyfikat ukończenia kursu, lista obecności na szkoleniu itp. Instytucja Zarządzająca przeprowadza aktualizację stawek każdego roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5%. Zaktualizowane stawki mają zastosowanie wyłącznie do umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków złożonych po dniu wydania komunikatu. 47

48 Stawki jednostkowe - szkolenia komputerowe - Szkolenia komputerowe pokrywają następujące obszary zastosowań: 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; 2. Użytkowanie komputerów; 3. Przetwarzanie tekstów; 4. Arkusze kalkulacyjne; 5. Bazy danych; 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna; 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Wymagania: ECDL Start 4 z 7 obszary, ECDL Core wszystkie 7 obszarów. 48

49 Stawki jednostkowe - szkolenia komputerowe - Stawka jednostkowa mająca zastosowanie do szkoleń komputerowych obejmuje usługę szkoleniową dla 1 osoby o następującym zakresie: wynagrodzenie wykładowcy, koszt wynajmu sali wraz z wyposażeniem, koszt materiałów dydaktycznych (w tym podręcznik). Udokumentowaniem wykonania liczby usług objętych stawką jednostkową może być np. certyfikat ukończenia kursu, lista obecności na szkoleniu itp. Instytucja Zarządzająca przeprowadza aktualizację stawek każdego roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5%. Zaktualizowane stawki mają zastosowanie wyłącznie do umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków złożonych po dniu wydania komunikatu. 49

50 Stawki jednostkowe I etap wniosek o dofinansowanie Konieczność szczegółowego opisu zakresu usługi; Potwierdzenie realizacji zadań następuje na podstawie dokumentacji, której zakres zostaje określony na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie wpisany do umowy (lista obecności uczestników, dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa); Usługa objęta stawką jednostkową nie dotyczy wydatków objętych cross-financingiem; Możliwość rozliczania kosztów zarządzania i kosztów pośrednich (nieuwzględnione w stawce jednostkowej). 50

51 Stawki jednostkowe I etap wniosek o dofinansowanie Szczegółowy budżet projektu Sporządzany na zasadach ogólnych; Konieczność zaznaczenia pola typu check-box w celu odzwierciedlania stosowania stawki jednostkowej ( Stawka jednostkowa T/N ); Konieczność weryfikacji zgodności uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie projektu stawek jednostkowych z zapisami załączników nr 2 i/lub 3 do Wytycznych ( ); Koszt kwalifikowalny w ramach projektu jest ustalany nie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, lecz w wyniku przemnożenia ustalonej stawki dla danej usługi (zgodnie ze stawkami określonymi w zał. 2 i 3 do Wytycznych) przez liczbę usług założonych do realizacji w projekcie. 51

52 Stawki jednostkowe (przykład) I etap wniosek o dofinansowanie W ramach projektu PO KL beneficjent przewidział realizację nast. zadań: Zadanie 1 Zarządzanie projektem Zadanie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków; Wartość zadania zł; Brak zdefiniowanego wskaźnika. Zadanie 2 Szkolenie komputerowe (osoby pełnosprawne) Zadanie rozliczane na podstawie stawki jednostkowej; Wartość zadania zł (125 uczestników * 1770 zł); Zakładany wskaźnik szkolenie ukończy 125 uczestników projektu. Zadanie 3 Szkolenie z języka angielskiego (osoby pełnosprawne, woj. maz.) Zadanie rozliczane na podstawie stawki jednostkowej; Wartość zadania zł (125 uczestników * 482 zł); Zakładany wskaźnik szkolenie ukończy 125 uczestników projektu. Zadanie 4 Rekrutacja uczestników Zadanie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków; Wartość zadania zł; Zakładany wskaźnik deklaracje uczestnictwa podpisze 280 uczestników projektu. 52

53 Stawki jednostkowe (przykład) I etap wniosek o dofinansowanie Kwalifikowanie stawek jednostkowych odbywa się na podstawie: zrealizowanych zadań osiągniętych wskaźników produktu. IZ PO KL zaleca stosowania wskaźników twardych (mierzalnych)! Wskaźniki miękkie powinny mieć charakter uzupełniający, a nie stanowić podstawę do rozliczania wydatków objętych stawką jednostkową. 53

54 Kwoty ryczałtowe (przykład) I etap wniosek o dofinansowanie Jako potwierdzenie wykonania zadań w ramach projektu przewiduje się: Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Faktury, inne dokumenty księgowe, zawarte umowy, itp. Zadanie 2 - Szkolenie komputerowe Lista obecności; Oświadczenie uczestników o otrzymaniu materiałów szkoleniowych; Kopie certyfikatów uzyskanych przez uczestników. Zadanie 3 Szkolenie z języka angielskiego Lista obecności; Dokumentacja zdjęciowa; Ankiety wypełnione przez uczestników. Zadanie 4 Rekrutacja uczestników Podpisane deklaracje uczestnictwa, dokumenty księgowe, zawarte umowy itp.; 54

55 Stawki jednostkowe (przykład) II etap umowa o dofinansowanie IZ PO KL nie określiła wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego na podstawie stawek jednostkowych; Zastosowanie ma standardowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie (załącznik nr 2 Zasad finansowania PO KL), jednak z uwzględnieniem specyfiki stawek jednostkowych; UWAGA IZ PO KL przekaże zalecenia w zakresie minimalnego zakresu zmian do umowy o dofinansowanie dla projektów rozliczanych na podstawie stawek jednostkowych. 55

56 Stawki jednostkowe III etap rozliczanie wydatków Wnioski o płatność składane zgodnie z harmonogramem (nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące); Rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie stawki jednostkowej jest dokonywane we wniosku o płatność na podstawie ustalonej stawki w zależności od faktycznie wykonanej liczby usług w stosunku do założeń zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu; Beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, gromadzenia faktur oraz innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione awydatki - pod warunkiem, że cały projekt (a więc zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie) rozliczany jest w sposób ryczałtowy. W toku kontroli na miejscu weryfikacji podlega dokumentacja wskazana w umowie o dofinansowanie projektu. 56

57 Stawki jednostkowe (przykład) III etap rozliczanie wydatków Beneficjent przedstawił następujące rozliczenie projektu: Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Poniósł koszty w wysokości zł. Zadanie 2 - Szkolenie komputerowe Zadeklarował wydatki w wysokości zł (1.770 zł * 125 uczestników); 125 osób ukończyło szkolenie. Zadanie 3 Szkolenie z języka angielskiego Zadeklarował wydatki w wysokości zł (482 zł * 125 uczestników); 105 osób ukończyło szkolenie. Zadanie 4 Rekrutacja uczestników Poniósł koszty w wysokości zł; 250 osób przystąpiło do projektu. 57

58 Stawki jednostkowe (przykład) III etap rozliczanie wydatków IP/IP2 dokonała oceny zadeklarowanych wydatków: Zadanie 1 - Zarządzanie projektem Zastosowano regułę proporcjonalności w związku z nieosiągnięciem zakładanego wskaźnika (liczba osób, które przystąpiły do projektu oraz liczba uczestników, którzy ukończyli szkolenie z języka angielskiego); Zadanie 2 - Szkolenie komputerowe Kwalifikowano wszystkie zadeklarowane wydatki (wskaźnik osiągnięty w 110%). Zadanie 3 Szkolenie z języka angielskiego Za niekwalifikowalne uznano wydatki w wysokości zł (beneficjent zadeklarował we wniosku o płatność koszty związane z uczestnictwem 125 osób, podczas gdy z list obecności wynika, że jedynie 105 uczęszczało na szkolenie) 20*482 zł. Zadanie 4 Rekrutacja uczestników Zastosowano regułę proporcjonalności w związku z nieosiągnięciem zakładanego wskaźnika (liczba osób, które przystąpiły do projektu). 58

59 Stawki jednostkowe IV etap kontrola projektu W przypadku projektów rozliczanych stawkami jednostkowymi: Szczególną rolę odgrywają wizyty monitoringowe; W toku kontroli na miejscu nie są weryfikowane dokumenty księgowe, ani wyodrębniona ewidencja księgowa (w odniesieniu do zadań rozliczanych stawkami); Szczegółowej weryfikacji podlegają dokumenty potwierdzające wykonanie zadań (wskazane w umowie o dofinansowanie projektu). 59

60 Stawki jednostkowe Zadanie 1 Czy w ramach Działania PO KL możliwa jest realizacja szkolenia z języka hiszpańskiego dla grupy 12 osobowej w wymiarze 60 godzin i rozliczenie go stawką jednostkową? 60

61 Stawki jednostkowe Zadanie 1 Czy w ramach Działania PO KL możliwa jest realizacja szkolenia z języka hiszpańskiego dla grupy 12 osobowej w wymiarze 60 godzin i rozliczenie go stawką jednostkową? Odpowiedź NIE. Szkolenie z języka hiszpańskiego nie jest objęte zakresem stawek jednostkowych wskazanym w załączniku nr 2 do Wytycznych i z związku z powyższym: nie może być rozliczane stawką jednostkową; nie może być realizowane w ramach Poddziałania Niemniej jednak istnieje możliwość realizacji ww. szkolenia w ramach innego Działania/Poddziałania PO KL i rozliczenie go kwotą ryczałtową lub na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 61

62 Stawki jednostkowe Zadanie 2 Czy w ramach Działania PO KL możliwe jest rozliczenie szkolenia komputerowego stawką jednostkową oraz dodatkowo w ramach tego samego zadania - rozliczenie kosztów egzaminu dla uczestników szkolenia na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków? 62

63 Stawki jednostkowe Zadanie 2 Czy w ramach Działania PO KL możliwe jest rozliczenie szkolenia komputerowego stawką jednostkową oraz dodatkowo w ramach tego samego zadania - rozliczenie kosztów egzaminu dla uczestników szkolenia na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków? Odpowiedź TAK. Koszt egzaminu dla uczestników szkolenia nie jest wliczony w zakres wystandaryzowanej usługi. 63

64 Co dalej? IZ PO KL dostrzega konieczność upowszechnienia tematyki uproszczonych form rozliczania kosztów bezpośrednich w ramach projektów PO KL: W najbliższych dniach na stronie opublikowany zostanie FAQ dotyczący ryczałtowego rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL; W dniu 8 lutego 2012 r. na stronie opublikowano Opis Zamówienia na wykonanie zlecenia nt. Materiały i warsztaty szkoleniowe dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL z zakresu kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych. W ramach ww. zlecenia przewiduje się: zawarcie umowy z wykonawcą w marcu 2012 r.; organizację 18 szkoleń warsztatowych (6h) dla wszystkich IP/IP2 (maj-lipiec 2012 r. w Warszawie); opracowanie i zamieszczenie modułu kursu samokształceniowego na platformie e-learningowej (marzec 2012 r.). 64

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe Jan Grabowski Certyfikowani trenerzy sieci Regionalnych Ośrodków EFS Szkolenie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe KATOWICE, 7 września 2012r. Podstawa prawna Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia

Bardziej szczegółowo

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.!

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Gdańsk 2013.04.04 Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Co oznacza racjonalne wynagrodzenie w kosztach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie budżetu

Konstruowanie budżetu Konstruowanie budżetu Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne) Stawki jednostkowe Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce

Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. data miejsce Najważniejsze zmiany w dokumentach programowych realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki data miejsce Data wprowadzenia i obowiązywania zmian: 24 grudnia 2012 r. zatwierdzone zostały zmienione Zasady

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r.

Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Lista pytań i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 31/POKL/9.1.1/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 1. Jak będą traktowane opłaty od rodziców dzieci objętych wsparciem w ramach projektu? Czy

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI. Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI. Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 1 Reguła proporcjonalności określa zasady rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych 1. Jaki jest minimalny wymiar godzinowy zajęć w szkole? Zgodnie z Zasadami przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.10 Przykładowa metodologia sporządzania szczegółowego budżetu projektu

Załącznik 5.10 Przykładowa metodologia sporządzania szczegółowego budżetu projektu Załącznik 5.10 Przykładowa metodologia sporządzania szczegółowego budżetu projektu W ramach PO KL Beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu

Bardziej szczegółowo

Oś III Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki

Oś III Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki Oś III Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Aktualizacja z dnia 19 sierpnia 2013 r. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL

Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Wykaz przykładowych dokumentów, które zobowiązany będzie przedstawić Beneficjent w trakcie kontroli na miejscu projektu realizowanego w ramach PO KL Uwaga: poniższe zestawienie ma charakter uniwersalny,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli)

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w projektach i zwrotu środków (uwzględniające wyniki kontroli) Spotkanie dot. prawidłowego przygotowania wniosków o płatność Wydział Wspierania Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu

Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu Przykładowe pytania dotyczące przygotowania wniosku i realizacji projektu 1) Na kiedy mając na uwadze terminy dot. ogłoszenia konkursu, procedury oceny wniosków, negocjacji i podpisywania umów można realnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

skutkuje negatywną oceną budżetu projektu.

skutkuje negatywną oceną budżetu projektu. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 9.2

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100 Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o dofinansowanie Projektu. (Tytuł i Nr Projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr. o dofinansowanie Projektu. (Tytuł i Nr Projektu) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Umowa nr. o dofinansowanie Projektu (Tytuł i Nr Projektu)

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo