Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe"

Transkrypt

1 Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe Jan Grabowski Certyfikowani trenerzy sieci Regionalnych Ośrodków EFS Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 TEMATYKA SZKOLENIA CZĘŚĆ I Podstawy prawne i zasady stosowania kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych 1. Podstawy prawne 2. Zakres stosowania ogólnego kryterium horyzontalnego 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ogólnego kryterium horyzontalnego CZĘŚĆ II Kwoty ryczałtowe 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 2. Ocena projektu zgodnie z obowiązującymi kryteriami CZĘŚĆ III Stawki jednostkowe 1. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu 2. Ocena projektu zgodnie z obowiązującymi kryteriami 2

3 CEL SZKOLENIA Zapoznanie pracowników Regionalnych Ośrodków EFS z praktycznymi aspektami stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3

4 CZĘŚĆ I Podstawy prawne i zasady stosowania kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych 4

5 PODSTAWY PRAWNE 1. Europejski plan naprawy gospodarczej z dnia 26 listopada 2008 r. 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie EFS w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS. 3. Nota COCOF nr 09/0025/04-EN z dnia 28 stycznia 2010 r. 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia r. obowiązujące od dnia r. 5. Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 6 grudnia 2011 r. wprowadzenie ogólnego kryterium horyzontalnego w zakresie stosowania kwot ryczałtowych oraz stawek jednostkowych. 5

6 PODSTAWY PRAWNE Kryteria wyboru projektów (w tym kryteria horyzontalne) są nadrzędne w stosunku do regulacji zawartych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. 6

7 OGÓLNE KRYTERIUM HORYZONTALNE (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZASAD WYBORU PROJEKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD ) 1. W przypadku, gdy w ramach PO KL: całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania i wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczenie kosztów bezpośrednich projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe*. * Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. 7

8 OGÓLNE KRYTERIUM HORYZONTALNE (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO ZASAD WYBORU PROJEKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD ) 2. W przypadku, gdy w ramach PO KL: projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku nr 2 i/lub w załączniku nr 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczenie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe*. * Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. 8

9 ZAKRES STOSOWANIA KRYTERIUM Projekty, w których kwoty ryczałtowe mają zastosowanie Projekty, w których kwoty ryczałtowe nie mają zastosowania Projekty złożone na konkurs ogłaszany po 1 stycznia 2012 r. Projekty systemowe pierwsza wersja wniosku o dofinansowanie została złożonapo1stycznia2012r. Pierwsza wersja wniosku złożona w 2011 r., a korekta wpłynęła w2012r. Konkurs ogłoszony w 2011 r. Wniosek złożony w 2012 r. zkwotą dofinansowanie > 100 tys. zł., a w wyniku negocjacji kwota wyniosła 100tys.zł. 9

10 ZAKRES PRZEDMIOTOWY OGÓLNEGO KRYTERIUM HORYZONTALNEGO Stosowanie ogólnego kryterium horyzontalnego kwot ryczałtowych zostało rozszerzone na wszystkie Działania/ PoddziałaniaPOKLzdniem1stycznia2012r. Stosowanie ogólnego kryterium horyzontalnego stawek jednostkowych zostało rozszerzone na teren całej Polski, z jednoczesnym określeniem stawek dla każdego województwa z dniem 1 stycznia 2012 r. 10

11 ZAKRES PRZEDMIOTOWY OGÓLNEGO KRYTERIUM HORYZONTALNEGO W przypadku projektów, których wartość nie przekracza 100 tys. PLN lub występują usługi zestandaryzowane zachodzi konieczność jednoznacznego poinformowania w treści wniosku o dofinansowanie projektu o przyjętej uproszonej metodzie rozliczania kosztów bezpośrednich. W porównaniu z projektami rozliczanymi na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, realizację projektów w oparciu o kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe cechuje szereg odstępstw, które występują na każdym etapie ich realizacji. 11

12 ZAKRES PODMIOTOWY Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów w ramach PO KL dotyczy obligatoryjnie wszystkich beneficjentów nie należących do jednostek sektora finansów publicznych. Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów w ramach PO KL dobrowolnie mogą stosować, choć nie muszą beneficjenci będący jednostką sektora finansów publicznych. Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów w ramach PO KL nie dotyczy (nie mogą stosować!!!) państwowych jednostek budżetowych (są to jednostki wchodzące w skład JSFP, które swoje wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa tj. ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie oraz inne jednostki działające na podstawie odrębnych ustaw). 12

13 DEFINICJE Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 15 grudnia 2011 roku kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań na etapie zatwierdzenia projektu do realizacji. Kwoty ryczałtowe są uproszczoną zryczałtowaną formą rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków wramachpoklz15grudnia2011rokustawkąjednostkowąjest kwota (stawka) wyliczona na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych kosztów jednostkowych ustalonych przez każde państwo członkowskie należne za daną usługę. Stawki jednostkowe zostały określone przez Instytucję Zarządzającąiujętesąw załącznikunr2i3dowytycznych. 13

14 CZĘŚĆ II Kwoty ryczałtowe 14

15 KOSZTY BEZPOŚREDNIE ROZLICZANE KWOTAMI RYCZŁTOWYMI Realizację projektów w oparciu o kwoty ryczałtowe cechuje szereg odstępstw, które występują na: 1. etapie wniosku o dofinansowanie projektu, 2. etapie umowy o dofinansowanie projektu, 3. etapie rozliczenia wydatków, 4. etapie kontroli projektu. Specyfika projektu, w którym beneficjent będzie stosował uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich kwoty ryczałtowe, musi zostać szczegółowo opisana i wyjaśniona w dokumentacji konkursowej. 15

16 Wniosek o dofinansowanie 16

17 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZASADY Beneficjent wskazuje we wniosku o dofinansowanie, iż zamierza rozliczać wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe. Nie jest możliwe aby część z zadań w ramach projektu była rozliczana ryczałtowo, natomiast pozostałe zadania na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych. Beneficjent we wniosku wykazuje, czy planuje rozliczać projekt jedną, czy kilkoma kwotami (kwota może być ustalona tylko na całość zadania lub kilka zadań). Wskazanie kilku zadań we wniosku nie musi oznaczać, iż na każde z tych zadań ustalona jest odrębna kwota ryczałtowa. Decyzja dotycząca zakresu stosowania kwot ryczałtowych należy do beneficjenta. 17

18 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZASADY Kwoty ryczałtowe podlegają negocjacjom z instytucją zatwierdzającą projekt do realizacji na etapie oceny projektu. Dotyczy to nie tylko wysokości kwot ryczałtowych, ale także tego, czy zostanie ustalona jedna lub kilka kwot ryczałtowych oraz jakie zadania merytoryczne przypisane są do kwoty ryczałtowej. Beneficjent powinien we wniosku o dofinansowanie wskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu (twardy mierzalny) dla każdej z kwot ryczałtowych. Wskaźniki pomiaru celu głównego, celów szczegółowych, produktów i rezultatów, obligatoryjnie muszą być precyzyjnie zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie podstawa kwalifikowania kwot ryczałtowych. 18

19 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZASADY W opisie działań przyjętych do zrealizowania danego zadania, beneficjent koniecznie musi uwzględnić standardy realizowanych usług lub zakupywanych dóbr (aspekt nie tylko ilościowy, ale także jakościowy). Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie beneficjent określa dokumentację, która będzie stanowić potwierdzenie realizacji zadań i zostanie wpisana do umowy (np. lista obecności, dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa itp.). Warunkiem koniecznym potwierdzenia realizacji zadań jest dokumentacja dotycząca kwalifikowalności uczestników. Koszty zarządzania projektem są kwalifikowalne proporcjonalnie do zrealizowanych przez beneficjenta zadań i wliczone do kwoty ryczałtowej (oznacza to, iż w przypadku niewykonania danego zadania, objętego kwotą ryczałtową, pomniejsza się koszty zarządzania projektem wg proporcji, w jakiej wykonano zadania merytoryczne projektu). 19

20 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZASADY We wniosku o dofinansowanie nie należy określać wskaźników do zadania Zarządzanie projektem. Beneficjent nie wskazuje dokumentów potwierdzających wykonanie zadania Zarządzanie projektem. Kwoty ryczałtowe nie uwzględniają kosztów pośrednich (beneficjent ma możliwość rozliczenia w projekcie kosztów pośrednich). We wniosku o dofinansowanie rozliczanie kosztów pośrednich następuje za pomocą ryczałtu lub na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków (o ile nie jest to projekt państwowej jednostki budżetowej). IZ zaleca ryczałtowe rozliczanie kosztów pośrednich. 20

21 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZASADY Wydatki związane z cross financingiem mogą być kwalifikowalne do wysokości limitu określonego we wniosku o dofinansowanie. Zaleca się odzwierciedlenie wydatków ponoszonych w ramach cross financingu w zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźnikach twardych projektu. W zadaniu Zarządzanie projektem beneficjent nie musi określać wskaźników, stąd wydatki związane z cross financingiem w tym zadaniu, są kwalifikowane pod warunkiem wykonania pozostałych zadań objętych kwotami ryczałtowymi oraz osiągnięcia wskaźników założonych dla tych zadań (koszty zarządzania projektem, rozliczane są proporcjonalnie w ramach kwot ryczałtowych zdefiniowanych w projekcie). Beneficjent nie ma obowiązku dokumentowania wydatków na cross financing. 21

22 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZASADY Beneficjent przedstawia wydatki projektu w szczegółowym budżecie projektu w podziale na zadania. Zadania ujęte w budżecie powinny korespondować z zadaniami zdefiniowanymi w części merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Zlecanie zadań merytorycznych lub ich istotnych części (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL rozdział 4.12) w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi jest niedopuszczalne (beneficjent realizuje projekt we własnym zakresie lub wpartnerstwie). 22

23 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Negocjacjom może podlegać każda jedna pozycja w szczegółowym budżecie, a nie tylko ogólna wartość kwot ryczałtowych. 23

24 Ocena projektu zgodnie z obowiązującymi kryteriami 24

25 WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM Oceniając projekt PO KL rozliczany kwotami ryczałtowymi należy zwrócić szczególną uwagę na dwa aspekty. Są to: ocena kryterium horyzontalnego (pkt. nr 8 KOM część A) - Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe?(część A karty oceny merytorycznej) uwzględnienie specyfiki projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi w trakcie oceny merytorycznej (część B karty oceny merytorycznej). Zasady oceny kryterium horyzontalnego (pkt. nr 8 KOM część A) zawartego w karcie oceny merytorycznej projektu konkursowego PO KL o brzmieniu Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe? zostały szczegółowo opisane w piśmie Instytucji Zarządzającej PO KL o sygnaturze DZF-IV-102-KP/12 NK:30536/12z7marca2012r. 25

26 WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ CZĘŚĆ A Weryfikacja spełnienia kryterium horyzontalnego na etapie oceny merytorycznejwnioskuodofinansowanieodbywasięwtrybie 0 1. Kryterium horyzontalne należy uznać za spełnione, gdy z treści wniosku o dofinansowanie wynika, że beneficjent zamierza rozliczać koszty bezpośrednie stosując uproszczoną metodę kwoty ryczałtowe. 26

27 WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ CZĘŚĆ A Optymalny zakres informacji zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie odzwierciedlających zamiar stosowania kwot ryczałtowych obejmuje informację: 1. jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów objętych kwotą ryczałtową (pkt.3.1. wniosku), 2. które zadania w ramach projektu zostaną objęte kwotą ryczałtową/kwotami ryczałtowymi (pkt.3.3 wniosku) 3. zakres kwot ryczałtowych, którymi maja zostać objęte zadania w ramach projektu (szczegółowy budżet projektu uzasadnienie kosztów), 4. sposób wyliczenia kwot ryczałtowych w oparciu o wartości poszczególnych zadań wpisane do szczegółowego budżetu projektu (szczegółowy budżet projektu uzasadnienie kosztów), 5. jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych kwotą ryczałtową (szczegółowy budżet projektu uzasadnienie kosztów). 27

28 WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ CZĘŚĆ A Zgodnie z zaleceniami IZ PO KL pierwszym etapem weryfikacji spełnienia kryterium horyzontalnego w zakresie stosowania kwot ryczałtowych jest stwierdzenie, czy wartość projektu podlegającego ocenie nie przekracza 100 tys. zł. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku projektów, których wartość jest wyższa niż 100 tys. zł przedmiotowe kryterium nie podlega ocenie. Oznacza to, że w przypadku projektów o wartości powyżej 100 tys. zł w punkcie 8 KOM w zakresie oceny kryteriów horyzontalnych zaznaczamy odpowiedź NIE DOTYCZY. 28

29 WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ CZĘŚĆ A Projekty o wartości poniżej lub równej kwocie 100 tys. zł podlegają dalszej ocenie w ramach tego kryterium horyzontalnego. Kryterium to należy uznać za niespełnione, co jest równoważne z zaznaczeniem odpowiedzi NIE na pytanie zawarte w części A karty oceny merytorycznej: Czy w projekcie założono rozliczenie kosztów w oparciu o kwoty ryczałtowe?, gdy z analizy zapisów wniosku o dofinansowanie wynika, że Wnioskodawca nie będący instytucją sektora finansów publicznych nie zamierza rozliczać kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi. 29

30 WERYFIKACJA SPEŁNIENIA KRYTERIUM KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ CZĘŚĆ A Weryfikacja wniosku o dofinansowanie polegająca na stwierdzeniu braku w całym wniosku o dofinansowanie deklaracji rozliczania kosztów bezpośrednich ryczałtem skutkuje, w przypadku Wnioskodawcy, odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej ze względu na niespełnienie kryterium horyzontalnego (pkt. nr 8 KOM część A). 30

31 UMOWA O DOFINANSOWANIE IZ PO KL określiła wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych(załącznik nr 3 do Zasad finansowania PO KL); IP/IP2 może modyfikować ww. wzór w celu uwzględnienia specyfiki i potrzeb realizowanego projektu; Wszelkie zmiany dokonane we wzorze wymagają zgody IZ PO KL; W umowie ujęte są kwoty ryczałtowe zaakceptowane w wyniku negocjacji IP/IP2 z beneficjentem (wartość kwot może być zgodna z wyliczonymi we wniosku o dofinansowanie lub nowa ustalona w wyniku negocjacji). 31

32 CZĘŚĆ III Stawki jednostkowe Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk 32

33 STAWKI JEDNOSTKOWE SYSTEM OBOWIĄZYWANIA Od 01 stycznia 2012 roku w projektach, w których realizowane są szkolenia językowe lub komputerowe - w zakresie zgodnym ze wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (w załącznikach 2 oraz 3 do Wytycznych) rozliczanie kosztów szkoleń następuje wyłącznie w oparciu o stawki jednostkowe. Stawki jednostkowe stosuje się wyłącznie do szkoleń językowych w zakresie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz szkoleń komputerowych dotyczących uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie ECDL Start i ECDL Core Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

34 STAWKA JEDNOSTKOWA Stawki jednostkowe to zryczałtowane koszty wyliczone na podstawie standardowych taryf ustalonych przez dane państwo członkowskie (zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 396/2009 zmieniającym rozporządzenie(we) nr 1081/2006 w sprawie EFS). W PO KL stawka jednostkowa to kwota należna za daną usługę, której wysokość została określona przez Instytucję Zarządzającą w Wytycznych w zakresiekwalifikowaniawydatkówwramachpokl(wzałącznikach2i3). Możliwość stosowania stawek jednostkowych dotyczy wyłącznie: szkoleń językowych(języki angielski, francuski i niemiecki), szkoleń komputerowych w zakresie uzyskania kompetencji ECDL(poziom ECDLStartiECDLCore) Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

35 STAWKI JEDNOSTKOWE W projektach, w których realizowane są szkolenia językowe lub komputerowe w zakresie zgodnym z zakresem wskazanym w Wytycznych rozliczanie kosztów szkoleń następuje wyłącznie w oparciu o stawki jednostkowe (obowiązek ten nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych). Stawki mają w szczególności zastosowanie w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, choć w ramach tego poddziałania istnieje możliwość realizacji usług dla których nie określono stawek jednostkowych (szczegółowe wyjaśnienie w slajdzie 113 i 114). Koszty kwalifikowalne ustalane są na podstawie przemnożenia danej stawki dla konkretnej usługi przez liczbę usług rzeczywiście zrealizowanych w ramach projektu Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

36 STAWKI JEDNOSTKOWE SZKOLENIA JĘZYKOWE Stawka jednostkowa mająca zastosowanie do szkoleń językowych z angielskiego, francuskiego i niemieckiego obejmuje usługę szkoleniową dla 1 osoby, przy następujących założeniach: 60 godzin lekcyjnych szkolenia; liczebnośćgrupydo12osób; zakres usługi szkoleniowej: koszty wynagrodzenia wykładowcy koszty wynajmu sali szkoleniowej. Stawki za szkolenia językowe zostały opracowane odrębnie dla każdego województwa z uwzględnieniem rozróżnienia na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

37 SZKOLENIA JĘZYKOWE PRZYKŁADY STAWEK Jan Grabowski 37

38 STAWKI JEDNOSTKOWE SZKOLENIA JĘZYKOWE Udokumentowaniem wykonania liczby usług objętych stawką jednostkową może być np. certyfikat ukończenia kursu, lista obecności na szkoleniu itp. Instytucja Zarządzająca przeprowadza aktualizację stawek każdego roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5%. Zaktualizowane stawki mają zastosowanie wyłącznie do umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków złożonych po dniu wydania komunikatu Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

39 STAWKI JEDNOSTKOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Stawka jednostkowa mająca zastosowanie do szkoleń komputerowych obejmuje usługę szkoleniową dla 1 osoby o następującym zakresie: wynagrodzenie wykładowcy, koszt wynajmu sali wraz z wyposażeniem, koszt materiałów dydaktycznych(w tym podręcznik). Udokumentowaniem wykonania liczby usług objętych stawką jednostkową może być np. certyfikat ukończenia kursu, lista obecności na szkoleniu itp. Podobnie jak dla stawek jednostkowych przy szkoleniach językowych, także dla szkoleń komputerowych IZ PO KL przeprowadza aktualizację stawek każdego roku w sierpniu, pod warunkiem, że współczynnik indeksacji przekroczy 5%, a zaktualizowane stawki mają zastosowanie wyłącznie do umów o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków złożonych po dniu wydania komunikatu Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

40 STAWKI JEDNOSTKOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Stawki jednostkowe za szkolenia komputerowe zostały opracowane dla całego kraju z uwzględnieniem rozróżnienia na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

41 STAWKI JEDNOSTKOWE SZKOLENIA KOMPUTEROWE Szkolenia komputerowe pokrywają następujące obszary zastosowań: 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych; 2. Użytkowanie komputerów; 3. Przetwarzanie tekstów; 4. Arkusze kalkulacyjne; 5. Bazy danych; 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna; 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja. Wymagania: ECDL Start obejmuje dowolne 4 z powyższych 7 obszarów, ECDL Core wszystkie 7 obszarów Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

42 Wniosek o dofinansowanie Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk 42

43 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W przypadku projektów, w których występują usługi zestandaryzowane zachodzi konieczność jednoznacznego poinformowania w treści wniosku o dofinansowanie projektu o przyjętej uproszczonej metodzie rozliczania kosztów bezpośrednich. Podobnie jak w przypadku kwot ryczałtowych, weryfikacja kryterium horyzontalnego na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do stawek jednostkowych odbywa się w trybie 0-1. Kryterium horyzontalne należy uznać za spełnione, gdy z treści wniosku o dofinansowanie wynika, że beneficjent zamierza rozliczać koszty bezpośrednie stosując stawki jednostkowe. W przypadku niezamieszczenia we wniosku o dofinansowanie jakiejkolwiek informacji mogącej jednoznacznie świadczyć o rozliczaniu kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi, kryterium horyzontalne należy uznać za niespełnione Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

44 STAWKI JEDNOSTKOWE WERYFIKACJA WNIOSEKU Pierwszy etap weryfikacji czy przedmiotowe kryterium zostało spełnione to stwierdzenie, czy w danym przypadku kryterium ma zastosowanie czy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub komputerowych w zakresie zgodnym z załącznikami 2 i 3 do Wytycznych? Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

45 STAWKI JEDNOSTKOWE PODDZIAŁANIE PO KL Zakres możliwych do realizacji typów wsparcia w ramach jest szerszy niż usługi wystandaryzowane w rozumieniu Wytycznych. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL w ramach Poddziałania PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych realizowane są projekty obejmujące usługi: znajomość jęz. obcych (60 h lub wielokrotność, grupydo12uczniów)orazict. Typ projektów w Poddziałaniu PO KL: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych. 45

46 STAWKI JEDNOSTKOWE PODDZIAŁANIE PO KL Obowiązek stosowania stawek jednostkowych w celu rozliczenia projektu ma zastosowanie jedynie do tych szkoleń, które zostały objęte standaryzacją dokonaną przez Instytucje Zarządzającą PO KL określoną w Wytycznych (załączniki 2 i 3 do Wytycznych- kursy językowe w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego oraz szkolenia komputerowe w zakresie ECDL Core i Start). W ramach możliwa jest realizacja szkoleń językowych oraz komputerowych w zakresie innym, niż wynikający z zapisów załączników nr 2 i 3 do Wytycznych (według kosztów niewystandaryzowanych), np. szkolenia z języka włoskiego (60h, 12 uczestników) lub szkolenia zmierzające do uzykania kompetencji w zakresie ECDL CAD. W takim wypadku, wydatkowane w ramach projektu środki związane z realizacją ww. szkolenia rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów lub kwot ryczałtowych (w przypadkach wynikających z Wytycznych). 46

47 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Optymalny zakres informacji we wniosku o dofinansowanie to wskazanie celów rozliczanych stawką jednostkową, wskaźników i zadań z nimi powiązanych, jak też wskazanie wysokości i zakresu stosowanych stawek (wraz z uzasadnieniem) oraz zaznaczenia pola/pól typu check-box ( Stawka jednostkowa T/N ) w Szczegółowym budżecie projektu. Zakres ten nie jest wymagany do spełnienia kryterium, ale z treści wniosku musi wynikać w sposób niepozostawiający wątpliwości że beneficjent zamierza rozliczać projekt stawkami jednostkowymi. W sytuacji przedstawienia przez beneficjenta jakiejkolwiek informacji świadczącej o zamiarze stosowania stawek jednostkowych, kryterium należy uznać za spełnione. Wówczas jednak braki w opisach muszą zostać uzupełnione na etapie negocjacji wniosku. Jan Grabowski 47

48 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Optymalny zakres informacji we wniosku o dofinansowanie Punkt 3.1 Uzasadnienie potrzeby i realizacji projektu Jakie wskaźniki mają zostać osiągnięte wraz z realizacją każdego z celów rozliczanych stawką jednostkową? Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

49 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Optymalny zakres informacji we wniosku o dofinansowanie Punkt 3.3 Zadania wskazanie które zadania w ramach projektu zostaną objęte stawką jednostkową; wskazanie zakresu stawek jednostkowych, którymi mają zostać objęte zadania w ramach projektu (w sposób zgodny z zakresem wskazanym w Wytycznych) Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

50 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Optymalny zakres informacji we wniosku o dofinansowanie Część Szczegółowy budżet projektu w polu typu check-box Stawka jednostkowa T/N należy wybrać opcję TAK wskazanie stanowi potwierdzenie, że dana usługa będzie rozliczana w oparciu o stawkę jednostkową Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

51 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Optymalny zakres informacji we wniosku o dofinansowanie Część Szczegółowy budżet projektu uzasadnienie kosztów Uzasadnienie wysokości zastosowanych stawek jednostkowych (w wysokości wskazanej w załącznikach do Wytycznych ) Wskazanie jakie dokumenty będą służyły weryfikacji rzeczywistej realizacji każdego z zadań objętych stawkami jednostkowymi Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

52 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Opis zakresu usługi szkoleniowej musi być szczegółowy; Potwierdzenie realizacji zadań następuje na podstawie dokumentacji, której zakres zostaje określony na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie wpisany do umowy (lista obecności uczestników, dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa); Możliwość rozliczania kosztów zarządzania i kosztów pośrednich pozostaje, bowiem koszty te nie są uwzględnione w stawce jednostkowej; Konieczna jest weryfikacja zgodności uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie projektu stawek jednostkowych z zapisami załączników nr2i/lub3dowytycznych( ); Koszt kwalifikowalny w ramach projektu jest ustalany nie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków, lecz w wyniku przemnożenia ustalonej stawki dla danej usługi (zgodnie ze stawkami określonymi w zał. 2 i 3 do Wytycznych) przez liczbę usług założonych do realizacji w projekcie Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

53 STAWKI JEDNOSTKOWE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Kwalifikowanie stawek jednostkowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu. Instytucja Zarządzająca PO KL zaleca stosowanie wskaźników twardych(mierzalnych). Wskaźniki miękkie powinny mieć charakter uzupełniający, a nie stanowić podstawy do rozliczania wydatków objętych stawką jednostkową Jan Krystyna Grabowski Łukaszuk

54 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 54

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe

TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe TYTUŁ PREZENTACJI Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe KATOWICE, 7 września 2012r. Podstawa prawna Uchwała Komitetu Monitorującego PO KL z dnia

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.!

kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich. Stawki jednostkowe w ramach PO Kapitał Ludzki. Gdańsk 2013.04.04 Nowe kryterium horyzontalne od 2012 r.! Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r. 1 Spis treści Podstawa prawna System obowiązywania Kwoty ryczałtowe Stawki

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Co oznacza racjonalne wynagrodzenie w kosztach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.02-IP.01-14-015/16 Lista została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL

Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Zmiany w zakresie finansowym dot. systemu realizacji PO KL Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne)

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie budżetu

Konstruowanie budżetu Konstruowanie budżetu Szczegółowy budżet Koszty bezpośrednie Zarządzanie projektem limit Współpraca ponadnarodowa Cross-financing limit Zadania zlecone (merytoryczne) Stawki jednostkowe Koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

IPTPB1/415-296/13-4/KO 2013.07.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB1/415-296/13-4/KO 2013.07.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB1/415-296/13-4/KO 2013.07.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Skutki podatkowe otrzymania i wydatkowania dotacji w związku z realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Koszty ogółem projektu: 1 992 177,88 PLN. 2. Koszty bezpośrednie: 1 863 484,00. PLN. 3. Kwota wydatków podlegających audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

1. Jeśli gmina realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.2, to czy sama szkoła z tej gminy może złożyć wniosek na obecny konkurs?

1. Jeśli gmina realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.2, to czy sama szkoła z tej gminy może złożyć wniosek na obecny konkurs? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2

Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 2011 Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sylwia Brożyna Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 1. 6.10 Wkład niepieniężny, przypis 41

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 1. 6.10 Wkład niepieniężny, przypis 41 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 60/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 stycznia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU IZ /17

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU IZ /17 Wykaz zmian do Regulaminu konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17 Rozdział/Pun Lp. kt/podpunkt 1. Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE, 1.1 Podstawy prawne i dokumenty programowej, pkt 8. 2. Rozdział I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych

Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków w kontekście założeń projektowych Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr 23/POKL/6.1.1/PWP/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16

Poddziałania Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Numer naboru: RPPD _ IP /16 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące ce konkursu ogłoszonego oszonego w ramach Osi Priorytetowej IX, 2020 Nr RPLD IP.01.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące ce konkursu ogłoszonego oszonego w ramach Osi Priorytetowej IX, 2020 Nr RPLD IP.01. SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące ce konkursu ogłoszonego oszonego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie anie IX.1, Poddziałanie anie IX.1.1 RPO WŁW na lata 2014-2020 2020 Nr RPLD.09.01.01-IP.01 IP.01-10-001/15001/15

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE mające na celu wyłonienie Wykonawcy audytu Projektu pt. Gotowi do pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31

Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] - wersja nr 31 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1384/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania zgłaszane przed spotkaniem informacyjnym Pytanie nr 1: Czy w ramach konkursu możliwe będzie realizowanie projektu obejmującego blended learning tj. oprócz kursu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Stawki rynkowe województwo lubelskie KOSZTY SZKOLEŃ. doradztwo grupowe 5 coach do 150,00 zł / godzina zegarowa szkolenia językowe:

Stawki rynkowe województwo lubelskie KOSZTY SZKOLEŃ. doradztwo grupowe 5 coach do 150,00 zł / godzina zegarowa szkolenia językowe: Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu: Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych towarów i usług w ramach Działania 10.2 województwo lubelskie. Lp. Kategoria kosztów Stawki rynkowe województwo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013)

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013) Część /punkt PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW Dotychczasowy zapis (Uchwała 209/13, 19 luty 2013) Zmiana przyjęta Uchwałą 513/13, 25 kwietnia 2013 r. Uwagi Część I. Zasady ogólne 3.Trwałość projektu 3.1

Bardziej szczegółowo

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną?

1. Czy opieka dotyczy tylko dzieci do lat 7? Czy możliwe jest wsparcie 8-letniego dziecka, które jest osobą zależną? Pytania ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 1. Czy opieka dotyczy tylko

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku UCHWAŁA Nr 1105/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zmiany w Zasadach finansowania PO KL (od 01.01.2011 r.) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 13.09.2011 r. Zmiany w dokumentach finansowych PO KL: - Zasady finansowania PO KL -

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wytyczne kwalifikowalności wydatków - nowelizacja. Warszawa, 29 września 2017 r.

Wytyczne kwalifikowalności wydatków - nowelizacja. Warszawa, 29 września 2017 r. Wytyczne kwalifikowalności wydatków - nowelizacja Warszawa, 29 września 2017 r. Zmiana Wytycznych kwalifikowalności wydatków 2014-2020 Zmienione Wytyczne z 19.07.2017 r.: obowiązują od 23.08.2017 r. dzień

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI. Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI. Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI Podrozdział 3.1.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL 1 Reguła proporcjonalności określa zasady rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 1. Informacje o projekcie 1. Projekt KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI realizowany jest przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Lista najczęściej finansowanych towarów i usług Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Konkurs zamknięty nr RPMA.10.02-IP.01-14-015/16 Lista została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wytyczne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 1 Jaka jest minimalna wartość projektu wyrażona w złotówkach w ramach ogłoszonego konkursu?

PYTANIE 1 Jaka jest minimalna wartość projektu wyrażona w złotówkach w ramach ogłoszonego konkursu? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 w ramach Poddziałania 11.4.3 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji Marta Woźniak Piotr Zajączkowski Warszawa, 8 października 2015 r. ZAGADNIENIA PRZEDSTAWIONE W PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termin składania wniosków

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r.

Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. Pytania dotyczące konkursu nr RPSL.11.01.04 -IZ-01-24-002/15, w tym ze spotkania z dnia 03.06.2015r. 1. Czym się różni weryfikacja formalna od oceny formalnej? Weryfikacja formalna jest etapem poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DATA GODZINY MODUŁ MIEJSCE ZAJĘĆ TRENER

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA DATA GODZINY MODUŁ MIEJSCE ZAJĘĆ TRENER SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Przyjazny Komputer:-) Certyfikowane kompetencje ICT - twój klucz do sukcesu Umowa nr: UDA-POKL.09.06.02-02-297/13-00 Szkolenie: ECDL Core Termin szkolenia: 21.05.201r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo