Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania"

Transkrypt

1 Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania

2 Firma CNS Solutions działa na polskim rynku od 1997 roku. Zajmuje się integracją systemów CAD/CAM/CAE/PDM pracujących w środowisku Windows. Firma jest wyłącznym dystrybutorem AlphaCAM w Polsce i na Ukrainie oraz autoryzowanym resellerem systemu parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego SolidWorks. Oprócz profesjonalnych aplikacji ułatwiających pracę inŝynierów w ofercie znajdują się sprawdzone stacje robocze, specjalnie przygotowane do pracy z duŝymi mocami obliczeniowymi tak, aby stworzyć jak najbardziej optymalne stanowiska dla uŝytkowników. Usługi oferowane są firmom na terenie całego kraju. Są to przedsiębiorstwa o róŝnym profilu działalności, począwszy od biur konstrukcyjno-technologicznych, poprzez firmy usługowe aŝ do duŝych przedsiębiorstw produkcyjnych. W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta CNS Solutions zapewnia serwis oferowanych systemów oraz prowadzi szkolenia w ich zakresie. KaŜde szkolenie jest indywidualnie przygotowywane przez specjalistów tak, aby szybko i skutecznie przekazać niezbędną wiedzę i w jak najkrótszym czasie doprowadzić do wdroŝenia nowego systemu. Pracownicy CNS Solutions jako pierwsi, od samego początku aktywnie uczestniczyli w tworzeniu polskiej edycji programu SolidWorks. Dzięki temu powstała polska wersja językowa podręczników szkoleniowych SolidWorks, które z roku na rok są uaktualniane wraz z nową wersją programu. Wysoki standard i profesjonalizm oferowanych szkoleń został potwierdzony przez SolidWorks Corporation. W 2002 roku firma CNS Solutions jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat Authorized Training & Support Center. Certyfikat jest gwarancją wysokiej jakości usług w dziedzinie organizacji szkoleń i potwierdza profesjonalizm pracowników CNS Solutions oraz ich rzetelność w wywiązywaniu się z przyjętych zobowiązań. Firma nieustannie podnosi jakość swoich usług. W 2004 roku SolidWorks Corporation przyznał CNS Solutions kolejny certyfikat - Authorized Training, Testing & Support Center. Świadczy on o dynamicznym rozwoju firmy i umiejętności zaspokajania nawet najbardziej skomplikowanych i trudnych w realizacji potrzeb klientów. Dane firmy: CNS Solutions Sp. z o.o Warszawa ul. Godebskiego 4a Tel: Fax: Wszystkie znaki firmowe lub towarowe występujące w dokumentacji, naleŝą do ich właścicieli i zostały uŝyte wyłącznie w celach informacyjnych. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 2

3 Spis treści Lekcja 1 - Części... 6 Tworzenie nowego dokumentu części... 7 Szkicowanie prostokąta... 7 Definiowanie szkiców... 7 Dodawanie wymiarów... 8 Zmienianie wartości wymiarów... 8 Wyciągnięcie operacji bazy... 9 Zapisywanie części... 9 Szkicowanie dodania Wymiarowanie i wyciągnięcie dodania Tworzenie wycięcia Zaokrąglanie naroŝników Więcej zaokrągleń Tworzenie skorupy części Edycja istniejących operacji Wyświetlanie widoku przekroju Lekcja 2 - ZłoŜenia Tworzenie operacji bazy Tworzenie występu na części Zmienianie koloru części Tworzenie złoŝenia Wiązanie komponentów Dodawanie dalszych wiązań Lekcja 3 - Rysunki Otwieranie szablonu rysunku Zapisywanie formatu arkusza rysunku Ustawianie opcji opisywania szczegółów Tworzenie rysunku części Przenoszenie widoków rysunku Dodawanie wymiarów do rysunku Modyfikowanie wymiarów Dodawanie kolejnego arkusza rysunku Wstawianie kolejnego widoku Drukowanie rysunku Lekcja 4 - Szkicowanie trójwymiarowe (3D) UŜycie szkicu trójwymiarowego (3D) do tworzenia rusztu UŜycie wyciągnięcia po ścieŝce do dokończenia operacji Wyciągnięcie wsporników Tworzenie szyku wyciągnięcia Tworzenie lustra wszystkiego Lekcja 5 - Zaawansowane techniki projektowania Tworzenie podstawowej części zawiasu Dodawanie otworów śrub Tworzenie szkicu układu Tworzenie zawiasu - 3Wycięcia Tworzenie zawiasu - 2Wycięcia Tworzenie konfiguracji części Wstawianie i wiązanie części w złoŝeniu Tworzenie nowej części w złoŝeniu Dodawanie nakładki do sworznia zawiasu UŜywanie wykrywania kolizji Edytowanie komponentów zawiasu Lekcja 6 - Zaawansowane rysunki Rozpoczynanie rysunku z nazwanymi widokami Dodawanie widoku przekroju Dodawanie widoku szczegółów Wstawianie wymiarów Dodawanie adnotacji Dodawanie bazy pomiarowej Dodawanie tolerancji połoŝenia i kształtu Rysowanie rozstrzelonego widoku złoŝenia Dodawanie notatek Lekcja 7 - Wiązania złoŝenia Wprowadzenie Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 3

4 Ustawianie opcji ładowania złoŝenia Wstawianie pierwszej części do złoŝenia Wstawianie kolejnych komponentów do złoŝenia Wiązanie wspornika i jarzma wewnętrznego Wiązanie jarzma wewnętrznego i krzyŝaka Wiązanie jarzma zewnętrznego i krzyŝaka Wiązanie jarzma zewnętrznego i dolnej części wspornika Wiązanie małych sworzni i jarzma zewnętrznego UŜywanie wiązań SmartMates do wiązania duŝego sworznia Wiązanie rączki i złoŝenia Przegląd wiązań Obracanie korby Tworzenie rozstrzelenia złoŝenia Dodawanie kroków rozstrzelenia Edytowanie widoku rozstrzelonego Lekcja 8 - Tabele konfiguracji Zmienianie nazw operacji Wyświetlanie wymiarów Łączenie wartości Zmienianie nazw wymiarów Weryfikowanie relacji Wstawianie nowej tabeli konfiguracji Przeglądanie konfiguracji Edytowanie tabeli konfiguracji Lekcja 9 - Operacje zaokrąglenia Tworzenie zaokrąglenia ściany Budowanie przykładowej części dla operacji zaokrąglenia Tworzenie bazy Tworzenie uchwytu Dodanie pochylenia do uchwytu Tworzenie zaokrągleń o stałym promieniu Tworzenie zaokrąglenia o zmiennym promieniu Lustrzane odbicie modelu Zaokrąglanie linii neutralnej Lekcja 10 - Operacje wyciągnięcia po profilach Przygotowywanie płaszczyzn Szkicowanie profili Kopiowanie szkicu Tworzenie wyciągnięcia po profilach Tworzenie dodania przez wyciągnięcie po profilach Lekcja 11 - Części wieloobiektowe Technika przecinających się obiektów Budowanie przykładowej części przecinających się obiektów Szkicowanie wspornika U Wyciąganie wspornika U Szkicowanie drugiego obiektu Dodawanie relacji do szkicu Wykańczanie szkicu dla drugiego obiektu Wymiarowanie szkicu Wyciąganie drugiego obiektu UŜywanie operacji Połącz, aby połączyć wiele obiektów Lekcja 12 - Technika modelowania przez łączenie UŜywanie operacji wyciągnięcia po ścieŝce dla połączenia obiektów bryłowych Tworzenie szyku szprych Lekcja 13 - Technika modelowania przez operacje lokalne Projektowanie części przy uŝyciu operacji lokalnych Tworzenie elementu łączącego Tworzenie zaokrągleń wykańczających część Lekcja 14 - Operacje szyku Tworzenie podłuŝnego wycięcia Budowanie przykładowej części dla operacji szyku Tworzenie operacji bazy przez obrót wokół linii środkowej Wyciąganie cienkiej ścianki Tworzenie skorupy części Tworzenie szyku liniowego Tworzenie szyku kołowego Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 4

5 UŜywanie równania w szyku Testowanie równania w szyku Lekcja 15 - Operacje obrotu wokół linii środkowej i wyciągnięcia po ścieŝce Szkicowanie profilu do obrotu Tworzenie operacji obrotu Szkicowanie ścieŝki wyciągnięcia po ścieŝce Szkicowanie przekroju wyciągnięcia po ścieŝce Tworzenie wyciągnięcia po ścieŝce Wykańczanie części Lekcja 16 - Arkusz blachy Tworzenie odgięcia bazowego Analiza drzewa operacji FeatureManager Dodawanie odgięcia dookolnego Tworzenie odbicia lustrzanego zgięć arkusza blachy Dodawanie wypustu Zaginanie wypustu Dodawanie wycięcia w poprzek zgięcia Rozkładanie i zaginanie całej części Tworzenie rysunku arkusza blachy Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 5

6 Lekcja 1 - Części Lekcja 1 poprowadzi uŝytkownika przez proces tworzenia pierwszego modelu SolidWorks. Utworzymy następującą prostą część: Lekcja ta obejmuje: Tworzenie operacji bazy Dodawanie operacji dodania Dodawanie operacji wycięcia Modyfikowanie operacji (dodawanie zaokrągleń, zmienianie wymiarów) Wyświetlanie widoku przekroju części Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 6

7 Tworzenie nowego dokumentu części Lekcję tę rozpoczniemy od otwarcia nowego dokumentu części. 1. NaleŜy kliknąć Nowy na Standardowym pasku narzędzi. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Nowy dokument SolidWorks. 2. Kliknąć Część, a następnie kliknąć OK. 3. Na ekranie pojawi się okno nowej części. Szkicowanie prostokąta Pierwszą operacją w części jest puszka wyciągnięta z naszkicowanego profilu prostokątnego. Zaczynamy od naszkicowania prostokąta. 1. Kliknąć Wyciągnięcie dodania/bazy na pasku narzędzi Operacje. Na ekranie pojawią się płaszczyzny Przednia, Górna i Prawa, a wskaźnik zmieni się na następujący:. ZauwaŜmy, Ŝe kiedy przenosimy wskaźnik nad płaszczyznę, granice tej płaszczyzny są podświetlane. 2. Przesunąć wskaźnik nad płaszczyznę Przednią i kliknąć, aby ją wybrać. Ekran zmieni się, aby płaszczyzna Przednia była skierowana w naszą stronę. Polecenia paska narzędzi Szkic pojawią się w menedŝerze poleceń CommandManager, a na płaszczyźnie Przedniej zostanie otwarty szkic. 3. Kliknąć Prostokąt na pasku narzędzi Szkic. 4. Przenieść wskaźnik do początku układu współrzędnych szkicu. Wskaźnik znajduje się w początku układu współrzędnych, gdy zmieni się na następujący:. 5. Kliknąć początek układu współrzędnych, a następnie przesunąć wskaźnik, aby utworzyć prostokąt. ZauwaŜmy, Ŝe podczas przesuwania wskaźnika wyświetlane są wymiary prostokąta. 6. Kliknąć przycisk myszy, aby dokończyć prostokąt. Nie ma potrzeby zachowania dokładności wymiarów, poniewaŝ w dalszej części samouczka uŝyjemy narzędzia Inteligentny wymiar, aby zwymiarować szkic. 7. Kliknąć Wybierz na Standardowym pasku narzędzi. Dwa boki prostokąta, które dotykają początku układu współrzędnych, są czarne. PoniewaŜ zaczęliśmy szkicować w początku układu współrzędnych, wierzchołek tych dwóch boków jest automatycznie z nim powiązany. (Wierzchołek nie moŝe się swobodnie poruszać). Dwa pozostałe boki (i trzy wierzchołki) są niebieskie. Oznacza to, Ŝe są one niedodefiniowane i dlatego mogą się swobodnie poruszać. 8. Aby zmienić wymiar prostokąta, naleŝy przeciągnąć jeden z niebieskich boków lub przeciągnąć wierzchołek. Definiowanie szkiców Kiedy dodajemy wymiary do szkicu, na pasku stanu pojawia się opis stanu szkicu. KaŜdy szkic SolidWorks występuje w jednym z sześciu stanów. KaŜdy stan jest oznaczony innym kolorem: W całkowicie zdefiniowanym szkicu pozycje wszystkich elementów są w pełni opisane przez wymiary i/lub relacje. W całkowicie zdefiniowanym szkicu wszystkie elementy są czarne. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 7

8 W niedodefiniowanym szkicu potrzebne są dodatkowe wymiary lub relacje, aby w pełni określić geometrię. W tym stanie moŝemy przeciągać niedodefiniowane elementy szkicu, aby go modyfikować. Niedodefiniowany element szkicu jest niebieski. W przedefiniowanym szkicu obiekt posiada sprzeczne wymiary i/lub relacje. Przedefiniowany element szkicu jest czerwony. W nieaktualnym szkicu element jest wyświetlany w kolorze brązowym linią przerywaną. Nieaktualny element jest w związku z innym elementem geometrii, który juŝ nie istnieje lub uległ zmianie powodującej, Ŝe związek nie moŝe zaistnieć. Gdy szkic jest nie rozwiązany, pozycja geometrii nie moŝe być ustalona przy uŝyciu bieŝących powiązań i szkic jest wyświetlany na róŝowo. W nieprawidłowym szkicu geometria byłaby nieprawidłowa po rozwiązaniu szkicu. Nieprawidłowy element szkicu jest wyświetlany na Ŝółto. Dodawanie wymiarów W tym rozdziale określimy rozmiar naszkicowanego prostokąta poprzez dodanie i zmienienie wymiarów. Oprogramowanie SolidWorks nie wymaga wymiarowania szkiców przed ich uŝyciem do tworzenia operacji. JednakŜe w tym przykładzie dodamy wymiary teraz, aby całkowicie zdefiniować szkic. 1. Kliknąć Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Ogólne. 2. Usunąć zaznaczenie pola Wprowadzanie wartości wymiaru, a następnie kliknąć OK. 3. Kliknąć Inteligentny wymiar na pasku narzędzi Szkic. Wskaźnik zmieni się na następujący:. 4. Kliknąć górną krawędź prostokąta, a następnie kliknąć miejsce, w którym ma zostać umieszczony wymiar. Pionowa linia po prawej stronie zmieni kolor z niebieskiego na czarny. Przez nadanie wymiaru długości górnej krawędzi prostokąta, pozycja prawego skrajnego segmentu została całkowicie zdefiniowana. Nadal moŝna przeciągać górny segment w górę i w dół (najpierw naleŝy kliknąć Inteligentny wymiar wyłączyć narzędzie). Niebieski kolor wskazuje, Ŝe jest on niedodefiniowany., aby 5. NaleŜy upewnić się, Ŝe narzędzie Inteligentny wymiar jest wybrane, i kliknąć prawą krawędź prostokąta, a następnie kliknąć, aby umieścić wymiar. Górny segment i pozostałe wierzchołki zmienią kolor na czarny. Pasek stanu w prawym dolnym naroŝniku okna wskazuje, Ŝe szkic jest całkowicie zdefiniowany. W tej lekcji zmienimy wymiary. 1. NaleŜy kliknąć dwukrotnie jeden z wymiarów. Zmienianie wartości wymiarów Na ekranie pojawi się okno dialogowe Modyfikuj. BieŜący wymiar zostanie podświetlony. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 8

9 2. Ustawić wartość na 120, a następnie kliknąć. Szkic zmieni rozmiar zgodnie z nową wartością wymiaru. Wartość wymiaru wynosi teraz 120 mm. 3. Kliknąć Wpasuj w ekran na pasku narzędzi Widok, aby wyświetlić cały prostokąt i wyśrodkować go w obszarze graficznym. 4. Kliknąć dwukrotnie drugi wymiar i zmienić jego wartość na Ponownie kliknąć Wpasuj w ekran, aby wyśrodkować szkic. Wyciągnięcie operacji bazy Pierwsza operacja kaŝdej części jest nazywana operacją bazy. Tworzymy tę operację przez wyciągnięcie naszkicowanego prostokąta. 1. Kliknąć Wyjdź ze szkicu na pasku narzędzi Szkic lub na Standardowym pasku narzędzi. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie w drzewie operacji FeatureManager (lewy panel), widok szkicu zmieni się na aksonometryczny trójwymiarowy oraz pojawi się podgląd wyciągnięcia w obszarze graficznym. 2. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Kierunek 1 naleŝy: Wybrać Na odległość w części Status końca. Wpisać 30 jako Głębokość. MoŜemy równieŝ zmienić wartość parametru Głębokość. KaŜde kliknięcie strzałki powoduje aktualizację podglądu w obszarze graficznym., klikając strzałki skierowane do góry i do dołu 3. Kliknąć OK, aby utworzyć wyciągnięcie. W drzewie operacji FeatureManager i w obszarze graficznym pojawi się nowa operacja Wyciągnięcie1. 4. Aby zobaczyć cały model, naleŝy nacisnąć Z aby pomniejszyć obraz lub Shift+Z, aby powiększyć obraz. 5. Kliknąć znak plus obok Wyciągnięcie1 w drzewie operacji FeatureManager. Szkic1, uŝyty dla utworzenia operacji, zostanie wyświetlony na liście pod operacją. Zapiszemy teraz część. Zapisywanie części 1. Kliknąć Zapisz na Standardowym pasku narzędzi. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. 2. W polu Nazwa pliku wpisać Tutor1 (Samoucz1) i kliknąć Zapisz. Do nazwy pliku zostanie dodane rozszerzenie.sldprt i plik zostanie zapisany. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 9

10 W nazwach plików nie są rozróŝniane wielkości znaków. A zatem części nazwane TUTOR1.sldprt (SAMOUCZ1.sldprt), Tutor1.sldprt (Samoucz.sldprt) i tutor1.sldprt (samoucz.sldprt) oznaczają tę samą część. Szkicowanie dodania Aby utworzyć dodatkowe operacje na części (takie jak dodania lub wycięcia), tworzymy szkic na ścianach modelu lub płaszczyznach, a następnie wyciągnięcie szkicu. W danej chwili szkicujemy na jednej ścianie lub płaszczyźnie, a następnie tworzymy operację na podstawie jednego lub więcej szkiców. 1. NaleŜy kliknąć Ukryte linie usunięte na pasku narzędzi Widok. 2. Kliknąć Wyciągnięcie dodania/bazy. 3. Przenieść wskaźnik nad przednią ścianę części. Wskaźnik zmieni się na następujący: ściana jest dostępna do wybrania., a krawędzie ściany zostaną podświetlone, aby wskazać, Ŝe 4. Kliknąć przednią ścianę części, aby ją wybrać. Szkic zostanie otwarty na przedniej ścianie części. Polecenia paska narzędzi Szkic pojawią się w menedŝerze poleceń CommandManager. 5. Kliknąć Okrąg na pasku narzędzi Szkic. Wskaźnik zmieni się na następujący:. 6. Kliknąć w pobliŝu środka ściany i przesunąć wskaźnik, aby naszkicować okrąg. Kliknąć ponownie, aby dokończyć okrąg. Wymiarowanie i wyciągnięcie dodania Aby ustawić lokalizację i rozmiar okręgu, naleŝy dodać niezbędne wymiary. 1. Kliknąć Inteligentny wymiar. 2. Kliknąć górną krawędź ściany, okrąg, a następnie lokalizację wymiaru. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 10

11 Więcej informacji na temat wymiarowania Zwróćmy uwagę na podgląd wymiaru przy kliknięciu kaŝdego elementu. Podgląd pokazuje, gdzie przyłączone są pomocnicze linie wymiaru, oraz Ŝe wybrano prawidłowe elementy do wymiarowania. Kiedy dodajemy i umieszczamy wymiar okręgu, pomocnicza linia wymiaru jest domyślnie przyłączona do punktu środka. 3. Kliknąć dwukrotnie na wymiar i ustawić wartość na 60 w oknie dialogowym Modyfikuj i kliknąć. 4. Powtórzyć proces, aby zwymiarować okrąg względem bocznej krawędzi ściany. Wartość tę naleŝy ustawić na Nadal uŝywając narzędzia Inteligentny wymiar, kliknąć okrąg, aby zwymiarować jego średnicę. Przesunąć wskaźnik dookoła, aby wyświetlić podgląd wymiaru. Kiedy wymiar jest wyrównany poziomo lub pionowo, pojawia się jako wymiar liniowy, natomiast jeśli jest pod kątem, wówczas wyświetlany jest jako średnica. 6. Kliknąć lokalizację wymiaru średnicy. Ustawić średnicę na 70. Okrąg zmieni kolor na czarny i pasek stanu wskaŝe, Ŝe szkic jest całkowicie zdefiniowany. 7. Kliknąć Wyjdź ze szkicu. Pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie. 8. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Kierunek 1 ustawić Głębokość na 25, pozostawić ustawienia domyślne innych elementów i kliknąć OK, aby wyciągnąć operację dodania. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 11

12 W drzewie operacji FeatureManager pojawi się Wyciągnięcie2. Tworzenie wycięcia Utworzymy teraz wycięcie koncentryczne z dodaniem. W tym celu utworzymy szkic wycięcia i zwymiarujemy go. Następnie dodamy relacje, aby wyśrodkować naszkicowany okrąg z dodaniem. Na koniec utworzymy wyciągnięcie wycięcia. W pierwszej kolejności naleŝy naszkicować i zwymiarować wycięcie. 1. Kliknąć Cieniowany z krawędziami na pasku narzędzi Widok. W niektórych przypadkach pasek narzędzi jest dłuŝszy niŝ długość ekranu. W takiej sytuacji naleŝy kliknąć strzałki na końcu paska narzędzi, aby uzyskać dostęp do ukrytych przycisków paska narzędzi. 2. Kliknąć Wyciągnięcie wycięcia na pasku narzędzi Operacje. 3. Kliknąć przednią ścianę kołowego dodania, aby ją wybrać. 4. Kliknąć Standardowe widoki i wybrać Normalny do. Część zostanie obrócona tak, by wybrana ściana była skierowana w naszą stronę. 5. Naszkicować okrąg w pobliŝu środka dodania, jak to przedstawiono na ilustracji. Kliknąć Inteligentny wymiar i zwymiarować średnicę okręgu na 50 mm. Następnie naleŝy dodać relację koncentryczną. 1. Kliknąć Dodaj relację na pasku narzędzi Szkic. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Dodaj relacje. 2. Wybrać naszkicowany okrąg (wewnętrzny okrąg) i krawędź dodania (zewnętrzny okrąg). Wybory te pojawią się w części Wybrane elementy. 3. W części Dodaj relacje kliknąć Koncentryczne. W części Istniejące relacje pojawi się Koncentryczne0. Okręgi zewnętrzny i wewnętrzny będą teraz posiadały relację koncentryczną. 4. Kliknąć OK. Następnie dokończymy wycięcie. 1. Kliknąć Wyjdź ze szkicu. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Wytnij-wyciągnięcie. 2. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Kierunek 1 wybrać Przez wszystko w polu Status końca. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 12

13 3. Kliknąć OK. 4. Kliknąć Standardowe widoki i wybrać Aksonometryczny trójwymiarowy. 5. Kliknąć Zapisz, aby zapisać część. Zaokrąglanie naroŝników W tej lekcji zaokrąglimy cztery krawędzie naroŝników części przy uŝyciu operacji zaokrąglenia. PoniewaŜ wszystkie zaokrąglenia mają ten sam promień (10 mm), moŝemy utworzyć je jako jedną operację. W pierwszej kolejności zmienimy kilka opcji wyświetlania, aby ułatwić zorientowanie się w tym, co dzieje się na ekranie podczas tworzenia zaokrągleń. 1. Kliknąć Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Wyświetlaj/Wybór. 2. W części Ukryte krawędzie wyświetlone jako, naleŝy wybrać Linia ciągła. Opcja ta ułatwia dostrzeŝenie ukrytych linii w widoku Ukryte linie widoczne. 3. W części Wyświetlanie stycznych krawędzi części/złoŝenia wybrać Jako widoczne. Opcja ta ułatwia dostrzeŝenie zaokrąglanych krawędzi podczas ich tworzenia. 4. Kliknąć OK. 5. Kliknąć Ukryte linie widoczne na pasku narzędzi Widok. Widok ten umoŝliwia dostrzeŝenie ukrytych krawędzi. Następnie zaokrąglimy cztery naroŝniki części. 1. NaleŜy kliknąć pierwszy naroŝnik, aby go wybrać. ZauwaŜmy, jak ściany, krawędzie i wierzchołki są podświetlane, gdy przesuwamy nad nimi wskaźnik, w ten sposób sygnalizując obiekty wybieralne. ZauwaŜmy równieŝ, Ŝe wskaźnik zmienia się: - Krawędź - Ściana - Wierzchołek 2. Przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl i kliknąć pozostałe trzy krawędzie naroŝników. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 13

14 Aby ułatwić sobie wybór krawędzi, moŝna uŝyć narzędzia Obróć widok. Kliknąć Obróć widok i przeciągnąć, aby obrócić część, następnie ponownie kliknąć Obróć widok krawędzi. i kontynuować wybieranie 3. Kliknąć Zaokrąglenie na pasku narzędzi Operacje. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Elementy do zaokrąglenia, pole Krawędzie, ściany, operacje i pętle wyświetli cztery wybrane krawędzie. JeŜeli przeniesiemy wskaźnik nad pole lub ikonę w menedŝerze właściwości PropertyManager, na ekranie pojawi się etykietka narzędzia zawierająca nazwę danego pola lub ikony. 4. W części Elementy do zaokrąglenia wybrać Pełny podgląd. W obszarze graficznym pojawi się podgląd zaokrągleń. 5. Ustawić Promień na Kliknąć OK. Cztery wybrane naroŝniki zostaną zaokrąglone. Operacja Zaokrąglenie1 pojawi się w drzewie operacji FeatureManager. Więcej zaokrągleń Dodamy teraz zaokrąglenia do innych ostrych krawędzi części. MoŜemy wybrać ściany i krawędzie przed lub po otwarciu menedŝera właściwości PropertyManager Zaokrąglenie. 1. Kliknąć Ukryte linie usunięte. 2. Kliknąć Zaokrąglenie. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Zaokrąglenie. 3. Kliknąć przednią ścianę bazy, aby ją wybrać zgodnie z ilustracją. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 14

15 Podgląd zaokrąglenia pojawi się na zewnętrznej krawędzi wyciągnięcia bazy i dodania. Lista Krawędzie, ściany, operacje i pętle ukazuje, Ŝe wybrana jest jedna ściana. Objaśnienie w obszarze graficznym wskazuje Promień. 4. W części Elementy do zaokrąglenia ustawić Promień na 5 i kliknąć OK. Wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie zostaną zaokrąglone w jednym kroku. 5. Ponownie kliknąć Zaokrąglenie. 6. Kliknąć przednią ścianę kołowego dodania, jak przedstawia to ilustracja. 7. Ustawić Promień na 2 i kliknąć OK. ZauwaŜmy, Ŝe operacje wymienione w drzewie operacji FeatureManager pojawiają się w kolejności, w jakiej zostały utworzone. 8. Kliknąć Cieniowany z krawędziami na pasku narzędzi Widok, a następnie kliknąć Obróć widok i obrócić część, aby wyświetlić róŝne widoki. 9. Kliknąć Zapisz, aby zapisać część. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 15

16 Tworzenie skorupy części Następnie utworzymy skorupę części. Operacja skorupy tworzy wydrąŝenie części poprzez usunięcie materiału z wybranej ściany, pozostawiając część o cienkich ścianach. 1. NaleŜy kliknąć Standardowe widoki i wybrać Tył. Tył części będzie teraz skierowany w naszą stronę. 2. Kliknąć Skorupa na pasku narzędzi Operacje. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Skorupa. 3. Kliknąć tylną ścianę, aby ją wybrać. Wybrana ściana pojawi się w części Parametry na liście Ściany do usunięcia. 4. W części Parametry ustawić Grubość na 2, a następnie kliknąć OK.. Operacja skorupy usunie wybraną ścianę i pozostawi część o cienkich ścianach. 5. Aby zobaczyć rezultat, naleŝy kliknąć Obróć widok i obrócić część. Ponownie kliknąć Obróć widok, aby wyłączyć narzędzie. Edycja istniejących operacji MoŜna edytować dowolną operację w dowolnej chwili. Niniejsza lekcja ilustruje sposób zmieniania wymiaru operacji wyciągnięcia. 1. Kliknąć Standardowe widoki i wybrać Aksonometryczny trójwymiarowy. 2. Dwukrotnie kliknąć Wyciągnięcie1 w drzewie operacji FeatureManager. Wymiary operacji pojawią się w obszarze graficznym. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 16

17 3. Kliknąć dwukrotnie 30. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Modyfikuj. 4. Ustawić wartość na 50, a następnie kliknąć. 5. Kliknąć Przebuduj na Standardowym pasku narzędzi, aby zaktualizować operację o nowy wymiar. 6. Kliknąć Zapisz, aby zapisać część. Wyświetlanie widoku przekroju W dowolnej chwili moŝna wyświetlić widok przekroju 3D. Aby określić płaszczyznę cięcia przekroju, naleŝy uŝyć ściany modelu lub płaszczyzny. W tym przykładzie uŝyjemy płaszczyzny Prawej, aby przeciąć widok modelu. 1. Kliknąć Standardowe widoki i wybrać Aksonometryczny trójwymiarowy. 2. Kliknąć Cieniowany na pasku narzędzi Widok. 3. Kliknąć Widok przekroju na pasku narzędzi Widok lub kliknąć Widok, Wyświetlaj, Widok przekroju. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Widok przekroju. W części Przekrój 1 płaszczyzna Przednia pojawia się domyślnie w polu Płaszczyzna/ściana odniesienia przekroju. 4. W części Przekrój 1 kliknąć Prawa, aby wybrać Prawą płaszczyznę. 5. Wpisać 60 dla parametru Odległość odsunięcia i nacisnąć Enter. Na ekranie pojawi się płaszczyzna przekroju odsunięta o 60 mm od płaszczyzny Prawej. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 17

18 MoŜemy równieŝ zmienić wartość parametru Odległość odsunięcia, klikając strzałki skierowane do góry i do dołu. KaŜde kliknięcie strzałki powoduje aktualizację podglądu w obszarze graficznym. MoŜemy przejść do widoku Góra lub Przód, aby lepiej zrozumieć, jak działa narzędzie Widok przekroju. 6. Kliknąć OK. Na ekranie zostanie wyświetlony widok przekroju części. Tworzony jest tylko przekrój wyświetlanej części, a nie samego modelu. Wyświetlany przekrój jest zachowywany przy zmianie orientacji lub powiększenia. 7. Kliknąć Widok przekroju lub Widok, Wyświetlaj, Widok przekroju, aby wyczyścić widok przekroju. Zostanie przywrócony pełny widok części. Gratulacje! Ta lekcja została ukończona! Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 18

19 Lekcja 2 - ZłoŜenia ZłoŜenie jest połączeniem dwóch lub więcej części, zwanych równieŝ komponentami, w obrębie jednego dokumentu SolidWorks. Ustalimy połoŝenie i orientację komponentów przy uŝyciu wiązań, które tworzą relacje pomiędzy komponentami. W niniejszej lekcji zbudujemy proste złoŝenie oparte na części utworzonej w lekcji 1. Lekcja ta omawia: Dodawanie części do złoŝenia Przenoszenie i obracanie komponentów w złoŝeniu Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 19

20 Tworzenie operacji bazy MoŜna uŝyć tej samej metody, jak w lekcji 1 do utworzenia bazy dla nowej części. 1. NaleŜy kliknąć Nowy na Standardowym pasku narzędzi i otworzyć nową część. 2. Kliknąć Wyciągnięcie dodania/bazy i wybrać płaszczyznę Przednią. Szkic zostanie otwarty na płaszczyźnie Przedniej. 3. Naszkicować prostokąt, rozpoczynając w początku układu współrzędnych. 4. Kliknąć Inteligentny wymiar i zwymiarować prostokąt na 120 mm x 120 mm. 5. Kliknąć Wyjdź ze szkicu. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Wyciągnięcie i podgląd wyciągnięcia. 6. W części Kierunek1 naleŝy: Ustawić Status końca na Na odległość. Ustawić Głębokość na Kliknąć OK. 8. Kliknąć Ukryte linie widoczne na pasku narzędzi Widok 9. Kliknąć Zaokrąglenie na pasku narzędzi Operacje i wybrać cztery pokazane krawędzie. 10. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Elementy do zaokrąglenia ustawić Promień na Kliknąć OK. Następnie utworzymy skorupę części. 1. Kliknąć Ukryte linie usunięte. 2. Kliknąć Skorupa na pasku narzędzi Operacje. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Skorupa. 3. Wybrać przednią ścianę modelu. Ściana ta zostanie wyszczególniona na liście w polu Ściany do usunięcia PropertyManager. w menedŝerze właściwości 4. W części Parametry ustawić Grubość na Kliknąć OK. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 20

21 6. Zapisać część jako Tutor2 (Samoucz2). Tworzenie występu na części W tej lekcji uŝyjemy narzędzi Rzutowanie elementów i Odsuń elementy, aby utworzyć geometrię szkicu. Następnie utworzymy wycięcie, aby stworzyć występ dla umoŝliwienia wiązania z częścią z lekcji Kliknąć Powiększ obszar i wybrać przez przeciągnięcie naroŝnika części (jak na ilustracji). Ponownie kliknąć Powiększ obszar, aby wyłączyć narzędzie. 2. Wybrać przednią ścianę cienkiej ścianki. Krawędzie ściany zostaną podświetlone. 3. Kliknąć Wyciągnięcie wycięcia. Szkic zostanie otwarty na wybranej ścianie. 4. Kliknąć Rzutowanie elementów na pasku narzędzi Szkic. Zewnętrzne krawędzie wybranej ściany zostaną zrzutowane (skopiowane) na płaszczyznę szkicu jako linie i łuki. 5. Ponownie kliknąć przednią ścianę. 6. Kliknąć Odsuń elementy na pasku narzędzi Szkic. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Odsuń elementy. 7. W części Parametry ustawić Odległość odsunięcia na 2. Na podglądzie widoczne będzie odsunięcie skierowane na zewnątrz. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 21

22 8. Zaznaczyć pole wyboru Odwróć, aby zmienić kierunek odsunięcia. 9. Kliknąć OK. Do szkicu zostanie dodany zestaw linii odsuniętych od zewnętrznej krawędzi wybranej ściany o 2 mm. Relacja ta zostanie zachowana, jeśli oryginalne krawędzie ulegną zmianie. 10. Kliknąć Wyjdź ze szkicu. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Wytnij-wyciągnięcie. 11. W części Kierunek 1 ustawić Głębokość na 30, a następnie kliknąć OK. Materiał między dwiema liniami zostanie wycięty, tworząc występ. 12. Kliknąć Wpasuj w ekran. Kolor i wygląd części lub jej operacji moŝna zmienić. Zmienianie ianie koloru części 1. Kliknąć Cieniowany z krawędziami. 2. Kliknąć ikonę Tutor2 na górze drzewa operacji FeatureManager. 3. Kliknąć Edytuj kolor na Standardowym pasku narzędzi. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Kolor i optyka. 4. W części Ulubione wybrać Ŝądany kolor z palety kolorów, a następnie kliknąć OK. 5. Zapisać część. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 22

23 Utworzymy teraz złoŝenie, uŝywając dwóch części. Tworzenie złoŝenia z 1. Jeśli plik Tutor1.sldprt (Samoucz1.sldprt) nie jest otwarty, naleŝy kliknąć Otwórz na Standardowym pasku narzędzi i otworzyć część. 2. Kliknąć Nowy na Standardowym pasku narzędzi, kliknąć ZłoŜenie, a następnie kliknąć OK. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Wstaw komponenty. 3. W części Część/złoŜenie do wstawienia wybrać Tutor1 (Samoucz1). W obszarze graficznym pojawi się podgląd pliku Tutor1 (Samoucz1), a wskaźnik zmieni się na następujący:. 4. Kliknąć Zachowaj jako widoczne w menedŝerze właściwości PropertyManager, aby móc wstawiać więcej niŝ jeden komponent bez konieczności ponownego otwierania menedŝera właściwości PropertyManager. 5. Kliknąć w dowolnym miejscu obszaru graficznego, aby umieścić tam część Tutor1 (Samoucz1). 6. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Część/złoŜenie do wstawienia wybrać Tutor2 (Samoucz2). 7. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić część Tutor2 (Samoucz2) obok części Tutor1 (Samoucz1). 8. Kliknąć OK. 9. Kliknąć Wpasuj w ekran. 10. Zapisać złoŝenie jako Tutor (Samoucz). (Do nazwy pliku zostanie dodane rozszerzenie.sldasm.) Jeśli na ekranie pojawi się komunikat o zapisaniu dokumentów odniesienia, naleŝy kliknąć Tak. Wiązanie komponentów W tym temacie zdefiniujemy relacje wiązań pomiędzy komponentami, wyrównując i dopasowując je do siebie. 1. Kliknąć Wiązanie na pasku narzędzi ZłoŜenie. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Wiązanie. 2. W obszarze graficznym wybrać górną krawędź części Tutor1 (Samoucz1), a następnie wybrać zewnętrzną krawędź występu na górze części Tutor2 (Samoucz2). Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 23

24 Na ekranie pojawi się podręczny pasek narzędzi Wiązanie, a komponenty zostaną przemieszczone, tworząc podgląd wiązania. Krawędzie zostaną wyszczególnione na liście w polu Elementy do wiązania części Ustawienia wiązań w menedŝerze właściwości PropertyManager. 3. Na podręcznym pasku narzędzi Wiązanie naleŝy wykonać następujące czynności: w Kliknąć Wspólne jako typ wiązania. Kliknąć Dodaj/zakończ wiązanie. Wiązanie wspólne pojawi się w części Wiązania w menedŝerze właściwości PropertyManager. Pozycja części Tutor2 (Samoucz2) nie została jeszcze całkowicie zdefiniowana. Posiada ona nadal pewną ilość stopni swobody umoŝliwiających poruszanie się w kierunkach jeszcze nieograniczonych wiązaniami. Przetestujmy stopnie swobody, poruszając komponentami. 1. W obszarze graficznym naleŝy wybrać komponent Tutor2 (Samoucz2) i przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy. 2. Przeciągnąć komponent z jednej strony na drugą, aby zobaczyć dostępne stopnie swobody. Dodawanie dalszych wiązań 1. NaleŜy wybrać połoŝoną najbardziej na prawo ścianę jednego komponentu, a następnie wybrać odpowiadającą jej ścianę na drugim komponencie. 2. Na podręcznym pasku narzędzi Wiązanie kliknąć Wspólne, a następnie kliknąć Dodaj/zakończ wiązanie. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Wiązania pojawi się kolejne wiązanie wspólne. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 24

25 3. Powtórzyć kroki 1 i 2, wybierając górne ściany obydwu komponentów i dodając kolejne wiązanie Wspólne. 4. Kliknąć OK. 5. Zapisać złoŝenie. Gratulacje! Ta lekcja została ukończona! Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 25

26 Lekcja 3 - Rysunki W niniejszej lekcji utworzymy wieloarkuszowy rysunek części i złoŝenia z lekcji 1 i 2. Lekcja ta obejmuje: Otwieranie szablonu rysunku i edytowanie formatu arkusza Wstawianie standardowych widoków modelu części Dodawanie modelu i adnotacji odniesienia Dodawanie kolejnego arkusza rysunku Wstawianie nazwanego widoku Drukowanie rysunku Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 26

27 W pierwszej kolejności otworzymy szablon rysunku. Otwieranie szablonu s rysunku 1. Kliknąć Nowy na Standardowym pasku narzędzi. 2. Kliknąć Rysunek, a następnie kliknąć OK. Nowy rysunek pojawi się w obszarze graficznym i wyświetlony zostanie menedŝer właściwości PropertyManager Widok modelu. Następnie przygotujemy format arkusza rysunku przez zmienienie niektórych właściwości tekstu. PoniewaŜ pracujemy nad formatem szablonu i nie wstawiamy jeszcze modelu do rysunku, naleŝy anulować menedŝera właściwości PropertyManager. 1. Kliknąć Anuluj. w menedŝerze właściwości PropertyManager. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu arkusza rysunku i wybrać Edytuj format arkusza. 3. W tabliczce rysunkowej kliknąć dwukrotnie tekst <NAZWA FIRMY>. Aby ułatwić sobie wybór, moŝna uŝyć narzędzia powiększenia. Kliknąć Powiększ obszar i wybrać przez przeciągnięcie do tabliczki rysunkowej w prawym dolnym naroŝniku. Ponownie kliknąć Powiększ obszar, aby wyłączyć narzędzie. Tekst pojawi się w polu edycji. 4. Zmienić tekst na nazwę swojej firmy. 5. Kliknąć poza obszarem tekstu, aby zapisać zmiany. 6. Ponownie kliknąć tekst. 7. W menedŝerze właściwości PropertyManager kliknąć Czcionkę i zmienić czcionkę, jej rozmiar lub styl, a następnie kliknąć OK. Aby zmienić czcionkę, jej rozmiar lub styl, moŝna równieŝ uŝyć paska narzędzi Czcionka. JeŜeli pasek narzędzi Czcionka nie jest dostępny, naleŝy kliknąć Widok, Paski narzędzi, Czcionka. 8. Kliknąć poza obszarem tekstu, aby zapisać zmiany. 9. Kliknąć Wpasuj w ekran. 10. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu arkusza rysunku i wybrać Edytuj arkusz, aby wyjść z trybu edycji formatu arkusza. Zapisywanie formatu arkusza rysunku Następnie zapiszemy zaktualizowany format arkusza rysunku. Procedura zapisania jest inna niŝ dla samego rysunku. Zapiszemy szablony, aby nie trzeba było dokonywać tych samych zmian za kaŝdym razem, gdy otwieramy nowy rysunek. 1. Aby zastąpić ten format jako standardowy format A-Poziomo, naleŝy kliknąć Plik, Zapisz format arkusza. 2. W części Zapisz w przejść do folderu <katalog_instalacyjny>\ data\. 3. Kliknąć a-landscape.slddrt (a-poziomo.slddrt), a następnie kliknąć Zapisz. 4. Kliknąć Tak, aby potwierdzić zastąpienie istniejącego formatu arkusza. Po wybraniu tego formatu dla rysunków, nie będzie trzeba dokonywać opisanych powyŝej zmian ponownie. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 27

28 Aby zapisać format arkusza z nową nazwą i nie zastępować standardowego formatu arkusza, naleŝy kliknąć Plik, Zapisz format arkusza. Przejść do katalogu, w którym chcemy zapisać format. Wpisać nazwę i kliknąć Zapisz. Ustawianie opcji opisywania szczegółów Następnie ustawimy domyślną czcionkę wymiarów oraz styl wymiarów, strzałek i innych opcji opisu szczegółów. W niniejszej lekcji naleŝy uŝyć ustawień opisanych poniŝej. Później moŝna ustawić opcje opisywania szczegółów, aby odpowiadały standardom danej firmy. 1. Kliknąć Narzędzia, Opcje, Właściwości dokumentu, Opisywanie szczegółów. 2. W części Standard wymiarowania naleŝy wybrać Usuń w polu Końcowe zera. 3. Kliknąć Wymiary. 4. W części Strzałki wybrać element w polu Styl, aby zmienić styl strzałki. 5. Kliknąć Czcionka adnotacji. 6. W części Typ adnotacji wybrać Wymiar. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wybierz czcionkę. 7. W części Wysokość ustawić Punkty na 12, a następnie kliknąć OK. 8. Kliknąć ponownie OK, aby zamknąć okno dialogowe. Tworzenie rysunku części 1. Otworzyć plik Tutor1.sldprt (Samoucz1.sldprt), jeśli nie jest otwarty. Następnie powrócić do okna rysunku. 2. Kliknąć Widok modelu na pasku narzędzi Rysunki. Wskaźnik zmieni się na następujący:. Na ekranie pojawi się menedŝer właściwości PropertyManager Widok modelu. 3. W części Część/złoŜenie do wstawienia wybrać Tutor1 (Samoucz1), a następnie kliknąć Dalej. 4. W części Orientacja wybrać *Przód z listy Orientacja widoku, a następnie wybrać Podgląd. 5. Przemieścić wskaźnik do obszaru graficznego. Wskaźnik zmieni się na następujący:, wyświetlając podgląd widoku od przodu części Tutor1.sldprt (Samoucz1.sldprt). 6. Kliknąć, aby umieścić widok od przodu jako Widok rysunku1, jak to przedstawia poniŝsza ilustracja. Gdy przeniesiemy wskaźnik nad ten widok, wyświetlona zostanie etykietka narzędzia informująca, Ŝe jest to Widok rysunku1. 7. Przesunąć wskaźnik do góry i kliknąć, aby umieścić Widok rysunku2, następnie przesunąć go na bok i kliknąć, aby umieścić Widok rysunku3. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 28

29 8. Kliknąć OK. W samouczku wykorzystano Rzutowanie amerykańskie, czyli Widok rysunku2 jest widokiem Górnym, natomiast Widok rysunku3 jest widokiem Prawym. Aby zastosować Rzutowanie europejskie, naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu arkusza rysunku i kliknąć Właściwości. Następnie wybrać Europejskie (pierwszego kąta) w oknie dialogowym Właściwości arkusza. W rzutowaniu europejskim (pierwszego kąta) Widok rysunku2 jest widokiem Dolnym, natomiast Widok rysunku3 jest widokiem Lewym. Przenoszenie widoków rysunku Widok moŝna przenieść, klikając i przeciągając granicę widoku. Kiedy zbliŝymy wskaźnik do widoku, na ekranie pojawi się granica widoku. Gdy wskaźnik znajdzie się na granicy widoku, zmieni się on na i będziemy mogli kliknąć i przeciągnąć widok w dozwolonych kierunkach. 1. Kliknąć Widok rysunku2 (górny lewy widok na arkuszu), a następnie przeciągnąć go w górę i w dół. 2. Kliknąć Widok rysunku3 (dolny prawy widok), a następnie przeciągnąć go w lewo i w prawo. Widok rysunku2 i Widok rysunku3 są wyrównane z Widokiem rysunku1 i mogą się poruszać tylko w jednym kierunku, aby zachować wyrównanie. 3. Kliknąć Widok rysunku1 i przeciągnąć go w dowolnym kierunku. Pozostałe dwa widoki przemieszczą się, aby zachować wyrównanie z Widokiem rysunku1. 4. Przenieść widoki na arkuszu rysunku w przybliŝeniu do lokalizacji ukazanych poniŝej. Dodawanie wymiarów do rysunku Rysunki zawierają widoki dwuwymiarowe (2D) modeli. MoŜna wybrać wyświetlanie wymiarów określonych w modelu we wszystkich widokach rysunku. 1. Kliknąć Wybierz, a następnie kliknąć Wstaw, Elementy modelu. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstaw elementy modelu. MoŜna wybrać, które typy wymiarów, adnotacji i geometrii odniesienia mają zostać zaimportowane z modelu. 2. W oknie dialogowym Wstaw elementy modelu naleŝy wybrać: Wymiary Zaznaczone dla rysunków Importuj elementy do wszystkich widoków Wyeliminuj duplikaty wymiarów modelu 3. Kliknąć OK. Wymiary są importowane do widoku, w którym operacja przez nie opisywana jest najlepiej widoczna. Importowana jest tylko jedna kopia kaŝdego wymiaru, poniewaŝ zaznaczone jest pole wyboru Wyeliminuj duplikaty wymiarów modelu. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 29

30 4. Przeciągnąć wymiary, aby je usytuować zgodnie z ilustracją. 5. Kliknąć Zapisz i zapisać dokument rysunku jako Tutor1 (Samoucz1). Domyślnym rozszerzeniem jest.slddrw. Modyfikowanie wymiarów Kiedy zmienimy wymiar modelu w widoku rysunku, model zostanie automatycznie zaktualizowany, aby odzwierciedlić tę zmianę, i na odwrót. 1. W Widok rysunku2 naleŝy kliknąć dwukrotnie wymiar głębokości wyciągnięcia dodania (25). Na ekranie pojawi się okno dialogowe Modyfikuj. 2. Zmienić wartość z 25 na 40 i kliknąć Przebuduj. Część zostanie przebudowana z uŝyciem zmodyfikowanego wymiaru. Zarówno rysunek, jak i model części zostaną zaktualizowane. 3. Kliknąć. 4. Zapisać rysunek. System wyświetli komunikat, Ŝe model, do którego odnoszą się rysunki, został zmodyfikowany i zapyta, czy go zapisać. 5. Kliknąć Tak, aby zapisać zarówno rysunek, jak i zaktualizowany model. Teraz sprawdzimy część. 1. Kliknąć Okno i wybrać Tutor1.sldprt (Samoucz1.sldprt). 2. Kliknąć dwukrotnie Wyciągnięcie2 w drzewie operacji FeatureManager, aby wyświetlać wymiary operacji. ZauwaŜmy, Ŝe wymiar głębokości wynosi 40 mm. 3. Kliknąć w dowolnym miejscu w obszarze graficznym, aby wyłączyć wymiary. Przebudujemy teraz złoŝenie zawierające zmodyfikowaną część. 1. NaleŜy otworzyć plik Tutor.sldasm (Samoucz.sldasm), jeśli nie jest on nadal otwarty. Jeśli pojawi się komunikat z zapytaniem, czy przebudować złoŝenie, naleŝy kliknąć Tak. Jeśli komunikat nie pojawi się, naleŝy kliknąć Przebuduj. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 30

31 ZłoŜenie zostanie przebudowane z uwzględnieniem nowych wymiarów. 2. Zapisać i zamknąć plik Tutor.sldasm (Samoucz.sldasm), a następnie powrócić do okna rysunku. Dodawanie kolejnego arkusza rysunku Utworzymy teraz dodatkowy arkusz rysunku dla złoŝenia. Następnie uŝyjemy polecenia Przeglądaj, aby wstawić dokument złoŝenia do rysunku. 1. JeŜeli menedŝer właściwości PropertyManager jest nadal otwarty, naleŝy kliknąć OK, aby go zamknąć. 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w dowolnym otwartym obszarze arkuszu rysunku i wybrać Dodaj arkusz. 3. W oknie dialogowym Właściwości arkusza, w części Rozmiar/format arkusza wybrać B-Poziomy, a następnie kliknąć OK. Arkusz2 zostanie otworzony i dodany do dokumentu rysunku. 4. Kliknąć Widok standardowy potrójny na pasku narzędzi Rysunki, a następnie kliknąć Przeglądaj w menedŝerze właściwości PropertyManager. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Otwórz. 5. Ustawić Pliki typu na ZłoŜenie (*.asm, *.sldasm), przejść do pliku Tutor.sldasm (Samoucz.sldasm), a następnie kliknąć Otwórz. Na arkuszu rysunku pojawią się trzy standardowe widoki złoŝenia. 6. JeŜeli pojawi się okno dialogowe Wyświetlanie stycznych krawędzi, wybrać Widoczne, a następnie kliknąć OK. 7. Zmienić pozycję widoków na arkuszu, jak to przedstawiono poniŝej. MoŜemy uŝyć polecenia Widok standardowy potrójny standardowe jednocześnie, bądź teŝ polecenia Widok modelu wynikowe widoki będą jednakowe., aby dodać do rysunku wszystkie trzy widoki, aby dodawać widoki pojedynczo. Uzyskane Wstawianie kolejnego widoku MoŜna dodać więcej widoków do rysunków, aby ukazać model w róŝnych orientacjach. W tej lekcji dodamy standardowy widok izometryczny złoŝenia. 1. Kliknąć Widok modelu. 2. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Część/złoŜenie do wstawienia wybrać Tutor (Samoucz), a następnie kliknąć Dalej. 3. Wybrać następujące opcje: W części Orientacja wybrać *Izometryczny. W części Styl wyświetlania wybrać Ukryte linie widoczne W części Skala wybrać UŜyj skali arkusza. Wskaźnik zmieni się na następujący: 4. Kliknąć na arkuszu, aby umieścić tam widok. 5. Kliknąć OK. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 31

32 Więcej informacji na temat orientacji MoŜemy uŝyć: Standardowy widok (Przód, Góra, Izometryczny, itd.) Orientację nazwanego widoku zdefiniowaną w części lub złoŝeniu BieŜący widok w dokumencie części lub złoŝenia Poziomy powiększenia są ignorowane i cały model jest zawsze wyświetlany w wybranej orientacji Drukowanie rysunku 1. Kliknąć Plik, Drukuj. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Drukuj. 2. W części Zakres wydruku wybrać Wszystko. 3. Kliknąć Ustawienia strony. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony. 4. W części Rozdzielczość i skala wybrać Wpasuj w stronę. 5. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia strony. 6. Ponownie kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe Drukuj i wydrukować rysunek. 7. Kliknąć Zapisz. 8. JeŜeli system wyświetli komunikat, Ŝe model, do którego odnoszą się rysunki, został zmodyfikowany i zapyta, czy go zapisać, naleŝy kliknąć Tak. 9. Zamknąć rysunek. Gratulacje! Ta lekcja została ukończona. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 32

33 Lekcja 4 - Szkicowanie trójwymiarowe (3D) Za pomocą aplikacji SolidWorks moŝna tworzyć szkice trójwymiarowe (3D). MoŜemy uŝyć szkicu 3D jako ścieŝki wyciągnięcia po ścieŝce, jako krzywej prowadzącej dla wyciągnięcia po ścieŝce lub profilach, linii środkowej dla wyciągnięcia po profilach lub jako jednego z kluczowych elementów w systemie instalacji rurowej. Jednym z uŝytecznych zastosowań szkicowania trójwymiarowego (3D) jest projektowanie instalacji rurowych. Lekcja ta stanowi wprowadzenie do zagadnień szkicowania trójwymiarowego (3D) i omawia następujące pojęcia: Szkicowanie względem układów współrzędnych Wymiarowanie w przestrzeni trójwymiarowej (3D) Lustrzane odbicia operacji Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 33

34 UŜycie szkicu trójwymiarowego (3D) do tworzenia rusztu W tej lekcji zbudujemy zewnętrzną ramkę rusztu piekarnika, stosując wyciągnięcie po ścieŝce okręgu wzdłuŝ szkicu trójwymiarowego 3D. Po ukończeniu połowy rusztu uŝyjemy funkcji Lustro wszystkiego, aby dokończyć model. Najpierw naleŝy utworzyć szkic trójwymiarowy 3D ramy zewnętrznej. 1. Kliknąć Nowy i otworzyć nową część. 2. Kliknąć Szkic 3D na pasku narzędzi Szkic. 3. Kliknąć Linia i naszkicować linię o długości około 135 mm na płaszczyźnie XY z początku układu współrzędnych wzdłuŝ osi X. Wskaźnik zmieni się na podczas szkicowania wzdłuŝ osi X. NaleŜy naszkicować linię do przybliŝonej długości, a później zwymiarować ją do dokładnej długości. 4. Kliknąć Wybierz na Standardowym pasku narzędzi i kliknąć punkt końcowy na początku linii. 5. W menedŝerze właściwości PropertyManager naleŝy upewnić się, Ŝe punkt końcowy leŝy dokładnie w początku układu współrzędnych (0, 0, 0 wyświetlane jest w części Parametry), jest Wspólny z początkiem układu współrzędnych (co ukazują Istniejące relacje) oraz jest Całkowicie zdefiniowany (na co wskazują Informacje ). 6. JeŜeli punkt końcowy nie leŝy w początku układu współrzędnych, naleŝy: W części Parametry ustawić Współrzędną X, Współrzędną Y oraz Współrzędną Z na 0. Kliknąć Nieruchome w części Dodaj relacje. Punkt ten jest teraz Całkowicie zdefiniowany, jak na to wskazują Informacje. 7. Kliknąć Linia i kontynuować szkicowanie pozostałych linii z punktu końcowego linii o długości 135 mm. Za kaŝdym razem, gdy zaczynamy nową linię, na jej początku wyświetlany jest początek bieŝącego układu współrzędnych, aby ułatwić orientację. NaleŜy: a. Szkicować w dół osi Y do długości 15 mm. b. Szkicować wzdłuŝ osi X do długości 15 mm. c. Nacisnąć klawisz Tab, aby zmienić płaszczyznę szkicu na płaszczyznę YZ. d. Szkicować wzdłuŝ osi Z do długości 240 mm. e. Nacisnąć klawisz Tab dwukrotnie, aby ponownie zmienić płaszczyznę szkicu na XY. f. Szkicować wzdłuŝ osi X do długości 15 mm. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 34

35 g. Szkicować w górę osi Y do długości 15 mm. h. Szkicować wzdłuŝ osi X do długości 135 mm. 8. Zwymiarować kaŝdą z linii w sposób ukazany na ilustracji. 9. Kliknąć Zaokrąglenie szkicu na pasku narzędzi Szkic i zaokrąglić kaŝdy punkt przecięcia linii zaokrągleniem o promieniu 5 mm. Aby zaokrąglić punkty przecięcia, naleŝy wybrać punkt, w którym zbiegają się dwie linie. 10. Kliknąć Szkic 3D, aby zamknąć szkic. 11. Zapisać część jako rack.sldprt (ruszt.sldprt). UŜycie wyciągnięcia po ścieŝce do dokończenia operacji Aby dokończyć operację bazy, naleŝy uŝyć wyciągnięcia okręgu po ścieŝce wzdłuŝ ścieŝki szkicu trójwymiarowego (3D). 1. NaleŜy wybrać płaszczyznę Prawa w drzewie operacji FeatureManager, a następnie kliknąć Szkic, aby otworzyć szkic na tej płaszczyźnie. 2. Naszkicować okrąg o średnicy 5 mm w początku układu współrzędnych. 3. Kliknąć Wyjdź ze szkicu. 4. Kliknąć Baza/Dodanie przez wyciągnięcie po ścieŝce na pasku narzędzi Operacje. 5. W menedŝerze właściwości PropertyManager, w części Profil i ścieŝka naleŝy: Wybrać okrąg (Szkic1) jako Profil. Wybrać szkic trójwymiarowy (3D) (3DSzkic1) jako ŚcieŜka. Wybrać kartę drzewa operacji FeatureManager, aby wybrać 3DSzkic1. Projektowanie z zastosowaniem oprogramowania SolidWorks 35

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD.

Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. Instrukcja Przedmowa Niniejsza instrukcja stanowi szybkie i proste wprowadzenie w główne cechy i funkcjonalność programu 4M-IntelliCAD. IntelliCAD jest słynnym alternatywnym programem CAD słuŝącym do edycji

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze STREAM soft 2 Raporty i formularze SPIS TREŚCI NAUKA TWORZENIA RAPORTÓW W MODULE REPORT BUILDER5 Wstęp 5 Projektowanie 6 Podgląd 6 Dane 6 Praca z podręcznikiem 6 SZYBKI TEST

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny

Spis treści : Informacja o prawach własności. Informacje o oprogramowaniu Solid Egde. Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny Spis treści : Informacja o prawach własności Informacje o oprogramowaniu Solid Egde Solid Edge 19 - pakiet edukacyjny Pierwsze kroki w Solid Edge Wersji 19 I. Rozdział :1 Witamy - Pełna symulacja ruchu

Bardziej szczegółowo

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology

Velocity Series i Solid Edge with Synchronous Technology Fragmenty Uwaga! Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takŝe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków

Przewodnik startowy. Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków Przewodnik startowy Zwiększona wydajność, udoskonalona jakość rysunków SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 Advance Concrete... 5 Gdzie szukać informacji?... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE ADVANCE CONCRETE...

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood

Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 1 2 Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood 3 Spis treści Zaawansowane modelowanie w TopSolid Wood Projektowanie korpusu gitary... 6 Modelowanie korpusu... 6 Wykonywanie operacji... 9 Definicja danych...

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05

Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marek Zalewski Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania 315[01].O2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11

T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 T-FLEX CAD NOWOŚCI W WERSJI 11 Top Systems Moskwa, Rosja 2007 Copyright 2007 Top Systems Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowane tego dokumentu w części lub całości bez uprzedniej zgody od "Top Systems"

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011

Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011 Nowe funkcje SOLIDWORKS 2011 Spis treści Nowe funkcje: Informacje główne dotyczące SolidWorks 2011...ix Informacje prawne...11 1 Interfejs użytkownika...14 Wyszukiwanie SolidWorks...14 Przyciski Zapisz

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski

AutoCAD Civil 3D. Mój pierwszy projekt. Opracowanie: Marek Majewski AutoCAD Civil 3D Mój pierwszy projekt Opracowanie: Marek Majewski Spis treści: I. Wstęp...3 II. Przygotowanie do pracy w AutoCAD Civil 3D...5 1. Interfejs programu...5 2. Obszar narzędzi...10 III. Wymiana

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Politechnika Lubelska

Podręczniki Politechnika Lubelska Agnieszce Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Jerzy Montusiewicz Modelowanie 2D w programie AutoCAD Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Instytut Techniki Opracował: Marek Jankowski AutoCAD materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych Podstawy Zakładam, że wielu z projektantów podczas pracy zetknęło się z deską kreślarską -- horror.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8

Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8 Ćwiczenie: przełączenie wyświetlania grubości linii...8 1 Spis treści W s t ę p...5 A k t u a l i z a c j e p o s i a d a n e j w e r s j i...6 W s p a r c i e t e c h n i c z n e...6 O k n o a p l i k a c j i B r i c s c a d...7 Pasek poleceń...7 Pasek Stanu...8

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych

INSTRUKCJA OBSŁUGI CNC-CAD SERVICE. Serwis Urządzeń Elektronicznych INSTRUKCJA OBSŁUGI WYDANIE : PL / CNC-CAD Service WERSJA : 01/2010 DATA : 01-11-2010 Wprowadzenie Niniejsza instrukcja wyjaśnia podstawowe funkcje programu LOGOTAG. To oprogramowanie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03

ArCADia. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 ArCADia Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-START 2014-02-03 Spis treści 1. SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 9 2.1. Witamy w programie ArCADia... 10 2.2. Rysunki przykładowe...

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo