NAJWYśSZA IZBA KONTROLI TEKST UJEDNOLICONY. Pan Jacek Bąkowski. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYśSZA IZBA KONTROLI TEKST UJEDNOLICONY. Pan Jacek Bąkowski. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 00 400 Warszawa"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji P/08/052 KGP/ /09 ul. Filtrowa 57, Warszawa tel./fax adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P Warszawa Warszawa, 7 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY Pan Jacek Bąkowski Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie ul. Nowy Świat 6/ Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (dalej ustawa o NIK), NajwyŜsza Izba Kontroli 2 przeprowadziła w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie (dalej: ARM lub Agencja), kontrolę wykonania planów finansowego oraz rzeczowo-finansowego Agencji w 2008 r. W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 26 marca 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze Wystąpienie. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŝeniami ocenia wykonanie planów finansowego i rzeczowo-finansowego ARM w 2008 r. ZastrzeŜenia dotyczą rzetelności planowania niektórych zadań inwestycyjnych i remontowych Agencji. 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm. 2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji.

2 1. W 2008 r. Agencja realizowała zadania na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki w dniu 17 lipca 2008 r. NiezaleŜnie od powyŝszego planu statutowe zadania w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych 3 ARM wykonywała na podstawie Planu rzeczowo finansowego zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na 2008 r. z kwietnia 2008 r. Przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem rezerwami państwowymi gospodarczymi (r. p. g. ) 4, tworzonymi przez Ministra Gospodarki, prowadzone były natomiast w oparciu o wytyczne i doraźne decyzje Ministra, dotyczące tworzenia i zwalniania poszczególnych asortymentów. W praktyce oznaczało to, Ŝe w 2008 r. (podobnie jak w 2007 r.), z przyczyn niezaleŝnych od Agencji, w wyniku braku kompleksowego programu rządowego, obejmującego problematykę r. p. g. oraz zapasów ropy naftowej i produktów naftowych 5, działania w tym zakresie prowadzono jedynie w perspektywie rocznej, a nie długookresowej. Taki sposób regulowania działań ARM utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonymi jej zasobami, aczkolwiek przyczyny tego stanu rzeczy nie zaleŝą od działań Agencji. Biorąc pod uwagę te niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne NIK pozytywnie ocenia działania ARM, zmierzające do uzyskania jak najkorzystniejszych wyników poprzez minimalizację kosztów i wydatków związanych z gospodarowaniem rezerwami i zapasami. Minister Gospodarki 6 wyjaśniał, Ŝe istotnym powodem braku moŝliwości sfinalizowania stosownego programu rządowego były trudne do przewidzenia zmiany cen surowców i produktów oraz zmiany kursów walut, a takŝe konieczność przygotowania nowej regulacji prawnej w tym obszarze, to jest projektu ustawy o rezerwach strategicznych. Z wyjaśnień uzyskanych z poszczególnych Biur ARM 7 zajmujących r. p. g. (paliwowymi, materiałowymi, Ŝywnościowymi oraz medycznymi) wynika, Ŝe Agencja nie uczestniczyła w pracach nad stworzeniem takiego programu na lata ARM brała jedynie udział w pracach nad cząstkowym projektem programu tworzenia zapasów państwowych ropy 3 Na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagroŝenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343) ustawa o zapasach ropy naftowej. 4 Na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594) ustawa o r. p. 5 Program tworzenia i utrzymywania rezerw państwowych gospodarczych oraz zapasów ropy naftowej i produktów naftowych na lata Program. 6 Pismo znak: BDG-III JP z dnia 30 marca 2009 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu w MG Pana Dariusza Bogdana. 7 Wyjaśnienie Dyrektora BRZ - Pani Joanny Jasińskiej znak BRZps /103/09 z dnia 13 lutego 2009 r.; wyjaśnienie Dyrektora BRI Pana Wiesława Górskiego zał. 2 pisma BRI/076/Z-469/09 z dnia 11 lutego 2009 r. i wyjaśnienie Prezesa ARM - Pana Jacka Bąkowskiego znak BAW-0910-ds.-37/09 z dnia 10 marca 2009 r. pkt. 20 dot. Biura Rezerw Medycznych. 2

3 i produktów ropopochodnych na lata Projekt ten, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, do dnia zakończenia kontroli nie wszedł jednak w Ŝycie. 3. W 2008 r. Agencja prawidłowo zrealizowała plany rzeczowe w zakresie utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz w zakresie administrowania poszczególnymi segmentami r. p. g. Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na 2008 r., ARM, w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, zobligowana była do zakupu 90 tys. ton ropy i pochodnych oraz przeprowadzenia wymiany (rotacji) 5,3 tys. m 3 oleju napędowego i 6,6 tys. m 3 benzyny silnikowej. Wszystkie zadania wynikające z przedmiotowego planu zostały w całości wykonane. Dodatkowo dokonano powiększenia stanów ilościowych zapasów państwowych benzyny silnikowej o 2,5 tys. m 3 i oleju napędowego o 1,8 tys. m 3. W odniesieniu do poszczególnych segmentów r. p. g. realizacja planów przedstawiała się następująco: W segmencie paliw, surowców i materiałów w 2008 r. zakończono proces sprzedaŝy zwolnionych rezerw aluminium, magnezu i Ŝelazochromu. Przychód ARM z tego tytułu wyniósł tys. zł. Stany paliw, smarów i płynów specjalnych były zgodne z planem, poza okresami przejściowymi, gdy dokonywana była rotacja ww. asortymentów. W przypadku dwóch asortymentów paliwa, w związku z rotacjami, planowane stany zostały osiągnięte w styczniu 2009 r. W segmencie rezerw produktów rolnych, produktów i półproduktów Ŝywnościowych, w 2008 r. kontynuowana była realizacja załoŝeń zawartych w Informacji o restrukturyzacji rezerw państwowych gospodarczych dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 stycznia 2005 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. poziom zapasów we wszystkich asortymentach był równy lub wyŝszy od zakładanych wielkości. W segmencie rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych ich stan na koniec 2008 r., w ujęciu wartościowym, wynosił 97,2% planu. Przyczyną tego niewielkiego odstępstwa od planu było przede wszystkim zwolnienie z rezerw, realizowane w ramach programu pilotaŝowego, tzw. Medycznego Mobilnego Zestawu Ratunkowego. 4. NIK nie zgłasza zastrzeŝeń do sprawozdawczości w zakresie r. p. g. i zapasów paliw. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o zapasach ropy naftowej Agencja przedkładała Ministrowi Gospodarki w ustalonych terminach (45 dni od końca miesiąca, następującego po upływie okresu sprawozdawczego) półroczne i roczne sprawozdania o stanie zapasów 3

4 interwencyjnych i zapasów handlowych, ich strukturze oraz miejscach magazynowania. Minister Gospodarki nie wnosił uwag do tych sprawozdań. Z rocznego sprawozdania za 2008 r. wynika, Ŝe Polska, jako kraj członkowski UE wypełniła ciąŝący na niej, na podstawie odpowiednich dyrektyw 8,obowiązek utrzymywania zapasów interwencyjnych 9 paliw ciekłych w wysokości odpowiadającej 90 dniowej konsumpcji. Poziom ten wyniósł 105,6 dnia. W odniesieniu do r. p. g., stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów 10, Prezes ARM terminowo przekazał Ministrowi Gospodarki informację półroczną 11 i roczną 12 o stanie tych rezerw. 5. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej Agencji w 2008 r. W ustawie budŝetowej na 2008 r. 13 ustalono dla Agencji: przychody ogółem w kwocie tys. zł, koszty ogółem w wysokości tys. zł, a wynik finansowy netto (strata) na poziomie tys. zł. W planie finansowym ARM po zmianach, ustalono ostatecznie uzyskanie przychodów w wysokości tys. zł oraz poniesienie kosztów w wysokości tys. zł. W konsekwencji wynik finansowy netto (strata) miała wynieść tys. zł. W rzeczywistości Agencja w 2008 r. poniosła stratę w kwocie tys. zł, to jest wyŝszą niŝ w planie po zmianach, natomiast niŝszą od wielkości przyjętej w ustawie budŝetowej. Wynikało to głównie z powiększenia w 2008 r. kosztów operacyjnych o kwotę odpisów aktualizujących wartość zapasów i rezerw (przede wszystkim benzyn, z powodu spadku ich cen na rynku), w wysokości tys. zł. W związku z otrzymaniem w grudniu 2008 r. dotacji celowej w kwocie tys. zł na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z wymianą paliw lub kosztów utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych 14, w dniu 30 grudnia 2008 r. 15 Agencja przesłała do Ministra Gospodarki informację o zmianie zatwierdzonego planu, po wprowadzeniu stosownych korekt. 8 Dyrektywa 68/414/EEC zaktualizowana Dyrektywami 72/425/EEC i 98/93/EEC. Wersja ujednolicona Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. Dz. U. UE. L Zapasy państwowe paliw ciekłych utrzymywane przez ARM i zapasy obowiązkowe paliw ciekłych utrzymywane przez producentów i handlowców. 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 5 poz. 15). 11 Pismo ARM znak: BFK-fn-0315/0-140/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r. 12 Pismo ARM znak: BAW-0910-ds.-37/09 z dnia 10 marca 2009 r. 13 Ustawa budŝetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117). 14 Umowa Nr 65/DRO/50003/2008 zawarta z Ministrem Gospodarki w dniu 17 grudnia 2008 r. 15 Pismo ARM znak BFKpl /08 z dnia 30 grudnia 2008 r. 4

5 5.1. NIK pozytywnie ocenia wykonanie planu przychodów Agencji oraz sposób rozliczenia dotacji budŝetowych. W 2008 r. ARM uzyskała przychody w łącznej kwocie tys. zł, stanowiącej 110,3 % planu. Głównymi pozycjami przychodów były wpływy ze sprzedaŝy rezerw i zapasów państwowych wynoszące tys. zł (75,0% przychodów) oraz dotacje celowe z Ministerstwa Gospodarki tys. zł (19,8 % przychodów). Przychody finansowe wyniosły tys. zł (2,1 %). W 2008 r. Agencja otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości tys. zł, na podstawie dwóch umów zawartych z Ministrem Gospodarki 16. Kwota tys. zł przeznaczona została na zakup ropy naftowej i produktów naftowych do zapasów państwowych, a kwota tys. zł na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z wymianą paliw lub kosztów utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych. Z dostępnej w ARM dokumentacji wynika, Ŝe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokości. Sprawozdania z rozliczenia tych środków Agencja złoŝyła Ministrowi Gospodarki w dniach 27 października 2008 r. oraz 5 marca 2009 r. Minister Gospodarki zaakceptował obydwa sprawozdania ARM nie zgłaszając uwag do zawartych w nich rozliczeń NIK pozytywnie ocenia fakt, Ŝe w 2008 r. o 20% wzrosły przychody Agencji z najmu wolnych powierzchni magazynowych (z tys. zł w 2007 r. do tys. zł w 2008 r.). Przeciętne wykorzystanie powierzchni magazynów w roku 2008 było o 4,8 % większe niŝ w 2007 r., w tym powierzchni wynajmowanych kontrahentom zewnętrznym (pod tzw. towary obce) o 5,3%. Przyjmując natomiast do porównań stan wykorzystania na koniec 2008 r. (w porównaniu stanu z końca 2007 r.) odnotowano obniŝenie stopnia wykorzystania tych powierzchni (odpowiednio z 82% do 72,5%). Wynikało to z przyczyn niezaleŝnych od Agencji (zmniejszenie produkcji cukru przez cukrownie w Polsce i rezygnacja z usług przechowalniczych w tym asortymencie, a takŝe stale zwiększająca się podaŝ nowoczesnych magazynów o wysokim standardzie technicznym, z przeznaczeniem na wynajem). 6. NIK nie zgłasza uwag do celowości ponoszonych przez Agencję w 2008 r. kosztów realizacji planowanych zadań. ZastrzeŜenia wzbudza natomiast sposób planowania kosztów z tytułu akcyzy i VAT. ARM poniosła koszty w kwocie tys. zł, tj. 110,9 % planu po zmianach. Głównymi pozycjami kosztów były tzw. koszty pozostałe ( tys. zł - 49,9% kosztów 16 Nr 65/DRO/50003 z dnia 16 maja 2008 r. i Nr 65/DRO/50003/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. 5

6 ogółem), w ramach których główną pozycję stanowiła wartość sprzedanych rezerw i zapasów w cenach zakupu tys. zł. Drugą znaczącą pozycją były koszty usług obcych ( tys. zł - 30,7% kosztów ogółem), obejmujące głównie utrzymanie rezerw i zapasów w magazynach obcych tys. zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano tys. zł (3,9 % kosztów ogółem). Przekroczenie planu kosztów wynikało ze znacznego wzrostu podatków i opłat, głównie akcyzy i VAT. W 2007 r. koszty akcyzy i VAT wyniosły tys. zł. W planie na 2008 r. (po zmianach) przyjęto natomiast, Ŝe koszty te wyniosą zaledwie 150 tys. zł, tj. 1,3% poziomu ich faktycznego wykonania z 2007 r. W rzeczywistości koszty z tego tytułu wyniosły w ubiegłym roku tys. zł, tj. przeszło 700 razy więcej niŝ planowano. Prezes ARM Jacek Bąkowski wyjaśnił 17, Ŝe nastąpiło to głównie z powodu innego niŝ przewidywano sposobu rozliczeń przez nabywców, paliw zakupywanych od Agencji w ramach rotacji lub zwolnień. W procesie zakupu paliw od ARM, kontrahenci stosują dwie formy odbioru zakupionego produktu, to jest jednorazowe przejęcie całego paliwa w pojemności zbiornikowej w składzie podatkowym, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub odbiór paliwa partiami na środki transportowe (cysterny, autocysterny) z wyprowadzeniem ze składu podatkowego. W tym drugim przypadku cena paliwa zawiera podatek akcyzowy i opłatę paliwową. Zdaniem Agencji na etapie planowania bardzo trudno jest przewidzieć, która forma odbioru paliwa będzie dominowała w danym roku planistycznym. ZaleŜy ona bowiem od bieŝącej sytuacji rynkowej. W 2008 r., w związku z bardzo duŝą dynamiką zmian cen na rynku paliwowym, kontrahenci odbierali paliwo głównie małymi partiami, z wyprowadzeniem ze składu podatkowego, w ilościach wynikających z bieŝących potrzeb rynkowych, co pociągało za sobą konieczność naliczenia przez ARM podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej. Nie negując argumentacji zawartej w powyŝszym wyjaśnieniu, NIK stoi na stanowisku, Ŝe planowanie kosztów akcyzy i VAT powinno uwzględniać moŝliwość zmiany preferencji nabywców paliw, co do sposobu przejmowania kupionego towaru Agencja w 2008 r. realizowała zadania zmierzające do podniesienia poziomu technicznego infrastruktury magazynowej. NIK negatywnie ocenia fakt, Ŝe do planu zadań wpisano dwa przedsięwzięcia, z których jedno nie było naleŝycie przygotowane, a drugie niecelowe. 17 Pismo znak BAW-09-ds.-37/09 z dnia 10 marca 2009 r. podpisane przez prezesa ARM Pana Jacka Bąkowskiego. 6

7 Na wydatki inwestycyjne i remontowe ARM w 2008 r. zaplanowano tys. zł, a faktyczne wydatkowano 2 415,2 tys. zł (75,5 %). W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych magazynów w Ełku, Niemcach i Szepietowie - nastąpiło zwiększenie powierzchni magazynowej (z m 2 w 2007 r. do m 2 w 2008 r.), a takŝe polepszenie warunków przechowywania w innych magazynach. Działania dla polepszenia warunków przechowywania realizowano między innymi poprzez: wymianę pokrycia dachów magazynów wraz z ich termoizolacją (składnice: w Lisowicach, Niemcach i Strzałkowie), wymianę samego pokrycia dachu magazynów bez termoizolacji (składnica w Ełku), modernizację posadzek magazynów (składnice: w Ełku, Niemcach i Szepietowie), zakupy osuszaczy powietrza (składnice: w Komorowie, Lublińcu, Wąwale i Szepietowie), zakupy wózków widłowych i paletowych (składnice: w Lublińcu, Strzałkowie, Resku i Ełku). Niewykonanie w pełni załoŝonego planu spowodowane było przede wszystkim opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji niektórych inwestycji, ze względu na zatwierdzenie przez Ministra Gospodarki planu finansowego ARM w połowie 2008 r. Przykładowo, w 2008 r. na budowę oczyszczalni ścieków w Składnicy ARM w Wąwale, w której przechowywane są rezerwy medyczne, przewidziano nakłady w wysokości 150 tys. zł. Faktycznie zrealizowana wartość robót wyniosła zaledwie 23,3 tys. zł, tj. 15,5 % planowanej wielkości (wykonano jedynie dokumentację techniczną tego przedsięwzięcia). NIK krytycznie ocenia natomiast fakt, Ŝe w wyniku niewłaściwego przygotowania zadania, przeniesiono na 2009 r., cześć zaplanowanych nakładów na budowę zintegrowanego systemu teleinformatycznego Agencji (plan tys. zł, wykonanie 19,6 tys. zł) i instalacji okablowania (plan 510 tys. zł, wykonanie 29,7 tys. zł). Umieszczono takŝe w planie nakłady na realizację remontu pomieszczeń Kancelarii Tajnej w Oddziale ARM w Katowicach (12 tys. zł), który to remont (związany ze zmianą pomieszczenia) uznany został następnie za niekonieczny. Koncepcja rozwoju informatyzacji ARM, przewidziana we wstępnej wersji planu Agencji na 2008 r., przedłoŝonej Ministrowi Gospodarki przez poprzedniego Prezesa ARM, została przez Ministra zakwestionowana w dniu 29 kwietnia 2008 r. 18 Minister polecił sporządzenie szczegółowego harmonogramu działań odnośnie zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz przedstawienie załoŝeń organizacji i funkcjonowania tego systemu, a takŝe nakazał nie podejmować Ŝadnych działań do czasu akceptacji tych dokumentów. 18 Pismo Ministra Gospodarki znak DSO-II L/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. podpisane przez Sekretarza Stanu w MG Pana Adama Szejnfelda. 7

8 Realizując te zalecenia Prezes Agencji Pan Jacek Bąkowski powołany na to stanowisko z dniem 26 czerwca 2008 r. wstrzymał dotychczasowe prace w tym zakresie. W dniu 1 sierpnia 2008 r. utworzono w strukturze ARM Biuro Teleinformatyki, a następnie powołano (w listopadzie 2008 r.) Zespół ds. opracowania załoŝeń do projektu budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego obsługę procesów realizowanych w Agencji. Zakończenie prac Zespołu i opracowanie załoŝeń przewidziano na 2009 r. 7. W ocenie NIK system kontroli finansowej w ARM odpowiada wymaganiom wynikającym z art. 48 ustawy o finansach publicznych 19, tj. zapewnia przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Izba pozytywnie ocenia funkcjonowanie audytu wewnętrznego Agencji. W 2008 r. zrealizowano 12 zadań, dotyczących między innymi: zarządzania siecią informatyczną, wynajmowania kontrahentom wolnych powierzchni magazynowych, prowadzenia sprzedaŝy rezerw medycznych, prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej rezerw Ŝywnościowych i systemu rozliczania podatku VAT. Wydane zostały 64 zalecenia, które miały na celu między innymi: usprawnienie badanych procesów, poprawę efektywności mechanizmów kontroli wewnętrznej i poprawę systemu monitorowania procesów. Wszystkie powyŝsze zalecenia zostały przyjęte przez jednostki audytowane do realizacji W 2008 r. Biuro Kontroli Wewnętrznej Agencji przeprowadziło 75 kontroli. W trakcie 32 kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające głównie na błędnych naliczeniach wielkości zapasów obowiązkowych (18 kontroli) lub niedoborze produktów (16 kontroli). Stwierdzono, Ŝe w przypadku niektórych kontroli, pomimo upływu dłuŝszego czasu, brak było informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. Z wyjaśnień Prezesa ARM wynika, Ŝe Biuro Kontroli Wewnętrznej na bieŝąco monitoruje sposób realizacji wniosków pokontrolnych. W ocenie NIK monitoring ten nie był jednak skuteczny. Przykładowo: w zakresie r. p. g. Ŝywnościowych w przypadku 4 kontroli, w trakcie których wykazano brak planu ochrony, przedsiębiorcy do których skierowano wystąpienia nie poinformowali o realizacji zaleceń, pomimo Ŝe kontrole te przeprowadzone zostały w I kwartale 2008 r. (2 kontrole), w II kwartale 2008 r. (2 kontrole) i w III kw r. (1 kontrola), w zakresie r. p. g. produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w przypadku 6 kontroli, w trakcie których wykazano równieŝ brak planu ochrony, przedsiębiorcy nie 19 Dz. U. Nr 249, poz ze zm. 8

9 poinformowali o realizacji zaleceń, pomimo Ŝe kontrole te przeprowadzone zostały w pięciu przypadkach w I kwartale i jedna w II kwartale 2008 r. W 2009 r. Biuro Kontroli Wewnętrznej ARM planuje przeprowadzenie kontroli sprawdzających u tych przedsiębiorców, do których skierowane były zalecenia pokontrolne. 8. NIK wydaje opinię bez zastrzeŝeń, dotyczącą zarówno formalnej poprawności dowodów księgowych (badanie zgodności) jak i wiarygodności ksiąg rachunkowych Agencji. Funkcjonowanie systemu księgowości, zweryfikowane zostało przy uŝyciu narzędzia informatycznego. Populację stanowiły dowody księgowe stanowiące podstawę płatności, wystawione z datą do 31 grudnia 2008 r. oraz odpowiadające im zapisy księgowe łącznie pozycji o łącznej wartości zł. Z tak określonej populacji wyłączono wszystkie wydatki dotyczące zakupów środków trwałych, poniesione w styczniu, lipcu i grudniu 2008 r. na kwotę łączną zł (22 faktury). Wytypowano je w tzw. doborze celowym i skontrolowano w 100 %, nie stwierdzając nieprawidłowości. Do szczegółowego badania wylosowano (metodą losowania prostego) 232 dowody księgowe, o łącznej wartości zł. Badanie przeprowadzono pod kątem prawidłowości wystawienia dowodu, jego opisu i sposobu zaksięgowania, kontroli bieŝącej i dekretacji, a takŝe prawidłowości dokonanego zakupu, biorąc pod uwagę zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak i uregulowania wewnętrzne, obowiązujące w ARM. Kontrola tych dowodów i zapisów księgowych z nimi związanych nie wykazała nieprawidłowości. Izba nie zgłasza zastrzeŝeń co do prawidłowości przeprowadzenie inwentaryzacji ARM ani do rzetelności sporządzenia i terminowości przekazywania sprawozdań Rb-N i Rb-Z za 2008 r. Biorąc pod uwagę powyŝsze oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawia następujące wnioski: 1) Zwiększenie dokładności planowania kosztów Agencji z tytułu akcyzy i VAT. 2) Zapewnienie rzetelności przygotowania oraz celowości umieszczania zadań inwestycyjnych i remontowych w planach Agencji. 3) Skuteczne monitorowanie przez Biuro Kontroli Wewnętrznej ARM stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie niezwłocznego nadsyłania informacji tym zakresie przez kontrolowanych przedsiębiorców. 9

10 NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Prezesa o nadesłanie, w terminie 14 dni daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,przysługuje Prezesowi prawo zgłoszenia do Dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji, o której wyŝej mowa, liczy się stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyŝszych zastrzeŝeń. (-) Andrzej Otrębski Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli 10

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Radca Wojciech Pobóg-Pągowski Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Radca Wojciech Pobóg-Pągowski Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pani Małgorzata Hudyma. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Sztokholmie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r.

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r. Kielce, dnia marca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/06/133 LKI-4101-3-07

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

2 Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 08 listopada 2010 r. Zarząd ELEWARR Spółka z o. o. w Warszawie tekst ujednolicony P/10/108 LLU- 4101-15-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Jarosław Jaroszewicz. Radca Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Jarosław Jaroszewicz. Radca Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,17

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/052 KGP-4101-02-03/2012 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Pan Maciej Komosa Prezes Zarządu Unimor Radiocom Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia kwietnia 2011r. KPZ-4100-02-02/2011 P/10/100 Pan Zbigniew Pusz Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102

Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Dyrektor Departamentu Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, kwietnia 2009 r. Lech Rejnus KPZ-410-01-03/2009 P/08/102 Pan Robert Kwaśniak Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego

Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa Opolskiego Opole, dnia 3 września 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/003 LOP - 41006-2-2008 Pan Józef Sebesta Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41081-1-08 P/07/104 tekst jednolity Pan Zdzisław Czerwik Kierownik

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia maja 2011 r. Pani dr inŝ. Danuta CIECHAŃSKA Dyrektor Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych LLO-4101-02-02/2011 P/11/159 w Łodzi WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Warszawa, kwietnia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Warszawa, kwietnia 2008 r. KBF-41002-1/08 P/07/039 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2010 r. LGD-4101-009-02/2010 P/10/071 Pan dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. Pan Andrzej Danieluk Burmistrz Golczewa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. (091) 423-17-76 fax (0-91) 422-45-81 LSZ-4114-00-03-09 I/09/002 Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 15 grudnia 2009 r. LLU-410-36-02/2009 P/09/004 Pan Krzysztof GRABCZUK Marszałek Województwa Lubelskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 9 kwietnia 2010 r. LOP-4100-01-02/2010 P/09/163 Pan Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 Łódź, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/044 LLO-410-15-02/08 Pan Zbigniew WILMAŃSKI Prezes

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-14/2009 P/09/152 Pan Jarosław KWIATKOWSKI Wójt Gminy Zduny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007

Warszawa, dnia listopada 2007 r. I/07/002 LWA 41100-17-2007 Warszawa, dnia listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel.: 444-57-72 fax: 444-57-62 I/07/002 LWA 41100-17-2007 tekst ujednolicony Pan Michał

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Włodzimierz Szeląg. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Pan Włodzimierz Szeląg. Dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Wiedniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A 65-213 Zi e lona G óra tel. 329-76-00, fax 329-76-39 Zielona Góra, 2007-04-05 LZG-41001-3/2007, P/06/160 Pan Mirosław Szarzyński Lubuski

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie

P/08/096 LGD-41011-02-08 Pan Donat Kuczewski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Wandzinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku ul.wały Jagielońskie 36, 80-853 Gdańsk tel.(058)301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 Gdańsk, 21 sierpnia 2008 r. P/08/096 LGD-41011-02-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Warszawa, dnia 10 listopada 2010 r. P/10/005 KGP-4101-08-02//2010 Pan Witold Sartorius Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa, 30 marca 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, 30 marca 2011 r. P/10/114 LWA-4100-08-03/2011 Tekst jednolity Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zarząd Towarzystwa Sportowego GWAREK w Tarnowskich Górach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne 1 Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/012 LOL- 410-08-01/09 Pan Jan Przybyłek p.o.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa. Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 kwietnia 2011 r. P/10/007 LOP-4100-02-02/2011 Pan Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś NAJWYśSZA IZBA KONTROLI D Y R E K T O R DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tadeusz Bachleda-Curuś Warszawa, dnia 30 lipca 2008 r. KSR 41009-5/08 P/08/114 Pan Henryk Skórnicki

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 20 stycznia 2011 r. KAP-4101-05-02/2010 Pan Piotr Balcerowicz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacja dla Pokoju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi

Warszawa, dnia 20 października 2008 roku. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty. Pan Piotr Szczepański Prezes Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, dnia 20 października 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682 KNO-41105-3/2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Maria DzieŜok p.o. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu

Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu Zarząd Fundacji Nadzieja Dzieci w Zabrzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kielce, dnia 6 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/003 LKI-41011-4-08

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Dariusz Latos Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie BoŜe w Mikołowie-Borowej Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 lipca 2011 r. Pani Joanna Kołoczek-Wybierek Wójt Gminy Pilchowice LKA-4101-06-03/2011/P/11/148 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia lutego 2010 r. Pani GraŜyna Lendzion Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie LWA- 4112-05-05/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie

Pani Jadwiga Satkowska - Onoszko Dyrektor Zakładu BudŜetowego Administracja Budynków Komunalnych w Sianowie Szczecin, dn. maja 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie 71-420 Szczecin, ul. J. OdrowąŜa 1 tel. /91/ 423 17 76, fax /91/ 422 45 81 LSZ 4114-00-04-09 I/09/002 Pani Jadwiga Satkowska -

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia marca 2010 r. I/09/006 LLO-4114-02-02/2010 Pani Jolanta CHEŁMIŃSKA Wojewoda Łódzki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A 65-213 Zi e lona G óra tel. 329-76-00, fax 329-76-39 Zielona Góra, 2007-04-04 LZG-41001-4/2007, P/06/160 Pan Maciej Fleischer Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Pan prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski Dyrektor Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy - 1 - P/08/012 Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r. LWR-410-09-1/2009 Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

Bydgoszcz, dnia r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052) Bydgoszcz, dnia -09-2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/064 LBY 41012/1/08 Sz. Pan mgr inŝ. Andrzej Glonek

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia czerwca 2011 r. LBY-4101-33-03/2010 P/10/132 Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu

Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu 1 Wrocław, dnia 2 września 2008 r. P/08/139 LWR- 41022-3/2008 Pan Adam Olszówka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

P/08/151 LOL /08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn

P/08/151 LOL /08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz Miasta Kętrzyn Olsztyn, dnia 29 września 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/151 LOL-410-29-04/08 Pan Krzysztof Hećman Burmistrz

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE Lublin, dnia 6 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin, tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-410-04-04-09 P/08/144 Szanowny Pan Leszek Wójcik Lubelski

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia maja 2010 r. Pan Antoni Kozanka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu LWA-4114-01-02/2010 I/10/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Anna Dziedzic Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o NajwyŜszej Izbie

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r. Marek Zająkała. Pani Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej

WICEPREZES. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r. Marek Zająkała. Pani Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Warszawa, dnia 21 kwietnia 2009 r. Marek Zająkała P/08/118 LWA-410-05-01/09 Pani Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. P a n Piotr MAKS LLO-4100-02-03/2010 P/09/155 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice

Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice Pan Andrzej Cembrzyński Burmistrz Miasta Wojkowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi

Pani Anna DALECKA Dyrektor Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi Łódź, dnia września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/07/099 LLO-410-19-02/07 Pani Anna DALECKA Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/074 LPO-41007-1-2008 Pan Poznań, dnia 17 kwietnia 2008 r. Prof. dr hab. Erwin

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/086 LKI-4100-04-01/2012 Kielce, dnia marca 2012 r. Pani Halina Ciągło Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r.

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. 1 Gdańsk, dnia 04 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2011 r. LLO-4100-02-02/2011 P/10/152 Pan Adam Stefan LEPA Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Pan Michał Sprawka Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach Olsztyn, dnia 7 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/024 LOL 410 23-02/08 Pan Michał Sprawka Naczelnik

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Koziej Prezes Zarządu Uzdrowiska Przerzeczyn Spółka z o.o. w Przerzeczynie Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Wrocław, dnia 10 sierpnia 2009 r.

Pan Piotr Koziej Prezes Zarządu Uzdrowiska Przerzeczyn Spółka z o.o. w Przerzeczynie Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Wrocław, dnia 10 sierpnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 Wrocław, dnia 10 sierpnia 2009 r. P/09/042 LWR-410-06-02/2009

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 19 sierpnia 2010 r. LBY-4101-04-01/2010 P/10/167 Pan Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, Lublin tel fax

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, Lublin tel fax 1 Lublin, dnia 4 kwietnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU-41006-4-07 P/06/139 Szanowny Pan Wojciech śukowski

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2009 r. P/09/024 LBY-410-07-001/2009 Pan Jarosław Wojciechowski p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-07/2009 P/09/152 Pan Krzysztof LISIECKI Wójt Gminy Piątek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

P/07/002 KAP-41002-3/07 Pan Prof. Zbigniew Czesław Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości

P/07/002 KAP-41002-3/07 Pan Prof. Zbigniew Czesław Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości Warszawa, dnia lutego 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Wiceprezes Józef Górny P/07/002 KAP-41002-3/07 Pan Prof. Zbigniew Czesław Ćwiąkalski Minister Sprawiedliwości WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE Lublin, dnia 9 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41021-1-07 P/07/001 Pan Jarosław Zdrojkowski Marszałek

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek

- 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek - 1 - P/07/132 Wrocław, dnia 20 marca 2008 r. LWR-41047-4/2007 Pan Piotr Kollbek Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą

Bardziej szczegółowo