NAJWYśSZA IZBA KONTROLI TEKST UJEDNOLICONY. Pan Jacek Bąkowski. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYśSZA IZBA KONTROLI TEKST UJEDNOLICONY. Pan Jacek Bąkowski. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 00 400 Warszawa"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji P/08/052 KGP/ /09 ul. Filtrowa 57, Warszawa tel./fax adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P Warszawa Warszawa, 7 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY Pan Jacek Bąkowski Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie ul. Nowy Świat 6/ Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1 (dalej ustawa o NIK), NajwyŜsza Izba Kontroli 2 przeprowadziła w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie (dalej: ARM lub Agencja), kontrolę wykonania planów finansowego oraz rzeczowo-finansowego Agencji w 2008 r. W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 26 marca 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze Wystąpienie. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z zastrzeŝeniami ocenia wykonanie planów finansowego i rzeczowo-finansowego ARM w 2008 r. ZastrzeŜenia dotyczą rzetelności planowania niektórych zadań inwestycyjnych i remontowych Agencji. 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm. 2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji.

2 1. W 2008 r. Agencja realizowała zadania na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki w dniu 17 lipca 2008 r. NiezaleŜnie od powyŝszego planu statutowe zadania w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych 3 ARM wykonywała na podstawie Planu rzeczowo finansowego zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na 2008 r. z kwietnia 2008 r. Przedsięwzięcia związane z gospodarowaniem rezerwami państwowymi gospodarczymi (r. p. g. ) 4, tworzonymi przez Ministra Gospodarki, prowadzone były natomiast w oparciu o wytyczne i doraźne decyzje Ministra, dotyczące tworzenia i zwalniania poszczególnych asortymentów. W praktyce oznaczało to, Ŝe w 2008 r. (podobnie jak w 2007 r.), z przyczyn niezaleŝnych od Agencji, w wyniku braku kompleksowego programu rządowego, obejmującego problematykę r. p. g. oraz zapasów ropy naftowej i produktów naftowych 5, działania w tym zakresie prowadzono jedynie w perspektywie rocznej, a nie długookresowej. Taki sposób regulowania działań ARM utrudnia prowadzenie racjonalnej gospodarki powierzonymi jej zasobami, aczkolwiek przyczyny tego stanu rzeczy nie zaleŝą od działań Agencji. Biorąc pod uwagę te niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne NIK pozytywnie ocenia działania ARM, zmierzające do uzyskania jak najkorzystniejszych wyników poprzez minimalizację kosztów i wydatków związanych z gospodarowaniem rezerwami i zapasami. Minister Gospodarki 6 wyjaśniał, Ŝe istotnym powodem braku moŝliwości sfinalizowania stosownego programu rządowego były trudne do przewidzenia zmiany cen surowców i produktów oraz zmiany kursów walut, a takŝe konieczność przygotowania nowej regulacji prawnej w tym obszarze, to jest projektu ustawy o rezerwach strategicznych. Z wyjaśnień uzyskanych z poszczególnych Biur ARM 7 zajmujących r. p. g. (paliwowymi, materiałowymi, Ŝywnościowymi oraz medycznymi) wynika, Ŝe Agencja nie uczestniczyła w pracach nad stworzeniem takiego programu na lata ARM brała jedynie udział w pracach nad cząstkowym projektem programu tworzenia zapasów państwowych ropy 3 Na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagroŝenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343) ustawa o zapasach ropy naftowej. 4 Na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594) ustawa o r. p. 5 Program tworzenia i utrzymywania rezerw państwowych gospodarczych oraz zapasów ropy naftowej i produktów naftowych na lata Program. 6 Pismo znak: BDG-III JP z dnia 30 marca 2009 r. podpisane przez Podsekretarza Stanu w MG Pana Dariusza Bogdana. 7 Wyjaśnienie Dyrektora BRZ - Pani Joanny Jasińskiej znak BRZps /103/09 z dnia 13 lutego 2009 r.; wyjaśnienie Dyrektora BRI Pana Wiesława Górskiego zał. 2 pisma BRI/076/Z-469/09 z dnia 11 lutego 2009 r. i wyjaśnienie Prezesa ARM - Pana Jacka Bąkowskiego znak BAW-0910-ds.-37/09 z dnia 10 marca 2009 r. pkt. 20 dot. Biura Rezerw Medycznych. 2

3 i produktów ropopochodnych na lata Projekt ten, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, do dnia zakończenia kontroli nie wszedł jednak w Ŝycie. 3. W 2008 r. Agencja prawidłowo zrealizowała plany rzeczowe w zakresie utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych oraz w zakresie administrowania poszczególnymi segmentami r. p. g. Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na 2008 r., ARM, w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o zapasach ropy naftowej, zobligowana była do zakupu 90 tys. ton ropy i pochodnych oraz przeprowadzenia wymiany (rotacji) 5,3 tys. m 3 oleju napędowego i 6,6 tys. m 3 benzyny silnikowej. Wszystkie zadania wynikające z przedmiotowego planu zostały w całości wykonane. Dodatkowo dokonano powiększenia stanów ilościowych zapasów państwowych benzyny silnikowej o 2,5 tys. m 3 i oleju napędowego o 1,8 tys. m 3. W odniesieniu do poszczególnych segmentów r. p. g. realizacja planów przedstawiała się następująco: W segmencie paliw, surowców i materiałów w 2008 r. zakończono proces sprzedaŝy zwolnionych rezerw aluminium, magnezu i Ŝelazochromu. Przychód ARM z tego tytułu wyniósł tys. zł. Stany paliw, smarów i płynów specjalnych były zgodne z planem, poza okresami przejściowymi, gdy dokonywana była rotacja ww. asortymentów. W przypadku dwóch asortymentów paliwa, w związku z rotacjami, planowane stany zostały osiągnięte w styczniu 2009 r. W segmencie rezerw produktów rolnych, produktów i półproduktów Ŝywnościowych, w 2008 r. kontynuowana była realizacja załoŝeń zawartych w Informacji o restrukturyzacji rezerw państwowych gospodarczych dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 stycznia 2005 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. poziom zapasów we wszystkich asortymentach był równy lub wyŝszy od zakładanych wielkości. W segmencie rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych ich stan na koniec 2008 r., w ujęciu wartościowym, wynosił 97,2% planu. Przyczyną tego niewielkiego odstępstwa od planu było przede wszystkim zwolnienie z rezerw, realizowane w ramach programu pilotaŝowego, tzw. Medycznego Mobilnego Zestawu Ratunkowego. 4. NIK nie zgłasza zastrzeŝeń do sprawozdawczości w zakresie r. p. g. i zapasów paliw. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o zapasach ropy naftowej Agencja przedkładała Ministrowi Gospodarki w ustalonych terminach (45 dni od końca miesiąca, następującego po upływie okresu sprawozdawczego) półroczne i roczne sprawozdania o stanie zapasów 3

4 interwencyjnych i zapasów handlowych, ich strukturze oraz miejscach magazynowania. Minister Gospodarki nie wnosił uwag do tych sprawozdań. Z rocznego sprawozdania za 2008 r. wynika, Ŝe Polska, jako kraj członkowski UE wypełniła ciąŝący na niej, na podstawie odpowiednich dyrektyw 8,obowiązek utrzymywania zapasów interwencyjnych 9 paliw ciekłych w wysokości odpowiadającej 90 dniowej konsumpcji. Poziom ten wyniósł 105,6 dnia. W odniesieniu do r. p. g., stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów 10, Prezes ARM terminowo przekazał Ministrowi Gospodarki informację półroczną 11 i roczną 12 o stanie tych rezerw. 5. NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej Agencji w 2008 r. W ustawie budŝetowej na 2008 r. 13 ustalono dla Agencji: przychody ogółem w kwocie tys. zł, koszty ogółem w wysokości tys. zł, a wynik finansowy netto (strata) na poziomie tys. zł. W planie finansowym ARM po zmianach, ustalono ostatecznie uzyskanie przychodów w wysokości tys. zł oraz poniesienie kosztów w wysokości tys. zł. W konsekwencji wynik finansowy netto (strata) miała wynieść tys. zł. W rzeczywistości Agencja w 2008 r. poniosła stratę w kwocie tys. zł, to jest wyŝszą niŝ w planie po zmianach, natomiast niŝszą od wielkości przyjętej w ustawie budŝetowej. Wynikało to głównie z powiększenia w 2008 r. kosztów operacyjnych o kwotę odpisów aktualizujących wartość zapasów i rezerw (przede wszystkim benzyn, z powodu spadku ich cen na rynku), w wysokości tys. zł. W związku z otrzymaniem w grudniu 2008 r. dotacji celowej w kwocie tys. zł na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z wymianą paliw lub kosztów utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych 14, w dniu 30 grudnia 2008 r. 15 Agencja przesłała do Ministra Gospodarki informację o zmianie zatwierdzonego planu, po wprowadzeniu stosownych korekt. 8 Dyrektywa 68/414/EEC zaktualizowana Dyrektywami 72/425/EEC i 98/93/EEC. Wersja ujednolicona Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. Dz. U. UE. L Zapasy państwowe paliw ciekłych utrzymywane przez ARM i zapasy obowiązkowe paliw ciekłych utrzymywane przez producentów i handlowców. 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 5 poz. 15). 11 Pismo ARM znak: BFK-fn-0315/0-140/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r. 12 Pismo ARM znak: BAW-0910-ds.-37/09 z dnia 10 marca 2009 r. 13 Ustawa budŝetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 117). 14 Umowa Nr 65/DRO/50003/2008 zawarta z Ministrem Gospodarki w dniu 17 grudnia 2008 r. 15 Pismo ARM znak BFKpl /08 z dnia 30 grudnia 2008 r. 4

5 5.1. NIK pozytywnie ocenia wykonanie planu przychodów Agencji oraz sposób rozliczenia dotacji budŝetowych. W 2008 r. ARM uzyskała przychody w łącznej kwocie tys. zł, stanowiącej 110,3 % planu. Głównymi pozycjami przychodów były wpływy ze sprzedaŝy rezerw i zapasów państwowych wynoszące tys. zł (75,0% przychodów) oraz dotacje celowe z Ministerstwa Gospodarki tys. zł (19,8 % przychodów). Przychody finansowe wyniosły tys. zł (2,1 %). W 2008 r. Agencja otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości tys. zł, na podstawie dwóch umów zawartych z Ministrem Gospodarki 16. Kwota tys. zł przeznaczona została na zakup ropy naftowej i produktów naftowych do zapasów państwowych, a kwota tys. zł na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z wymianą paliw lub kosztów utrzymywania zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych. Z dostępnej w ARM dokumentacji wynika, Ŝe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokości. Sprawozdania z rozliczenia tych środków Agencja złoŝyła Ministrowi Gospodarki w dniach 27 października 2008 r. oraz 5 marca 2009 r. Minister Gospodarki zaakceptował obydwa sprawozdania ARM nie zgłaszając uwag do zawartych w nich rozliczeń NIK pozytywnie ocenia fakt, Ŝe w 2008 r. o 20% wzrosły przychody Agencji z najmu wolnych powierzchni magazynowych (z tys. zł w 2007 r. do tys. zł w 2008 r.). Przeciętne wykorzystanie powierzchni magazynów w roku 2008 było o 4,8 % większe niŝ w 2007 r., w tym powierzchni wynajmowanych kontrahentom zewnętrznym (pod tzw. towary obce) o 5,3%. Przyjmując natomiast do porównań stan wykorzystania na koniec 2008 r. (w porównaniu stanu z końca 2007 r.) odnotowano obniŝenie stopnia wykorzystania tych powierzchni (odpowiednio z 82% do 72,5%). Wynikało to z przyczyn niezaleŝnych od Agencji (zmniejszenie produkcji cukru przez cukrownie w Polsce i rezygnacja z usług przechowalniczych w tym asortymencie, a takŝe stale zwiększająca się podaŝ nowoczesnych magazynów o wysokim standardzie technicznym, z przeznaczeniem na wynajem). 6. NIK nie zgłasza uwag do celowości ponoszonych przez Agencję w 2008 r. kosztów realizacji planowanych zadań. ZastrzeŜenia wzbudza natomiast sposób planowania kosztów z tytułu akcyzy i VAT. ARM poniosła koszty w kwocie tys. zł, tj. 110,9 % planu po zmianach. Głównymi pozycjami kosztów były tzw. koszty pozostałe ( tys. zł - 49,9% kosztów 16 Nr 65/DRO/50003 z dnia 16 maja 2008 r. i Nr 65/DRO/50003/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. 5

6 ogółem), w ramach których główną pozycję stanowiła wartość sprzedanych rezerw i zapasów w cenach zakupu tys. zł. Drugą znaczącą pozycją były koszty usług obcych ( tys. zł - 30,7% kosztów ogółem), obejmujące głównie utrzymanie rezerw i zapasów w magazynach obcych tys. zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano tys. zł (3,9 % kosztów ogółem). Przekroczenie planu kosztów wynikało ze znacznego wzrostu podatków i opłat, głównie akcyzy i VAT. W 2007 r. koszty akcyzy i VAT wyniosły tys. zł. W planie na 2008 r. (po zmianach) przyjęto natomiast, Ŝe koszty te wyniosą zaledwie 150 tys. zł, tj. 1,3% poziomu ich faktycznego wykonania z 2007 r. W rzeczywistości koszty z tego tytułu wyniosły w ubiegłym roku tys. zł, tj. przeszło 700 razy więcej niŝ planowano. Prezes ARM Jacek Bąkowski wyjaśnił 17, Ŝe nastąpiło to głównie z powodu innego niŝ przewidywano sposobu rozliczeń przez nabywców, paliw zakupywanych od Agencji w ramach rotacji lub zwolnień. W procesie zakupu paliw od ARM, kontrahenci stosują dwie formy odbioru zakupionego produktu, to jest jednorazowe przejęcie całego paliwa w pojemności zbiornikowej w składzie podatkowym, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub odbiór paliwa partiami na środki transportowe (cysterny, autocysterny) z wyprowadzeniem ze składu podatkowego. W tym drugim przypadku cena paliwa zawiera podatek akcyzowy i opłatę paliwową. Zdaniem Agencji na etapie planowania bardzo trudno jest przewidzieć, która forma odbioru paliwa będzie dominowała w danym roku planistycznym. ZaleŜy ona bowiem od bieŝącej sytuacji rynkowej. W 2008 r., w związku z bardzo duŝą dynamiką zmian cen na rynku paliwowym, kontrahenci odbierali paliwo głównie małymi partiami, z wyprowadzeniem ze składu podatkowego, w ilościach wynikających z bieŝących potrzeb rynkowych, co pociągało za sobą konieczność naliczenia przez ARM podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej. Nie negując argumentacji zawartej w powyŝszym wyjaśnieniu, NIK stoi na stanowisku, Ŝe planowanie kosztów akcyzy i VAT powinno uwzględniać moŝliwość zmiany preferencji nabywców paliw, co do sposobu przejmowania kupionego towaru Agencja w 2008 r. realizowała zadania zmierzające do podniesienia poziomu technicznego infrastruktury magazynowej. NIK negatywnie ocenia fakt, Ŝe do planu zadań wpisano dwa przedsięwzięcia, z których jedno nie było naleŝycie przygotowane, a drugie niecelowe. 17 Pismo znak BAW-09-ds.-37/09 z dnia 10 marca 2009 r. podpisane przez prezesa ARM Pana Jacka Bąkowskiego. 6

7 Na wydatki inwestycyjne i remontowe ARM w 2008 r. zaplanowano tys. zł, a faktyczne wydatkowano 2 415,2 tys. zł (75,5 %). W wyniku przeprowadzonych prac modernizacyjnych magazynów w Ełku, Niemcach i Szepietowie - nastąpiło zwiększenie powierzchni magazynowej (z m 2 w 2007 r. do m 2 w 2008 r.), a takŝe polepszenie warunków przechowywania w innych magazynach. Działania dla polepszenia warunków przechowywania realizowano między innymi poprzez: wymianę pokrycia dachów magazynów wraz z ich termoizolacją (składnice: w Lisowicach, Niemcach i Strzałkowie), wymianę samego pokrycia dachu magazynów bez termoizolacji (składnica w Ełku), modernizację posadzek magazynów (składnice: w Ełku, Niemcach i Szepietowie), zakupy osuszaczy powietrza (składnice: w Komorowie, Lublińcu, Wąwale i Szepietowie), zakupy wózków widłowych i paletowych (składnice: w Lublińcu, Strzałkowie, Resku i Ełku). Niewykonanie w pełni załoŝonego planu spowodowane było przede wszystkim opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji niektórych inwestycji, ze względu na zatwierdzenie przez Ministra Gospodarki planu finansowego ARM w połowie 2008 r. Przykładowo, w 2008 r. na budowę oczyszczalni ścieków w Składnicy ARM w Wąwale, w której przechowywane są rezerwy medyczne, przewidziano nakłady w wysokości 150 tys. zł. Faktycznie zrealizowana wartość robót wyniosła zaledwie 23,3 tys. zł, tj. 15,5 % planowanej wielkości (wykonano jedynie dokumentację techniczną tego przedsięwzięcia). NIK krytycznie ocenia natomiast fakt, Ŝe w wyniku niewłaściwego przygotowania zadania, przeniesiono na 2009 r., cześć zaplanowanych nakładów na budowę zintegrowanego systemu teleinformatycznego Agencji (plan tys. zł, wykonanie 19,6 tys. zł) i instalacji okablowania (plan 510 tys. zł, wykonanie 29,7 tys. zł). Umieszczono takŝe w planie nakłady na realizację remontu pomieszczeń Kancelarii Tajnej w Oddziale ARM w Katowicach (12 tys. zł), który to remont (związany ze zmianą pomieszczenia) uznany został następnie za niekonieczny. Koncepcja rozwoju informatyzacji ARM, przewidziana we wstępnej wersji planu Agencji na 2008 r., przedłoŝonej Ministrowi Gospodarki przez poprzedniego Prezesa ARM, została przez Ministra zakwestionowana w dniu 29 kwietnia 2008 r. 18 Minister polecił sporządzenie szczegółowego harmonogramu działań odnośnie zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz przedstawienie załoŝeń organizacji i funkcjonowania tego systemu, a takŝe nakazał nie podejmować Ŝadnych działań do czasu akceptacji tych dokumentów. 18 Pismo Ministra Gospodarki znak DSO-II L/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. podpisane przez Sekretarza Stanu w MG Pana Adama Szejnfelda. 7

8 Realizując te zalecenia Prezes Agencji Pan Jacek Bąkowski powołany na to stanowisko z dniem 26 czerwca 2008 r. wstrzymał dotychczasowe prace w tym zakresie. W dniu 1 sierpnia 2008 r. utworzono w strukturze ARM Biuro Teleinformatyki, a następnie powołano (w listopadzie 2008 r.) Zespół ds. opracowania załoŝeń do projektu budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego obsługę procesów realizowanych w Agencji. Zakończenie prac Zespołu i opracowanie załoŝeń przewidziano na 2009 r. 7. W ocenie NIK system kontroli finansowej w ARM odpowiada wymaganiom wynikającym z art. 48 ustawy o finansach publicznych 19, tj. zapewnia przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Izba pozytywnie ocenia funkcjonowanie audytu wewnętrznego Agencji. W 2008 r. zrealizowano 12 zadań, dotyczących między innymi: zarządzania siecią informatyczną, wynajmowania kontrahentom wolnych powierzchni magazynowych, prowadzenia sprzedaŝy rezerw medycznych, prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej rezerw Ŝywnościowych i systemu rozliczania podatku VAT. Wydane zostały 64 zalecenia, które miały na celu między innymi: usprawnienie badanych procesów, poprawę efektywności mechanizmów kontroli wewnętrznej i poprawę systemu monitorowania procesów. Wszystkie powyŝsze zalecenia zostały przyjęte przez jednostki audytowane do realizacji W 2008 r. Biuro Kontroli Wewnętrznej Agencji przeprowadziło 75 kontroli. W trakcie 32 kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające głównie na błędnych naliczeniach wielkości zapasów obowiązkowych (18 kontroli) lub niedoborze produktów (16 kontroli). Stwierdzono, Ŝe w przypadku niektórych kontroli, pomimo upływu dłuŝszego czasu, brak było informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. Z wyjaśnień Prezesa ARM wynika, Ŝe Biuro Kontroli Wewnętrznej na bieŝąco monitoruje sposób realizacji wniosków pokontrolnych. W ocenie NIK monitoring ten nie był jednak skuteczny. Przykładowo: w zakresie r. p. g. Ŝywnościowych w przypadku 4 kontroli, w trakcie których wykazano brak planu ochrony, przedsiębiorcy do których skierowano wystąpienia nie poinformowali o realizacji zaleceń, pomimo Ŝe kontrole te przeprowadzone zostały w I kwartale 2008 r. (2 kontrole), w II kwartale 2008 r. (2 kontrole) i w III kw r. (1 kontrola), w zakresie r. p. g. produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w przypadku 6 kontroli, w trakcie których wykazano równieŝ brak planu ochrony, przedsiębiorcy nie 19 Dz. U. Nr 249, poz ze zm. 8

9 poinformowali o realizacji zaleceń, pomimo Ŝe kontrole te przeprowadzone zostały w pięciu przypadkach w I kwartale i jedna w II kwartale 2008 r. W 2009 r. Biuro Kontroli Wewnętrznej ARM planuje przeprowadzenie kontroli sprawdzających u tych przedsiębiorców, do których skierowane były zalecenia pokontrolne. 8. NIK wydaje opinię bez zastrzeŝeń, dotyczącą zarówno formalnej poprawności dowodów księgowych (badanie zgodności) jak i wiarygodności ksiąg rachunkowych Agencji. Funkcjonowanie systemu księgowości, zweryfikowane zostało przy uŝyciu narzędzia informatycznego. Populację stanowiły dowody księgowe stanowiące podstawę płatności, wystawione z datą do 31 grudnia 2008 r. oraz odpowiadające im zapisy księgowe łącznie pozycji o łącznej wartości zł. Z tak określonej populacji wyłączono wszystkie wydatki dotyczące zakupów środków trwałych, poniesione w styczniu, lipcu i grudniu 2008 r. na kwotę łączną zł (22 faktury). Wytypowano je w tzw. doborze celowym i skontrolowano w 100 %, nie stwierdzając nieprawidłowości. Do szczegółowego badania wylosowano (metodą losowania prostego) 232 dowody księgowe, o łącznej wartości zł. Badanie przeprowadzono pod kątem prawidłowości wystawienia dowodu, jego opisu i sposobu zaksięgowania, kontroli bieŝącej i dekretacji, a takŝe prawidłowości dokonanego zakupu, biorąc pod uwagę zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak i uregulowania wewnętrzne, obowiązujące w ARM. Kontrola tych dowodów i zapisów księgowych z nimi związanych nie wykazała nieprawidłowości. Izba nie zgłasza zastrzeŝeń co do prawidłowości przeprowadzenie inwentaryzacji ARM ani do rzetelności sporządzenia i terminowości przekazywania sprawozdań Rb-N i Rb-Z za 2008 r. Biorąc pod uwagę powyŝsze oceny i uwagi, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli przedstawia następujące wnioski: 1) Zwiększenie dokładności planowania kosztów Agencji z tytułu akcyzy i VAT. 2) Zapewnienie rzetelności przygotowania oraz celowości umieszczania zadań inwestycyjnych i remontowych w planach Agencji. 3) Skuteczne monitorowanie przez Biuro Kontroli Wewnętrznej ARM stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych oraz egzekwowanie niezwłocznego nadsyłania informacji tym zakresie przez kontrolowanych przedsiębiorców. 9

10 NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Prezesa o nadesłanie, w terminie 14 dni daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego,przysługuje Prezesowi prawo zgłoszenia do Dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji, o której wyŝej mowa, liczy się stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyŝszych zastrzeŝeń. (-) Andrzej Otrębski Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli 10

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-02-01/2014 Nr ewid. 114/2014/P14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi [tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Odwoławczej w NajwyŜszej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2008 r.] Łódź, dnia 24

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, Sprawy organizacyjne

Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, Sprawy organizacyjne Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, zwanego w dalszej części protokołu Krajowym Biurem Wyborczym lub KBW. Kierownikiem Krajowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 27 Informatyzacja

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 27 Informatyzacja N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4100-001-03/2014 Nr ewid. 73/2014/P/14/001/KAP Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny KPS-4100-06-01/2013 P/13/108 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Rozstrzygającej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU

NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU NAJWY SZA IZBA KONTROLI ANALIZA WYKONANIA BUD ETU PA STWA I ZA O E POLITYKI PIENI NEJ W 2009 ROKU Warszawa czerwiec 2010 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Nr ewid. 141/2010/KBF Nr ewid. 142/2010/KBF ANALIZA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów

Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Stanisław Jarosz KBF-41018-2/08 P/08/025 Warszawa, 26 stycznia 2009 r. Pan Jan Vincent Rostowski Minister Finansów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT OBRONY NARODOWEJ KON.410.001.00.2015 Nr ewid. 97/2015/P/15/001/KON Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 29 Obrona

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PROTOKÓŁ KONTROLI Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61 (nr kodu 01-673), REGON 000080507, zwanego w dalszej części protokołu Instytutem lub IMGW. Dyrektorem Instytutu

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 15/00 Sądy powszechne

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 15/00 Sądy powszechne N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO KPB-4100-001-02/2014 Nr ewid. 100/2014/P/14/001/KPB Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo