EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BROSZURA Komisja Europejska

2 Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: (*) Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty. Wiele informacji na temat Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie. Są one dostępne za pośrednictwem portalu Unii Europejskiej (http://europa.eu). Unia Europejska, 2010 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydane w Belgii. WYDRUKOWANE NA PAPIERZE NIE ZAWIERAJĄCYM CHLORU. WAŻNA INFORMACJA Informacje zawarte w tej broszurze pochodzą z raportu opracowanego przez Bernard Brunhes International (BBI, w ramach kontraktu Przegląd działań finansowanych z EFS w krajach UE. Raport zatytułowany Europejski Fundusz Społeczny i przedsiębiorczość został napisany przez Gunther Fehlinger i Tanja El-Nemr i jest dostępny na stronie

3 Przedsiębiorczość i sektor MŚP w centrum zainteresowania UE Nowe firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ważne źródła pracy w Europie, dlatego też w niedawnych politykach UE uznano za konieczne stworzenie korzystniejszego klimatu dla MŚP i przedsiębiorców. Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2000) ustaliły ramy pomocy dla rozwoju sektora MŚP i pobudzania przedsiębiorczości. Zarówno państwa członkowskie, jak i UE podejmują obecnie wysiłki w celu zwiększenia liczby i podniesienia jakości nowych przedsiębiorstw, usunięcia istniejących przeszkód w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz obniżenia kosztów i skrócenia owego procesu dzięki uproszczeniu stosownych przepisów i uregulowań prawnych. W 2004 r. Komisja Europejska opublikowała Plan działania: europejski plan na rzecz przedsiębiorczości (tekst dostępny w całości na stronie którego celem jest zachęcenie większej liczby obywateli do rozpoczynania działalności gospodarczej oraz zapewnienie pomocy firmom już istniejącym. Plan ten powstał w celu stworzenia ram strategicznych na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości i zawiera podstawowe cele, które cała UE i decydenci w poszczególnych państwach członkowskich zamierzają osiągnąć w takich pięciu strategicznych dziedzinach jak: stymulacja przedsiębiorczych sposobów myślenia, zachęcanie większej liczby obywateli do rozpoczynania działalności gospodarczej, wyposażanie przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające rozwój i konkurencyjność, polepszanie przepływu środków finansowych oraz stworzenie przyjaźniejszych dla przedsiębiorców przepisów prawnych i procedur administracyjnych. W oparciu o powyższe zasady Unia Europejska opracowała szereg polityk, których ukoronowaniem stał się opublikowany w 2009 r. program Small Business Act for Europe (tekst dostępny w Internecie pod adresem zawierający ramy polityki UE w dziedzinie przedsiębiorczości i MŚP. Program ten ostatecznie potwierdził mocne osadzenie polityki na rzecz MŚP w głównym nurcie procesu decyzyjnego UE. MŚP postrzega się dziś jako fundament gospodarki europejskiej, bowiem dostarczają miejsca pracy dla milionów obywateli Wspólnoty i stanowią podstawę innowacji gospodarczej. 1

4 Europejski Fundusz Społeczny w pigułce Jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego jest promowanie zatrudnienia w UE. Fundusz pomaga państwom członkowskim lepiej przygotować pracowników i przedsiębiorstwa europejskie do stawienia czoła nowym, globalnym zmianom. Współfinansuje inicjatywy wspierane przez krajowe środki publiczne i prywatne. Strategia i budżet EFS są negocjowane i ustalane między państwami członkowskimi reprezentowanymi w Radzie Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Na tej podstawie państwa członkowskie przygotowują siedmioletnie programy operacyjne, które są następnie zatwierdzane przez Komisję Europejską. Programy operacyjne : wszystkie wydatki poniesione przez państwa członkowskie (w mln EUR) do 2 września 2008 r. Państwo członkowskie Wydatki Państwo członkowskie Wydatki Austria Luksemburg 47 Belgia Łotwa 115 Cypr 22 Malta 9 Czechy 297 Niemcy Dania 779 Polska Estonia 71 Portugalia Finlandia Słowacja 241 Francja Słowenia 60 Grecja Szwecja Hiszpania Węgry 288 Holandia Wielka Brytania Irlandia Włochy Litwa 166 Powyższe liczby nie obejmują Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która była również finansowana przez EFS w latach

5 EFS fakty i liczby Większośc informacji zawartych w tej broszurze dotyczy okresu W 2000 roku środki z EFS zostały przyznane ówczesnym 15 państwom członkowskim UE. Dodatkowe programy finansowane z EFS uruchomiono w roku 2004 w celu uwzględnienia priorytetów 10 nowych państw członkowskich. Poniżej przedstawiono dane liczbowe obrazujące rozmiar interwencji EFS: EFS W ramach ponad 200 programów operacyjnych wydano łącznie 105 mld euro (do sierpnia 2008), z czego ponad połowa finansowana była z EFS (54 mld EUR), a pozostała kwota pochodziła z krajowych środków publicznych (45 mld) i środków prywatnych (6 mld euro) w państwach członkowskich. Ponad 75 milionów ludzi zostało bezpośrednio objętych działaniami EFS, co stanowi około 24% całej ludności UE między 16. a 64. rokiem życia. EFS jest zaangażowany w promowanie równości szans. Z działań finansowanych przez EFS w równej mierze skorzystali przedstawiciele obu płci: 52% beneficjentów stanowiły kobiety, a 48% mężczyźni. EFS pomógł w przygotowaniu młodych ludzi do znalezienia pracy: 37% wszystkich uczestników projektów były to osoby między 16. a 25. rokiem życia. EFS wspiera inicjatywy mające na celu utrzymanie pracowników na rynku pracy, zwłaszcza w obliczu starzejącej się siły roboczej: 7% uczestników EFS to osoby powyżej 55. roku życia. Wśród beneficjentów EFS 54% uczestników to bezrobotni, 38% to osoby czynne zawodowo, a 8% to osoby nieaktywne, które nie mogły zdobyć i utrzymać zatrudnienia. Badania ewaluacyjne i analizy danych pokazują, że od 40 do 80 procent (czyli średnio połowa) bezrobotnych uczestników programu znajduje zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy od momentu jego zakończenia. EFS Wstępne dane na temat aktualnych programów wskazują, że z działań wspieranych przez EFS w latach 2007, 2008 i 2009 skorzystało już 18 milionów osób. 17% uczestników tych działań należy do defaworyzowanych grup społecznych, takich jak migranci, mniejszości, niepełnosprawni, Romowie, byli skazańcy, itd. 3

6 Przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw Przez ostatnie dziesięć lat Europejski Fundusz Społeczny nie tylko podkreśla, jak ważne jest wspieranie przedsiębiorczości, ale również podejmuje w tej dziedzinie konkretne działania. W okresie programowania przedsiębiorczość była wspierana w formie promowania tworzenia miejsc pracy, kształtowania zdolności pracowników do adaptacji, innowacji oraz potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy. Z kolei bieżący okres programowania bazuje na wynikach poprzedniego okresu i intensyfikuje działania wspierające tworzenie firm, przedsiębiorczość oraz MŚP w ogóle. Działania EFS zorientowane na przedsiębiorczość można podzielić na trzy główne kategorie: promocję ducha przedsiębiorczości, wspieranie MŚP oraz tzw. przedsiębiorczość społeczną. Inicjatywy współfinansowane ze środków EFS na rzecz promocji ducha przedsiębiorczości obejmowały dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, doradztwo w dziedzinie kariery, promowanie kultury przedsiębiorstwa oraz szkolenia dla osób samozatrudnionych i przedsiębiorców. W latach inicjatywy takie zrealizowano w 20 państwach członkowskich w ramach 249 działań. W tym samym okresie 23 państwa członkowskie podjęły 299 działań wspierających MŚP. Inicjatywy obejmowały pomoc osobom bezrobotnym i zainteresowanym samozatrudnieniem, promocję zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz innowację w MŚP, jak również dotacje na rzecz istniejących MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z kolei 44 działania wspierane w ramach EFS oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowane w latach dotyczyły przedsiębiorczości społecznej. Działania w tym zakresie koncentrowały się bardziej na wspieraniu grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i często dotyczyły kwestii uczestnictwa społecznego, z naciskiem na samozatrudnienie, znalezienie pracy i tworzenie firm. 4

7 Wspieranie innowacji i kreatywności jako sposób tworzenia miejsc pracy Działania na rzecz przedsiębiorczości są niezbędne z punktu widzenia realizacji potencjału innowacyjności i kreatywności każdego z młodych przedsiębiorców. Dla przykładu, w okresie Finlandia wspierała rozwój inkubatorów biznesu. Działania współfinansowane ze środków EFS objęły tworzenie sieci pomiędzy uniwersytetami w celu pobudzania inicjatyw związanych z inkubatorami biznesu oraz promowania kultury przedsiębiorczości wśród studentów i ich współpracy z przedsiębiorstwami. Kolejny aspekt pobudzania innowacji i tworzenia miejsc pracy dotyczy zarządzania zmianą pokoleniową w firmach. Przykład: Zmiana pokoleniowa w fińskich MŚP W Finlandii EFS wsparł program pod nazwą ViestinVaihto ( Zmiana pokoleniowa ), w ramach którego przedsiębiorstwa otrzymywały pomoc w przygotowaniu się do przekazania przez starszych pracowników stanowisk młodszym pracownikom i/lub nawet do zmiany właściciela. Owo wsparcie zapewniono dzięki udziałowi fińskich ośrodków ds. rozwoju gospodarczego i zatrudnienia (FEEDC), które zaoferowały konsultacje ważnych procesów podejmowania decyzji, np. badania warunków korzystnych dla następców, określania wartości przedsiębiorstwa, aspektów prawnych oraz różnych opcji finansowych przekazania firmy nowemu właścicielowi. Pod koniec realizacji programu uczestniczący w nim przedsiębiorcy otrzymali wszechstronny plan zmiany/przekazania firmy wraz z zalecanymi działaniami. Z projektu, który rozpoczęto w roku 2002, skorzystało 800 MŚP, z których większość zatrudniała poniżej 50 pracowników. Jako że projekt zakończył się sukcesem, nowy rodzaj usług doradczych trafił do stałej oferty ośrodków FEEDC i do dziś stanowi jej często wykorzystywany element. EFS w dalszym ciągu wspiera innowację i kreatywność. Na przykład obecnie Fundusz współfinansuje duński projekt pod hasłem Następne pokolenie. Projekt ten opiera się na najszerzej zakrojonej w historii kraju współpracy pomiędzy uniwersytetami i kopenhaskimi organizacjami działającymi na rzecz wzrostu. Jego celem jest wzmocnienie umiejętności i poszerzenie wiedzy studentów w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji z myślą o stworzeniu zdrowej kultury przedsiębiorczości. Takiej, w której studenci, firmy i nauczyciele mogliby współpracować, aby wspierać przyszłe pokolenia w skuteczniejszym budowaniu wzrostu gospodarczego. 5

8 Krótki przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i MŚP w latach W 24 państwach członkowskich zrealizowano na rzecz przedsiębiorczości i MŚP 425 działań w ramach 173 programów operacyjnych. EFS podjął wyzwanie związane udostępnieniem rynku przedsiębiorczości osobom dyskryminowanym i znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, a ponadto znacząco przyczynił się do osiągnięcia celu pełnego zatrudnienia zapisanego w strategii lizbońskiej. EFS objął wsparciem 13 mln osób oraz pomógł w stworzeniu ponad firm oraz przeszło miejsc pracy i nowych firm. Z działań na rzecz przedsiębiorczości korzysta tyle samo kobiet, co mężczyzn. Połowa uczestników ma zaledwie niepełne wykształcenie średnie. Oprócz pomocy przedsiębiorcom indywidualnym lub potencjalnym, EFS wspierał szereg działań na rzecz organizacji. Zgodnie z dostępnymi danymi skorzystało z nich blisko firm. Większość z nich to MŚP. Cele dotyczące wspierania MŚP i promowania przedsiębiorczości pochłonęły znaczne środki: na realizację wybranych 425 działań wydano 23,5 mld euro (22% całkowitych wydatków EFS). Udział EFS wyniósł 11,9 mld euro. Dzięki tak intensywnemu wspieraniu przedsiębiorczości EFS umożliwił wielu osobom, często prowadzącym działalność na odległych obszarach i/lub całkowicie wykluczonym z rynku pracy, stać się aktywnymi graczami na rynku przedsiębiorczości, który jest bardziej dostępny dla osób w najtrudniejszej sytuacji oferuje większą elastyczność i dostosowanie do specyficznych możliwości i potrzeb. 6

9 Krótki przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i MŚP w latach Działania na rzecz przedsiębiorczości uwzględniono w 213 osiach priorytetowych obejmujących 101 programów operacyjnych w 24 państwach członkowskich. Środki przeznaczone na powyższe 213 osi priorytetowych wynoszą 65,3 mld euro (z funduszy EFS oraz źródeł krajowych i prywatnych). Udział EFS w tej kwocie to 64%. Według raportów z działań na rzecz przedsiębiorczości zrealizowanych w latach 2007, 2008 i 2009 współfinansowanych przez EFS skorzystało ponad 9,1 mln uczestników. Największą liczbę beneficjentów zanotowano we Włoszech i Francji. Wstępne dane wskazują, że 37% tych osób było zatrudnionych (w tym 8% samozatrudnionych), 32% pozostawało bez pracy, a 31% było biernych zawodowo; 50% uczestników stanowiły kobiety, a 47 % uczestników miało wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej. EFS w dalszym ciągu wspiera szereg inicjatyw na rzecz MŚP. Dane z lat 2007 i 2008 świadczą o tym, że z pomocą EFS powstało do tej pory prawie firm. Oprócz nowych przedsiębiorców kolejną ważną grupę docelową stanowią osoby samozatrudnione: w latach z działań EFS skorzystało ponad takich osób. 7

10 Promocja ducha przedsiębiorczości Kluczowe znaczenie ma podnoszenie świadomości wśród młodzieży i wprowadzanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości do szkół i uniwersytetów. Jak pokazują poniższe przykłady działań z poprzedniego i bieżącego okresu programowania, postulat ten zrealizowano w wielu państwach członkowskich. Przykład: EFS pomaga promować przedsiębiorczość wśród polskich studentów Od roku 2000 r. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza promuje przedsiębiorczość wśród studentów i pracowników za pośrednictwem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Fundacja aktywnie zachęca do zakładania nowych firm organizując, na przykład, konkursy dla autorów biznesplanów. W 2005 r. EFS rozpoczął wspieranie jej działań i sfinansował dwie edycje konkursu w województwie wielkopolskim w ramach programu Pomysł na biznes - promocja przedsiębiorczości akademickiej. W ramach konkursu przeprowadzono etap konsultacji, do którego dopuszczono 116 uczestników. Poświęcono go aspektom prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, tworzeniu biznesplanu oraz wyszukiwaniu źródeł finansowania. Konsultacjom tym towarzyszyły warsztaty z księgowości i zagadnień podatkowych, sprzedaży oraz opracowywania strategii marketingowych. W konkursie wyłoniono 28 laureatów. Wszyscy założyli własne firmy. 24 uczestników otrzymało również środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 75% kosztów całkowitych; 60% procent uczestników 2. edycji konkursu stanowiła młodzież poniżej 25. roku życia. 8

11 Przykład: Niemcy zakorzenianie kultury przedsiębiorczości w edukacji W Niemczech EFS pomaga w podnoszeniu świadomości w zakresie przedsiębiorczości, rozumianej jako jednej z możliwych opcji kariery zawodowej w ramach szkolnictwa wyższego. Działanie to jest realizowane we współpracy z Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Technologii w ramach programu EXIST. Program ten zakłada wdrożenia 63 projektów mających na celu wprowadzenie kultury przedsiębiorczości w uniwersytetach i w instytucjach badawczych. Celem programu jest przedstawienie przedsiębiorczości jako atrakcyjnej alternatywy zawodowej już na wczesnym etapie życia młodzieży. Zamierzenie to oznacza również konieczność podniesienia poziomu wiedzy naukowej uczestników, stanowiącej wartość dodaną z punktu widzenia gospodarki, wykształcenia u nich kwalifikacji przystosowanych do aktualnego popytu oraz silniejszego wspierania osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności. Kolejnym celem programu EXIST jest zwiększenie odsetka pomyślnie działających start-upów w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W latach omawiany program EXIST pomógł w kształtowaniu ducha przedsiębiorczości na 46 uniwersytetach i w ośrodkach badawczych. EFS wspomaga również aktywnych przedsiębiorców i osoby samozatrudnione w rozwijaniu już posiadanej i nabywaniu najnowszej wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości. Przykładem takiej działalności i ogólnej reakcji EFS na kryzys gospodarczy, może być działanie podjęte w Hiszpanii, gdzie Fundusz współfinansuje inicjatywę regionalną, która ma posłużyć jako platforma szkoleniowodoradcza dla przedsiębiorców. Program ten ma na celu tworzenie firm wyposażonych w lepszą wiedzę i będących w dogodnej pozycji, aby skutecznie zmierzyć się z kryzysem ekonomicznym. Dlatego kluczowa zasada motywacji zastosowana w programie polega na przyznawaniu dyplomu wyłącznie tym uczestnikom, którzy samodzielnie opracują biznesplan dotyczący umiędzynaradawiania własnej działalności. 9

12 Wsparcie EFS dla małych i średnich przedsiębiorstw EFS świadczy pomoc na rzecz MŚP za pomocą różnych sposobów, np. przez zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej, działania wspierające zmianę i innowację w organizacji oraz dotacje dla osób samozatrudnionych i dla MŚP. Dokładne raporty na temat wyników zrealizowanych inwestycji przedstawiły Hiszpania i Słowacja: w Hiszpanii powstało ponad miejsc pracy, natomiast na Słowacji przeszło Przykład: Creative Launchpad, Wielka Brytania Creative Launchpad to projekt na rzecz wspierania innowacyjnego biznesu mający na celu pomoc firmom i osobom prywatnym w realizacji potencjału w kreatywnych sektorach przemysłowych w regionie West Midlands. Projekt został sfinansowany w ramach regionalnego planu EFS w zakresie współfinansowania działań Rady ds. Kształcenia i Umiejętności (LSC). Realizację projektu rozpoczęto w roku 2003 i od tej pory z doradztwa świadczonego w jego ramach skorzystało 900 osób, a kolejnych 100 zostało wspartych przy rozpoczynaniu działalności. Ponadto 300 aktywnych firm zdobyło w ten sposób środki na rozwój działalności. Po tak pomyślnym wyniku na potrzeby projektu przeznaczono dalsze funtów szterlingów, aby dodatkowo pomóc 400 przedsiębiorcom i firmom. EFS w dalszym ciągu wspiera zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne w planowaniu rozpoczęcia własnej działalności, na przykład przez dotacje i doradztwo. Przykład: Dotacje dla przedsiębiorców we Włoszech EFS pomaga obecnie młodzieży i innym zainteresowanym na Sardynii w rozwijaniu lub zakładaniu własnych firm ze środków uzyskanych z mikrokredytów. Kwota kredytu wynosi od do euro. Nie wymaga on przedstawiania żadnych gwarancji ani nie wiąże się ze spłatą odsetek, a okres spłaty wynosi sześć lat. Program ten jest szczególnie korzystny dla osób należących do grup w najtrudniejszej sytuacji, które mają realny pomysł na udany biznes, ale z różnych powodów nie mogą liczyć na komercyjny kredyt bankowy. 10

13 EFS i przedsiębiorczość społeczna W latach działania na rzecz gospodarki realizowano w zakresie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którą uruchomiono w celu promowania równych szans i walki z dyskryminacją w życiu zawodowym i w społeczeństwie w ogóle. Program ten finansowano oddzielnie ze środków EFS. Wspierały one tworzenie firm, przedsiębiorstw społecznych i samozatrudnienie przez oferowanie szkoleń przeznaczonych dla kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i reprezentujących inne grupy w najtrudniejszej sytuacji. Szkolenia te dotyczyły umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania; następnie ofertę poszerzono o kursy wspierania wdrażania innowacji w MŚP, mikroprzedsiębiorstwach i firmach jednoosobowych. Przykład: Przedsiębiorczość społeczna możliwości kariery dla osób niepełnosprawnych w Walii (Wlk. Brytania) Projekt pod nazwą Wizja 21 (Vision 21) jest autorstwa Barry ego Shiersa, który pragnął, by osoby niepełnosprawne były traktowane z należytym szacunkiem i miały zapewniony równy dostęp do szkoleń zawodowych i zatrudnienia chronionego. W ramach projektu Wizja 21 otwarto kawiarnię, centrum ogrodnicze, sklep, warsztat garncarski i stolarnię. W projekcie wzięli udział niepełnosprawni studenci, którzy mogli wybrać z szerokiej oferty opcji szkoleniowych: od ogrodnictwa aż po administrację biurową. Spośród 80 osób, które ukończyły szkolenia pomiędzy lipcem 2001 roku a grudniem 2002 roku 75 zdobyło nowe kwalifikacje, a 20 zyskało pracę po zakończeniu projektu. Będąc świadkiem tego sukcesu, pomysłodawca Vision 21 pomógł utworzyć sieć przedsiębiorstw społecznych w całej Walii. EFS wciąż promuje przedsiębiorczość społeczną w okresie programowania , korzystając przy tym także z doświadczenia zdobytego przy okazji programu EQUAL. Dla przykładu Fundusz finansuje rumuński projekt pod hasłem Razem dla lepszego społeczeństwa (Împreună pentru o societate mai bună), którego celem jest pomoc 8 regionalnym ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej, które zajmą się doradztwem i szkoleniem zawodowym osób. Projekt skupia się również na rozwoju firm i jednostek współpracujących. Grupy docelowe obejmują Romów, niepełnosprawnych oraz osoby o najniższych dochodach. 11

14 EFS : Inwestowanie w ludzi W obecnym okresie programowania EFS dysponuje budżetem w wysokości 76 mld EUR, który ma być przeznaczony na współfinansowanie 117 programów operacyjnych w 27 państwach członkowskich. Krajowe środki publiczne i prywatne to kolejne 41 mld EUR. Wspierane działania obejmują następujące dziedziny: (i) zdolność do adaptacji pracowników i przedsiębiorstw, (ii) dostęp do zatrudnienia i integracja na rynku pracy, (iii) integracja społeczna osób defaworyzowanych, (iv) reforma systemów edukacyjnych i szkoleniowych, (v) dobre rządzenie, partnerstwo i zaangażowanie partnerów społecznych. EFS wspiera działania we wszystkich 27-miu państwach członkowskich w ramach dwóch celów: Konwergencja i Konkurencyjność. Dodatkowe priorytety w tzw. regionach konwergencyjnych to: (i) ustawiczne kształcenie, badania i innowacje, (ii) budowanie potencjału administracji publicznej i sektora usług. Programy operacyjne : łączny budżet tj. wraz ze współfinansowaniem ze środków krajowych (w mln EUR) w podziale na Państwa Członkowskie: Państwo Budżet Państwo Budżet członkowskie członkowskie Austria Łotwa 657 Belgia Luksemburg 50 Bułgaria Malta 132 Cypr 150 Niemcy Czechy Polska Dania 510 Portugalia Estonia 462 Rumunia Finlandia Słowacja Francja Słowenia 889 Grecja Szwecja Hiszpania Węgry Holandia Wielka Brytania Irlandia Włochy Litwa

15 EFS : Inwestujemy w waszą przyszłość Poziom finansowania z EFS jest różny w poszczególnych regionach w zależności od ich względnego bogactwa. Regiony UE dzieli się na cztery kategorie na podstawie PKB na mieszkańca w regionie w porównaniu ze średnią dla UE (UE z 27 lub 15 państwami członkowskimi). Regiony konwergencji: z PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE-27 Regiony pomocy przejściowej phasing out : z PKB na mieszkańca powyżej 75% średniej dla UE-27 lecz poniżej 75% średniej dla UE-15 Regiony pomocy przejściowej phasing in : z PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE-15 (w okresie ) lecz powyżej 75% średniej dla UE-15 (w okresie ) Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach: obejmuje wszystkie regiony UE Stan w styczniu 2001 roku EuroGeographics Association for the administrative boundaries

16 Co EFS robi dla ciebie? EFS: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia EFS: zdolność przedsiębiorstw do adaptacji i kształcenie ustawiczne pracowników EFS i rozwój potencjału ludzkiego przez badania i innowacje EFS i mobilność pracowników EFS: edukacja i nauka przez całe życie EFS: kobiety, wymóg uwzględniania równości płci oraz łączenie życia zawodowego i prywatnego EFS i Romowie EFS: zrównoważony rozwój i technologie przyjazne dla środowiska EFS: migranci i mniejszości narodowe EFS: obszary miejskie i rozwój lokalny EFS i starsi pracownicy EFS i zdrowie EFS i przedsiębiorczość EFS i młodzież EFS i osoby niepełnosprawne EFS i budowanie zdolności instytucjonalnej EFS i włączenie społeczne EFS i wymóg uwzględniania problematyki równości EFS i partnerzy społeczni EFS wspiera budowanie partnerstw EFS kultura i turystyka Najnowsze publikacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu

Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu Wspieranie przedsiębiorczości wśród osób młodych w Polsce (przekład z języka

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006 CORDIS http://cordis.europa.eu Numer wydania 3 Grudzień 2006 ISSN 1830-561X Dodatek: MŚP Finanse 5 Badania 12, 33 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 17 Biznes a innowacje 37 W numerze Praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r.

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. Bruksela, dnia 15 maja 2013 r. Sprawozdanie nr 42/2013 Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w styczniu 2013 r. (Edukacja, nauka, zatrudnienie, środowisko i klimat) 1. EDUKACJA - Postępy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-kształcenie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego Projekt IANIS był współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

pasja profesjonalizm otwartość etyka

pasja profesjonalizm otwartość etyka pasja profesjonalizm otwartość etyka HRP Group to profesjonalna marka na polskim rynku usług doradczych. Oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i rozwijania potencjału pracowniczego

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Witold Szwebs Olsztyn 2006 Niniejsza publikacja została przygotowana przez projekt Budujmy Razem finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo