EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BROSZURA Komisja Europejska

2 Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: (*) Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty. Wiele informacji na temat Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie. Są one dostępne za pośrednictwem portalu Unii Europejskiej (http://europa.eu). Unia Europejska, 2010 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydane w Belgii. WYDRUKOWANE NA PAPIERZE NIE ZAWIERAJĄCYM CHLORU. WAŻNA INFORMACJA Informacje zawarte w tej broszurze pochodzą z raportu opracowanego przez Bernard Brunhes International (BBI, w ramach kontraktu Przegląd działań finansowanych z EFS w krajach UE. Raport zatytułowany Europejski Fundusz Społeczny i przedsiębiorczość został napisany przez Gunther Fehlinger i Tanja El-Nemr i jest dostępny na stronie

3 Przedsiębiorczość i sektor MŚP w centrum zainteresowania UE Nowe firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ważne źródła pracy w Europie, dlatego też w niedawnych politykach UE uznano za konieczne stworzenie korzystniejszego klimatu dla MŚP i przedsiębiorców. Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2000) ustaliły ramy pomocy dla rozwoju sektora MŚP i pobudzania przedsiębiorczości. Zarówno państwa członkowskie, jak i UE podejmują obecnie wysiłki w celu zwiększenia liczby i podniesienia jakości nowych przedsiębiorstw, usunięcia istniejących przeszkód w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz obniżenia kosztów i skrócenia owego procesu dzięki uproszczeniu stosownych przepisów i uregulowań prawnych. W 2004 r. Komisja Europejska opublikowała Plan działania: europejski plan na rzecz przedsiębiorczości (tekst dostępny w całości na stronie którego celem jest zachęcenie większej liczby obywateli do rozpoczynania działalności gospodarczej oraz zapewnienie pomocy firmom już istniejącym. Plan ten powstał w celu stworzenia ram strategicznych na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości i zawiera podstawowe cele, które cała UE i decydenci w poszczególnych państwach członkowskich zamierzają osiągnąć w takich pięciu strategicznych dziedzinach jak: stymulacja przedsiębiorczych sposobów myślenia, zachęcanie większej liczby obywateli do rozpoczynania działalności gospodarczej, wyposażanie przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające rozwój i konkurencyjność, polepszanie przepływu środków finansowych oraz stworzenie przyjaźniejszych dla przedsiębiorców przepisów prawnych i procedur administracyjnych. W oparciu o powyższe zasady Unia Europejska opracowała szereg polityk, których ukoronowaniem stał się opublikowany w 2009 r. program Small Business Act for Europe (tekst dostępny w Internecie pod adresem zawierający ramy polityki UE w dziedzinie przedsiębiorczości i MŚP. Program ten ostatecznie potwierdził mocne osadzenie polityki na rzecz MŚP w głównym nurcie procesu decyzyjnego UE. MŚP postrzega się dziś jako fundament gospodarki europejskiej, bowiem dostarczają miejsca pracy dla milionów obywateli Wspólnoty i stanowią podstawę innowacji gospodarczej. 1

4 Europejski Fundusz Społeczny w pigułce Jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego jest promowanie zatrudnienia w UE. Fundusz pomaga państwom członkowskim lepiej przygotować pracowników i przedsiębiorstwa europejskie do stawienia czoła nowym, globalnym zmianom. Współfinansuje inicjatywy wspierane przez krajowe środki publiczne i prywatne. Strategia i budżet EFS są negocjowane i ustalane między państwami członkowskimi reprezentowanymi w Radzie Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Na tej podstawie państwa członkowskie przygotowują siedmioletnie programy operacyjne, które są następnie zatwierdzane przez Komisję Europejską. Programy operacyjne : wszystkie wydatki poniesione przez państwa członkowskie (w mln EUR) do 2 września 2008 r. Państwo członkowskie Wydatki Państwo członkowskie Wydatki Austria Luksemburg 47 Belgia Łotwa 115 Cypr 22 Malta 9 Czechy 297 Niemcy Dania 779 Polska Estonia 71 Portugalia Finlandia Słowacja 241 Francja Słowenia 60 Grecja Szwecja Hiszpania Węgry 288 Holandia Wielka Brytania Irlandia Włochy Litwa 166 Powyższe liczby nie obejmują Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która była również finansowana przez EFS w latach

5 EFS fakty i liczby Większośc informacji zawartych w tej broszurze dotyczy okresu W 2000 roku środki z EFS zostały przyznane ówczesnym 15 państwom członkowskim UE. Dodatkowe programy finansowane z EFS uruchomiono w roku 2004 w celu uwzględnienia priorytetów 10 nowych państw członkowskich. Poniżej przedstawiono dane liczbowe obrazujące rozmiar interwencji EFS: EFS W ramach ponad 200 programów operacyjnych wydano łącznie 105 mld euro (do sierpnia 2008), z czego ponad połowa finansowana była z EFS (54 mld EUR), a pozostała kwota pochodziła z krajowych środków publicznych (45 mld) i środków prywatnych (6 mld euro) w państwach członkowskich. Ponad 75 milionów ludzi zostało bezpośrednio objętych działaniami EFS, co stanowi około 24% całej ludności UE między 16. a 64. rokiem życia. EFS jest zaangażowany w promowanie równości szans. Z działań finansowanych przez EFS w równej mierze skorzystali przedstawiciele obu płci: 52% beneficjentów stanowiły kobiety, a 48% mężczyźni. EFS pomógł w przygotowaniu młodych ludzi do znalezienia pracy: 37% wszystkich uczestników projektów były to osoby między 16. a 25. rokiem życia. EFS wspiera inicjatywy mające na celu utrzymanie pracowników na rynku pracy, zwłaszcza w obliczu starzejącej się siły roboczej: 7% uczestników EFS to osoby powyżej 55. roku życia. Wśród beneficjentów EFS 54% uczestników to bezrobotni, 38% to osoby czynne zawodowo, a 8% to osoby nieaktywne, które nie mogły zdobyć i utrzymać zatrudnienia. Badania ewaluacyjne i analizy danych pokazują, że od 40 do 80 procent (czyli średnio połowa) bezrobotnych uczestników programu znajduje zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy od momentu jego zakończenia. EFS Wstępne dane na temat aktualnych programów wskazują, że z działań wspieranych przez EFS w latach 2007, 2008 i 2009 skorzystało już 18 milionów osób. 17% uczestników tych działań należy do defaworyzowanych grup społecznych, takich jak migranci, mniejszości, niepełnosprawni, Romowie, byli skazańcy, itd. 3

6 Przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw Przez ostatnie dziesięć lat Europejski Fundusz Społeczny nie tylko podkreśla, jak ważne jest wspieranie przedsiębiorczości, ale również podejmuje w tej dziedzinie konkretne działania. W okresie programowania przedsiębiorczość była wspierana w formie promowania tworzenia miejsc pracy, kształtowania zdolności pracowników do adaptacji, innowacji oraz potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy. Z kolei bieżący okres programowania bazuje na wynikach poprzedniego okresu i intensyfikuje działania wspierające tworzenie firm, przedsiębiorczość oraz MŚP w ogóle. Działania EFS zorientowane na przedsiębiorczość można podzielić na trzy główne kategorie: promocję ducha przedsiębiorczości, wspieranie MŚP oraz tzw. przedsiębiorczość społeczną. Inicjatywy współfinansowane ze środków EFS na rzecz promocji ducha przedsiębiorczości obejmowały dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, doradztwo w dziedzinie kariery, promowanie kultury przedsiębiorstwa oraz szkolenia dla osób samozatrudnionych i przedsiębiorców. W latach inicjatywy takie zrealizowano w 20 państwach członkowskich w ramach 249 działań. W tym samym okresie 23 państwa członkowskie podjęły 299 działań wspierających MŚP. Inicjatywy obejmowały pomoc osobom bezrobotnym i zainteresowanym samozatrudnieniem, promocję zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz innowację w MŚP, jak również dotacje na rzecz istniejących MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z kolei 44 działania wspierane w ramach EFS oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowane w latach dotyczyły przedsiębiorczości społecznej. Działania w tym zakresie koncentrowały się bardziej na wspieraniu grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i często dotyczyły kwestii uczestnictwa społecznego, z naciskiem na samozatrudnienie, znalezienie pracy i tworzenie firm. 4

7 Wspieranie innowacji i kreatywności jako sposób tworzenia miejsc pracy Działania na rzecz przedsiębiorczości są niezbędne z punktu widzenia realizacji potencjału innowacyjności i kreatywności każdego z młodych przedsiębiorców. Dla przykładu, w okresie Finlandia wspierała rozwój inkubatorów biznesu. Działania współfinansowane ze środków EFS objęły tworzenie sieci pomiędzy uniwersytetami w celu pobudzania inicjatyw związanych z inkubatorami biznesu oraz promowania kultury przedsiębiorczości wśród studentów i ich współpracy z przedsiębiorstwami. Kolejny aspekt pobudzania innowacji i tworzenia miejsc pracy dotyczy zarządzania zmianą pokoleniową w firmach. Przykład: Zmiana pokoleniowa w fińskich MŚP W Finlandii EFS wsparł program pod nazwą ViestinVaihto ( Zmiana pokoleniowa ), w ramach którego przedsiębiorstwa otrzymywały pomoc w przygotowaniu się do przekazania przez starszych pracowników stanowisk młodszym pracownikom i/lub nawet do zmiany właściciela. Owo wsparcie zapewniono dzięki udziałowi fińskich ośrodków ds. rozwoju gospodarczego i zatrudnienia (FEEDC), które zaoferowały konsultacje ważnych procesów podejmowania decyzji, np. badania warunków korzystnych dla następców, określania wartości przedsiębiorstwa, aspektów prawnych oraz różnych opcji finansowych przekazania firmy nowemu właścicielowi. Pod koniec realizacji programu uczestniczący w nim przedsiębiorcy otrzymali wszechstronny plan zmiany/przekazania firmy wraz z zalecanymi działaniami. Z projektu, który rozpoczęto w roku 2002, skorzystało 800 MŚP, z których większość zatrudniała poniżej 50 pracowników. Jako że projekt zakończył się sukcesem, nowy rodzaj usług doradczych trafił do stałej oferty ośrodków FEEDC i do dziś stanowi jej często wykorzystywany element. EFS w dalszym ciągu wspiera innowację i kreatywność. Na przykład obecnie Fundusz współfinansuje duński projekt pod hasłem Następne pokolenie. Projekt ten opiera się na najszerzej zakrojonej w historii kraju współpracy pomiędzy uniwersytetami i kopenhaskimi organizacjami działającymi na rzecz wzrostu. Jego celem jest wzmocnienie umiejętności i poszerzenie wiedzy studentów w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji z myślą o stworzeniu zdrowej kultury przedsiębiorczości. Takiej, w której studenci, firmy i nauczyciele mogliby współpracować, aby wspierać przyszłe pokolenia w skuteczniejszym budowaniu wzrostu gospodarczego. 5

8 Krótki przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i MŚP w latach W 24 państwach członkowskich zrealizowano na rzecz przedsiębiorczości i MŚP 425 działań w ramach 173 programów operacyjnych. EFS podjął wyzwanie związane udostępnieniem rynku przedsiębiorczości osobom dyskryminowanym i znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, a ponadto znacząco przyczynił się do osiągnięcia celu pełnego zatrudnienia zapisanego w strategii lizbońskiej. EFS objął wsparciem 13 mln osób oraz pomógł w stworzeniu ponad firm oraz przeszło miejsc pracy i nowych firm. Z działań na rzecz przedsiębiorczości korzysta tyle samo kobiet, co mężczyzn. Połowa uczestników ma zaledwie niepełne wykształcenie średnie. Oprócz pomocy przedsiębiorcom indywidualnym lub potencjalnym, EFS wspierał szereg działań na rzecz organizacji. Zgodnie z dostępnymi danymi skorzystało z nich blisko firm. Większość z nich to MŚP. Cele dotyczące wspierania MŚP i promowania przedsiębiorczości pochłonęły znaczne środki: na realizację wybranych 425 działań wydano 23,5 mld euro (22% całkowitych wydatków EFS). Udział EFS wyniósł 11,9 mld euro. Dzięki tak intensywnemu wspieraniu przedsiębiorczości EFS umożliwił wielu osobom, często prowadzącym działalność na odległych obszarach i/lub całkowicie wykluczonym z rynku pracy, stać się aktywnymi graczami na rynku przedsiębiorczości, który jest bardziej dostępny dla osób w najtrudniejszej sytuacji oferuje większą elastyczność i dostosowanie do specyficznych możliwości i potrzeb. 6

9 Krótki przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i MŚP w latach Działania na rzecz przedsiębiorczości uwzględniono w 213 osiach priorytetowych obejmujących 101 programów operacyjnych w 24 państwach członkowskich. Środki przeznaczone na powyższe 213 osi priorytetowych wynoszą 65,3 mld euro (z funduszy EFS oraz źródeł krajowych i prywatnych). Udział EFS w tej kwocie to 64%. Według raportów z działań na rzecz przedsiębiorczości zrealizowanych w latach 2007, 2008 i 2009 współfinansowanych przez EFS skorzystało ponad 9,1 mln uczestników. Największą liczbę beneficjentów zanotowano we Włoszech i Francji. Wstępne dane wskazują, że 37% tych osób było zatrudnionych (w tym 8% samozatrudnionych), 32% pozostawało bez pracy, a 31% było biernych zawodowo; 50% uczestników stanowiły kobiety, a 47 % uczestników miało wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej. EFS w dalszym ciągu wspiera szereg inicjatyw na rzecz MŚP. Dane z lat 2007 i 2008 świadczą o tym, że z pomocą EFS powstało do tej pory prawie firm. Oprócz nowych przedsiębiorców kolejną ważną grupę docelową stanowią osoby samozatrudnione: w latach z działań EFS skorzystało ponad takich osób. 7

10 Promocja ducha przedsiębiorczości Kluczowe znaczenie ma podnoszenie świadomości wśród młodzieży i wprowadzanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości do szkół i uniwersytetów. Jak pokazują poniższe przykłady działań z poprzedniego i bieżącego okresu programowania, postulat ten zrealizowano w wielu państwach członkowskich. Przykład: EFS pomaga promować przedsiębiorczość wśród polskich studentów Od roku 2000 r. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza promuje przedsiębiorczość wśród studentów i pracowników za pośrednictwem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Fundacja aktywnie zachęca do zakładania nowych firm organizując, na przykład, konkursy dla autorów biznesplanów. W 2005 r. EFS rozpoczął wspieranie jej działań i sfinansował dwie edycje konkursu w województwie wielkopolskim w ramach programu Pomysł na biznes - promocja przedsiębiorczości akademickiej. W ramach konkursu przeprowadzono etap konsultacji, do którego dopuszczono 116 uczestników. Poświęcono go aspektom prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, tworzeniu biznesplanu oraz wyszukiwaniu źródeł finansowania. Konsultacjom tym towarzyszyły warsztaty z księgowości i zagadnień podatkowych, sprzedaży oraz opracowywania strategii marketingowych. W konkursie wyłoniono 28 laureatów. Wszyscy założyli własne firmy. 24 uczestników otrzymało również środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 75% kosztów całkowitych; 60% procent uczestników 2. edycji konkursu stanowiła młodzież poniżej 25. roku życia. 8

11 Przykład: Niemcy zakorzenianie kultury przedsiębiorczości w edukacji W Niemczech EFS pomaga w podnoszeniu świadomości w zakresie przedsiębiorczości, rozumianej jako jednej z możliwych opcji kariery zawodowej w ramach szkolnictwa wyższego. Działanie to jest realizowane we współpracy z Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Technologii w ramach programu EXIST. Program ten zakłada wdrożenia 63 projektów mających na celu wprowadzenie kultury przedsiębiorczości w uniwersytetach i w instytucjach badawczych. Celem programu jest przedstawienie przedsiębiorczości jako atrakcyjnej alternatywy zawodowej już na wczesnym etapie życia młodzieży. Zamierzenie to oznacza również konieczność podniesienia poziomu wiedzy naukowej uczestników, stanowiącej wartość dodaną z punktu widzenia gospodarki, wykształcenia u nich kwalifikacji przystosowanych do aktualnego popytu oraz silniejszego wspierania osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności. Kolejnym celem programu EXIST jest zwiększenie odsetka pomyślnie działających start-upów w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W latach omawiany program EXIST pomógł w kształtowaniu ducha przedsiębiorczości na 46 uniwersytetach i w ośrodkach badawczych. EFS wspomaga również aktywnych przedsiębiorców i osoby samozatrudnione w rozwijaniu już posiadanej i nabywaniu najnowszej wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości. Przykładem takiej działalności i ogólnej reakcji EFS na kryzys gospodarczy, może być działanie podjęte w Hiszpanii, gdzie Fundusz współfinansuje inicjatywę regionalną, która ma posłużyć jako platforma szkoleniowodoradcza dla przedsiębiorców. Program ten ma na celu tworzenie firm wyposażonych w lepszą wiedzę i będących w dogodnej pozycji, aby skutecznie zmierzyć się z kryzysem ekonomicznym. Dlatego kluczowa zasada motywacji zastosowana w programie polega na przyznawaniu dyplomu wyłącznie tym uczestnikom, którzy samodzielnie opracują biznesplan dotyczący umiędzynaradawiania własnej działalności. 9

12 Wsparcie EFS dla małych i średnich przedsiębiorstw EFS świadczy pomoc na rzecz MŚP za pomocą różnych sposobów, np. przez zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej, działania wspierające zmianę i innowację w organizacji oraz dotacje dla osób samozatrudnionych i dla MŚP. Dokładne raporty na temat wyników zrealizowanych inwestycji przedstawiły Hiszpania i Słowacja: w Hiszpanii powstało ponad miejsc pracy, natomiast na Słowacji przeszło Przykład: Creative Launchpad, Wielka Brytania Creative Launchpad to projekt na rzecz wspierania innowacyjnego biznesu mający na celu pomoc firmom i osobom prywatnym w realizacji potencjału w kreatywnych sektorach przemysłowych w regionie West Midlands. Projekt został sfinansowany w ramach regionalnego planu EFS w zakresie współfinansowania działań Rady ds. Kształcenia i Umiejętności (LSC). Realizację projektu rozpoczęto w roku 2003 i od tej pory z doradztwa świadczonego w jego ramach skorzystało 900 osób, a kolejnych 100 zostało wspartych przy rozpoczynaniu działalności. Ponadto 300 aktywnych firm zdobyło w ten sposób środki na rozwój działalności. Po tak pomyślnym wyniku na potrzeby projektu przeznaczono dalsze funtów szterlingów, aby dodatkowo pomóc 400 przedsiębiorcom i firmom. EFS w dalszym ciągu wspiera zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne w planowaniu rozpoczęcia własnej działalności, na przykład przez dotacje i doradztwo. Przykład: Dotacje dla przedsiębiorców we Włoszech EFS pomaga obecnie młodzieży i innym zainteresowanym na Sardynii w rozwijaniu lub zakładaniu własnych firm ze środków uzyskanych z mikrokredytów. Kwota kredytu wynosi od do euro. Nie wymaga on przedstawiania żadnych gwarancji ani nie wiąże się ze spłatą odsetek, a okres spłaty wynosi sześć lat. Program ten jest szczególnie korzystny dla osób należących do grup w najtrudniejszej sytuacji, które mają realny pomysł na udany biznes, ale z różnych powodów nie mogą liczyć na komercyjny kredyt bankowy. 10

13 EFS i przedsiębiorczość społeczna W latach działania na rzecz gospodarki realizowano w zakresie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którą uruchomiono w celu promowania równych szans i walki z dyskryminacją w życiu zawodowym i w społeczeństwie w ogóle. Program ten finansowano oddzielnie ze środków EFS. Wspierały one tworzenie firm, przedsiębiorstw społecznych i samozatrudnienie przez oferowanie szkoleń przeznaczonych dla kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i reprezentujących inne grupy w najtrudniejszej sytuacji. Szkolenia te dotyczyły umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania; następnie ofertę poszerzono o kursy wspierania wdrażania innowacji w MŚP, mikroprzedsiębiorstwach i firmach jednoosobowych. Przykład: Przedsiębiorczość społeczna możliwości kariery dla osób niepełnosprawnych w Walii (Wlk. Brytania) Projekt pod nazwą Wizja 21 (Vision 21) jest autorstwa Barry ego Shiersa, który pragnął, by osoby niepełnosprawne były traktowane z należytym szacunkiem i miały zapewniony równy dostęp do szkoleń zawodowych i zatrudnienia chronionego. W ramach projektu Wizja 21 otwarto kawiarnię, centrum ogrodnicze, sklep, warsztat garncarski i stolarnię. W projekcie wzięli udział niepełnosprawni studenci, którzy mogli wybrać z szerokiej oferty opcji szkoleniowych: od ogrodnictwa aż po administrację biurową. Spośród 80 osób, które ukończyły szkolenia pomiędzy lipcem 2001 roku a grudniem 2002 roku 75 zdobyło nowe kwalifikacje, a 20 zyskało pracę po zakończeniu projektu. Będąc świadkiem tego sukcesu, pomysłodawca Vision 21 pomógł utworzyć sieć przedsiębiorstw społecznych w całej Walii. EFS wciąż promuje przedsiębiorczość społeczną w okresie programowania , korzystając przy tym także z doświadczenia zdobytego przy okazji programu EQUAL. Dla przykładu Fundusz finansuje rumuński projekt pod hasłem Razem dla lepszego społeczeństwa (Împreună pentru o societate mai bună), którego celem jest pomoc 8 regionalnym ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej, które zajmą się doradztwem i szkoleniem zawodowym osób. Projekt skupia się również na rozwoju firm i jednostek współpracujących. Grupy docelowe obejmują Romów, niepełnosprawnych oraz osoby o najniższych dochodach. 11

14 EFS : Inwestowanie w ludzi W obecnym okresie programowania EFS dysponuje budżetem w wysokości 76 mld EUR, który ma być przeznaczony na współfinansowanie 117 programów operacyjnych w 27 państwach członkowskich. Krajowe środki publiczne i prywatne to kolejne 41 mld EUR. Wspierane działania obejmują następujące dziedziny: (i) zdolność do adaptacji pracowników i przedsiębiorstw, (ii) dostęp do zatrudnienia i integracja na rynku pracy, (iii) integracja społeczna osób defaworyzowanych, (iv) reforma systemów edukacyjnych i szkoleniowych, (v) dobre rządzenie, partnerstwo i zaangażowanie partnerów społecznych. EFS wspiera działania we wszystkich 27-miu państwach członkowskich w ramach dwóch celów: Konwergencja i Konkurencyjność. Dodatkowe priorytety w tzw. regionach konwergencyjnych to: (i) ustawiczne kształcenie, badania i innowacje, (ii) budowanie potencjału administracji publicznej i sektora usług. Programy operacyjne : łączny budżet tj. wraz ze współfinansowaniem ze środków krajowych (w mln EUR) w podziale na Państwa Członkowskie: Państwo Budżet Państwo Budżet członkowskie członkowskie Austria Łotwa 657 Belgia Luksemburg 50 Bułgaria Malta 132 Cypr 150 Niemcy Czechy Polska Dania 510 Portugalia Estonia 462 Rumunia Finlandia Słowacja Francja Słowenia 889 Grecja Szwecja Hiszpania Węgry Holandia Wielka Brytania Irlandia Włochy Litwa

15 EFS : Inwestujemy w waszą przyszłość Poziom finansowania z EFS jest różny w poszczególnych regionach w zależności od ich względnego bogactwa. Regiony UE dzieli się na cztery kategorie na podstawie PKB na mieszkańca w regionie w porównaniu ze średnią dla UE (UE z 27 lub 15 państwami członkowskimi). Regiony konwergencji: z PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE-27 Regiony pomocy przejściowej phasing out : z PKB na mieszkańca powyżej 75% średniej dla UE-27 lecz poniżej 75% średniej dla UE-15 Regiony pomocy przejściowej phasing in : z PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE-15 (w okresie ) lecz powyżej 75% średniej dla UE-15 (w okresie ) Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach: obejmuje wszystkie regiony UE Stan w styczniu 2001 roku EuroGeographics Association for the administrative boundaries

16 Co EFS robi dla ciebie? EFS: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia EFS: zdolność przedsiębiorstw do adaptacji i kształcenie ustawiczne pracowników EFS i rozwój potencjału ludzkiego przez badania i innowacje EFS i mobilność pracowników EFS: edukacja i nauka przez całe życie EFS: kobiety, wymóg uwzględniania równości płci oraz łączenie życia zawodowego i prywatnego EFS i Romowie EFS: zrównoważony rozwój i technologie przyjazne dla środowiska EFS: migranci i mniejszości narodowe EFS: obszary miejskie i rozwój lokalny EFS i starsi pracownicy EFS i zdrowie EFS i przedsiębiorczość EFS i młodzież EFS i osoby niepełnosprawne EFS i budowanie zdolności instytucjonalnej EFS i włączenie społeczne EFS i wymóg uwzględniania problematyki równości EFS i partnerzy społeczni EFS wspiera budowanie partnerstw EFS kultura i turystyka Najnowsze publikacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: MIGRANCI I MNIEJSZOŚCI NARODOWE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: MIGRANCI I MNIEJSZOŚCI NARODOWE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: MIGRANCI I MNIEJSZOŚCI NARODOWE Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny: edukacja i nauka przez całe życie

Europejski Fundusz Społeczny: edukacja i nauka przez całe życie Europejski Fundusz Społeczny: edukacja i nauka przez całe życie Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I STARSI PRACOWNICY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I STARSI PRACOWNICY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I STARSI PRACOWNICY BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I WYMÓG UWZGLĘDNIANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I WYMÓG UWZGLĘDNIANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I WYMÓG UWZGLĘDNIANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia

Europejski Fundusz Społeczny: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny i młodzież

Europejski Fundusz Społeczny i młodzież Europejski Fundusz Społeczny i młodzież Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny i wsparcie dla organizacji pozarządowych

Europejski Fundusz Społeczny i wsparcie dla organizacji pozarządowych Europejski Fundusz Społeczny i wsparcie dla organizacji pozarządowych Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I ZDROWIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I ZDROWIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I ZDROWIE BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki

Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki Komisja Europejska Niniejsza broszura jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE. Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w jej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA "Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe weight of history and economic challenges Jean Monnet project, 212-215 POLITYKA SPÓJNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE W KRAJACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta Zdecydowana polityka europejska na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców w latach 2015-2020 Konsultacje społeczne w sprawie programu Small Business Act (SBA) Fields

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Plan spotkania 1. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. Wprowadzenie 2. Możliwości wsparcia na założenie firmy w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek- najlepsza inwestycja Joanna Glezman Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 1. Gospodarka i unia walutowa 2. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 3. Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Jednolity Rynek Europejski to swobodny przepływ: 1. Towarów 2. Usług 3. Osób 4. Kapitału

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Wprowadzenie Warszawa, 8 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Trzy typy programów różnice

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020

Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Europejska Współpraca Terytorialna w latach 2014-2020 Współpraca międzyregionalna doświadczenia i szanse Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Katowice, 15 października 2013 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo