EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

Transkrypt

1 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BROSZURA Komisja Europejska

2 Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: (*) Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty. Wiele informacji na temat Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie. Są one dostępne za pośrednictwem portalu Unii Europejskiej (http://europa.eu). Unia Europejska, 2010 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydane w Belgii. WYDRUKOWANE NA PAPIERZE NIE ZAWIERAJĄCYM CHLORU. WAŻNA INFORMACJA Informacje zawarte w tej broszurze pochodzą z raportu opracowanego przez Bernard Brunhes International (BBI, w ramach kontraktu Przegląd działań finansowanych z EFS w krajach UE. Raport zatytułowany Europejski Fundusz Społeczny i przedsiębiorczość został napisany przez Gunther Fehlinger i Tanja El-Nemr i jest dostępny na stronie

3 Przedsiębiorczość i sektor MŚP w centrum zainteresowania UE Nowe firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ważne źródła pracy w Europie, dlatego też w niedawnych politykach UE uznano za konieczne stworzenie korzystniejszego klimatu dla MŚP i przedsiębiorców. Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2000) ustaliły ramy pomocy dla rozwoju sektora MŚP i pobudzania przedsiębiorczości. Zarówno państwa członkowskie, jak i UE podejmują obecnie wysiłki w celu zwiększenia liczby i podniesienia jakości nowych przedsiębiorstw, usunięcia istniejących przeszkód w rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz obniżenia kosztów i skrócenia owego procesu dzięki uproszczeniu stosownych przepisów i uregulowań prawnych. W 2004 r. Komisja Europejska opublikowała Plan działania: europejski plan na rzecz przedsiębiorczości (tekst dostępny w całości na stronie którego celem jest zachęcenie większej liczby obywateli do rozpoczynania działalności gospodarczej oraz zapewnienie pomocy firmom już istniejącym. Plan ten powstał w celu stworzenia ram strategicznych na rzecz pobudzenia przedsiębiorczości i zawiera podstawowe cele, które cała UE i decydenci w poszczególnych państwach członkowskich zamierzają osiągnąć w takich pięciu strategicznych dziedzinach jak: stymulacja przedsiębiorczych sposobów myślenia, zachęcanie większej liczby obywateli do rozpoczynania działalności gospodarczej, wyposażanie przedsiębiorców w narzędzia umożliwiające rozwój i konkurencyjność, polepszanie przepływu środków finansowych oraz stworzenie przyjaźniejszych dla przedsiębiorców przepisów prawnych i procedur administracyjnych. W oparciu o powyższe zasady Unia Europejska opracowała szereg polityk, których ukoronowaniem stał się opublikowany w 2009 r. program Small Business Act for Europe (tekst dostępny w Internecie pod adresem zawierający ramy polityki UE w dziedzinie przedsiębiorczości i MŚP. Program ten ostatecznie potwierdził mocne osadzenie polityki na rzecz MŚP w głównym nurcie procesu decyzyjnego UE. MŚP postrzega się dziś jako fundament gospodarki europejskiej, bowiem dostarczają miejsca pracy dla milionów obywateli Wspólnoty i stanowią podstawę innowacji gospodarczej. 1

4 Europejski Fundusz Społeczny w pigułce Jednym z celów Europejskiego Funduszu Społecznego jest promowanie zatrudnienia w UE. Fundusz pomaga państwom członkowskim lepiej przygotować pracowników i przedsiębiorstwa europejskie do stawienia czoła nowym, globalnym zmianom. Współfinansuje inicjatywy wspierane przez krajowe środki publiczne i prywatne. Strategia i budżet EFS są negocjowane i ustalane między państwami członkowskimi reprezentowanymi w Radzie Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Na tej podstawie państwa członkowskie przygotowują siedmioletnie programy operacyjne, które są następnie zatwierdzane przez Komisję Europejską. Programy operacyjne : wszystkie wydatki poniesione przez państwa członkowskie (w mln EUR) do 2 września 2008 r. Państwo członkowskie Wydatki Państwo członkowskie Wydatki Austria Luksemburg 47 Belgia Łotwa 115 Cypr 22 Malta 9 Czechy 297 Niemcy Dania 779 Polska Estonia 71 Portugalia Finlandia Słowacja 241 Francja Słowenia 60 Grecja Szwecja Hiszpania Węgry 288 Holandia Wielka Brytania Irlandia Włochy Litwa 166 Powyższe liczby nie obejmują Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która była również finansowana przez EFS w latach

5 EFS fakty i liczby Większośc informacji zawartych w tej broszurze dotyczy okresu W 2000 roku środki z EFS zostały przyznane ówczesnym 15 państwom członkowskim UE. Dodatkowe programy finansowane z EFS uruchomiono w roku 2004 w celu uwzględnienia priorytetów 10 nowych państw członkowskich. Poniżej przedstawiono dane liczbowe obrazujące rozmiar interwencji EFS: EFS W ramach ponad 200 programów operacyjnych wydano łącznie 105 mld euro (do sierpnia 2008), z czego ponad połowa finansowana była z EFS (54 mld EUR), a pozostała kwota pochodziła z krajowych środków publicznych (45 mld) i środków prywatnych (6 mld euro) w państwach członkowskich. Ponad 75 milionów ludzi zostało bezpośrednio objętych działaniami EFS, co stanowi około 24% całej ludności UE między 16. a 64. rokiem życia. EFS jest zaangażowany w promowanie równości szans. Z działań finansowanych przez EFS w równej mierze skorzystali przedstawiciele obu płci: 52% beneficjentów stanowiły kobiety, a 48% mężczyźni. EFS pomógł w przygotowaniu młodych ludzi do znalezienia pracy: 37% wszystkich uczestników projektów były to osoby między 16. a 25. rokiem życia. EFS wspiera inicjatywy mające na celu utrzymanie pracowników na rynku pracy, zwłaszcza w obliczu starzejącej się siły roboczej: 7% uczestników EFS to osoby powyżej 55. roku życia. Wśród beneficjentów EFS 54% uczestników to bezrobotni, 38% to osoby czynne zawodowo, a 8% to osoby nieaktywne, które nie mogły zdobyć i utrzymać zatrudnienia. Badania ewaluacyjne i analizy danych pokazują, że od 40 do 80 procent (czyli średnio połowa) bezrobotnych uczestników programu znajduje zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy od momentu jego zakończenia. EFS Wstępne dane na temat aktualnych programów wskazują, że z działań wspieranych przez EFS w latach 2007, 2008 i 2009 skorzystało już 18 milionów osób. 17% uczestników tych działań należy do defaworyzowanych grup społecznych, takich jak migranci, mniejszości, niepełnosprawni, Romowie, byli skazańcy, itd. 3

6 Przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw Przez ostatnie dziesięć lat Europejski Fundusz Społeczny nie tylko podkreśla, jak ważne jest wspieranie przedsiębiorczości, ale również podejmuje w tej dziedzinie konkretne działania. W okresie programowania przedsiębiorczość była wspierana w formie promowania tworzenia miejsc pracy, kształtowania zdolności pracowników do adaptacji, innowacji oraz potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy. Z kolei bieżący okres programowania bazuje na wynikach poprzedniego okresu i intensyfikuje działania wspierające tworzenie firm, przedsiębiorczość oraz MŚP w ogóle. Działania EFS zorientowane na przedsiębiorczość można podzielić na trzy główne kategorie: promocję ducha przedsiębiorczości, wspieranie MŚP oraz tzw. przedsiębiorczość społeczną. Inicjatywy współfinansowane ze środków EFS na rzecz promocji ducha przedsiębiorczości obejmowały dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, doradztwo w dziedzinie kariery, promowanie kultury przedsiębiorstwa oraz szkolenia dla osób samozatrudnionych i przedsiębiorców. W latach inicjatywy takie zrealizowano w 20 państwach członkowskich w ramach 249 działań. W tym samym okresie 23 państwa członkowskie podjęły 299 działań wspierających MŚP. Inicjatywy obejmowały pomoc osobom bezrobotnym i zainteresowanym samozatrudnieniem, promocję zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach oraz innowację w MŚP, jak również dotacje na rzecz istniejących MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Z kolei 44 działania wspierane w ramach EFS oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowane w latach dotyczyły przedsiębiorczości społecznej. Działania w tym zakresie koncentrowały się bardziej na wspieraniu grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i często dotyczyły kwestii uczestnictwa społecznego, z naciskiem na samozatrudnienie, znalezienie pracy i tworzenie firm. 4

7 Wspieranie innowacji i kreatywności jako sposób tworzenia miejsc pracy Działania na rzecz przedsiębiorczości są niezbędne z punktu widzenia realizacji potencjału innowacyjności i kreatywności każdego z młodych przedsiębiorców. Dla przykładu, w okresie Finlandia wspierała rozwój inkubatorów biznesu. Działania współfinansowane ze środków EFS objęły tworzenie sieci pomiędzy uniwersytetami w celu pobudzania inicjatyw związanych z inkubatorami biznesu oraz promowania kultury przedsiębiorczości wśród studentów i ich współpracy z przedsiębiorstwami. Kolejny aspekt pobudzania innowacji i tworzenia miejsc pracy dotyczy zarządzania zmianą pokoleniową w firmach. Przykład: Zmiana pokoleniowa w fińskich MŚP W Finlandii EFS wsparł program pod nazwą ViestinVaihto ( Zmiana pokoleniowa ), w ramach którego przedsiębiorstwa otrzymywały pomoc w przygotowaniu się do przekazania przez starszych pracowników stanowisk młodszym pracownikom i/lub nawet do zmiany właściciela. Owo wsparcie zapewniono dzięki udziałowi fińskich ośrodków ds. rozwoju gospodarczego i zatrudnienia (FEEDC), które zaoferowały konsultacje ważnych procesów podejmowania decyzji, np. badania warunków korzystnych dla następców, określania wartości przedsiębiorstwa, aspektów prawnych oraz różnych opcji finansowych przekazania firmy nowemu właścicielowi. Pod koniec realizacji programu uczestniczący w nim przedsiębiorcy otrzymali wszechstronny plan zmiany/przekazania firmy wraz z zalecanymi działaniami. Z projektu, który rozpoczęto w roku 2002, skorzystało 800 MŚP, z których większość zatrudniała poniżej 50 pracowników. Jako że projekt zakończył się sukcesem, nowy rodzaj usług doradczych trafił do stałej oferty ośrodków FEEDC i do dziś stanowi jej często wykorzystywany element. EFS w dalszym ciągu wspiera innowację i kreatywność. Na przykład obecnie Fundusz współfinansuje duński projekt pod hasłem Następne pokolenie. Projekt ten opiera się na najszerzej zakrojonej w historii kraju współpracy pomiędzy uniwersytetami i kopenhaskimi organizacjami działającymi na rzecz wzrostu. Jego celem jest wzmocnienie umiejętności i poszerzenie wiedzy studentów w dziedzinie przedsiębiorczości i innowacji z myślą o stworzeniu zdrowej kultury przedsiębiorczości. Takiej, w której studenci, firmy i nauczyciele mogliby współpracować, aby wspierać przyszłe pokolenia w skuteczniejszym budowaniu wzrostu gospodarczego. 5

8 Krótki przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i MŚP w latach W 24 państwach członkowskich zrealizowano na rzecz przedsiębiorczości i MŚP 425 działań w ramach 173 programów operacyjnych. EFS podjął wyzwanie związane udostępnieniem rynku przedsiębiorczości osobom dyskryminowanym i znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, a ponadto znacząco przyczynił się do osiągnięcia celu pełnego zatrudnienia zapisanego w strategii lizbońskiej. EFS objął wsparciem 13 mln osób oraz pomógł w stworzeniu ponad firm oraz przeszło miejsc pracy i nowych firm. Z działań na rzecz przedsiębiorczości korzysta tyle samo kobiet, co mężczyzn. Połowa uczestników ma zaledwie niepełne wykształcenie średnie. Oprócz pomocy przedsiębiorcom indywidualnym lub potencjalnym, EFS wspierał szereg działań na rzecz organizacji. Zgodnie z dostępnymi danymi skorzystało z nich blisko firm. Większość z nich to MŚP. Cele dotyczące wspierania MŚP i promowania przedsiębiorczości pochłonęły znaczne środki: na realizację wybranych 425 działań wydano 23,5 mld euro (22% całkowitych wydatków EFS). Udział EFS wyniósł 11,9 mld euro. Dzięki tak intensywnemu wspieraniu przedsiębiorczości EFS umożliwił wielu osobom, często prowadzącym działalność na odległych obszarach i/lub całkowicie wykluczonym z rynku pracy, stać się aktywnymi graczami na rynku przedsiębiorczości, który jest bardziej dostępny dla osób w najtrudniejszej sytuacji oferuje większą elastyczność i dostosowanie do specyficznych możliwości i potrzeb. 6

9 Krótki przegląd działań EFS na rzecz przedsiębiorczości i MŚP w latach Działania na rzecz przedsiębiorczości uwzględniono w 213 osiach priorytetowych obejmujących 101 programów operacyjnych w 24 państwach członkowskich. Środki przeznaczone na powyższe 213 osi priorytetowych wynoszą 65,3 mld euro (z funduszy EFS oraz źródeł krajowych i prywatnych). Udział EFS w tej kwocie to 64%. Według raportów z działań na rzecz przedsiębiorczości zrealizowanych w latach 2007, 2008 i 2009 współfinansowanych przez EFS skorzystało ponad 9,1 mln uczestników. Największą liczbę beneficjentów zanotowano we Włoszech i Francji. Wstępne dane wskazują, że 37% tych osób było zatrudnionych (w tym 8% samozatrudnionych), 32% pozostawało bez pracy, a 31% było biernych zawodowo; 50% uczestników stanowiły kobiety, a 47 % uczestników miało wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej. EFS w dalszym ciągu wspiera szereg inicjatyw na rzecz MŚP. Dane z lat 2007 i 2008 świadczą o tym, że z pomocą EFS powstało do tej pory prawie firm. Oprócz nowych przedsiębiorców kolejną ważną grupę docelową stanowią osoby samozatrudnione: w latach z działań EFS skorzystało ponad takich osób. 7

10 Promocja ducha przedsiębiorczości Kluczowe znaczenie ma podnoszenie świadomości wśród młodzieży i wprowadzanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości do szkół i uniwersytetów. Jak pokazują poniższe przykłady działań z poprzedniego i bieżącego okresu programowania, postulat ten zrealizowano w wielu państwach członkowskich. Przykład: EFS pomaga promować przedsiębiorczość wśród polskich studentów Od roku 2000 r. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza promuje przedsiębiorczość wśród studentów i pracowników za pośrednictwem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Fundacja aktywnie zachęca do zakładania nowych firm organizując, na przykład, konkursy dla autorów biznesplanów. W 2005 r. EFS rozpoczął wspieranie jej działań i sfinansował dwie edycje konkursu w województwie wielkopolskim w ramach programu Pomysł na biznes - promocja przedsiębiorczości akademickiej. W ramach konkursu przeprowadzono etap konsultacji, do którego dopuszczono 116 uczestników. Poświęcono go aspektom prawnym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, tworzeniu biznesplanu oraz wyszukiwaniu źródeł finansowania. Konsultacjom tym towarzyszyły warsztaty z księgowości i zagadnień podatkowych, sprzedaży oraz opracowywania strategii marketingowych. W konkursie wyłoniono 28 laureatów. Wszyscy założyli własne firmy. 24 uczestników otrzymało również środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 75% kosztów całkowitych; 60% procent uczestników 2. edycji konkursu stanowiła młodzież poniżej 25. roku życia. 8

11 Przykład: Niemcy zakorzenianie kultury przedsiębiorczości w edukacji W Niemczech EFS pomaga w podnoszeniu świadomości w zakresie przedsiębiorczości, rozumianej jako jednej z możliwych opcji kariery zawodowej w ramach szkolnictwa wyższego. Działanie to jest realizowane we współpracy z Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Technologii w ramach programu EXIST. Program ten zakłada wdrożenia 63 projektów mających na celu wprowadzenie kultury przedsiębiorczości w uniwersytetach i w instytucjach badawczych. Celem programu jest przedstawienie przedsiębiorczości jako atrakcyjnej alternatywy zawodowej już na wczesnym etapie życia młodzieży. Zamierzenie to oznacza również konieczność podniesienia poziomu wiedzy naukowej uczestników, stanowiącej wartość dodaną z punktu widzenia gospodarki, wykształcenia u nich kwalifikacji przystosowanych do aktualnego popytu oraz silniejszego wspierania osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności. Kolejnym celem programu EXIST jest zwiększenie odsetka pomyślnie działających start-upów w dziedzinie szkolnictwa wyższego. W latach omawiany program EXIST pomógł w kształtowaniu ducha przedsiębiorczości na 46 uniwersytetach i w ośrodkach badawczych. EFS wspomaga również aktywnych przedsiębiorców i osoby samozatrudnione w rozwijaniu już posiadanej i nabywaniu najnowszej wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości. Przykładem takiej działalności i ogólnej reakcji EFS na kryzys gospodarczy, może być działanie podjęte w Hiszpanii, gdzie Fundusz współfinansuje inicjatywę regionalną, która ma posłużyć jako platforma szkoleniowodoradcza dla przedsiębiorców. Program ten ma na celu tworzenie firm wyposażonych w lepszą wiedzę i będących w dogodnej pozycji, aby skutecznie zmierzyć się z kryzysem ekonomicznym. Dlatego kluczowa zasada motywacji zastosowana w programie polega na przyznawaniu dyplomu wyłącznie tym uczestnikom, którzy samodzielnie opracują biznesplan dotyczący umiędzynaradawiania własnej działalności. 9

12 Wsparcie EFS dla małych i średnich przedsiębiorstw EFS świadczy pomoc na rzecz MŚP za pomocą różnych sposobów, np. przez zachęcanie do zakładania własnej działalności gospodarczej, działania wspierające zmianę i innowację w organizacji oraz dotacje dla osób samozatrudnionych i dla MŚP. Dokładne raporty na temat wyników zrealizowanych inwestycji przedstawiły Hiszpania i Słowacja: w Hiszpanii powstało ponad miejsc pracy, natomiast na Słowacji przeszło Przykład: Creative Launchpad, Wielka Brytania Creative Launchpad to projekt na rzecz wspierania innowacyjnego biznesu mający na celu pomoc firmom i osobom prywatnym w realizacji potencjału w kreatywnych sektorach przemysłowych w regionie West Midlands. Projekt został sfinansowany w ramach regionalnego planu EFS w zakresie współfinansowania działań Rady ds. Kształcenia i Umiejętności (LSC). Realizację projektu rozpoczęto w roku 2003 i od tej pory z doradztwa świadczonego w jego ramach skorzystało 900 osób, a kolejnych 100 zostało wspartych przy rozpoczynaniu działalności. Ponadto 300 aktywnych firm zdobyło w ten sposób środki na rozwój działalności. Po tak pomyślnym wyniku na potrzeby projektu przeznaczono dalsze funtów szterlingów, aby dodatkowo pomóc 400 przedsiębiorcom i firmom. EFS w dalszym ciągu wspiera zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne w planowaniu rozpoczęcia własnej działalności, na przykład przez dotacje i doradztwo. Przykład: Dotacje dla przedsiębiorców we Włoszech EFS pomaga obecnie młodzieży i innym zainteresowanym na Sardynii w rozwijaniu lub zakładaniu własnych firm ze środków uzyskanych z mikrokredytów. Kwota kredytu wynosi od do euro. Nie wymaga on przedstawiania żadnych gwarancji ani nie wiąże się ze spłatą odsetek, a okres spłaty wynosi sześć lat. Program ten jest szczególnie korzystny dla osób należących do grup w najtrudniejszej sytuacji, które mają realny pomysł na udany biznes, ale z różnych powodów nie mogą liczyć na komercyjny kredyt bankowy. 10

13 EFS i przedsiębiorczość społeczna W latach działania na rzecz gospodarki realizowano w zakresie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którą uruchomiono w celu promowania równych szans i walki z dyskryminacją w życiu zawodowym i w społeczeństwie w ogóle. Program ten finansowano oddzielnie ze środków EFS. Wspierały one tworzenie firm, przedsiębiorstw społecznych i samozatrudnienie przez oferowanie szkoleń przeznaczonych dla kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych i reprezentujących inne grupy w najtrudniejszej sytuacji. Szkolenia te dotyczyły umiejętności z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania; następnie ofertę poszerzono o kursy wspierania wdrażania innowacji w MŚP, mikroprzedsiębiorstwach i firmach jednoosobowych. Przykład: Przedsiębiorczość społeczna możliwości kariery dla osób niepełnosprawnych w Walii (Wlk. Brytania) Projekt pod nazwą Wizja 21 (Vision 21) jest autorstwa Barry ego Shiersa, który pragnął, by osoby niepełnosprawne były traktowane z należytym szacunkiem i miały zapewniony równy dostęp do szkoleń zawodowych i zatrudnienia chronionego. W ramach projektu Wizja 21 otwarto kawiarnię, centrum ogrodnicze, sklep, warsztat garncarski i stolarnię. W projekcie wzięli udział niepełnosprawni studenci, którzy mogli wybrać z szerokiej oferty opcji szkoleniowych: od ogrodnictwa aż po administrację biurową. Spośród 80 osób, które ukończyły szkolenia pomiędzy lipcem 2001 roku a grudniem 2002 roku 75 zdobyło nowe kwalifikacje, a 20 zyskało pracę po zakończeniu projektu. Będąc świadkiem tego sukcesu, pomysłodawca Vision 21 pomógł utworzyć sieć przedsiębiorstw społecznych w całej Walii. EFS wciąż promuje przedsiębiorczość społeczną w okresie programowania , korzystając przy tym także z doświadczenia zdobytego przy okazji programu EQUAL. Dla przykładu Fundusz finansuje rumuński projekt pod hasłem Razem dla lepszego społeczeństwa (Împreună pentru o societate mai bună), którego celem jest pomoc 8 regionalnym ośrodkom wsparcia ekonomii społecznej, które zajmą się doradztwem i szkoleniem zawodowym osób. Projekt skupia się również na rozwoju firm i jednostek współpracujących. Grupy docelowe obejmują Romów, niepełnosprawnych oraz osoby o najniższych dochodach. 11

14 EFS : Inwestowanie w ludzi W obecnym okresie programowania EFS dysponuje budżetem w wysokości 76 mld EUR, który ma być przeznaczony na współfinansowanie 117 programów operacyjnych w 27 państwach członkowskich. Krajowe środki publiczne i prywatne to kolejne 41 mld EUR. Wspierane działania obejmują następujące dziedziny: (i) zdolność do adaptacji pracowników i przedsiębiorstw, (ii) dostęp do zatrudnienia i integracja na rynku pracy, (iii) integracja społeczna osób defaworyzowanych, (iv) reforma systemów edukacyjnych i szkoleniowych, (v) dobre rządzenie, partnerstwo i zaangażowanie partnerów społecznych. EFS wspiera działania we wszystkich 27-miu państwach członkowskich w ramach dwóch celów: Konwergencja i Konkurencyjność. Dodatkowe priorytety w tzw. regionach konwergencyjnych to: (i) ustawiczne kształcenie, badania i innowacje, (ii) budowanie potencjału administracji publicznej i sektora usług. Programy operacyjne : łączny budżet tj. wraz ze współfinansowaniem ze środków krajowych (w mln EUR) w podziale na Państwa Członkowskie: Państwo Budżet Państwo Budżet członkowskie członkowskie Austria Łotwa 657 Belgia Luksemburg 50 Bułgaria Malta 132 Cypr 150 Niemcy Czechy Polska Dania 510 Portugalia Estonia 462 Rumunia Finlandia Słowacja Francja Słowenia 889 Grecja Szwecja Hiszpania Węgry Holandia Wielka Brytania Irlandia Włochy Litwa

15 EFS : Inwestujemy w waszą przyszłość Poziom finansowania z EFS jest różny w poszczególnych regionach w zależności od ich względnego bogactwa. Regiony UE dzieli się na cztery kategorie na podstawie PKB na mieszkańca w regionie w porównaniu ze średnią dla UE (UE z 27 lub 15 państwami członkowskimi). Regiony konwergencji: z PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE-27 Regiony pomocy przejściowej phasing out : z PKB na mieszkańca powyżej 75% średniej dla UE-27 lecz poniżej 75% średniej dla UE-15 Regiony pomocy przejściowej phasing in : z PKB na mieszkańca poniżej 75% średniej dla UE-15 (w okresie ) lecz powyżej 75% średniej dla UE-15 (w okresie ) Konkurencyjność i zatrudnienie w regionach: obejmuje wszystkie regiony UE Stan w styczniu 2001 roku EuroGeographics Association for the administrative boundaries

16 Co EFS robi dla ciebie? EFS: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia EFS: zdolność przedsiębiorstw do adaptacji i kształcenie ustawiczne pracowników EFS i rozwój potencjału ludzkiego przez badania i innowacje EFS i mobilność pracowników EFS: edukacja i nauka przez całe życie EFS: kobiety, wymóg uwzględniania równości płci oraz łączenie życia zawodowego i prywatnego EFS i Romowie EFS: zrównoważony rozwój i technologie przyjazne dla środowiska EFS: migranci i mniejszości narodowe EFS: obszary miejskie i rozwój lokalny EFS i starsi pracownicy EFS i zdrowie EFS i przedsiębiorczość EFS i młodzież EFS i osoby niepełnosprawne EFS i budowanie zdolności instytucjonalnej EFS i włączenie społeczne EFS i wymóg uwzględniania problematyki równości EFS i partnerzy społeczni EFS wspiera budowanie partnerstw EFS kultura i turystyka Najnowsze publikacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: MIGRANCI I MNIEJSZOŚCI NARODOWE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: MIGRANCI I MNIEJSZOŚCI NARODOWE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY: MIGRANCI I MNIEJSZOŚCI NARODOWE Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny: edukacja i nauka przez całe życie

Europejski Fundusz Społeczny: edukacja i nauka przez całe życie Europejski Fundusz Społeczny: edukacja i nauka przez całe życie Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I STARSI PRACOWNICY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I STARSI PRACOWNICY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I STARSI PRACOWNICY BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I WYMÓG UWZGLĘDNIANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I WYMÓG UWZGLĘDNIANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I WYMÓG UWZGLĘDNIANIA PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny i młodzież

Europejski Fundusz Społeczny i młodzież Europejski Fundusz Społeczny i młodzież Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia

Europejski Fundusz Społeczny: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia Europejski Fundusz Społeczny: aktywna polityka rynku pracy i publiczne służby zatrudnienia Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny i wsparcie dla organizacji pozarządowych

Europejski Fundusz Społeczny i wsparcie dla organizacji pozarządowych Europejski Fundusz Społeczny i wsparcie dla organizacji pozarządowych Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny: kobiety, wymóg uwzględniania równości płci oraz łączenie życia zawodowego i prywatnego

Europejski Fundusz Społeczny: kobiety, wymóg uwzględniania równości płci oraz łączenie życia zawodowego i prywatnego Europejski Fundusz Społeczny: kobiety, wymóg uwzględniania równości płci oraz łączenie życia zawodowego i prywatnego Broszura Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I ZDROWIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I ZDROWIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I ZDROWIE BROSZURA Komisja Europejska Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA

2015-07-15. PRZEPŁYWY Z UE DO KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN EUR) W L. 2000-2013 225,4 mld EUR ROZWÓJ REGIONALNY KRAJÓW EŚW - UWARUNKOWANIA "Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe weight of history and economic challenges Jean Monnet project, 212-215 POLITYKA SPÓJNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UE W KRAJACH EUROPY

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki

Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki Europejski Fundusz Społeczny Inwestowanie w kapitał ludzki Komisja Europejska Niniejsza broszura jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE. Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w jej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen

Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Razem dla pogranicza Dolny Śląsk Saksonia Gemeinsam für den Grenzraum Niederschlesien Sachsen Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Plan spotkania 1. Fundusze Europejskie na lata 2014-2020. Wprowadzenie 2. Możliwości wsparcia na założenie firmy w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU

NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU FUNDUSZE STRUKTURALNE UE JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW W OBLICZU KRYZYSU dr Joanna Kuczewska Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański Eklektyczna definicja

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta

Wprowadzenie i kontekst. 1 Dane respondenta Zdecydowana polityka europejska na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców w latach 2015-2020 Konsultacje społeczne w sprawie programu Small Business Act (SBA) Fields

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego, aby poprawić mobilność pracowników oraz możliwości zatrudnienia na wspólnym rynku. Zadania i zasady

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności

Polityka. spójności UE na lata Propozycje Komisji Europejskiej. Filip Skawiński. Polityka. spójności Polityka spójności UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Filip Skawiński Polityka spójności Struktura prezentacji 1. Spójność w UE - stan obecny 2. Jakie są główne zmiany? 3. Jak zostaną

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW

ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW ZAANGAŻOWANIE BIURA KARIER W BUDOWANIE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZEJ WŚRÓD STUDENTÓW RAMY PRAWNE DLA DZIAŁALNOŚCI AKADEMICKICH BIUR KARIER ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku O promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo