Pla działań pro o yj y h w roku 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pla działań pro o yj y h w roku 2013"

Transkrypt

1 Pla działań pro o yj y h lata h 2015 Pla działań pro o yj y h roku 2013 Lp. Priorytet Tytuł działa ia 1. *** Zdefinioanie marki oraz storzenie podsta do j droże ia 2. *** Utorzenie Centrum Promocji ¹ 3. *** Spotka ia ko sulta yj e ładz z iestałą repreze ta ją turystyczn, tym uzdroisko Zakres )ada ie poi o zostać pil ie zle o e fir ie spe jalizują się tego typu opra oa ia h. )ada ie poi o o jąć: określe ie profilu arki, opracoanie sloganu promocyjnego, opracoanie systemu identyfikacji izualn, se i aria za hę ają e do ykorzystyania arki przez przedsię iorsta i orga iza je oraz i e podmioty Ce tru pro o ji jako jed ostka udżetoa kreoała y politykę pro o yj ą. Proadziła y pro o ję turysty z ą oraz pro o ję i esty yj ą. Tego typu sieć iała y za zada ie spól ie działać a rze z rozoju turystyki g i ie, tym: konsultoanie i opinioanie planó i ich ykonania na rzecz rozoju turystyki, i i joa ie spól y h działań, y ia a informacji, spól e działa ia promocyjne i przygotoyanie zintegroanych produktó turystycznych i in. Odbiorcy ezpośred i, lokal i,, i e podmioty i działają e turystyczn, tym uzdroisko; Partnerzy Koszt Wskaź iki realiza ji,, media i działają e branży turystyczn, tym uzdroiskoe j zł Noy slogan (1) Noy system identyfikacji izualn (1) uczestnikó seminarium (30) - 50 zł stanoisk pracy ds. promocji inestycyjn (1) stanoisk pracy ds. promocji turystyczn (1) 500 zł odbytych spotkań rocznie (min. 4) podmiotó u zest i zą y h sie i (min. 10) 4. * Lo oa ie a rze z łą ze ia Wykorzysta ie pote jału g i y do upraia ia 5 zł Li z a podjęty h ak ji

2 Biegu Jaći gó do europski ligi biegó długodysta soy h Euroloppet 5. Akcja informacyjno-promocyjna zakresie izji rozoju gminy do 2020 roku narciarsta biegoego ymaga zmocnienia oddziałya ia Biegu Jaći gó ziększe ia li z y u zest ikó, a sponsoró oraz po adlokal y h edió. Będzie to ożlie dzięki łą ze iu Biegu Jaći gó do ligi iegó długodysta soy h Euroloppet (a dalsz przyszłoś i do Worldloppet). Wymaga to piersz kol oś i rozpoz a ia aru kó, jakie ależy speł ić, i przygotoania odpoiedni oferty, tym ateriałó i for a yj y h i pro o yjnych, która zosta ie przedłożo a European Union of Cross-country Skiing Marathons. Przygotoa ie ateriałó pro o yj y h. Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; ulotka informacyjna, akład egzemplarzy Mieszkań y,, oraz inne lokalne podmioty działają y turystyczn, sz zegól oś i zakresie turystyki zimo media; prasa regionalna; radio regionalne zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku, druk, dystrybucja ulotek) (min. 2) opublikoanych artykułó (min. 5) rozdystrybuoanych ulotek (min.3 000) 6. Doroczne spotkanie Burmistrza z klu zoy i a i Spotkanie formule obiadu lub kolacji. Podsu oa ie ijają ego roku oraz skaza ie yzań a oy rok media 1500 zł dorocznych spotkań z a i (min. 1) Razem roku zł Pla działań pro o yj y h roku A aliza ze ętrz y h źródeł fi a soa ia działań A aliza dostęp oś i krajoy h i zagra i z y h środkó fi a soy h a pro o ję, o które - 0 zł aktualizacji kalendarza konkursó

3 promocyjnych oraz storzenie kalendarza konkursó i naboró 8. Spotka ia ko sulta yj e ładz z iestałą repreze ta ją turystyczn, tym uzdroisko 9. Storzenie zintegroanego systemu informacji turystyczn 10. Rozaże ie ożlioś i z ia y azy a Gołdap Zdrój 11. Badanie poziomu zadoolenia turystó z zakresu oferty oraz ogą aplikoać sa orząd g i y, i orga iza je i i e pod ioty. Środki dystry uoa e przez: Sa orząd Wojeództa War ińsko- Mazurskiego, Polską Age ję I for a ji i Inestycji Zagranicznych, Ministersto Gospodarki, Krajoą Iz ę Gospodar zą, Polską Orga iza ję Turysty z ą, ośrodki zagra i z e POT i in. Tego typu sieć iała y za zada ie spól ie działać a rze z rozoju turystyki g i ie, tym: konsultoanie i opinioanie planó i ich ykonania na rzecz rozoju turystyki, i i joa ie spól y h działań, y ia a informacji, spól e działa ia pro o yj e i przygotoyanie zintegroanych produktó turystycznych i in. ) apoa ie usług turysty z y h, ty uzdroiskoych i zdrootnych; storzenie (zakup) informatycznego syste u przepłyu informacji lu łą ze ie się do Polskiego Systemu Informacji Turystyczn POT 1. A aliza efekty oś i z ia y azy Gołdap a Gołdap )drój 2. Kampania informacyjna skieroana do ieszkań ó lu / i ko sulta je społe z e 3. Podję ie de yzji i ee tual e rozpo zę ie procedury Wraz z raportem z badania. Badanie realizoane dóch okresach i działają e turystyczn, tym uzdroisko;, lokal i i działają e turystyczn i i działają e branży turystyczn, tym uzdroiskoe j oraz działają e turystyczn zł zł (zmapoanie usług i storzenie systemu przepłyu informacji, tym szkolenia i arsztaty); Zakup oprogramoania lu łą ze ie się do PSIT na projekty spółfi a soana ze środkó ze ętrz y h (min. 4 rocznie) odbytych spotkań rocznie (min. 4) podmiotó u zest i zą y h sie i (min. 10) udzielonych informacji (min odpoiedzi na rok) media zł Decyzja zakresie przeproadzenia zmiany nazy (tak lub nie) zł Raport podsu oują y

4 jakoś i o sługi 12. Wproadzenie certyfikatu jakoś i dla pod iotó gastro o i z y h oferują y h kartacze 13. Lo oa ie a rze z łą ze ia Biegu Jaći gó do europski ligi biegó długodysta soy h Euroloppet 14. Przygotoanie folderu pro ują ego produkty turystyczne gminy szczyt sezonu narciarskiego i szczyt sezonu uzdroiskoego Karta ze to i ie yć rozpoz aal y produkt markoy. Wproadzenie ertyfikató pły ie a zrost jakoś i usług gastro o i z y h, posiadają y h lokal ą spe yfikę. Pozoli ykorzystać ist ią y pote jał zakresie kuli arió, ty organizoanego corocznie ydarzenia Karta zeo Festial Pogranicza. Certyfikat nadaany corocznie po przeproadzeniu adań z ykorzystaniem metody tajemniczy klient Wykorzysta ie pote jału g i y do upraia ia narciarsta biegoego ymaga zmocnienia oddziałya ia Biegu Jaći gó ziększe ia li z y u zest ikó, a sponsoró oraz po adlokal y h edió. Będzie to ożlie dzięki łą ze iu Biegu Jaći gó do ligi iegó długodysta soy h Euroloppet (a dalsz przyszłoś i do Worldloppet). Wymaga to piersz kol oś i rozpoz a ia aru kó, jakie ależy speł ić, i przygotoania odpoiedni oferty, tym ateriałó i for a yj y h i pro o yj y h, która zosta ie przedłożo a European Union of Cross-country Skiing Marathons 16 stronicoy folder z i for a ją o ofer ie (koloroy, z profesjonalnymi zdję ia i Nakład egze plarzy, ty : język rosyjski, język liteski, język a gielski, język ie ie ki oraz działają e uzdroisko; działają y z gastronomiczn Turyś i, ty kuracjusze, ofertą. W Polsce oferta kieroa a głó ie i działają e turystyczn, tym uzdroiskoe j działają y gastronomicz n,, media działają y turystyczn, sz zegól oś i zakresie turystyki zimo y działają y uzdroisko 10 zł koszty reprezentacyjne i przygotoania ateriałó promocyjnych) zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku i druk folderó) y iki adań rocznie) Li z a u zest i zą y h sieci podmiotó gastronomicznych (min. 6) Li z a podjęty h ak ji (min. 5) rozdystrybuoanych folderó rocznie (min szt.)

5 15. Przygotoanie przeodnika promocyjno-informacyjnego preze tują ego ofertę g i y, który z ajdzie się także lege da o 16. PR turystyczny oraz pozyskanie patronató medialnych (medió ogólnokrajoych i regionalnych) dla kluczoych imprez kulturalnych i sportoych 17. Kampania billboardoa produktu narciarskiego język polski Koloroy, dobrze zredagoany, z profesjo al y i zdję ia i, porę z y formacie przeod ik o o jętoś i około -60 stron. Dystry u ja przeod ika za ożliie ieielką opłatą. Nakład egze plarzy po Polsku Ist ią y przeod ik poi ie yć radykal ie z ie io y i uatrak yj io y a także zaktualizoa y. Rozażo a poi a yć także ko ep ja przygotoa ia takiego przeodnika po rosyjsku i niemiecku. Zorganizoanie 2 tur (sezon zimoy i sezon letni) 2-3 dnioego study tour dla 10 dziennikarzy tytułó dzie ikarzy tytułó turystycznych z Polski ( oże też z zagra i y), a także iodą y h tytułó iespe jalisty z y h tygodnikó lub dziennikó informacyjnych ( tym portali internetoych). W yniku izyty studialn przekazanie do medió regionalnych i ogólnokrajoych i teresują y h informacji i ateriałó, a podstaie których dziennikarze z tych gazet i portali internetoych ieli y ożliość opra oa ia tekstó, który h spo ą o. Koszty izyty do pokrycia 75% przez ó z turystyczn preze tują y ofertę. Zapenienie patronató regionalnych i krajoych nad kluczoymi imprezami kulturalnymi i sportoymi Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz zai teresoa ia produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz do: Niemiec, OK. FR, Lity, Warszay, Trój iasta, Śląska, Dol ego Śląska, Wielkopolski Turyś i, ty kuracjusze ofertą i odiedzają y Gołdap Dziennikarze tytułó turystycznych i ogólnych, tym portali internetoych Turyś i ofertą ar iarską y oraz działają e uzdroisko Media regionalne i ogólnopolski e zaróno informacyjne, jak i te skoncentro ane na turystyce, ypoczynku, rekreacji i uzdroiskach y działają y zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku i druk akładzie egz.) (aktualizacja folderu) x 8 dziennikarzy (3 dni pobytu dziennikarza) = 72 zł 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) rozdystrybuoanych przeodnikó rocznie (min ) Li z a artykułó prasie na temat i okoli ro z ie (min. 20) billboardó (min. 60 rocznie) osób, które ędą iały ko takt z billboardem

6 18. Kampania billboardoa produktu uzdroiskoego 19. )iększe ie dostęp oś i informacji dla turystó na tere ie 20. Rozbudoa strony interneto.uzdroiskogoldap.pl zakresie oferty turystyczn, tym uzdroisko oraz j ypozycjonoanie Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i bilbordó Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h iasta h Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz zai teresoa ia produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i. -30 bilbordó Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h iasta h. Bill ordy poi y pro oać aj ardzi u ikatoy ele e t oferty czyli Uzdroisko. Uruchomienie 2 multimedialnych kioskó informacji turystyczn kluczoych miscach gminy - strefie uzdroisko ałoro z y p. pijal i ód )drój oraz u pod óża Pięk Góry sezo oy Na jed stro ie poi a z ajdoać się oferta ożliie szystki h pod iotó oferują y h usługi dla turystó, tym kuracjuszy, i okolicy Turyś i, ty kuracjusze ofertą Turyś i, ty kuracjusze, przyjeżdżają y do oraz potencjalnie przyjazdem; lokalni i działają e turystyczn Turyś i i pod ioty zainteresoane turysty z ą i uzdroiskoą ofertą uzdroisko y działają y uzdroisko y oraz działają e uzdroisko y i działają e uzdroisko graficzny) 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) graficzny) 15 zł koszt zakupu profesjonalnego kiosku multimedialneg o) 15 zł (przygotoanie odpoiedniego oprogramoani a i informacji) 10 zł (pozycjonoani e strony) billboardó (min. 60 rocznie) osób, które ędą iały ko takt z billboardem osób korzystają y h z kioskó multimedialnych i. odpoiedzi na rok) odiedzin strony interneto (min rocznie) Wypozycjonoanie strony interneto dla haseł: turystyka Wschodnia, turystyka War ińsko Mazurskie, Polska oferta turystyczna War ińsko

7 21. Uzyskanie rekomendacji dóch celebrytó do ykorzystania działa ia h pro o yj y h 22. Pra e stęp e ad storzeniem dokumentacji interaktynego centrum czystego poietrza/ody uzdroisko/energetyki odnaialn. 23. Opracoanie folderu inestycyjnego zbogaconego preze ta ją ulti edial ą (filmik, izualizacje, mapy) Ufundoanie 2-3 dnioych pobytó dla 2 ele rytó za ia z rekomendacje Pra e przygotoa ze ad doku e ta ją projektoą. Projekt do realizacji po 2015 roku ze środkó UE. I terakty e e tru łą zą e fu k je muzealnicze (pokazanie dziedzicta aterial ego i kulturoego oraz multimedialn ystay edukacyjnorekreacyjno-rozryko, któr motyem przeod i ędzie ele e t/ artość kojarzą a się z ą ajlepi odołują a się do arki. Realiza ja projektu pozoli z oga ić ofertę turysty z ą o atrak ję przy iągają ą turystó ie tylko sezo ie letnim i zimoym (np. ycieczki szkolne). Lokalizacja inestycji: strefa uzdroiskoa lu j ezpośred ie oto ze ie Folder i esty yj y opisują y atrak yj ość i esty yj ą g i y: - i for a je o - informacje o ofercie - rekomendacje kluczoych inestoró pryatnych gminie. Folder poi ie yć przekazyany podczas róż ego rodzaju spotkań oso isty h burmistrza/ urzęd ika zaj ują ego się pro o ją proi esty yj ą z part era i Osoby znane z medió (np. dziennikarz, aktor, zaodnik sportoy) inestorzy inestycjami Media, lokalni y działają y uzdroisko y i Kluczoi inestorzy pryatni Gminie Mazurskie, uzdroisko, o legi ar ińskomazurskie (maks. 15 misce yszukiarce Google) 20 zł uzyskanych rekomendacji (min. 2) zł Wstęp a ko ep ja takiego centrum (1) grafi z y, skład, przygotoanie do druku i druk akładzie 1000 egz. na rok raz z aktualiza ją 2015 roku) rozdystrybuoanych rocznie folderó do potencjalnych inestoró (1000)

8 iz esoy i, a także dołą za y do róż ego rodzaju korespondencji z partnerami biznesoymi. Poi ie yć także przekazyany szystkim partnerom, którzy ędą zaj oali się pośred io pro o ją iasta. W isto ie poi ie peł ić fu k ję profesjo al izytki, którą zy zajoo rę za się pod zas spotkań. Nakład egze plarzy 24. Pro o ja ezpośred ia Bezpośred ie ko takty z fir a i i a i, którzy pote jal ie ogli y yć zai teresoa i i esty ją z ty i którzy ogłaszają, że poszukują is a lokaliza ji dla soj działal oś i jak i ty i, którzy tylko pote jal ie, z róż y h poodó, ogli y yć zai teresoa i rozszerze ie soj działal oś i o i esty ję sz zegółoe propozy je po iż zęś i Dobre praktyki) 25. PR proinestycyjny Współpra a z orga iza ja i zaj ują y i się pro o ją proi esty yj ą celu rozposze h ie ia oferty iezależ y i od g i y ka ała i sz zegółoe rozi ię ie po iż zęś i Dobre praktyki) inestorzy inestycjami ; inestorzy inestycjami ; ó; WMARR; Dep. Pro o ji Urzędu Marszałkoskiego; krajoe targi ra żoe; Regio al a Sieć Usług dla przedsię iorst; tematyczne portale internetoe; portale Linkedln, Goldenline, Titter, fanpage na Facebooku; europska sieć usług E terprise zł (delegacje, koszty biuroe) Regionalne i krajoe media gospodarcze 20 zł (ynagrodzenie dla osób opra oują y h teksty dla medió) Li z a spotkań z potencjalnymi inestorami ( ) opublikoanych tekstó mediach regionalnych i ogólnokrajoych (min. 20)

9 26. Storzenie strony interneto ramach goldap.pl zakresie promocji inestycyjn oraz j ypozycjonoanie 27. Pośred ia pro o ja proinestycyjna 28. Akcja informacyjna zakresie realizacji strategii za miniony rok oraz planó na astęp y rok 1. )i tegroa ie treś i ukieru koa y h a pro o ję gospodar zą za iesz zo y h dotąd a róż y h stro a h i ter etoy h oraz i h rozi ię ie i uzupeł ienie o bardzi sz zegółoe a alizy p. pote jału efekty oś i eko o i z dużego hotelu. I teresują e dośiad ze ia ty zakresie oż a zerpać ze stro iast taki h jak: Miele zy Poz ań. 2. Wypozycjonoanie strony internecie, tym zapenienie odołań do stro y i y h treś ia h zamieszczonych internecie Wykorzystanie osoby zatrudnion na stanoisku ds. promocji gospodarcz gminy do ko taktó pośred i h z i estora i poprzez partneró gminy Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; ulotka informacyjna, akład egzemplarzy Europe Netork; inestorzy inestycjami inestorzy inestycjami Mieszkań y,, oraz inne lokalne podmioty PAIiIZ, RCOI, regionalne stoarzyszeni a ó i In. media; - 10 zł (storzenie strony interneto) zł / rok (pozycjonoanie strony) zł (dystrybucja ateriałó promocyjnych) 5000 zł / rok grafi z y, skład, przygotoanie do druku, druk, dystrybucja ulotek) Wypozycjonoanie strony interneto dla haseł: oferta inestycyjna, ar ińskomazurskie, uzdroisko, inestycje uzdroisku, turystyka uzdroiskoa, inestycje turystyce, inestycje uzdroiskoe, noe inestycje (maksymalnie 50 misce przeglądar e Google potencjalnych inestoró, do których dotarto for ie pośred i (min. 100) opublikoanych artykułó (min. 5) rozdystrybuoanych ulotek rocznie (min ) 29. Rozbudoa serisó internetoych G i y pod kąte potrze społe z oś i lokal Roz udoa stro y łas oraz Biulety u I for a ji Pu li z, przy jak ajiększ i h integracji. )a iesz ze ie przystęp y h dla od ior ó treś i zakresie de okra ji i usług, a także pro o ji turystyki lokal oraz Mieszkańcy,, oraz inne lokalne - 0 zł ra a h zadań praconikó Urzędu Li z a odiedzają y h stro ę i ter etoą rocznie (min )

10 pro o ji zoś i podmioty 30. Promoanie zdroego i akty ego try u ży ia Mikro ydarzenia z zakresu sportu i kultury, skieroa e do róż y h grup iekoy h ieszkań ó animacje skieroane do ieszkań ó posz zegól y h is ooś i zy osiedli Mieszkań y, sz zegól oś i dzie i i łodzież oraz osoby starsze media, zł Li z a ydarzeń sportoych (min. 3) Li z a ydarzeń kulturoych (min. 2) 31. Ak ja pro ują a success story zakresie zakłada ia i rozijania firm Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; Nagroda dla ajlepszego roku Mieszkań y i lokalni Media lokalne, Starosto Poiatoe, Poiatoy Urząd Pra y 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na najlepszego ę (1 rocznie) 32. Promoanie kierunkó kształ e ia zgod y h z potrzebami lokalnych pracodacó Badanie potrzeb rynku pracy; Organizacja spotkań szkoła h gi azjal y h Ucznioie i ich rodzice, lokalne szkoły ponadgimnazjalne media, Poiatoy Urząd Pra y, lokalni y zł raportó (min. 1 na da lata) zorganizoanych spotkań (min. 4) 33. Ak ja pro ują a ideę CSR a g. Corporate Social Responsibility) Artykuły prasie lokal oraz a portala h i ter etoy h, z uzględ ie ie lokal y h dobrych praktyk; Nagroda dla najlepsz inicjatyy zakresie CSR danym roku media, PARP 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na ajlepszą i i jatyę CSR Doroczne spotkanie Burmistrza z klu zoy i a i Spotkanie formule obiadu lub kolacji. Podsu oa ie ijają ego roku oraz skaza ie yzań a oy rok media 1500 zł dorocznych spotkań z a i (min. 1) Razem roku zł

11 Pla działań pro o yj y h roku A aliza ze ętrz y h źródeł fi a soa ia działań promocyjnych oraz storzenie kalendarza konkursó i naboró 36. Spotka ia ko sulta yj e ładz z iestałą repreze ta ją turystyczn, tym uzdroisko 37. Badanie poziomu zadoolenia turystó z zakresu oferty oraz jakoś i o sługi 38. Przyznanie ertyfikatu jakoś i dla podmiotó gastro o i z y h oferują y h kartacze A aliza dostęp oś i krajoy h i zagra i z y h środkó fi a soy h a pro o ję, o które ogą aplikoać sa orząd g i y, i orga iza je i i e pod ioty. Środki dystry uoa e przez: Sa orząd Wojeództa War ińsko- Mazurskiego, Polską Age ję I for a ji i Inestycji Zagranicznych, Ministersto Gospodarki, Krajoą Iz ę Gospodar zą, Polską Orga iza ję Turysty z ą, ośrodki zagra i z e POT i in. Tego typu sieć iała y za zada ie spól ie działać a rze z rozoju turystyki g i ie, tym: konsultoanie i opinioanie planó działań sa orządu g i ego a rze z rozoju turystyki, i i joa ie spól y h działań, ymiana informacji, spól e działa ia promocyjne i przygotoyanie zintegroanych produktó turystycznych i in. Wraz z raportem z badania. Badanie realizoane dóch okresach szczyt sezonu narciarskiego i szczyt sezonu uzdroiskoego Karta ze to i ie yć rozpoz aal y produkt markoy. Wproadzenie ertyfikató pły ie a zrost jakoś i usług gastro o i z y h, posiadają y h lokal ą spe yfikę. Pozoli ykorzystać ist ią y pote jał zakresie kuli arió, ty przedsię iorcy i działają e turystyczn, tym uzdroisko; i działają e uzdroisko; działają y z gastronomiczn - 0 zł aktualizacji kalendarza konkursó na projekty spółfi a soana ze środkó ze ętrz y h (min. 4 rocznie) i działają e branży turystyczn, tym uzdroiskoe j i działają e turystyczn, tym uzdroiskoe j działają y gastronomicz n, o sługa spotkań odbytych spotkań rocznie (min. 4) podmiotó u zest i zą y h sie i (min. 10) zł Raport podsu oują y y iki adań rocznie) Li z a u zest i zą y h sieci podmiotó gastronomicznych (min. 6)

12 organizoanego corocznie ydarzenia Karta zeo Festial Pogranicza. Certyfikat nadaany corocznie po przeproadzeniu adań z ykorzysta ie etody taje i zy klient 39. PR turystyczny oraz pozyskanie patronató medialnych (medió ogólnokrajoych i regionalnych) dla kluczoych imprez kulturalnych i sportoych 40. Kampania billboardoa produktu narciarskiego 41. Kampania billboardoa produktu uzdroiskoego Zorganizoanie 2 tur (sezon zimoy i sezon letni) 2-3 dnioego study tour dla 10 dziennikarzy tytułó dzie ikarzy tytułó turystycznych z Polski ( oże też z zagra i y), a także iodą y h tytułó iespe jalisty z y h tygodnikó lub dziennikó informacyjnych ( tym portali internetoych). W yniku izyty studialn przekazanie do medió regionalnych i ogólnokrajoych i teresują y h informacji i ateriałó, a podstaie których dziennikarze z tych gazet i portali internetoych ieli y ożliość opra oa ia tekstó, który h spo ą o. Koszty izyty do pokrycia 75% przez ó z turystyczn preze tują y ofertę. Zapenienie patronató regionalnych i krajoych nad kluczoymi imprezami kulturalnymi i sportoymi Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz a produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i bilbordó Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h miastach Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz zai teresoa ia produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i. -30 bilbordó Dziennikarze tytułó turystycznych i ogólnych, tym portali internetoych Turyś i ofertą ar iarską Turyś i, ty kuracjusze ofertą, media Media regionalne i ogólnopolski e zaróno informacyjne, jak i te skoncentro ane na turystyce, ypoczynku, rekreacji i uzdroiskach y działają y uzdroisko y działają y uzdroisko /oso a (3 dni pobytu dziennikarza) x 8 dziennikarzy = 72 zł 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) graficzny) 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) graficzny) Li z a artykułó prasie na temat i okoli i. 20) billboardó (min. 100) osób, które ędą iały ko takt z billboardem billboardó (min. 100) osób, które ędą iały ko takt z billboardem

13 42. )iększe ie dostęp oś i informacji dla turystó na tere ie 43. Storzenie dokumentacji interaktynego centrum czystego poietrza/ody uzdroisko/energetyki odnaialn. 44. Pro o ja ezpośred ia Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h iasta h. Bill ordy poi y pro oać aj ardzi u ikatoy ele e t oferty zyli Uzdroisko. Uruchomienie 3-4 multimedialnych kioskó informacji turystyczn kluczoych miscach gminy - strefie uzdroisko ałoro z y p. pijal i ód )drój oraz u pod óża Pięk Góry sezo oy Pra e przygotoa ze ad doku e ta ją projektoą. Projekt do realizacji po 2015 roku ze środkó UE. I terakty e e tru łą zą e fu k je muzealnicze (pokazanie dziedzicta aterial ego i kulturoego oraz multimedialn ystay edukacyjnorekreacyjno-rozryko, któr motyem przeod i ędzie ele e t/ artość kojarzą a się z ą ajlepi odołują a się do arki. Realiza ja projektu pozoli z oga ić ofertę turysty z ą o atrak ję przy iągają ą turystó ie tylko sezo ie letnim i zimoym (np. ycieczki szkolne). Lokalizacja inestycji: strefa uzdroiskoa lu j ezpośred ie oto ze ie Bezpośred ie ko takty z fir a i i a i, którzy potencjalnie mogliby yć zai teresoa i i esty ją z ty i którzy ogłaszają, że poszukują is a lokaliza ji dla soj działal oś i jak i ty i, którzy tylko pote jal ie, z róż y h poodó, ogli y yć zai teresoa i rozszerze ie soj działal oś i o i esty ję Turyś i, ty kuracjusze, przyjeżdżają y do oraz potencjalnie przyjazdem; lokalni i działają e turystyczn inestorzy inestycjami ; y oraz działają e uzdroisko y i 15 zł koszt zakupu profesjonalnego kioski multimedialneg o) 15 zł (przygotoanie odpoiedniego oprogramoani a i informacji) osób korzystają y h z kioskó multimedialnych i. odpoiedzi) zł Wstęp a ko ep ja takiego centrum (1) zł (delegacje, koszty biuroe) Li z a spotkań z potencjalnymi inestorami (80-100)

14 45. PR proinestycyjny 46. Pośred ia pro o ja proinestycyjna 47. Akcja informacyjna zakresie realizacji strategii za miniony rok oraz planó na noy rok sz zegółoe propozy je po iż zęś i Dobre praktyki) Współpra a z orga iza ja i zaj ują y i się pro o ją proi esty yj ą celu rozposze h ie ia oferty iezależ y i od g i y ka ała i sz zegółoe rozi ię ie po iż zęś i Dobre praktyki) Wykorzystanie osoby zatrudnion na stanoisku ds. promocji gospodarcz gminy do ko taktó pośred i h z i estora i poprzez partneró gminy Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; ulotka informacyjna, akład egzemplarzy inestorzy inestycjami ; ó; WMARR; Dep. Pro o ji Urzędu Marszałkoskiego; krajoe targi ra żoe; Regio al a Sieć Usług dla przedsię iorst; tematyczne portale internetoe; portale Linkedln, Goldenline, Titter, fanpage na Facebooku; europska sieć usług E terprise Europe Netork; inestorzy inestycjami Mieszkań y,, oraz inne lokalne podmioty Regionalne i krajoe media gospodarcze PAIiIZ, RCOI, regionalne stoarzyszeni a ó i In. media; 20 zł (ynagrodzenie dla osób opra oują y h teksty dla medió) zł (dystrybucja ateriałó promocyjnych) 5000 zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku, druk, dystrybucja ulotek) opublikoanych tekstó mediach regionalnych i ogólnokrajoych (min. 20) potencjalnych inestoró, do których dotarto for ie pośred i (min. 100) opublikoanych artykułó (min. 5) rozdystrybuoanych ulotek (min ) 48. Promoanie zdroego i akty ego try u ży ia Mikro ydarzenia z zakresu sportu i kultury, skieroa e do róż y h grup iekoy h Mieszkań y, sz zegól oś i dzie i i media, zł Li z a ydarzeń

15 ieszkań ó animacje skieroane do ieszkań ó posz zegól y h is ooś i zy osiedli łodzież oraz osoby starsze sportoych (min. 3) Li z a ydarzeń kulturoych (min. 2) 49. Ak ja pro ują a success story zakresie zakłada ia i rozijania firm Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; Nagroda dla ajlepszego roku Mieszkań y i lokalni Media lokalne, Starosto Poiatoe, Poiatoy Urząd Pra y 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na najlepszego ę Ak ja pro ują a ideę CSR a g. Corporate Social Responsibility) Artykuły prasie lokal oraz a portala h i ter etoy h, z uzględ ie ie lokal y h dobrych praktyk; Nagroda dla najlepsz inicjatyy zakresie CSR danym roku media, PARP 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na ajlepszą i i jatyę CSR Doroczne spotkanie Burmistrza z klu zoy i a i Spotkanie formule obiadu lub kolacji. Podsu oa ie ijają ego roku oraz skaza ie yzań a oy rok media 1500 zł dorocznych spotkań z a i (min. 1) Razem roku zł Razem latach zł

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZYWÓDZTWA

STRATEGIA PRZYWÓDZTWA Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : https://www.youtube.com/watch?v=lqggnkh_nkc Spis treś i Wszyscy kradniemy... 3 Bądź y ajlepsi... 4 Dwie role... 5 Misja firmy... 8 Klient to nie liczba...

Bardziej szczegółowo

I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podgląda ia o razu z ka er a ko putera h zaró o w sieci lokalnej jak i przez internet usi

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy.

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY. NIE należymy. s.4. do żadnej gminy, powiatu czy Domu Kultury. NIE jesteśmy. gazeta BEZPŁATNA GA Z E TA B E Z PŁ ATNA Obiektyna i niezależna Nr 3 (3/2014) gazeta BEZPŁATNA EZPŁATNA gazeta BEZPŁATN g BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA ISSN 2353-7744 gazeta BEZPŁATNA NAKŁAD NUMERU LIPIEC

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno

Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójno Sprawozdanie z realizacji Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2009 Wstęp Działania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Media Info. Regionalny niezbędnik. Harmonogram wydawniczy: dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga. www.dziec kow war sza wie.pl

Media Info. Regionalny niezbędnik. Harmonogram wydawniczy: dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga. www.dziec kow war sza wie.pl Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl Za sięg: ogól no pol ski For mat: 190x240 mm Na kład: 35 000 egz. Czę sto tli wość uka zy wa nia się: raz w ro

Bardziej szczegółowo

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding

120 wypełnionych aplikacji o paszport na dyżurze w Spalding THE POLISH NEWSPAPER IN NORTH ENGLAND AND NORTH WALES LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS-FLINT-PRESTON STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-ALTRINCHAM-ROCHDALE-SOUTHPORT-WAKEFIELED-WREXHAM

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13

Media Info. Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 Dziecko w magazyny, portale, szkolenia dla dbających o zdrowie, edukację i dobrą zabawę dzieci do lat 13 dziecko w......to innowacyjny projekt składający się z produktów, usług i inicjatyw. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 268 (54), 35 44 Marcin FELTYNOWSKI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W GMINACH

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r.

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań... 3 3. Cele działań

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr.../.../2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... 2008 r.

Uchwała nr.../.../2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... 2008 r. Uchwała nr.../.../2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... 2008 r. w sprawie wyraŝenia woli przystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwoś i zarządza ia gospodarką

Możliwoś i zarządza ia gospodarką Możliwoś i zarządza ia gospodarką e ergety z ą w g i a h Seminarium Energetyka prosumencka w gminie Katowice, 29 listopada 2013 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS E ergia Sp. z o.o. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011

Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011 Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011 Sosnowiec, grudzień 2007 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SOSNOWCA W stęp W ST ĘP Sosnow iec w dziedzinie zm iany sw ojego oblicza dokonał rzeczy niezw ykłej - całkow

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działania Opis działania

Lp. Nazwa działania Opis działania Załącznik 2 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): CCI 27 PL 161 PO 3 Nazwa programu: Załącznik do sprawozdania nr: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej II/29/PO

Bardziej szczegółowo

STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP

STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP W NUMERZE M.IN.: WROCŁAWSKIE PODGLĄDANIE STOLIC DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LOWER SILESIAN CHAMBER OF COMMERCE 50-029 Wroc

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Mirosław MARCZAK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH KOSZALINA W LATACH 2008-2013 Zarys treści: W artykule przedstawiono analizę działań promocyjnych podejmowanych

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

Patryk Lewicki nadal starostą

Patryk Lewicki nadal starostą Przeczytałeś? Podaj dalej! GAZETA BEZPŁATNA 29 lipca 2015 r. redakcja@pograniczelubuskie.pl nr 6/2015 r. ISSN 1734-9907 REKLAMA SŁUBICE SULĘCIN CYBINKA GÓRZYCA OŚNO LUBUSKIE KRZESZYCE RZEPIN SŁUBICE Przyszłość

Bardziej szczegółowo

19.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

19.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 19. MARKETING MIASTA Raport o stanie miasta Szczecin 19.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH Działania marketingowe Miasta przybierają różne formy. Różny jest również zakres tych działań.

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo