Pla działań pro o yj y h w roku 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pla działań pro o yj y h w roku 2013"

Transkrypt

1 Pla działań pro o yj y h lata h 2015 Pla działań pro o yj y h roku 2013 Lp. Priorytet Tytuł działa ia 1. *** Zdefinioanie marki oraz storzenie podsta do j droże ia 2. *** Utorzenie Centrum Promocji ¹ 3. *** Spotka ia ko sulta yj e ładz z iestałą repreze ta ją turystyczn, tym uzdroisko Zakres )ada ie poi o zostać pil ie zle o e fir ie spe jalizują się tego typu opra oa ia h. )ada ie poi o o jąć: określe ie profilu arki, opracoanie sloganu promocyjnego, opracoanie systemu identyfikacji izualn, se i aria za hę ają e do ykorzystyania arki przez przedsię iorsta i orga iza je oraz i e podmioty Ce tru pro o ji jako jed ostka udżetoa kreoała y politykę pro o yj ą. Proadziła y pro o ję turysty z ą oraz pro o ję i esty yj ą. Tego typu sieć iała y za zada ie spól ie działać a rze z rozoju turystyki g i ie, tym: konsultoanie i opinioanie planó i ich ykonania na rzecz rozoju turystyki, i i joa ie spól y h działań, y ia a informacji, spól e działa ia promocyjne i przygotoyanie zintegroanych produktó turystycznych i in. Odbiorcy ezpośred i, lokal i,, i e podmioty i działają e turystyczn, tym uzdroisko; Partnerzy Koszt Wskaź iki realiza ji,, media i działają e branży turystyczn, tym uzdroiskoe j zł Noy slogan (1) Noy system identyfikacji izualn (1) uczestnikó seminarium (30) - 50 zł stanoisk pracy ds. promocji inestycyjn (1) stanoisk pracy ds. promocji turystyczn (1) 500 zł odbytych spotkań rocznie (min. 4) podmiotó u zest i zą y h sie i (min. 10) 4. * Lo oa ie a rze z łą ze ia Wykorzysta ie pote jału g i y do upraia ia 5 zł Li z a podjęty h ak ji

2 Biegu Jaći gó do europski ligi biegó długodysta soy h Euroloppet 5. Akcja informacyjno-promocyjna zakresie izji rozoju gminy do 2020 roku narciarsta biegoego ymaga zmocnienia oddziałya ia Biegu Jaći gó ziększe ia li z y u zest ikó, a sponsoró oraz po adlokal y h edió. Będzie to ożlie dzięki łą ze iu Biegu Jaći gó do ligi iegó długodysta soy h Euroloppet (a dalsz przyszłoś i do Worldloppet). Wymaga to piersz kol oś i rozpoz a ia aru kó, jakie ależy speł ić, i przygotoania odpoiedni oferty, tym ateriałó i for a yj y h i pro o yjnych, która zosta ie przedłożo a European Union of Cross-country Skiing Marathons. Przygotoa ie ateriałó pro o yj y h. Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; ulotka informacyjna, akład egzemplarzy Mieszkań y,, oraz inne lokalne podmioty działają y turystyczn, sz zegól oś i zakresie turystyki zimo media; prasa regionalna; radio regionalne zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku, druk, dystrybucja ulotek) (min. 2) opublikoanych artykułó (min. 5) rozdystrybuoanych ulotek (min.3 000) 6. Doroczne spotkanie Burmistrza z klu zoy i a i Spotkanie formule obiadu lub kolacji. Podsu oa ie ijają ego roku oraz skaza ie yzań a oy rok media 1500 zł dorocznych spotkań z a i (min. 1) Razem roku zł Pla działań pro o yj y h roku A aliza ze ętrz y h źródeł fi a soa ia działań A aliza dostęp oś i krajoy h i zagra i z y h środkó fi a soy h a pro o ję, o które - 0 zł aktualizacji kalendarza konkursó

3 promocyjnych oraz storzenie kalendarza konkursó i naboró 8. Spotka ia ko sulta yj e ładz z iestałą repreze ta ją turystyczn, tym uzdroisko 9. Storzenie zintegroanego systemu informacji turystyczn 10. Rozaże ie ożlioś i z ia y azy a Gołdap Zdrój 11. Badanie poziomu zadoolenia turystó z zakresu oferty oraz ogą aplikoać sa orząd g i y, i orga iza je i i e pod ioty. Środki dystry uoa e przez: Sa orząd Wojeództa War ińsko- Mazurskiego, Polską Age ję I for a ji i Inestycji Zagranicznych, Ministersto Gospodarki, Krajoą Iz ę Gospodar zą, Polską Orga iza ję Turysty z ą, ośrodki zagra i z e POT i in. Tego typu sieć iała y za zada ie spól ie działać a rze z rozoju turystyki g i ie, tym: konsultoanie i opinioanie planó i ich ykonania na rzecz rozoju turystyki, i i joa ie spól y h działań, y ia a informacji, spól e działa ia pro o yj e i przygotoyanie zintegroanych produktó turystycznych i in. ) apoa ie usług turysty z y h, ty uzdroiskoych i zdrootnych; storzenie (zakup) informatycznego syste u przepłyu informacji lu łą ze ie się do Polskiego Systemu Informacji Turystyczn POT 1. A aliza efekty oś i z ia y azy Gołdap a Gołdap )drój 2. Kampania informacyjna skieroana do ieszkań ó lu / i ko sulta je społe z e 3. Podję ie de yzji i ee tual e rozpo zę ie procedury Wraz z raportem z badania. Badanie realizoane dóch okresach i działają e turystyczn, tym uzdroisko;, lokal i i działają e turystyczn i i działają e branży turystyczn, tym uzdroiskoe j oraz działają e turystyczn zł zł (zmapoanie usług i storzenie systemu przepłyu informacji, tym szkolenia i arsztaty); Zakup oprogramoania lu łą ze ie się do PSIT na projekty spółfi a soana ze środkó ze ętrz y h (min. 4 rocznie) odbytych spotkań rocznie (min. 4) podmiotó u zest i zą y h sie i (min. 10) udzielonych informacji (min odpoiedzi na rok) media zł Decyzja zakresie przeproadzenia zmiany nazy (tak lub nie) zł Raport podsu oują y

4 jakoś i o sługi 12. Wproadzenie certyfikatu jakoś i dla pod iotó gastro o i z y h oferują y h kartacze 13. Lo oa ie a rze z łą ze ia Biegu Jaći gó do europski ligi biegó długodysta soy h Euroloppet 14. Przygotoanie folderu pro ują ego produkty turystyczne gminy szczyt sezonu narciarskiego i szczyt sezonu uzdroiskoego Karta ze to i ie yć rozpoz aal y produkt markoy. Wproadzenie ertyfikató pły ie a zrost jakoś i usług gastro o i z y h, posiadają y h lokal ą spe yfikę. Pozoli ykorzystać ist ią y pote jał zakresie kuli arió, ty organizoanego corocznie ydarzenia Karta zeo Festial Pogranicza. Certyfikat nadaany corocznie po przeproadzeniu adań z ykorzystaniem metody tajemniczy klient Wykorzysta ie pote jału g i y do upraia ia narciarsta biegoego ymaga zmocnienia oddziałya ia Biegu Jaći gó ziększe ia li z y u zest ikó, a sponsoró oraz po adlokal y h edió. Będzie to ożlie dzięki łą ze iu Biegu Jaći gó do ligi iegó długodysta soy h Euroloppet (a dalsz przyszłoś i do Worldloppet). Wymaga to piersz kol oś i rozpoz a ia aru kó, jakie ależy speł ić, i przygotoania odpoiedni oferty, tym ateriałó i for a yj y h i pro o yj y h, która zosta ie przedłożo a European Union of Cross-country Skiing Marathons 16 stronicoy folder z i for a ją o ofer ie (koloroy, z profesjonalnymi zdję ia i Nakład egze plarzy, ty : język rosyjski, język liteski, język a gielski, język ie ie ki oraz działają e uzdroisko; działają y z gastronomiczn Turyś i, ty kuracjusze, ofertą. W Polsce oferta kieroa a głó ie i działają e turystyczn, tym uzdroiskoe j działają y gastronomicz n,, media działają y turystyczn, sz zegól oś i zakresie turystyki zimo y działają y uzdroisko 10 zł koszty reprezentacyjne i przygotoania ateriałó promocyjnych) zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku i druk folderó) y iki adań rocznie) Li z a u zest i zą y h sieci podmiotó gastronomicznych (min. 6) Li z a podjęty h ak ji (min. 5) rozdystrybuoanych folderó rocznie (min szt.)

5 15. Przygotoanie przeodnika promocyjno-informacyjnego preze tują ego ofertę g i y, który z ajdzie się także lege da o 16. PR turystyczny oraz pozyskanie patronató medialnych (medió ogólnokrajoych i regionalnych) dla kluczoych imprez kulturalnych i sportoych 17. Kampania billboardoa produktu narciarskiego język polski Koloroy, dobrze zredagoany, z profesjo al y i zdję ia i, porę z y formacie przeod ik o o jętoś i około -60 stron. Dystry u ja przeod ika za ożliie ieielką opłatą. Nakład egze plarzy po Polsku Ist ią y przeod ik poi ie yć radykal ie z ie io y i uatrak yj io y a także zaktualizoa y. Rozażo a poi a yć także ko ep ja przygotoa ia takiego przeodnika po rosyjsku i niemiecku. Zorganizoanie 2 tur (sezon zimoy i sezon letni) 2-3 dnioego study tour dla 10 dziennikarzy tytułó dzie ikarzy tytułó turystycznych z Polski ( oże też z zagra i y), a także iodą y h tytułó iespe jalisty z y h tygodnikó lub dziennikó informacyjnych ( tym portali internetoych). W yniku izyty studialn przekazanie do medió regionalnych i ogólnokrajoych i teresują y h informacji i ateriałó, a podstaie których dziennikarze z tych gazet i portali internetoych ieli y ożliość opra oa ia tekstó, który h spo ą o. Koszty izyty do pokrycia 75% przez ó z turystyczn preze tują y ofertę. Zapenienie patronató regionalnych i krajoych nad kluczoymi imprezami kulturalnymi i sportoymi Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz zai teresoa ia produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz do: Niemiec, OK. FR, Lity, Warszay, Trój iasta, Śląska, Dol ego Śląska, Wielkopolski Turyś i, ty kuracjusze ofertą i odiedzają y Gołdap Dziennikarze tytułó turystycznych i ogólnych, tym portali internetoych Turyś i ofertą ar iarską y oraz działają e uzdroisko Media regionalne i ogólnopolski e zaróno informacyjne, jak i te skoncentro ane na turystyce, ypoczynku, rekreacji i uzdroiskach y działają y zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku i druk akładzie egz.) (aktualizacja folderu) x 8 dziennikarzy (3 dni pobytu dziennikarza) = 72 zł 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) rozdystrybuoanych przeodnikó rocznie (min ) Li z a artykułó prasie na temat i okoli ro z ie (min. 20) billboardó (min. 60 rocznie) osób, które ędą iały ko takt z billboardem

6 18. Kampania billboardoa produktu uzdroiskoego 19. )iększe ie dostęp oś i informacji dla turystó na tere ie 20. Rozbudoa strony interneto.uzdroiskogoldap.pl zakresie oferty turystyczn, tym uzdroisko oraz j ypozycjonoanie Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i bilbordó Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h iasta h Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz zai teresoa ia produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i. -30 bilbordó Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h iasta h. Bill ordy poi y pro oać aj ardzi u ikatoy ele e t oferty czyli Uzdroisko. Uruchomienie 2 multimedialnych kioskó informacji turystyczn kluczoych miscach gminy - strefie uzdroisko ałoro z y p. pijal i ód )drój oraz u pod óża Pięk Góry sezo oy Na jed stro ie poi a z ajdoać się oferta ożliie szystki h pod iotó oferują y h usługi dla turystó, tym kuracjuszy, i okolicy Turyś i, ty kuracjusze ofertą Turyś i, ty kuracjusze, przyjeżdżają y do oraz potencjalnie przyjazdem; lokalni i działają e turystyczn Turyś i i pod ioty zainteresoane turysty z ą i uzdroiskoą ofertą uzdroisko y działają y uzdroisko y oraz działają e uzdroisko y i działają e uzdroisko graficzny) 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) graficzny) 15 zł koszt zakupu profesjonalnego kiosku multimedialneg o) 15 zł (przygotoanie odpoiedniego oprogramoani a i informacji) 10 zł (pozycjonoani e strony) billboardó (min. 60 rocznie) osób, które ędą iały ko takt z billboardem osób korzystają y h z kioskó multimedialnych i. odpoiedzi na rok) odiedzin strony interneto (min rocznie) Wypozycjonoanie strony interneto dla haseł: turystyka Wschodnia, turystyka War ińsko Mazurskie, Polska oferta turystyczna War ińsko

7 21. Uzyskanie rekomendacji dóch celebrytó do ykorzystania działa ia h pro o yj y h 22. Pra e stęp e ad storzeniem dokumentacji interaktynego centrum czystego poietrza/ody uzdroisko/energetyki odnaialn. 23. Opracoanie folderu inestycyjnego zbogaconego preze ta ją ulti edial ą (filmik, izualizacje, mapy) Ufundoanie 2-3 dnioych pobytó dla 2 ele rytó za ia z rekomendacje Pra e przygotoa ze ad doku e ta ją projektoą. Projekt do realizacji po 2015 roku ze środkó UE. I terakty e e tru łą zą e fu k je muzealnicze (pokazanie dziedzicta aterial ego i kulturoego oraz multimedialn ystay edukacyjnorekreacyjno-rozryko, któr motyem przeod i ędzie ele e t/ artość kojarzą a się z ą ajlepi odołują a się do arki. Realiza ja projektu pozoli z oga ić ofertę turysty z ą o atrak ję przy iągają ą turystó ie tylko sezo ie letnim i zimoym (np. ycieczki szkolne). Lokalizacja inestycji: strefa uzdroiskoa lu j ezpośred ie oto ze ie Folder i esty yj y opisują y atrak yj ość i esty yj ą g i y: - i for a je o - informacje o ofercie - rekomendacje kluczoych inestoró pryatnych gminie. Folder poi ie yć przekazyany podczas róż ego rodzaju spotkań oso isty h burmistrza/ urzęd ika zaj ują ego się pro o ją proi esty yj ą z part era i Osoby znane z medió (np. dziennikarz, aktor, zaodnik sportoy) inestorzy inestycjami Media, lokalni y działają y uzdroisko y i Kluczoi inestorzy pryatni Gminie Mazurskie, uzdroisko, o legi ar ińskomazurskie (maks. 15 misce yszukiarce Google) 20 zł uzyskanych rekomendacji (min. 2) zł Wstęp a ko ep ja takiego centrum (1) grafi z y, skład, przygotoanie do druku i druk akładzie 1000 egz. na rok raz z aktualiza ją 2015 roku) rozdystrybuoanych rocznie folderó do potencjalnych inestoró (1000)

8 iz esoy i, a także dołą za y do róż ego rodzaju korespondencji z partnerami biznesoymi. Poi ie yć także przekazyany szystkim partnerom, którzy ędą zaj oali się pośred io pro o ją iasta. W isto ie poi ie peł ić fu k ję profesjo al izytki, którą zy zajoo rę za się pod zas spotkań. Nakład egze plarzy 24. Pro o ja ezpośred ia Bezpośred ie ko takty z fir a i i a i, którzy pote jal ie ogli y yć zai teresoa i i esty ją z ty i którzy ogłaszają, że poszukują is a lokaliza ji dla soj działal oś i jak i ty i, którzy tylko pote jal ie, z róż y h poodó, ogli y yć zai teresoa i rozszerze ie soj działal oś i o i esty ję sz zegółoe propozy je po iż zęś i Dobre praktyki) 25. PR proinestycyjny Współpra a z orga iza ja i zaj ują y i się pro o ją proi esty yj ą celu rozposze h ie ia oferty iezależ y i od g i y ka ała i sz zegółoe rozi ię ie po iż zęś i Dobre praktyki) inestorzy inestycjami ; inestorzy inestycjami ; ó; WMARR; Dep. Pro o ji Urzędu Marszałkoskiego; krajoe targi ra żoe; Regio al a Sieć Usług dla przedsię iorst; tematyczne portale internetoe; portale Linkedln, Goldenline, Titter, fanpage na Facebooku; europska sieć usług E terprise zł (delegacje, koszty biuroe) Regionalne i krajoe media gospodarcze 20 zł (ynagrodzenie dla osób opra oują y h teksty dla medió) Li z a spotkań z potencjalnymi inestorami ( ) opublikoanych tekstó mediach regionalnych i ogólnokrajoych (min. 20)

9 26. Storzenie strony interneto ramach goldap.pl zakresie promocji inestycyjn oraz j ypozycjonoanie 27. Pośred ia pro o ja proinestycyjna 28. Akcja informacyjna zakresie realizacji strategii za miniony rok oraz planó na astęp y rok 1. )i tegroa ie treś i ukieru koa y h a pro o ję gospodar zą za iesz zo y h dotąd a róż y h stro a h i ter etoy h oraz i h rozi ię ie i uzupeł ienie o bardzi sz zegółoe a alizy p. pote jału efekty oś i eko o i z dużego hotelu. I teresują e dośiad ze ia ty zakresie oż a zerpać ze stro iast taki h jak: Miele zy Poz ań. 2. Wypozycjonoanie strony internecie, tym zapenienie odołań do stro y i y h treś ia h zamieszczonych internecie Wykorzystanie osoby zatrudnion na stanoisku ds. promocji gospodarcz gminy do ko taktó pośred i h z i estora i poprzez partneró gminy Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; ulotka informacyjna, akład egzemplarzy Europe Netork; inestorzy inestycjami inestorzy inestycjami Mieszkań y,, oraz inne lokalne podmioty PAIiIZ, RCOI, regionalne stoarzyszeni a ó i In. media; - 10 zł (storzenie strony interneto) zł / rok (pozycjonoanie strony) zł (dystrybucja ateriałó promocyjnych) 5000 zł / rok grafi z y, skład, przygotoanie do druku, druk, dystrybucja ulotek) Wypozycjonoanie strony interneto dla haseł: oferta inestycyjna, ar ińskomazurskie, uzdroisko, inestycje uzdroisku, turystyka uzdroiskoa, inestycje turystyce, inestycje uzdroiskoe, noe inestycje (maksymalnie 50 misce przeglądar e Google potencjalnych inestoró, do których dotarto for ie pośred i (min. 100) opublikoanych artykułó (min. 5) rozdystrybuoanych ulotek rocznie (min ) 29. Rozbudoa serisó internetoych G i y pod kąte potrze społe z oś i lokal Roz udoa stro y łas oraz Biulety u I for a ji Pu li z, przy jak ajiększ i h integracji. )a iesz ze ie przystęp y h dla od ior ó treś i zakresie de okra ji i usług, a także pro o ji turystyki lokal oraz Mieszkańcy,, oraz inne lokalne - 0 zł ra a h zadań praconikó Urzędu Li z a odiedzają y h stro ę i ter etoą rocznie (min )

10 pro o ji zoś i podmioty 30. Promoanie zdroego i akty ego try u ży ia Mikro ydarzenia z zakresu sportu i kultury, skieroa e do róż y h grup iekoy h ieszkań ó animacje skieroane do ieszkań ó posz zegól y h is ooś i zy osiedli Mieszkań y, sz zegól oś i dzie i i łodzież oraz osoby starsze media, zł Li z a ydarzeń sportoych (min. 3) Li z a ydarzeń kulturoych (min. 2) 31. Ak ja pro ują a success story zakresie zakłada ia i rozijania firm Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; Nagroda dla ajlepszego roku Mieszkań y i lokalni Media lokalne, Starosto Poiatoe, Poiatoy Urząd Pra y 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na najlepszego ę (1 rocznie) 32. Promoanie kierunkó kształ e ia zgod y h z potrzebami lokalnych pracodacó Badanie potrzeb rynku pracy; Organizacja spotkań szkoła h gi azjal y h Ucznioie i ich rodzice, lokalne szkoły ponadgimnazjalne media, Poiatoy Urząd Pra y, lokalni y zł raportó (min. 1 na da lata) zorganizoanych spotkań (min. 4) 33. Ak ja pro ują a ideę CSR a g. Corporate Social Responsibility) Artykuły prasie lokal oraz a portala h i ter etoy h, z uzględ ie ie lokal y h dobrych praktyk; Nagroda dla najlepsz inicjatyy zakresie CSR danym roku media, PARP 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na ajlepszą i i jatyę CSR Doroczne spotkanie Burmistrza z klu zoy i a i Spotkanie formule obiadu lub kolacji. Podsu oa ie ijają ego roku oraz skaza ie yzań a oy rok media 1500 zł dorocznych spotkań z a i (min. 1) Razem roku zł

11 Pla działań pro o yj y h roku A aliza ze ętrz y h źródeł fi a soa ia działań promocyjnych oraz storzenie kalendarza konkursó i naboró 36. Spotka ia ko sulta yj e ładz z iestałą repreze ta ją turystyczn, tym uzdroisko 37. Badanie poziomu zadoolenia turystó z zakresu oferty oraz jakoś i o sługi 38. Przyznanie ertyfikatu jakoś i dla podmiotó gastro o i z y h oferują y h kartacze A aliza dostęp oś i krajoy h i zagra i z y h środkó fi a soy h a pro o ję, o które ogą aplikoać sa orząd g i y, i orga iza je i i e pod ioty. Środki dystry uoa e przez: Sa orząd Wojeództa War ińsko- Mazurskiego, Polską Age ję I for a ji i Inestycji Zagranicznych, Ministersto Gospodarki, Krajoą Iz ę Gospodar zą, Polską Orga iza ję Turysty z ą, ośrodki zagra i z e POT i in. Tego typu sieć iała y za zada ie spól ie działać a rze z rozoju turystyki g i ie, tym: konsultoanie i opinioanie planó działań sa orządu g i ego a rze z rozoju turystyki, i i joa ie spól y h działań, ymiana informacji, spól e działa ia promocyjne i przygotoyanie zintegroanych produktó turystycznych i in. Wraz z raportem z badania. Badanie realizoane dóch okresach szczyt sezonu narciarskiego i szczyt sezonu uzdroiskoego Karta ze to i ie yć rozpoz aal y produkt markoy. Wproadzenie ertyfikató pły ie a zrost jakoś i usług gastro o i z y h, posiadają y h lokal ą spe yfikę. Pozoli ykorzystać ist ią y pote jał zakresie kuli arió, ty przedsię iorcy i działają e turystyczn, tym uzdroisko; i działają e uzdroisko; działają y z gastronomiczn - 0 zł aktualizacji kalendarza konkursó na projekty spółfi a soana ze środkó ze ętrz y h (min. 4 rocznie) i działają e branży turystyczn, tym uzdroiskoe j i działają e turystyczn, tym uzdroiskoe j działają y gastronomicz n, o sługa spotkań odbytych spotkań rocznie (min. 4) podmiotó u zest i zą y h sie i (min. 10) zł Raport podsu oują y y iki adań rocznie) Li z a u zest i zą y h sieci podmiotó gastronomicznych (min. 6)

12 organizoanego corocznie ydarzenia Karta zeo Festial Pogranicza. Certyfikat nadaany corocznie po przeproadzeniu adań z ykorzysta ie etody taje i zy klient 39. PR turystyczny oraz pozyskanie patronató medialnych (medió ogólnokrajoych i regionalnych) dla kluczoych imprez kulturalnych i sportoych 40. Kampania billboardoa produktu narciarskiego 41. Kampania billboardoa produktu uzdroiskoego Zorganizoanie 2 tur (sezon zimoy i sezon letni) 2-3 dnioego study tour dla 10 dziennikarzy tytułó dzie ikarzy tytułó turystycznych z Polski ( oże też z zagra i y), a także iodą y h tytułó iespe jalisty z y h tygodnikó lub dziennikó informacyjnych ( tym portali internetoych). W yniku izyty studialn przekazanie do medió regionalnych i ogólnokrajoych i teresują y h informacji i ateriałó, a podstaie których dziennikarze z tych gazet i portali internetoych ieli y ożliość opra oa ia tekstó, który h spo ą o. Koszty izyty do pokrycia 75% przez ó z turystyczn preze tują y ofertę. Zapenienie patronató regionalnych i krajoych nad kluczoymi imprezami kulturalnymi i sportoymi Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz a produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i bilbordó Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h miastach Miesię z a ka pa ia u ożlii zrost z ajo oś i arki oraz zai teresoa ia produktem. Lokaliza ja ill oardó poi a o oać: Białystok, Gdańsk, Olszty, Warszaa oraz Kaliningrad i Wilno. A y ka pa ia yła zauażal a potrze a i. -30 bilbordó Dziennikarze tytułó turystycznych i ogólnych, tym portali internetoych Turyś i ofertą ar iarską Turyś i, ty kuracjusze ofertą, media Media regionalne i ogólnopolski e zaróno informacyjne, jak i te skoncentro ane na turystyce, ypoczynku, rekreacji i uzdroiskach y działają y uzdroisko y działają y uzdroisko /oso a (3 dni pobytu dziennikarza) x 8 dziennikarzy = 72 zł 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) graficzny) 17 zł y aję ie billboardu iesię z ie) graficzny) Li z a artykułó prasie na temat i okoli i. 20) billboardó (min. 100) osób, które ędą iały ko takt z billboardem billboardó (min. 100) osób, które ędą iały ko takt z billboardem

13 42. )iększe ie dostęp oś i informacji dla turystó na tere ie 43. Storzenie dokumentacji interaktynego centrum czystego poietrza/ody uzdroisko/energetyki odnaialn. 44. Pro o ja ezpośred ia Warszaie, Kaliningradzie i Wilnie oraz po 10- pozostały h iasta h. Bill ordy poi y pro oać aj ardzi u ikatoy ele e t oferty zyli Uzdroisko. Uruchomienie 3-4 multimedialnych kioskó informacji turystyczn kluczoych miscach gminy - strefie uzdroisko ałoro z y p. pijal i ód )drój oraz u pod óża Pięk Góry sezo oy Pra e przygotoa ze ad doku e ta ją projektoą. Projekt do realizacji po 2015 roku ze środkó UE. I terakty e e tru łą zą e fu k je muzealnicze (pokazanie dziedzicta aterial ego i kulturoego oraz multimedialn ystay edukacyjnorekreacyjno-rozryko, któr motyem przeod i ędzie ele e t/ artość kojarzą a się z ą ajlepi odołują a się do arki. Realiza ja projektu pozoli z oga ić ofertę turysty z ą o atrak ję przy iągają ą turystó ie tylko sezo ie letnim i zimoym (np. ycieczki szkolne). Lokalizacja inestycji: strefa uzdroiskoa lu j ezpośred ie oto ze ie Bezpośred ie ko takty z fir a i i a i, którzy potencjalnie mogliby yć zai teresoa i i esty ją z ty i którzy ogłaszają, że poszukują is a lokaliza ji dla soj działal oś i jak i ty i, którzy tylko pote jal ie, z róż y h poodó, ogli y yć zai teresoa i rozszerze ie soj działal oś i o i esty ję Turyś i, ty kuracjusze, przyjeżdżają y do oraz potencjalnie przyjazdem; lokalni i działają e turystyczn inestorzy inestycjami ; y oraz działają e uzdroisko y i 15 zł koszt zakupu profesjonalnego kioski multimedialneg o) 15 zł (przygotoanie odpoiedniego oprogramoani a i informacji) osób korzystają y h z kioskó multimedialnych i. odpoiedzi) zł Wstęp a ko ep ja takiego centrum (1) zł (delegacje, koszty biuroe) Li z a spotkań z potencjalnymi inestorami (80-100)

14 45. PR proinestycyjny 46. Pośred ia pro o ja proinestycyjna 47. Akcja informacyjna zakresie realizacji strategii za miniony rok oraz planó na noy rok sz zegółoe propozy je po iż zęś i Dobre praktyki) Współpra a z orga iza ja i zaj ują y i się pro o ją proi esty yj ą celu rozposze h ie ia oferty iezależ y i od g i y ka ała i sz zegółoe rozi ię ie po iż zęś i Dobre praktyki) Wykorzystanie osoby zatrudnion na stanoisku ds. promocji gospodarcz gminy do ko taktó pośred i h z i estora i poprzez partneró gminy Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; ulotka informacyjna, akład egzemplarzy inestorzy inestycjami ; ó; WMARR; Dep. Pro o ji Urzędu Marszałkoskiego; krajoe targi ra żoe; Regio al a Sieć Usług dla przedsię iorst; tematyczne portale internetoe; portale Linkedln, Goldenline, Titter, fanpage na Facebooku; europska sieć usług E terprise Europe Netork; inestorzy inestycjami Mieszkań y,, oraz inne lokalne podmioty Regionalne i krajoe media gospodarcze PAIiIZ, RCOI, regionalne stoarzyszeni a ó i In. media; 20 zł (ynagrodzenie dla osób opra oują y h teksty dla medió) zł (dystrybucja ateriałó promocyjnych) 5000 zł grafi z y, skład, przygotoanie do druku, druk, dystrybucja ulotek) opublikoanych tekstó mediach regionalnych i ogólnokrajoych (min. 20) potencjalnych inestoró, do których dotarto for ie pośred i (min. 100) opublikoanych artykułó (min. 5) rozdystrybuoanych ulotek (min ) 48. Promoanie zdroego i akty ego try u ży ia Mikro ydarzenia z zakresu sportu i kultury, skieroa e do róż y h grup iekoy h Mieszkań y, sz zegól oś i dzie i i media, zł Li z a ydarzeń

15 ieszkań ó animacje skieroane do ieszkań ó posz zegól y h is ooś i zy osiedli łodzież oraz osoby starsze sportoych (min. 3) Li z a ydarzeń kulturoych (min. 2) 49. Ak ja pro ują a success story zakresie zakłada ia i rozijania firm Artykuły prasie lokal oraz a portala h internetoych; Nagroda dla ajlepszego roku Mieszkań y i lokalni Media lokalne, Starosto Poiatoe, Poiatoy Urząd Pra y 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na najlepszego ę Ak ja pro ują a ideę CSR a g. Corporate Social Responsibility) Artykuły prasie lokal oraz a portala h i ter etoy h, z uzględ ie ie lokal y h dobrych praktyk; Nagroda dla najlepsz inicjatyy zakresie CSR danym roku media, PARP 5000 zł (organizacja konkursu) opublikoanych artykułó (min. 3) konkursó na ajlepszą i i jatyę CSR Doroczne spotkanie Burmistrza z klu zoy i a i Spotkanie formule obiadu lub kolacji. Podsu oa ie ijają ego roku oraz skaza ie yzań a oy rok media 1500 zł dorocznych spotkań z a i (min. 1) Razem roku zł Razem latach zł

Odbiorcy bezpośredni Urząd Miasta w Gołdapi, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, inne podmioty

Odbiorcy bezpośredni Urząd Miasta w Gołdapi, lokalni przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, inne podmioty Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 774/X/2013 Burmistrza z dnia 25 października 2013r. Plan działań promocyjn ych w latach 2013 2015 Plan działań promocyjnych w roku 2013 Lp. Prio-rytet Tytuł działania Zakres

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej

Kryteria wyboru operacji. gospodarczej Kryteria wyboru operacji doty zą y h rozwoju działal oś i gospodarczej Kryterium nr 1 Wnioskowana kwota pomocy 5 pkt. do 300.000 zł 4 pkt. do 200.000 zł 3 pkt. do 100.000 zł 2 pkt. do 50.000 zł 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności Energetycznej. Gliwice, 27 maja 2014

TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności Energetycznej. Gliwice, 27 maja 2014 C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska W dział Elektryczny Klaster 3x20 TEMAT: Koncepcja budowy Platformy Edukacyjnej Prosument z wykorzystaniem oprogramowania Pakiet dla Efektywności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W 2016 R. WALNE ZEBRANIE TURYSTYCZNEJ 29 MAJA 2017

DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W 2016 R. WALNE ZEBRANIE TURYSTYCZNEJ 29 MAJA 2017 DZIAŁALNOŚĆ ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W 2016 R. WALNE ZEBRANIE ŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 29 MAJA 2017 TARGI TURYSTYCZNE KRAJOWE 3 stoiska regionalne: - Poz ań - Tour Salon - Katowice -

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Finfando, 2015-06-10

Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Niespój oś i w wy ika h raportów i a aliz Ko ie z ość ieusta ej reko ylia ji wy ików pozyskiwa y h z róż y h źródeł Brak e tral ego zarządza ia wy aga ia i i prioryteta

Bardziej szczegółowo

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory

Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory Regula i ak ji licytuj WIECZORNE OKAZJE w CH Auchan Żory 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji licytuj WIECZORNE OKAZJE, zwa ej w dalszej zęś i regula i u Ko kurse, jest RedCo p. z o.o. z siedzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI BIEG DLA HOSPICJUM FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE - Rybaki, 9 września 2017 r.

REGULAMIN VI BIEG DLA HOSPICJUM FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE - Rybaki, 9 września 2017 r. REGULAMIN VI BIEG DLA HOSPICJUM FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE - Rybaki, 9 września 2017 r. I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem imprezy jest Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne wpisa a do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU FINCARE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulamine, określa zasady świad ze ia usług w ra a h progra

Bardziej szczegółowo

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK Informacja Kasy Krajowej wyjaś iają a ieś isłoś i publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z 21.10.2014 r. doty zą ej sektora SKOK Klu zowe spostrzeże ia i w ioski Na stro ie i ter etowej KNF w d iu paździer

Bardziej szczegółowo

podsumowanie projektu Magdale a Kołodziej, Fu da ja MY Pa je i

podsumowanie projektu Magdale a Kołodziej, Fu da ja MY Pa je i Pa je i De dują podsumowanie projektu Magdale a Kołodziej, Fu da ja MY Pa je i Meritum projektu Pa je i De dują! Konsultacje społe z e w o hro ie zdrowia Pa je i De dują! Ko sulta je społe z e w o hro

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ.

JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. JAK ZMIENIĆ ŚWIAT CZĘŚĆ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/jak-zmienic-swiat-cz-1/ Spis treś i Przedsię ior zość... 3 Europa, Ameryka i Azja... 4 Okultyzm

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie

Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Metodyka prowadzenia audytu efektywności energetycznej Energopomiar Sp. z o.o. SEMINARIUM Poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia mediów Goczałkowice; 26.02.2014 r. PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013 Warszawa, 25.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2013 Zapytanie ofertowe dotyczy stanowiska prowadzącego zajęcia z angielskiego (CPV: 80310000-0 usługi edukacji młodzieży) w projekcie pt. Szansa na lepszy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO KLUCZ DO SUKCESU GOSPODARCZEGO P LSKI

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO KLUCZ DO SUKCESU GOSPODARCZEGO P LSKI SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE JAKO KLUCZ DO SUKCESU GOSPODARCZEGO P LSKI Lublin, 10.05.2016 SSE w Polsce Czym są Specjalne Strefy Ekonomiczne SSE w Polsce SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE (SSE) TO: wyodrę io

Bardziej szczegółowo

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA FORMULAR) ŻYWIENIA Wysła ie for ularza jest jed oz a z e ze złoże ie za ówie ia i ak epta ją regula i u w każdy pu k ie. ANKIETA. I ię i azwisko:. Płat ość: peł a kwota/ a raty lu * * iepotrze e skreślić.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM S)C)EGÓŁOWY PLACÓWKI WSPARCIA D)IENNEGO W FORMIE SPECJALISTYC)NEJ KANA NA ROK 2017

HARMONOGRAM S)C)EGÓŁOWY PLACÓWKI WSPARCIA D)IENNEGO W FORMIE SPECJALISTYC)NEJ KANA NA ROK 2017 )ałą z ik Nr.. HARMONOGRAM S)C)EGÓŁOWY PLACÓWKI WSPARCIA D)IENNEGO W FORMIE SPECJALISTYC)NEJ KANA NA ROK 2017 Nazwa działa ia Po o dzie io i łodzieży u zęsz zają y do Pla ówki, tematyka i cele prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kolorowa energia stan

Kolorowa energia stan Kolorowa energia stan na dziś podstawa prawna łączenie kolorów obowiązki zasady wnioskowania ekonomia Marek Ko zą Gliwi e aj 1 Podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. jest pakiet klimatyczny

Bardziej szczegółowo

JAK WYNAGRAD)ANI SĄ R)ĄD)ĄCY?

JAK WYNAGRAD)ANI SĄ R)ĄD)ĄCY? 07.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl JAK WYNAGRAD)ANI SĄ R)ĄD)ĄCY? Wy agrodze ia władz państwowy h zawsze yły te ate ko trowersyj y, jak

Bardziej szczegółowo

Zapisy w MPZP lub Studium Zabudowa wielorodzinna W granicach miasta. 1007/ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzi ej i usługowej

Zapisy w MPZP lub Studium Zabudowa wielorodzinna W granicach miasta. 1007/ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzi ej i usługowej 1 Busko Zdrój Busko - Zdrój 2 Busko Zdrój Busko - Zdrój Busko Zdrój, obr. 11 Busko Zdrój, obr. 11 3 Jędrzejów Jędrzejów Jędrzejówobr. 04 4 Końskie Końskie Końskie, obr. 01, 97/4 981 Za udowa ieszka iowa

Bardziej szczegółowo

Nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla rolników rusza 9 września 6

Nabór na Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój dla rolników rusza 9 września 6 Nabór na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" dla rolników rusza 9 września 6 Do progra u oże przystąpić oso a fizy z a - rolnik, który jest ubezpieczony w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW. CROSS TRZEŹWOŚCI szlakie ł. ks. Jerzego Popiełuszki - Suchowola, 28 maja 2017 r.

REGULAMIN ZAWODÓW. CROSS TRZEŹWOŚCI szlakie ł. ks. Jerzego Popiełuszki - Suchowola, 28 maja 2017 r. REGULAMIN ZAWODÓW. CROSS TRZEŹWOŚCI szlakie ł. ks. Jerzego Popiełuszki - Suchowola, 28 maja 2017 r. I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami biegu są: Burmistrz Suchowoli G i y Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ MDL expo International Sp. z o.o. Sp. k. Świerkówki 15 64-605 Wargowo / Poland Tel +48612964075 / 80 Fax +48612964049 Mail info.poland@mdl-expo.com Web www.mdl-expo.com Świerkówki, d ia 12.05.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH

WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR KACEJKO K AT E D R A S I ECI E L E KTRYC Z N YC H I Z A B EZ P I ECZEŃ; W Y D Z I A Ł E L E KTROT ECHN

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA

WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA I. WNIOSKUJĘ o aje ieszka ia w zaso a h ieszka iowy h Spółki TBS Bielawa: Bielawa kawalerka o powierzchni 34,77m 2 2 pokoje o powierzchni od 44,07m 2 2 pokoje o powierzchni od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW

PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW PROGRAM SPORTOWO-REKREACYJNY DLA PRACOWNIKÓW CO TO JEST MULTISPORT? MultiSport to wyjątkowa karta, której posiadacz otrzymuje dostęp do kilku tysię y (tj. ie alże wszystkich) obiektów sportowo-rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa)

A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa) T p szkoł A aliza ilościowa egza i u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2015 (stara podstawa programowa) Li z a u z iów w klasie Li z a u z iów która prz stąpiła do egzaminu ekonomiczne 12 11 81,8

Bardziej szczegółowo

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting

T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@x-coding.pl, http://x-coding.pl. Development. Web Solutions. Portfolio. Consulting T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl 3 Development Web Solutions Portfolio Consulting 4 5 6 11 2 T // +48 665 442 183, E // k.mikolajczyk@xcoding.pl, http://xcoding.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT INFORMATYKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ Dr inż. Mariusz Kubanek Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej rozpo zął

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO I PARTYCYPACJA W REWITALIZACJI

PARTNERSTWO I PARTYCYPACJA W REWITALIZACJI PARTNERSTWO I PARTYCYPACJA W REWITALIZACJI WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MIASTA POZNANIA W ZAKRESIE PROJEKTÓW MIĘKKICH. DR INŻ.ARCH.DOMINIKA PAZDER WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKA POZNAŃSKA STOWARZYSZENIE FORUM

Bardziej szczegółowo

AUDYTY ENERGETYCZNE według or y PN-EN Dr i ż. MACIEJ ROBAKIEWIC) Fundacja Poszanowania Energii

AUDYTY ENERGETYCZNE według or y PN-EN Dr i ż. MACIEJ ROBAKIEWIC) Fundacja Poszanowania Energii AUDYTY ENERGETYCZNE według or y PN-EN 16247 Dr i ż. MACIEJ ROBAKIEWIC) Fundacja Poszanowania Energii AUDYTY ENERGETYC)NE PR)EDSIĘBIORSTW Aktual ie powsze h ie stosowa e i praw ie określo e są: Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance

Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance Konferencja: Energetyka prosumencka w wymiarach zrównoważonego rozwoju P. Czerwonka, B.E. Matusiak, G. Podgórski, Jerzy S. Zieliński Gliwice 2014-11-07 Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie. Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci

Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie. Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci Prawa pacjenta w Polsce a prawa pacjenta w Norwegii porównanie Ewa Visan, Fundacja MY Pacjenci Kto to jest pacjent? Pa je t to każdy, kto już korzysta ze świad zeń zdrowot y h lu zwra a się o i h udziele

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

środowiskowego dla osó z za urze ia i i Projekt DIMO

środowiskowego dla osó z za urze ia i i Projekt DIMO Preze ta ja założeń odelu wspar ia środowiskowego dla osó z za urze ia i i chorobami psychicznymi w Warszawie Projekt DIMO Projekt Ko pleksowe wspar ie osó z za urze ia i i horo a i psy hi z y i w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej

Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej Profil działalności i doświadczenie w projektach poprawy efektywności energetycznej Energopomiar Sp. z o.o. SEMINARIUM Poprawa efektywności energetycznej i optymalizacja zużycia mediów Goczałkowice; 26.02.2014

Bardziej szczegółowo

Ruch na Obozowej konsultacje na temat zmiany organizacji ruchu

Ruch na Obozowej konsultacje na temat zmiany organizacji ruchu Organizator: Inwestor: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ul. Siedmiogrodzka 20 01-232 Warszawa Ruch na Obozowej konsultacje na temat zmiany Spotkanie konsultacyjne w dn. 04.11.2014 r. Łukasz Olesz zuk Agata

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Korzyści Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Du a liczba dokumentów Wielokrotne wprowadzanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Energetyka. Kierunek: Energetyka Prosumencka Przedmiot: Energetyka Prowadzą : prof. dr ha. I ż.

Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Energetyka. Kierunek: Energetyka Prosumencka Przedmiot: Energetyka Prowadzą : prof. dr ha. I ż. Konwersatorium Inteligentna Energetyka Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Energetyka Kierunek: Energetyka Prosumencka Przedmiot: Energetyka Prowadzą : prof. dr ha. I ż. Ja Pop z k Data: 27/01/2015

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

6 ZASAD DOSKONAŁEGO MAILINGU DOSKONAŁEGO. Czyli jak zdobyć fundusze pisząc listy wg. Instytutu Fundraisingu

6 ZASAD DOSKONAŁEGO MAILINGU DOSKONAŁEGO. Czyli jak zdobyć fundusze pisząc listy wg. Instytutu Fundraisingu Strona 1 6 ZASAD DOSKONAŁEGO MAILINGU Czyli jak zdobyć fundusze pisząc listy wg. Instytutu Fundraisingu Strona 2 WSTĘP Mailing, czyli pocztowa przesyłka ezpośred ia, jest najbardziej rozpowszechnionym

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Protodiagnoza pedagogiczna łodzieży oraz rodzaje i terwe ji w ra a h profilaktyki uzależ ień oraz profilaktyki

Protodiagnoza pedagogiczna łodzieży oraz rodzaje i terwe ji w ra a h profilaktyki uzależ ień oraz profilaktyki Protodiagnoza pedagogiczna łodzieży oraz rodzaje i terwe ji w ra a h profilaktyki uzależ ień oraz profilaktyki i y h za howań ryzykow y h. Rodzaje rodzin Rodzina zdrowa (funkcjonalna) realizuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

25 26 lipca KS DRUKARZ al. Zieleniecka 2

25 26 lipca KS DRUKARZ al. Zieleniecka 2 25 26 lipca KS DRUKARZ al. Zieleniecka 2 GORĄCO ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA NASZEJ DRUŻYNIE!!! POMÓŻCIE NAM WYGRAĆ!!! Zaprasza y a wyjątkową i prezę sportową z wyjątkowy i ludź i, który h łą zy wyjątkowa

Bardziej szczegółowo

Kolorowa energia ZIELONA

Kolorowa energia ZIELONA Kolorowa energia ZIELONA Marek Ko zą Gliwi e wrzesień 1 Podstawą europejskiej polityki energetycznej do 2020 r. jest pakiet klimatyczny czyli: 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś

Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś Dobre praktyki MS narzędzia informatyczne ułatwiające dostęp obywateli do sądów SSO Grzegorz Karaś )astęp a Dyrektora Departa e tu I for atyza ji i Rejestrów Sądowy h. I for atyza ja wy iaru sprawiedliwoś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW

ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW Strona 1 z 3 Strona 2 z 3 Strona 3 z 3 I ię i Nazwisko Rodzi ów/opieku ów Data ZGODA NA LECZENIE ORAZ PODAWANIE LEKÓW PÓŁKOLONIA PIŁKARSKA LECH POZNAŃ FOOTBALL ACADEMY (data półkolo ii) Wyraża iejs owość,

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego

I. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego )ałą z ik S tet z a diag oza st ategi z a Aglo e a ji Opolskiej az z o e ą pote jałó I. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego )agospoda o a ie p zest ze e oż a ozu ieć jako ik p o esu sze oko

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza powiat wejherowski

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza powiat wejherowski Załącznik 2. do Uchwały nr V/282/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 października 2016 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zdolni z Pomorza powiat wejherowski wersja o owiązują a od d ia paździer

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2020 PROJEKT PROGRAM ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2020 Fot Michał Szelest Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Czerwiec 2014r SPIS TREŚCI I Wprowadzenie 2 II Diagnoza stanu obecnego

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Wdroże ia i efektyw ość i stala ji

Wdroże ia i efektyw ość i stala ji Wdroże ia i efektyw ość i stala ji solar y h a Lu elsz zyź ie. Mgr i ż. He ryk Palak Ecoenergia Sp. z o.o. Ul. Wojciechowska 7 20704 Lublin +48 81 44 64 94 www.ecoenergia.pl info@ecoenergia.pl Instalacja

Bardziej szczegółowo

I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05

I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS. do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 I struk ja ko figura ji rejestratorów BCS do pracy w sieci oraz programu PSS v.4.05 1. Konfiguracja sieci W celu podgląda ia o razu z ka er a ko putera h zaró o w sieci lokalnej jak i przez internet usi

Bardziej szczegółowo

Tracker Orllo ManGO I struk ja o sługi

Tracker Orllo ManGO I struk ja o sługi Tracker Orllo ManGO I struk ja o sługi Opis techni z y urządze ia Pierwsze uży ie 1. Otwórz pokrywę aterii i włóż aterię litową BL-5C). 2. Na iś ij przy isk A uluj / Power przez seku dy, a y włą zyć Ma

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015. Klasa: I a, I b, I c, I d.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015. Klasa: I a, I b, I c, I d. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Dopuszczonych do użytku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 Klasa: I a, I b, I c, I d 1. Edukacja wczesnoszkolna W klasie I ędą o owiązywały ezpłat e podrę z iki wypoży zo e

Bardziej szczegółowo

oprac. Luiza Stachura Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2015

oprac. Luiza Stachura Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2015 Podstawy katalogowania w formacie MARC 21 w Koha. Tytuł serii cz. 1 oprac. Luiza Stachura lstachura@afm.edu.pl Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2015 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju budownictwa. Polsce. raport z badania. Patronat: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania

Perspektywy rozwoju budownictwa. Polsce. raport z badania. Patronat: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Perspektywy rozwoju budownictwa e ergoosz zęd ego w Polsce raport z badania Patronat: Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budow i twa )rów oważo ego Wstęp Szanowni Państwo, Pierwsza zęść debaty budownictwa

Bardziej szczegółowo

Regula je pra e doty zą e pokera

Regula je pra e doty zą e pokera Regula je pra e doty zą e pokera Kraj Belgia Argentyna Status prawny Nieuregulowany (patrz komentarz) Podatek ałożo y przez państ o a operatorów 11% podatku dochodowego od gier Prowizja pobierana przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

CENNIK Wszystkie e y o ej ują e isję a desktop i o ile. Gazetaprawna. Wiado oś. Encyklope

CENNIK Wszystkie e y o ej ują e isję a desktop i o ile. Gazetaprawna. Wiado oś. Encyklope CENNIK 2017 Wszystkie e y o ej ują e isję a desktop i o ile. CPM - e etto za odsło ez appi gu e e tual e dopłat poda e są a dole stro SERWIS PODSERWIS Billboard 750x100 Double Billboard 750x200 Wideboard

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego

Konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego POLSKO-NIEMIECKI TYDZIEŃ WSPÓŁPRACY BRANŻY MEDYCZNEJ Konferencja w ramach Polsko-Niemieckiego Tygodnia Kooperacyjnego Profile niemieckich uczestników Partnerzy: Organizator: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Udział

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia 1.1 Cel szczegółowy 1.1. Większa integracja społeczności lokalnej. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. Spotkajmy

Bardziej szczegółowo

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne.

16. Gdańskie Targi Turystyczne. Nagroda Medal Mercurius Gedanensis w kategorii wystawcy krajowi. Najlepsza kampania promocyjna na rynki zagraniczne. 2009-2013 Sekcja ds. Turystyki Działalność Stowarzyszenia opiera się głównie na promocji walorów turystycznych Północnych Kaszub. W tym celu stworzono w Stowarzyszeniu Sekcję ds. Turystyki. Tworzą ją osoby

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Październik 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OROT STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OROT STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OROT STYCZEŃ- GRUDZIEŃ 2007 1. Udział w imprezach wystawienniczych w kraju i za granicą: styczeń 2007 r. -,,REGIONTOUR w Brnie luty 2007 r. -,,HOLIDAY WORLD w Pradze luty 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD)

PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska (LGD) PLAN KOMUNIKACJI Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna (LGD) Cele główne Planu komunikacji to: 1. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wyrwij się z Błęd ego Koła Stagnacji

Wyrwij się z Błęd ego Koła Stagnacji Wyrwij się z Błęd ego Koła Stagnacji DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/bledne-kolo-stagnacji/ Witaj, Nazywam się Piotr Mi halak. Od 9 lat

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Do rze zara iać STRATEGIA WSPÓŁPRACY

Do rze zara iać STRATEGIA WSPÓŁPRACY Do rze zara iać Spis treś i Po co nam szkolenia... 3 O poznawaniu obcych ludzi... 4 Kim jestem... 6 Pro le z iarą... 7 Strach i zaufanie... 9 Alianse Strategiczne, Joint Venture, Strategia Współpra y...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 45 Okręgowej Wystawy Gołę i Po ztowy h. organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2014 przez P)HGP Okręg Kiel e. I.

R E G U L A M I N. 45 Okręgowej Wystawy Gołę i Po ztowy h. organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2014 przez P)HGP Okręg Kiel e. I. I. Cel Wystawy R E G U L A M I N 45 Okręgowej Wystawy Gołę i Po ztowy h organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2014 przez P)HGP Okręg Kiel e Wystawa a a elu wyło ie ie repreze ta ji Okręgu P)HGP Kiel e a 5

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo