Program wychowawczy. Samorządowego Gimnazjum w Podgajach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wychowawczy. Samorządowego Gimnazjum w Podgajach"

Transkrypt

1 Program wychowawczy Samorządowego Gimnazjum w Podgajach

2 Rada pedagogiczna uchwałą z dnia 22 listopada 1999 roku przyjęła Program wychowawczy Samorządowego Gimnazjum w Podgajach,po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę Rodziców i Samorząd Szkolny. Poprawki do Programu wychowawczego zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 01 września 2005 roku i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. W Programie wychowawczym uwzględnione zostały cele wynikające z treści następujących aktów prawnych: Konstytucja RP z 1997 r. Ustawa o Systemie Oświaty z dn z poźniejszymi zmianami (art. 1, ust. 9,10;art. 5; ust.7; art.22, ust. 2, pkt. 5; art. 33, ust. 1 i 3; art.34a, art. 40, ust. 1 i 2 i in.) Rozporządzenie MEN Dz. U. Nr 14, Dz. U. Nr 67, Statut Samorządowego Gimnazjum w Podgajach. Z dokumentów tych wynika, że obowiązkiem szkoły jest umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętnosci potrzebnych do kontynuacji nauki i wyboru zawodu. Ważne jest stworzenie odpowiedniego zaplecza dla tych działań dobrych warunków pracy, różnorodnych form zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, systemu oceniania i motywowania do pogłębiania wiedzy i kształcenia umiejętności. Ważnym elementem pracy, a właściwie współpracy w szkole jest kształtowanie postawy uczniów. Z tego tytułu szkoła zobligowana jest do zapewnienia swoim uczniom określonych warunków do rozwoju psychofizycznego, do pomocy uczniom słabym i promowania uczniów zdolnych, do kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich i przedstawiania właściwych relacji w grupach rówieśniczych, a także w społeczństwie, w którym funkcjonuje młodzież szkolna. Postawione zadania wychowawcze szkoła będzie realizować poprzez różnorodne formy pracy i zajęcia. Powinny one wynikać z treści nauczania i być związane z problemami środowisk, z których wywodzą się uczniowie naszego gimnazjum. Rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Gimnazjum w Podgajach maja prawo do wpływu na Program Wychowawczy Szkoły, mogą go opiniować i zgłaszać swoje propozycje. Program wychowawczy w kolejnych rozdziałach zawierać będzie uszczegółowione cele i formy jego realizacji. Zakłada się w nim, że za jego wprowadzenie odpowiedzialni są: dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice.

3 Rozdział 1 Wartości, treści i zadania wychowawcze W rozdziale tym zawarte zostały wartości wychowawcze ustanowione w celu ich osiągania, przestrzegania i poszanowania przez wszystkich członków sopłeczności szkoły. Wartości wychowawcze, do których przywiązujemy największą wagę: twórczość, kreatywność, samodzielność, poszanowanie tradycji kulturowych, narodowych i umiejętność czerpania z nich w XXI wieku oraz łączenia ich ogólnoeuropejską tożsamość przyjaźń i braterstwo Treści wychowawcze: uczenie poszanowania godności, dążenie do przyjmowania postaw tolerancji i zrozumienia poglądów innych osób, empatia niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, altruizm wynikające z ankiety porzeprowadzonej wśród uczniów i rodziców: rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności, nauczanie uczenia się, sprzyjanie rozwojowi osobowości, wskazywanie autorytetów, rozwój poprzez kontakt z kulturą. Przedstawione przez nauczycieli: poznawanie siebie, swoich zalet i wad, zrozumienie własnej osobowości rozwijanie postawy samowychowania, wyrabianie wytrwałości, uczciwości, odwagi, umacnianie godności i poczucia własnej wartości, prowadzienie profilaktyki przed współczesnymi zagrożeniami młodzieży narkomanią, alkoholizmem, nikotynizmem zwracanie uwagi na estetykę otoczenia, staranność wykonywanych prac jako własnej wizytówki lub pośrednie wyrażanie szacunku dla innych osób, zadbanie o rozwój fizyczny ucznia włściwe formy odpoczynku i zasady bezpieczeństwa wprowadzanie młodzieży do świata kultury i sztuki budowanie postawy asertywnej otwartego wyrażania myśli, potrzeb, uczuć wdrażanie umiejętności rozwiązywania konfliktów drogą mediacji, wyrabianie świadomości prawnej u uczniów i rodziców. Treści wychowawcze zawarte w programach ścieżek edukacyjnych i przedmiotów nauczania: kształcenie postawy patriotycznej z uwzględnieniem szacunku do tradycji narodowej, zrozumienia i umiejętności określenia historii świąt narodowych, odpowiedniego zachowania w

4 czasie rocznic, apeli, uczenie szacunku dla historii i tradycji Rejonu Ponidzia, kształtowanie postawy patriotycznej wobec swojej małej ojczyzny, kształcenie odpowiedzialnej postawy do życia w społeczeństwie poprzez kulturę bycia, zrozumienie postaw innych, zasadę fair play w sporcie, umiejętności współpracy w zespole, kształcenie prozdrowotnego stylu życia umiejętne korzystanie z pomocy medycznej, konkretne zachowanie w sytuacjach zagrożenia, profilaktyka zdrowotna, kształcenie świadomości ekologicznej wdrażanie do dbania o środowisko, znajomość zagrożeń, jakie niosą zanieczyszczenia, kształcenie umiejętności logicznego myślenia, wiązania elementów wiedzy, wdrażanie do refleksji, kształcenie sprawności w posługiwaniu się różnymi źródłami wiedzy (słownikami, leksykonami, literaturą, czasopismami, multimediami oraz internetem) kształtowanie postawy otwartości i dialogu przez poznanie historii Europy

5 Rozdział 2 Działania wychowawcze Samorządowe Gimnazjum w Podgajach w trosce o zakładany wizerunek ucznia i absolwenta będzie tworzyć następujące działania wychowawcze (przygotowanie przez nauczycieli, wychowawców i dyrekcję): lekcje wychowawcze jako zajęcia wychowawcy i uczniów danej klasy są podstawowym miejscem do szybkiej wymiany informacji, możliwości analizy problemów wychowawczych: ważnym elementem jest otwarta postawa wychowawcy na problemy młodzieży, lekcje przedmiotowe zajęcia, w czasie których na bazie podawanych wiadomości pojawiają się zagadnienia wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne dodatkowe formy pracy w niewielkich grupach, gdzie spotyka się młodzież o określonych zaineresowaniach i umiejętnościach akademie, rocznice związane ze świętami narodowymi przygotowywane wspólnie z młodzieżą, umożliwienie uczniom pracy na rzecz szkoły np. poprzez organ Szkolnego Samorządu Uczniowskiego spotkania członków samorządu gimnazjum z przedstawicielami samorządów innych szkół w celu wymiany doświadczeń, apele, happeningi, konkursy, na których młodzież bedzie mogła przedstawić swoje osiągnięcia, wiedzę, wyjścia do placówek kulturralnych lub organizacja wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowanych przez uczniów na terenie szkoły, zajęcia integracyjne, spotkania wychowawców z rodzicami uczniów w celu wymiany informacji i uściśleniu współpracy; spotkania z ciekawymi ludzmi zachęcające do pracy nad sobą, do poznawania świata, odnajdywanie autorytetów, wycieczki przedmiotowe i krajoznawcze integrujące zesół uczniowski, jak również zawierające w sobie wiele sytuacji wychowawczych, Szkoła wychodzi z założenia, że wykorzystując te różne formy pracy można kształtować osobowość ucznia. Dając mu możliwość oceny, samodzielnego rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, prowadzienia obserwacji, dyskusji i słuchania innych opinii,o woele skuteczniej można na niego oddziaływać. To co osiągnięte własną pracą, będzie trwalsze i będzie dla niego miało większe znaczenie. Istotne jest, aby metody i formy pracy dostosowane były do tematyki i dojrzałości ucznia.

6 Rozdział 3 Profilaktyka uzależnień Program wychowawczy wśród zadań przewiduje również prowadzenie profilaktyki przeciwdziałającej złu i patologii. Celem naszej placówki jest uświadomienie młodzieży istniejących zagrożeń, jak również niesienie pomocy w trudnych sytuacjach. Stąd następujące formy działania: analizowanie, diagnozowanie środowiska młodzieży w celu zapobiegania niedostosowaniu społecznemu, wczesnemu wykrywaniu spraw, możliwie szybka organizacja pomocy, prowadzenie proflilaktyki, np. prelekcje przedstawiające skutki i przyczyny działania środków odurzających, warsztaty uczące porozumiewania się, warsztaty skoncentrowane na kształcenie osobowości i rozoju ucznia, prowadzenie spotkań ze specjalistami do spraw rozpoznawania uzależnień wśród młodzieży dla Rady Pedagogicznej, rodziców, współpraca z poradnią Pedagogiczno Psychologiczną, współpraca z odpowiednimi instytucjami zajmującymi się uzależnieniami, Rozdział 4 Rola organizacji szkolnych i zajęc pozalekcyjnych w procesie wychowawczym a) współpraca z Radą Rodziców W procesie wychowawczym szkole przypisano funkcję wspierania rodziców w wychowaniu młodzieży. Stąd potrzeba uświadomienia rodzicom, iż wszelkie podejmowane w tym zakresie działania muszą być wspólne. Program wychowawczy powstał wieć jako wynik wspólnej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów i przez nich wszystkich zaopiniowany. Bieżąca praca wychowawcza opierać się będzie głównie na konkretach: nauczyciel rodzic podczas wywiadówek, comiesięcznych konsultacjach oraz w razie potrzeby indywidualnych spotkań z rodzicami. Gimnazjum za priorytetowy cel uznaje pozyskanie rodziców do realizacji zamierzeń zawartych w programie wychowawczym. Liczy na dobrą współpracę z Radą Rodziców. b) Rola Samorządu Uczniowskiego W kształtowaniu postawy społecznej uczniów istotne jest stworzenie warunków do współpracy

7 pomiędzy gronem pedagogicznym a społecznością uczniowską. Organem prawnie do tego powołanym jest Szkolny Samorząd Uczniowski. Jego zadania reguluje Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Mówi ona między innymi, że: - Samorząd tworzą wszyscy uczniowie danej placówki, - zasady składu i powoływania S.U. Przedstawia regulamin S.U. - samorząd ma prawo do organizacji życia szkolnego, redagowania własnej gazety, przygotowania imprez kulturalnych, sportowych, oświatowych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły, w porozumieniu z dyrektorem, - samorząd ma również prawo do wyboru swojego opiekuna, Zgodnie z tymi postanowieniami w naszym Gimnazjum został powołany Szkolny Samorząd Uczniowski. Może on liczyć na wszechstronną pomoc padagogów i dyrektora szkoły. Umożliwienie dostępu do środków, którymi dysponuje szkoła, pomoc w organizowaniu przedsięwzięć młodziży, warsztaty kształcące umiejętności szukania kompromisu. Program przygotowywany przez Samorząd Uczniowski powinien zwierać: zasady wyboru władz Samorządu, plan imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych na dany rok, formy współpracy z reprezentantami innych organizacji na terenie szkoły, formy współpracy z przedstawicielami władz terenowych, reguły współdziałania w zakresie wpływu na oceny, wyróżnienia,kary, c) Miejsce zajęć pozalekcyjnych w działaniu wychowawczym Działania wychowawcze będą prowadzone również w trakcie zajęć pozalekcyjnych. W nasze placówce będą to: przedmiotowe koła zainteresowań, np.: informatyczne, ekologiczne, plastyczne zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów, np.: koła tetralne, zespół wokalno muzyczny, gazeta szkolna Echo szkolne Szkolny Klub Sportowy

8 Rozdział 5 Rola wewnątrzszkolnych aktów prawnych w prociesie wychowawczym Czynnikiem motywującym do działania dla młodzieży będzie na pewno jasny i znany system motywacyjny zawierający zasady oceniania, nagradzania i karania za postawy wychowawcze. Elementy porawne, które regulują zasady tworzenia takiego systemu to: Rozporządzenie MEN z dn. 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów... Statut Gimnazjum W oparciu o nie ustala się, że: uczeń może otrzymać nagrodę za rzetelną naukę, koleżeńską postawę, wybitne osiągnięcia, aktywny udział w życiu szkoły, uczeń może zostać ukarany za lekceważenie obowiązków szkolnych, brak szacunku dla społeczności naszego gimnazjum, wandalizm. Nagrody, jakie przewiduje Statut Gimnazjum to: pochwała udzielona przez wychowawcę, pochwała udzielona przez dyrektora wobec społeczności uczniowskiej list pochwalny wychowacy, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, dyplom uznania, udział w wycieczce turystyczno krajoznawczej, wpis do kroniki szkoły. Rada może zaproponować inne nagrody i określic warunki iich osiągnięcia. Kary ustalone w Statucie Gimnazjum: upomnienie lub nagana udzzielona przez wychowawcę wobec klasy, upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora, upomnienie lub nagana wobec społeczności uczniowskiej udzielona przez wychowacę lub dyrektora szkoły,

9 ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, przeniesienie do innego oddziału lub innej szkoły ( zgodnie z przepisami). Rada Pedagogiczna Gimnazjum określa w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania tryb i kryteria ocen z zachowania uwzględniając Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z dn r. Oceny z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowienie i naganne odgrywają wspomagająca rolę w procesie wychowawczym ucznia. Rozdział 6 Zadania wychowawcze, które będą w roku szkolnym 2005/2006 obszarem szcezgólnej uwagi Integracja społeczności uczniowskiej zarówno wśród klas pierwszych jak i również z uczniami klas drugich i trzecich. Kształcenie aktywnej i twórczej postawy we wspólnych działaniach na rzecz klasy i szkoły. Wskazywanie możliwości samodoskonalenia i tworzenia własnego warsztatu pracy. Kształtowanie postaw społecznych. Prowadzenie profilaktyki uzależnień. Szczególna dbałość o dyscyplinę na terenie szkoły. Ad 1-2 W bieżącym roku szkolnym w naszym gimnazjum zwracać sie będzie uwagę na proces integracji uczniów pierwszych klas. Ważnym elementem dalszej pracy dydaktyczno wychowawczej jest to, aby młodzież przybyła do nas z różnych placówek nauczyła się razem pracować. W tym roku proces integracji wiąże się również z połączeniem trzech roczników uczniów, w celu kształcenia poczucia wsólnoty i odpowiedzialności za szkołę.

10 Działania wychowawcze zmierzające do tego celu to: konkursy organizowane na terenie szkoły, jak też konkursy i zawodu międzyszkolne, wspólne uroczystości, takie jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Święto Konstytucji 3-go Maja, uroczystości związane ze świętami: Bożego Narodzenia, Wielkanocą, inne: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Kobiet, Mikołajki, Pierwszy Dzień Wiosny, Wszystkie te zadania i zamierzenia mają na celu integrowanie młodzieży, ale również dają możliwość tworzenia, uczą planowania i wspólnego działania. Plan zadań i osoby za nie odpowiedzialne zostaną przedstawione w terminarzu swiąt i uroczystości szkolnych. Ad 3 Samodoskonalenie, określenie własnych wad i zalet, tworzenie własnego warsztatu pracy to umiejętności bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Ich prezentacji i sposobom rozwoju mają służyc następujące działania: pogdanki na lekcjach wychowawczych oraz instrukcje na określonych lekcjach przedmiotowych, warsztaty skierowane na samodoskonalenie i określenie własnych możliwości. Ad 4 Życie w szkole to życie w społeczności. Ważnym zadaniem jest kreowanie odpowiedzialnej i śwaidomej postawy wobec społeczeństwa. Zadania realizujące ten cel: zajęcia wychowawcze z wychowawcami klas, działalność organizacji uczniowskich Samorządu Uczniowskiego, włączanie się w ogólne akcje dotyczące ochrony praw, dbania o środowisko, współpraca z organizacjami charytatywnymi.

11 Ad 5 W zakresie prowadzenia profilaktyki uzależnień przewidziane są następujące działania: prowadzenie prelekcji o zagrożeniach, które niosą różnego rodzaju używki, warsztaty uczące postawy asertywnej, spotkania z przedstawicielami organizacji pomagającymi ludziom uzależnionym. Integralną częścią programu wychowawczego szkoły są, programy wychowawcze klas.

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./

Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Statut Społecznego Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku /tekst jednolity na dzień 11.02.2014 r./ Rozdział I Podstawowe informacje o szkole 1 1. Nazwa szkoły: Społeczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. WALDEMARA KIKOLSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 40 tel. 085 654-01-63, sosw@um.bialystok.pl, www.sosw.bialystok.pl PROGRAM WYCHOWAWCZY SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa PROGRAM WYCHOWAWCZY XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie Wychowanie to nieustannie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo