Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK"

Transkrypt

1 Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK Osiągnięte rezultaty oraz kierunki dalszego rozwoju Marek Szulc Kierownik Projektu Geoportal 2

2 Agenda 1. Okoliczności utworzenia SIG 2. Najważniejsze cele i decyzje związane z utworzeniem SIG 3. Wykonane zadania realizacyjne 4. Analiza korzyści dla SIG 5. Dalsze kierunki rozwoju

3 Projekty realizowane w latach Geoportal KSZBDOT SDI Generalizacja UMM Systemy Informacyjne GUGiK EMUiA SZNMT SZPRG IPE Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach K-GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu

4 Przyczyny powstania SIG Potrzeba zarządzania wieloma złożonymi przedsięwzięciami na różnym poziomie Chęć uniknięcia powielania wykonywanych działań w ramach poszczególnych projektów Potrzeba optymalizacji w zakresie integracji rozwiązań Chęć zapewnienia reużywalności wytwarzanych komponentów

5 Warianty postępowania Wariant 1: Silosowość rozwiązań (status quo) Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Geoportal Geoportal Geoportal Geoportal Usługi danych przestrzennych Usługi danych przestrzennych Usługi danych przestrzennych Usługi danych przestrzennych Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Magazyny danych Magazyny danych Magazyny danych Magazyny danych

6 Warianty postępowania Wariant 2: Standaryzacja aplikacyjna i/lub technologiczna Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Geoportal (warstwa portalowa) Usługi danych przestrzennych (warstwa usługowa) Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Magazyny danych Magazyny danych Magazyny danych Magazyny danych

7 Najważniejsze cele i decyzje związane z utworzeniem SIG

8 Czym jest SIG? Jednolity sposób realizacji Zapewnienie spójnej realizacji projektów Zapewnienie spójności budowanych rozwiązań na poziomie systemów informatycznych Zapewnienie jednolitego sposobu utrzymania wyników projektu

9 Realizacja wariantu 2 Integracja warstwy biznesowej Jednolity katalog usług biznesowych Mapa usług Mapa produktów Jednolita dokumentacja Pryncypia architektoniczne Rada Architektury i Biuro Architektury Integracja warstwy IT Model statyczny SIG Scenariusze integracji Ujednolicone modele wymagań Metoda wymiarowania usług Rozbudowa istniejącej infrastruktury Optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury

10 Rada Architektury Rada Architektury Pełni rolę sterującą i stanowi ciało decyzyjne w zakresie architektury SIG Odpowiada za wypracowanie całościowej wizji architektonicznej organizacji Ustanawia standardy architektoniczne oraz obsługuje odstępstwa od nich Opiniuje dokumenty strategiczne w kontekście zgodności z architekturą SIG Rozstrzyga spory architektoniczne Przewodniczący Komitetu Sterującego Przewodniczący Rady Architektury Główny Architekt Wsparcia Sekretarz Rady Architektury Architekt Projektu Geoportal 2 Architekt Projektu GBDOT Architekt Projektu TERYT 2 Architekt Projektu ISOK Architekt Utrzymana Biuro Architektury Zespół Wsparcia Architektury

11 Architektura logiczna SIG

12 Konsolidacja infrastruktury Geoportal2 GBDOT Warstwa aplikacyjna Warstwa aplikacyjna Warstwa aplikacyjna Usługi infrastrukturalne Oprogramowanie standardowe Infrastruktura logiczna Infrastruktura wirtualizacyjna Infrastruktura sprzętowa

13 Utrzymanie i monitoring Procesy utrzymaniowe Procesy: Proces dostarczania usług Procesy serwisu i wsparcia technicznego Procesy związków Procesy kontrolne Proces wydawania Struktura organizacyjna utrzymania Role: Koordynatorzy po stronie GUGiK / CODGiK Konsultanci po stronie Wykonawców System monitoringu System monitoringu: Monitorowanie zasobów z warstw architektury SIG: infrastruktury aplikacji usług biznesowych Wsparcie dedykowanych narzędzi do monitorowania

14 Wykonane zadania realizacyjne

15 Geoportal.gov.pl

16 Przykład usługi API OpenLS v ma na celu umożliwienie określenie położenia geograficznego na podstawie cech obiektu przestrzennego Punkt Adresowy. zwraca przez usługę odpowiedź zawiera informację umożliwiające identyfikację instancji obiektu Punkt Adresowy przechowywaną w adresowej bazie danych prowadzonej w ramach Państwowego Rejestru Granic przez Głównego Geodetę Kraju. <xs:element name="geocoderequest" type="gugik_ols:geocoderequesttype" substitutiongroup="xls:_requestparameters"> <xs:annotation> <xs:documentation>geocode Service Request dla profilu GUGiK</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

17 Usługa wyszukiwania adresów Przeglądarka pełna Urządzenie mobilne imapliteapi

18 Usługi modułu statystycznego

19 Uruchomiono Geoportal - aplikacje Mobilne Mobilephone IOS Android

20 System Wspomagania Dowodzenia 20

21 UMM DZIAŁA

22 UMM jako element SWD 22

23 UMM jako element SWD 23

24 UMM jako element SWD 24

25 UMM Aplikacja Analityka 25

26 SIG - Otwartość Technologiczna Geoportal Moduł SDI Uniwersalny Moduł Mapowy Walidator Edytor metadanych Centralne Repozytorium Użytkowników Szyna usług SIG Magazyny danych SIG EMUIA PRG - Technologia Oracle - Technologia Geomedia -Technologia ArcGIS -Technologia Open source

27 Reużywalność usług krajowych GUGIK Metadane BDO wizualizacja BDOT wizualizacja Mapy topograficzne Dane ISOK NMT Ortofotomapa Mapy tematyczne BDOT Zasięg ISOK PRG PRNG Dane o charakterze katastralnym Osnowa Lokalizacja stacji EUPOS krajowy csw (1) Dane o charakterze katastralnym Zasięg ISOK Osnowa PRG PRNG BDO wizualizacja TBD wizualizacja VmapLevel2 wizualizacja Ortofotomapa NMT słowniki on-line REST słowniki on-line SOAP słowniki off-line SOAP Usługa OpenLS

28 Reużywalność usług INSPIRE wyszukiwanie metadanych Jednostki administracyjne Adresy Działki katastralne Nazwy geograficzne Transport csw (1) Jednostki administracyjne Adresy Działki katastralne Nazwy geograficzne Transport INSPIRE Jednostki administracyjne Adresy Działki katastralne Nazwy geograficzne Transport Jednostki administracyjne Adresy Działki katastralne Nazwy geograficzne Transport

29 Podmioty używające dane i usług PZGiK MZ PRM MAC epuap IMiGW CPI Komisja Europejska Samorządy MSW KGP, KGSP SDI DANE PZGIK GUS TERYT UKE MTBiG M GUGIK GEOPORTAL Uniwersalny Moduł Mapowy INSPIRE PZGIK UMM MKiD N MG MPiPS MŚ MEN MRiRW MRR MSZ Instytut Łącznoś ci

30 Dane i usług PZGiK podstawą Interoperacyjności

31 Analiza korzyści dla SIG

32 Umiejscowienie systemu informacyjnego GUGiK (SIG) Misja Wizja Strategia Cele Dlaczego istniejemy? Jak chcemy wyglądać w przyszłości? W jaki sposób to zrealizujemy? AS-IS TO-BE Zadania Operacje Architektura SIG Produkty, Procesy Kompetencje, IT

33 Najważniejsze pozycje Wariant 1: Status quo Wariant 2: SIG

34 Wynik Wariant 2: SIG Koszt: ,24 zł Wariant 1: Status quo Koszt: ,79 zł

35 Osiągnięcia SIG Zastosowanie SIG przyniosło oszczędności na poziomie 50% kosztów projektów dla wskazanych warstw Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Geoportal (warstwa portalowa) Usługi danych przestrzennych (warstwa usługowa) Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Usługi zarządzania danymi Magazyny danych Magazyny danych Magazyny danych Magazyny danych

36 SIG obecnie Projekty w trakcie realizacji Projekty zrealizowane Projekty planowane do realizacji

37 Nowi interesariusze i nowe wyzwania Geoportal2 SDI T3 Envi DNS ZSIN UMM BDOT T 2 ISOK K- Gesut SIG stanu obecnego Nowi interesariusze SIG: 1. Służby ratunkowe: Policja Straż Pożarna SI WCPR 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Podlaski Urząd Wojewódzki 4. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 5. Narodowy Fundusz Zdrowia

38 Statystyki użycia usług GEOPORTAL 2 Statystyki obejmują okres r. liczba użytkowników: 200 tysięcy liczba wizyt: 416,5 tysiąca liczba wywołań usług: 116 milionów 200 tysięcy pasmo danych: 2942 GB Charakterystyka użycia:

39 Statystyki użycia usług GEOPORTAL 2 Struktura czasów odpowiedzi:

40 Stan 0 a stan obecny - Zapotrzebowanie na infrastrukturę Geoportal2 w tym Uniwersalny Moduł Mapowy oraz Węzły lokalne SDI Teryt2, BDOT, ISOK GESUT, ZSIN Teryt3, CAPAP, envidms Zapotrzebowanie na poziomie: - Baza danych 80 rdzeni - Aplikacje - 48 rdzeni - ESB 16 rdzeni? Ww. odpowiada 9 sztuk serwera klasy LS42 Zapotrzebowanie na poziomie: - Baza danych 48 rdzeni - Aplikacje -32 rdzeni - ESB 16 rdzeni Ww. odpowiada 6 sztuk serwera klasy LS42 Zapotrzebowanie na poziomie: - Baza danych 80 rdzeni - Aplikacje - 48 rdzeni - ESB 32 rdzeni Ww. odpowiada 10 sztuk serwera klasy LS42 Projekty: - Zrealizowane lub realizowane; - - planowane do realizacji.

41 Propozycja SIG 2.0 Model analityczny Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Geoportal (warstwa portalowa) Usługi danych przestrzennych (warstwa usługowa) Procesy (optymalizacja wykorzystania usług) Planowane poziomy SIG Usługi zarządzania danymi Magazyny danych

42 Wsparcie realizacji Strategii GUGiK przez IT Pryncypia architektoniczne Pryncypia IT Cele IT Cele strategiczne GUGiK P1 Zastosowanie Pryncypiów Architektonicznych P2 Planowanie i zarządzanie P3 Zgodność z prawem i etyką P7 Zorientowanie na usługi P9 Innowacyjność i adaptacyjność PI1 PI2 CZĘŚĆ 5 - PRZYSZŁOŚĆ CI2 Wysoki standard funkcjonowania IT Efektywność funkcjonowania IT CI1 CI3 Spójność strategii IT ze strategią biznesową organizacji Zgodność z zapisami zewnętrznych aktów prawnych Osiąganie korzyści z inwestycji IT oraz portfela usług IT C1 C1a C1b C1c C1d Wprowadzenie wysokich standardów oraz poprawa przestrzegania prawa i procedur w zakresie geodezji i kartografii poprzez: Zapewnienie jakości i przejrzystości aktów prawnych Budowa profesjonalnej instytucji publicznej dbającej o wysoki standard świadczonych usług Budowa nowoczesnej, efektywnej służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce Zapewnienie przestrzegania prawa poprzez odpowiednią kontrolę i nadzór P10 Efektywność kosztowa IT P11 Użyteczność P12 Efektywne zarządzanie P13 Łatwość użycia P14 Interoperacyjność P15 Modyfikowalność P16 Bezpieczeństwo danych i systemów P20 Współdzielenie danych P21 Niezależność technologiczna PI3 PI4 Dostarczanie rozwiązań spełniających oczekiwania użytkowników Otwartość i niezależność stosowanych rozwiązań CI4 CI5 CI6 CI7 Dostarczanie usług IT będących odpowiedzią na potrzeby biznesowe organizacji Umiejętne wykorzystywanie aplikacji, informacji i dostarczanych rozwiązań technologicznych Zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, aplikacji i środowisk przetwarzania Dostarczanie wiarygodnych i przydatnych informacji wspierających podejmowanie decyzji C2 C3 C2a C2b C2c C3a C3b C3c Zapewnienie aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Prowadzenie, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zakładanie i prowadzenie krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach GESUT i ZSIN na poziomie koncepcyjnym oraz modernizacja EGIB Opracowanie standardów technicznych i organizacyjnych w zakresie geodezyjnych i kartograficznych baz danych Zapewnienie użytkownikom dostępu do danych i usług danych przestrzennych Koordynacja działań w ramach IIP na poziomie krajowym Zapewnienie spójności polskiej infrastruktury informacji przestrzennej Zapewnienie mechanizmów dostępu oraz przejrzystych zasad wykorzystania danych i materiałów

43 Realizacja założeń Planu Zintegrowanego Informatyzacji Państwa - Standardy architektoniczne dotyczące obiegu informacji w całej organizacji (np. udostępnianie danych) - Integracja rozwiązań z epuap Logiczny i skuteczny obieg informacji Zarządzanie procesowe i perspektywa usługowa - Zdefiniowanie usług biznesowych na poziomie całej organizacji oraz zebranie ich w Katalogu Usług SIG - Projektowanie rozwiązań IT w odniesieniu do usług biznesowych - Niezależność technologiczna rozwiązań - Architektura oparta na usługach (SOA) - Pełnia wiedzy o wytwarzanych i eksploatowanych systemach po stronie GUGiK Neutralność technologiczna państwa Efektywność kosztowa - Zoptymalizowanie infrastruktury (zintegrowane środowisko techniczne) - Zapewnienie reużywalności rozwiązań wytwarzanych w poszczególnych systemach

44 Dalsze kierunki rozwoju

45 Dostarczanie korzyści dla interesariuszy i beneficjentów Służba Geodezyjna i Kartograficzna Poprawa jakości danych przestrzennych Obywatele Ułatwienie dostępu do danych przestrzennych Przedsiębiorcy Rozwój IIP Administracja publiczna Zwiększenie wykorzystania danych przestrzennych Implementacja INSPIRE

46 Dostarczanie wartości dla partnerów Moduł SDI Zarządzanie kryzysowe Administracja publiczna Inne podmioty Rozwój IIP Tworzenie własnych węzłów SDI Przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych przestrzennych będących w dyspozycji podmiotu Uniwersalny Moduł Mapowy Narzędzia analityczne umożliwiające realizację analiz bazujących na danych o charakterze geoprzestrzennym Narzędzia do harmonizacji Tworzenie, walidacja zarządzanie metadanymi dla podmiotów, które mają obowiązek harmonizowania danych

47 Architektura CAPAP

48 Dziękuję za uwagę

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja: 0.54 24.10.2014 r. Historia modyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI

Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI Rozdział 4.6. Zasilanie wewnętrznych systemów informacyjnych instytucji publicznych na przykładzie geoportalu OWI 228 Bartłomiej Bielawski 4.6.1. Wprowadzenie Baza danych obiektów topograficznych może

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych

Page 1. Gwałtowny rozwój osobistego GIS. Środowisko. Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych Wprowadzenie do infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Gwałtowny rozwój osobistego GIS Mobile GIS WebGIS Google Earth Microsoft Live Local

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo