Agenda spotkania. 1. Wprowadzenie. 2. Prezentacja założeń Projektu. 3. Dyskusja. Dotychczasowe doświadczenia Beneficjenta Opis stanu obecnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda spotkania. 1. Wprowadzenie. 2. Prezentacja założeń Projektu. 3. Dyskusja. Dotychczasowe doświadczenia Beneficjenta Opis stanu obecnego"

Transkrypt

1

2 Agenda spotkania 1. Wprowadzenie Dotychczasowe doświadczenia Beneficjenta Opis stanu obecnego 2. Prezentacja założeń Projektu Informacje na temat projektu K-GESUT (okres, koszt, typ) Zdiagnozowane potrzeby odbiorców Cele projektu Wskaźniki E-usługi tworzone i rozwijane w ramach projektu Usprawniane procesy realizowane przez odbiorców Działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego Harmonogram prac oraz zamówień publicznych 3. Dyskusja

3 Geoportal Narzędzia do harmonizacji KSZBDOT SDI EMUiA UMM SZ PZGiK SIG SZPRG ZSIN PRPOG SZNMT envidms K-GESUT SZPRNG

4

5 Podstawy prawne realizacji projektu. Wypracowane zasady współpracy. Zinwentaryzowane informacje o sieciach uzbrojenia terenu w postaci: obiektowej, wektorowej, hybrydowej, analogowej. Jednolity model danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu. Systemy do prowadzenia powiatowych baz GESUT. System zarządzania krajową bazą GESUT.

6 Ustawa PGiK Ustawa o IIP PO PC i inne programy operacyjne Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych K-GESUT Dyrektywa w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej PZIP Strategia Sprawne Państwo

7 Spotkania z interesariuszami Zespół ds. koordynacji działań w ramach RPO i PO PC Memorandum szerokopasmowe Listy intencyjne współpraca na rzecz przygotowania i realizacji projektów z zakresu cyfryzacji i modernizacji baz danych EGiB i prowadzenia bazy GESUT i BDOT500 listy podpisane w 2014 roku : województwo dolnośląskie województwo lubelskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie

8 Mapa zasadnicza cyfryzacja zasobu w powiatach mapa w postaci numerycznej mapa w postaci analogowej mapa w postaci numerycznej lub analogowej

9

10

11

12

13 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE białogardzki świdwiński szczecinecki stargardzki pyrzycki łobeski koszaliński kołobrzeski wałecki policki gryficki kamieński myśliborski choszczeński sławieński gryfiński goleniowski drawski WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE jaworski milicki oławski świdnicki wołowski ząbkowicki kamiennogórski powiaty uczestniczące w projekcie ZSIN faza I powiaty realizujące zadania w ramach RPO powiaty realizujące zadania w ramach Bazy Wiedzy powiaty realizujące zadania ze środków własnych WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bytowski chojnicki człuchowski kartuski malborski nowodworski pucki słupski lęborski starogardzki WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE sanocki przemyski lubaczowski ropczyckosędziszowski tarnobrzeski stalowowolski niżański WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE myślenicki nowotarski chrzanowski gorlicki suski tatrzański

14 System do tworzenia, prowadzenia i udostępniania krajowej bazy GESUT. Narzędzia do weryfikacji danych powiatowej i krajowej bazy GESUT w zakresie zgodności z przyjętym modelem danych. Narzędzia do weryfikacji poprawności danych w zakresie geometrii i topologii obiektów bazy danych. Moduł do obsługi niezgodności zidentyfikowanych na etapie weryfikacji danych. Moduł do generalizacji ilościowej i jakościowej obiektów powiatowej bazy GESUT. Moduł do generowania mapy infrastruktury sieci uzbrojenia terenu. Narzędzia do generowania i walidacji plików metadanych.

15 SYSTEM PODGiK Powiatowa baza GESUT zasila Usługi danych przestrzennych Serwer FTP Użytkownik K-GESUT: organ administracji publicznej jednostka gospodarcza Jednostka branżowa obywatel. SZ K-GESUT Krajowa baza GESUT GEOPORTAL2 Dane z krajowej bazy GESUT Mapa infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu pobiera replikę danych generuje zasila Opracowanie kartograficzne w postaci mapy infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu Magazyn metadanych G2 Temat z III grupy tematycznej INSPIRE Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe prezentacja dystrybucja zasila pobiera dane z Magazyn metadanych K-GESUT SZ PRG Magazyn PRG zasila KSZ BDOT Magazyn BDOT10k

16

17

18 Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa e-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych nazwa beneficjent okres realizacji budżet typ K-GESUT - krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Główny Urząd Geodezji i Kartografii IV kw III kw zł II A2A, (usługi A2A, A2B i A2C)

19 pozyskanie danych pochodzących od wielu dysponentów usługi wspierające pozyskiwanie i aktualizację danych krajowej bazy GESUT UDOSTĘPNIANIE nowe usługi dedykowane dla indywidualnych odbiorców ciągła standaryzacja i podniesienie jakości danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z nimi usługami zwiększenie wiarygodności udostępnianych danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu usługi oparte o dane przestrzenne z wielu rejestrów

20 Organy administracji publicznej Realizacja własnych zadań Wiarygodna informacja o sieciach uzbrojenia terenu Starostowie Prezydenci miast założenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowej bazy GESUT podniesienie spójności i jakości własnych zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu Gminy Samorządy województw planowanie przestrzenne gospodarka nieruchomościami zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego planowanie strategiczne koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

21 Organy administracji publicznej Realizacja własnych zadań Wiarygodna informacja o sieciach uzbrojenia terenu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jednostki ratownictwa Centra Zarządzania Kryzysowego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe sporządzanie inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej prowadzenie Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji planowanie i prowadzenie akcji ratowniczych zarzadzanie kryzysowe zarządzanie terenami zajętymi pod sieci uzbrojenia terenu inne organy administracji publicznej

22 Jednostki prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu budowa, eksploatacja i rozwój sieci uzbrojenia terenu podniesienie jakości własnych zbiorów danych w zakresie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu Przedsiębiorcy budowlani planowanie robót budowlanych planowanie inwestycji Przedsiębiorcy rynku obrotu nieruchomościami transakcje kupna sprzedaży nieruchomości planowanie lokalizacji inwestycji (dostępność mediów) podniesienie jakości świadczonych usług

23 Najwięksi beneficjenci unijnych środków z POIiŚ PO IiŚ Operatorzy systemów przesyłowych czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz OGP Gaz System. PO IiŚ Projekty obejmujące modernizację i rozbudowę elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej. Projekty OGP Gaz - System to w szczególności budowa gazociągu Szczecin Gdańsk z możliwością przedłużenia na Litwę.

24 Obywatele transakcje kupna sprzedaży nieruchomości planowanie lokalizacji inwestycji (dostępność mediów) zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprawa skuteczności służb ratunkowych mających dostęp do aktualnych danych o sieciach uzbrojenia terenu

25 K-GESUT Zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli. i Utworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu. Zwiększenie dostępności usług i zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, będących w dyspozycji administracji publicznej. Zwiększenie wiarygodności i integralności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, udostępnianych przez administrację publiczną. Wdrożenie jednolitych, logicznie uporządkowanych rozwiązań informatycznych, zbierających i przetwarzających dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu. M Interoperacyjność z innymi systemami administracji publicznej.

26 Wskaźniki kluczowe (obligatoryjne) Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych szt. 4 Wskaźniki specyficzne dla programu Nazwa wskaźnika Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych i aplikacji w podmiotach wykonujących zadania publiczne Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym Jednostka miary Wartość docelowa szt. 4 szt. 1 szt. 2 szt. 380

27 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (osiągnięcie do 12 miesięcy od zakończenia Projektu) Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Osoby (obywatele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji publicznej) korzystający z usług K-GESUT Liczba jednostek administracji publicznej wykonujących weryfikację zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu szt szt. 89

28 Typ A2A A2B/A2C Poziom 5 Usługa subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu Typ A2A A2B/A2C Poziom 4 Typ A2A A2B/A2C Poziom 4 Usługa kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu Typ A2A A2B/A2C Poziom 4

29 Usługa subskrypcji dedykowanych kompozycji danych krajowej bazy GESUT przygotowanie wyspecyfikowanych kompozycji danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konkretnego odbiorcy Usługa umożliwi: udostępnianie danych w postaci subskrypcji parametryzację subskrypcji, obejmującą m.in. założenia dotyczące sposobu i częstotliwości udostępniania danych zgłoszenie błędów do podmiotów prowadzących źródłowe zbiory danych (w uzasadnionych przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji danych źródłowych)

30 Usługa weryfikacji dostępności sieci uzbrojenia terenu sprawdzenie czy na określonej działce ewidencyjnej lub grupie działek znajdują się sieci uzbrojenia terenu Usługa umożliwi: sprawdzenie parametrów sieci uzbrojenia terenu dostępnych na określonej działce ewidencyjnej lub grupie działek badanie relacji przestrzennych pomiędzy elementami sieci uzbrojenia terenu i wskazanymi obiektami przestrzennymi zgłoszenie błędów do podmiotów prowadzących źródłowe zbiory danych (w uzasadnionych przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji danych źródłowych) weryfikację własnych zbiorów danych w zakresie zgodności z danymi krajowej bazy GESUT

31 Usługa kompozycji danych krajowej bazy GESUT dla wybranego obszaru przygotowanie kompozycji danych z zakresu sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z parametrami zadanymi przez odbiorcę usługi Usługa umożliwi: przygotowanie tematycznych opracowań w postaci cyfrowych map, m.in. prezentujących informacje o sieciach uzbrojenia terenu zgłoszenie błędów do podmiotów prowadzących źródłowe zbiory danych (w uzasadnionych przypadkach zgłoszenie będzie podstawą do uruchomienia procedury aktualizacji danych źródłowych)

32 Usługa oceny integralności i spójności danych sieci uzbrojenia terenu zweryfikowanie przez odbiorców usługi, zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowych baz GESUT, w zakresie zgodności z modelem danych Usługa umożliwi: weryfikowanie przez odbiorców usługi, zbiorów danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu, w tym powiatowych baz GESUT, w zakresie poprawności geometrycznej i topologicznej usprawnienie komunikacji pomiędzy interesariuszami w zakresie podnoszenia jakości danych

33 Procesy operacyjne Procesy strategiczne - 2 procesy Procesy zarządzania zasobem Proces obsługi zasobu - 4 procesy Proces zarządzania danymi - 4 procesy - 3 podprocesy Proces udostępniania danych przestrzennych, metadanych poprzez usługi - 5 procesów Procesy wspierające Zarządzanie organizacją - 7 procesów Zarządzanie infrastrukturą - 7 procesów Proces zarządzania IIP - 6 procesów

34 BPEL Mapa procesów (AS-IS) Procesy strategiczne 1.1. Proces budowania wizji i strategii 1.2. Proces zarządzania dokumentacją strategiczną (from 1. Procesy strategiczne) (from 1. Procesy strategiczne) Procesy operacyjne Udostępnianie Przyjmowanie Obsługa zgłoszeń Wyłączanie materiałów zasobu meteriałów do zasobu prac geodezyjnych i materiałów z zasobu kartograficznych (from Proces obsługi (from Proces obsługi (from Proces obsługi (from Proces obsługi zasobu) zasobu) zasobu) zasobu) Proces Proces Proces Proces tworzenia pozyskiwania danych z weryfikacji danych pozyskiwania lub metadanych rejestrów źródłowych aktualizacji danych (from Proces (from Proces (from Proces (from Proces zarządzania danymi) zarządzania danymi) zarządzania danymi) zarządzania danymi) Proces badania i Proces Proces wyliczania jakości danych przygotowaania generalizacji danych opracowań kartograficznych (from Proces (from Proces (from Proces zarządzania danymi) zarządzania danymi) zarządzania danymi) Proces Proces Proces Proces Proces dostępu do przygotowania danych do uruchamiania i zarządzania publikacją uruchamiania i danych publikacji modyfikacji usług metadanych modyfikacji usługi udostępniających dane katalogowej (from Proces (from Proces (from Proces (from Proces (from Proces udostępniania danych udostępniania danych udostępniania danych udostępniania danych udostępniania danych przestrzennych, metadanych przestrzennych, metadanych przestrzennych, metadanych przestrzennych, metadanych przestrzennych, metadanych poprzez usługi) poprzez usługi) poprzez usługi) poprzez usługi) poprzez usługi) Proces tworzenia Proces tworzenia i Proces tworzenia Proces prowadzenia Proces Proces hostingu profili metadanych zmian modeli danych modeli jakości danych ewidencji zbiorów i usług sprawozdawczości węsłów SDI danych przestrzennych (from 2.2. Proces (from 2.2. Proces (from 2.2. Proces (from 2.2. Proces (from 2.2. Proces zarządzania IIP) zarządzania IIP) zarządzania IIP) (from 2.2. Proces zarządzania IIP) zarządzania IIP) zarządzania IIP) Procesy wspierające Zarządzanie Zamówienia Skargi i wnioski Obsługa prawna Zarządzanie Komunikacja Proces zarządzania zasobami ludzkimi publiczne finansami medialna i promocja architekturą korporacyjną (from 3.1. Zarządzanie (from 3.1. Zarządzanie (from 3.1. Zarządzanie (from 3.1. Zarządzanie (from 3.1. Zarządzanie (from 3.1. Zarządzanie (from 3.1. Zarządzanie organizacją) organizacją) organizacją) organizacją) organizacją) organizacją) organizacją) Zarządzanie Zarządzanie Zarządanie Zarządanie Zarządzanie Zarządzanie Proces weryfikacji icydentami problemami architekturą konfiguracją zmianami w usługach ciągłością działania dostępności infrastruktury (from 3.2. Zarządzanie (from 3.2. Zarządzanie (from 3.2. Zarządzanie (from 3.2. Zarządzanie (from 3.2. Zarządzanie (from 3.2. Zarządzanie (from 3.2. Zarządzanie infrastrukturą) infrastrukturą) infrastrukturą) infrastrukturą) infrastrukturą) infrastrukturą) infrastrukturą)

35 Cel biznesowy Proces biznesowy w stanie obecnym Proces biznesowy w stanie docelowym e-usługi Projektu e-usługi Projektu

36 Proces dostępu do danych K-GESUT Proces oceny zgodności danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu z modelem danych GESUT

37 Weryfikacja modelu danych Dobór i pozyskanie (ew. wytworzenie) narzędzia Walidacja poprawności danych Ocena poprawności danych Import danych do Systemu Walidacja poprawności danych Ocena poprawności danych Stan obecny - aktorzy Użytkownik usługi Pracownik CODGIK Stan docelowy - aktorzy Użytkownik usługi

38 zwiększenie dostępności do zbiorów danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu udostępnienie nowych i rozwój usług publicznych i wewnątrzadministracyjnych Poprawa dostępu do informacji sektora publicznego usprawnienie współdziałania systemów administracji publicznej zapewnienie ponownego wykorzystania danych poprawa jakości danych

39 Zadanie/ kontrakt Wartość zadania Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Rozbudowa systemu zarządzania K-GESUT Dostawa infrastruktury sprzętowo-programowej Dostosowanie i kontrola danych Usługi doradcze i wsparcie techniczne Szkolenia użytkowników Promocja projektu Zarządzanie projektem

40 Q Usługi doradcze i wsparcie techniczne. Q Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Q Q Q Dostawa infrastruktury informatycznej. Promocja projektu. Rozbudowa systemu zarządzania K-GESUT. Q2,Q Dostosowanie i kontrola danych (2 postępowania). Q Szkolenia użytkowników.

41 Usprawnienie procesów wymiany danych pomiędzy rejestrami publicznymi Wzrost jakości i wiarygodności danych K - GESUT Poprawa stopnia zadowolenia społeczeństwa z usług publicznych Dostęp do innowacyjnych usług dedykowanych dla poszczególnych grup odbiorców

42

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK

Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK Potencjał informacyjny (SIG) Systemu Informacyjnego GUGiK Osiągnięte rezultaty oraz kierunki dalszego rozwoju Marek Szulc Kierownik Projektu Geoportal 2 Agenda 1. Okoliczności utworzenia SIG 2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej PO PC 2014-2012 Prezentacja została stworzona na potrzeby spełnienia kryterium formalnego Publiczna prezentacja założeń projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1

Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 Szkolenie dla beneficjentów Działania 2.1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, 28.07.2015r. Struktura RPO WSL 2014-2020 3 476,9 mln EUR I Nowoczesna gospodarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Wersja: 0.54. 24.10.2014 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych w kontekście kwalifikacji projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wersja: 0.54 24.10.2014 r. Historia modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Zintegrowany system informacji o nieruchomościach (ZSIN) architektura i funkcjonalność Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora Centralnego Ośródka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Warszawa, 10-11.09.2015

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo