C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 2. Projekt pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, realizowany jest przez KODA Public Relations Beata Kostrzewska i Sławomir Darzycki Spółka jawna, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy St. Łukawskiego 18, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: , REGON: Definicje Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Programie - oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 2. Projektodawcy - Beata Kostrzewska i Sławomir Darzycki Spółka jawna, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy St. Łukawskiego Projekcie - oznacza projekt pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, realizowany przez Beata Kostrzewska i Sławomir Darzycki Spółka jawna na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 4. Uczestniku Projektu - osoby spełniające kryteria Beneficjentów Ostatecznych Poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w ramach POKL Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym przypadku: dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego teren Łodzi lub Zgierza. 5. Biurze Projektu - oznacza miejsce realizacji Projektu, znajdujące się w budynku Niepublicznego

2 Przedszkola BimBamBom w Łodzi , ul. Nizinna 26A. 3 Informacje odnośnie Projektu 1. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym o 60 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących na terenie Łodzi oraz o 60 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących na terenie Zgierza, do końca marca 2013r. 2. Projekt realizowany będzie w budynkach Niepublicznego Przedszkola Bim Bam Bom w Łodzi ul. Nizinna 26A oraz w Zgierzu ul. Parzęczewska 8, od r. do r. 3. W ramach Projektu przewiduje się realizację następujących działań: W tygodniu, w godzinach , w ramach Projektu prowadzone są bezpłatne zajęcia realizujące program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN, wzbogacane zajęciami dodatkowymi z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz kompetencji kluczowych (informatyka, matematyka). Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli oraz instruktorów posiadających wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z dziećmi. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatnie niezbędne materiały dydaktyczne oraz plastyczne. Podczas wyjazdów na wycieczki przedszkole zapewnia także bezpłatny transport. Program prozdrowotny, realizowany w ramach Projektu, obejmuje następujące zajęcia dodatkowe: Logorytmika - 1godzina na 1 tydzień. Basen - 1 raz na 1 tydzień. Gimnastyka korekcyjna - 1 godzina na 1 tydzień. Gimnastyka dla smyka - 1 godzina na 1 tydzień. Pantomima - 1 godzina na 2 tygodnie. Capoeira - 1 godzina na 2 tygodnie. Informatyka - 1 godzina na 1 tydzień lub 1 godzina na 2 tygodnie - zależnie od grupy. Matematyka - 3 godziny na 1 tydzień. Kuchcikowo - 1 godzina na 1 tydzień. Zajęcia Autochodzik. Założenie ogródka. Wycieczki do teatru. Wycieczka do miasteczka ruchu drogowego. Wycieczka do Safari zoo w Borysewie oraz do łódzkiego ZOO. Wycieczka do Groty solnej. Wycieczka na wieś do gospodarstwa EKO z wycieczką po lesie i ogniskiem. Piknik rodzinny. W soboty, w godzinach 9-15 działa Sobotni Klubik Przedszkolaka. W czasie 6 godzin pracy przedszkola realizowane są zajęcia z elementami podstawy programowej, które co tydzień wzbogacone są 1 godziną wybranych zajęć dodatkowych z programu prozdrowotnego lub programu rozwoju kompetencji kluczowych: Pantomima. Capoeira. Aerobik i taniec.

3 Informatyka. 4. Projektodawca zastrzega, że nie wszystkie zajęcia dodatkowe wymienione w 3 ust. 3 będą dostępne dla wszystkich Uczestników projektu. Oferta zajęć dodatkowych dostępna dla danego dziecka zależy od grupy, do której zostanie ono zapisane. Szczegółowy spis dostępnych zajęć dodatkowych zawarty będzie w Umowie podpisywanej z rodzicami/opiekunami prawnymi. 5. Zajęcia realizowane w ramach projektu są bezpłatne. 4 Kryteria wyboru uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie 1. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat zamieszkałych na terenie Łodzi lub Zgierza. 2. Rekrutacja do Projektu odbywa się poprzez złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci następujących dokumentów: a) Formularz zgłoszeniowy dziecka do udziału w zajęciach prowadzonych w tygodniu (załącznik nr 1A do niniejszego Regulaminu), lub b) Formularz zgłoszeniowy dziecka do udziału w zajęciach dodatkowych (załącznik nr 1B), lub c) Formularz zgłoszeniowy dziecka do udziału w Sobotnim Klubiku Przedszkolaka (załącznik nr 1C) oraz: d) Deklaracja Uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2). e) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3). f) Kserokopia dowodu osobistego rodzica/opiekuna prawnego, który będzie podpisywał umowę potwierdzona za zgodność z oryginałem i opatrzona datą (oryginał do wglądu podczas składania dokumentów w biurze projektu). 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, będą przechowywane w Biurze Projektu, stanowią dokumentację projektową. 4. Koordynator Projektu może przeprowadzić postępowanie dodatkowe w celu zgromadzenia danych uczestników niezbędnych do realizacji Projektu. 5. Formularze wymienione w ust. 2 oraz Regulamin są dostępne na stronie (w zakładce: Dokumenty do pobrania) oraz w Biurze Projektu. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach , lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla) na adres Biura Projektu. 6. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp dzieci obu płci. 7. Procedura rekrutacyjna jest otwarta przez cały okres realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że po zamknięciu grup, kolejne dzieci dopisywane są do list rezerwowych. 8. Brak poprawnie wypełnionych wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. 9. Koordynator Projektu na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów decyduje

4 o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Projekcie. 10. Grupa docelowa może liczyć maksymalnie 120 uczestników (w tym 60 dzieci z Łodzi i 60 dzieci ze Zgierza). 11. Kryteria pierwszeństwa przyjęcia dziecka do Projektu, do grup mających zajęcia w tygodniu, są następujące: wiek: preferowane są dzieci 3 letnie, następnie 4 - letnie, mama jest nieaktywna zawodowo, oboje rodzice są nieaktywni zawodowo, kolejność zgłoszenia. 12. Kryterium pierwszeństwa przyjęcia dziecka do Projektu, do grup mających zajęcia w soboty (Sobotni Klubik Przedszkolaka) jest nie korzystanie z opieki przedszkolnej w tygodniu (dziecko nie uczęszcza do żadnego przedszkola). 13. Spośród dzieci zgłoszonych do udziału w Projekcie, które się nie zakwalifikowały zostanie utworzona lista rezerwowa. 14. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie dziecka zakwalifikowanego, zostaje przyjęte pierwsze w kolejności dziecko z listy rezerwowej. 15. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana w formie ulotek, plakatów, ogłoszeń w prasie lokalnej, ogłoszeń na stronie internetowej projektu 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników 1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do: a) nieodpłatnego udziału w oferowanych w ramach Projektu zajęciach, b) nieodpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu. 2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: a) podpisania umowy o świadczenie usług w ramach projektu, b) wypełniania ankiet przeprowadzanych podczas trwania Projektu oraz po 6 m-ach od zakończenia Projektu, c) wypełniania innych dokumentów związanych z realizacją Projektu, d) przestrzegania Regulaminu, e) systematycznego uczestniczenia w zajęciach, f) przestrzegania punktualności, g) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6 Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. 3. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie poinformować nauczyciela

5 o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach. 4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Projektodawcę. 5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogą być znane w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 6. Projektodawca zastrzega sobie prawo decyzji co do zasadności powodu rezygnacji z udziału w projekcie i tym samym jej usprawiedliwieniu. 7. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca ma prawo obciążyć rodziców / opiekunów prawnych pełnymi kosztami uczestnictwa dziecka w Projekcie. 8. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osoby, która rażąco narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub działa na szkodę Projektodawcy. 7 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 2. Projektodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez uprzedzenia i nie stanowią one podstawy do wypowiedzenia umowy. Każdorazowo, informacja o zmianie będzie zamieszczona na stronie projektu. 3. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na skutek zmian w przepisach. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają: a) Decyzja Koordynatora Projektu. b) Wniosek o dofinansowanie Projektu. c) Kodeks cywilny. d) Dokumenty związane ze współfinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 6. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. ZATWIERDZAM.. //

6 Załącznik nr 1A Formularz zgłoszeniowy zajęcia tygodniowe FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PROJEKTU BIM BAM BOM PRZEDSZKOLE DRUGI DOM Program prozdrowotny z a j ę c i a t y g o d n i o w e realizowane w przedszkolu: Bim Bam Bom w Łodzi, ul. Nizinna 26A / Bim Bam Bom w Zgierzu ul. Parzęczewska 8 1 A. Dane osobowe dziecka PESEL Imię Drugie imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania dziecka Miejscowość i kod pocztowy Ulica, Nr domu Nr mieszkania Telefon do natychmiastowego kontaktu Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie: Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Oświadczam, że dane przedłożone są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym dokumencie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w projektu przez beneficjenta. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych danych do monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. Miejscowość, data.. Podpis rodzica/opiekuna prawnego 1 Niepotrzebne skreślid

7 B. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny Imię Nazwisko PESEL NIP Adres zamieszkania Miejscowość i kod pocztowy Ulica, Nr domu, Nr mieszkania Telefon do natychmiastowego kontaktu C. Inne informacje i dane o dziecku Kryteria podstawowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 1. Dziecko zamieszkuje teren miasta (wg Kodeksu Cywilnego): Łódź Zgierz 2. Dziecko jest w wieku: 3 lata 4 lata 5lat 6lat 3. Zatrudnienie rodziców: Matka/Opiekun prawny jest osobą pracującą: TAK NIE Ojciec/Opiekun prawny jest osobą pracującą: TAK NIE

8 Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie pokrywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W związku z tym jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązuję się do : - systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, - wypełnienia ankiety oceniającej projekt, - poddania się przed i po zakończeniu projektu badaniu ankietowemu dotyczącemu wpływu realizacji projektu na uczestników projektu. Ja, niżej podpisany/-a deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w Projekcie pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, oraz swoje uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych, konsultacyjnych i informacyjnych organizowanych w ramach Projektu oraz udziału w innych działaniach określonych przez Koordynatora Projektu, mających wpływ na jego efektywne wdrażanie.. Miejscowość, data.. Podpis rodzica/opiekuna prawnego

9 Załącznik nr 1B Formularz zgłoszeniowy zajęcia dodatkowe FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PROJEKTU BIM BAM BOM PRZEDSZKOLE DRUGI DOM Program prozdrowotny z a j ę c i a d o d a t k o w e realizowane w przedszkolu: Bim Bam Bom w Łodzi, ul. Nizinna 26A / Bim Bam Bom w Zgierzu ul. Parzęczewska 8 1 A. Dane osobowe dziecka PESEL Imię Drugie imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania dziecka Miejscowość i kod pocztowy Ulica, Nr domu Nr mieszkania Telefon do natychmiastowego kontaktu Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie: Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Oświadczam, że dane przedłożone są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym dokumencie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w projektu przez beneficjenta. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych danych do monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. Miejscowość, data.. Podpis rodzica/opiekuna prawnego 1 Niepotrzebne skreślid

10 B. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny Imię Nazwisko PESEL NIP Adres zamieszkania Miejscowość i kod pocztowy Ulica, Nr domu, Nr mieszkania Telefon do natychmiastowego kontaktu C. Inne informacje i dane o dziecku Kryteria podstawowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 1. Dziecko zamieszkuje teren miasta (wg Kodeksu Cywilnego): Łódź Zgierz 2. Dziecko jest w wieku: 3 lata 4 lata 5lat 6lat 3. Zatrudnienie rodziców: Matka/Opiekun prawny jest osobą pracującą: TAK NIE Ojciec/Opiekun prawny jest osobą pracującą: TAK NIE

11 Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie pokrywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W związku z tym jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązuję się do : - systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, - wypełnienia ankiety oceniającej projekt, - poddania się przed i po zakończeniu projektu badaniu ankietowemu dotyczącemu wpływu realizacji projektu na uczestników projektu. Ja, niżej podpisany/-a deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w Projekcie pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, oraz swoje uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych, konsultacyjnych i informacyjnych organizowanych w ramach Projektu oraz udziału w innych działaniach określonych przez Koordynatora Projektu, mających wpływ na jego efektywne wdrażanie.. Miejscowość, data.. Podpis rodzica/opiekuna prawnego

12 Załącznik nr 1C Formularz zgłoszeniowy zajęcia Sobotni Klubik Przedszkolaka FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PROJEKTU BIM BAM BOM PRZEDSZKOLE DRUGI DOM Program prozdrowotny zajęcia S o b o t n i K l u b i k P r z e d s z k o l a k a realizowane w przedszkolu: Bim Bam Bom w Łodzi, ul. Nizinna 26A / Bim Bam Bom w Zgierzu ul. Parzęczewska 8 1 A. Dane osobowe dziecka PESEL Imię Drugie imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia Adres zamieszkania dziecka Miejscowość i kod pocztowy Ulica, Nr domu Nr mieszkania Telefon do natychmiastowego kontaktu Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie: Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Oświadczam, że dane przedłożone są zgodne ze stanem faktycznym. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym dokumencie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w projektu przez beneficjenta. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zawartych danych do monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. Miejscowość, data.. Podpis rodzica/opiekuna prawnego 1 Niepotrzebne skreślid

13 B. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny Imię Nazwisko PESEL NIP Adres zamieszkania Miejscowość i kod pocztowy Ulica, Nr domu, Nr mieszkania Telefon do natychmiastowego kontaktu C. Inne informacje i dane o dziecku Kryteria podstawowe (przy każdym kryterium proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 1. Dziecko zamieszkuje teren miasta (wg Kodeksu Cywilnego): Łódź Zgierz 2. Dziecko jest w wieku: 3 lata 4 lata 5lat 6lat 3. Zatrudnienie rodziców: Matka/Opiekun prawny jest osobą pracującą: TAK NIE Ojciec/Opiekun prawny jest osobą pracującą: TAK NIE

14 Jestem świadomy/a, że koszt uczestnictwa mojego dziecka w Projekcie pokrywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W związku z tym jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika projektu zobowiązuję się do : - systematycznego przyprowadzania dziecka na zajęcia, - wypełnienia ankiety oceniającej projekt, - poddania się przed i po zakończeniu projektu badaniu ankietowemu dotyczącemu wpływu realizacji projektu na uczestników projektu. Ja, niżej podpisany/-a deklaruję uczestnictwo mojego dziecka w Projekcie pt. Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, oraz swoje uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych, konsultacyjnych i informacyjnych organizowanych w ramach Projektu oraz udziału w innych działaniach określonych przez Koordynatora Projektu, mających wpływ na jego efektywne wdrażanie.. Miejscowość, data.. Podpis rodzica/opiekuna prawnego

15 Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bim Bam Bom przedszkole drugi dom Ja, niżej podpisany/a.. /imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/ zgłaszam uczestnictwo /imię i nazwisko dziecka uczestnika projektu/ w projekcie Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Oświadczam, iż: 1. Dobrowolnie deklaruję udział mojego dziecka w/w Projekcie. 2. Zobowiązuję się do obecności dziecka we wszystkich zaproponowanych zajęciach 3. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 4. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka uczestnika projektu zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym w celach realizacji Projektu Bim Bam Bom przedszkole drugi dom PO KL Poddziałanie oraz zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) - zgodnie z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego oraz mojego dziecka uczestnika projektu w celu realizacji oraz promocji Projektu Bim Bam Bom przedszkole drugi dom oraz na nieodpłatne wykorzystanie tego wizerunku w całości i fragmentach w publikowanych materiałach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz. 83, z późn. zm). Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu

16 Załącznik nr 3 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W związku z przystąpieniem do Projektu Bim Bam Bom przedszkole drugi dom realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka - uczestnika projektu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, Warszawa; 2) moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka uczestnika projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji projektu Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka uczestnika projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Bim Bam Bom przedszkole drugi dom, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Miejscowość, data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r.

Zarządzenie Nr 20/2014. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. z dnia 31 grudnia 2014r. KAPITAł. KAPITAŁ LU ZKI NAROOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI... Zarządzenie Nr 20/2014 yrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 31 grudnia 2014r. W sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier ED.042.12.2014 Częstochowa,01.04.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo