ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO"

Transkrypt

1 ROZWÓJ FIRMY POPRZEZ DORADZTWO Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw DZIAŁANIE 2.1 : Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo Najczęściej popełniane błędy we wnioskach

2 Działanie 2.1 kto może ubiegać się o wsparcie Beneficjenci: mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku mikroprzedsiębiorców wsparcie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza: - jest wykonywana co najmniej od 3 lat lub - jest oparta na wykorzystaniu nowych technologii o znaczącym potencjale rynkowym.

3 Działanie 2.1 kto może ubiegać się o wsparcie Uwaga: Z dniem 1 stycznia 2005 uległa zmianie definicja MSP, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia KE Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Wykluczone działalności, np. w zakresie produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzw. produktów rolnych).

4 WARTOŚĆ WSPARCIA W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU: nie może być niższa niż złotych nie może być wyższa niż złotych

5 W przypadku MSP zatrudniających co najmniej 10 pracowników oraz mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą od co najmniej 3 lat wsparcie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym wsparcie może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, jednakże podlega ograniczeniom wynikającym z udzielania pomocy de minimis oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

6 ZAKRES PRZEDMIOTOWY DORADZTWO W ZAKRESIE: 1) prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie UE, 2) jakości, 3) innowacji i nowych technologii, 4) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, 5) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, 6) łączenia się przedsiębiorstw, 7) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

7 Wymagany rezultat projektu: Dokumentacja wdrożeniowa, opracowanie, raport, strategia rozwoju, analiza czy inna dokumentacja wynikająca z usług doradczych świadczonych w ramach projektu. W przypadku projektów z zakresu jakości - dodatkowo: Uzyskanie bądź odnowienie przez beneficjenta odpowiedniego certyfikatu systemu zarządzania, certyfikatu zgodności bądź wydanie deklaracji zgodności producenta (warunek konieczny uznania wydatków za kwalifikujące się do wypłaty refundacji). Wyjątek: systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

8 WYDATKI KWALIFIKOWANE: niezbędne do realizacji projektu, poniesione przez beneficjenta po dniu podpisania umowy o dofinansowanie z PARP, nie później niż do na zakup specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez akredytowanych wykonawców usług w ramach Działania 2.1 SPO-WKP lub wykonawców wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP.

9 Uwaga: Wsparcie w zakresie doradztwa nie może być udzielone na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy (np. obsługa prawna, księgowa, reklamowa czy doradztwo podatkowe).

10 Dobrze napisany wniosek o dofinansowanie: jest w pełni zgodny z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków SPO-WKP Działanie 2.1; zawiera wystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu; nie zawiera ogólnikowych, mało konkretnych sformułowań; koncentruje się na konkretnych potrzebach, barierach i problemach konkretnego przedsiębiorcy; nie jest przeszacowany; zawiera przejrzysty plan działań oraz budżet; nie zawiera błędów rachunkowych.

11 OCENA FORMALNA najczęstsze błędy: Nieprawidłowe załączniki, szczególnie: - dokument rejestrowy, -zaświadczenie z US i ZUS, - harmonogram zadaniowo-finansowy, Wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją, Brak podpisów / parafek w wymaganych miejscach, Kopie niepotwierdzone za zgodność z oryginałem.

12 MODELOWY BUDŻET: 22. Planowane wydatki w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków Koszt całkowity W tym wydatki (w PLN) kwalifikowane Kategorie wydatków (w PLN) Usługa doradcza dotycząca wdrożenia SZJ 30,000 30,000 Szkolenie personelu i audytorów wewnętrznych 5,000 0 Audit certyfikujący 15,000 0 RAZEM 50,000 30,000

13 20. Źródła finansowania projektu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane 20.1 Środki publiczne w tym: 15,000 15,000 Kwota wsparcia w ramach działań SPO WKP 15,000 15,000 (EFRR+ krajowe środki publiczne) Inne środki publiczne stanowiące pomoc państwa 20.2 Środki gwarantowane przez 35,000 15,000 Wnioskodawcę, w tym: Własne (oraz kredyt, bez kredytu na pokrycie 35,000 15,000 części wartości dofinansowania) Współinwestora Inne (jakie)

14 21. Całkowity koszt realizacji projektu (w PLN) 50,000 W tym: Wydatki kwalifikowane (w PLN) 30,000 Wydatki niekwalifikowane (w PLN) 20,000 Dofinansowanie w ramach działania SPO WKP jako % wydatków kwalifikowanych 50 % Dofinansowanie ze środków publicznych jako % kosztów projektu 30 % Kredyt na realizację projektu, w tym kredyt pomostowy na pokrycie wydatków przed uzyskaniem dofinansowania W tym udzielony ze środków EBI

15 Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki oddziaływania Liczba godzin usługi doradczej z zakresu zarządzania jakością Liczba godzin / dni potrzebnych na przeprowadzenie audytu certyfikującego Liczba uzyskanych certyfikatów jakości Liczba dokumentów z zakresu SZJ Liczba utrzymanych kontrahentów; Liczba utrzymanych miejsc pracy. Liczba nowych kontrahentów Liczba nowych miejsc pracy; Liczba nowych rynków zbytu; Procentowy wzrost udziału w rynku; Procentowy wzrost sprzedaży; Procentowy spadek reklamacji.

16 POWODY NEGATYWNEJ OCENY TECHNICZNO EKONOMICZNEJ: Niezgodność projektu z celem oraz zakresem merytorycznym działania - uwzględnienie w wydatkach kwalifikowanych projektu działań niekwalifikowanych, nie będących doradztwem. Koszty projektu są zbyt zawyżone / niewystarczająco uzasadnione. Kondycja finansowa wnioskodawcy, oceniona na podstawie załączników do wniosku, nie gwarantuje całkowitej / terminowej realizacji projektu. Niewystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu oraz nierealne / niepoprawnie skwantyfikowane wskaźniki celów realizacji projektu.

17 POWODY NEGATYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ (1) : Niska efektywność kosztowa (wysokość przewidywanych wydatków jest niewystarczająco uzasadniona w kontekście zaplanowanych celów projektu oraz działań), Projekt nie prezentuje wyników szczegółowej analizy potrzeb wnioskodawcy oraz analizy problemów lub barier stojących na drodze rozwoju wnioskodawcy, jako uzasadnionej podstawy do jego realizacji, Projekt nie prezentuje tego, w jaki sposób jego realizacja będzie mieć pozytywny wpływ na rozwiązanie określonej kategorii problemów i barier zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie,

18 POWODY NEGATYWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ (2) : Projekt opiera się na zbyt ogólnikowych i szablonowych opisach oraz uzasadnieniach, w zbyt małym stopniu odnoszących się do specyfiki oraz faktycznych potrzeb wnioskodawcy, Zbyt oszczędnie przedstawiona rola doradztwa, oraz jego uzasadnienie na poszczególnych etapach projektu / w ramach poszczególnych działań (wydatków) kwalifikowanych, Opis planowanego projektu (punkt 16 wniosku) nie przedstawia szczegółowych etapów / działań wchodzących w jego skład lub zamiast prezentuje etapy formalno-proceduralne towarzyszące realizacji projektu.

19 Schemat drogi obiegu wniosku o dofinansowanie Komitet Sterujący Opiniowanie i rekomendowanie IZ projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków SPO-WKP Grupa Robocza Ocena techn-ekon i merytoryczna wniosków, sporządzenie protokołu z prac GR zawierającego listę rankingową wniosków Instytucja Zarządzająca (MGiP) Przekazanie listy rankingowej pod obrady Komitetu Sterującego. Obsługa KS. Ostateczne zatwierdzenie wniosków, przekazanie zatwierdzonej listy do Instytucji Wdrażającej. Instytucja Wdrażająca (PARP) Przekazanie poprawnych formalnie wniosków Grupie Roboczej ds. oceny projektów. Obsługa Grupy Roboczej. Przekazanie Instytucji Zarządzającej listy rankingowej. RIF Ocena formalna wniosków, wprowadzenie do SIMIK. Beneficjent Wnioskodawca

20 Najbliższy termin składania wniosków w RIF: 5 grudnia 2005 r. (28 listopada z prawem do poprawek) termin V rundy aplikacyjnej

21 Dziękuję za uwagę Jacek Bukowicki Zespół Instrumentów Doradczych

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2: Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Plan zajęć Sesja I RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim Sesja II Procedury aplikacji do RPO WO RPO WO działania wspierające proces inwestowania w województwie opolskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi)

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Sławomir Fifielski Lokalny Punkt Informacyjny FE Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne

I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne I. Program Phare 2003 Wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Projekt - inwestycje MSP w technologie i projekty innowacyjne Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Phare 2003

Bardziej szczegółowo

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami.

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2

Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Cykl realizacji projektów na podstawie Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 i Działanie 8.2 Środki wsparcia e- biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI POŻYCZKA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI O CHARAKTERZE INNOWACYJNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym...

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Własna działalność szansa dla Ciebie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGULAMIN przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ SZANSA DLA CIEBIE Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo