ul. Racławicka 13, Koszalin, tel./fax Realizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel./fax Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA (realizacja w okresie od do ) Koszalin, styczeń 2013 r.

2 Priorytet 1. Promocja i wspieranie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Cel 1.1 Zastosowanie zintegrowanych form aktywizacji osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W roku 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie dysponował na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu środkami w wysokości ,6 tys. zł. W stosunku do roku 2011, w którym urząd dysponował kwotą ,7 tys. zł. nastąpił wzrost ilości środków o 12,03 %. W ramach algorytmu Funduszu Pracy PUP otrzymał 6 994,3 tys. zł., natomiast dodatkowe środki w kwocie 7 218,3 tys. zł. zostały przez Urząd pozyskane na realizację programów aktywizacji lokalnego rynku pracy i stanowiły 50,79 % całości środków. Biorąc pod uwagę limit środków przyznanych algorytmem oraz kwotę pozyskanych środków na realizację projektów i programów Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie dysponował w 2012r. tak jak w 2011r. największą ilością środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w całym województwie zachodniopomorskim. W 2012r. na aktywizację osób bezrobotnych zamieszkujących powiat koszaliński oraz na wsparcie przedsiębiorców i pracodawców mających siedzibę na terenie powiatu koszalińskiego, PUP wydatkował następujące kwoty: 1. prace interwencyjne 503,9 tys. zł. 2. roboty publiczne 1 295,6 tys. zł. 3. staże 1 962,1 tys. zł. 4. szkolenia 504,2 tys. zł. 5. środki na podjęcie działalności gospodarczej 1 299,2 tys. zł. 6. refundacja kosztów utworzenia stanowisk 698,5 tys. zł. 7. prace społecznie użyteczne 527,6 tys. zł. 8. przygotowanie zawodowe dorosłych 32,4 tys. zł. 9. refundacja kosztów przejazdu 121,9 tys. zł. 10. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem 2,9 tys. zł. 11. refundacja elementów specyficznych w ramach Programu Specjalnego Ogółem 5,2 tys. zł ,5 tys. zł 2

3 Wybrane informacje o bezrobociu w powiecie koszalińskim: L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2011 ROK Liczba bezrobotnych - ogółem Liczba bezrobotnych kobiet % w ogólnej liczbie bezrobotnych 55,6 54,7 3. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku % w ogólnej liczbie bezrobotnych 75,1 75,8 4. Liczba bezrobotnych do 25 roku życia % w ogólnej liczbie bezrobotnych 17,8 16,7 5. Liczba długotrwale bezrobotnych % w ogólnej liczbie bezrobotnych 52,4 52,0 6. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych % w ogólnej liczbie bezrobotnych 29,2 30,9 7. Bezrobotni powyżej 50 roku życia % w ogólnej liczbie bezrobotnych 26,0 26,9 8. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego % w ogólnej liczbie bezrobotnych 20,7 20,4 9. Bezrobotni bez wykształcenia średniego % w ogólnej liczbie bezrobotnych 70,9 69,9 10. Osoby niepełnosprawne % w ogólnej liczbie 4,6 4,4 11. Osoby samotnie wychowujące dzieci do 18 lat % w ogólnej liczbie 14,5 15,4 12. Stopa bezrobocia 26,4% 27,9% Z analizy ewidencji osób bezrobotnych (porównując stan z dnia r. do stanu z dnia r.) wynika, że: nastąpił wzrost liczby bezrobotnych w liczbach bezwzględnych o 257 osób, (4,7%), stopa bezrobocia zwiększyła się w Powiecie koszalińskim o 1,5 punktu procentowego, procentowy udział kobiet wśród bezrobotnych zmniejszył się o 0,9 punktu, procentowy udział osób powyżej 50 roku życia wśród bezrobotnych zwiększył się o 0,9 punktu, procentowy udział długotrwale bezrobotnych (tj. pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy) zmniejszył się o 0,4 punkta, wśród zarejestrowanych bezrobotnych procentowy udział osób bez kwalifikacji zawodowych zwiększył się o 1,7 punktu. 3

4 W 2012r. mieszkańcy powiatu koszalińskiego zostali skierowani do wymienionych niżej form aktywizacji zawodowej: 1. prace interwencyjne 96 osób 2. roboty publiczne 223 osoby 3. staże 334 osoby 4. szkolenia 188 osób 5. środki na podjęcie działalności gospodarczej 66 osób 6. refundacja kosztów utworzenia stanowisk 102 osoby 7. prace społecznie użyteczne 434 osoby 8. przygotowanie zawodowe dorosłych 7 osób Ogółem osób Łącznie z osobami, które zostały skierowane do poszczególnych form wsparcia w 2011, w 2012r. objęto wsparciem mieszkańców powiatu koszalińskiego. Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, korzystały z szeregu form aktywizacji zawodowej proponowanych przez Urząd Pracy. Najczęściej organizowane formy wsparcia skierowane do tej właśnie grupy bezrobotnych to staże, roboty publiczne oraz prace interwencyjne. Oprócz wskazanych powyżej form aktywizacji zawodowej, które dostępne są wyłącznie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotni korzystali również z pozostałych usług oraz instrumentów rynku pracy dostępnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym prac społecznie użytecznych, szkoleń, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, miejsc pracy utworzonych przez pracodawców w ramach uzyskanej refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, refundacji kosztów przejazdu, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem. W związku z realizacją Programu Specjalnego ze środków Funduszu Pracy sfinansowane zostały koszty elementów specyficznych przewidzianych w Programie, tj. osobom, które otrzymały dotację na podjęcie działalności gospodarczej zrefundowano koszty składek ZUS, osobom biorącym udział w szkoleniach zrefundowano koszty wydania kompletu dokumentów (prawo jazdy, karta kierowcy) oraz wypłacono jednorazowe premie motywacyjne osobom, które podjęły zatrudnienie po ukończeniu szkoleń. 4

5 Wyszczególnienie OGÓŁEM w tym: PRACE INTERWENCYJNE OSOBY SKIEROWANE DO AKTYWIZACJI W 2012R. zamieszkali na wsi do 25 lat powyżej 50 lat długotrwale bezrobotni ROBOTY PUBLICZNE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNEGO SZKOLENIA STAŻ PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY RAZEM Wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najliczniejszą grupę stanowią długotrwale bezrobotni. W 2012r. 70 osób z tej grupy skorzystało z oferty prac interwencyjnych, 140 uczestniczyło w robotach publicznych, natomiast 350 osób w pracach społecznie użytecznych. Drugą co wielkości grupą osób znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy są osoby bez kwalifikacji zawodowych. Większość z nich należy równocześnie do grupy długotrwale bezrobotnych. Kolejną pod względem liczebności grupę wymienioną w art. 49 Ustawy stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Wśród nich zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych uzyskało 46 osób, a w ramach robót publicznych 137 osób. Osoby bezrobotne do 25 roku życia najczęściej kierowane były do organizowanych przez urząd staży. W 2012 roku z tej formy aktywizacji skorzystało 157 osób. 5

6 Projekty i programy realizowane przez PUP w 2012r. W 2012r. PUP w Koszalinie realizował projekty i programy mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1) Droga do zatrudnienia Umowa ramowa na realizację projektu została zawarta na okres od r. do r. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie co roku przedkłada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu na kolejne lata zgodnie z dostępnym limitem środków na dany rok budżetowy. Umożliwi to kontynuowanie projektu systemowego pn.: Droga do zatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Droga do zatrudnienia. Wniosek uzyskał akceptację Instytucji Pośredniczącej. Na realizację projektu w 2012r. PUP otrzymał ,00 zł. co stanowiło całkowitą wartość projektu na dany rok. Projekt Droga do zatrudnienia adresowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród grupy docelowej projektu uwzględniono osoby niepełnosprawne, w projekcie wzięli udział zarówno mężczyźni jak i kobiety z terenów miejskich i wiejskich. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej w okresie do r. 510 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, Realizacja projektu zgodnie z obowiązującym harmonogramem pozwoliła objąć wsparciem w ramach projektu w 2012r. łącznie 510 uczestników projektu, co stanowiło 100% zakładanej grupy docelowej na dany rok. 6

7 W projekcie w roku 2012 realizowano następujące zadania: staże, szkolenia, zatrudnienie subsydiowane oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach realizowanego projektu w okresie od r. do r.: w stażach wzięło udział 326 osób, 67 osób wzięło udział w zatrudnieniu subsydiowanym, 44 osoby wzięły udział w szkoleniach, 73 osobom wypłacono środki na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach projektu 6 uczestników otrzymało zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia. Pozostałe osoby uczestniczące w formach wsparcia w ramach projektu również otrzymały refundację kosztów przejazdu ze środków Funduszu Pracy. W roku 2012 na realizację projektu wydatkowano łącznie ,68 zł., co stanowiło 99,93 % kwoty dofinansowania. 2) Piramida kompetencji. Dnia r. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie podpisał z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego Piramida kompetencji. Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy zawarte zostało na okres od r. do r. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu było wzmocnienie kadrowe, kompetencyjne i techniczne oraz standaryzacja usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa zachodniopomorskiego do końca 2012 roku. Uczestnikami projektu byli: pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP odpowiedzialni za realizację usług i instrumentów rynku pracy, kluczowi pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia zajmujący się bezpośrednio aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, w tym pośrednicy pracy, doradcy 7

8 zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, liderzy klubów pracy, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach referentów, inspektorów, itp. odpowiedzialni za indywidualne kontakty z bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, kierownicy komórek organizacyjnych, zespołów merytorycznych oraz innych komórek zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i Centrum Metodycznego. Do działania w ramach projektu należało: Finansowanie etatów, Wyposażenie CAZ, Szkolenia i kursy, Studia podyplomowe i uzupełniające magisterskie, Wsparcie działań Centrum Metodycznego. Zgodnie z zawartym porozumieniem Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako Lider przekazał środki finansowe na realizację zadań w ramach Projektu systemowego w formie dotacji w łącznej kwocie nieprzekraczającej: Na rok ,00 zł. Na rok ,07 zł. Z tych środków Powiatowy Urząd Pracy w 2012r. pokrył koszty wynagrodzeń trzech zatrudnionych pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie jako Partner zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego do Projektu finansowanego ze środków Funduszu Pracy w kwocie: W roku ,00 zł. przeznaczone na szkolenia, W roku ,00 zł. przeznaczone na szkolenia. W 2012 roku 33 pracowników zatrudnionych w PUP w Koszalinie uczestniczyło w 13 szkoleniach, za które koszty w wysokości ,00 zł. pokryto w ramach wkładu własnego. W ramach projektu 14 pracowników PUP uczestniczyło w studiach podyplomowych na 6 kierunkach, zaś 3 pracowników uczestniczyło w studiach magisterskich uzupełniających na jednym kierunku. Od początku realizacji w Projekcie udział wzięło 49 pracowników PUP, z czego 49 pracowników ukończyło swój udział w ramach Projektu. W 2012r. rozliczono 100% kwoty dofinansowania przekazanej przez Lidera w formie dotacji. 8

9 3) Bez barier jesteśmy aktywni Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie od roku rozpoczął realizację projektu pn.: Bez barier - jesteśmy aktywni. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został wyłoniony do realizacji w drodze konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. Projekt skierowany jest w 100% do osób niepełnosprawnych z obszaru działania PUP Koszalin. Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie w okresie do r. oraz zachęcenie pracodawców z lokalnego rynku pracy do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wsparciem zostanie objętych 10 osób niepełnosprawnych: 4 kobiety i 6 mężczyzn, w tym również osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez: zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, co pozwoli na dostosowanie form pomocy do oczekiwań i możliwości 10 uczestników projektu; objęcie 10 uczestników projektu warsztatami z zakresu technik aktywnego poruszania się po rynku pracy celem nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia oraz nabycia umiejętności autoprezentacji; realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących następujące formy wsparcia: o szkolenie grupowe z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych dla 10 uczestników projektu; o szkolenia indywidualne w zależności od preferencji zawodowych każdego z 10 uczestników projektu; o staże ( dla 8 uczestników projektu przez 6 miesięcy, a dla 2 uczestników przez 12 miesięcy). Po zakończeniu udziału w projekcie co najmniej 4 osoby niepełnosprawne zostaną zatrudnione na umowę o pracę. 9

10 Jednym z zadań do realizacji w ramach projektu jest również organizacja kampanii promocyjnej i informacyjnej skierowanej do lokalnych przedsiębiorców. W ramach powyższego zadania w 2012r. zostały zorganizowane trzy spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami celem uświadomienia pracodawcom korzyści płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych i pokazania dostępnych instrumentów pomagających w zatrudnianiu bezrobotnych niepełnosprawnych. W spotkaniach wzięło udział 20 lokalnych pracodawców, z których 7 zadeklarowało zatrudnienie osób niepełnosprawnych będących uczestnikami projektu. Na realizację projektu przydzielono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ,00 zł, w tym na rok 2012 otrzymano ,00 zł., zaś na 2013 r. planowana kwota dofinansowania to ,00 zł. W 2012r. zrekrutowano do projektu 11 osób spełniających kryteria rekrutacji (5 kobiet i 6 mężczyzn). Planowana grupa docelowa stanowi 10 uczestników, jednakże w trakcie realizacji projektu dwóch z uczestników przerwało swój udział, co spowodowało konieczność uzupełnienia uczestników projektu z grupy rezerwowej. W badanym okresie wszystkie zrekrutowane osoby zostały objęte IPD, uczestniczyły w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, wzięły udział w szkoleniu grupowym z zakresu obsługi komputera oraz programów komputerowych a następnie uczestniczyły w szkoleniu indywidualnym. W 2012r. staże rozpoczęło 6 uczestników projektu. Do na realizację projektu wydatkowano łącznie ,37 zł. 4) Nowe doświadczenie szansą na zatrudnienie Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie w listopadzie 2012r. rozpoczął realizację projektu pn. Nowe doświadczenie szansą na zatrudnienie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został wyłoniony do realizacji w drodze konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 30 osób bezrobotnych (13 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie powiatu koszalińskiego, zarejestrowanych w PUP w Koszalinie. Okres realizacji projektu: r r. 10

11 W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań: Rekrutacja i doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania) dla 30 uczestników projektu; Warsztaty z zakresu technik aktywnego poruszania się po rynku pracy dla 30 uczestników projektu; Zatrudnienie subsydiowane-prace interwencyjne u przedsiębiorcy przez okres 12 m-cy dla 30 uczestników projektu. Zarządzanie projektem. Na realizację projektu przydzielono dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości ,70 zł, w tym na rok 2012 otrzymano ,00 zł., planowana kwota dofinansowania na 2013 r. to ,00 zł, zaś na 2014r ,70 zł. Łączna wartość projektu to ,70 zł., w tym wkład prywatny przedsiębiorcy ,00zł. Do r. na realizację projektu wydatkowano łącznie ,05 zł. i były to głównie wydatki związane z zadaniem Zarządzanie projektem, w ramach którego zlecono opracowanie i wykonanie materiałów informacyjno promocyjnych na potrzeby projektu. Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczęła się w miesiącu styczniu 2013r. 5) Projekt Moja Firma Moją Szansą II Dnia r. Powiat koszaliński/powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie podpisał ze Środkowopomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie umowę partnerską na realizację projektu pn. Moja Firma Moją Szansą. Umowa partnerska zawarta została na okres realizacji projektu, tj r. do r. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest przełamanie barier samozatrudnienia i założenie do końca 2013 roku własnej działalności gospodarczej przez 24 osoby, zamieszkujące na terenie powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego oraz utrzymanie tej działalności przez kolejnych 12 m-cy. Planowana wartość projektu to ,18 zł., co stanowi 100% kwoty dofinansowania. Zgodnie z umową partnerską na realizację zadań Lider otrzyma środki w wysokości ,18 zł., zaś Partner otrzyma ,00 zł. 11

12 W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań: Proces rekrutacji uczestników, kontrola i monitoring, ewaluacja; Wsparcie szkoleniowo doradcze podstawowe; Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (w ramach wsparcia pomostowego); Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności; Wsparcie pomostowe podstawowe; Wsparcie pomostowe przedłużone; Zarządzanie projektem. Rola Powiatowego Urzędu Pracy jako Partnera w realizacji projektu: Oddelegowanie pracownika PUP do projektu na stanowisko Koordynatora ds. informacji, rekrutacji, rozliczeń i kontroli (1/4 etatu); Utworzenie punktu informacyjno rekrutacyjnego w siedzibie PUP w Koszalinie i jego prowadzenie przez koordynatora ds. informacji, rekrutacji, rozliczeń i kontroli; Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Koordynatora ds. informacji. dni informacyjno rekrutacyjnych w 4 Powiatowych Urzędach Pracy; Przygotowanie części finansowej wniosku o płatność i przygotowanie niezbędnych do tego dokumentów. Rekrutacja i obsługa beneficjentów projektu; Monitoring i kontrola beneficjentów projektu; Udział w Komisji Rekrutacyjnej i w Komisji Oceny Wniosków. Do r. PUP w Koszalinie oddelegował pracownika do projektu, przygotowano punkt informacyjno rekrutacyjny w siedzibie PUP, prowadzono uzgodnienia z Liderem projektu dotyczące materiałów informacyjno promocyjnych oraz procesu rekrutacji, który rozpoczął się w styczniu 2013r. Koordynator ds. informacji przygotował wniosek o płatność za okres XI-XII 2012r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2 307,15 zł., który przesłał Liderowi projektu. 12

13 Programy finansowane z Rezerwy FP będącej w dyspozycji MPiPS. 1. Programy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie w okresie od r. do r. realizował Programy zwiększające aktywność zawodową osób bezrobotnych do 30 roku życia, finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Planowany okres realizacji programów to r. do r. Na realizację programów PUP pozyskał kwotę ,00 zł. Programy miały na celu aktywizację zawodową i wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie. W ramach programów realizowane były następujące działania: szkolenia, staże, refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy. Łącznie wsparciem objęto 143 osoby bezrobotne. 2. Programy dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie w okresie od r. do r. realizował Programy zwiększające aktywność zawodową osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Planowany okres realizacji programów to r. do r. Na realizację programów PUP pozyskał kwotę ,00 zł. Programy miały na celu aktywizację zawodową i wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie. W ramach programów realizowane były roboty publiczne i udzielano refundacji kosztów doposażenia stanowisk pracy. Łącznie wsparciem objęto 76 osób bezrobotnych. 3. Programy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie w okresie od r. do r. realizował Programy na rzecz osób bezrobotnych finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programów PUP pozyskał środki w wysokości ,00 zł. Realizacja Programów miała na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, tj. długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych po zakończeniu kontraktu socjalnego, bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 13

14 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych. W ramach programów realizowane były następujące działania: szkolenia, staże, refundacje kosztów doposażenia stanowisk pracy oraz dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Łącznie wsparciem objęto 105 osób bezrobotnych. 4. Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie w okresie od r. do r. realizował Program na rzecz osób bezrobotnych finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Planowany okres realizacji programu to r. do r. Na realizację tego programu PUP pozyskał środki w wysokości ,00 zł. Realizacja Programu miała na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie. Program pozwolił objąć wsparciem 152 osoby bezrobotne, które uczestniczyły w jednej z następujących form wsparcia: staże, roboty publiczne, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundacja doposażenia stanowiska pracy. 5. Program Specjalny pn. Młodzi na nowej ścieżce zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie z dniem r. rozpoczął realizację Programu Specjalnego dofinansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. Młodzi na nowej ścieżce zawodowej. Planowany okres realizacji programu to r. do r. Celem programu jest aktywizacja zawodowa i wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie. Program przewidywał objęcie wsparciem 83 osoby (30 kobiet i 53 mężczyzn) bezrobotnych w wieku do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie. Planowany koszt realizacji programu to ,00 zł., w tym kwota dofinansowania ze środków rezerwy ,00 zł. oraz ,00 zł. z limitu PUP (10% kwoty środków FP ustalonej dla powiatu w 2012r.). 14

15 W ramach Programu przewidziano 3 oddzielne moduły działań, w ramach których wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne będące uczestnikami programu specjalnego: 1) ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: w powyższym module zaplanowano następujące formy wsparcia: Indywidualny Plan Działania, Szkolenia grupowe dot. prowadzenia działalności gospodarczej-w tym etapie przewidziano również zwrot kosztów przejazdu uczestników projektu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, Refundacja składek ZUS w okresie pierwszych 3 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Na dany moduł przewidziano kwotę w łącznej wysokości ,08 zł. 2) SZKOLENIA INDYWIDUALNE: w powyższym module zaplanowano następujące formy wsparcia: Indywidualnej konsultacji doradcy zawodowego (opracowanie zawodowego portfolio, zawierającego m.in. CV, listy motywacyjne, podania, będącego nowoczesną wizytówką wspierającą poszukiwanie pracy), Szkolenia indywidualne (operator maszyn budowlanych, pilarz, kadry i płace, usługi osobiste-fryzjersko-kosmetyczne), Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca konsultacji z doradcą zawodowym i miejsca szkolenia. Jednorazowa premia motywacyjna w wysokości 500,00 zł. dla każdej z osób, które podejmą zatrudnienie w okresie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i przestawią umowę o pracę zawartą na okres co najmniej 3 miesięcy. Na dany moduł przewidziano kwotę w łącznej wysokości ,32 zł. 3) SZKOLENIA GRUPOWE: w powyższym module zaplanowano następujące formy wsparcia: Indywidualny Plan Działania, Szkolenia grupowe: Zakres tematyczny szkoleń: I. Prawo jazdy kat. C + prawo jazdy kat. C+E + świadectwo kwalifikacyjne na przewóz rzeczy; II. Prawo jazdy kat. D + świadectwo kwalifikacyjne. 15

16 Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca konsultacji z doradcą zawodowym i miejsca szkolenia, Refundacja kosztów wydania kompletu dokumentów (prawo jazdy, karta kierowcy), Jednorazowa premia motywacyjna w wysokości 500,00zł. dla każdej z osób, które podejmą zatrudnienie w okresie do 30 dni od dnia ukończenia szkolenia i przestawią umowę o pracę zawartą na okres co najmniej 3 miesięcy. Na dany moduł przewidziano kwotę w łącznej wysokości ,60 zł. Łączna wartość wszystkich modułów programu to ,00 zł. Efektem realizacji programu będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w programie przez 65 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Do r. w ramach programu objęto wsparciem łącznie 83 osoby bezrobotne spełniające kryteria rekrutacji przewidziane w programie. Cel 1.2. Zwiększenie mobilności zawodowej i terytorialnej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W celu ułatwienia bezrobotnym uczestnictwa w aktywnych formach proponowanych im przez PUP w Koszalinie oraz umożliwienia podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania stosuje się tzw. wsparcie towarzyszące. Wsparcie towarzyszące kierowane do klientów urzędu to przede wszystkim możliwość uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na przejazdy w związku ze skierowaniem do odbywania danej formy wsparcia lub ze znalezieniem zatrudnienia niesubsydiowanego. W przypadku skierowania bezrobotnego do pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania możliwy jest również zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem. Bardzo ważne jest również uzyskanie wsparcia w postaci refundacji części kosztów poniesionych na opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną, gdy bezrobotny zostanie objęty odpowiednią formą aktywizacji lub znajdzie zatrudnienie. 16

17 W 2012r. PUP udzielił wsparcia towarzyszącego ogółem 518 osobom zamieszkującym powiat koszaliński, w tym: 328 osobom zrefundowano poniesione koszty związane z przejazdem do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, 183 osobom zrefundowano poniesione koszty związane z przejazdem na szkolenia, 7 osobom zrefundowano koszty opieki nad dzieckiem. Działania towarzyszące kierowane do osób bezrobotnych niwelują trudności w dostępie do rynku pracy osób z terenów wiejskich, a także umożliwiają osobom bezrobotnym zamieszkującym powiat koszaliński przyjęcie ofert pracy (lub innych form aktywizacji zawodowej) poza miejscem ich zamieszkania. Łącznie z podejmowanymi przez powiat działaniami zmierzającymi do dostosowania struktury zawodowej do potrzeb rynku pracy poprzez weryfikację kierunków i programów kształcenia i szkolenia, działania towarzyszące stanowią ważny element aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych. Cel 1.3. Działania informacyjne w zakresie możliwości wsparcia. Mając świadomość, że szeroko dostępna informacja o świadczonych usługach i realizowanych przez Urząd programach znacznie wpływa na efektywność wykonywanych zadań, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie podejmuje działania, które mają na celu dotarcie do jak największej liczby podmiotów (różnych sektorów gospodarki) i jak najszerszego kręgu społeczności lokalnej. Działania te mają również na celu rozwój zasobów ludzkich i wzrost konkurencyjności powiatu koszalińskiego. Szczególny nacisk Urząd kładzie na informację o projektach i programach realizowanych na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej. W odniesieniu do projektów współfinansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego informacja i promocja wpisana jest w projekt jako jedno z zadań obligatoryjnych. W celu wykonania tego zadania prowadzona była kampania informacyjna. Informacje dotyczące realizowanych projektów, osób, które mogły zostać objęte wsparciem w ramach zakładanych form aktywizacji zostały zamieszczone w lokalnych mediach. W prasie lokalnej zamieszczony został artykuł, rozdawano plakaty promujące projekt i informacje dla beneficjentów projektu. Informacje o projektach zamieszczane były w gablotach oraz na stronie internetowej PUP. 17

18 Powiatowy Urząd Pracy opracował informacje dla bezrobotnych oraz pracodawców, które są dostępne w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczone są również druki wniosków oraz informacje dotyczące zasad organizowania poszczególnych form wsparcia, informacje na temat realizowanych programów, aktualne oferty pracy i szkoleń. Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z mediami, gminami, ośrodkami pomocy społecznej oraz wieloma innymi instytucjami, do których przekazywane są informacje o ofertach pracy i szkoleń realizowanych przez PUP. 18

19 Priorytet 2. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, kształtowanie postaw przedsiębiorczości i wspieranie samozatrudnienia Cel 2.1. Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Mając świadomość jak ważne jest odpowiednie przygotowanie i wsparcie osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność, PUP informował zainteresowane osoby o możliwości odbycia szkoleń z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanych przez instytucje zajmujące się promowaniem i rozwojem przedsiębiorczości. W tym zakresie Urząd współpracuje z instytucjami wspierania biznesu: Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, która udziela bezpłatnych porad i organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie wsparcia i promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Zrzeszeniem Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie w zakresie doradztwa dotyczącego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W 2012 roku, kompleksowym wsparciem w podjęciu działalności gospodarczej na własny rachunek zostali objęci uczestnicy realizowanego przez PUP w Koszalinie Programu Specjalnego wśród, których było 17 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Zgodnie z założeniami Programu jego uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania, uczestniczyli w szkoleniu grupowym dot. prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskali dotację na podjęcie działalności oraz uzyskali refundację składek na ubezpieczenia społeczne za pierwsze trzy miesiące prowadzenia działalności. 19

20 Cel 2.2. Udzielanie jednorazowych środków dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podobnie jak w ubiegłych latach bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych cieszą się dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej. W wyniku aktywnych działań Urzędu polegających na pozyskaniu dodatkowych środków zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego jak i środków Rezerw FP będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2012r. Urząd dysponował środkami finansowymi, które pozwoliły udzielić zdecydowanie więcej dotacji niż w 2011r. W 2012r. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej wypłacono 66 osobom zamieszkałym w powiecie koszalińskim. Jest to dwukrotnie większa liczba osób niż w 2011r., w którym dotacje wypłacono 33 mieszkańcom powiatu koszalińskiego. Tym samym, w stosunku do 2011r.,w którym mieszkańcom powiatu wypłacono dotacje na łączną kwotę 655,6 tys. zł., w 2012r. kwota ta wzrosła prawie dwukrotnie i wyniosła 1 299,2 tys. zł. 33 osoby, które otrzymały dotację w 2011r. prowadziły działalność przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy. Cel 2.3. Udzielanie wsparcia przedsiębiorcom przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Powiatowy Urząd Pracy wspiera pracodawców tworzących nowe miejsca pracy poprzez refundację części kosztów wyposażenia i doposażenia powstających stanowisk. Podobnie jak w przypadku udzielania bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanie przedsiębiorców tą formą wsparcia od kilku lat jest bardzo duże. W wyniku pozyskania przez Urząd dodatkowych funduszy ze środków Rezerw FP będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2012r. Urząd dysponował większą ilością środków finansowych niż w roku 2011, w związku z tym, mógł przeznaczyć znacznie wyższą kwotę na udzielenie przedsiębiorcom wsparcia w postaci refundacji kosztów utworzenia stanowisk pracy. W 2012r. urząd wypłacił przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie powiatu koszalińskiego refundacje kosztów utworzenia stanowisk pracy na łączną kwotę 698,5 tys. zł., co w porównaniu z 2011r., w którym na refundacje wydatkowano 250,3 tys. zł., stanowi ponad dwukrotny wzrost środków na tę formę wsparcia. W 2012r. 32 przedsiębiorców 20

21 mających siedzibę na terenie powiatu koszalińskiego otrzymało wsparcie w postaci refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, natomiast w 2011r. udało udzielić pomocy finansowej w tym zakresie 15 przedsiębiorcom. Łącznie w wyniku realizowanych w 2012r. umów w ramach tej formy aktywizacji zatrudnionych zostało 102 mieszkańców powiatu koszalińskiego (w tym również u przedsiębiorców, którzy mają siedzibę na terenie miasta Koszalina). Poza refundacją kosztów wyposażenia stanowisk pracy, w 2012r. pracodawcy uzyskiwali wsparcie Urzędu na aktywizację mieszkańców powiatu koszalińskiego w ramach prac interwencyjnych. W ten sposób zatrudnionych zostało 96 osób. Jest to o ok. 10 % większa liczba osób niż w 2011r., w którym zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 88 mieszkańców powiatu. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, w tym w szczególności zauważając trudności w znalezieniu zatrudnienia przez absolwentów szkół oraz osoby będące po 50 roku życia, PUP organizuje staże zawodowe, dzięki którym osoby bezrobotne mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, a pracodawcy mają możliwość przygotowania sobie pracownika pod własne potrzeby. W porównaniu do roku 2011, w którym na staż skierowano 235 osób, w 2012r. tą formą wsparcia zostało objętych ponad 40% osób więcej, tj. 334 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie, jako jeden z niewielu urzędów w woj. Zachodniopomorskim organizuje przygotowanie zawodowe dorosłych. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu w zawodach, w których przygotowanie zawodowe jest organizowane. W 2012r. wspólnie z przedsiębiorcą mającym siedzibę na terenie powiatu koszalińskiego PUP zorganizował przygotowanie zawodowe dorosłych w zawodzie blacharza i lakiernika łącznie dla 6 osób bezrobotnych, w tym dla 2 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Zostało również zorganizowane przygotowanie zawodowe u czterech pracodawców mających siedzibę w Koszalinie (w zawodach: glazurnik, krawcowa, elektryk, szwaczka), do odbywania którego skierowano5 mieszkańców powiatu. 21

22 Cel 2.4. Udział w projektach promujących przedsiębiorczość na lokalnym rynku pracy. W 2012r. PUP w Koszalinie pozyskał środki na realizację programów i projektów, których celem lub jednym z celów było promowanie przedsiębiorczości:. 1. W ramach projektu pn. Droga do zatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 73 osoby bezrobotne podjęły własną działalność gospodarczą, zaś w ramach prac interwencyjnych pracę podjęło 67 osób bezrobotnych. 2. W ramach programów dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostały zrefundowane koszty utworzenia stanowisk pracy dla 20 uczestników programu. 3. W ramach programów dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej zostały zrefundowane koszty utworzenia stanowisk pracy dla 8 uczestników programu. 4. W ramach programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy, finansowanych ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zostały zrefundowane koszty utworzenia stanowisk pracy dla 14 uczestników programu, oraz udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 11 uczestnikom programów. 5. W ramach programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, finansowanym ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zostały zrefundowane koszty utworzenia stanowisk pracy dla 17 uczestników programu, oraz udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 18 uczestnikom programów. 6. W ramach programu specjalnego pn. Młodzi na nowej ścieżce zawodowej, finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy będących w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej 58 uczestnikom programu. 22

23 Ponadto PUP w Koszalinie podjął współpracę ze Środkowopomorską Radą Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na realizację projektu pn. Moja Firma Moją Szansą mającego na celu przełamanie barier samozatrudnienia i założenie do końca 2013 roku własnej działalności gospodarczej przez 24 osoby, zamieszkujące na terenie powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego oraz utrzymanie tej działalności przez kolejnych 12 m-cy. Rekrutacja do projektu przy współudziale PUP Koszalinie rozpoczyna się w styczniu 2013r. Cel 2.5. Współpraca z pracodawcami i inwestorami w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Mając na uwadze realizację celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata jakim jest Wzrost konkurencyjności Powiatu, poprzez m.in. tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w powiecie oraz kreowanie wizerunku powiatu poprzez promocję i wdrażanie systemów jakości, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie w roku 2012 aktywnie podejmował współpracę z przedsiębiorcami. Głównym celem tej współpracy było udzielanie pracodawcom wsparcia i pomocy w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy na terenie powiatu. Współpraca z pracodawcami należała więc do priorytetowych zadań urzędu i była ona podejmowana w bardzo szerokim zakresie. W kontaktach, które nawiązywali pośrednicy pracy, doradcy zawodowi oraz specjaliści ds. rozwoju zawodowego z pracodawcami szczególny nacisk kładziono na: Pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy. Zbieranie informacji dotyczących potrzeb i planów pracodawców w zakresie, zatrudnienia nowych pracowników, jak również planowanych redukcjach etatów. Zbieranie od pracodawców informacji służących do opracowania planów szkoleniowych. Udzielanie pracodawcom informacji na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy oraz możliwości pozyskania na lokalnym rynku pracy pracowników o poszukiwanych specjalnościach i kwalifikacjach. Pomocnym i przydatnym opracowaniem w tym zakresie jest wykonywana w cyklach półrocznych analiza lokalnego rynku pracy - Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych. Monitoring zawodów jest ogólnodostępnym opracowaniem zamieszczanym na stronie internetowej w zakładce Statystyki. 23

24 Z analizy pozyskanych w 2012r. przez urząd ofert pracy wynika, że nieodzownym narzędziem wspomagającym skuteczną rekrutację dla Pracodawców jest Internet. W 2012r. dużym wzrostem zainteresowania w stosunku do 2011r. cieszyła się wprowadzona w sierpniu 2011r. możliwość składania przez pracodawców ofert pracy za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na nowej stronie Urzędu. Obecnie większość pracodawców korzysta z tego wygodnego i szybkiego sposobu składania ofert zatrudnienia. Kolejną często wykorzystywaną przez pracodawców w 2012r. funkcją nowej strony internetowej była elektroniczna aplikacja kojarząca zainteresowane podjęciem pracy osoby z pracodawcami poszukującymi pracowników. W zakładce Znajdź Swojego Pracownika pracodawcy mogli przeszukać bazę zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Przy czym do złożenia w bazie swojego CV nie była wymagana rejestracja w Urzędzie Pracy. Baza CV zawiera obszerne informacje o posiadanym przez kandydata kierunku i poziomie wykształcenia oraz o jego dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Aby zaprosić wybrane z bazy osoby na spotkanie rekrutacyjne Pracodawca musiał tylko wypełnić znajdujący się na stronie prosty formularz. Natomiast sprawą powiadomienia kandydatów do pracy o miejscu i czasie spotkania zajmował się już Urząd Pracy. Wzorem lat ubiegłych w 2012r. w ramach usług pośrednictwa pracy pośrednicy kojarzyli pozyskane od pracodawców oferty zatrudnienia z bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Kierowali wytypowane osoby do pracodawców celem odbycia rozmów kwalifikacyjnych w sprawie pracy, prowadzili monitoring i kontrolę efektów rekrutacji. W 2012 roku zespół pośredników odpowiedzialny za realizacje pozyskanych od pracodawców ofert pracy przyjął do realizacji 1456 ofert miejsc pracy, staży, oraz prac społecznie użytecznych. W analogicznym okresie roku 2011r. ilość przyjętych do realizacji ofert miejsc zatrudnienia była większa i wynosiła Bardzo cenioną przez pracodawców formą współpracy są giełdy pracy. Tego typu sposób rekrutacji jest organizowany w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy. Po przyjęciu takiej oferty Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać się ona w Urzędzie lub u pracodawcy). Na spotkaniu tym pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 24

25 W 2012 roku dla pracodawców mających siedzibę na terenie powiatu koszalińskiego, jak również dla pracodawców tworzących stanowiska pracy w powiecie koszalińskim pośrednicy pracy zorganizowali 11 giełd pracy, w stosunku do 2011 roku jest to o 4 spotkania mniej. Na zorganizowane w 2012r. giełdy pracy zaproszono łącznie 203 osoby bezrobotne (239 osób w 2011 r.), z czego na spotkania z pracodawcami zgłosiło się 190 osób. W wyniku tych działań pracodawcy zakwalifikowali wstępnie do zatrudnienia 40 osób (46 osób w 2012r.), z których po odbyciu ostatecznych rozmów kwalifikacyjnych zatrudnionych zostało 26 osób (30 osób w 2011r.). 25

26 Priorytet 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna. Cel 3.1. Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie z ośrodkami pomocy społecznej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Ważnym elementem aktywizacji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest wspieranie zatrudnienia w instytucjach zajmujących się tą problematyką. Współdziałanie instytucji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przynosi pożądane efekty i pozwala wprowadzać instrumenty aktywizacji społeczno zawodowej. Instrumenty te to roboty publiczne i prace społecznie użyteczne. W celu wsparcia instytucji zajmujących się problematyką osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 2012r. do zatrudnienia w ramach robót publicznych PUP skierował 223 osób zamieszkujących powiat koszaliński (w tym 24 do ośrodków pomocy społecznej), natomiast w roku 2011 odpowiednio 221 i 31 osób. Zgodnie ze złożonym przez gminy zapotrzebowaniem, w 2012r. do aktywizacji w ramach prac społecznie użytecznych skierowano 434 mieszkańców powiatu koszalińskiego. Jest to porównywalna liczba jak w 2011r., w którym tą formą aktywizacji objęto 463 osoby. Organizowanie prac społecznie użytecznych szczególnie doceniają ośrodki pomocy społecznej, które mają bezpośredni wpływ na wskazanie osób, które będą uczestniczyć w tej formie wsparcia. Jest to o tyle istotne, że osoby korzystające z pomocy społecznej często z różnych powodów nie są mobilne, a ze względu na swój charakter, prace społecznie użyteczne są w danym momencie jedyną formą, z której te osoby mogą skorzystać. Nie bez znaczenia jest również fakt, że osoby skierowane do wykonywania tych prac wykonują zadania na rzecz gminy (np. prace porządkowe, pomoc osobom wymagającym opieki, pomoc placówkom edukacyjnym) przez co mają znaczny wpływ na rozwój społeczności lokalnej. 26

27 Cel 3.2. Rozwój poradnictwa zawodowego jako czynnik przeciwdziałania marginalizacji społeczno-zawodowej Poradnictwo zawodowe jest złożonym, wieloetapowym procesem. Polega ono na udzielaniu pomocy osobom w planowaniu przebiegu kariery zawodowej i rozumieniu jej jako projektu życiowego. Doradca zawodowy udziela pomocy swoim klientom w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych, dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia oraz szkoleń zawodowych uwzględniając: możliwości psychofizyczne osoby, jej sytuację zawodową i bytową oraz potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. Poradnictwo nie jest psychoterapią, udzielaniem wskazówek czy rozmową kwalifikacyjną. Jest natomiast procesem uczenia się, jak należy radzić sobie z problemami zawodowymi. Doradca zawodowy znajduje powiązania pomiędzy istniejącymi a potencjalnymi kwalifikacjami, stanowiskami pracy, ogólnymi dziedzinami pracy i potrzebami szkoleniowymi radzącego się. Poradnictwo stanowi zatem formę profesjonalnej pomocy, ułatwiającej zainteresowanym dokonywanie zmian w swojej sytuacji zawodowej. W 2012 roku z usług doradców zawodowych korzystały osoby oczekujące pomocy w rozwiązaniu swoich życiowych problemów oraz zainteresowane udzieleniem porad dotyczących: wyboru zawodu, zmiany zawodu, wyboru szkolenia, potrzeby skorzystania z usług innych instytucji, przygotowania zawodowego dorosłych oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wzorem lat ubiegłych w 2012r. doradcy zawodowi udzielając porad indywidualnych i grupowych: przekazywali osobom bezrobotnym informacje o zawodach, o drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy, prowadzili zajęcia grupowe związane z planowaniem kariery zawodowej i aktywnym poszukiwaniem pracy, wykonywali diagnostyczne badania predyspozycji i preferencji zawodowych osób bezrobotnych, udzielali tematycznych porad grupowych: Młodzież-pierwsze kroki na rynku pracy, Skuteczne porozumiewanie się i autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, Mój profil zawodowy, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy, 27

UCHWAŁA NR XXXV/303/14 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/303/14 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/303/14 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie "Powiatowego programu promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 0 8 r. 1 I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH

POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie Powiatowego programu promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start.

Fundusz Pracy html. Program Aktywni na start. http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/rok 2011.html Fundusz Pracy Program Aktywni na start. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans, tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL Załącznik Nr 1 do Procedury postępowania przy realizacji projektu CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do

OGŁOSZENIE. Tytuł Projektu: Drogowskaz na zatrudnienie. Okres realizacji od do OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje, że przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Realizacja projektu systemowego Euroszansa program aktywizacji koneckiego współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w latach 28 212. od 28 r. realizuje projekt systemowy pn. EUROSZANSA PROGRAM AKTYWIZACJI

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 11 22 OCENA RACJONALNOŚCI GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-200 BARTOSZYCE, ul. Grota Roweckiego 1, tel.(89) 762-62-21 fax: 762-62-22 e-mail: olba@praca.gov. pl Informacja na temat bezrobocia oraz działań podejmowanych w 2011r. w celu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo