Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020"

Transkrypt

1 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej

2 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia konkurs Program: Regionalny Program Operacyjny Woj Celem tego Poddziałania jest skierowanie wsparcia do osób bezrobotnych z terenu woj. powyżej 29 r.ż. poprzez m.in. Zapewnienie wysokiej jakości szkoleń (w tym zawodowych) dostosowanych do potrzeb (w tym regionalnego) rynku pracy, staże czy też praktyki zawodowe.

3 Programy aktywizacji zawodowej Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanego bezrobotnego powinni kontaktować się z realizatorami projektów celem określenia właściwej ścieżki wsparcia danego uczestnika/czki projektu. Projekty aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będą realizowane na terenie całej Polski, w zależności od Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa.

4 Gwarancje dla młodzieży szkolenia zawodowe, - szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym z zakresu kompetencji miękkich oraz językowych, cyfrowych i innych np. kurs prawa jazdy kat. B, - staże zawodowe u pracodawców, - wsparcie zatrudnienia - realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za utrzymanie w zatrudnieniu uczestnika przez 6 miesięcy,

5 Gwarancje dla młodzieży Aktywizacja zawodowa osób młodych w wieku lat, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

6 Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa cele działania: zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych) poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa

7 Typy projektów: Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy staże i/lub praktyki zawodowe szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie. Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych

8 Grupa docelowa cz. 1 osoby w wieku 30 lat i więcej bezrobotne oraz bierne zawodowo 1 z terenu woj., należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Grupa docelowa cz. 2 rolnicy i członkowie ich rodzin 1 w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej osoby długotrwale bezrobotne kobiety osoby z niepełnosprawnościami osoby o niskich kwalifikacjach

10 Działanie 9.1 najważniejsze informacje: Minimalny wkład własny Beneficjenta: 5% wydatków kwalifikowalnych Maksymalny poziom dofinansowania: 95% wydatków kwalifikowalnych Minimalna wartość projektu: PLN Limit cross-financingu: 10% współfinansowania unijnego IOK: Wojewódzki Urząd Pracy

11 Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP Działanie ma na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami, np. upowszechnianiem nowoczesnych technologii, starzeniem się społeczeństwa i innymi kwestiami demograficznymi. Trwała zmiana w zakresie poziomu zatrudnienia i rozwoju kompetencji pracowników wymaga działań mających na celu poprawę jakości zarządzania przedsiębiorstwami. Wsparcie w ramach Działania przyczyni się do poprawy adaptacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP i ich pracowników.

12 Typy projektów Usługi rozwojowe 1 adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym: analiza potrzeb rozwojowych 2 szkolenia doradztwo

13 Grupa docelowa Przedsiębiorcy sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa

14 Działanie 10.1 najważniejsze informacje: Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowalnych Brak ograniczeń kwotowych w stosunku do minimalnej i maksymalnej wartości projektu Limit cross-financingu: 10% współfinansowania unijnego IOK - Urząd Marszałkowski Województwa, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Poddziałanie Doskonalenie zawodowe uczniów Typy projektów: 1. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu 2. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów lub słuchaczy szkół gimnazjalnych (wyłącznie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego) i ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów (wyłącznie jako element projektu) 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym 5. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie najważniejsze informacje: Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowalnych Minimalny wkład własny Beneficjenta: 10% wydatków kwalifikowalnych Minimalna wartość projektu: ,00 PLN Maksymalna wartość projektu nie została określona Wydatki poniesione na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu Ogłoszenie konkursu: listopad oraz grudzień 2015 r. (w zależności od typu projektu) Orientacyjna kwota przeznaczona na konkursy: 24 mln PLN

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poddziałanie Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Typ projektu: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622)

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Działanie najważniejsze informacje: Grupa docelowa: osoby w wieku dorosłym, od 18 r.ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia Maksymalny poziom dofinansowania: 90% wydatków kwalifikowalnych Minimalny wkład własny Beneficjenta: 10% wydatków kwalifikowalnych Minimalna wartość projektu: ,00 PLN

19 Dziękuję za uwagę Dariusz Kapusta Doradca Prezydenta ds. funduszy europejskich T E