POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KATOWICACH INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2014 rok

2 I. SYTUACJA NA KATOWICKIM RYNKU PRACY Według stanu na dzień 31 maja 2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zarejestrowanych było ogółem osób bezrobotnych, w tym kobiet, które stanowiły 51,2% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W odniesieniu do stycznia 2014r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 433 osoby, tj. o 3,6%. Stopa bezrobocia na terenie Katowic na koniec stycznia 2014r. wyniosła 5,7%. Aktualnie stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 5,6%, według stanu na dzień 30 kwietnia 2014r. Pod względem stopy bezrobocia Katowice znajdują się na drugim miejscu w województwie śląskim. Tabela nr 1 Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2014r. Rok 2014 ogółem Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiety w miesiącu sprawozdawczym Stopa bezrobocia styczeń ,7% luty ,7% marzec ,7% kwiecień ,6% maj Wykres nr 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2014r styczeń luty marzec kwiecień maj liczba zarejestrowanych bezrobotny ch ogółem liczba zarejestrowanych bezrobotny ch w miesiącu sprawozdawczym liczba zarejestrowanych kobiet

3 II. OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Bezrobocie to zjawisko o różnorodnym charakterze, którego głównymi wyznacznikami są: wiek, wykształcenie osób zarejestrowanych, czas pozostawania bez pracy oraz staż pracy. Stąd analiza zarejestrowanych osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób do 25 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz niepełnosprawnych pozwala określić dynamikę i strukturę bezrobocia. Kategorie zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, według stanu na dzień 31 stycznia 2014r. Tabela nr 2 wyszczególnienie ilość zarejestrowanych stan na dzień 31 stycznia 2014r. ogółem kobiety % udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku życia ,5% ,1% Długotrwale bezrobotni ,5% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,0% Osoby powyżej 50 roku życia ,6% Osoby bez kwalifikacji zawodowych ,6% Osoby bez doświadczenia zawodowego ,0% Osoby bez wykształcenia średniego ,8% Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,5% ,6% Niepełnosprawni ,1% Bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego ,0%

4 Tabela nr 3 Kategorie zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, według stanu na dzień 31 maja 2014r. wyszczególnienie ilość zarejestrowanych stan na dzień 31 maja 2014r. ogółem kobiety % udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni do 25 roku życia ,2% ,5% Długotrwale bezrobotni ,5% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka ,0% Osoby powyżej 50 roku życia ,8% Osoby bez kwalifikacji zawodowych ,3% Osoby bez doświadczenia zawodowego ,1% Osoby bez wykształcenia średniego ,1% Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia ,2% ,5% Niepełnosprawni ,0% Bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego ,3%

5 Wykres nr 2 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 stycznia oraz 31 maja 2014r. niepełnosprawni osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia bez wykształcenia średniego bez doświadczenia zawodowego osoby bez kwalifikacji zawodowych liczba zarejestrowany ch bezrobotny ch według stanu na dzień 31 stycznia 2014r. liczba zarejestrowany ch bezrobotny ch według stanu na dzień 31 maja 2014r. osoby powyżej 50 roku życia długotrwale bzerobotni bezrobotni do 25 roku życia Biorąc pod uwagę kategorie osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach na koniec maja 2014r. dominowały osoby bez wykształcenia średniego, których udział procentowy kształtował się na poziomie 54,7% (6.326 osób) ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Porównując liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w okresie od styczna do maja 2014r. należy zauważyć tendencję spadkową liczby zarejestrowanych o 178 osób, tj, o 2,7%. Na koniec maja 2014r. na wysokim poziomie kształtował się również udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych 52,8% (6.105 osób). Porównując liczbę osób długotrwale bezrobotnych w okresie od stycznia do maja 2014r. należy zauważyć tendencję wzrostową liczby zarejestrowanych o 82 osoby, tj. o 1,4%. Według definicji wskazanej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoba długotrwale bezrobotna to osoba, która pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Na poziomie osób według danych na koniec maja 2014r. kształtowała się natomiast liczba zarejestrowanych w grupie osób bez kwalifikacji zawodowych. W tej kategorii odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 62 osoby, tj. o 1,7% w odniesieniu do stycznia 2014r. Wysoki udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły również osoby powyżej 50 roku życia. Według stanu na dzień 31 stycznia 2014r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pozostawało osób w wieku powyżej 50 roku życia. Na koniec maja 2014r. liczba osób w tej kategorii wiekowej zmalała zaledwie o 12 osób w odniesieniu do stycznia 2014r. i osiągnęła poziom osób. Dynamika spadku zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii kształtowała się na poziomie zaledwie 0,4%.

6 Na poziomie osób według danych na koniec stycznia 2014r. oraz osób na koniec maja 2014r. kształtowała się natomiast liczba zarejestrowanych w grupie osób bez doświadczenia zawodowego. W tej kategorii odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 221 osób, tj. o 9,0%. Wskaźnik spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii był wyższy niż we wskazanych powyżej kategoriach i świadczy o tym, że osoby bez doświadczenia zawodowego to w większości osoby młode, które krótko pozostają w ewidencji urzędu pracy. Według stanu na koniec stycznia 2014r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku życia wynosiła osób, co stanowiło 13,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec maja 2014r. w tej kategorii osób bezrobotnych odnotowano spadek liczby zarejestrowanych o 223 osoby, tj. o 13,4%. Wskaźnik spadku liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii był najwyższy spośród wskazanych powyżej. Dane statystyczne wskazują, że również osoby młode pozostają bez pracy stosunkowo krótko i mają większe możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy. W odniesieniu do pozostałych kategorii osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, udział procentowy w ogólnej liczbie zarejestrowanych na poziomie średnio 12,0% występował w przypadku osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia. Według stanu na dzień 31 stycznia 2014r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pozostawało osób bezrobotnych we wskazanej kategorii. Na koniec maja 2014r. liczba osób w tej kategorii wzrosła do poziomu osoby. Dynamika wzrostu zarejestrowanych osób bezrobotnych w tej kategorii kształtowała się na poziomie 7 osób, tj. 0,5%. Na koniec stycznia 2014r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zarejestrowanych było 631 osób niepełnosprawnych bezrobotnych, które stanowiły 5,3% ogółu bezrobotnych. Na koniec maja 2014r. liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych uległa zmniejszeniu do poziomu 608 osób, których udział procentowy kształtował się na porównywalnym poziomie 5,3% ogółu bezrobotnych. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Według stanu na koniec stycznia 2014r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w tej kategorii wynosiła 483 osoby, co stanowiło 4,0 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec maja 2014r. w tej kategorii osób bezrobotnych odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych o 22 osoby, tj. o 4,6%. Należy podkreślić, że osoby bezrobotne zwłaszcza z grup defaworyzowanych na rynku pracy, tj. osób długotrwale bezrobotnych, bez doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych, a także powyżej 50 roku życia mają utrudniony dostęp do rynku pracy oraz trudności z podjęciem zatrudnienia w ramach ofert pracy stałej. Aktywność zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy jest uzależniona przede wszystkim od dotychczasowego przebiegu zatrudnienia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych oraz poziomu motywacji do podjęcia zatrudnienia. Istotnym czynnikiem determinującym powrót na rynek pracy jest czas pozostawania bez pracy, ponieważ im jest dłuższy, tym trudniejsza jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Przedstawione powyżej dane statystyczne wskazują, na główne wyznaczniki poziomu bezrobocia na rynku pracy w Katowicach, którymi są: utrzymywanie się stopy bezrobocia w okresie od stycznia 2014r. do marca 2014r. na stałym poziomie 5,7% oraz spadek stopy bezrobocia o 0,1% w kwietniu 2014r. Aktualnie Katowice zajmują drugie miejsce w województwie śląskim, po powiecie Bieruńsko Lędzińskim, jako miasto o najniższej stopie bezrobocia.

7 spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w maju 2014r. w odniesieniu do stycznia 2014r. o 3,6%, wyższy udział procentowy kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 51,0% w styczniu 2014r. oraz 51,2% w maju 2014r., najwyższy udział procentowy osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 54,2% w styczniu 2014r. oraz 54,7% w maju 2014r., udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych, pozostających w rejestrze urzędu łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych na poziomie 50,2% w styczniu 2014r. oraz 52,8% w maju 2014r., stosunkowo wysoki udział procentowy osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 30%, odsetek osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia kształtujący się na poziomie średnio 27% i o połowę niższy wskaźnik na poziomie średnio 13% w przypadku osób młodych do 25 roku życia, utrzymująca się na niezmienionym poziomie liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych bezrobotnych. Analiza dynamiki i struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych w Katowicach pozwoliła na określenie kierunków i trendów, jakim będzie podlegał lokalny rynek pracy. Przewiduje się, że liczba osób bezrobotnych będzie utrzymywała się w przedziale osób. Stopa bezrobocia utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Udział procentowy zarejestrowanych kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych nadal będzie utrzymywał się na wyższym poziomie niż wskaźnik struktury w przypadku mężczyzn. Szacuje się, że relacja zarejestrowanych kobiet i mężczyzn na koniec 2014r. utrzyma się w proporcji 52% do 48%. W odniesieniu do osób bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy szacuje się, że nadal w ewidencji urzędu będą dominowały osoby długotrwale bezrobotne, osoby bez wykształcenia średniego oraz bez kwalifikacji zawodowych. Wskaźnik udziału procentowego osób długotrwale bezrobotnych będzie wykazywał tendencję wzrostową. Ponadto szacuje się, że utrzyma się tendencja wzrostowa w kategorii osób o niskich kwalifikacjach zawodowych i bez wykształcenia zawodowego, a także osób w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia. Biorąc pod uwagę dane statystyczne dotyczące sytuacji osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, zwłaszcza z grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach kieruje swoje działania na przywrócenie osób bezrobotnych do aktywności zawodowej. Działania Powiatowego Urzędu Pracy ukierunkowane są na wsparcie pracodawców lokalnego rynku pracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz promocję samozatrudnienia i przedsiębiorczości. Cele te realizowane są poprzez zastosowanie usług i instrumentów aktywnej polityki rynku pracy. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach obejmują: a) aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez świadczenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez organizację zatrudnienia subsydiowanego, c) aktywizację osób bezrobotnych w ramach ofert pracy stałej, d) organizację szkoleń dla osób bezrobotnych w zakresie uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia kwalifikacji zawodowych, e) rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym poprzez promocję samozatrudnienia i wsparcie pracodawców w zakresie doposażenia stanowisk pracy dla

8 osób niepełnosprawnych oraz refundacji kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, f) promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, przy wsparciu pomocy doradczej na etapie planowania własnej działalności gospodarczej, g) pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. Podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach działania w zakresie ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia obejmują zastosowanie następujących form pomocy, tj.: staże u pracodawców, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, refundacja pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne. Celem organizacji staży u pracodawców jest nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez osoby bezrobotne, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych ma na celu wsparcie pracodawców w zakresie obniżenia kosztów płacy. Obejmuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Przy zastosowaniu tej formy promocji zatrudnienia Powiatowy Urząd Pracy na zasadach refundacji umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy stałej. W przypadku braku możliwości zapewnienia osobom bezrobotnym propozycji odpowiedniego zatrudnienia, urząd organizuje szkolenia zawodowe, zwłaszcza dla osób bez kwalifikacji zawodowych. Szkolenia mają na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie przez osoby bezrobotne kwalifikacji zawodowych lub ogólnych. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy umożliwia natomiast sfinansowanie pracodawcom kosztów tworzenia nowych miejsc pracy. Środki finansowe przyznawane są m.in. na zakup środków trwałych oraz wyposażenia niezbędnego do utworzenia stanowiska pracy, na którym zatrudnienie podejmuje osoba bezrobotna. Formą wsparcia skierowaną bezpośrednio do osób bezrobotnych jest udzielenie pomocy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez przyznanie jednorazowo środków finansowych i wsparcie doradcze w prawidłowym zaplanowaniu przedsięwzięcia gospodarczego i przygotowaniu biznes planu. Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działania w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach finansowane są ze środków Funduszu Pracy, rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

9 Na rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał ze środków Funduszu Pracy kwotę 4.326,7 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach powyższych środków Powiatowy Urząd Pracy objął do końca maja 2014r. udziałem w programach rynku pracy 444 osoby bezrobotne, w tym: 13 osób w ramach prac interwencyjnych, 84 osoby w ramach robót publicznych, 118 osób skierowanych do obycia staży, 119 osób skierowanych do odbycia szkoleń zawodowych, 6 osób, którym sfinansowano koszty egzaminów lub uzyskania licencji, 42 osoby, które otrzymały jednorazowo środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, 10 osób zatrudnionych na doposażonych stanowiskach pracy, 52 osoby skierowane do odbycia prac społecznie użytecznych. Na podstawie złożonego wniosku z dnia r. urząd wystąpił o dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu w zakresie wspierania, tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. urząd otrzymał kwotę 75,0 tys. zł na realizację programu. Program realizowany będzie do grudnia 2014r. Grupę docelową programu będzie stanowiło 5 osób bezrobotnych, założycieli spółdzielni socjalnej. Poprzez założenie spółdzielni socjalnej osoby bezrobotne znajdą miejsce, w którym otrzymają wzmocnienie społeczne, staną się członkami grupy, która współpracując będzie dążyła do osiągnięcia celów ekonomicznych. W ramach realizacji programu planuje się, że 5 osób bezrobotnych otrzyma jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, które będzie poprzedzone usługami doradztwa zawodowego. Usługi doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji będą miały na celu uzyskanie większej trwałości udzielonego wsparcia. Wsparcie finansowe zostanie przyznane osobom bezrobotnym po dokonaniu komisyjnej oceny złożonych wniosków. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w miesiącu kwietniu 2014r. przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. Aktywność krok w stronę pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2014 w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostanie 880 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia: staż 600 osób, jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym 280 osób. Udziałem w projekcie będą objęte głównie osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 375 osób do 25 roku życia 75 osób powyżej 50 roku życia 152 osoby długotrwale bezrobotne 48 osób niepełnosprawnych. Od maja 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przystąpił do realizacji projektu konkursowego Restart kariery w ramach Poddziałania PO KL. Celem projektu jest wsparcie

10 50 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie samozatrudnienia lub nabycia/podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Grupę docelową projektu stanowią osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnione z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia: stażu (przez okres 6 miesięcy w celu zdobycia doświadczenia w pracy w nowym zawodzie) 20 osób, szkolenia zawodowego (kierunki szkoleń zostaną wybrane adekwatnie do potrzeb i możliwości uczestników z IPD i analizy zapotrzebowania na kwalifikacje w regionie) 20 osób, przyznania jednorazowo środków finansowych na uruchomienie firmy połączonego z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy 10 osób. Wszyscy uczestnicy projektu odbędą warsztaty grupowe psychologiczno-aktywizacyjne ukierunkowane na redukcję negatywnych skutków utraty pracy oraz skorzystają z poradnictwa zawodowego. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym/psychologiem pozwolą na skonstruowanie indywidualnej ścieżki rozwoju (IPD), zbadanie predyspozycji uczestników i oczekiwań wobec szkoleń oraz ustalony zostanie profil zawodowych aspiracji w odniesieniu do dalszej kariery zawodowej. W ramach projektu w 2013r. 17 uczestników odbyło warsztaty grupowe psychologicznoaktywizacyjne ukierunkowane na redukcję negatywnych skutków utraty pracy oraz skorzystało z poradnictwa zawodowego. W 2014r. warsztaty psychologiczno aktywizacyjne ukończyło 3 uczestników projektu. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym/psychologiem pozwoliły na skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania. W 2013r. 5 uczestników projektu zostało skierowanych do odbycia 6 miesięcznych staży u pracodawców. Do końca maja 2014r. do odbycia staży zostało skierowanych 12 osób. W grudniu 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości z możliwością uzyskania wsparcia pomostowego na pokrycie obligatoryjnych opłat przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 10 osób bezrobotnych, które ubiegały się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości. Warsztaty psychologiczno-aktywizacyjne w ramach projektu, przygotowujące uczestników do podjęcia własnej działalności gospodarczej ukończyło 10 uczestników projektu. W ramach projektu uczestnicy skorzystali również ze wsparcia szkoleniowo doradczego w zakresie przygotowania do podjęcia własnej działalności gospodarczej. W okresie od r. do r. uczestnicy odbyli szkolenie pn. Przedsiębiorczość i prowadzenie własnej firmy, natomiast w okresie od r. do r. skorzystali z doradztwa indywidualnego w zakresie przedsiębiorczości. W maju 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Złożone przez uczestników projektu dokumenty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Oceny Wniosków. Pozytywną ocenę uzyskało 10 wniosków. Od sierpnia 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przystąpił do realizacji dwóch projektów konkursowych w ramach Poddziałania PO KL - Aktywne katowiczanki oraz Na początek staż. Celem projektu Aktywne katowiczanki jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. W ramach projektu 60 uczestniczek może skorzystać z jednej z form wsparcia, stażu (6 miesięcy) lub szkolenia zawodowego. Dodatkowo każda z beneficjentek projektu uczestniczy w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania

11 kompetencji kluczowych. W październiku 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadził rekrutację bezrobotnych kobiet do udziału w stażach. Na podstawie zawartych umów z pracodawcami do odbycia staży do końca maja 2014r. zostało skierowanych 21 uczestniczek projektu. W lutym 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych bezrobotnych kobiet do udziału w szkoleniach zawodowych. W maju 2014r. uczestniczki odbywały warsztaty aktywizacyjno doradcze w ramach projektu, przygotowujące do odbycia szkoleń zawodowych. Planuje się następujące szkolenia zawodowe: pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, księgowość z obsługą programów Symfonia i Płatnik, kosmetyka, opieka w klubie dziecięcym. Celem projektu Na początek staż jest aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Grupę docelową stanowią osoby do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia. W ramach projektu planuje się zorganizowanie stażu (6 miesięcy) dla 210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Każdy z uczestników projektu dodatkowo uczestniczy w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. W październiku 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadził I etap rekrutacji osób bezrobotnych do udziału w stażach. Natomiast II etap rekrutacji w lutym oraz marcu 2014r. Na podstawie zawartych umów z pracodawcami do odbycia staży do końca maja 2014r. zostało skierowanych 69 uczestników projektu. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w miesiącu czerwcu 2013r. przystąpił do realizacji projektu systemowego pn. Kierunek przedsiębiorczość. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego. Rolę Lidera w projekcie pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Celem głównym projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego, w tym co najmniej 698 kobiet poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej. Grupę docelową projektu stanowią osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa śląskiego, które zainteresowane są uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Według założeń projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane dla 1340 osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we wrześniu 2013r. oraz na przełomie grudnia 2013r. i stycznia 2014r. prowadził rekrutację osób bezrobotnych do udziału w projekcie. Po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych deklarację udziału w projekcie podpisało 65 osób bezrobotnych, w tym środki na podjęcie działalności gospodarczej zostaną przyznane zgodnie z założeniami projektu dla 55 osób bezrobotnych. Na rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach otrzymał również ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 743,2 tys. zł na finansowanie programów na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Środki finansowe zostaną zaangażowane na następujące formy wsparcia: jednorazowo przyznane środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne,

12 zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, staże u pracodawców, szkolenia zawodowe, refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. W ramach powyższych środków Powiatowy Urząd Pracy planuje aktywizację 28 osób bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach środki finansowe pozwolą na podjęcie działań pomocowych wobec osób najbardziej zagrożonych bezrobociem, które mają stosunkowo niskie szanse powrotu na rynek pracy.

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób młodych ścieżki wsparcia Powiatowego Urzedu Pracy w Katowicach

Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób młodych ścieżki wsparcia Powiatowego Urzedu Pracy w Katowicach Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz osób młodych ścieżki wsparcia Powiatowego Urzedu Pracy w Katowicach Tabela nr 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem, w tym osób w wieku do 25 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

I 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI I 215 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Styczeń 215 12,% 12,5% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Marzec ,3% 15,3% Kwiecień ,9% 14,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec kwietnia roku wyniosła 14,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 1,0 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat bezrobocia w powiecie zawierciańskim ( z uwzględnieniem miasta Zawiercie na koniec III kw. 2008r.)

Informacja na temat bezrobocia w powiecie zawierciańskim ( z uwzględnieniem miasta Zawiercie na koniec III kw. 2008r.) Informacja na temat bezrobocia w powiecie zawierciańskim ( z uwzględnieniem miasta Zawiercie na koniec III kw. 2008r.) Powiatowy Urząd Pracy Zawiercie odnotowuje systematyczny spadek bezrobocia rejestrowanego.

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W czerwcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kierunek Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LIPCU 2011 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lipca 2011 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5

11,5 11,4 9,6 9,3 9,5 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno MAJ/ r. W miesiącu kwietniu r. stopa bezrobocia w Jaworznie zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. do poziomu 9,2% i jest niższa

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY.. 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w Gryfinie SYTUACJA NA RYNKU PRACY W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 3721 osób co stanowi 15,9% stopy bezrobocia. Sytuację na rynku pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/2/AM/13 Ryki, dnia 05.03.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 28.02.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2013 z wiersza 9 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 99774 MPiPS - Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc styczeń 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie o rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Przekazać/wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie 593548 MPiPS..4-8..4 każdego miesiąca z danymi Dział. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 2012r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc kwiecień 212r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 9 Powiatowy Urząd Pracy Mława Numer identyfikacyjny REGON 1343372 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 4579968 MPiPS Sprawozdanie o rynku pracy..2-3..2 Wysłać do 5. dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie Numer identyfikacyjny REGON 2 1 0 0 3 8 9 6 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu Żarnowiec Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo