Ksi¹ ka to pewna sekwencja przestrzeni. Ka da przestrzeñ jest postrzegana w innej chwili - ksi¹ ka jest sekwencj¹ chwili. [U.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ksi¹ ka to pewna sekwencja przestrzeni. Ka da przestrzeñ jest postrzegana w innej chwili - ksi¹ ka jest sekwencj¹ chwili. [U."

Transkrypt

1 Ksi¹ ka to pewna sekwencja przestrzeni. Ka da przestrzeñ jest postrzegana w innej chwili - ksi¹ ka jest sekwencj¹ chwili. [U. Carrión ] Kierownik pracowni dr Tomasz Wilmañski tel Asystent mgr Joanna Adamczewska

2 Sala sala zostanie podana w paÿdzierniku 2013 Treœci merytoryczne przedmiotu Zarówno s³owo, tekst, jak i ksi¹ ka traktowane jako tworzywo do analizy, jako materia³ do kszta³towania akustyczno-werbalnej artykulacji i ikonograficznego zapisu - s¹ obecne w twórczoœci artystycznej ju od ponad 100 lat i ci¹gle stanowi¹ istotny aspekt w procesie odnajdywania nowych form komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, do ci¹g³ego poszerzania horyzontu postrzegania rzeczywistoœci lingwistycznej w sztuce wspó³czesnej. Program pracowni zak³ada wypracowanie kreatywnego stosunku studenta do problematyki zwi¹zanej z zagadnieniami zwi¹zanymi z ksi¹ k¹ artystyczn¹ i szeroko rozumian¹ poezj¹ wizualn¹ jako autonomicznych dzie³ sztuki. Studenci bêd¹ mogli nabyæ wiedzê zwi¹zan¹ z zagadnieniami kreuj¹cymi te zjawiska w sztuce œwiatowej, poczynaj¹c od pierwszych eksperymentów z zapisem tekstu przez futurystów ( S³owa na wolnoœci ) i dadaistów (poematy symultaniczne, poezja opto-fonetyczna), poprzez doœwiadczenia twórcze poezji konkretnej, wizualnej, ksi¹ ki artystycznej, czy prac artystów czerpi¹cych inspiracje z tej spuœcizny sztuki tj. poezja cybernetyczna, hiperteksty, ksi¹ ka liberacka, czy interaktywna e-ksi¹ ka. Równie istotne w programie pracowni bêd¹ zagadnienia zwi¹zane ze sztuk¹ poezji dÿwiêkowej (poesie sonore) bazuj¹ce na tekœcie/partyturze, rozwijaj¹cej siê od wczesnych lat 50-tych XX wieku (Heidsieck, Chopin, Williams), a przybieraj¹cej formê dzia³añ interdyscyplinarnych typu akustycznych voice performance. Ju od dawna sztuka w swoim multimedialnym charakterze ³¹czy zagadnienia przypisywane kiedyœ li tylko do sfery literatury czy dÿwiêku z obrazem/obiektem plastycznym/wizualnym. Ksi¹ ka artystyczna jest wypowiedzi¹ artystyczn¹, która mo e potencjalnie ³¹czyæ zarówno zagadnienia wywodz¹ce siê z pola doœwiadczeñ malarskich, rzeÿby, fotografii etc. jak i z myœleniem, które ma korzenie w formie i przes³aniu przypisanym do tradycyjnej ksi¹ ki zawieraj¹cej okreœlon¹ treœæ intelektualn¹. Ksi¹ ka nie jest pojemnikiem s³ów, nie jest workiem s³ów. Ksi¹ ka mo e istnieæ jako forma niezale na i samowystarczalna, byæ mo e zawieraj¹ca nawet jakiœ tekst, lecz taki, który podkreœla³by tê formê; tekst bêd¹cy organiczn¹ czêœci¹ tej formy: tutaj zaczyna siê nowa sztuka robienia ksi¹ ek. Ulises Carrión, The new art of making books (1975) Ksi¹ ka artystyczna tak pojmowana nie ma w tym wypadku nic wspólnego z tzw. ilustracj¹ ksi¹ kow¹, czy piêkn¹, estetyczn¹ ksi¹ k¹ - tym problemem zajmuj¹ siê zazwyczaj graficy warsztatowi. Bardzo czêste i kardynalne b³êdy w tym rozró nieniu (pojmowaniu idei ksi¹ ki artystycznej) powodowane s¹ szcz¹tkow¹ wiedz¹ w tym zakresie. Analogicznie poezja wizualna czy dÿwiêkowa to autonomiczne wypowiedzi artystyczne (dobrym przyk³adem jest tu twórczoœæ Stanis³awa Dró d a), a nie jest to np. zabawa/gra ze s³owem stosowana najczêœciej na komercyjne potrzeby w reklamie. Trzeba podkreœliæ tak e, e takie wypowiedzi artystyczne (ksi¹ ki artystyczne, poezja wizualna itp.) s¹ gromadzone w kolekcjach najwybitniejszych muzeów i galerii na ca³ym œwiecie (np. MOMA, New York, Tate Gallery, Londyn, Museum Weserburg, Brema, Muzeum Ksi¹ ki Artystycznej, ódÿ). W za³o eniach programowych Pracowni Ksi¹ ki Artystycznej bêdzie uzmys³owienie studentom szerokiego pola kreacji twórczej, jakie niesie w sobie rozumienie ksi¹ ki, tekstu czy litery jako autonomicznego obiektu/obrazu i tym samym ich istotnej roli w kszta³towaniu siê wspó³czesnej sztuki. S¹ istotnymi elementami, które bardzo czêsto stanowi¹ obecnie tak e integraln¹ czêœæ ca³ej wypowiedzi artystycznej typu instalacja, performance, wideo art. etc.

3 Jak dotychczas uczelnie plastyczne w Polsce nie traktowa³y tych zagadnieñ jako istotnych w sztuce i nie tworzy³y specjalistycznych pracowni, w których studenci mogli by dog³êbnie poznaæ problematykê kszta³towania materii ksi¹ ki i ogólnie mówi¹c lingwistyki w kontekœcie wizualnej kreacji w sztuce. Pracownia Ksi¹ ki Artystycznej (unikalna w skali szkolnictwa artystycznego w Polsce) proponuje tego typu pracê ze studentami. Kilka filmów pogl¹dowo obrazuj¹cych g³ówne nurty zainteresowañ programowych Pracowni Ksi¹ ki Artystycznej. Kurt Schwiters Ursonate Christian Bök The Aria of...

4 Marion Bataille ABC3D Galeria AT Ksi¹ ka i co dalej 1 Roman Bromboszcz Tags / Znaczniki

5 Ogólna formu³a przedmiotu Konsultacje, korekty zadanych tematów, wyk³ady multimedialne, spotkania z artystami, dyskusje, warsztaty Zak³adane metody pracy ze studentami Zajêcia w Pracowni Ksi¹ ki Artystycznej bêd¹ przebiegaæ w trzech podstawowych trybach postêpowania: 1/ Multimedialne wyk³ady na temat podstawowych zagadnieñ zwi¹zanych z tematyk¹ Pracowni, m.in. takie zagadnienia jak: - piktogramy / magia pisma - historia tekstu wizualnego przed Wielk¹ Awangard¹ - s³owa na wolnoœci - futurystyczna rewolucja z 1909 roku - poematy optofonetyczne - dadaistyczna koncepcja chaosu - poezja konkretna - tekst i litera jako osobny byt wizualny - poezja dÿwiêkowa - wyjœcie z zapisanej kartki papieru w sferê akustyczn¹ - ksi¹ ka artystyczna - ksi¹ ka jako pretekst do wypowiedzi w sztuce - poezja cybernetyczna - komputer narzêdziem pracy poetów-artystów - regu³y typografii - podstawowe problemy zwi¹zane z histori¹ wizualnoœci litery, tekstu, ksi¹ ki Planowane s¹ tak e wyk³ady zaproszonych artystów i teoretyków sztuki oraz wizyty na wystawach dotycz¹cych ksi¹ ki artystycznej w galeriach, muzeach, kolekcjach ksi¹ ki. 2/ Realizacja przez studentów projektów artystycznych na zadane tematy semestralne w zale noœci od roku studiów i zaawansowania studenta problemowo zwi¹zanych z: - wizualizacj¹ liternicz¹ poezja wizualna, np. druki, manuskrypty, obiekty liternicze - dzia³aniami typu performance (rejestracja na wideo) zwi¹zane z akustyczn¹ artykulacj¹ wybranej poezji lub tekstu - realizacja ksi¹ ki artystycznej jako przestrzennego obiektu 3/ Praktyka realizacyjna W miarê mo liwoœci studenci bêd¹ mieli sposobnoœæ zapoznaæ siê z praktycznymi technikami introligatorskimi (np. praktyki w zak³adzie introligatorskim), z komputerow¹ animacj¹ liternicz¹, technik¹ nagrywania i monta u filmu wideo z performance poezji dÿwiêkowej (przy wspó³pracy z pracowni¹ animacji lub wideo). Organizacja ekspozycji najciekawszych prac studentów na wystawach zbiorowych w galerii. Efekty kszta³cenia Proces uczenia w Pracowni bêdzie opiera³ siê na nastêpuj¹cych efektach kszta³cenia: Wiedza - pog³êbiona œwiadomoœæ ró norodnoœci wspó³czesnych postaw, koncepcji i strategii artystycznych, daj¹cych podstawê dla rozwoju indywidualnych poszukiwañ twórczych; - pog³êbiona wiedza o zjawiskach sztuki zwi¹zanej przede wszystkim z ksi¹ k¹ artystyczn¹ i poezj¹ wizualn¹ oraz dÿwiêkow¹ z uwzglêdnieniem najnowszych osi¹gniêæ technologicznych; - szerokie spojrzenie na konteksty sztuki i jej rolê w dynamicznie kszta³tuj¹cym siê spo³eczeñstwie wiedzy i informatyki;

6 Umiejêtnoœci - umiejêtnoœæ kreatywnego poszerzania wiedzy i wykorzystywania zdobywanych doœwiadczeñ; - poznanie m.in. technik introligatorskich niezbêdnych przy realizacji ksi¹ ki; - umiejêtne wykorzystanie technologii papieru, czcionek drukarskich oraz komputerowych animacji tekstowych; - umiejêtnoœæ w³aœciwego wyboru narzêdzi, technik i technologii do realizacji w³asnych koncepcji artystycznych; - radzenie sobie ze z³o onoœci¹ szeroko pojmowanych problemów, które zawieraj¹ siê w rozumieniu i kszta³towaniu tekstu, s³owa, ksi¹ ki jako wizualnego i akustycznego przekazu w sztuce; - nabycie œwiadomoœci, która pozwala na ³¹czenie dotychczasowych doœwiadczeñ artystycznych z zakresu np. malarstwa, grafiki, rzeÿby, czy wideo z problematyk¹ ksi¹ ki, tekstu, lingwistyki; - umiejêtnoœæ wykorzystania potencja³u twórczego w realizacjach prac; Kompetencje spo³eczne - otwartoœæ i odwaga eksperymentowania oraz wyra ania w³asnych idei i pogl¹dów; - umiejêtnoœæ efektywnego pos³ugiwania siê wiedz¹, wyobraÿni¹, intuicj¹ i emocjonalnoœci¹ w rozwijaniu i realizowaniu artystycznych idei; - umiejêtnoœæ komunikowania swoich idei i publicznej ich prezentacji; - umiejêtnoœæ analizowania i krytycznej oceny w³asnych osi¹gniêæ twórczych; - zdolnoœæ do podejmowania refleksji na temat artystycznych, spo³ecznych i etycznych aspektów w³asnej twórczoœci; Wymagania wstêpne Studenci powinni posiadaæ podstawow¹ wiedzê i umiejêtnoœci zwi¹zane z ogólnym programem studiów, wykazywaæ wewnêtrzn¹ motywacjê, otwartoœæ i kreatywnoœæ myœlenia, interesowaæ siê nowymi zjawiskami w sztuce i kulturze i aktywnie w nich uczestniczyæ. Zalecane lektury: Piotr Rypson, Obraz s³owa, historia poezji wizualnej, Akademia Ruchu, Warszawa, 1989 Piotr Rypson, Ksi¹ ki i strony, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2000 Hans Richter, Dadaizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1986 Christa Baumgarth, Futuryzm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1987 Beata Œniecikowska, S³owo-obraz-dŸwiêk. Literatura i plastyka w koncepcjach polskiej awangardy , Universitas, Kraków, 2005 Beata Œniecikowska, Nu w uhu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, 2008 Benedykt Liwszyc, Pó³toraoki strzelec, Czytelnik, Warszawa, 1995 Dick Higgins, Nowoczesnoœæ od czasu postmodernizmu, S³owo/Obraz terytoria, Gdañsk, 2000 ukasz Go³êbiewski, Œmieræ ksi¹ ki, Biblioteka Analiz, Warszawa, 2008 Jerzy Ludwiñski, Sztuka w epoce postartystycznej, ASP Poznañ, 2009 Roman Bromboszcz, Estetyka zak³óceñ, WSNHiD, Poznañ, 2010 Julia Hartwig, Apollinaire, Œwiat ksi¹ ki, Warszawa, 2010 Ma³gorzata Dawidek Gryglicka, Historia tekstu wizualnego, Ha!art, Kraków 2012 Ma³gorzata Dawidek Gryglicka, Odpryski Poezji. Stanis³aw Dró d mówi, Ha!art, Kraków 2012 Liberaturam e-literatura, redakcja Monika Górska-Olesiñska, Uniwersytet Opolski 2012 Michael Mitchell, Susan Wightman, Typografia ksi¹ ki, d2d.pl. Kraków 2012

7 Strony internetowe: Metody oceny Przy ocenie bêdzie brany pod uwagê przede wszystkim aktywny udzia³ studenta w zajêciach i wydarzeniach pracownianych oraz indywidualna praca zwi¹zana z procesami kszta³cenia. Studenci zobowi¹zani s¹ do realizacji projektów artystycznych okreœlonych tematycznie w trybie semestralnym. Warunki zaliczenia i kryteria oceny: - uczestnictwo w zajêciach i wyk³adach teoretycznych; - merytoryczna zawartoœæ proponowanych prac (+ ocena umiejêtnoœæ werbalnej artykulacji idei proponowanych prac artystycznych); - twórcze przekszta³canie zdobywanej wiedzy i rozwój umiejêtnoœci praktycznych w realizacji projektów; - forma prezentacji i dokumentacja rozwijanych koncepcji artystycznych; Jêzyk wyk³adowy j. polski, j. angielski, j. francuski

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki

9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki Lidia Kazimierczak Anna Gaszewska 9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki STRESZCZENIE Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek

Bardziej szczegółowo

%*$*+ Analiza systemowa rozwoju teleedukacji. Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz. 1. Wprowadzenie. 2. Zmieniaj¹ca siê edukacja

%*$*+ Analiza systemowa rozwoju teleedukacji. Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz. 1. Wprowadzenie. 2. Zmieniaj¹ca siê edukacja Analiza systemowa rozwoju teleedukacji Jan Kucharski, Piotr Sienkiewicz Wszelka edukacja wynika z pewnego obrazu przysz³oœci i jednoczeœnie ów obraz kszta³tuje. Alvin Toffler 1. Wprowadzenie Kraje, które

Bardziej szczegółowo

CHOWANNA TERAPIA PEDAGOGICZNA T. 1 (32) pod redakcją Adama Stankowskiego

CHOWANNA TERAPIA PEDAGOGICZNA T. 1 (32) pod redakcją Adama Stankowskiego CHOWANNA T. 1 (32) TERAPIA PEDAGOGICZNA pod redakcją Adama Stankowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2009 Redaktor naczelny Dr hab. Zbigniew Spendel Recenzenci Prof. zw. dr hab. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 6

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 6 Dariusz Stêpieñ Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4 6 Lubię tworzyć 1 Projekt ok³adki Artur Gulewicz Redakcja Wojciech Sygut Korekta Lidia Machura Sk³ad komputerowy Marek Zapa³a Copyright

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski

METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH. Jacek Chotkowski 74 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, J. CHOTKOWSKI SERIA G, T. 98, z. 2, 2011 METODOLOGICZNE PROBLEMY EMPIRYCZNYCH BADAÑ EKONOMICZNYCH Jacek Chotkowski Pracownia Badañ Rynkowych w Boninie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Paulina Forma Akademia Œwiêtokrzyska w Kielcach 97 Internet w wychowaniu szanse i zagro enia ABSTRAKT W procesie kszta³towania osobowoœci m³odego cz³owieka znacz¹ca rolê odgrywaj¹ zadatki wrodzone, œrodowisko,

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: PKO BP S.A. X O/Warszawa 85 10201013 1226719223.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Informator na rok szkolny 2014/2015

Informator na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna tarnowskich szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 1 Nak³ad: 700 szt. Druk: Zak³ady Graficzne Drukarz Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Braci Saków 5 tel. 14 621-22-46, tel./fax

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ PÓ ROCZNIK NAUKOWY

NIEPE NOSPRAWNOŒÆ PÓ ROCZNIK NAUKOWY NIEPE NOSPRAWNOŒÆ NIEPE NOSPRAWNOŒÆ PÓ ROCZNIK NAUKOWY Surdopedagogika problemy wybrane / Niepe³nosprawnoœæ w aspekcie zdrowia i ycia spo³ecznego Nr 4 Gdañsk 2010 Komitet Naukowy W³adys³aw Dykcik, Czes³aw

Bardziej szczegółowo