REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (numer umowy: UDA-POKL /11-00) Biuro Projektu Biuro Lidera Projektu, ul. Oskara Kolberga 32, Płock Lider/Projektodawca Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, Płock Odbiorca Pomocy Instytucja Pośrednicząca PES Uczestnik Lista podstawowa Lista rezerwowa ES IOSES Strona internetowa Podmiot korzystający ze wsparcia w ramach podpisanej umowy szkoleniowo-doradczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Podmiot Ekonomii Społecznej delegujący na szkolenia swoich członków/pracowników /wolontariuszy Członek/pracownik/wolontariusz wydelegowany na szkolenie przez Zarząd Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) lista PES rekomendowanych do udziału w Projekcie lista PES, które wyraziły chęć udziału w Projekcie, a nie zakwalifikowały się ze względu na ograniczoną ilość miejsc. PES z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do Projektu w przypadku rezygnacji PES z listy podstawowej. Ekonomia Społeczna Instytucje Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej m.in. urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy dziecka, zakłady poprawcze, biblioteki Subregion Mazowsza obszar obejmujący miasto Płock oraz powiaty: płocki, sierpecki i gostyniński Płockiego 1 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego, realizowanym przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego Lidera Projektu oraz Partnerów: Miasto Płock, Powiat Sierpecki oraz Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL w okresie r r. 2. Projekt jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 3. Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej Subregionu Mazowsza Płockiego w zakresie kreowania nowych usług społecznych poprzez utworzenie OWES i prowadzenie jego kompleksowej działalności oraz: 1) Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Subregionu Mazowsza Płockiego poprzez kompleksowe i wystandaryzowane usługi doradcze, szkoleniowe, animacyjne i promocyjne świadczone w ramach OWES. 2) Wzrost wiedzy i umiejętności rozwoju i samoorganizacji w obszarze ES osób z Subregionu Mazowsza Płockiego nieaktywnych zawodowo i wykluczonych społecznie. 3) Intensyfikacja trójsektorowej współpracy na rzecz rozwoju PES w Subregionie Mazowsza Płockiego poprzez budowanie partnerstw, wspieranie istniejących PES oraz inkubowanie nowych inicjatyw lokalnych. 4) Zapewnienie trwałości funkcjonowania PES poprzez wypracowanie modelu długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

2 4. W ramach projektu dla PES oferowane będą następujące formy wsparcia: - doradztwo (prawne, finansowo-księgowe, marketingowe), - szkolenia ogólne, - utworzenie i prowadzenie strony internetowej, - działania wspierające lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, promujące ekonomię społeczną (ES) i zatrudnienie w sektorze ES Grupę docelową projektu stanowią: UCZESTNICY PROJEKTU a) 50 PES zarejestrowanych w Subregionie Mazowsza Płockiego, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego. Zakłada się udział min. 150 Uczestników PES (w tym 90% kobiet ). b) 20 Instytucji Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej(IOSES), takich jak: instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego. Zakłada się udział min. 60 osób fizycznych - pracowników IOSES (w tym 50% kobiet ). 2. W Zadaniu Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej (II IX.2013) udział weźmie min. 30 PES nie prowadzących działalności gospodarczej, deklarujących zamiar jej rozpoczęcia. 3. W Zadaniu Akademia Ekonomii Społecznej (IX 2013-IX 2014) wezmą udział PES prowadzące działalność gospodarczą. Udzielone PES wsparcie objęte zostanie pomocą publiczną. 4. PES objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym będą delegować do udziału w Projekcie Uczestników zgodnie z indywidualnymi potrzebami swojej organizacji. Wśród Uczestników delegowane będą osoby niepełnosprawne. 5. Przewiduje się proporcjonalny udział liczby dostępnych miejsc szkoleniowych dla PES w ramach 4 obszarów Subregionu Mazowsza Płockiego, z zachowaniem wytycznych wskazanych w ust Priorytetowo traktowane będą podmioty delegujące osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców oraz Uczestnicy zamieszkujący na terenie obszarów wiejskich SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ 1. Celem Szkoły Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej jest inkubowanie 30 Podmiotów Ekonomii Społecznej nie prowadzących działalności gospodarczej, budowanie sieci współpracy na rzecz wsparcia sektora ES, jego promocji i zatrudnienia poprzez: promowanie zatrudnienia w sektorze ES, udzielanie informacji na temat ES, organizację seminariów Zatrudnienie w sektorze ES, prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie utworzenia PES i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie szkoleń zwiększających wiedzę i umiejętności Uczestników PES: IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ - 16h x 4 edycje x 15 osób, ASPEKTY PRAWNE URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ES - 16h x 4 edycje x 15 osób, AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - 16h x 2 edycje x 15 osób, świadczenie doradztwa w zakresie aspektów prawnych prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju sektora ES w ramach Studium Budowania Partnerstw, organizacja Laboratorium Animacji Społecznej. 2. Efektem Szkoły Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej będzie podjęcie przez min. 10 PES działalności gospodarczej.

3 4. AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 1. Celem Akademii Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności PES prowadzących działalność gospodarczą poprzez: doradztwo prawne, finansowo - księgowe, marketingowe, szkolenia: "ASPEKTY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ES"- 16h x 2 edycje x 15 osób, "ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" - 32h x 2 edycje x 15 osób, "ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PES" - 16h x 2 edycje x 15 osób, "KSIĘGOWOŚĆ i FINANSE PODMIOTÓW ES"- 32h x 2 edycje x 15 osób, "MARKETING W PODMIOTACH ES"- 16h x 2 edycje x 15 osób, "WSPÓŁPRACA W ZESPOLE" -16h x 2 edycje x 15 osób, "NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA" - 16h x 2 edycje x 15 osób, "MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA"-16h x 2 edycje x 15 osób, "NEGOCJACJE BIZNESOWE" - 16h x 2 edycje x 15 osób, "WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA KONTROLA W PODMIOTACH ES"- 16h x 2 edycje x 15 osób, Utworzenie i prowadzenie stron www dla 30 PES. 2. Tematyka szkoleń może ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem PES. 3. Efektem Akademii Ekonomii Społecznej będzie wzmocnienie potencjału PES oraz zwiększenie przychodów z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej SPOSÓB REKRUTACJI 1. Rekrutacja PES prowadzona będzie na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego przez Specjalistę ds. rekrutacji OWES przy wsparciu czterech animatorów lokalnych. 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze OWES oraz na stronie internetowej 3. PES zainteresowane wsparciem składać będą dokumenty do Biura OWES, od poniedziałku do piątku w godzinach 8: Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły (do wyczerpania miejsc) od dnia 4 lutego 2013r. 5. Terminy każdego ze szkoleń ustalane będą w sposób umożliwiający zebranie grupy Uczestników oraz przekazanie im odpowiednio wcześniej informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie. Terminy doradztwa ustalane będę indywidualnie z Uczestnikiem bądź grupą Uczestników Projektu w dogodnym dla nich terminie. Harmonogram szkoleń oraz terminy doradztwa zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej. 6. Warunkiem udziału w Zadaniu Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej jest wydelegowanie przez PES Uczestników do udziału w szkoleniach i/lub w doradztwie. W przypadku wolnych miejsc udział Uczestników PES może być zwiększony. 7. Warunkiem udziału w Zadaniu Akademia Ekonomii Społecznej jest wydelegowanie przez PES prowadzący działalność gospodarczą maksymalnie trzech Uczestników do udziału w 10 szkoleniach i/lub min. trzech Uczestników do udziału w doradztwie. W przypadku wolnych miejsc udział Uczestników PES w szkoleniach może być zwiększony. 8. Komisja Rekrutacyjna pod kierownictwem Przewodniczącego Komisji weryfikować będzie poprawność złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym. 9. Przewodniczący Komisji kierując się efektywnością Projektu i koniecznością osiągnięcia zakładanych rezultatów może zdecydować o odmowie lub przesunięciu na listę rezerwową PES. 10. Akceptacja kompletu dokumentów PES oraz zatwierdzenie listy przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej stanowi zakończenie weryfikacji formalnej i jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. 11. PES zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną ( ). 12. PES, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Lista rezerwowa służyć będzie tylko na potrzeby określonego szkolenia, niemniej potencjalny PES w przypadku niezakwalifikowania na określone szkolenie może wyrazić chęć udziału w kolejnym organizowanym szkoleniu. 13. Na jedno szkolenie może zostać przyjęta grupa 15 Uczestników. W uzasadnionych przypadkach grupa ta może ulec zwiększeniu, jeżeli nie zakłóca to procesu edukacyjnego i pozwalają na to warunki techniczne. 14. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby osób niż 12, zastrzega się możliwość odwołania szkolenia i wyznaczenia nowego terminu. 15. Rekrutacja na utworzenie i prowadzenie strony internetowej, wymienionej w 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu będzie prowadzona w sposób ciągły. Priorytetowo traktowane będą podmioty ekonomii społecznej, które w ramach Zadania Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej założyły działalność gospodarczą. Następnie

4 kwalifikowane będą podmioty biorące udział w Zadaniu Akademia Ekonomii Społecznej oraz kolejno pozostałe PES prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Mazowsza Płockiego, zakwalifikowane do udziału w Projekcie. 16. Procedury rekrutacji zapewniać będą otwarty nabór Uczestników, gwarantując bezstronność i przejrzystość procesu rekrutacji. 6. DOKUMENTY REKRUTACYJNE 1. Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane udziałem w Projekcie, powinny złożyć kompletną dokumentację rekrutacyjną (zgodnie z wytycznymi Regulaminu), podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji PES zgodnie z KRS w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową). 4 a) Dokumenty niezbędne do udziału PES w Zadaniu SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz Zgłoszenia PES do uczestnictwa w projekcie (szkolenia) (Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez PES na szkolenie (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia PES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 5 do Formularza Zgłoszenia PES), Umowa szkoleniowa (Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) z załączonym aktualnym odpisem KRS. b) Dokumenty niezbędne do udziału IOSES w Zadaniu SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz Zgłoszeniowy IOSES do uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez IOSES (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik 3 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Oświadczenie o niepełnosprawności- w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 5 do Formularza Zgłoszenia IOSES). c) Dokumenty niezbędne do udziału PES w szkoleniach w ramach Zadania AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz Zgłoszeniowy PES do Akademii Ekonomii Społecznej szkolenia (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez PES na szkolenie (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia PES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 5 do Formularza Zgłoszenia PES) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z kopiami zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy publicznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie przepisami o rachunkowości, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Aktualny odpis KRS, Umowa szkoleniowa (Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ).

5 d) Dokumenty niezbędne do udziału PES we wsparciu doradczym w ramach Zadania AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz zgłoszeniowy PES do Akademii Ekonomii Społecznej - doradztwo (Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez PES do uczestnictwa w doradztwie (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia PES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik 4 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o niepełnosprawności-w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik 5 do Formularza Zgłoszenia PES) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z kopiami zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy publicznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie przepisami o rachunkowości, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Aktualny odpis KRS, Umowa o udzielenie wsparcia doradczego (Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ). e) Dokumenty niezbędne do udziału PES we wsparciu dotyczącym utworzenia i prowadzenia strony internetowej w ramach Zadania AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz zgłoszeniowy PES do uczestnictwa we wsparciu w zakresie utworzenia i prowadzenia strony www (Załącznik nr 9 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z kopiami zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy publicznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie przepisami o rachunkowości, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Aktualny odpis KRS, Umowa o udzielenie wsparcia w zakresie utworzenia i prowadzenia strony www (Załącznik nr 10 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. 3. Wymagane dokumenty są weryfikowane pod kątem formalnym przez przyjmującego je Specjalistę ds. rekrutacji. Pracownik informuje organizację/osobę o ewentualnych brakach w dokumentach i wyznacza termin na ich uzupełnienie. Niezłożenie wymaganych dokumentów skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie. 4. Zakwalifikowanie PES do udziału w projekcie następuje w dniu zawarcia umowy z Liderem Projektu. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI 1. Odbiorca Pomocy zobowiązuje się do: a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, b) współdziałania z Projektodawcą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wsparcia szkoleniowodoradczego, c) zapewnienia udziału zgłoszonych Uczestników w szkoleniach i doradztwie oraz wsparciu dotyczącym utworzenia i prowadzenia strony internetowej, d) wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym Projektu, e) zobowiązania delegowanych Uczestników do podpisywania list obecności na zajęciach, kart usług doradczych oraz innych dokumentów/formularzy niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 2. Projektodawca w ramach Projektu zapewnia nieodpłatnie: a) udział w formach wsparcia określonych w Umowie, b) materiały szkoleniowe, c) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń,

6 d) zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkoleń, e) usługi doradcze oraz wsparcie w zakresie tworzenia i prowadzenia strony www w siedzibie OWES lub mobilnych punktach doradczych. 3. W przypadku udziału osób niepełnosprawnych w Projekcie, Projektodawca dostosuje wsparcie do indywidualnych potrzeb tych osób (specjalne grupy szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) 8 POMOC PUBLICZNA 1. Szkolenia, doradztwo oraz wsparcie w zakresie tworzenia/prowadzenia strony www świadczone w ramach Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego są w pełni nieodpłatnie. Projekt objęty jest regułami pomocy de minimis, co oznacza, iż wyżej wymienione wsparcie przekazane podmiotom sektora ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą nie wymaga własnego wkładu gotówkowego. 2. Podmioty ekonomii społecznej uczestniczące w Projekcie otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis (wielkość otrzymanej pomocy de minimis równać się będzie kosztom udziału w poszczególnych formach wsparcia). 6 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych lub braku środków finansowych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą. 4. W przypadku o którym mowa w pkt 3, PES nie przysługuje żadne roszczenie wobec Lidera. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Lidera Projektu. 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy i wytyczne Instytucji Pośredniczącej. 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIKI: ZADANIE SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (szkolenia) wraz z załącznikami; 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA SZKOLENIOWA; 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ ZGŁOSZENIA IOSES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z załącznikami; ZADANIE AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ (szkolenia) wraz z załącznikami; 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS; 6. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA SZKOLENIOWA; 7. ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ (doradztwo) wraz z załącznikami; 8. ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA DORADCZEGO; 9. ZAŁĄCZNIK NR 9 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ (utworzenie i prowadzenie strony internetowej); 10. ZAŁĄCZNIK NR 10 UMOWA O UTWORZENIE I PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ.

7 7

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn.: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim nr umowy: UDA- PO KL.07.02.02-32-002/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w doradztwie biznesowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo