REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (numer umowy: UDA-POKL /11-00) Biuro Projektu Biuro Lidera Projektu, ul. Oskara Kolberga 32, Płock Lider/Projektodawca Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, Płock Odbiorca Pomocy Instytucja Pośrednicząca PES Uczestnik Lista podstawowa Lista rezerwowa ES IOSES Strona internetowa Podmiot korzystający ze wsparcia w ramach podpisanej umowy szkoleniowo-doradczej Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Podmiot Ekonomii Społecznej delegujący na szkolenia swoich członków/pracowników /wolontariuszy Członek/pracownik/wolontariusz wydelegowany na szkolenie przez Zarząd Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) lista PES rekomendowanych do udziału w Projekcie lista PES, które wyraziły chęć udziału w Projekcie, a nie zakwalifikowały się ze względu na ograniczoną ilość miejsc. PES z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane do Projektu w przypadku rezygnacji PES z listy podstawowej. Ekonomia Społeczna Instytucje Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej m.in. urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy dziecka, zakłady poprawcze, biblioteki Subregion Mazowsza obszar obejmujący miasto Płock oraz powiaty: płocki, sierpecki i gostyniński Płockiego 1 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego, realizowanym przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego Lidera Projektu oraz Partnerów: Miasto Płock, Powiat Sierpecki oraz Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL w okresie r r. 2. Projekt jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. 3. Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej Subregionu Mazowsza Płockiego w zakresie kreowania nowych usług społecznych poprzez utworzenie OWES i prowadzenie jego kompleksowej działalności oraz: 1) Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Subregionu Mazowsza Płockiego poprzez kompleksowe i wystandaryzowane usługi doradcze, szkoleniowe, animacyjne i promocyjne świadczone w ramach OWES. 2) Wzrost wiedzy i umiejętności rozwoju i samoorganizacji w obszarze ES osób z Subregionu Mazowsza Płockiego nieaktywnych zawodowo i wykluczonych społecznie. 3) Intensyfikacja trójsektorowej współpracy na rzecz rozwoju PES w Subregionie Mazowsza Płockiego poprzez budowanie partnerstw, wspieranie istniejących PES oraz inkubowanie nowych inicjatyw lokalnych. 4) Zapewnienie trwałości funkcjonowania PES poprzez wypracowanie modelu długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

2 4. W ramach projektu dla PES oferowane będą następujące formy wsparcia: - doradztwo (prawne, finansowo-księgowe, marketingowe), - szkolenia ogólne, - utworzenie i prowadzenie strony internetowej, - działania wspierające lokalne partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, promujące ekonomię społeczną (ES) i zatrudnienie w sektorze ES Grupę docelową projektu stanowią: UCZESTNICY PROJEKTU a) 50 PES zarejestrowanych w Subregionie Mazowsza Płockiego, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego. Zakłada się udział min. 150 Uczestników PES (w tym 90% kobiet ). b) 20 Instytucji Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej(IOSES), takich jak: instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego. Zakłada się udział min. 60 osób fizycznych - pracowników IOSES (w tym 50% kobiet ). 2. W Zadaniu Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej (II IX.2013) udział weźmie min. 30 PES nie prowadzących działalności gospodarczej, deklarujących zamiar jej rozpoczęcia. 3. W Zadaniu Akademia Ekonomii Społecznej (IX 2013-IX 2014) wezmą udział PES prowadzące działalność gospodarczą. Udzielone PES wsparcie objęte zostanie pomocą publiczną. 4. PES objęte wsparciem szkoleniowym i doradczym będą delegować do udziału w Projekcie Uczestników zgodnie z indywidualnymi potrzebami swojej organizacji. Wśród Uczestników delegowane będą osoby niepełnosprawne. 5. Przewiduje się proporcjonalny udział liczby dostępnych miejsc szkoleniowych dla PES w ramach 4 obszarów Subregionu Mazowsza Płockiego, z zachowaniem wytycznych wskazanych w ust Priorytetowo traktowane będą podmioty delegujące osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców oraz Uczestnicy zamieszkujący na terenie obszarów wiejskich SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ 1. Celem Szkoły Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej jest inkubowanie 30 Podmiotów Ekonomii Społecznej nie prowadzących działalności gospodarczej, budowanie sieci współpracy na rzecz wsparcia sektora ES, jego promocji i zatrudnienia poprzez: promowanie zatrudnienia w sektorze ES, udzielanie informacji na temat ES, organizację seminariów Zatrudnienie w sektorze ES, prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie utworzenia PES i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie szkoleń zwiększających wiedzę i umiejętności Uczestników PES: IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ - 16h x 4 edycje x 15 osób, ASPEKTY PRAWNE URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ES - 16h x 4 edycje x 15 osób, AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - 16h x 2 edycje x 15 osób, świadczenie doradztwa w zakresie aspektów prawnych prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju sektora ES w ramach Studium Budowania Partnerstw, organizacja Laboratorium Animacji Społecznej. 2. Efektem Szkoły Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej będzie podjęcie przez min. 10 PES działalności gospodarczej.

3 4. AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 1. Celem Akademii Ekonomii Społecznej jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności PES prowadzących działalność gospodarczą poprzez: doradztwo prawne, finansowo - księgowe, marketingowe, szkolenia: "ASPEKTY PRAWNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ES"- 16h x 2 edycje x 15 osób, "ABC DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" - 32h x 2 edycje x 15 osób, "ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PES" - 16h x 2 edycje x 15 osób, "KSIĘGOWOŚĆ i FINANSE PODMIOTÓW ES"- 32h x 2 edycje x 15 osób, "MARKETING W PODMIOTACH ES"- 16h x 2 edycje x 15 osób, "WSPÓŁPRACA W ZESPOLE" -16h x 2 edycje x 15 osób, "NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA" - 16h x 2 edycje x 15 osób, "MOTYWOWANIE DO DZIAŁANIA"-16h x 2 edycje x 15 osób, "NEGOCJACJE BIZNESOWE" - 16h x 2 edycje x 15 osób, "WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA KONTROLA W PODMIOTACH ES"- 16h x 2 edycje x 15 osób, Utworzenie i prowadzenie stron www dla 30 PES. 2. Tematyka szkoleń może ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem PES. 3. Efektem Akademii Ekonomii Społecznej będzie wzmocnienie potencjału PES oraz zwiększenie przychodów z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej SPOSÓB REKRUTACJI 1. Rekrutacja PES prowadzona będzie na terenie Subregionu Mazowsza Płockiego przez Specjalistę ds. rekrutacji OWES przy wsparciu czterech animatorów lokalnych. 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze OWES oraz na stronie internetowej 3. PES zainteresowane wsparciem składać będą dokumenty do Biura OWES, od poniedziałku do piątku w godzinach 8: Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły (do wyczerpania miejsc) od dnia 4 lutego 2013r. 5. Terminy każdego ze szkoleń ustalane będą w sposób umożliwiający zebranie grupy Uczestników oraz przekazanie im odpowiednio wcześniej informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie. Terminy doradztwa ustalane będę indywidualnie z Uczestnikiem bądź grupą Uczestników Projektu w dogodnym dla nich terminie. Harmonogram szkoleń oraz terminy doradztwa zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej. 6. Warunkiem udziału w Zadaniu Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej jest wydelegowanie przez PES Uczestników do udziału w szkoleniach i/lub w doradztwie. W przypadku wolnych miejsc udział Uczestników PES może być zwiększony. 7. Warunkiem udziału w Zadaniu Akademia Ekonomii Społecznej jest wydelegowanie przez PES prowadzący działalność gospodarczą maksymalnie trzech Uczestników do udziału w 10 szkoleniach i/lub min. trzech Uczestników do udziału w doradztwie. W przypadku wolnych miejsc udział Uczestników PES w szkoleniach może być zwiększony. 8. Komisja Rekrutacyjna pod kierownictwem Przewodniczącego Komisji weryfikować będzie poprawność złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym. 9. Przewodniczący Komisji kierując się efektywnością Projektu i koniecznością osiągnięcia zakładanych rezultatów może zdecydować o odmowie lub przesunięciu na listę rezerwową PES. 10. Akceptacja kompletu dokumentów PES oraz zatwierdzenie listy przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej stanowi zakończenie weryfikacji formalnej i jest równoznaczna z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. 11. PES zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną ( ). 12. PES, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Lista rezerwowa służyć będzie tylko na potrzeby określonego szkolenia, niemniej potencjalny PES w przypadku niezakwalifikowania na określone szkolenie może wyrazić chęć udziału w kolejnym organizowanym szkoleniu. 13. Na jedno szkolenie może zostać przyjęta grupa 15 Uczestników. W uzasadnionych przypadkach grupa ta może ulec zwiększeniu, jeżeli nie zakłóca to procesu edukacyjnego i pozwalają na to warunki techniczne. 14. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby osób niż 12, zastrzega się możliwość odwołania szkolenia i wyznaczenia nowego terminu. 15. Rekrutacja na utworzenie i prowadzenie strony internetowej, wymienionej w 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu będzie prowadzona w sposób ciągły. Priorytetowo traktowane będą podmioty ekonomii społecznej, które w ramach Zadania Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej założyły działalność gospodarczą. Następnie

4 kwalifikowane będą podmioty biorące udział w Zadaniu Akademia Ekonomii Społecznej oraz kolejno pozostałe PES prowadzące działalność gospodarczą na obszarze Mazowsza Płockiego, zakwalifikowane do udziału w Projekcie. 16. Procedury rekrutacji zapewniać będą otwarty nabór Uczestników, gwarantując bezstronność i przejrzystość procesu rekrutacji. 6. DOKUMENTY REKRUTACYJNE 1. Podmioty Ekonomii Społecznej zainteresowane udziałem w Projekcie, powinny złożyć kompletną dokumentację rekrutacyjną (zgodnie z wytycznymi Regulaminu), podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji PES zgodnie z KRS w Biurze Projektu (osobiście lub drogą pocztową). 4 a) Dokumenty niezbędne do udziału PES w Zadaniu SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz Zgłoszenia PES do uczestnictwa w projekcie (szkolenia) (Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez PES na szkolenie (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia PES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 5 do Formularza Zgłoszenia PES), Umowa szkoleniowa (Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) z załączonym aktualnym odpisem KRS. b) Dokumenty niezbędne do udziału IOSES w Zadaniu SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz Zgłoszeniowy IOSES do uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez IOSES (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik 3 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4 do Formularza Zgłoszenia IOSES), Oświadczenie o niepełnosprawności- w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 5 do Formularza Zgłoszenia IOSES). c) Dokumenty niezbędne do udziału PES w szkoleniach w ramach Zadania AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz Zgłoszeniowy PES do Akademii Ekonomii Społecznej szkolenia (Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez PES na szkolenie (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia PES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik nr 4 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 5 do Formularza Zgłoszenia PES) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z kopiami zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy publicznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie przepisami o rachunkowości, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Aktualny odpis KRS, Umowa szkoleniowa (Załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ).

5 d) Dokumenty niezbędne do udziału PES we wsparciu doradczym w ramach Zadania AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz zgłoszeniowy PES do Akademii Ekonomii Społecznej - doradztwo (Załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Lista osób delegowanych przez PES do uczestnictwa w doradztwie (Załącznik nr 1 do Formularza Zgłoszenia PES), Deklaracja Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu (Załącznik nr 3 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku (Załącznik 4 do Formularza Zgłoszenia PES), Oświadczenie o niepełnosprawności-w przypadku osób niepełnosprawnych (Załącznik 5 do Formularza Zgłoszenia PES) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z kopiami zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy publicznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie przepisami o rachunkowości, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Aktualny odpis KRS, Umowa o udzielenie wsparcia doradczego (Załącznik nr 8 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ). e) Dokumenty niezbędne do udziału PES we wsparciu dotyczącym utworzenia i prowadzenia strony internetowej w ramach Zadania AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ: Formularz zgłoszeniowy PES do uczestnictwa we wsparciu w zakresie utworzenia i prowadzenia strony www (Załącznik nr 9 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z następującymi dokumentami: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) wraz z kopiami zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy publicznej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie przepisami o rachunkowości, potwierdzone za zgodność z oryginałem, Aktualny odpis KRS, Umowa o udzielenie wsparcia w zakresie utworzenia i prowadzenia strony www (Załącznik nr 10 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego ) Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. 3. Wymagane dokumenty są weryfikowane pod kątem formalnym przez przyjmującego je Specjalistę ds. rekrutacji. Pracownik informuje organizację/osobę o ewentualnych brakach w dokumentach i wyznacza termin na ich uzupełnienie. Niezłożenie wymaganych dokumentów skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie. 4. Zakwalifikowanie PES do udziału w projekcie następuje w dniu zawarcia umowy z Liderem Projektu. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI 1. Odbiorca Pomocy zobowiązuje się do: a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, b) współdziałania z Projektodawcą w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wsparcia szkoleniowodoradczego, c) zapewnienia udziału zgłoszonych Uczestników w szkoleniach i doradztwie oraz wsparciu dotyczącym utworzenia i prowadzenia strony internetowej, d) wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym Projektu, e) zobowiązania delegowanych Uczestników do podpisywania list obecności na zajęciach, kart usług doradczych oraz innych dokumentów/formularzy niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 2. Projektodawca w ramach Projektu zapewnia nieodpłatnie: a) udział w formach wsparcia określonych w Umowie, b) materiały szkoleniowe, c) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń,

6 d) zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkoleń, e) usługi doradcze oraz wsparcie w zakresie tworzenia i prowadzenia strony www w siedzibie OWES lub mobilnych punktach doradczych. 3. W przypadku udziału osób niepełnosprawnych w Projekcie, Projektodawca dostosuje wsparcie do indywidualnych potrzeb tych osób (specjalne grupy szkoleniowe, sposoby komunikacji dostosowane do rodzaju niepełnosprawności itp.) 8 POMOC PUBLICZNA 1. Szkolenia, doradztwo oraz wsparcie w zakresie tworzenia/prowadzenia strony www świadczone w ramach Projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego są w pełni nieodpłatnie. Projekt objęty jest regułami pomocy de minimis, co oznacza, iż wyżej wymienione wsparcie przekazane podmiotom sektora ekonomii społecznej prowadzącym działalność gospodarczą nie wymaga własnego wkładu gotówkowego. 2. Podmioty ekonomii społecznej uczestniczące w Projekcie otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis (wielkość otrzymanej pomocy de minimis równać się będzie kosztom udziału w poszczególnych formach wsparcia). 6 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych lub braku środków finansowych przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą. 4. W przypadku o którym mowa w pkt 3, PES nie przysługuje żadne roszczenie wobec Lidera. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Lidera Projektu. 5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy i wytyczne Instytucji Pośredniczącej. 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ZAŁĄCZNIKI: ZADANIE SZKOŁA LIDERÓW I PROMOCJI EKONOMII SPOŁECZNEJ 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (szkolenia) wraz z załącznikami; 2. ZAŁĄCZNIK NR 2 UMOWA SZKOLENIOWA; 3. ZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ ZGŁOSZENIA IOSES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z załącznikami; ZADANIE AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 4. ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ (szkolenia) wraz z załącznikami; 5. ZAŁĄCZNIK NR 5 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS; 6. ZAŁĄCZNIK NR 6 UMOWA SZKOLENIOWA; 7. ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ (doradztwo) wraz z załącznikami; 8. ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA DORADCZEGO; 9. ZAŁĄCZNIK NR 9 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES DO AKADEMII EKONOMII SPOŁECZNEJ (utworzenie i prowadzenie strony internetowej); 10. ZAŁĄCZNIK NR 10 UMOWA O UTWORZENIE I PROWADZENIE STRONY INTERNETOWEJ.

7 7

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim. realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość Centrum Edukacji Sp. z o. o. Płock, luty 2009r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Dobry zawód Dobra przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II Strona 0 Regulamin rekrutacji uczestników/czek i uczestnictwa w projekcie pn. Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Certyfikat doradcy ds. funduszy unijnych szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy Informacje ogólne 1. Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany jest w ramach Priorytetu VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu. str. 5

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu. str. 5 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Postanowienia ogólne 1 Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne S t r o n a 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ. Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ. Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14 realizowanym w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe Regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pn.: Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Creative Poland

Regulamin Projektu Creative Poland www.creativepoland.eu contact@creativepoland.eu Regulamin Projektu Creative Poland 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Creative Poland realizowany jest przez: - Towarzystwo Amicus, - Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne REGULAMIN Uczestnictwa w cyklu szkoleń AKADEMIA WSPÓŁPRACY JST NGO s. 1. Informacje ogólne 1. Akademia Współpracy JST-NGO s realizowana jest w ramach projektu Współpraca to podstawa! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ramach projektu WiP-Współpraca i partycypacja NGO przestrzeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ Dobre re-akcje

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ Dobre re-akcje REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ Dobre re-akcje 1 Informacje o programie 1. Program realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. Rewitalizacja społeczna Działania

Bardziej szczegółowo

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w doradztwie biznesowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Doskonalenie mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Libiąż Projekt nr POKL.05.04.02-00-F45/13 Informacje ogólne 1 1. Regulamin dotyczy projektu Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowany jest przez Wnioskodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zespół żłobków Jacek i Agatka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: pt. Zespół żłobków Jacek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego.

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. Załącznik nr 3 REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU INFORMACYJNEGO

REGULAMIN PUNKTU INFORMACYJNEGO Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN PNT INFORMCYJNEGO w ramach projektu Nr WN-POL.07.02.02-24-007/12

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 Tel./fax: 649-18-03 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Czas na pracę Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014

Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Regulamin rekrutacji do projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2014 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo