Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie Ekonomii Społecznej 1 Słownik pojęć 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pod nazwą PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe. 2. Realizator Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. 3. Regulamin dokument zawierający informacje o Projekcie oraz warunki udziału w Projekcie. 4. Biuro Projektu siedziba Realizatora ul. Więckowskiego 33/107; Łódź. 5. Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w procesie rekrutacji, zgodnie z Regulaminem Projektu. 6. Podmiot Ekonomii Społecznej [PES] podmiot działający w następującej formie organizacyjnej: fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia socjalna, zakład aktywności zawodowej, Centrum Integracji Społecznej. 7. Osoba pracująca w PES osoba, którą w chwili przystąpienia do Projektu łączy z PES umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa stażowa bądź porozumienie wolontariackie. 8. Obszar realizacji Projektu województwo łódzkie. 2 Informacje o Projekcie 1. Projekt PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe [nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL /12-0] realizowany jest przez Fundację Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Więckowskiego 33/107 w partnerstwie z Deutscher Fundraising Verband. 2. Okres realizacji Projektu od r. do r. 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego str. 1

2 Funduszu Społecznego. 4. Celem Projektu jest wzmocnienie kompetencji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej [OWES] poprzez działania w latach ; poszukiwanie, adaptację i testowanie instrumentów finansowania jego działalności, które są skuteczne na gruncie niemieckim, a w efekcie rozwój narzędzi ekonomizacji PES z terenu woj. łódzkiego. 5. Informacje na temat Projektu zamieszczone są na stronie internetowej 6. Wsparcie PES w ramach Projektu obejmuje cztery szkolenia testujące z zakresu fundraisingu i ekonomizacji. 7. Regulamin określa zasady realizacji Projektu, w szczególności: 7.1 procedurę rekrutacji na szkolenia otwarte i specjalistyczne; 7.2 prawa i obowiązki Uczestnika Projektu; 3 Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 2. Uczestnik Projektu ma obowiązek zapoznania się z całością tekstu niniejszego Regulaminu oraz respektowania jego zasad. 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania i dostarczenia pełnej dokumentacji projektowej. 4. Projekt przewiduje udzielanie pomocy de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i/lub działalność odpłatną pożytku publicznego. 5. Realizator w ramach szkoleń zapewnia materiały dydaktyczne, pendriv y oraz książkę Strateg. Bądź takim liderem jakiego potrzebuje Twoja firma C.A. Montgomery. 6. Uczestnik szkoleń ma zapewnione przerwy kawowe oraz obiad. 7. Uczestnicy spoza Łodzi mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży oraz zapewnienie noclegu. 8. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin. 9. Uczestnik jest zobowiązany do udziału w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych w ramach Projektu w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu. str. 2

3 10. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101 poz. 926 wraz z pózn. zmianami uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do informowania na temat działań Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich oraz bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie swojego wizerunku przez Instytut Spraw Obywatelskich do celów promocyjnych, informacyjnych, popularyzujących działania INSPRO oraz monitoringu i ewaluacji, na wszystkich polach eksploatacji. 11. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej obecności na listach obecności. 12. Warunkiem ukończenia szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia udziału w nim oraz książki jest 100% frekwencja. 13. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić tylko w sytuacjach niezależnych od Uczestnika Projektu, których nie udało się przewidzieć w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych wynikających z: ważnych (losowych) przyczyn, przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia przewidzianego w Projekcie. W takiej sytuacji, Uczestnik jest zobowiązany zapewnić zastępstwo swojej osoby. 14. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Kierując się jednak dotychczasowymi doświadczeniami w organizacji tego typu wydarzeń oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych, w przypadku nieoczekiwanej rezygnacji ze szkolenia bez zapewnienia zastępstwa [na 5 dni przed szkoleniem], bądź niedostarczenia wszelkiej wymaganej dokumentacji została podjęta decyzja o wprowadzeniu opłaty umownej w wysokości pokrywającej koszty rezerwacji miejsca. Opłata umowna w takim przypadku zostaje zwrócona do Instytucji Pośredniczącej 2-go stopnia, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i w żaden sposób nie stanowi zysku INSPRO. 15. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Realizatora o swojej decyzji. 16. Realizator zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji szkoleń. 17. Osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniu "Przekuj DOBRE POMYSŁY na DOBRY BIZNES. Ekonomizacja NGO krok po kroku zobowiązana jest do zapoznania się z publikacją Ekonomizacja str. 3

4 organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność. J.J. Wygnańskiego [dostępna: Przed rozpoczęciem szkolenia odbędzie się test wiedzy dotyczący zagadnień z tej publikacji. 18. Osobą do kontaktu ze strony Realizatora jest Ilona Pietrzak tel ; 42/ Procedura rekrutacji na szkolenia otwarte oraz specjalistyczne 1. Rekrutacja na szkolenia rozpoczyna się na min. 2 tygodnie przed jego realizacją. 2. Realizator zorganizuje 4 szkolenia dwudniowe [4 szkolenia x 2 dni x 8 godz.]. 3. Szkolenia odbędą się w Łodzi. O dokładnym miejscu zostaną powiadomieni zakwalifikowani uczestnicy. 4. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z woj. łódzkiego. 5. Po zapoznaniu się z Regulaminem, wypełniony formularz zgłoszenia na szkolenie należy przesłać na adres faxem na nr tel , bądź złożyć w Biurze Projektu. 6. Złożenie pełnej dokumentacji udziału w Projekcie możliwe jest poprzez: 6.1 Złożenie dokumentów w Biurze Projektu; 6.2 Przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu z dopiskiem Rekrutacja do PWP OWES INSPRO rozwiązania ponadnarodowe ; 6.3 Przesłania skanów dokumentów na adres: 7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 8. Informacje o prowadzonej rekrutacji na szkolenia, szczegółowych terminach i programach dostępne będą na stronie internetowej 9. Realizator zastrzega sobie prawo do przedłużania / skracania okresu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do czasu wyłonienia ostatecznej grupy uczestników szkolenia. 10. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie: 10.1 spełnienie wszystkich wymogów formalnych; 10.2 złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. str. 4

5 Regulamin Projektu; Formularz zgłoszeniowy na szkolenie; Formularz zgłoszeniowy instytucji; Deklaracja udziału w Projekcie instytucji; Formularz zgłoszeniowy pracownika; Deklaracja udziału w Projekcie pracownika; Oświadczenie; Sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat; Oświadczenia de minimis. 11. Realizator Projektu poinformuje mailowo i telefonicznie osoby, które zakwalifikują się do udziału w Projekcie. 12. Uczestnicy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia otrzymają harmonogram godzinowy szkolenia. 10 Postanowienia końcowe 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Uczestnik Projektu potwierdza pisemnie zapoznanie się z Regulaminem. 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Realizatora Fundację Instytut Spraw Obywatelskich, po ustaleniach z drugą stroną. 5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Realizatora Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich. 6. Regulamin obowiązuje od dnia r. Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5

6 (nr i seria dokumentu tożsamości) zapoznałem/-am się z niniejszym Regulaminem, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.. Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu str. 6

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Silni i samorządni - wielkopolski Związek Organizacji Pozarządowych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktualizacja z dnia 31.07.2014r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie nr POKL.05.04.02-00-C92/11 pt. Skutecznie i profesjonalnie - standardy formalno - organizacyjne mazowieckich NGOs 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo