KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED"

Transkrypt

1 KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011

2 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja Katowice Telefon: (0-32) Fax: (0-32) Internet:

3 S P I S T R E Ś C I MODUŁ 35 KS-RIS 1. Wprowadzenie Konfiguracja Funkcje Rejestracja Rejestracja skierowań na badania diagnostyczne Wysyłanie zleceń na badania diagnostyczne do systemu PACS Lekarz Dodawanie opisu do badania diagnostycznego Dodatki Opcje Opcje iii

4 N O T A T K I iv

5 KS-SOMED MODUŁ35 KS-RIS

6 MODUŁ 35 KS-RIS Moduł RIS można zamówić, gdy Użytkownik wykupił licencję systemu KS-SOMED w pakiecie B i przynajmniej dla jednego ze stanowisk medycznych. Do korzystania w pełni z modułu RIS, konieczne jest zapewnienie komunikacji pomiędzy systemem KS-SOMED, a systemem obsługi pracowni radiologicznej PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Dla protokołu HL7 wymagane jest, aby podczas aktualizacji struktury bazy danych w systemie KS-SOMED, został ustawiony profil HL7. Protokół HL7 umożliwia komunikację pomiędzy aplikacjami medycznymi KAMSOFT, jak również wymianę danych z systemami innych producentów. Pozwala m.in. na przesyłanie zleceń (badań) pomiędzy zdalnymi jednostkami, wymianę informacji o pacjentach, lekarzach, jednostkach itd. System PACS służy do archiwizowania oraz dystrybucji zdjęć. 1. Wprowadzenie Moduł RIS pozwala na skomputeryzowanie pracowni radiologicznej. Główną funkcjonalnością modułu jest: rezerwowanie zleceń na badania diagnostyczne, wprowadzonych bezpośrednio w module RIS, przeglądanie oraz rezerwowanie skierowań na badania diagnostyczne, wystawionych w modułach systemu KS-SOMED: Gabinet oraz Zlecenia. wysyłanie zleceń na badania diagnostyczne do systemu obsługi pracowni radiologicznej PACS z wykorzystaniem protokołu HL7, wprowadzanie opisu do wykonanych badań diagnostycznych przez lekarza radiologa, a następnie automatyczne przesyłanie opisu badań do systemu obsługi pracowni radiologicznej PACS z wykorzystaniem protokołu HL7, nagrywanie opisu badań na płytę. oknie Przeglądanie listy poradni/ oddziałów podmiotów gospodarczych po zaznaczeniu odpowiedniego rekordu poradni i użyciu przycisku F4 Popraw. Rys. 1. Okno: Karta poradni. 2. Powiązanie poradni diagnostyki obrazowej z gabinetami badań radiologicznych. W module KS-RIS zlecenia można rejestrować zarówno na gabinety jak i na pracowników. Z tego względu utworzone poradnie diagnostyki obrazowej, należy powiązać z odpowiednimi gabinetami badań radiologicznych. Ustawienia tego można dokonać w module Kartoteki, po wybraniu z menu głównego Organizacja wewnętrzna funkcji Poradnie/ Oddziały, a następnie w oknie Przeglądanie listy poradni/ oddziałów podmiotów gospodarczych po zaznaczeniu odpowiedniego rekordu poradni i użyciu przycisku F6 Gabin.. 2. Konfiguracja Przed przystąpieniem do pracy z modułem RIS, należy skonfigurować połączenie systemu KS-SOMED z systemem PACS z wykorzystaniem protokołu HL7 oraz dokonać poniższych ustawień, w tym dodatkowych ustawień parametrów dostępnych w Opcjach modułu RIS. 1. Ustawienia na karcie poradni diagnostyki obrazowej. Moduł KS-RIS obsługuje tylko poradnie diagnostyki obrazowej. Z tego względu w odpowiedniej Karcie poradni na zakładce Kody resortowe w polu VIII część kodu, należy ustawić odpowiedni kod resortowy: 7200, 7201, 7220, 7221, 7230, 7231, 7240, 7241, 7250, 7251, 7270 lub Ustawienia tego można dokonać w module Kartoteki, po wybraniu z menu głównego Organizacja wewnętrzna funkcji Poradnie/ Oddziały, a następnie w Rys. 2. Okno: Ustalanie gabinetów dostępnych dla poradni. Do gabinetów badań radiologicznych można przypisać pracowników. Aby pracownik, dla którego został przypisany domyślny gabinet badań radiologicznych, był widoczny w rejestracji modułu RIS, wymagane jest, aby gabinet ten był powiązany z właściwą poradnią diagnostyki obrazowej. 2

7 MODUŁ 35 KS-RIS Ustawienia tego można dokonać w module Kartoteki, po wybraniu z menu głównego Organizacja wewnętrzna funkcji Gabinety, a następnie w oknie Przeglądanie listy gabinetów po zaznaczeniu odpowiedniego rekordu gabinetu i użyciu przycisku F6 Prac.. Rys. 5. Okno: Karta usługi zakładka Znaczniki - obsługa. Rys. 3. Okno: Ustalanie pracowników gabinetów. W Karcie gabinetu w polu RIS - nazwa urządzenia, można wprowadzić nazwę urządzenia, na którym wykonywane jest badanie. na zakładce Kody w polu Kod świadczenia wersja 2, należy ustawić kod 19.9 DIAGNOSTYKA OBRAZOWA I NIEOBRAZOWA NA RZECZ PA- CJENTA AMBULATORYJNEGO. A następnie w polu Podtyp świad. (dla kodu 19.9), należy ustawić odpowiedni podtyp. Rys. 6. Okno: Karta usługi zakładka Kody. Rys. 4. Okno: Karta gabinetu. Aby w oknie Rejestracja skierowań widoczni byli również pracownicy, którzy nie są powiązani z gabinetami badań radiologicznych w Opcjach modułu RIS na zakładce Rejestracja, należy ustalić właściwą grupę pracowników. 3. Ustawienia na karcie usługi (badania diagnostycznego). Moduł KS-RIS obsługuje tylko usługi (badania) diagnostyczne. Z tego względu w Karcie usługi : na zakładce Znaczniki obsługa w polu Typ usługi, należy ustawić pozycję Diagnostyka obrazowa (HL7). Wyżej przedstawione ustawienia można dokonać w module Kartoteki, wybierając z menu głównego Usługi funkcję Usługi, a następnie w oknie Przeglądanie listy usług po zaznaczeniu odpowiedniego rekordu usługi i użyciu przycisku F4 Popraw. Jeżeli najpierw zostanie ustawiony kod świadczenia 19.9 oraz w Opcjach modułu Zlecenia na zakładkach OW NFZ i Widoczność elementów w polu Wersja słownika kodów świadczeń została ustawiona pozycja Wersja 2, wówczas system zaproponuje automatyczne ustawienie pozycji Diagnostyka obrazowa (HL7) w polu Typ usługi na zakładce Znaczniki - obsługa. 3

8 2. Konfiguracja Rys. 7. Okno: Komunikat. 4. Ustawienia na karcie pracownika. Moduł KS-RIS pracuje w dwóch trybach: rejestracja badań oraz opisywanie badań. Z tego względu na Karcie pracownika na zakładce Hasła/ Identyfikatory w polu Rodzaj pracownika, należy ustawić właściwą pozycję: Dla pracownika opisującego badania diagnostyczne, należy ustawić pozycję Pracownik medyczny/ operator. Dla pracownika rejestrującego badania diagnostyczne, można ustawić każdą inną pozycję. Rys. 9. Okno: Opcje modułu RIS zakładka Ogólne. Podpięcie kodu kreskowego do badania diagnostycznego można wykonać według dwóch sposobów: I sposób: Polega na wydrukowaniu kodu kreskowego przy użyciu funkcji Wydruk kodów kreskowych z numerami skierowań, dostępnej w menu głównym Dodatki. W wyświetlonym oknie Wydruk kodów dla badań diagnostycznych widoczny jest pierwszy, przewidywany do wydruku (wygenerowania) kod kreskowy. W oknie tym: w polu Domyślny wzorzec wydruku należy ustawić domyślny wzorzec wydruku, w polu Ilość kodów należy ustawić ilość kodów, która ma być wydrukowana, użyć przycisku Wydruk. Rys. 8. Okno: Karta pracownika. 5. Ustawienia w Opcjach modułu RIS. 1. Ustawienie obsługi kodów kreskowych dla badań diagnostycznych. Do badań diagnostycznych rejestrowanych w modułach Zlecenia, Terminarz, RIS można podpiąć kod kreskowy. W tym celu w Opcjach modułu RIS na zakładce Ogólne, należy włączyć opcję Obsługa kodów kreskowych dla badań diagnostycznych. Rys. 10. Okno: Wydruk kodów dla badań diagnostycznych. Wykonanie czynności spowoduje wydruk kodów kreskowych w ustalonej ilości. Podczas rejestracji badania diagnostycznego na Karcie rezerwacyjnej usługi można podpiąć do zlecenia wydrukowany kod kreskowy. W tym celu na zakładce Informacje dodatkowe w sekcji Radiologia dostępne będzie pole Numer badania, do którego można wczytać kod czytnikiem. II sposób: Polega na tym, że podczas rejestracji badania diagnostycznego na Karcie rezerwacyjnej usługi na zakładce Informacje dodatkowe w sekcji Radiologia w dostęnym polu Numer badania można ręcznie wprowadzić kod kreskowy lub nadać pierwszy przewidywany kod kreskowy, wygenerowany przy użyciu funkcji Wydruk kodów kreskowych z numerami skierowań. 4

9 MODUŁ 35 KS-RIS Aby wprowadzić ręcznie kod kreskowy, należy użyć ikony, wówczas w aktywnym polu Numer badania można wprowadzić kod. Aby automatycznie podpiąć pierwszy, przewidywany kod kreskowy, należy użyć ikony, wówczas wygenerowany kod automatycznie zostanie umieszczony w polu Numer badania. W tym przypadku po zamknięciu Karty rezerwacyjnej usługi nastąpi wydruk kodu kreskowego. 2. Ustawienie sposobu wyboru formularza do opisu badań diagnostycznych. Opis wykonanych badań diagnostycznych umieszczany jest na formularzach. Są dwa sposoby wyboru formularza do opisu badania: I sposób. W Opcjach modułu RIS na zakładce Ogólne w polu Domyślna usługa dla opisu badań, należy ustawić domyślną, wspólną usługę dla opisu wszystkich badań, dla której zostały zdefiniowane właściwe formularze. Rys. 12. Okno: Opcje modułu RIS zakładka Lekarz. Sposób ten jest nadrzędny do opisanego powyżej sposobu I. Oznacza to, że opisie badania w oknie Wybieranie wzorca formularza usługi zostaną wyświetlone formularze, które zostały zdefiniowane dla usługi na podstawie której wykonywane jest badanie. Podczas dodawania nowego wzorca formularza na karcie wzorca można określić rodzaj formularza. Dostępne są możliwości: niezdefiniowany; skierowanie lub opis badania RIS. Dzięki temu przy opisie badania w oknie Wybieranie wzorca formularza usługi zostaną wyświetlone tylko te formularze, które dotyczą opisu badań. Rys. 11. Okno: Opcje modułu RIS zakładka Ogólne. Spowoduje to, że przy opisie badania diagnostycznego zostanie wyświetlone okno Wybieranie wzorca formularza usługi, w którym będzie możliwość wybrania właściwego formularza. II sposób. W Opcjach modułu RIS na zakładce Lekarz, należy włączyć opcję Korzystaj z formularzy na podstawie usługi wykonanej. Rys. 13. Okno: Karta wzorca formularza. Podczas projektowania do wzorca formularza można dodać następujące stałe dotyczące badań diagnostycznych, wykonanych w module RIS: Numer badania diagnostycznego (RIS). Nazwa długa wykonanej usługi (RIS). Nazwa badania diagnostycznego do formularza pobierana jest z Karty usługi z pola Nazwa długa. Pole to w karcie znajduje się na zakładce Koszty/Finanse. Nazwa urządzenia (RIS). Nazwa urządzenia, na którym wykonywane jest badanie do formularza pobierana jest z Karty gabinetu z pola RIS nazwa urządzenia. 5

10 3. Funkcje PESEL pracownika wykonującego (RIS). Imię i nazwisko pracownika wykonującego (RIS). Numer telefonu pracownika kierującego (RIS). Imię i nazwisko pracownika kierującego (RIS). Poradnia kierująca (RIS). Podmiot kierujący (RIS). Data i godzina wykonania badania (RIS). Imię i nazwisko pracownika opisującego (RIS). Pracownik opisujący ścieżka do pliku graficznego (RIS). 3. Funkcje Jeżeli w systemie KS-SOMED została utworzona tylko jedna poradnia diagnostyki obrazowej, wówczas bezpośrednio po wejściu do modułu RIS, zostanie od razu wyświetlone okno Rejestracja skierowań dla tej poradni. Okno Rejestracja skierowań zostanie również od razu wyświetlone, gdy w Opcjach modułu RIS w zakładce Ogólne w polu Grupa poradni diagnostycznych, została ustawiona właściwa grupa poradni diagnostycznych. Jeżeli w systemie zostało utworzonych kilka poradni diagnostyki obrazowej, wówczas po uruchomieniu modułu RIS, zostanie wyświetlone okno Wybieranie poradni diagnostycznej, w którym należy wskazać odpowiednią poradnię i zatwierdzić przyciskiem OK. W tym przypadku wybór poradni, można również dokonać wybierając z menu głównego Funkcje funkcję Poradnie. Rys. 14. Okno: Wybieranie poradni diagnostycznje. Wybór poradni diagnostyki obrazowej uaktywnia pozostałe menu główne systemu RIS. 4. Rejestracja Z menu głównego Rejestracja wywoływane jest okno Rejestracja skierowań, w którym pracownik ma możliwość rezerwacji zleceń na badania diagnostyczne w terminarzach gabinetów badań radiologicznych oraz pracowników, a następnie wysyłanie zarezerwowanych zleceń do systemu obsługi pracowni radiologicznej PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Rys. 15. Okno: Rejestracja skierowań. Okno Rejestracja skierowań zbudowane jest z trzech paneli: 1. W panelu I znajdują się zakładki: Zakładka Informacje na zakładce automatycznie rejestrowane są następujące dane: Liczba skierowań do zarezerwowania jest to ilość skierowań na badania, wystawionych w module Gabinet w oknie Wizyty na zakładce Wyniki badań (stara wersja Wizyty) oraz w oknie Wizyta na zakładce Skierowania/wyniki badań (nowa wersja Wizyty). Lista tych skierowań znajduje się na zakładce Skierowania. Liczba wysłanych zleceń jest to ilość zleceń na badania, wysłanych do systemu obsługi pracowni radiologicznej PACS. Lista tych badań znajduje się na zakładce Badania wysłane. Liczba zleceń na liście roboczej jest to ilość zleceń na badania, gotowych do wysłania do systemu obsługi pracowni radiologicznej PACS. Lista tych zleceń znajduje się na zakładce Lista robocza. Liczba badań nieopisanych jest to ilość badań, które nie zostały jeszcze opisane lub są w trakcie opisywania przez lekarza radiologa. Lista tych badań znajduje się w menu głównym Lekarz. Na zakładce znajduje się dodatkowo panel Informacje dotyczące zlecenia, w którym po podświetleniu zlecenia w wybranym terminarzu, zostają wyświetlone szczegóły tego zlecenia np. imię i nazwisko pacjenta, PESEL, adres zamieszkania, nr kartoteki, nazwa usługi, data rozpoczęcia i zakończenia wizyty, deklaracje pacjenta itd. Zakładka Skierowania na zakładce wyświetlone są skierowania na badania diagnostyczne, które zostały wystawione w module Gabinet w oknie Wizyty na zakładce Wyniki badań (stara wersja Wizyty) oraz w oknie Wizyta na zakładce Skierowania/ wyniki badań (nowa wersja Wizyty). Skierowania te muszą mieć kierunek: wewnętrzne, lub z zewnątrz. 6

11 MODUŁ 35 KS-RIS Listę skierowań można ograniczyć do: Pole Pacjent. Pole Poradnia. Pole Gabinet. Pole Pracownik. Na zakładce dostępne są przyciski: Przycisk F3 Uwagi/skier. - przycisk jest aktywny, gdy podczas rejestracji skierowania zostały wprowadzone uwagi lub załączniki. Użycie przycisku spowoduje wyświetlenie okna Uwagi do skierowania. 2. W panelu II znajdują się terminarze pracy gabinetów badań radiologicznych oraz pracowników. 3. W panelu III znajdują się zakładki: Zakładka Gabinety na zakładce wyświetlone są gabinety, które zostały przypisane do poradni diagnostyki obrazowej (w kolumnie pierwszej rekordów gabinetów domyślnie ustawiony jest znacznik zaznaczania). Włączenie znacznika przy rekordzie danego gabinetu, spowoduje, że terminarz pracy tego gabinetu będzie widoczny w panelu terminarza. Zakładka Pracownicy na zakładce wyświetlani są pracownicy, którzy zostali powiązani z gabinetami badań radiologicznych. Aby terminarz pracy danego pracownika był widoczny w panelu terminarzy, należy w pierwszej kolumnie rekordu pracownika ustawić znacznik zaznaczania. Powiązanie pracowników z gabinetami badań radiologicznych, opisano w rozdziale 2 Konfiguracja. Dodatkowo na zakładkach Gabinety oraz Pracownicy znajdują się przyciski: Rys. 16. Okno: Uwagi do skierowania. Przycisk Kolumny umożliwia ustalić na tej zakładce, które i w jakiej kolejności mają być ustawione kolumny z danymi, dotyczącymi zleceń. Zakładka Status opisu badania na zakładce wyświetlana jest lista badań diagnostycznych dla konkretnego pacjenta. Aby ją uzyskać, należy uzupełnić pole Pacjent. Listę badań można ograniczyć do przedziału czasowego, w którym badania zostały wykonane (pola Data wyk. bad. od... do ). Na zakładce wyświetlane są badania o następującym statusie: badania nieopisane, badania w trakcie opisywania, badania opisane. Zakładka Badania wysłane na zakładce wyświetlane są badania diagnostyczne pacjentów, które zostały już wysłane do systemu obsługi radiologicznej PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Dwukrotne kliknięcie w rekord badania spowoduje, że system automatycznie wskaże w terminarzu wizytę związaną z tym badaniem. Zakładka Badania niewysłane na zakładce wyświetlane są badania diagnostyczne pacjentów, które nie zostały jeszcze wysłane do systemu obsługi radiologicznej PACS z wykorzystaniem protokołu HL7. Podobnie jak przy badaniach wysłanych, dwukrotne kliknięcie w rekord badania spowoduje, że system automatycznie wskaże w terminarzu wizytę związaną z tym badaniem. użycie tego przycisku spowoduje, że automatycznie zostaną zapamiętane ustawione terminarze gabinetów oraz pracowników, użycie tego przycisku spowoduje, że na danej zakładce w pierwszych kolumnach rekordów wszystkich gabinetów oraz pracowników, automatycznie zostaną ustawione znaczniki i w panelu terminarzy zostaną wyświetlone terminarze pracy tych gabinetów oraz pracowników, użycie tego przycisku spowoduje, że po podświetleniu danego rekordu gabinetu lub pracownika, automatycznie zostanie ustawiony znacznik w pierwszej kolumnie tego rekordu i w panelu terminarzy zostanie wyświetlony terminarz pracy tego gabinetu lub pracownika, użycie tego przycisku spowoduje, że na danej zakładce w pierwszych kolumnach rekordów wszystkich gabinetów lub pracowników, automatycznie zostaną ustawione znaczniki i w panelu terminarzy zostaną wyświetlone odpowiednio tylko terminarze pracy gabinetów lub tylko terminarze pracy pracowników, użycie tego przycisku spowoduje, że po podświetleniu danego rekordu gabinetu lub pracownika, w panelu terminarzy, zostanie wyświetlony tylko terminarz pracy tego gabinetu lub pracownika. 7

12 4. Rejestracja Zakładka Lista robocza na zakładce wyświetlone są zlecenia na badania diagnostyczne, które zostaną wysłane do systemu obsługi radiologicznej PACS. W panelu znajdują się następujące ikony: Aby przyjąć opłatę za pojedyńcze zlecenie w panelu terminarzy należy wskazać odpowiednie zlecenie i użyć przycisku Opłaty. Spowoduje on wświetlenie okna Pobieranie opłaty, w którym automatycznie widoczna jest kwota do zapłaty za dane zlecenie. umożliwia dodanie zlecenia na badanie diagnostyczne (F2). Zostaje wyświetlona Karta rezerwacyjna usługi, umożliwia poprawę zlecenia na badanie diagnostyczne, umożliwia wysłanie zaznaczonych zleceń do systemu obsługi radiologicznej PACS (Shift+Ctrl+W). W dolnej części okna Rejestracja skierowań znajdują się przyciski: Przycisk Terminarz użycie przycisku wyświetla okno główne modułu Terminarz. Przycisk Opłaty użycie przycisku umożliwia z poziomu modułu RIS przyjęcie opłaty oraz wystawienie dokumentu finansowego np. faktury VAT za jedno zlecenie, wskazane w panelu terminarzy. Możliwe jest przyjęcie opłaty (fakturowanie) za: zlecenie, które zostało przyjęte dla pacjenta na dzień dzisiejszy, zlecenie, które zostało zarezerwowane dla pacjenta na dzień dzisiejszy, zlecenie, którego rezerwacja została wpisana w dniu dzisiejszym, ale rezerwacja zlecenia dla pacjenta dotyczy dnia następnego, zlecenie, które zostało wykonane pacjentowi w dniu dzisiejszym. Rys. 18. Okno: Pobieranie opłaty. W sytuacji, gdy z poziomu modułu RIS za dane zlecenie został wystawiony najpierw dokument finansowy np. faktura VAT, wówczas po ponownym wejściu do okna Pobieranie opłaty nie jest możliwe przyjęcie opłaty za zlecenie. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: Z poziomu modułu RIS nie jest możliwe przyjmowanie opłat za zlecenia (fakturowanie), które posiadają datę z przeszłości. Rys. 19. Okno: Komunikat. Rys. 17. Okno: Komunikat. Aby wystawić dokument finasowy w oknie Pobieranie opłaty, należy posłużyć się przyciskiem F5 Fakturuj. Wówczas zostanie wyświetlone okno Dokument finansowy pierwotny - tworzenie. Jeżeli dokument finansowy jest wystawiany za zlecenie, których rezerwacja została wpisana w dniu dzisiejszym, ale rezerwacja zlecenia dotyczy dnia następnego, wówczas zostanie wystawiony dokument zaliczkowy. 8

13 MODUŁ 35 KS-RIS Opcja Opłać wskazane zlecenie - opcja działa w taki sam sposób jak opisany powyżej przycisk Opłaty. Umożliwia przyjęcie opłaty oraz wystawienie dokumentu finansowego np. faktury VAT za jedno wskazane zlecenie. Szczegółowy sposób przyjęcia opłaty oraz wystawiania dokumentów finansowych, został opisany w instrukcji do modułu Kasa. Przycisk F11 Legenda umożliwia wyświetlenie legendy opisującej oznaczenia statusów badań widocznych w terminarzach. Rys. 20. Okno: Okno: Dokument finansowy pierwotny tworzenie. Po prawej stronie przycisku Opłaty znajduje się przycisk. Jego użycie wyświetla dodatkowe opcje związane z pobieraniem opłat oraz fakturowanie wszystkich zleceń danej kategorii. Opcja Opłać wszyskie zlecenia - umożliwia pobranie łącznej opłaty od tego samego pacjenta za wszystkie zlecenia, które zostały zarezerwowane na dzień dzisiejszy oraz za wszystkie zlecenia zamknięte, które zostały wykonane w dniu dzisiejszym. W pierwszej kolejności w panelu terminarzy, należy wskazać jedno zlecenie danego pacjenta. W wyświetlonym oknie Pobieranie opłaty, automatycznie widoczna jest kwota do zapłaty za wszystkie zlecenia tych kategorii. Opcja Opłać tylko wykonane zlecenia umożliwia pobranie łącznej opłaty od tego samego pacjenta za wszystkie zlecenia zamknięte, które zostały wykonane w dniu dzisiejszym. W pierwszej kolejności w panelu terminarzy, należy wskazać jedno zlecenie danego pacjenta. W wyświetlonym oknie Pobieranie opłaty, automatycznie widoczna jest kwota do zapłaty za wszystkie zlecenia, które zostały wykonane w dniu dzisiejszym danemu pacjentowi. Użycie w oknie Pobieranie opłaty przycisku F5 Fakturuj umożliwia wystawienie jednego dokumentu finansowego np. fakturę VAT za wszystkie zlecenia. Opcja Opłać tylko zarezerwowane zlecenia umożliwia pobranie łącznej opłaty od tego samego pacjenta za zlecenia, które zostały zarezerwowane na dzien dzisiejszy. W pierwszej kolejności w panelu terminarzy należy wskazać jedno zlecenie danego pacjenta. W wyświetlonym oknie Pobieranie opłaty, automatycznie widoczna jest kwota do zapłaty za wszystkie zlecenia, które zostały zarezerwowane na dzień dzisiejszy danemu pacjentowi. Użycie w oknie Pobieranie opłaty przycisku F5 Fakturuj umożliwia wystawienie jednego dokumentu finansowego np. fakturę VAT za wszystkie zlecenia. Rys. 21. Okno: Legenda Rejestracja skierowań na badania diagnostyczne Moduł RIS umożliwia wysyłanie zleceń na badania diagnostyczne do systemu obsługi radiologicznej PACS na podstawie skierowań, które zostały: Zarezerwowane w modułach: Zlecenia, Terminarz oraz RIS. Skierowania muszą mieć kierunek: wewnętrzne lub z zewnątrz. Zarejestrowane w module Gabinet w oknie Wizyty (stara wersja Wizyty) na zakładce Wyniki badań lub w oknie Wizyta (nowa wersja Wizyty) na zakładce: Skierowania/ wyniki badań. Skierowania muszą mieć kierunek: wewnętrzne lub z zewnątrz. 9

14 4. Rejestracja Przyjęte w module Zlecenia przy użyciu funkcji Przyjęcie. Skierowania muszą mieć kierunek: przyjęcie wewnętrzne, przyjęcie z zewnątrz, 1. Rezerwacja skierowań w modułach: Terminarz, Zlecenia oraz RIS. Rezerwacja skierowania z kierunkiem z zewnątrz w module Zlecenia przy użyciu funkcji Rezerwacja. W tym przypadku rezerwacja zlecenia automatycznie jest widoczna w terminarzu modułu RIS. Jeżeli w Opcjach modułu RIS na zakładce Ogólne została włączona opcja Obsługa kodów kreskowych dla badań diagnostycznych, wówczas podczas rejestracji do zlecenia można podpiąć kod kreskowy. Sposób podpinania kodów kreskowych do skierowań został opisany w rozdziale 2 Konfiguracja. Rys. 23. Okno: Karta rezerwacyjna uslugi. Rejestracja skierowania z kierunkiem z zewnątrz bezpośrednio w module RIS, przy użyciu funkcji Umów zlecenie (Ctrl+Z), dostępnej w menu podręcznym. Jeżeli w Opcjach modułu RIS na zakładce Ogólne została włączona opcja Obsługa kodów kreskowych dla badań diagnostycznych, wówczas podczas rejestracji do zlecenia można podpiąć kod kreskowy. Sposób podpinania kodów kreskowych do skierowań został opisany w rozdziale 2 Konfiguracja. Rys. 22. Okno: Karta rezerwacyjna usługi. Zlecenie na badanie diagnostyczne można również dodać na zakładce Lista robocza przy użyciu przycisku (F2). Po zatwierdzeniu Karty rezerwacyjnej usługi zlecenie automatycznie zostanie umieszczone we właściwej komórce terminarza oraz na zakładce Lista robocza. Zlecenie jest od razu zaznaczone i gotowe do wysłania. Rezerwacja skierowania z kierunkiem wewnętrzne w module Terminarz, przy użyciu funkcji Umów wizytę (Ctrl+Z), dostępnej w menu podręcznym. W tym przypadku rezerwacja zlecenia automatycznie jest widoczna w terminarzu modułu RIS. Jeżeli w Opcjach modułu RIS na zakładce Ogólne została włączona opcja Obsługa kodów kreskowych dla badań diagnostycznych, wówczas podczas rejestracji do zlecenia można podpiąć kod kreskowy. Sposób podpinania kodów kreskowych do skierowań został opisany w rozdziale 2 Konfiguracja. Rys. 24. Okno: Karta rezerwacyjna usługi. 10

15 MODUŁ 35 KS-RIS 2. Rejestracja skierowania w module Gabinet. Rejestracja skierowania z kierunkiem wewnętrzne w oknie Wizyty (stara wersja Wizyty) na zakładce Wyniki badań, przy użyciu przycisku SF2 Skier.. Rys. 26. Okno: Karta rezerwacyjna usługi. Rys. 25. Okno: Skierowanie. Rezerwacja zlecenia w module RIS. Aby zarezerwować zlecenie na badanie diagnostyczne z menu głównego Rejestracja, należy wywołać okno Rejestracja skierowań. W oknie tym skierowania zarejestrowane w module Gabinet są wyświetlane na zakładce Skierowania. Następnie należy zastosować jedną z metod: podświetlić skierowanie i przeciągnąć myszką do odpowiedniej komórki terminarza, zaznaczyć komórkę w terminarzu i następnie dwukrotnie kliknąć w rekord skierowania, zaznaczyć komórkę w terminarzu i z menu podręcznego użyć funkcji Rezerwacja z listy skierowań (Ctrl+S). We wszystkich trzech sytuacjach zostanie wyświetlone okno Karta rezerwacyjna usługi, w którym można wprowadzić dodatkowe dane, np. do zlecenia można podpiąć kod kreskowy. Po zatwierdzeniu, rezerwacja zlecenia automatycznie zostanie umieszczona we właściwej komórce terminarza. Jeżeli gabinet/pracownik ze skierowania będzie inny od gabinetu/pracownika, do którego chcemy aktualnie wprowadzić rezerwację, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Rys. 27. Okno: Komunikat. Rejestracja skierowania z kierunkiem z zewnątrz w oknie Wizyty (nowa wersja Wizyta) na zakładce Skierowania/wyniki badań, przy użyciu przycisku Sposób podpinania kodów kreskowych do skierowań został opisany w rozdziale 2 Konfiguracja. i z menu podręcznego funkcji Skierowanie na badania. 11

16 4. Rejestracja Rys. 28. Okno: Skierowanie. Rys. 29. Okno: Karta rezerwacyjna usługi. Rezerwacja zlecenia w module RIS. Aby zarezerwować zlecenie na badanie diagnostyczne z menu głównego Rejestracja, należy wywołać okno Rejestracja skierowań. Wystawione w module Gabinet skierowania na badania diagnostyczne, w oknie tym są wyświetlane na zakładce Skierowania. Następnie należy zastosować jedną z metod: podświetlić skierowanie i następnie przeciągnąć myszką do odpowiedniej komórki terminarza danego gabinetu, zaznaczyć komórkę w terminarzu danego gabinetu i następnie dwukrotnie kliknąć w rekord skierowania, zaznaczyć komórkę w terminarzu danego gabinetu i z menu podręcznego użyć funkcji Rezerwacja z listy skierowań (Ctrl+S). Po zatwierdzeniu, rezerwacja zlecenia automatycznie zostanie umieszczona we właściwej komórce terminarza. 3. Rejestracja skierowania z kierunkiem przyjęcie z zewnątrz w module Zlecenia przy użyciu funkcji Przyjęcie. Jeżeli w Opcjach modułu RIS na zakładce Ogólne została włączona opcja Obsługa kodów kreskowych dla badań diagnostycznych, wówczas podczas rejestracji do zlecenia można podpiąć kod kreskowy. Sposób podpinania kodów kreskowych do skierowań został opisany w rozdziale 2 Konfiguracja. We wszystkich trzech sytuacjach zostanie wyświetlona Karta rezerwacyjna usługi, do której można wprowadzić dodatkowe dane np. do zlecenia można podpiąć kod kreskowy. Sposób podpinania kodów kreskowych do skierowań został opisany w rozdziale 2 Konfiguracja. Rys. 30. Okno: Karta przyjęcia usługi. Rezerwacja w module RIS. Aby zarezerwować zlecenie na badanie diagnostyczne z menu głównego Rejestracja, należy wywołać okno Rejestracja skierowań. Następnie należy zaznaczyć właściwą komórkę w terminarzu i z menu podręcznego użyć funkcji Rezerwacja z listy przyjęć 12

17 MODUŁ 35 KS-RIS (Ctrl+H). W wyświetlonym oknie Wybór zleceń do rezerwacji : w pierwszej kolumnie w rekordzie zlecenia, należy ustawić znacznik zaznaczania, należy użyć przycisku F5 Rezerwuj. Włączenie opcji Paczki zleceń spowoduje, że zlecenia dla tego samego pacjenta i na tę samą usługę zostaną zarezerwowane według jednego wzorca. menu podręcznego użyć funkcji Zaznacz/ odznacz zlecenie lub użyć klawisza Insert. W celu zaznaczenia większej liczby zleceń, można wykorzystać z menu podręcznego funkcję Zaznacz i następnie wybrać: Zaznacz wszystkie zlecenia dla gabinetu..., Zaznacz zlecenia w zaznaczonym obszarze. Wykonanie czynności spowoduje, że zaznaczone zlecenia zostaną automatycznie umieszczone na zakładce Lista robocza. W zakładce tej zlecenia będą miały ustawione znaczniki zaznaczania. Aby następnie wysłać zlecenia można zastosować jedną z metod: Rys. 31. Okno: Wybór zleceń do rezerwacji. Wykonanie czynności spowoduje wyświetlenie okna Karta rezerwacyjna usługi z listy, do którego można wprowadzić dodatkowe dane. na zakładce Lista robocza należy użyć przycisku. z menu podręcznego wybrać funkcję Wyślij zaznaczone (Shift+Ctrl+W). Jeżeli będzie wysyłane tylko jedno zlecenie można użyć funkcji Wyślij (Ctrl+W). W obu przypadkach zlecenia zostaną wysłane do systemu obsługi radiologicznej PACS, w komórkach tych zleceń pojawi się zielona strzałka skierowana do góry. Zlecenia te znikną z zakładki Lista robocza. Gdy strzałka w komórce danego zlecenia zmieni kolor na czerwony i będzie skierowana w lewo oznacza to, że w systemie PACS rozpoczęło się wykonywanie badania diagnostycznego. Natomiast gdy badanie zostanie wykonane strzałka ponownie przyjmie kolor zielony, ale będzie skierowana w dół. W przypadku gdy nie jest możliwe automatyczne przesłanie informacji o wykonaniu badania z systemu PACS, a uzyskano wiadomość, że badanie zostało wykonane, wówczas można ręcznie zatwierdzić badanie. W tym celu po zaznaczeniu danego zlecenia w terminarzu danego gabinetu, z menu podręcznego należy użyć funkcji Zatwierdź wykonanie badania. Funkcja ta znajduje się również na zakładce Badania wysłane w menu podręcznym. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem, które należy zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 32. Okno: Karta rezerwacyjna usługi z listy. Po zatwierdzeniu, rezerwacja zlecenia automatycznie zostanie umieszczona we właściwej komórce terminarza Wysyłanie zleceń na badania diagnostyczne do systemu PACS Aby wysłać zarezerwowane zlecenia na badania diagnostyczne do systemu obsługi radiologicznej PACS, w pierwszej kolejności w komórkach odpowiednich zleceń w terminarzu Rys. 33. Okno: Komunikat. Następnie lekarz radiolog może dodać opis do wykonanego badania diagnostycznego. Dodanie opisu do wykonanego badania diagnostycznego zostało opisane w rozdziale 5.1 Lekarz. danego gabinetu, należy ustawić znacznik lub z 13

18 5. Lekarz Zlecenia o statusie: niewysłane, wysłane oraz zatwierdzone można edytować. W tym celu z menu podręcznego, należy użyć funkcji Edycja zlecenia (Ctrl+E). Natomiast usunąć można zlecenia o statusie: niewysłane oraz wysłane (funkcja Usuń zlecenie ). Nie można usunąc zlecenie, które zostało już zatwierdzone. 5. Lekarz Z menu głównego Lekarz wywoływane jest okno Opisywanie badań, w którym pracownik może m.in. dodać opis do wykonanych badań diagnostycznych na zdefiniowanych wcześniej formularzach. Aby było to możliwe zgodnie z konfiguracją parametrów przedstawioną w rozdziale 2, w pierwszej kolejności w Opcjach modułu RIS w zakładce Ogólne w polu Domyślna usługa dla opisu badań, należy ustawić odpowiednią usługę, dla której zdefiniowano odpowiednie wzorce formularzy. W oknie Opisywanie badań wyświetloną listę badań można ograniczyć przez zastosowanie parametrów: Rys. 34. Okno: Wyszukiwanie zaawansowane. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK w oknie Opisywanie badań zostanie wyświetlone szukane badanie. Jeżeli dodatkowo zostanie włączona opcja Wyszukaj jednorazowo, wówczas po upływie paru sekund w oknie Opisywanie badań nastąpi powrót do listy badań według ustawionych wcześniejszych parametrów. W oknie Opisywanie badań wyświetlane są również dane osobowe pacjenta, którego dotyczą wskazane badanie. Format wyświetlania danych osobowych pacjenta, należy ustawić w Opcjach modułu RIS na zakładce Lekarz. Zaznaczony rekord badania wyświetlany jest na tle niebieskim. Pole Pacjent. Pole Poradnia. Pole Gabinet wyk. Pole Usługa wyk/ Grupa usług wyk. Sekcja Status badania zawiera opcje: Opcja Nieopisane zostaną wyświetlone badania, które nie zostały jeszcze opisane. Zlecenia tego typu wyświetlane są na tle czerwonym i oznaczone są ikoną. Opcja W trakcie opisywania - zostaną wyświetlone badania, które zostały opisane, ale opis nie został jeszcze zatwierdzony przez pracownika i nie został wysłany do systemu PACS. Zlecenia tego typu wyświetlane są na tle pomarańczowym i oznaczone są ikoną. Opcja Opisane zostaną wyświetlone badania, które posiadają zatwierdzony opis i opis ten automatycznie został wysłany do systemu PACS. Zlecenia tego typu wyświetlane są na tle zielonym i oznaczone są ikoną. Pola Data wyk. od... do. W oknie Opisywanie badań badanie, do którego został podpięty kod kreskowy można wyszukać: po odczycie czytnikiem wydrukowanego kodu kreskowego, przy użyciu zaawansowanego wyszukiwania. W tym celu Rys. 35. Okno: Opisywanie badań Dodawanie opisu do badania diagnostycznego Opis do badania diagnostycznego można dodać po użyciu przycisku F5 Opis. W zależności od ustawienia sposobu wyboru formularza podczas konfiguracji (opisanej w rozdziale 2) zostanie wyświetlone okno Wybieranie wzorca formularza usługi : z listą zdefiniowanych formularzy dla ustawionej w Opcjach modułu RIS domyślnej, wspólnej usługi, które można wybierać do opisu wszystkich wykonywanych badań diagnostycznych. należy kliknąć w ikonę (Ctrl+W) i w oknie Wyszukiwanie zaawansowane w polu Szukaj wg, należy ustawić pozycję: kodu kreskowego badania i w następnym polu wpisać kod kreskowy. 14

19 MODUŁ 35 KS-RIS nagrać na płytę. Do tego celu służą przyciski dostępne w oknie KSFormularze - edycja. Są to: Rys. 36. Okno: Wybieranie wzorca formularza usługi. z listą zdefiniowanych formularzy dla usługi na podstawie, której badanie diagnostyczne zostało wykonane. Przycisk Zatwierdź, wydrukuj i nagraj płytę umożliwia zapisanie formularza, zatwierdzenie opisu, wydrukowanie opisu, nagranie płyty oraz zamknięcie edytora. Przycisk Zatwierdź i nagraj płytę - umożliwia zapisanie formularza, zatwierdzenie opisu, nagranie płyty oraz zamknięcie edytora. Przycisk Zatwierdź, wydrukuj - umożliwia zapisanie formularza, zatwierdzenie opisu, wydrukowanie opisu oraz zamknięcie edytora. Przycisk Zatwierdź umożliwia zapisanie formularza, zatwierdzenie opisu oraz zamknięcie edytora. Przycisk Zapisz i zamknij umożliwia zapisanie formularza oraz zamknięcie edytora. Aby możliwe było nagrywanie opisu badań na płytę, w Opcjach modułu RIS na zakładce AGFA Impax, należy wprowadzić odpowiednie ustawienia parametrów. W oknie KSFormularze dostępny jest panel informacyjny, zawierający dane osobowe o pacjencie, o pracowniku kierującym na badanie. Ponadto dostępny jest przycisk Wyniki badań. Użycie przycisku spowoduje wyświetlenie okna Wyniki badań, w którym możliwe jest przeglądanie wyników badań. Zatwierdzenie opisu badania spowoduje automatyczne przesłanie opisu do systemu PACS. Jeżeli jednak opis badania nie zostanie zatwierdzony w tym momencie, wówczas opis badania można zatwierdzić w oknie Opisywanie badań. W tym celu należy wskazać badanie i użyć przycisku F6 Zatwierdź opis. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem, które należy zatwierdzić przyciskiem OK. Rys. 37. Okno: Wybieranie wzorca formularza usługi. Zatwierdzenie wzorca formularza przyciskiem OK spowoduje przejście do okna KSFormularze edycja, w którym można wprowadzić opis dotyczący badania diagnostycznego. Rys. 39. Okno: Komunikat. Istnieje możliwość edytowania zatwierdzonego opisu badania. Aby tego dokonać w oknie Opisywanie badań należy wskazać zlecenie i ponownie użyć przycisku F5 Opis. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem. Rys. 38. Okno: KSFormularze edycja. Wprowadzony do formularza opis badania, należy zapisać i zatwierdzić. Opis badania można również wydrukować i 15

20 6. Dodatki 6. Dodatki W menu głównym Dodatki dostępne są dwie funkcje: 1. Funkcja Rachunki i faktury VAT - umożliwia przeglądanie dokumentów finansowych wystawionych płatnikom za zrealizowane zlecenia. Funkcja Rachunki i faktury VAT została opisana w instrukcji do modułu Kasa. Rys. 40. Okno: Komunikat. Zatwierdzenie komunikatu przyciskiem Tak spowoduje wyświetlenie okna KSFormularze - edycja, do którego można wprowadzić nowe informacje. Po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian, aktualny opis automatyczne zostanie przesłany do systemu PACS. W oknie Opisywanie badań ponadto dostępne są przyciski: Przycisk Uwagi/skier. przycisk jest aktywny, gdy podczas rejestracji skierowania zostały wprowadzone uwagi lub załączniki. Użycie przycisku spowoduje wyświetlenie okna Uwagi do skierowania. Przycisk F4 Wynik PACS umożliwia automatyczne pobranie do systemu KS-SOMED wyników wykonanych badań diagnostycznych w systemie PACS. Przycisk Wyniki badań umożliwia wyświetlenie okna Wyniki badań dla wskazanego pacjenta, w którym możliwe jest przeglądanie jego wyników badań. 2. Funkcja Dokumenty kasowe - umożliwia przeglądanie dokumentów kasowych wystawionych płatnikom, po przyjęciu opłaty za zrealizowane zlecenia. Funkcja Dokumenty kasowe została opisana w instrukcji do modułu Kasa. 3. Funkcja Terminarz wyświela okno główne modułu Terminarz. 4. Funkcja Lista błędów związanych z wysyłaniem zleceń przez HL7 w wyświetlonym oknie Błędy związane z wysyłaniem zleceń przez HL7 można przejrzeć jakie wystąpiły błędy podczas wysyłania zleceń z wykorzystaniem protokołu HL7. Listę błędów można ograniczyć do podanego przedziału czasowego dodawania oraz modyfikowana zleceń: Pola Data dodania zlecenia od... do, Pole Data modyfikacji zlecenia od... do. 7. Opcje 7.1. Opcje W oknie Opcje modułu RIS na zakładce Ogólne dostępne są następujące zakładki: 1. Zakładka Ogólne zawiera elementy: Rys. 41. Okno: Wyniki badań. Przycisk F8 Usuń opis umożliwia usunięcie opisu badania, który nie został jeszcze zatwierdzony. Przycisk F9 Wydruk umożliwia wydrukowanie opisu badania, który został zatwierdzony. Przycisk F11 Nagraj płytę umożliwia nagranie opisu badania na płytę. Aby możliwe było nagrywanie opisu badań na płytę, w Opcjach modułu RIS na zakładce AGFA Impax, należy wprowadzić odpowiednie ustawienia parametrów. Informacja o nazwie systemu PACS, z którym zostało nawiązane połączenie z wykorzystaniem protokołu HL7. Pole Domyślna usługa dla opisu badań należy wskazać z bazy usług domyślną usługę, która będzie wykonywana przez lekarza radiologa, w ramach zlecenia do opisu badań diagnostycznych. Do usługi tej należy zdefiniować odpowiednie wzorce formularzy. Opcja Automatyczne wysyłanie badania (po zarejestrowaniu) do systemu PACS włączenie opcji spowoduje, że po zarejestrowaniu badania w oknie Rejestracja badanie zostanie automatycznie przesłane do systemu PACS. Pole Grupa poradni diagnostycznych - ustawienie grupy poradni diagnostycznych spowoduje, że po uruchomieniu modułu RIS, nie będzie konieczne wybieranie poradni diagnostycznej. Opcja Numeracja badań wykonanych w module RIS umożliwia nadawanie numeru badaniom, wykona- 16

21 MODUŁ 35 KS-RIS nych w module RIS. Numery badań są widoczne w oknie Opisywanie badań w kolumnie Numer badania. Odpowiedni format numeracji należy ustawić w module Kartoteki przy użyciu funkcji Sekwencje, dostępną w menu głównym Inne. Opcja Obsługa kodów kreskowych dla badań diagnostycznych umożliwia podpięcie kodu kreskowego do badania diagnostycznego. Rys. 43. Okno: Opcje modułu RIS zakładka Rejestracja. 3. Zakładka Lekarz zawiera elementy: Pole Format opisu pacjenta, w którym dostępne są następujące opisy: <użytkownika>. W tej sytuacji należy wykorzystać Rys. 42. Okno: Opcje modułu RIS zakładka Ogólne. 2. Zakładka Rejestracja zawiera elementy: Opcja Jako domyślny wyświetlaj terminarz tygodniowy włączenie opcji spowoduje, że w oknie Rejestracja terminarzem domyślnym będzie terminarz tygodniowy, Pole Ilość dni widocznych w terminarzu dziennym ile dni w tygodniu ma być widocznych w terminarzach gabinetów badań radiologicznych w oknie Rejestracja. Ustawienie w polu wartości 1 spowoduje, że w oknie tym widoczny będzie tylko bieżący dzień, Pole Częstotliwość odświeżania terminarza co ile sekund ma być automatycznie odświeżana siatka terminarza w oknie Rejestracja, Pole Częstotliwość odświeżania niezarezerwowanych wizyt co ile sekund ma być automatycznie odświeżana ilość niezarezerwowanych wizyt w oknie Rejestracja. Pole Grupa pracowników widocznych w rejestracji ustawienie grupy pracowników widocznych w oknie Rejestracja skierowań, którzy nie są powiązani z gabinetami badań radiologicznych. ikonę. PESEL, nazwisko, imię, PESEL, nazwisko, imię, adres, PESEL, nazwisko, imię, adres, wiek, płeć. Ustawiony w tym polu opis pacjenta, widoczny jest w przedstawionym w rozdziale 4 oknie Lekarz. Pole Częstotliwość oświeżania listy badań do opisu umożliwia określić co ile sekund ma być automatycznie odświeżana lista badań do opisu. Pole Z ilu dni wyświetlać badania do opisu umożliwia ustalić z ilu dni mają być wyświetlane badania do opisu. Ustawienie wartości 0 spowoduje, że w oknie Lekarz będą wyświetlane wszystkie badania. Pole Korzystaj z formularzy na podstawie usługi wykonanej umożliwia dodanie opisu do badania na formularzu zdefiniowanego dla usługi, na podstawie której badanie zostało wykonane. Rys. 44. Okno: Opcje modułu RIS zakładka Lekarza. 4. Zakładka AGFA Impax umożliwia skonfigurowanie ustawień parametrów do nagrywania opisu badań na płytę. 17

22 7. Opcje Rys. 45. Okno: Opcje modułu RIS zakładka AGFA Impax. 18

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.4 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.4 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.4 7.2.1 Menu główne... 7.4 System... 7.4 Kampanie... 7.4 Kontakty...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194.

Hakon Software sp. z o. o. Estomed2. Podręcznik użytkownika ver.20194. Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik użytkownika ver.20194. Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja Systemu Estomed2... 5 2.1. Jak zainstalować Estomed2... 5 2.2. Zainstaluj program Estomed2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011)

OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 1 Program obsługi Gabinetu Okulistycznego OKULISTA wersja 3.16 (01.07.2011) Instrukcja obsługi Program OKULISTA instrukcja obsługi Strona 2 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2009 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

Docum.pl. Instrukcja obsługi

Docum.pl. Instrukcja obsługi Docum.pl Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2011 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo