Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny lekarz

2 Spis treści 1. Logowanie do systemu Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry Załączniki pacjenta Wydruki Opiekunowie Skierowania Weryfikacja uprawnień do świadczeń ewuś Przyjęcie pacjenta na oddział / do poradni Kartoteka pacjenta Widok danych pobytu Ewidencja ICD 10 w ramach pobytu Ewidencja przerw w pobycie Ewidencja wizyt w pobycie pacjenta Ewidencja formularzy w ramach wizyty Ewidencja zleceń leków w ramach wizyty Ewidencja recept w ramach wizyty Ewidencja zaleceń pozafarmakologicznych w ramach wizyty Ewidencja ICD 9 w ramach wizyty Ewidencja ICD 10 w ramach wizyty Terminarz Wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu Dodawanie zdarzeń do terminarza Edycja zdarzeń w terminarzu Księga zgłoszeń Wypis i zakończenie pobytu pacjenta Dokumentacja medyczna pacjenta Pallmed sp. z o.o. tel Strona 2 z 40

3 1. Logowanie do systemu Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją eopieka należy się zalogować podając swój login oraz wpisując ustawione wcześniej hasło. Dodatkowo należy wskazać klienta czyli bazę, do której ma nastąpić logowanie. Hasło i login przy pierwszym logowaniu jest numerem PESEL. Ponadto po każdym zresetowaniu hasła przez administratora aplikacji eopieka hasłem także jest numer PESEL. Rys. 1 Po wprowadzaniu prawidłowego loginu i hasła, wybraniu odpowiedniego klienta oraz po wciśnięciu przycisku Zaloguj lub klawisza Enter na klawiaturze nastąpi zalogowanie do systemu. W przypadku błędnie wprowadzonych danych, użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem. Rys. 2 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 3 z 40

4 Aby poprawnie przeprowadzić procedurę ustawienia nowego loginu i hasła, należy wprowadzić dane w 3 wymagane pola: Proszę wpisać nowy login, Nowe hasło, Potwierdzenie hasła. W polu Proszę wpisać nowy login, należy ustawić login, który będzie przypisany do danego użytkownika. W polu Nowe hasło wprowadzamy żądane hasło i dla sprawdzenia poprawności, wprowadzamy je ponownie w ostatnim polu Potwierdzenie hasła. Rys. 3 Wprowadzone dane dostępowe muszą spełniać następujące warunki: LOGIN: musi być dłuższy niż 5 znaków. HASŁO: musi składać się z minimum 8 znaków. Zmiana hasła po wykonanym recesie lub po okresie 30 dni Jeśli zostanie wykonany reset hasła danemu użytkownikowi lub po okresie 30 dni od ostatniej daty zmiany hasła, system poinformuje i wymusi na użytkowniku zmianę dotychczasowego hasła. Rys. 4 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 4 z 40

5 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry Istnieje możliwość szybkiego wyszukania pacjenta zaraz po zalogowaniu się do systemu. Należy wpisać nazwisko lub Pesel pacjenta w polu Szukaj pacjenta.., który jest umieszczony na kafelku Lista pacjentów znajduje się na widoku strony startowej systemu. Po wpisaniu danych szukanego pacjenta należy kliknąć w pole Szukaj lub kliknąć Enter. Wyświetlone zostaną dane pacjenta z całej dostępnej bazy pacjentów. Szukanie pacjentów można przeprowadzić równocześnie po nazwisku i imieniu. W tym celu w polu Szukaj pacjenta.. należy wprowadzić co najmniej trzy znaki z nazwiska, symbol przecinka, co najmniej trzy znaki z imienia. Rys. 5 W celu podglądu danych żądanego pacjenta, należy kliknąć na wiersz, w którym znajdują się podstawowe dane pacjenta (Nazwisko, Imię, Pesel) automatycznie po prawej stronie ekranu pojawi się lista Szczegółów związana z pacjentem. Rys. 6 Wyszukiwanie pacjenta w systemie medycznym może odbywać się przez użycie przycisku Filtry, który jest umieszczony na widoku strony Lista pacjentów. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 5 z 40

6 Rys. 7 Opcje dostępne pod przyciskiem Filtr mogą być różne w zależności od uprawnień użytkownika i dostępu do niektórych funkcji. A - zawęża listę pacjentów do tych, którzy są przypisani do konkretnej wybranej komórki organizacyjnej, B - wyświetla listę pacjentów dla których zalogowany użytkownik jest obecnie przypisany, C pacjenci, którzy znajdują się aktualnie w kolejkach, D - pacjenci aktualnie pod opieką, E - możliwość zapisania filtru, który po ponownym zalogowaniu będzie ustawiony i zapamiętany, F czyszczenie ustawionych parametrów filtru, G wyświetlenie wyników ustawionych parametrów filtru. Dostęp do widoku strony Lista pacjentów, jest możliwy przez kliknięcie na pole w Kaflu Lista pacjentów-> Przejdź do listy pacjentów lub skorzystanie z menu po lewej stronie ekranu Pacjenci->Lista pacjentów. 3. Załączniki pacjenta System medyczny umożliwia dołączanie różnego rodzaju załączników tzn. plików (w postaci.pdf,.jpg,.png) zawierających m.in. takie informacje jak: obca dokumentacja medyczna, skierowanie będące podstawą przyjęcia czy podpisane zgody i oświadczenia. Aby rozpocząć dodawanie załącznika (przypisanie załącznika) do pacjenta należy z widoku Lista pacjentów wybrać pacjenta i przyciskiem Załączniki (znajduje się na liście pod przyciskiem Więcej) otworzyć okno załączników. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 6 z 40

7 Rys. 8 W nowo otwartym oknie, należy uzupełnić pola i wskazać pliki, które są załącznikami (maksymalnie pod wybrany typ załącznika można dodać 5 plików). Po uzupełnieniu tych informacji przyciskiem Zapisz dokonuje się zapisu załącznika. Tak zapisany załącznik zostanie przypisany do pacjenta i będzie widoczny na liście. Rys. 9 Rys. 10 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 7 z 40

8 Przyciskami Edytuj, Usuń użytkownik ma możliwość edycji lub usuwania wprowadzonych informacji. W celu przejrzenia wprowadzonego załącznika należy podświetlić żądaną pozycję i przyciskiem Pobierz wywołać okno otwierania lub zapisywania załączonych plików. Uwaga: Słownik typów dodawanych załączników jest konfigurowany i może w każdej chwili być aktualizowany o nowe pozycje. 4. Wydruki Po wcześniejszym zdefiniowaniu istnieje możliwość dokonywania wydruków dotyczących wybranego pacjenta. Zakres wydruków może być praktycznie dowolny, a informacje umieszczane na wydrukach mogą dotyczyć danych osobowych pacjenta, adresu zamieszkania, informacji o opiekunie, a także podstawowych informacji o przyjęciu pacjenta. Aby dokonać wydruku należy po wybraniu pacjenta nacisnąć przycisk Wydruki, który znajduje się na widoku Lista pacjentów. Rys. 11 Okno wydruków powinno wyglądać jak poniżej, jednak zakres prezentowanych i możliwych do wykonania wydruków może być różny w zależności od konfiguracji i uprawnień. Rys. 12 Po wybraniu konkretnego wydruku, użytkownikowi otwiera się okno, w którym jest możliwość wyboru drukarki, z której wykonany będzie wydruk oraz otwarte jest okno z podglądem formularza. Przy niektórych typach druków w zależności od konfiguracji przed drukowaniem będzie możliwość wyboru z listy pewnych danych, które mają zostać umieszczone na druki np. jeśli pacjent ma zdefiniowane 2 przyjęcia to przed drukiem system będzie pytać się dla jakiego przyjęcia ma zostać wykonany wydruk. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 8 z 40

9 5. Opiekunowie Możliwość wprowadzania danych opiekunów w systemie medycznym istnieje na widoku okna Listy pacjentów. Po kliknięciu w przycisk Więcej, pierwszą pozycją na liście są Opiekunowie. Rys. 13 Zakładka ta może prezentować listę wprowadzonych wcześniej Opiekunów lub może być pusta. Aby dodać opiekuna należy kliknąć pole Dodaj. Pojawi się okno dialogowe, w którym wprowadzamy dane osobowe, kontaktowe i adresowe opiekuna. Po wprowadzeniu danych, należy potwierdzić operację klikając przycisk Zapisz (prawy dolny róg). 6. Skierowania Rys. 14 System medyczny daje możliwość wprowadzenia danych ze skierowań, z którymi zgłasza się do opieki pacjent, a później wykorzystać je przy zakładaniu pobytu pacjentowi. Skierowania Pallmed sp. z o.o. tel Strona 9 z 40

10 przychodzące znajdują się na widoku strony Lista pacjentów, na liście pod przyciskiem Więcej. Rys. 15 Aby zapisać dane ze skierowania należy uzupełnić obowiązkowe pola (!). Jeśli przy wybieraniu lekarza kierującego nie będzie go na liście to możemy skorzystać z przycisku widocznego obok listy w celu dodania lekarza. Rys. 16 Po uzupełnieniu danych lekarza kierującego, którego wcześniej nie było w bazie i ich zapisaniu, przy następnym wyszukiwaniu lekarz ten będzie już widoczny na liście dostępnych lekarzy kierujących. Wyszukiwanie jednostki kierującej odbywa się poprzez wpisaniu numeru REGON i kliknięciu w przycisk Szukaj. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 10 z 40

11 Rys. 17 Pojawi się okno dialogowe, w którym będzie wyświetlona lista wszystkich komórek medycznych z wpisanym numerem Regon wraz z VII i VIII częścią kodu resortowego. Przez pole Filtruj, możemy z całej listy wyszukać właściwą komórkę medyczną. Aby wybrać właściwą jednostkę kierującą klikamy raz LPM (lewy przycisk myszki) na żądany wiersz. Automatycznie ta jednostka kierująca zostanie dodana do uzupełnianych danych na skierowaniu. Aby zapisać dane ze skierowania klikamy na pole Zapisz (prawy dolny róg okna dialogowego). Rys. 18 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 11 z 40

12 Rys. 19 Gdyby pacjent miał dodane załączniki to można byłoby z dostępnej listy wskazać skan skierowania. Rys. 20 Jeśli wszystkie dane są poprawne, na widoku okna Dodawanie skierowania, kliknięcie przycisku Zapisz lub wciśnięcie klawisza Enter spowoduje zapisanie skierowania. 7. Weryfikacja uprawnień do świadczeń ewuś System medyczny e-opieka umożliwia zarówno ręczną, jak i automatyczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń finansowanych ze środków publicznych tzw. ewuś. Na liście szczegółów danego pacjenta jest widoczna karta Ewuś na dziś. Po rozwinięciu karty wyświetlony jest aktualny status ubezpieczenia. Przycisk Sprawdź powoduje weryfikację posiadanych uprawnień do świadczeń. Komunikat o wyniku weryfikacji jest prezentowany w opisie widocznym obok przycisku i jest on ważny tylko w dniu bieżącym. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 12 z 40

13 Możliwe opisy wyniku weryfikacji: - Brak danych - Ubezpieczony - Nieubezpieczony Rys. 21 Przycisk Pokaż wszystkie automatycznie otwiera nowe okno, w którym jest wyświetlona lista wszystkich dokonanych wcześniej weryfikacji a także zapisania informacja o wyniku weryfikacji. Rys. 22 Weryfikacja automatyczna dokonywana jest przez serwer, a całość obsługi jest poza uprawnieniami użytkowników. Taka weryfikacja jest konfigurowana przez Administratora. Użytkownik systemu widzi wynik takiej weryfikacji. 8. Przyjęcie pacjenta na oddział / do poradni W celu przyjęcia pacjenta na oddział należy otworzyć widok Lista pacjentów, wybrać żądanego pacjenta z listy, a następnie wyświetlić jego dane i klikać na przycisk Przyjęcia. Rys. 23 Na zakładce Przyjęcia klikamy przycisk Dodaj, co spowoduje wyświetlenie dialogu: Pallmed sp. z o.o. tel Strona 13 z 40

14 Rys. 24 Rys. 25 Obowiązkowe pola, które należy wypełnić w celu poprawnego zapisania formularza, oznaczone są wykrzyknikiem (!). Zestaw obowiązkowych pól zmienia się w zależności od tego czy przyjęcie odbywa się do poradni czy na oddział. Widoczność i obowiązkowość godziny przyjęcia może być zdefiniowana w zależności od komórki medycznej. Kod MZ oraz Płatnik są domyślnie zdefiniowane dla poszczególnych komórek medycznych. Jeśli skierowanie do poradni czy na odział jest wymagane należy uzupełnić te dane i wpisać je do systemu medycznego. Klikamy na przycisk Dodaj, który jest przy wierszu Skierowanie. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 14 z 40

15 Rys. 26 Aby zapisać dane ze skierowania należy uzupełnić obowiązkowe pola (!). Jeśli przy wybieraniu lekarza kierującego nie będzie go na liście to możemy skorzystać z przycisku widocznego obok listy w celu dodania lekarza. Rys. 27 Po uzupełnieniu danych lekarza kierującego, którego wcześniej nie było w bazie i ich zapisaniu, przy następnym wyszukiwaniu lekarz ten będzie już widoczny na liście dostępnych lekarzy kierujących. Wyszukiwanie jednostki kierującej odbywa się poprzez wpisaniu numeru REGON i kliknięciu w przycisk Szukaj. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 15 z 40

16 Rys. 28 Pojawi się okno dialogowe, w którym będzie wyświetlona lista wszystkich komórek medycznych z wpisanym numerem Regon wraz z VII i VIII częścią kodu resortowego. Przez pole Filtruj, możemy z całej listy wyszukać właściwą komórkę medyczną. Aby wybrać właściwą jednostkę kierującą klikamy raz LPM na żądany wiersz. Automatycznie ta jednostka kierująca zostanie dodana do uzupełnianych danych na skierowaniu. Aby zapisać dane ze skierowania klikamy za pole Zapisz (prawy dolny róg okna dialogowego). Rys. 29 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 16 z 40

17 Rys. 30 Jeśli wszystkie dane są poprawne, na widoku okna Edycja przyjęcia, kliknięcie przycisku Zapisz lub wciśnięcie klawisza Enter spowoduje przyjęcie pacjenta. Jednocześnie, jeśli przyjmowany pacjent znajduje w kolejce oczekujących na dany oddział lub do poradni, zostanie automatycznie skreślony z tej kolejki, tzn. automatycznie zostanie ustawione pole Data skreślenia zgodnie z dniem przyjęcia do danej jednostki organizacyjnej lub oddziału oraz pole Przyczyna skreślenia. Przyjęcie pacjenta spowoduje zaktualizowanie okna Przyjęcia: Rys. 31 W przypadku pomyłki w danych przyjęcia możliwe jest wprowadzenie poprawek w takim przyjęciu poprzez zaznaczenie go, a następnie kliknięcie przycisku Edytuj. Efektem będzie wyświetlenie wypełnionego okna dialogowego, w którym można nanieść zmiany. 9. Kartoteka pacjenta Aby przeglądać dane wybranego pacjenta, które wyświetlają się na jednym ekranie, należy najpierw przejść do widoku strony Lista pacjentów, potem wybrać żądanego pacjenta, a następnie wcisnąć przycisk Kartoteka.. Wyświetli się wówczas widok mogący zawierać następujące okna: Pallmed sp. z o.o. tel Strona 17 z 40

18 Rys. 32 Przycisk Przycisk Przyjęcia. służy do wyświetlenia listy wszystkich wpisów z danego zakresu. służy do podglądu wprowadzonych danych w takich obiektach jak Wizyty lub 10. Widok danych pobytu Aby przeglądać najważniejsze dane z procesu opieki nad pacjentem w danym pobycie należy wyszukać wybranego pacjenta, przejść do widoku strony Lista pacjentów (rozdz. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry). Następnie kliknąć przycisk Przyjęcia. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 18 z 40

19 Rys. 33 Automatycznie zostanie otwarte nowe okno dialogowe, w którym pojawi się lista przyjęć pacjenta.: Rys. 34 Klikając w przycisk Podgląd wyświetlą się następujące kafelki (obrazek poniżej). W zależności od tego jak długo jest pacjent pod opieką kafle będą uzupełniać się wprowadzanymi danymi przez zespół medyczny. Rys Ewidencja ICD 10 w ramach pobytu Aby wprowadzić ICD 10 pacjenta należy wyszukać kafelka ICD - 10, umieszczonego na liście widoku przyjęcia pacjenta (rozdz. Widok danych pobytu). Pallmed sp. z o.o. tel Strona 19 z 40

20 Rys. 36 Przycisk Dodaj wyświetla okno dialogowe, w którym należy umieść informacje o rozpoznaniu ICD 10. W oknie należy uzupełnić obowiązkowe pola (!). Po uzupełnieniu danych należy klikać przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Rys. 37 W celu edycji danych ICD 10, wciskamy przycisk Edytuj następnie poprawiamy dane widoczne w formularzu. Poprawki zatwierdzamy przyciskiem Zapisz lub klawiszem Enter. Aby usunąć wprowadzone ICD-10, wciskamy przycisk Usuń. 12. Ewidencja przerw w pobycie Aby wprowadzić przerwę w pobycie pacjenta, należy otworzyć Widok przyjęcia danego pacjenta (rozdz. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry). Pallmed sp. z o.o. tel Strona 20 z 40

21 Na kafelku Przerwy kliknąć w przycisk Dodaj. Rys. 38 Wyświetli się okno dialogowe, w którym należy uzupełnić informacje odnośnie przerwy. W oknie należy uzupełnić obowiązkowe pola (!).Po wpisaniu danych, w celu ich zapisu należy kliknąć przycisk Zapisz (prawy dolny róg okna), który również zamknie dialog Dodawanie przerwy oraz odświeżenie zakładki Przerwy: Rys. 39 W celu edycji danych przerwy, zaznaczamy wybraną przerwę klikając na nią i wciskamy przycisk Edytuj, następnie poprawiamy dane. Poprawki zatwierdzamy przyciskiem Zapisz lub klawiszem Enter. Aby usunąć dane przerwy, zaznaczamy daną przerwę i wciskamy przycisk Usuń. Rys Ewidencja wizyt w pobycie pacjenta Aby dodać wizytę w pobycie pacjenta należy wykonać czynności opisane w rozdz. Widok danych pobytu. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 21 z 40

22 Na kafelku Wizyty, kliknąć w przycisk Dodaj. Ukaże się nowe okno dialogowe Dodawanie wizyty, w którym część wierszy będzie już uzupełniona. Personel medyczny musi tylko wybrać rodzaj wprowadzanej wizyty oraz ewentualnie zmodyfikować datę, ponieważ automatycznie podpowiada się data bieżąca. Rys. 41 Po uzupełnieniu danych nagłówkowych wizyty należy kliknąć w pole Zapisz (prawy dolny róg). Po zapisaniu danych, na kafelku Wizyty, będzie widoczny nagłówek wizyty. Rys. 42 Wprowadzone dane wizyty można edytować, wtedy należy wybrać przycisk Edytuj. Następnie poprawiamy dane widoczne w formularzu. Poprawki zatwierdzamy przyciskiem Zapisz lub klawiszem Enter. Aby usunąć wizytę, wybieramy przycisk Usuń wizyty. przy żądanych wpisach nagłówkowych Po wprowadzeniu danych nagłówkowych wizyty klikamy w ikonę, aby zewidencjonować obserwacje wykonane na wizycie w domu pacjenta. Pojawi się okno wizyty pacjenta: Pallmed sp. z o.o. tel Strona 22 z 40

23 Rys. 43 Dostępne kafelki na widoku mogą się różnić w zależności od nadanych uprawnień. 14. Ewidencja formularzy w ramach wizyty W ramach wizyty należy wypełnić odpowiednie formularze, których widoczność będzie się zmieniać w zależności od wybranego typu wizyty. Aby wypełnić formularz z badania, zabiegu lub obserwacji w ramach wizyty, należy najpierw wykonać kroki opisane w rozdziale Ewidencja wizyt w pobycie pacjenta, a następnie wybrać z kafelka Formularze odpowiedni formularz (A) i kliknąć w pole Utwórz (B): Rys. 44 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 23 z 40

24 Na nowym oknie należy wypełnić pola zgodnie z ich obowiązkowością (!). Po uzupełnieniu formularza, wprowadzone dane należy zapisać przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Rys Ewidencja zleceń leków w ramach wizyty Aby zlecić pacjentowi lek należy nacisnąć na przycisk na kafelku Zlecone leki. Rys. 46 Okno zleceń pozwala na wyszukanie (z dostępnej bazy leków Bazyl [A]) żądanego leku lub wybranie takiego, który wcześniej został już zlecony (B). Pallmed sp. z o.o. tel Strona 24 z 40

25 Rys. 47 W kolejnym kroku należy wypełnić pola związane ze zleceniem zgodnie z obowiązkowością (!), a na koniec kliknąć Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu. Rys. 48 Po kliknięciu na przycisk INFO, można sprawdzić dla jakich jednostek chorobowych jest stopień odpłatności leku. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 25 z 40

26 Rys Ewidencja recept w ramach wizyty W celu wystawienia recepty w systemie należy kliknąć na przycisk na kafelku Recepty. Rys. 50 Następnie należy podać datę wystawienia recepty, ewentualnie datę realizacji od. Jeśli wystawiana byłaby recepta prywatna należy zaznaczyć to pole. Następnie należy nacisnąć na przycisk Leki. Rys. 51 Na tym oknie należy wybrać lek z bazy lub spośród leków zleconych wcześniej pacjentowi, a następnie uzupełnić prawą część okna zgodnie z obowiązkowością (!). Ważne jest, aby po wypełnieniu tych pól nacisnąć na przycisk. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 26 z 40

27 Rys. 52 Kolejną czynnością jest kliknięcie na przycisk Podgląd lub na Zapisz receptę (znajdujący się w prawej, dolnej części ekranu). Po zapisaniu recepty system automatycznie przejdzie do próby wydruku danej recepty. Rys Ewidencja zaleceń pozafarmakologicznych w ramach wizyty W celu wystawienia zaleceń pozafarmakologicznych w systemie należy kliknąć na przycisk na kafelku Zalecenia pozafarmakologiczne. Rys. 54 Aby dodać zalecenie pozafarmakologiczne należy uzupełnić datę oraz opis, a następnie kliknąć przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Pallmed sp. z o.o. tel Strona 27 z 40

28 Rys Ewidencja ICD 9 w ramach wizyty Do wizyt automatycznie są przypisane procedury ICD-9. Jeśli jednak należało by dodać kolejne procedury wystarczy wybrać je z listy, która pojawia się po naciśnięciu na przycisk na kafelku ICD - 9. Rys. 56 Na liście dodawania ICD 9 można szukać procedury poprzez wpisanie kodu lub podanie frazy. 19. Ewidencja ICD 10 w ramach wizyty Aby wprowadzić ICD 10 na wizycie pacjenta należy kliknąć na przycisk ICD na kafelku 20. Rys. 57 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 28 z 40

29 Przycisk Dodaj wyświetla okno dialogowe, w którym należy umieścić informacje o rozpoznaniu ICD 10. W oknie należy uzupełnić obowiązkowe pola (!). Po uzupełnieniu danych należy klikać przycisk Zapisz (prawy dolny róg) Rys. 58 W celu edycji danych ICD 10, wciskamy przycisk Edytuj następnie poprawiamy dane widoczne w formularzu. Poprawki zatwierdzamy przyciskiem Zapisz lub klawiszem Enter. Aby usunąć wprowadzone ICD-10, wciskamy przycisk Usuń. 23. Terminarz Funkcjonalność Terminarz została udostępniona aby zapisywać wszystkie wydarzenia związane z procesem opieki nad pacjentem. Elementy, które mogą zostać wpisywane w Terminarz to min.: wizyty, planowanie przyjęć, wypisów, transportów. itp Wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu Aby wyszukać interesujące nas wydarzenie, które zostało zapisane w terminarzu należy: 1. Otworzyć kafel Terminarz lub zakładkę Terminy (w zależności od posiadanych uprawnień będą dostępne te opcje dostępu). Pallmed sp. z o.o. tel Strona 29 z 40

30 Rys Wybrać typ prezentowanych zdarzeń na kalendarzu. Do wyboru jest widok dzienny (A), tygodniowy (B), miesięczny (C), roczny (D). Rys. 60 Rys. 61 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 30 z 40

31 Rys. 62 Rys Ustawienie filtrów, które wyświetlą na terminarzu żądane wydarzenia. Dostępne Filtry: Szukaj wg. typu (A), Szukaj wg. pacjenta (B), Szukaj wg. personelu pomocniczego (C), Szukaj wg. komórki medycznej (D), Szukaj wg. personelu (E), Szukaj wg. statusu (F). Rys Po ustawieniu filtrów można rozpocząć wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu poprzez kliknięcie przycisku Szukaj. Rys. 65 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 31 z 40

32 5. Na terminarzu w postaci znaku graficznego powinna wyświetlić się liczba zarejestrowanych wydarzeń lub całej listy wpisów (taka grafika wyświetla się przy bieżącej dacie) taka konfiguracja przy widoku miesięcznym. W zależności od wybranego widoku terminarza prezentowany wygląd wpisu w formularzach, mogą się różnic od prezentowane na obrazku poniżej. 6. Rys Dodawanie zdarzeń do terminarza 1. Aby dodać zdarzenie do terminarza należy otworzyć kafel Terminarz lub zakładkę Terminy (w zależności od posiadanych uprawnień będą dostępne te opcje dostępu). 2. Kliknąć przycisk Dodaj, który znajduje się w górnej części okna widoku e-rejestracja. Rys Okno Nowy termin, w zależności od wybranej komórki medycznej może wyglądać inaczej. Aby zapisać termin należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (!) i kliknąć przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Pole Komentarz, który znajduje się pod polami do dodawania nowego terminu jest wysyłany w wiadomości SMS do personelu medycznego. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 32 z 40

33 Rys Zapisany termin znajduje się w terminarzu (A) oraz na widoku strony przyjęcia danego pacjenta (B). Rys. 69 Rys. 70 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 33 z 40

34 23.3. Edycja zdarzeń w terminarzu Pierwszy sposób edycji zdarzeń w terminarzu 1. Aby edytować zdarzenie w formularzu należy odszukać żądany termin (rozdz. Wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu). 2. Przy wyszukanym zdarzeniu kliknąć w ikonę edycji. Rys W oknie dialogowym, które się pokaże należy wprowadzić nowe dane (edycji może ulegać, data, godzina, personel, rodzaj planowanego zdarzenia np. wizyta domowa, planowa), a następnie zapisać je klikając przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Rys. 72 Drugi sposób edycji terminu 4. Zdarzenie można edytować poprzez przesunięcie (przy pomocy myszki) wpisu w terminarzu. Należy LPM kliknąć na dany wpis w formularzu i nie odrywając palca od myszki wskazać nowy termin (nową datę). Po wybraniu terminu można oderwać palec Pallmed sp. z o.o. tel Strona 34 z 40

35 od myszki automatycznie zostanie wywołane okno edycji, gdzie można sprawdzić nową datę terminu (ręczne przesunięcie zmienia tylko datę). Trzeci sposób edycji terminu 5. Należy otworzyć widok strony przyjęcia żądanego pacjenta, odszukać kafel Terminy i za pomocą ikony edycji otworzyć okno dialogowe i wprowadzić zmiany, które należy potwierdzić przyciskiem Zapisz (prawy dolny róg). 24. Księga zgłoszeń Moduł księgi zgłoszeń służy min. do komunikowania się między komórkami medycznymi w zakresie planowanych przyjęć. Personel medyczny możne zgłaszać pacjentów do Księgi zgłoszeń, poprzez wystawianie skierowania. Po wystawieniu skierowania pacjent będzie widoczny na liście pacjentów Księgi zgłoszeń. Sekretariat medyczny ma możliwość również wpisywania pacjenta do księgi. Aby zgłosić pacjenta do Księgi zgłoszeń, należy na kafelku Księga zgłoszeń kliknąć na wiersz Przejdź do Księgi zgłoszeń. Rys. 73 Pojawi się nowe okno, w którym jest możliwość ręcznego dodania pacjenta do Księgi zgłoszeń. Należy kliknąć w pole Dodaj. Rys. 74 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 35 z 40

36 Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola, aby pacjent znalazł się w Księdze zgłoszeń. Rys. 75 Po uzupełnieniu wszystkich danych należy kliknąć w pole Zapisz (prawy dolny róg). Nowy wpis do Księgi Zgłoszeń znajduje się na liście, z tego poziomu można edytować termin, jeśli wprowadzono niepełne dane (A), jest możliwość usunięcia wprowadzonego wpisu do Księgi (B). Można również zaplanować przyjęcie w terminarzu (C). Istnieje też możliwość skreślenia pacjenta, jeśli z jakiś przyczyn wykonanie przyjęcia jest niemożliwe (D). Rys. 76 Na widoku strony Księga zgłoszeń znajduje się też przycisk, za pomocą którego można wyświetlić zgłoszenia aktywne, skreślone, wszystkie. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 36 z 40

37 Rys. 77 Po kliknięciu LPM na dane pacjenta po prawej stronie ekranu pojawią się szczegóły wpisu do Księgi zgłoszeń. Jeśli pacjent ma zarezerwowaną datę przyjęcia to widoczny będzie Planowany termin przyjęcia oraz gdyby pacjent został już przyjęty, to okno Dane przyjęcia byłoby uzupełnione wpisem. Rys Wypis i zakończenie pobytu pacjenta Celem wprowadzenia wypisu jest zablokowanie dodawania wizyt późniejszych, niż data wypisu. Nie zostanie zablokowana możliwość uzupełniania lub dodawania wizyt do daty wypisu. Aby nanieść wypis należy otworzyć widok Lista pacjentów, wybrać żądanego pacjenta z listy, i klikać na przycisk Przyjęcia. Wybrać właściwe przyjęcie i klikać w przycisk Wypis. Rys. 79 W oknie Dodawania wypisu należy uzupełnić obowiązkowe dane. Godzina, która jest jednym z pól do wypełnienia jest elementem konfiguracyjnym i w zależności od komórki medycznej może być włączona lub wyłączona jej widoczność. Po uzupełnieniu danych w celu ich zapisania należy kliknąć przycisz Zapisz (prawy dolny róg okna) Pallmed sp. z o.o. tel Strona 37 z 40

38 Rys. 80 Jeżeli powodem wypisu byłby zgon pacjenta, to w danych osobowych taka informacja była by automatycznie umieszczona. Zamknięcie przyjęcia Rys. 81 Zaznaczenie checkbox`u Zamknij przyjęcie jest jednoznaczne z zakończeniem pobytu pacjenta Pallmed sp. z o.o. tel Strona 38 z 40

39 w danej jednostce lub na oddziale. Dane medyczne pacjentów, którzy mają zaznaczone pole Zamknij przyjęcie nie są możliwe do edycji. Nie można w takim pobycie pacjenta dodawać, edytować, usuwać wprowadzonych danych. Rys. 82 Na widoku strony Przyjęcia pacjenta, po wybraniu czyli kliknięciu LPM żądanego przyjęcia w oknie Szczegóły są informacje o dacie wypisu oraz czy jest to pobyt już zamknięty. 26. Dokumentacja medyczna pacjenta Na widoku Listy pacjentów po wybraniu żądanego pacjenta (rozdz. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry) jest możliwość wygenerowania dokumentacji medycznej. Należy kliknąć w pole Dokumentacja medyczna. Rys. 83 W oknie generowania dokumentacji medycznej należy ustawić parametry wygenerowanego dokumentu czyli: wybór przyjęcia (pole obowiązkowe) oraz wyboru przedziału czasu (pole nieobowiązkowe), z którego mają zostać wygenerowane wpisy. Po uzupełnieniu parametrów należy kliknąć przycisk Generuj. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 39 z 40

40 Rys. 84 Po wygenerowaniu dokumentacji system wyświetla komunikat: Rys. 85 W każdym momencie można wrócić do raz wygenerowanej dokumentacji i ją pobrać. Rys. 86 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 40 z 40

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak ponownie przyjąć do szkoły ucznia skreślonego lub przekazanego do innej szkoły? Fakt opuszczenia szkoły przez ucznia powinien być zarejestrowany poprzez wprowadzenie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco:

1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji nowego użytkownika przedstawia się następująco: Podręcznik użytkownika Spis treści: 1. E-rejestracja o Rejestracja w systemie o Zapisywanie się na wizytę o Sprawdzanie czasu oczekiwania 2. E-Recepty E-Rejestracja 1. Rejestracja w systemie Ekran rejestracji

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Opis procedury generowania recept

Opis procedury generowania recept Dokumentacja programu e Zoz Generowanie recept na leki gotowe lub recepturowe Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-09-31 1. Wstęp W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Recept na leki gotowe

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1 E-rejestracja 1 E-rejestracja Opis modułu Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 1. Pierwsze logowanie rys. 1. Widok okna aplikacji Po wejściu na stronę http://e.zhp.pl należy wybrać moduł, który chcemy obejrzeć, w naszym wypadku jest to Ewidencja. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści e-pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Pierwsze logowanie... 3 2. Umawianie wizyt... 3 3. Przegląd umówionych

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. Gabinet Lekarski InMedic. wersja 2017

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. Gabinet Lekarski InMedic. wersja 2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Gabinet Lekarski InMedic wersja 2017 wrzesień 2016 1. WSTĘP... 2 2. INSTALACJA PROGRAMU... 3 3. LOGOWANIE... 5 4. KONFIGURACJA... 6 4.1.KONFIGURACJA PODSTAWOWE DANE... 6 4.2.KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo