Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń"

Transkrypt

1 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011

2 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków Korekta świadczeń pielęgniarek i położnych Panel korekt Po zalogowaniu na konto Kierownika Medycznego należy przejść do Funkcji Kierownika Medycznego, następnie wybrać Raporty i statystyki Korekta raportów. Otworzy się nowe okno, w którym będzie możliwe wybranie jednej z opcji: Edycja świadczeń Umożliwia edycję świadczeń zatwierdzonych które jeszcze nie zostały wysłane do NFZ (w zakresie danych sprawozdawczych do NFZ), Po zaznaczeniu tej opcji, klikamy przycisk Dalej. Pojawi się nowe okno, w którym należy wybrać umowę, rok i miesiąc wszystkie dane mają być zgodne z wizytą do edycji.

3 Jeśli wszystkie pola (umowa, rok, miesiąc) zostały wybrane, należy kliknąć przycisk Dalej. Pojawi się nowe okno, które zawiera listę wszystkich wizyt zamkniętych i zatwierdzonych, ale nie wysłanych do NFZ raportem I fazy. Istnieje w tym miejscu możliwość określenia przedziału czasowego, dla którego ma zostać wyświetlona lista wizyt a także wyboru personelu zatwierdzającego wizytę. Domyślnie na liście znajdują się wizyty wprowadzone przez wszystkich użytkowników. Można jednak określić, świadczenia którego personelu mają zostać wyświetlone. Rozwijane pole Status pozwala wybrać te wizyty, które zostały wcześniej edytowane lub usunięte. W celu wyszukania wizyt wybranego pacjenta, należy w pole Pacjent wpisać jego numer PESEL. Na liście wizyt widoczna jest data wizyty, pacjent (imię, nazwisko oraz identyfikator) a także członek personelu, który jako ostatni zatwierdził świadczenie. Kolumna status informuje o tym czy świadczenie zostało wcześniej zmienione lub usunięte. Jeśli pole pozostaje puste, oznacza to, że wizyta nie była wcześniej modyfikowana.

4 Aby skorygować dane wizyty należy podświetlić pozycję (poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy) a następnie wybrać przycisk edycji z prawej strony. Wyświetli się nowe okno z danymi wizyty do korygowania. Można modyfikować: Pacjenta, dla którego przeprowadzona została wizyta Dane pacjenta: dane identyfikacyjne, adres, dane ubezpieczenia (poprzez wybranie przycisku edycji znajdującego się obok nazwiska pacjenta). Typ i rodzaj wizyty, tryb przyjęcia Grupę dyspanseryjną Komórkę, na której zatwierdzamy wizytę Rozpoznanie możliwość usunięcia i dodawania kodu ICD10 poprzez wybór przycisków + / - Należy dokonać odpowiednich zmian a następnie zatwierdzić. Po potwierdzeniu wizyta przyjmie status edytowane.

5 Aby usunąć wizytę, należy wybrać przycisk usuwania z prawej strony listy. więcej widoczne w historii wizyt, książce przyjęć ani statystyce. Świadczenie nie będzie Po dokonaniu wszystkich pożądanych zmian w świadczeniach, należy kliknąć przycisk Zakończ. Pojawi się pytanie o potwierdzenie zachowania zmian. Wybierając TAK, następuje przejście do domyślnego, startowego widoku kierownika medycznego. Wybierając NIE, okno edycji wizyt pozostaje otwarte. Korekta świadczeń (błędów) Tą opcję należy wybrać w przypadku korekt świadczeń, na które zaimportowano: Dla świadczeń z 2011 roku - zwrotny raport I fazy lub potwierdzenie rozliczenia R_UMX Dla świadczeń z 2010 roku i starszych zwrotny raport I fazy lub II fazy zwierający błędy Po wybraniu tej opcji, klikamy przycisk Dalej i przechodzimy do wyboru kryteriów: Typ raportu Umowa Rok Miesiąc

6 Możliwe jest również odnalezienie świadczenia po identyfikatorze otrzymanym z NFZ. Należy zaznaczyć opcję Podaj identyfikator świadczenia a następnie wpisać numery oddzielone średnikiem. Pola Umowa, Rok, Miesiąc muszą zostać wybrane prawidłowo. Po kliknięciu Dalej, pojawia się nowe okno z listą raportów określonego wcześniej typu, które zostały utworzone w zadanym okresie rozliczeniowym i na określonej umowie. Raport do korygowania wybiera się poprzez podświetlenie go (klikając lewym przyciskiem myszy) oraz kliknięcie przycisku Dalej. Pojawi się nowe okno z zawartością wskazanego raportu. Podobnie jak w przypadku edytowania świadczeń jeszcze nie wysłanych do NFZ, istnieje możliwość wyboru przedziały czasowego, personelu i statusu. Oprócz statusów usunięto oraz edytowano pojawiają się dodatkowe opcje: Ok dla świadczeń potwierdzonych bez błędów Błąd dla świadczeń odrzuconych z błędem Rozliczone dla świadczeń, które zostały już potwierdzone w II fazie

7 Dla pozycji, które zostały odrzucone z błędem (i mają w związku z tym status błąd ) istnieje możliwość podglądu komunikatu o błędzie. W tym celu należy najechać kursorem myszy na odpowiednie pole w kolumnie Opis lub kliknąć to pole dwa razy lewym przyciskiem myszy. Dowolne świadczenie z listy można usunąć lub edytować. Aby dokonać jakiejkolwiek zmiany należy podświetlić pożądaną pozycję a następnie wybrać przycisk usuwania wizyty lub edycji. Po wybraniu przycisku edycji wyświetli się nowe okno z danymi wizyty do korygowania. Można modyfikować: Pacjenta, dla którego przeprowadzona została wizyta Dane pacjenta: dane identyfikacyjne, adres, dane ubezpieczenia (poprzez wybranie przycisku edycji znajdującego się obok nazwiska pacjenta). Typ i rodzaj wizyty, tryb przyjęcia Grupę dyspanseryjną Komórkę, na której zatwierdzamy wizytę Rozpoznanie możliwość usunięcia i dodawania kodu ICD10 poprzez wybór przycisków + / -

8 Po dokonaniu zmian, klikamy przycisk Zatwierdź. Świadczenia, które zostały zmodyfikowane przyjmują status edytowane. Pozycje zostały skorygowane. Zmiany te nie są widoczne w raporcie, dla którego dokonano zmian. Należy utworzyć nowy raport, który będzie zawierał wprowadzone korekty. W tym celu należy wybrać Dalej pod warunkiem, że wszystkie pożądane zmiany zostały już wykonane. Wyświetli się nowe okno do utworzenia pliku. Podobnie jak podczas tworzenia raportów należy określić lokalizację na dysku, w której ma być zapisany plik a także określić czy raport ma być spakowany czy zaszyfrowany (zależnie od zasady rozliczeń obowiązującej w Państwa województwie).

9 Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Pojawi się nowe okno z komunikatem pomyślnego utworzenia raportu. Powstały raport należy wysłać do NFZ a odpowiedzi zwrotne do niego muszą zostać zaimportowane do programu. Raport zawiera tylko świadczenia skorygowane. Bez względu na to czy pozycje zostały odrzucone w I czy w II fazie, powstaje nowy raport korygujący I fazy. Jeśli klient poczty jest włączony, w oknie potwierdzającym utworzenie korekty pojawi się dodatkowe pole do wyboru umożliwiające wysłanie raportu z programu dreryk. Warunkiem jest oczywiście poprawna konfiguracja klient poczty ( Funkcje kierownika medycznego System Ustawienia Klient poczty ). Dla świadczeń z 2010 roku i starszych: za wybrany okres sprawozdawczy w programie powstanie dodatkowy raporty korygujący, który rozliczany jest niezależnie od pierwotnych komunikatów. Z panelu kierownika medycznego wybiera się Funkcje kierownika medycznego Raporty i statystyki Raporty. W oknie Raporty widoczny jest utworzony wcześniej raport zawierający skorygowane pozycje. Korekty świadczeń rozliczonych w 2010 roku i wcześniej Opcja ta dotyczy świadczeń rozliczonych z NFZ w 2010 roku i wcześniej (potwierdzonych raportem rozliczeniowym / II fazy). Aby skorygować takie świadczenie wybieramy Funkcje kierownika medycznego Raporty i statystyki > Korekta raportów.

10 Po wybraniu opcji Korekta świadczeń rozliczonych z NFZ otworzy się nowe okno, w którym należy wskazać czy rozpoczynamy nową korektę czy też kontynuujemy jedną z wcześniej przygotowanych. Świadczenie rozliczone raportem II fazy korygowane jest w kilku kolejnych etapach, należy zakończyć etap bieżący aby przejść do kolejnego. Wysyłane są kolejno raporty korekty pod warunkiem otrzymania poprawnej odpowiedzi na etap poprzedzający. O liczbie kroków do wykonania program informuje po rozpoczęciu korekty. W zależności od tego jakie dane należy skorygować, liczba etapów może być różna dla poszczególnych korekt. Do wyboru są następujące opcje: Zacznij nową korektę - wybieramy jeśli chcemy skorygować świadczenia, dla których nie tworzyliśmy wcześniej korekt lub w przypadku gdy poprzednia korekta została Zakończona. Kontynuuj rozpoczętą korektę - wybieramy tę opcję jeśli należy kontynuować rozpoczętą już korektę. Uwaga! Jeśli świadczenie zostało skorygowane i korekta uzyskała status Zakończonej a istnieje konieczność ponownej korekty należy wybrać opcję Zacznij nową korektę. Po wybraniu opcji Zacznij nową korektę, należy uzupełnić pole nazwy. Jest to ważne ze względu na fakt, że nazwa będzie pozwalała jednoznacznie odróżnić daną korektę od innych. Po wpisaniu nazwy klikamy przycisk Dalej. Otworzy się nowe okno, w którym należy wybrać dane dotyczące korygowane okresu: Umowę Rok Miesiąc

11 Możliwe jest również odnalezienie świadczenia po identyfikatorze otrzymanym z NFZ. Należy zaznaczyć opcję Podaj identyfikator świadczenia a następnie wpisać numery oddzielone średnikiem. Pola Umowa, Rok, Miesiąc muszą zostać wybrane prawidłowo. Jeśli identyfikator świadczenia nie jest znany, nie ma konieczności podawania go. Po wybraniu odpowiednich danych, klikamy przycisk Dalej. Pojawi się nowe okno z listą wizyt spełniających podane wcześniej kryteria. Istnieje w tym miejscu możliwość określenia przedziału czasowego, dla którego ma zostać wyświetlona lista wizyt a także wyboru personelu zatwierdzającego wizytę. Domyślnie na liście znajdują się wizyty wprowadzone przez wszystkich użytkowników. Można jednak określić, świadczenia którego personelu mają zostać wyświetlone. Rozwijane pole Status pozwala wybrać te wizyty, które zostały wcześniej edytowane, usunięte, rozliczone lub odrzucone z błędem. W celu wyszukania wizyt wybranego pacjenta, należy w pole Pacjent wpisać jego numer PESEL. Po określenie kryteriów klikamy przycisk Filtruj. Aby usunąć wizytę, należy wybrać przycisk usuwania z prawej strony listy Świadczenie nie będzie więcej widoczne w historii wizyt, książce przyjęć ani statystyce. Aby skorygować dane wizyty należy podświetlić pozycję (poprzez jednokrotne przyciskiem myszy) a następnie wybrać przycisk edycji z prawej strony. kliknięcie lewym Wyświetli się nowe okno z danymi wizyty do korygowania. Można modyfikować: Pacjenta, dla którego przeprowadzona została wizyta Dane pacjenta: dane identyfikacyjne, adres, dane ubezpieczenia (poprzez wybranie przycisku edycji znajdującego się obok nazwiska pacjenta). Datę wizyty Typ i rodzaj wizyty, tryb przyjęcia

12 Grupę dyspanseryjną Komórkę, na której zatwierdzamy wizytę Rozpoznanie - możliwość usunięcia i dodawania kodu ICD10 poprzez wybór przycisków + / Należy dokonać stosownych zmian a następnie wybrać przycisk Zatwierdź. Nie ma możliwości zamknięcia wizyty bez zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu okno zostanie zamknięte a wizyta przyjmie status edytowane. Pozycja została skorygowana. Zmiany te nie są widoczne w raporcie, dla którego dokonano zmian. Należy utworzyć nowy raport, który będzie zawierał wprowadzone korekty. W tym celu należy wybrać Dalej pod warunkiem, że wszystkie pożądane zmiany zostały już wykonane. Wyświetli się nowe okno do utworzenia pliku. Podobnie jak podczas tworzenia raportów należy określić lokalizację na dysku, w której ma być zapisany plik a także określić czy raport ma być spakowany czy zaszyfrowany (zależnie od zasady rozliczeń obowiązującej w Państwa województwie). Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Pojawi się nowe okno z komunikatem pomyślnego utworzenia raportu. Należy wysłać raport do NFZ oraz zaimportować do programu odpowiedź, która na niego przyjdzie.

13 Utworzony raport należy wysłać do NFZ. W tym oknie znajduje się informacja, ile kroków pozostało jeszcze do ukończenia korekty. Utworzony raport widoczny jest w oknie Raporty ( Funkcje kierownika medycznego Raporty i statystyki Raporty ). Zwrotkę należy zaimportować do programu a następnie przystąpił do kolejnego etapu korekty. Kontynuacja rozpoczętej korekty W oknie korekty raportów zaznaczamy Korekta świadczeń rozliczonych z NFZ i klikamy przycisk Dalej. Należy wybrać opcję Kontynuacja rozpoczętej korekty. W oknie widoczna jest lista korekt, które zostały rozpoczęte a nie zostały Zakończone. Widoczne są następujące dane: Nazwa korekty Data utworzenia (data utworzenia pierwszego raportu korekty) Liczba kroków wykonanych do tej pory Liczba kroków jaka pozostała do ukończenia korekty Szczegóły na jakim etapie znajduje się korekta

14 Aby wyświetlić kolejne etapy dla korekty, należy ją najpierw podświetlić poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy a następnie wybrać przycisk Szczegóły z lewej strony listy Otworzy się nowe okno, które zawiera listę raportów w ramach wybranej korekty, które zostały już wykonane. W kolumnie raport zwrotny widnieje informacja o tym, czy raport został zaimportowany. Znak? oznacza, że raport nie został zaczytany do programu. Znak! oznacza że raport zwrotny zawiera błędy. Oznacza to, że część świadczeń została odrzucona. Dla tych pozycji korekty nie można kontynuować. Należy zapoznać się z komunikatem błędu i rozpocząć nową korektę dla odrzuconych świadczeń. Jeśli w kolumnie widoczne jest ok oznacza to, że ten etap korekty w całości został potwierdzony i można ją kontynuować ( o ile nie jest to już końcowy etap). Zamykamy okno Szczegóły korekty. Podświetlamy korektę na liście nieskooczonych korekt i klikamy przycisk Dalej. Widoczna będzie lista wszystkich świadczeń zawartych w raporcie wraz z informacją o statusie bezbłędnym potwierdzeniu lub szczegółach błędu. Jeśli wszystkie świadczenia zostały odrzucone, należy anulować bieżącą korektę (przycisk Anuluj ) i rozpocząć nową. W tym miejscu nie ma możliwości edycji świadczeń Jeśli część świadczeń posiada status ok., wówczas możliwe jest wykonanie dla nich następnego etapu korekty. Aby utworzyć kolejny etap korekty należy wybrać przycisk Dalej. Wyświetli się nowe okno do utworzenia pliku. Podobnie jak podczas tworzenia raportów należy określić lokalizację na dysku, w której ma być zapisany plik a także określić czy raport ma być spakowany czy zaszyfrowany (zależnie od zasady rozliczeń obowiązującej w Państwa województwie).

15 Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź. Pojawi się nowe okno z komunikatem pomyślnego utworzenia raportu. Widoczna jest liczba kroków jakie pozostały jeszcze do ukończenia korekty. Raport należy wysłać do NFZ i zaimportować zwrotkę a następnie powrócić do okna korekt świadczeń rozliczonych z NFZ i kontynuować generowanie raportów korekty aż do jej ukończenia. Raporty zwrotne importujemy w standardowy sposób poprzez Importuj komunikat w oknie raportów. Wszystkie wysyłane i importowane komunikaty w ramach korekty widoczne są w oknie raportów: Gdy zostanie utworzony już ostatni raport korekty, program wyświetli komunikat: Należy wysłać raport do NFZ oraz zaimportować do programu odpowiedź, która na niego przyjdzie. Po zaczytaniu do programu raportu zwrotnego korekta zostanie zakończona. UWAGA! W zależności od tego czy w korekcie usuwaliśmy świadczenia czy je edytowaliśmy, należy a) w przypadku edycji świadczeń: skorygować rachunek, następnie utworzyć raporty 1 i 2 fazy za korygowane miesiące. b) w przypadku usunięcia świadczeń: tylko skorygować rachunek.

16 Aby skorygować rachunek należy wybrać opcję korekty rachunków. Korekta rachunków Korekta rachunków za świadczenia z roku 2011 Po wybraniu opcji Korekta rachunków należy określić okres sprawozdawczy, którego dotyczy rachunek: Umowę Rok Miesiąc Po kliknięciu dalej przechodzimy do okna, które zawiera listę zaimportowanych rozliczeniowych raportów dla korekt świadczeń. Jeśli jakiś raport nie został zaimportowany, należy go zaimportować poprzez kliknięcie przycisku a następnie wskazanie lokalizacji pliku na dysku. Aby wykonać korektę rachunku należy wybrać pozycję z listy a następnie kliknąć przycisk Dalej. Otworzy się nowe okno, które zawierać będzie dane rachunku. Można dokonać korekty: ceny i ilości. Należy w tym celu kliknąć na korygowanym polu dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. W polu numer dokumentu należy wpisać numer korekty a w polu data wystawienia określić datę korzystając z kalendarza. Po wprowadzeniu zmian klikamy przycisk Dalej.

17 Kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji na dysku do zapisu rfx. Po określeniu gdzie program ma utworzyć rachunek w formacie rfx, klikamy przycisk Dalej. Program poinformuje o prawidłowym utworzeniu korekty rfx. W tym momencie można wydrukować korektę. Na Zakończenie klikamy przycisk Zakończ. Faktura/rachunek korygujący zostanie wydrukowany, korektę w wersji elektronicznej należy wysłać do NFZ. Korekta rachunku na deklaracje POZ oraz świadczenia z roku 2010 Jeśli korygowany będzie rachunek za deklaracje POZ, oprócz określenia umowy, roku, miesiąca, należy zaznaczyć również tą opcję.

18 Po kliknięciu Dalej, w nowym oknie widoczne będą wszystkie rachunki wystawione w wybranym okresie. Podświetlamy rachunek, który chcemy korygować i klikamy przycisk Dalej. Otworzy się nowe okno, które zawierać będzie dane rachunku. Można dokonać korekty: ceny i ilości. Należy w tym celu kliknąć na korygowanym polu dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. W polu numer dokumentu należy wpisać numer korekty a w polu data wystawienia określić datę korzystając z kalendarza.. Po wprowadzeniu zmian klikamy przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji na dysku do zapisu rfx. Po określeniu gdzie program ma utworzyć rachunek w formacie rfx, klikamy przycisk Dalej. Program poinformuje o prawidłowym utworzeniu korekty rfx. W tym momencie można wydrukować korektę. Na Zakończenie klikamy przycisk Zakończ.

19 Faktura/rachunek korygujący zostanie wydrukowany, korektę w wersji elektronicznej należy wysłać do NFZ. Korekta świadczeń pielęgniarek i położnych Istnieje możliwość edycji świadczeń pielęgniarek środowiskowych i położnych zarówno przed, jak i po wysłaniu I fazy do NFZ. Porady pielęgniarek i położnych są wyświetlane na liście wizyt wraz z wizytami lekarskimi. Do edycji świadczenia służą te same przyciski edycji i usunięcia. Po podświetleniu pozycji na liście i kliknięciu przycisku edycji pojawi się nowe okno z danymi świadczenia. Istnieje możliwość modyfikacji: Pacjenta, dla którego przeprowadzono świadczenie i jego danych osobowych Danych ze skierowania Danych zabiegu Nie ma możliwości zmiany daty zabiegu. Aby tego dokonać należy usunąć świadczenie i ponownie je wprowadzić.

20

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korekt Rok 2010 INSTRUKCJA KORYGOWANIA ŚWIADCZEŃ Aby skorygować świadczenia (bez względu na to czy zostały wysłane do NFZ czy zostały przez NFZ odrzucone), należy

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2010 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej

pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej pielęgniarki ambulatoryjnej pielęgniarki środowiskowej połoŝnej Wersja 1.1 1 Spis treści Spis Treści... 2 Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek... 4 Przypisanie komórek pracownika... 6

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja tworzenia statystyk Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja tworzenia statystyk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Tworzenie statystyk... 3 Statystyka grup dyspanseryjnych... 5 Statystyka skierowań do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonywania rozliczeń

Instrukcja wykonywania rozliczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wykonywania rozliczeń Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści Wykonywanie rozliczeń 3 Miesięczny raport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej meopieka 17-04-2018 INFUSIO sp. z o. o. tel. 052 50 65 730 strona 2 z 23 Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 4 2. Ekran główny... 6 3. Pacjenci-

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny ezdrowie Portal Pacjenta erejestracja Instrukcja Użytkownika Streszczenie: Niniejszy dokument stanowi Główny Dokument Dokumentacji Administracyjnej Systemu PP erejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli

Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Elektroniczny system wspomagający proces rejestracji kontynuacji oraz rekrutacji do przedszkoli Szanowni Państwo, w części publicznej systemu możecie samodzielnie zarejestrować kontynuację edukacji przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu pielęgniarki długoterminowej Spis treści 1. Przygotowanie do pracy Kierownik Medyczny...3 1.1. Import umowy...3 1.2. Przypisanie roli i komórek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent

Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Instrukcja obsługi serwisu internetowego Bluewhite e-pacjent Centrum Medycznego w Radzyminie wersja: 1.1 Radzymin, 2014-06-13 Spis treści Rejestracja.... 3 Logowanie.... 7 Lista rezerwacji.... 8 Mój profil....

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja rozliczeń z NFZ

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja rozliczeń z NFZ Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja rozliczeń z NFZ Rok 2010 Spis Treści 1. Ważne informacje... 3 2. Zasady rozliczeń w poszczególnych województwach... 3 3 Interfejs raportowania... 4 4 Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Podręcznik użytkownika Katowice 2008 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja zmian wersji 2.4 Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja zmian wersji 2.4 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2009 Zmiany i usprawnienia dodane w wersji 2.4 : 1. Dostosowano druk 'Zalecenia' do formatu recepty i zwiększono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

Moduł Programy lekowe / chemioterapia

Moduł Programy lekowe / chemioterapia Moduł Programy lekowe / chemioterapia Instrukcja użytkownika Wersja 5.13.0 2018-05-11 Spis treści Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy z modułem... 2 Rozdział 2 Wprowadzanie danych... 4 2.1 Zaczytanie... słowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Dokument ten ma charakter ogólnodostępny, jednak nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie, w całości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Wersja Polska Maj 2015 Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody firmy ACSS ID Systems Sp. z o.o. zabronione Polska wersja językowa Copyright ACSS

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację.

Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Po otrzymaniu maila zapraszającego do udziału w korzystaniu z aplikacji ProfiAuto Usługi dla Serwisu, należy użyć przycisku Aktywuj aplikację. Następnie należy podać adres e-mail, który posłuży później

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Rejestr Personelu Medycznego

Rejestr Personelu Medycznego Rejestr Personelu Medycznego Rejestr personelu medycznego W systemie SZOI pojawiäa siå nowa funkcjonalnoçé zwiñzana z rejestrem personelu medycznego. Zanim przystñpiñ PaÖstwo do wypeäniania oferty muszñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Portalu Rejestracji Online SPZOZ Bychawa

Instrukcja obsługi Portalu Rejestracji Online SPZOZ Bychawa Instrukcja obsługi Portalu Rejestracji Online SPZOZ Bychawa I. Logowanie Wchodzimy na stronę www.online.spzoz.bychawa.pl. W pola identyfikator oraz Hasło wpisujemy dane odebrane osobiście w rejestracji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Co zrobić, gdy szkoła obsługiwana przez system UONET+ jest likwidowana? W poradzie opisano czynności, jakie należy wykonać w przypadku, gdy szkoła obsługiwana przez system UONET+ ulega likwidacji

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków

Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Krok 1 Wejście w moduł dokumentów zakupu...2 Krok 2 Dodanie korekty do dokumentu zakupu...3 Krok 3 Uzupełnienie danych pozycji faktury...4 Krok 4 Określenie

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 Niniejsza publikacja i jej treść jest własnością Gabos Software Sp. z o.o. Gabos Software Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) e-wuś Gabinet lekarski 5) Zestawienie e-wuś UWAGA! Sprawdzanie pacjenta w systemie EWUŚ z poziomu programu Eurosoft

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych

Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych Rejestracja wydania Karty DiLO w Programach zdrowotnych W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP: w momencie stwierdzenia nowotworu z powodu zmiany świadczeniodawcy AP DILO

Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP: w momencie stwierdzenia nowotworu z powodu zmiany świadczeniodawcy AP DILO Instrukcja rejestracji etapu leczenia dla karty wydanej w SZP: w momencie stwierdzenia nowotworu z powodu zmiany świadczeniodawcy AP DILO Portal SZOI Katowice, styczeń 2018 Spis treści 1. Rejestracja etapu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sigma Moduł dla szkół

Sigma Moduł dla szkół Sigma Moduł dla szkół Jak zmodyfikować projekt planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół? Projekt planu finansowego może powstać przy użyciu mechanizmów dostępnych w module Arkusz Optivum. Taki projekt

Bardziej szczegółowo