Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

2 Spis treści 1. Logowanie do systemu Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry Załączniki pacjenta Wydruki Opiekunowie Weryfikacja uprawnień do świadczeń ewuś Kartoteka pacjenta Widok danych pobytu Ewidencja wizyt w pobycie pacjenta Ewidencja formularzy w ramach wizyty Ewidencja zaleceń pozafarmakologicznych w ramach wizyty Ewidencja ICD 9 w ramach wizyty Terminarz Wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu Dodawanie zdarzeń do terminarza Edycja zdarzeń w terminarzu Dokumentacja medyczna pacjenta Pallmed sp. z o.o. tel Strona 2 z 23

3 1. Logowanie do systemu Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją eopieka należy się zalogować podając swój login oraz wpisując ustawione wcześniej hasło. Dodatkowo należy wskazać klienta czyli bazę, do której ma nastąpić logowanie. Hasło i login przy pierwszym logowaniu jest numerem PESEL. Ponadto po każdym zresetowaniu hasła przez administratora aplikacji eopieka hasłem także jest numer PESEL. Rys. 1 Po wprowadzaniu prawidłowego loginu i hasła, wybraniu odpowiedniego klienta oraz po wciśnięciu przycisku Zaloguj lub klawisza Enter na klawiaturze nastąpi zalogowanie do systemu. W przypadku błędnie wprowadzonych danych, użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem. Rys. 2 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 3 z 23

4 Aby poprawnie przeprowadzić procedurę ustawienia nowego loginu i hasła, należy wprowadzić dane w 3 wymagane pola: Proszę wpisać nowy login, Nowe hasło, Potwierdzenie hasła. W polu Proszę wpisać nowy login, należy ustawić login, który będzie przypisany do danego użytkownika. W polu Nowe hasło wprowadzamy żądane hasło i dla sprawdzenia poprawności, wprowadzamy je ponownie w ostatnim polu Potwierdzenie hasła. Rys. 3 Wprowadzone dane dostępowe muszą spełniać następujące warunki: LOGIN: musi być dłuższy niż 5 znaków. HASŁO: musi składać się z minimum 8 znaków. Zmiana hasła po wykonanym recesie lub po okresie 30 dni Jeśli zostanie wykonany reset hasła danemu użytkownikowi lub po okresie 30 dni od ostatniej daty zmiany hasła, system poinformuje i wymusi na użytkowniku zmianę dotychczasowego hasła. Rys. 4 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 4 z 23

5 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry Istnieje możliwość szybkiego wyszukania pacjenta zaraz po zalogowaniu się do systemu. Należy wpisać nazwisko lub Pesel pacjenta w polu Szukaj pacjenta.., który jest umieszczony na kafelku Lista pacjentów znajduje się on na widoku strony startowej systemu. Po wpisaniu danych szukanego pacjenta należy kliknąć w pole Szukaj lub kliknąć Enter. Wyświetlone zostaną dane pacjenta z całej dostępnej bazy pacjentów. Szukanie pacjentów można przeprowadzić równocześnie po nazwisku i imieniu. W tym celu w polu Szukaj pacjenta.. należy wprowadzić co najmniej trzy znaki z nazwiska, symbol przecinka, co najmniej trzy znaki z imienia. Rys. 5 W celu podglądu danych żądanego pacjenta, należy kliknąć na wiersz, w którym znajdują się podstawowe dane pacjenta (Nazwisko, Imię, Pesel) automatycznie po prawej stronie ekranu pojawi się lista Szczegółów związana z pacjentem. Rys. 6 Wyszukiwanie pacjenta w systemie medycznym może odbywać się przez użycie przycisku Filtry, który jest umieszczony na widoku strony Lista pacjentów. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 5 z 23

6 Rys. 7 Opcje dostępne pod przyciskiem Filtr mogą być różne w zależności od uprawnień użytkownika i dostępu do niektórych funkcji. A - zawęża listę pacjentów do tych, którzy są przypisani do konkretnej wybranej komórki organizacyjnej, B - wyświetla listę pacjentów dla których zalogowany użytkownik jest obecnie przypisany, C pacjenci, którzy znajdują się aktualnie w kolejkach, D - pacjenci aktualnie pod opieką, E - możliwość zapisania filtru, który po ponownym zalogowaniu będzie ustawiony i zapamiętany, F czyszczenie ustawionych parametrów filtru, G wyświetlenie wyników ustawionych parametrów filtru. Dostęp do widoku strony Lista pacjentów, jest możliwy przez kliknięcie na pole w Kaflu Lista pacjentów-> Przejdź do listy pacjentów lub skorzystanie z menu po lewej stronie ekranu Pacjenci->Lista pacjentów. 3. Załączniki pacjenta System medyczny umożliwia dołączanie różnego rodzaju załączników tzn. plików (w postaci.pdf,.jpg,.png) zawierających m.in. takie informacje jak: obca dokumentacja medyczna, skierowanie będące podstawą przyjęcia czy podpisane zgody i oświadczenia. Aby rozpocząć dodawanie załącznika (przypisanie załącznika) do pacjenta należy z widoku Lista pacjentów wybrać pacjenta i przyciskiem Załączniki (znajduje się na liście pod przyciskiem Więcej) otworzyć okno załączników. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 6 z 23

7 Rys. 8 W nowo otwartym oknie, należy uzupełnić pola i wskazać pliki, które są załącznikami (maksymalnie pod wybrany typ załącznika można dodać 5 plików). Po uzupełnieniu tych informacji przyciskiem Zapisz dokonuje się zapisu załącznika. Tak zapisany załącznik zostanie przypisany do pacjenta i będzie widoczny na liście. Rys. 9 Rys. 10 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 7 z 23

8 Przyciskami Edytuj, Usuń użytkownik ma możliwość edycji lub usuwania wprowadzonych informacji. W celu przejrzenia wprowadzonego załącznika należy podświetlić żądaną pozycję i przyciskiem Pobierz wywołać okno otwierania lub zapisywania załączonych plików. Uwaga: Słownik typów dodawanych załączników jest konfigurowany i może w każdej chwili być aktualizowany o nowe pozycje. 4. Wydruki Po wcześniejszym zdefiniowaniu istnieje możliwość dokonywania wydruków dotyczących wybranego pacjenta. Zakres wydruków może być praktycznie dowolny, a informacje umieszczane na wydrukach mogą dotyczyć danych osobowych pacjenta, adresu zamieszkania, informacji o opiekunie, a także podstawowych informacji o przyjęciu pacjenta. Aby dokonać wydruku należy po wybraniu pacjenta nacisnąć przycisk Wydruki, który znajduje się na widoku Lista pacjentów. Rys. 11 Okno wydruków powinno wyglądać jak poniżej, jednak zakres prezentowanych i możliwych do wykonania wydruków może być różny w zależności od konfiguracji i uprawnień. Rys. 12 Po wybraniu konkretnego wydruku, użytkownikowi otwiera się okno, w którym jest możliwość wyboru drukarki, z której wykonany będzie wydruk oraz otwarte jest okno z podglądem formularza. Przy niektórych typach druków w zależności od konfiguracji przed drukowaniem będzie możliwość wyboru z listy pewnych danych, które mają zostać umieszczone na druku np. jeśli pacjent ma zdefiniowane 2 przyjęcia to przed drukiem system będzie pytać się dla jakiego przyjęcia ma zostać wykonany wydruk. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 8 z 23

9 5. Opiekunowie Możliwość wprowadzania danych opiekunów w systemie medycznym istnieje na widoku okna Listy pacjentów. Po kliknięciu w przycisk Więcej, pierwszą pozycją na liście są Opiekunowie. Rys. 13 Zakładka ta może prezentować listę wprowadzonych wcześniej Opiekunów lub może być pusta. Aby dodać opiekuna należy kliknąć pole Dodaj. Pojawi się okno dialogowe, w którym wprowadzamy dane osobowe, kontaktowe i adresowe opiekuna. Po wprowadzeniu danych, należy potwierdzić operację klikając przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Rys Weryfikacja uprawnień do świadczeń ewuś System medyczny e-opieka umożliwia zarówno ręczną, jak i automatyczną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń finansowanych ze środków publicznych tzw. ewuś. Na liście szczegółów danego pacjenta jest widoczna karta Ewuś na dziś. Po Pallmed sp. z o.o. tel Strona 9 z 23

10 rozwinięciu karty wyświetlony jest aktualny status ubezpieczenia. Przycisk Sprawdź powoduje weryfikację posiadanych uprawnień do świadczeń. Komunikat o wyniku weryfikacji jest prezentowany w opisie widocznym obok przycisku i jest on ważny tylko w dniu bieżącym. Możliwe opisy wyniku weryfikacji: - Brak danych - Ubezpieczony - Nieubezpieczony Rys. 15 Przycisk Pokaż wszystkie automatycznie otwiera nowe okno, w którym jest wyświetlona lista wszystkich dokonanych wcześniej weryfikacji a także zapisania informacja o wyniku weryfikacji. Rys. 16 Weryfikacja automatyczna dokonywana jest przez serwer, a całość obsługi jest poza uprawnieniami użytkowników. Taka weryfikacja jest konfigurowana przez Administratora. Użytkownik systemu widzi wynik takiej weryfikacji. 7. Kartoteka pacjenta Aby przeglądać dane wybranego pacjenta, które wyświetlają się na jednym ekranie, należy najpierw przejść do widoku strony Lista pacjentów, potem wybrać żądanego pacjenta, a następnie wcisnąć przycisk Kartoteka. Wyświetli się wówczas widok mogący zawierać następujące okna: Pallmed sp. z o.o. tel Strona 10 z 23

11 Rys. 17 Przycisk Przycisk Przyjęcia. służy do wyświetlenia listy wszystkich wpisów z danego zakresu. służy do podglądu wprowadzonych danych w takich obiektach jak Wizyty lub 8. Widok danych pobytu Aby przeglądać najważniejsze dane z procesu opieki nad pacjentem w danym pobycie należy wyszukać wybranego pacjenta, przejść do widoku strony Lista pacjentów (rozdz. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry). Następnie kliknąć przycisk Przyjęcia. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 11 z 23

12 Rys. 18 Automatycznie zostanie otwarte nowe okno dialogowe, w którym pojawi się lista przyjęć pacjenta.: Rys. 19 Klikając w przycisk Podgląd wyświetlą się następujące kafelki (obrazek poniżej). W zależności od tego jak długo jest pacjent pod opieką kafle będą uzupełniać się wprowadzanymi danymi przez zespół medyczny. Rys Ewidencja wizyt w pobycie pacjenta Aby dodać wizytę w pobycie pacjenta należy wykonać czynności opisane w rozdz. Widok danych pobytu. Na kafelku Wizyty, kliknąć w przycisk Dodaj. Ukaże się nowe okno dialogowe Dodawanie wizyty, w którym część wierszy będzie już uzupełniona. Personel medyczny musi tylko wybrać rodzaj wprowadzanej wizyty oraz ewentualnie zmodyfikować datę, ponieważ automatycznie podpowiada się data bieżąca. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 12 z 23

13 Rys. 21 Po uzupełnieniu danych nagłówkowych wizyty należy kliknąć w pole Zapisz (prawy dolny róg). Po zapisaniu danych, na kafelku Wizyty, będzie widoczny nagłówek wizyty. Rys. 22 Wprowadzone dane wizyty można edytować, wtedy należy wybrać przycisk Edytuj. Następnie poprawiamy dane widoczne w formularzu. Poprawki zatwierdzamy przyciskiem Zapisz lub klawiszem Enter. Aby usunąć wizytę, wybieramy przycisk Usuń wizyty. przy żądanych wpisach nagłówkowych Po wprowadzeniu danych nagłówkowych wizyty klikamy w ikonę, aby zewidencjonować obserwacje wykonane na wizycie w domu pacjenta. Pojawi się okno wizyty pacjenta: Pallmed sp. z o.o. tel Strona 13 z 23

14 Rys. 23 Dostępne kafelki na widoku mogą się różnić w zależności od nadanych uprawnień. 10. Ewidencja formularzy w ramach wizyty W ramach wizyty należy wypełnić odpowiednie formularze, których widoczność będzie się zmieniać w zależności od wybranego typu wizyty. Aby wypełnić formularz z badania, zabiegu lub obserwacji w ramach wizyty, należy najpierw wykonać kroki opisane w rozdziale Ewidencja wizyt w pobycie pacjenta, a następnie wybrać z kafelka Formularze odpowiedni formularz (A) i kliknąć w pole Utwórz (B): Rys. 24 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 14 z 23

15 Na nowym oknie należy wypełnić pola zgodnie z ich obowiązkowością (!). Po uzupełnieniu formularza, wprowadzone dane należy zapisać przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Rys Ewidencja zaleceń pozafarmakologicznych w ramach wizyty W celu wystawienia zaleceń pozafarmakologicznych w systemie należy kliknąć na przycisk na kafelku Zalecenia pozafarmakologiczne. Rys. 26 Aby dodać zalecenie pozafarmakologiczne należy uzupełnić datę oraz opis, a następnie kliknąć przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Pallmed sp. z o.o. tel Strona 15 z 23

16 Rys Ewidencja ICD 9 w ramach wizyty Do wizyt automatycznie są przypisane procedury ICD-9. Jeśli jednak należało by dodać kolejne procedury wystarczy wybrać je z listy, która pojawia się po naciśnięciu na przycisk na kafelku ICD - 9. Rys. 28 Na liście dodawania ICD 9 można szukać procedury poprzez wpisanie kodu lub podanie frazy. 13. Terminarz Funkcjonalność Terminarz została udostępniona, aby zapisywać wszystkie wydarzenia związane z procesem opieki nad pacjentem. Elementy, które mogą zostać wpisywane w Terminarz to min.: wizyty, planowanie przyjęć, wypisów, transportów. itp Wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu Aby wyszukać interesujące nas wydarzenie, które zostało zapisane w terminarzu należy: 1. Otworzyć kafel Terminarz lub zakładkę Terminy (w zależności od posiadanych uprawnień będą dostępne te opcje dostępu). Pallmed sp. z o.o. tel Strona 16 z 23

17 Rys Wybrać typ prezentowanych zdarzeń na kalendarzu. Do wyboru jest widok dzienny (A), tygodniowy (B), miesięczny (C), roczny (D). Rys. 30 Rys. 31 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 17 z 23

18 Rys. 32 Rys Ustawienie filtrów, które wyświetlą na terminarzu żądane wydarzenia. Dostępne Filtry: Szukaj wg. typu (A), Szukaj wg. pacjenta (B), Szukaj wg. personelu pomocniczego (C), Szukaj wg. komórki medycznej (D), Szukaj wg. personelu (E), Szukaj wg. statusu (F). Rys Po ustawieniu filtrów można rozpocząć wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu poprzez kliknięcie przycisku Szukaj. Rys. 35 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 18 z 23

19 5. Na terminarzu w postaci znaku graficznego powinna wyświetlić się liczba zarejestrowanych wydarzeń lub całej listy wpisów (taka grafika wyświetla się przy bieżącej dacie) taka konfiguracja przy widoku miesięcznym. W zależności od wybranego widoku terminarza prezentowany wygląd wpisu w formularzach, mogą się różnic od prezentowane na obrazku poniżej. 6. Rys Dodawanie zdarzeń do terminarza 1. Aby dodać zdarzenie do terminarza należy otworzyć kafel Terminarz lub zakładkę Terminy (w zależności od posiadanych uprawnień będą dostępne te opcje dostępu). 2. Kliknąć przycisk Dodaj, który znajduje się w górnej części okna widoku e-rejestracja. Rys Okno Nowy termin, w zależności od wybranej komórki medycznej może wyglądać inaczej. Aby zapisać termin należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola (!) i kliknąć przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Pole Komentarz, który znajduje się pod polami do dodawania nowego terminu jest wysyłany w wiadomości SMS do personelu medycznego. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 19 z 23

20 Rys Zapisany termin znajduje się w terminarzu (A) oraz na widoku strony przyjęcia danego pacjenta (B). Rys. 39 Rys. 40 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 20 z 23

21 13.3. Edycja zdarzeń w terminarzu Pierwszy sposób edycji zdarzeń w terminarzu 1. Aby edytować zdarzenie w formularzu należy odszukać żądany termin (rozdz. Wyszukiwanie zdarzeń w terminarzu). 2. Przy wyszukanym zdarzeniu kliknąć w ikonę edycji. Rys W oknie dialogowym, które się pokaże należy wprowadzić nowe dane (edycji może ulegać, data, godzina, personel, rodzaj planowanego zdarzenia np. wizyta domowa, planowa), a następnie zapisać je klikając przycisk Zapisz (prawy dolny róg). Drugi sposób edycji terminu Rys Zdarzenie można edytować poprzez przesunięcie (przy pomocy myszki) wpisu w terminarzu. Należy LPM kliknąć na dany wpis w formularzu i nie odrywając palca od myszki wskazać nowy termin (nową datę). Po wybraniu terminu można oderwać palec Pallmed sp. z o.o. tel Strona 21 z 23

22 od myszki automatycznie zostanie wywołane okno edycji, gdzie można sprawdzić nową datę terminu (ręczne przesunięcie zmienia tylko datę). Trzeci sposób edycji terminu 5. Należy otworzyć widok strony przyjęcia żądanego pacjenta, odszukać kafel Terminy i za pomocą ikony edycji otworzyć okno dialogowe i wprowadzić zmiany, które należy potwierdzić przyciskiem Zapisz (prawy dolny róg). 14. Dokumentacja medyczna pacjenta Na widoku Listy pacjentów po wybraniu żądanego pacjenta (rozdz. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry) jest możliwość wygenerowania dokumentacji medycznej. Należy kliknąć w pole Dokumentacja medyczna. Rys. 43 W oknie generowania dokumentacji medycznej należy ustawić parametry wygenerowanego dokumentu czyli: wybór przyjęcia (pole obowiązkowe) oraz wyboru przedziału czasu (pole nieobowiązkowe), z którego mają zostać wygenerowane wpisy. Po uzupełnieniu parametrów należy kliknąć przycisk Generuj. Pallmed sp. z o.o. tel Strona 22 z 23

23 Rys. 44 Po wygenerowaniu dokumentacji system wyświetla komunikat: Rys. 45 W każdym momencie można wrócić do raz wygenerowanej dokumentacji i ją pobrać. Rys. 46 Pallmed sp. z o.o. tel Strona 23 z 23

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny lekarz Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny lekarz 04-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry... 5 3. Załączniki pacjenta... 6 4. Wydruki...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego raportowanie, rozliczenia z NFZ v.2014.08.001 28-08-2014 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Raporty... 5 4. Rozliczenia z NFZ...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Kleos Mobile Android

Kleos Mobile Android Kleos Mobile Android Spis treści 1. Wersja mobilna... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 5 4. Pulpit... 6 4.1 Ostatnie sprawy... 7 4.1.1 Informacje o sprawie... 10 4.1.2 Strony w sprawie i pracownicy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie.

4. Terminarz. Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. 4. Terminarz Moduł TERMINARZ został stworzony na potrzeby koordynacji i lepszej organizacji pracy w Twoim salonie. Planowane wizyty Twoich klientów wyświetlane są w przejrzysty sposób, w jednym z trzech

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Szybki start programu

Szybki start programu Szybki start programu 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie do systemu... 4 3. Rejestracja... 5 3.1 Rejestracja na wizytę... 7 3.1.1 Sposób I... 7 3.1.2 Sposób II...16 3.1.3 Sposób III...21 3.1.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o.

Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów. dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. Instrukcja użytkownika System Internetowej Rejestracji Pacjentów dla Firmy: MegaMed Sp. z o.o. PIOTRKÓW TRYB. 25 sierpnia 2015 2/13 Procedura rejestracji pacjenta, krok po kroku. Krok.1 W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll

Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll Instrukcja korzystania z konta pracownika na stronie www http://poznan.apuniapol.eu:60200/cr2platnik.dll W odpowiedzi na oczekiwania pracowników udostępniona została specjalna strona internetowa. Po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi 1. Pierwsze logowanie rys. 1. Widok okna aplikacji Po wejściu na stronę http://e.zhp.pl należy wybrać moduł, który chcemy obejrzeć, w naszym wypadku jest to Ewidencja. Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT/ REJESTRACJA WIZYTY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal

Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal Instrukcja korzystania z funkcji e - Rejestracja i e Portal S z p i t a l C h o r ó b P ł u c w O r z e s z u Strona 1 Plik pomocy Przed zarejestrowaniem się w określonej poradni proszę pamiętać o kilku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści e-pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Pierwsze logowanie... 3 2. Umawianie wizyt... 3 3. Przegląd umówionych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak ponownie przyjąć do szkoły ucznia skreślonego lub przekazanego do innej szkoły? Fakt opuszczenia szkoły przez ucznia powinien być zarejestrowany poprzez wprowadzenie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo