Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

2 Spis treści Wstęp... 2 I. Zasady obiegu informacji... 3 II. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej... 6 III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej... 7 VI. Komunikowanie wyników V. Procedury awaryjne VI. Harmonogram zadań W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny PZE Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ZN Zespół Nadzorujący OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna 1

3 Wstęp Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014 zostały opracowane zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.) Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz,U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. zm.) Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. nr 123, poz. 698, z późn. zm.) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informatorami o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Komunikatem Dyrektora CKE z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 2

4 I. Zasady obiegu informacji 1. Przewodniczący SZE lub jego zastępca w czasie zebrania Rady Pedagogicznej, w marcu 2014 r. zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji, przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie rozporządzenia MEN, procedur egzaminu, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem. 2. Zastępca przewodniczącego SZE informuje uczniów o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu, a w szczególności o: a) możliwości zgłoszenia propozycji tematów do realizacji w części ustnej egzaminu z języka polskiego, (uczniowie kl. III technikum i II TUdD) b) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, c) prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad, d) pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej, ( komunikat dyrektora CKE), e) miejscu i terminie składania deklaracji, f) możliwości i zasadach uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części pisemnej lub ustnej egzaminu z danego przedmiotu, g) możliwości i zasadach ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym oraz o zasadach organizacji egzaminu w tym terminie, h) strukturze i formie egzaminu oraz o zasadach jego organizacji i przebiegu; w tym zasadach unieważnienia egzaminu. 3

5 3. Wychowawcy klas maturalnych odbywają w terminie do końca września zebranie z rodzicami i informują ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym co potwierdzają wpisem w dokumentacji wychowawcy klasy, dzienniku lekcyjnym. 4. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu już od pierwszej klasy szkoły kończącej się maturą. 5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń. 6. Nauczyciel bibliotekarz gromadzi informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego SZE i nauczycieli udostępniając je uczniom i absolwentom w czytelni. 7. Komunikaty i materiały dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący SZE zamieszcza na tablicach informacyjnych znajdujących się w pokojach nauczycielskich oraz na korytarzu (Rynek 4 piętro). 8. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych środków łączności i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE. 9. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających deklaracji i wniosków: wstępna deklaracja maturalna do 30 września 2013 r. O sposobie wypełniania deklaracji uczniowie klas maturalnych zostają poinformowani przez wicedyrektora, opiekuna/wychowawcę. Zdający składają wypełnione deklaracje wychowawcy/ opiekunowi, który przedkłada je wicedyrektorowi ds. opiekuńczych, wychowawczych i kształcenia zawodowego. Zdający, który jest nieobecny w terminie składania deklaracji wychowawcy/opiekunowi ma obowiązek przekazać wypełnioną deklarację nie później niż do 30 września bieżącego roku szkolnego do sekretariatu szkoły; zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej - zdający dostarcza przewodniczącemu SZE w/w zaświadczenie najpóźniej przed egzaminem z danego przedmiotu; dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych - zdający dostarcza przewodniczącemu SZE wypełniony wniosek wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z deklaracją wstępną do r., (uzupełnienie dokumentów może nastąpić do 7 lutego 2014 r.) dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych (deklaracja ostateczna) - zdający może nanosić zmiany w deklaracji wstępnej. Deklaracje ostateczne przekazywane są wg zasad przekazywania deklaracji wstępnych, w terminie do 7 lutego 2014 r. Niezłożenie deklaracji ostatecznej jest równoznaczne z przystąpieniem absolwenta do egzaminu zgodnie z deklaracją wstępną. 4

6 zgłoszenie do sesji poprawkowej - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, nie później niż do 4 lipca 2014 r., zdający składa zastępcy przewodniczącego SZE pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracja ostateczną. zgłoszenie udziału w kolejnej sesji egzaminacyjnej następuje poprzez złożenie deklaracji wraz z dokumentami uprawniającymi do dostosowań wicedyrektorowi do 31 grudnia 2014 r. Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 7 lutego 2014 r. Osoby te nie muszą składać deklaracji wstępnej. 10. Sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania wskazanych w Tabeli 1 Komunikatu Dyrektora CKE z 30 sierpnia 2013 r. na podstawie dokumentów określonych w ww. Komunikacie. 11.Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: a) stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, b) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli mogło ono mieć wpływ na wynik danego egzaminu, c) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, d) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu, e) wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE lub korzystanie przez zdającego na sali egzaminacyjnej z ww. urządzeń i przyborów. Uwaga! Unieważnienia w przypadku a) i e) dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły), w przypadkach b), c), d) dyrektor OK.E w porozumieniu z dyrektorem CKE. 12. Harmonogram egzaminów ustnych wywiesza się na tablicy informacyjnej do 5 marca 2014 r. 13. Listy zdających egzaminy pisemne w poszczególnych salach wywieszane są w przeddzień egzaminu na drzwiach sal. 14. Wicedyrektor szkoły udziela wyjaśnień na temat egzaminów maturalnych w godzinach pracy, w miarę możliwości. 15. Wyniki egzaminów ustnych komunikowane są głośno obecnym zdającym podczas wcześniej ustalonych przerw. Osoby nieobecne mogą uzyskać informację o wyniku egzaminu u dyrektora szkoły. 5

7 17. Świadectwa dojrzałości wraz z odpisami i aneksy wraz z odpisami będą wydawane absolwentom 27 czerwca 2014 r. za potwierdzeniem odbioru, w sekretariacie szkoły. II. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej 1. W roku szkolnym poprzedzającym egzamin maturalny (do 31 stycznia) uczniowie mają prawo zgłaszać nauczycielowi języka polskiego swoje propozycje do szkolnej listy tematów. Nauczyciel języka polskiego przedstawia temat zaproponowany przez ucznia zespołowi nauczycieli języka polskiego. Członkowie zespołu omawiają propozycje uczniów i po ewentualnym właściwym zredagowaniu i zaaprobowaniu umieszczają je na szkolnej liście tematów przedstawianej przewodniczącemu SZE (do 10 kwietnia 2014 r. ). Nauczyciel języka polskiego informuje zainteresowanego ucznia o decyzji zespołu. 2. W przypadku zalecenia przez dyrektora OKE poprawienia list tematów, nauczyciele języka polskiego w ciągu czterech dni dokonują korekty tematów. Jeżeli dyrektor OKE nie zaakceptuje poprawionych list tematów - obowiązuje lista tematów, przygotowana przez OKE. 3. W roku szkolnym, w którym zdający przystępuje do egzaminu w sesji wiosennej - do dnia 10 września, nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów z języka polskiego. 4. Przewodniczący SZE ustala szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego i ogłasza go zdającym nie później niż na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego tj. do r. 5. Przewodniczący SZE, nie później niż na dwa miesiące przed terminem egzaminu, powołuje swego zastępcę i SZE. Członków SZE spoza szkoły przewodniczący SZE powołuje w porozumieniu z dyrektorami ich szkół macierzystych. 6. Na dwa miesiące przed terminem egzaminu pisemnego przewodniczący SZE powołuje PZE. 7. Przewodniczący SZE lub jego zastępca szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do PZE w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Przewodniczący SZE odbiera od członków PZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 8. Najpóźniej do 7 kwietnia 2014 r. każdy zdający przekazuje przewodniczącemu SZE za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego bibliografię tematu, informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych niezbędnych do prezentacji, w dwóch egzemplarzach podpisanych imieniem i nazwiskiem a następnie ustala z przewodniczącym SZE lub jego zastępcą sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. 9. Najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem egzaminów z języka polskiego w części ustnej zdający przekazuje przewodniczącemu SZE za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego dwa podpisane przez siebie egzemplarze ramowego planu prezentacji. 6

8 10. Niezwłocznie po przekazaniu przez uczniów przewodniczący SZE udostępnia bibliografie i ramowe plany prezentacji przewodniczącemu PZE. 11. Na jeden dzień przed egzaminem ustnym z języka obcego nowożytnego przewodniczący SZE udostępnia do wglądu zestawy zadań do części ustnej wraz z kryteriami oceniania (z zachowaniem zasad ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem) oraz uczestniczy w posiedzeniu PZE, na którym z tą dokumentacją zapoznawani są pozostali członkowie PZE. 12. Za przygotowanie do egzaminu sal oraz pomocy koniecznych do prezentacji odpowiada przewodniczący PZE. 13. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, aby przebiegał on bez zbędnych przerw. 14. Przewodniczący PZE w dniu egzaminu : a) pobiera od przewodniczącego SZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, b) sprawdza tożsamość zdających, c) wyznacza spośród członków PZE z j. obcego nowożytnego nauczyciela egzaminującego danego zdającego d) kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających, e) bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, f) ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu. 15. Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ustala wynik egzaminu dla każdego zdającego na poziomie podstawowym bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej, a w przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym (jęz. obcy) po przeegzaminowaniu trzech zdających. 16. PZE ustala liczbę punktów każdego zdającego i wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu, wpisując także pytania zadawane w czasie rozmowy po prezentacji. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie PZE i obserwatorzy. 17. Po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE uporządkowane zestawy, podpisane protokoły indywidualne i zbiorcze, a w przypadku egzaminu z języka polskiego także ramowe plany prezentacji i bibliografie zdających. Przewodniczący SZE rozlicza przewodniczących PZE ze wszystkich materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej. III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 1. Przewodniczący SZE, nie później niż do 5 kwietnia, powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN). 2. W terminie do 30 kwietnia przewodniczący SZE lub jego zastępca przeprowadza szkolenie członków ZN ze swojej szkoły, zapoznając ich w szczególności ze szczegółowym przydziałem zadań oraz z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. W szkoleniu uczestniczą też nauczyciele delegowani do ZN 7

9 w innych szkołach. Podczas szkolenia przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 3. Za przygotowanie do egzaminu sal oraz pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE odpowiadają przewodniczący ZN. Przygotowanie sal odbywa się na dzień przed datą egzaminu, do godziny 14 ej i obejmuje: Ustawienie odpowiedniej ilości stołów i krzeseł i zapewnienie ich stabilności. Zapewnienie tablicy i przyborów do napisania czasu trwania egzaminu. Zapewnienie po 1 zegarze na salę i sprawdzenie ich sprawności i punktualności. Wniesienie zestawów słowników na język polski i umieszczenie ich na osobnych stolikach. Wniesienie tablic matematycznych (na egzamin z matematyki) oraz tablic wzorów (na egzaminy z fizyki i chemii) i umieszczenie ich na ławkach (1 na ucznia). Wstawienie, podłączenie i sprawdzenie odtwarzacza CD potrzebnego na egzamin z języka obcego. Ponumerowanie ławek - kartki (przygotowane wcześniej przez pracownika sekretariatu) z numerem odpowiadającym zdającemu na liście wygenerowanej przez OKE. Kartki te są ustawione w kolejności wg listy zdających w danej sali. Przyklejenie na drzwi listy zdających przygotowanej wcześniej przez szkolnego informatyka. Za przygotowanie sal i sprzętu na egzamin z informatyki odpowiada administrator pracowni. Przygotowanie pracowni odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014". Dyrektor i wicedyrektor szkoły sprawdzają sale egzaminacyjne tego samego dnia ok. godz. 14 ej. W dniu egzaminu za sprawdzenie sal odpowiedzialni są przewodniczący zespołów nadzorujących. 4. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu : a) przewodniczący SZE wraz z zastępcą przewodniczącego SZE oraz właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący SZE, b) przewodniczący ZN z języka obcego zabezpiecza co najmniej dwa odtwarzacze płyt CD, c) przewodniczący właściwych ZN gromadzą pomoce, z których będą mogli korzystać zdający. 8

10 5.W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący SZE lub upoważniona przez niego osoba, wspólnie z wyznaczonym przez siebie członkiem SZE natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. 6. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki a) o godzinie wyznaczony przez przewodniczącego SZE członek ZN wraz z administratorem pracowni sprawdzają: - prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację, - oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko i PESEL zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowane oprogramowanie, - prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych, - czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu - prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego, b) w godz zdający może sprawdzić w obecności administratora oraz członka ZN poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Zdający nie mogą samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie mogą również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora pracowni. Zdający nie mogą samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora pracowni dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. W pracowni dostępna jest podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona z licencjami, z której może korzystać zdający. 7. W dniu egzaminu: a) na 1,5 godz. przed jego rozpoczęciem : - członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy, - w razie nieobecności członka ZN przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela, - przewodniczący SZE po wyjęciu pakietów egzaminacyjnych z sejfu, w obecności wyznaczonego przez siebie członka SZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie 9

11 zawiadamia dyrektora OKE, b) na 20 min przed jego rozpoczęciem : - przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora (ul. Rynek 4), gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu; przewodniczący ZN odbierają klucze do sal egzaminacyjnych, listę zdających w danym dniu, druki protokołów przebiegu egzaminu i naklejki z kodami, odpowiednią liczbę bezpiecznych kopert (każdy rodzaj arkusza musi być spakowany do oddzielnej koperty), koperty papierowe (przygotowane przez sekretariat) do spakowania arkuszy egzaminacyjnych niewykorzystanych, wadliwych i z dokumentacją. Przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali, c) na 15 min. przed jego rozpoczęciem: - przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne, - wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną, - wyznaczony członek ZN sprawdza tożsamość zdających wg kolejności na liście umieszczonej na drzwiach do sali egzaminacyjnej, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zezwala im na wejście do sali, - na sali egzaminacyjnej przewodniczący ZN przygotowuje dla zdającego naklejkę z nadanym przez OKE kodem, zawierającym m. in. PESEL zdającego. Każdy zdający ma obowiązek sprawdzenia poprawności cyfrowego zapisu numeru PESEL, co potwierdza podpisem na liście zdających. Członek ZN wskazuje w sali egzaminacyjnej miejsce, które zajmuje zdający zgodnie z numerem na liście zdających umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali egzaminacyjnej, - po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przypomina zdającym: o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza, o obowiązku i sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, o zasadach zachowania się podczas egzaminu, o zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu. 10

12 d) punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE: - członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne, po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający zapoznają się z informacją na pierwszej stronie arkusza, otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz (z arkuszy rezerwowych), którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu, - przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne (umieszczają w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi naklejki z nadanym przez OKE kodem, zawierające m. in. Nr PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr), członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania, - egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia danej części egzaminu. Zdający zgłaszający się na egzamin po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. e) podczas trwania egzaminu : członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować, na sali egzaminacyjnej udostępnione zostaną pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów w niezbędnej ilości. Słowniki z języka polskiego położone są na osobnym stoliku. Zdający sygnalizuje chęć skorzystania ze słownika przez podniesienie ręki; członek ZN gestem przywołuje zdającego do siebie; zdający podchodzi do stolika ZN i po uzyskaniu zgody członka ZN korzysta z pomocy, zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki; członek ZN gestem przywołuje zdającego do siebie; zdający podchodzi do stolika ZN i po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN opuszcza salę z zachowaniem warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pierwszej pomocy). Zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na 11

13 swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu, jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, przewodniczący lub członek ZN sprawdza poprawność zakodowania arkusza i karty odpowiedzi (matematyka p.p. i j. obcy nowożytny) a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali, arkusz pozostaje na stoliku zdającego, f) przewodniczący na 10 min przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem informuje o obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi ( w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi) g) przewodniczący informuje o upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań arkusza danego poziomu lub części egzaminu i ogłasza zakończenie egzaminu (w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym oraz informatyki przewodniczący ogłasza przerwę) - zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac; członkowie ZN gestem przywołują kolejnych zdających do siebie, zdający kolejno podchodzą do stolika ZN i oddają prace członkowi ZN, członek ZN odbiera pracę i zezwala zdającemu na opuszczenie sali, - członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują, zabezpieczają materiały egzaminacyjne, podpisują listy zdających egzamin, zgodnie z instrukcją OKE, podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu: pakowanie prac zdających odbywa się w sali egzaminacyjnej, bezpośrednio po zakończeniu danej części egzaminu, prace maturalne pakuje do zwrotnych kopert (otrzymanych od OKE) i zakleja przewodniczący ZN w obecności członków ZN i jednego przedstawiciela zdających, który ostatni oddał arkusz egzaminacyjny i nie przystępuje do poziomu rozszerzonego, porządek prac w kopercie musi być zgodny z listą zdających przekazaną przez OKE (z wyłączeniem nieobecnych i zwolnionych oraz tych, których prace unieważniono - te arkusze pakowane są oddzielnie), kopertę opisuje drukowanymi literami jeden z członków zespołu według wzoru podanego przez OKE, - przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu SZE 12

14 h) po przerwie w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym procedurę należy powtórzyć: - zdający, którzy przystępują do egzaminu na poziomie rozszerzonym, wchodzą do sali o wyznaczonej godzinie i zajmują swoje miejsca, a egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną w podpunktach d g, i) w przypadku egzaminu z informatyki, po przerwie ogłoszonej po części pierwszej: - zdający zajmuje miejsce w pracowni komputerowej, przy stanowisku, które uprzednio sprawdził, - członkowie ZN rozdają każdemu zdającemu arkusz i dwa zewnętrzne nośniki danych podpisane DANE oraz WYNIKI, przy czym nośnik DANE zawiera dane (pliki) do zadań drugiego arkusza egzaminacyjnego, a nośnik pendrive - WYNIKI jest czysty (nie zawiera żadnych plików) i jest przeznaczony dla zdającego do nagrywania plików z rozwiązaniami, - przewodniczący ZN poleca zdającym otworzyć arkusze i sprawdzić, czy są one kompletne. Zauważone braki zdający zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu, - przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez: wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych, naklejenie pasków kodowych w określonym miejscu, - przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia drugiej części egzaminu, - zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań, a członkowie ZN nie mają prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji, - zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne, - obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w folderze o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL, znajdującym się na pulpicie oraz na pendrive - WYNIKI, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku, - w przypadku awarii komputera, zdający natychmiast informuje o tym ZN. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle 13

15 dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy), - niezwłocznie po zakończeniu drugiej części egzaminu administrator pracowni używając zewnętrznego nośnika kopiuje do komputera operacyjnego wszystkie foldery o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk komputerowych, nagrywa na płytę CD R z napisem WYNIKI wszystkie ww. foldery, tworzy kopię zapasową płyty CD R z napisem KOPIA WYNIKI, nagrane płyty podpisuje kodem szkoły i przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do zwrotnej koperty. Administrator po nagraniu płyt i sprawdzeniu poprawności ich nagrania, usuwa z komputera operacyjnego i komputerów zdających wszystkie foldery o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością, - egzamin przebiega zgodnie z procedurą opisaną w podpunktach d g, Zdający egzamin z informatyki zobowiązany jest dokumentować egzamin w następujący sposób: - wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL znajdującym się na pulpicie oraz na nośniku o nazwie WYNIKI, - jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem, (zarówno w pierwszej, jak i drugiej części egzaminu), - jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w folderze o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej, - pliki, które zdający oddaje do oceny, nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów, - przed upływem czasu przeznaczonego na egzamin zdający zapisuje w folderze o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL znajdującym się na pulpicie ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego w programach użytkowych bądź języku oprogramowania, - niezwłocznie po drugiej części egzaminu, po nagraniu przez administratora pracowni 14

16 płyty CD R z napisem WYNIKI dokumentującej prace zdających zdający ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie folderu oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 15

17 VI. Komunikowanie wyników 1. Zasady ogłaszania wyników części ustnej: Wyniki ogłaszane są przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w czasie wyznaczonej przerwy lub na zakończenie przeprowadzonych egzaminów w danym dniu. Zasady ogłaszania wyników części pisemnej: Wyniki ogłaszane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE zgodnie z terminem ogłoszonym przez Dyrektora CKE oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Świadectwo dojrzałości i jego odpis odbiera zdający osobiście za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie szkolnym zgodnie z terminem podanym przez Dyrektora CKE. V. Procedury awaryjne 1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne a) przewodniczący SZE lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka tego zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce lub zaleceniami dyrektora OKE. b) dyrektor OKE w przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia pakietu zaistniała możliwość ujawnienia arkuszy powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję dotyczącą przebiegu i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu c) w przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania od przewodniczącego SZE informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub CKE. 16

18 d) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu. e) decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu SZE. f) do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. 2. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne a) przewodniczący SZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. b) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. c) o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE - przewodniczących SZE. d) informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 3. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych a) w przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, dyrektor CKE, podejmuje decyzję o dalszym przebiegu egzaminu. b) w przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. c) o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE - przewodniczących SZE. d) informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu a) w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący SZE powiadamia dyrektora OKE, b) jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w 17

19 wyznaczonych terminach, a część która się nie odbyła pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz. c) jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie. d) jeżeli zagrożenie nie zostało zażegnane, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w nowym terminie, ustalonym przez dyrektora CKE. d) dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca przeprowadzeniu egzaminu. e) informacje o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu, zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 5.Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: arkusz na poziomie podstawowym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie rozszerzonym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie dwujęzycznym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. a) w przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) 18

20 przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej. b) jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1, po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nową płytę. c) jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1, przewodniczący zespołu nadzorującego: zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD, wymienia płytę CD na rezerwową, zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD, przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD (por. pkt a) powyżej), i odtwarza nagranie. d) w przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt b) powyżej. f) konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. 6. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych a) w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych. b) jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych. 19

21 c) decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. VI. Harmonogram zadań W Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku egzamin maturalny organizowany jest tylko w sesji wiosennej Zadania realizowane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny Data Do 22 grudnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. do 10 kwietnia 2014 r. Z a d a n i e Przewodniczący SZE powierza na piśmie wyznaczonym nauczycielom języka polskiego opracowanie listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z j. polskiego na rok szkolny 2014/2015 Uczeń (kl. III technikum i II TUdD) ma prawo zgłosić nauczycielowi języka polskiego swoje propozycje do szkolnej listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Wyznaczeni nauczyciele języka polskiego przedstawiają przewodniczącemu SZE listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego. 20

22 Zadania realizowane w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin maturalny Data do 10 września 2013 r. do 30 września 2013 r. do 25 września 2013 r. Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów do części ustnej egzaminu maturalnego Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi. Dyrektor szkoły informuje uczniów kl. IV T i III TUdD o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym oraz o możliwościach przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym i poprawkowym do 30 września Wychowawcy klas maturalnych, odbywają zebranie z rodzicami i informują ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym oraz o możliwościach przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym i poprawkowym 21

23 do 30 września 2013 r. Uczniowie składają pisemne wstępne deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego do 7 lutego 2014 r. do 15 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. do 5 marca 2014 r. do 5 marca 2014 r. do 5 marca 2014 r. do 5 marca 2014 r. do 5 kwietnia 2014 r. do 10 kwietnia Złożenie przez uczniów ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego Sporządzenie i przesłanie w formie elektronicznej i papierowej przez przewodniczącego SZE do OKE danych zawartych w oświadczeniach i ostatecznych deklaracjach zdających egzamin maturalny oraz o dostosowaniach wynikających z przedłożonych opinii (orzeczeń, zaświadczeń) Powołanie na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły Przewodniczący SZE powołuje swojego zastępcę, członków zespołu egzaminacyjnego Przewodniczący SZE powołuje członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego Przewodniczący SZE opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyła go do dyrektora OKE. Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2014 r. Przewodniczący SZE powołuje ZN przebieg części pisemnej egzaminu oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów Wyznaczony nauczyciel języka polskiego przedstawia przewodniczącemu SZE listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013/2014. do 7 kwietnia 2014r. Zdający przekazuje przewodniczącemu SZE za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego bibliografię tematu oraz informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Zdający określa sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych 22

24 Niezwłocznie po przekazaniu przez uczniów przewodniczący SZE udostępnia bibliografie i ramowe plany prezentacji przewodniczącemu PZE. do 30 kwietnia 2014 r. Przewodniczący/zastępca SZE przeprowadza szkolenie członków ZN i PZE ze swojej szkoły, zapoznając ich w szczególności ze szczegółowym przydziałem zadań oraz z zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Przedstawia wzory protokołów i kart oceny (określa sposób ich wypełniania, kryteria oceniania części ustnej egzaminu z języków obcych). W szkoleniu uczestniczą też nauczyciele delegowani do ZN w innych szkołach. Podczas szkolenia przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. na 1 dzień przed rozpoczęciem części ustnej egzaminów z języka obcego nowożytnego Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy zadań i kryteria oceniania z danego języka oraz uczestniczy w posiedzeniu PZE, na którym z tą dokumentacją wymienieni nauczyciele są zapoznawani. od 5-23 maja 2014 r. Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem od 5-30 maja 2014 r. Przeprowadzenie egzaminów ustnych zgodnie z harmonogramem szkolnym i nadzór nad ich przebiegiem od 2 18 czerwca 2014r. (w miarę potrzeb) przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym zgodnie z harmonogramem szkolnym zgodnie ze wskazaniem dyrektora OKE PSZE dostarcza dokumentację części pisemnej egzaminu. 23

25 niezwłocznie po otrzymaniu wyników części pisemnej z OKE - PSZE ogłasza wyniki części pisemnej. - PSZE informuje o miejscu i terminie składania deklaracji do kolejnej sesji egzaminacyjnej zdających, którzy nie zdali egzaminu, a chcą ponownie przystąpić do egzaminu w celu podwyższenia jego wyniku, lub chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych r. Wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego. Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach. do 4 lipca 2014 r. Złożenie przez absolwenta oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną do 7 lipca 2014 r. Przesłanie do dyrektora OKE w f. elektronicznej informacji o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym sierpnia (wg harmonogramu) Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 26 sierpnia Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 12 września 2014 r. Odbiór świadectw dojrzałości w terminie poprawkowym. 24

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2015 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku INFORMATYKA. Szkoła podstawowa

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku INFORMATYKA. Szkoła podstawowa Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku INFORMATYKA Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo