MINISTERSTWO GOSPODARKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI"

Transkrypt

1

2 Powołanie Rady ds. Innowacyjności i Nauki przy Prezesie Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. nauki Wspieranie popytowego podejścia do innowacji (user driven innovation) opracowanie rekomendacji i propozycji instrumentów Stworzenie zachęt do zatrudniania pracowników badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach Działania na rzecz zwiększania innowacyjności sektora usług rekomendacje i propozycje ewentualnych instrumentów Działania na rzecz bardziej przyjaznych innowacjom zamówień publicznych przedłoŝenie dokumentu Nowe podejście do zamówień publicznych pod obrady RM, opracowanie planu działań. Zwiększenie koordynacji polityki innowacyjnej pomiędzy poszczególnymi resortami, szczeblem centralnym i regionalnym oraz partnerami społecznymi. II półrocze Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie udziału uŝytkowników w procesie tworzenia innowacji. II półrocze Zwiększenie liczby pracowników badawczo-rozwojowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. II półrocze Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. II półrocze Zwiększanie zamawiania innowacyjnych produktów i usług w procedurze zamówień publicznych. I półrocze akceptacja dokumentu przez RM, II półrocze opracowanie planu działań. str. 1 z 1 Projekt zarządzenia ws. powołania Rady ds. Innowacyjności i Nauki został przygotowany przez MNISW z pominięciem uwag MG i w takim kształcie został przekazany do podpisu Prezesa RM. MG na szczeblu kontaktów roboczych ponownie podjęło dyskusję z MNISW na temat zwiększenia stopnia udziału środowisk gospodarczych w Radzie, co powinno spowodować uwzględnienie uwag MG w projekcie rozporządzenia MNiSW lub wycofanie projektu przez MNiSW i umoŝliwienie MG przedłoŝenia swojego projektu. DRG przeprowadziło prace analityczne dotyczące wskazania uzasadnienia dla podejmowania interwencji w zakresie user driven innovation. IBRKiK potwierdził konieczność podjęcia interwencji w ww. obszarze w ekspertyzie wykonanej na zlecenie MG. Przygotowano zestaw instrumentów wsparcia w obszarze user-driven innovation, których wdroŝenie zostanie rozpoczęte w 2009 r. Wykonano pierwsza analizę dotyczącą zasadności przeniesienia holenderskiego systemu wsparcia zatrudniania pracowników B+R. Zakończone zostały prace nad oceną skutków projektowanej regulacji. Prace analityczne wskazały, iŝ istnieje luka we wspieraniu przedsiębiorstw z sektora usług. Zakończona została analiza moŝliwości wprowadzenia zmian do istniejących instrumentów, tak aby w większym stopniu uwzględniać w schematach wsparcia przedsiębiorstwa działające w sektorze usług. Dokument Nowe podejście do zamówień publicznych ( ) został przyjęty przez RM DRG opracowało plan działań do dokumentu, którego zapisy zostały włączone do projektu systemowego PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 95% DRG 100% DRG 100% DRG 100% DRG 100% DRG

3 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej innowacyjności Udział w pracach komitetów TIP, CIIE, CSTP OECD Ewaluacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Koordynacja wdraŝania karty działań PECS (w ramach porozumienia z Europejską Agencją Kosmiczną) Prace nad określeniem kształtu polskiej polityki kosmicznej. Kształtowanie postaw innowacyjnych, zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia wdraŝania innowacji. I-II półrocze Wymiana najlepszych praktyk, pozyskiwanie informacji i wiedzy eksperckiej w zakresie polityki innowacyjnej. Poprawa funkcjonowania instrumentów wynikających z ustawy, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. II półrocze Szerszy udział Polski w korzyściach płynących z badań przestrzeni kosmicznej, szersze wykorzystanie usług opartych na technikach satelitarnych, zwiększenie obecności polskich przedsiębiorców na europejskim rynku kosmicznym, zwiększenie poziomu zaawansowania naukowotechnicznego przedsiębiorstw oraz intensyfikacja powiązań kooperacyjnych w sektorze hightech. Większe wykorzystanie potencjału przestrzeni kosmicznej dla rozwoju innowacyjności gospodarki, intensyfikacja zaangaŝowania polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwój technologii i technik satelitarnych, rozwijanie zaplecza infrastrukturalno-technologicznego Przygotowana na zlecenie MG koncepcja przeprowadzenia kampanii poddana została fokusowemu badaniu. Wyniki badania pokazały iŝ przygotowana koncepcja stanowi niewielką zachętę do podejmowania działalności innowacyjnej. Mając na uwadze powyŝsze, MG opracowało kolejną wersję nowej koncepcji, która została przekazana do realizacji przez PARP. Delegacja MG uczestniczyła w 2 posiedzeniach komitetu CIIE, 2 posiedzeniach komitetu CSTP oraz w 2 posiedzeniach grupy roboczej TIP. Udział w komitetach OECD umoŝliwił włączenie się MG do realizacji międzynarodowych projektów w dziedzinie innowacyjności i przedsiębiorczości. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2009 r. Wykonanie ewaluacji nastąpi do r. Zakończona została procedura ratyfikacji porozumienia PECS przez Parlament i Prezydenta RP podpisano w Warszawie Kartę PECS, określającą szczegółowe obszary współpracy polskich instytucji z ESA. Po opublikowaniu porozumienia i Karty PECS w Dzienniku Ustaw Polska przekazała we wrześniu składkę do ESA za 2008 r. w kwocie 1,170 mln. Równocześnie DRG przygotowało drugi nabór wniosków na projekty PECS, który został ogłoszony r. W czerwcu 2008 r. Premier W. Pawlak podjął decyzję o powołaniu międzyresortowego zespołu roboczego do opracowania strategii rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Skład ww. grupy został ostatecznie ustalony na początku października. Odbyły się dwa spotkania ww. zespołu. Równocześnie na zlecenie DRG opracowane zostały niezbędne analizy umoŝliwiające opracowanie strategii. 95% DRG 100% DRG 95% DRG 100% DRG 100% DRG str. 2 z 2

4 Opracowanie Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług Prace nad przystąpieniem do Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych z 2006 r Prace nad przystąpieniem do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. dla wspierania działalności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na globalnym rynku kosmicznym, wprowadzanie do gospodarki i administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań opartych na technikach satelitarnych, które przyniosą istotne nowe moŝliwości albo korzyści ekonomiczne lub społeczne, a takŝe efektywne zarządzanie polskim sektorem kosmicznym przez odpowiednią strukturę organizacyjną. II półrocze Poprawa warunków funkcjonowania gospodarki elektronicznej poprzez zmniejszenie barier rozwoju, zwiększenie popytu na usługi świadczone w formie cyfrowej i inne zastosowania technologii informacyjnych w gospodarce i Ŝyciu społecznym, zwiększenie podaŝy usług w formie cyfrowej. Realizacja Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług przyczyni się do stworzenia odpowiedniego otoczenia dla handlu i biznesu elektronicznego, zapewni wzrost zastosowań rozwiązań gospodarki elektronicznej w działalności gospodarczej oraz będzie stymulować szersze wykorzystanie treści elektronicznych, w szczególności przez przedsiębiorców z sektora MSP. I kwartał Rozpatrzenie wniosku o przystąpienie do umowy przez Radę Ministrów za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. III kwartał Ostatecznie dokument został przyjęty przez RM r. Ustawa o ratyfikacji z r. 100% DRG 100% DRG 100% DRG str. 3 z 3

5 Prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo własności przemysłowej). Projekt uwzględnia stopień inflacji oraz wprowadzenie moŝliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej w postaci elektronicznej Prace nad dwoma projektami rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów do ustawy Prawo własności przemysłowej Przygotowanie analizy dotyczącej ochrony własności przemysłowej w związku z organizacją przez Polskę i Ukrainę mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 w związku z wystawieniem gwarancji Urzędu Patentowego RP Prace przygotowawcze związane z nowelizacją ustawy o rzecznikach patentowych Współpraca Ministerstwa Gospodarki z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie utworzenia w Polsce sądów własności przemysłowej Przygotowanie stanowisk odnośnie do zasadności przystępowania do spraw Wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów. I kwartał Wydanie rozporządzeń przez Prezesa Rady Ministrów. II kwartał Zlecenie analizy, jej odebranie oraz opublikowanie. IV kwartał Przygotowanie projektu. Termin uzaleŝniony od przedstawienia projektu od Urzędu Patentowego RP. Udział w pracach grupy powołanej do przygotowania projektu ustawy. Termin uzaleŝniony od prac prowadzonych w MS Analiza spraw i przedstawienie stanowiska odnośnie do zasadności str. 4 z 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (weszło w Ŝycie r.) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: z r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej; z r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza została wykonana, odebrana, wysłana do zainteresowanych podmiotów oraz opublikowana na stronach MG. Projekt nowelizacji ustawy w końcowym etapie uzgodnień wewnętrznych w MG. DRG wykonało w tym zakresie wszystkie planowane na 2008 r. działania,. Do sfinalizowania ostatecznie tej sprawy brak jest istotnych rozstrzygnięć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Sukcesywnie do wpływających spraw. BP przygotowało stanowisko oraz przedstawiło 100% DRG BP 100% 100% DRG BP 100% DRG 100% DRG BP 100% DRG 100% DRG BP

6 przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądzie Pierwszej Instancji w zakresie własności przemysłowej Realizacja programu wieloletniego Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach Realizacja programu wieloletniego Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach przystąpienia do postępowania. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez tworzenie systemowych uwarunkowań i generowanie technicznych i organizacyjnych rozwiązań innowacyjnych w obszarze zaawansowanych produktów oraz technologii wytwarzania i eksploatacji argumenty na rozprawie w zakresie ochrony własności przemysłowej w poniŝszej sprawie: C-487/07 L Oreal. Zadanie zrealizowano. Zawarto z PARP 2 umowy ramowe dotyczące realizacji programu wieloletniego i przekazano środki na: 1) sfinansowanie działalności krajowych punktów kontaktowych do Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji ( umowa Nr 1/DIW/15012/2008 z r.) 2) dofinansowanie działalności 4 polskich konsorcjów (skupiających 30 ośrodków) wchodzących w skład nowej sieci europejskiej Enterprise Europe Network utworzonej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (umowa 5/DIW/15012/2008 z r.) Rozliczenie ww. umów nastąpi w 2009 r. na podstawie sprawozdań PARP. Przyjęto sprawozdanie Instytutu Technologii Eksploatacji (realizatora Programu) z realizacji w 2007 r. komponentu w zakresie słuŝb państwowych. Podpisano aneks do umowy z Instytutem na finansowanie zadań słuŝb państwowych w 2008 r. Rozliczono I transzę ww. finansowania i przekazano zgodnie z aneksem całość środków przeznaczonych na ten cel w 2008 r. 1 Przyjęto na posiedzeniu Rady Programu informację Instytutu o realizacji komponentu projektów badawczych zamawianych. 100% DIW 100% DIW 1 Wykonanie zadań za 2008 r. zostało rozliczone r. str. 5 z 5

7 a Przygotowanie programu wieloletniego Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach b Opracowanie informacji o instrumentach wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw c Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem Bazy wiedzy, w szczególności bazy nowych technologii i urządzeń powstałych w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Zapewnienie finansowania realizacji przez PARP projektów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw (bony na innowacje, transgraniczna współpraca klastrów, wsparcie dla technostarterów). Zebranie i udostępnienie w jednym miejscu informacji o moŝliwościach dofinansowania innowacyjnej działalności wraz z odnośnikami do stron internetowych instytucji realizujących określone działania. III kwartał Przygotowanie podstawy dla systemu umoŝliwiającego promocję osiągnięć jednostek badawczorozwojowych w zakresie nowych technologii i urządzeń Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost ich innowacyjności W 2009 r. przygotowano projekt programu wieloletniego i przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe r. została zatwierdzona przez Ministra Rafała Baniaka propozycja przygotowania oddzielnego programu w zakresie słuŝb państwowych. Zadanie jest konturowane w roku 2009 (1.2.9). Planowane wniesienie projektu uchwały w sprawie programu pod obrady RM - IV kwartał 2009 r. Zadanie zrealizowano. Opracowano informację o instrumentach wsparcia innowacyjności w języku polskim i angielskim oraz zamieszczono na stronie internetowej MG (wersję polską r., wersję angielską r..). Decyzją Dyrektora DIW z r. powołano zespół zadaniowy do spraw przygotowania projektu pod nazwą Baza wiedzy o nowych technologiach. Do zadań Zespołu naleŝy opracowanie koncepcji bazy, opracowanie karty projektu, określenie potencjalnych wykonawców bazy, utworzenie bazy oraz przygotowanie DIW do roli administratora obsługi bazy. Zespół przygotował kartę projektu i przekazał w grudniu do BA w celu oszacowania kosztów utworzenia bazy oraz zgłoszenia przedstawiciela BA do pracy w Zespole. 2 Zadanie zrealizowano. Zawarto z PARP trzy umowy na realizację projektów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw: na realizację II etapu wsparcia dla technostarterów (umowa Nr 4/DIW/15012/2008 z r. wraz z Aneksem nr 1 z r.) na realizację programu Bon na innowacje, 50% DIW 100% DIW 100% DIW 100% DIW 2 Karta projektu została zatwierdzona przez Ministra R. Baniaka w lutym 2009 r. i zarejestrowana przez BDG pod numerem 2/2009. Na początku marca 2009 r. przygotowano wstępny projekt koncepcji i skierowano do BA w celu rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy zadania r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym została zaprezentowana koncepcja projektu. str. 6 z 6

8 Działania wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy: wsparcie przedsiębiorstw w branŝy zaawansowanych technologii; wsparcie działań realizowanych w ramach programów promujących innowacyjność polskiej gospodarki; tworzenie i rozwój centrów badawczych; udział w projektach badawczych uczelni lub innych podmiotów prowadzących prace w zakresie badań lub wdroŝeń; zapewnienie udziału polskiej kadry naukowo-technicznej, w tym studentów, w pracach naukowobadawczych. Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. str. 7 z 7 którego celem jest zainicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, którzy do tej pory nie zlecali prac o charakterze badawczorozwojowym na zewnątrz, a instytucjami prowadzącymi działalność badawczorozwojową (umowa Nr 27/DIW/15012/2008 z r.) na udzielenie koordynatorom klastrów pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących rozwoju międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji (umowa Nr 34/DIW/15012/2008 z r.) Środki nie zostaną wykorzystane przez PARP w całości z uwagi na długotrwały proces legislacyjny związany z nowelizacją rozporządzenia MG w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi mającą na celu wprowadzenie do rozporządzenia moŝliwości udzielania przez PARP wsparcia w ramach Bonu na innowacje oraz wsparcia współpracy międzynarodowej klastra, środki nie zostaną wykorzystane przez PARP w całości. Wsparcie przedsiębiorstw w branŝy zaawansowanych technologii poprzez realizację Zobowiązań Offsetowych zawartych w: a) Umowach Offsetowych: Umowa z Lockheed Martin Corporation: zrealizowano część nieodpłatnego transferu technologi dotyczącego uruchomienia w ZM Dezamet S.A. produkcji nowoczesnej amunicji kaliber 40 mm HEDP i RF (wartość; 325 mln USD) W podpisanej r. umowie offsetowej z Satlynx S.a.r.l. (umowa weszła w Ŝycie r.) wprowadzone zostało zobowiązanie offsetowe polegające na transferze technologii produkcji podstaw do anten satelitarnych poparty zakupami. W podpisanych r. trzech umowach offsetowych 100% DOF

9 str. 8 z 8 zawartych z Rockwell Collins Inc, Pratt & Whitney oraz Terma A/S ujęto zobowiązanie offsetowe dotyczące, m. in. transferu technologii związanej ze wsparciem ITWL w rozwoju Procesów Danych Misji i wyrzutnika ASO oraz transferu technologii mającej na celu wsparcie w rozwoju Systemu Ostrzegania Radarowego Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. W podpisanej r. umowie offsetowej z Kongsberg Defence&Aerospace AS ujęte zostały bezpośrednie zobowiązania offsetowe, w tym m. in. skierowane do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. które zapewni transfer technologii i know-how związany z wdroŝeniem systemu komunikacji radiowej NATO przeznaczonego dla systemów C2 szczebla taktycznego standard Link 16. DuŜe korzyści moŝe przynieść równieŝ zobowiązanie polegające na zleceniu przez Kongsberg prac badawczo-rozwojowych w PIT mających na celu rozszerzenie funkcjonalności do opracowanych przez PIT radaru 3D oraz aparatowni łączności i kontenerów dowodzenia. W podpisanym r. Aneksie Nr 2 do umowy offsetowej z Harris Corporation ujęto zobowiązanie offsetowe polegające na nieodpłatnym przekazaniu technologii związanej z danymi interfejsu systemu radiowego RF-5800H HF, umoŝliwiające Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (offsetobiorca) opracowanie aplikacji zdalnego sterowania na uŝytek Polskich Sił Zbrojnych, jak równieŝ zobowiązanie offsetowe polegające na transferze technologii, wsparciu technicznym i nabyciu licencji pozwalających na integrację Cyfrowego Systemu Łączności Wewnętrznej FONET wytwarzanego przez WB Electronics z systemami Harrisa r. RM zatwierdziła w trybie obiegowym Aneks Nr 2 do Umowy

10 str. 9 z 9 Offsetowej dnia r. pomiędzy Skarbem Państwa RP a EADS- Construcciones Aeronauticas, który został podpisany r. Aneksem Nr 2 wprowadzono do umowy 7 nowych zobowiązań offsetowych skierowanych do polskich podmiotów, w tym m in.: zlecenie polskim uczelniom medycznym zadań, realizowanych we wspólnych programach badawczo-rozwojowych i wdroŝeniowych USP, prowadzących do efektywnego rozwoju dziedzin nauki, dotychczas słabo rozpoznanych r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Offsetowej z r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a G.E.I.E. Eurotorp. Aneksem Nr 1 wprowadzono do Umowy 2 nowe zobowiązania offsetowe, w tym zobowiązanie offsetowe bezpośrednie dotyczące transferu technologii wraz z perspektywicznymi zamówieniami dotyczącymi produkcji kół zębatych i podzespołów skrzyń napędowych do lotniczych silników turboodrzutowych, skierowane do WSK PZL-Kalisz S.A r. został podpisany Aneks Nr 2 do Umowy Offsetowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Oto Melara S.p.A. W ww. aneksie ujęto w miejsce wycofanego pośredniego zobowiązania offsetowego adresowanego do Avio Sp. z o.o. związanego z zakupem łopatek do silników samolotowych wprowadzono dwa bezpośrednie zobowiązania offsetowe adresowane do Przemysłowego Centrum Optyki S.A. Przedmiotem tych zobowiązań jest nieodpłatny transfer nowoczesnej technologii produkcji wybranych elementów do systemu celowniczego oraz kamery termowizyjnej dla programu KTO poparty zamówieniami. Od października 2008 r. DOF MG prowadził negocjacje projektu umowy z Thales

11 Nederland B.V. zakończone wydaniem r. pozytywnej opinii nt. ww. projektu przez Komitet do Spraw Umów Offsetowych W projekcie ujęto, m.in.: zobowiązanie offsetowe skierowane do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. dotyczące opracowania i wykonania anteny ASF-32N ze skaningiem elektronicznym do nieruchomego elektronicznie sterowanego systemu IFF (System Identyfikacji Swój Obcy ), zobowiązanie offsetowe skierowane do Stoczni Marynarki Wojennej S.A. polegające na przekazaniu przez Thales Nederland B.V. technologii umoŝliwiającej offsetobiorcy udział w remontach, serwisie, naprawach, eksploatacji lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych RP. b) ZałoŜeniach do Ofert Offsetowych (Propozycji Negocjacyjnych) związanych z dostawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym m. in.: w załoŝeniach związanych z dostawą lekkich opancerzonych samochodów patrolowych (LOSP) ujęto zobowiązanie offsetowe dotyczące pozyskania nowoczesnej technologii produkcji prochów jednobazowych, wielobazowych, elementów samospalających do amunicji artyleryjskiej i czołgowej dla ZPS Pionki S.A., w załoŝeniach związanych z dostawą dla SZ RP samochodów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności ujęto zob. offsetowe dotyczące przekazania technologii produkcji, licencji i know-how związanej z produkcją modułu uzbrojenia 12,7mm małej wieŝy (produkcja wybranych elementów i zespołów, wraz z technologią montaŝu modułu uzbrojenia 12,7mm), zakwalifikowanie ZM Tarnów S.A. jako certyfikowanego dostawcy technologii poparte str. 10 z 10

12 Włączanie do umów offsetowych zobowiązań promujących innowacyjność przedsiębiorstw oraz preferowanie zobowiązań offsetowych zapewniających rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Uwzględnianie w załoŝeniach do ofert offsetowych oraz w umowach offsetowych zobowiązań promujących innowacyjność przedsiębiorstw oraz preferowanie zobowiązań offsetowych zapewniających rozwój gospodarki opartej na wiedzy. zakupami w ZM Tarnów. c) Katalogu Potrzeb Offsetowych: W 2008 r. w KPO ujęto 17 nowych propozycji Zobowiązań Offsetowych, przykłady: PCO S.A. Wsparcie finansowe w celu rozbudowy infrastruktury technologicznej zaawansowanych konstrukcji satelitarnych, ITWL Prace badawczo - rozwojowe związane z rozwojem techniki lotniczej; Prace B+R związane z opracowaniem czujników monitorujących stan łopatek wirujących silników lotniczych roku został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Offsetowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Harris Corporation. W ramach Aneksu wynegocjowano Zobowiązania offsetowe dotyczą nieodpłatnego transferu do Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy (dalej: WZŁ 2) technologii aplikacji RPA-HR oraz TacChat HF, przeznaczonych do programowania róŝnych systemów radiowych Harris. W efekcie realizacji Umowy Offsetowej z Harris, WZŁ 2 mają szanse stać się certyfikowanym zakładem w zakresie wykonywania strategicznych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu, integracji systemów łączności firmy Harris, producentem niektórych podzespołów i komponentów radiostacji Harris, a takŝe autoryzowanym centrum szkoleniowym r. w Ministerstwie Gospodarki została podpisana z firmą Lockheed Martin Corporation specyfikacja nowego projektu offsetowego, który został wprowadzony do Umowy Offsetowej z LMC. Przedmiotem zobowiązań offsetowych ujętych w projekcie jest nieodpłatny transfer technologii i know-how w ramach wdroŝenia w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy (dalej. WZL 2) zdolności długoterminowego planowania w celu przygotowania realizacji 100% DOF str. 11 z 11

13 Prowadzenie analiz moŝliwości i potrzeb w zakresie działań innowacyjnych, które mogą być przedmiotem zobowiązań offsetowych Wsparcie wdroŝeń wyników prac B+R (działanie 4.1 POIG) Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (działanie 4.2 POIG) Przygotowywanie załoŝeń do ofert offsetowych i w negocjowanie umów offsetowych. Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdroŝeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a takŝe wdroŝenie wyników prac B+R będących rezultatem programu Inicjatywa Technologiczna I, realizowanego przez MNiSW Wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R oraz zwiększenie wykorzystania wzornictwa przemysłowego i uŝytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych str. 12 z 12 obsług i usług naprawczych polskich samolotów wielozadaniowych F-16. W DOF prowadzony jest Katalog Potrzeb Offsetowych (KPO) zawierający propozycje zobowiązań offsetowych (w tym takŝe zobowiązania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw) zgłaszanych przez przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, jednostki badawczo rozwojowe, jednostki administracji państwowej i inne podmioty (13 z 17 zobowiązań offsetowych ujętych w 2008 r. do KPO dotyczy transferu technologii. Analizy prowadzone w oparciu o moŝliwości i potrzeby zakładów wykorzystywane są do przygotowania ZałoŜeń do Ofert Offsetowych i negocjacji umów offsetowych lub aneksów do Umów offsetowych, które zostały zawarte w 2008 r. Nabór wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony w terminie r. Wpłynęło 105 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ,77 zł. W rezultacie przeprowadzonego procesu oceny wniosków o dofinansowanie 34 projekty zostały rekomendowane do wsparcia na łączną kwotę ,69 zł. Wyczerpano alokację na program pilotaŝowy w ramach części badawczej 1.4 (30 mln zł). Do r. podpisano wszystkie umowy z wnioskodawcami, których projekty zostały rekomendowane do wsparcia. W 2009 r. planowane jest ogłoszenie trzech rund aplikacyjnych (planowana alokacja jest uzaleŝniona od działania 1.4). Planuje się równieŝ przeprowadzenie naboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony w terminie r. Wpłynęły 94 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ,01 zł. W rezultacie przeprowadzonego procesu oceny wniosków o dofinansowanie 55 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ,37 zł zostało rekomendowanych do wsparcia. Podpisano ostatecznie 50 umów na łączną kwotę dofinansowania ,17 zł. 100% DOF 100% DFE 100% DFE

14 Kredyt technologiczny udzielany MSP z moŝliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej (działanie 4.3 POIG) Nowe inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (działanie 4.4 POIG). Wsparcie inwestycji w zakresie wdraŝania nowych technologii Wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych do ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań Wyczerpano alokację roczną na 2008 r. (50 mln euro). W 2009 r. planowane jest ogłoszenie trzech rund aplikacyjnych (planowana alokacja łącznie na trzy rundy - 50 mln euro). Planuje się równieŝ przeprowadzenie naboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie r. podpisana została pre-umowa pomiędzy IP a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z którą wniosek o dofinansowanie miał zostać złoŝony do r. W tym okresie trwały prace nad dokumentacją niezbędną do wdroŝenia działania; zatwierdzone zostały wzory wniosków o dofinansowanie dla BGK jako beneficjenta projektu indywidualnego oraz dla MSP jako odbiorcy ostatecznego, przygotowano projekt umowy o dofinansowanie z BGK oraz wzór umowy o wsparcie pomiędzy BGK a odbiorcą ostatecznym r. podczas roboczego spotkania przedstawiciele KE zakwestionowali moŝliwość pełnienia przez BGK funkcji beneficjenta projektu indywidualnego. W dniu 15 stycznia 2009 r. zawarta została umowa w sprawie systemu realizacji PO IG, na mocy której BGK pełni funkcję Instytucji WdraŜającej dla działania 4.3 PO IG. W dniu 8 maja 2009 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Technologicznego określające warunki wsparcia w ramach działania 4.3. Finalizowane są prace nad umową wykonawczą pomiędzy MG a BGK. Nabór wniosków w ramach działania zostanie uruchomiony w czerwcu 2009 r. i będzie trwał do wyczerpania alokacji na rok 2009 tj zł. Nabór wniosków w ramach działania 4.4 POIG trwał od r. Wyczerpano alokację na rundę (426 mln euro). ZłoŜono 500 wniosków na wartość dofinansowania 6,4 mld zł. Ocenę formalną przeszły 483 wnioski na wartość dofinansowania 6,2 mld zł. Podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej 95% DFE 100% DFE str. 13 z 13

15 Wsparcie inwestycji o duŝym znaczeniu dla gospodarki. (działanie 4.5 POIG), w tym: wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym (poddziałanie 4.5.1), wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych (poddziałanie 4.5.2). technologicznych stosowanych na świecie nie dłuŝej niŝ 3 lata, bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branŝy nie przekraczający 15% Poprawa konkurencyjności i poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o duŝej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Preferowane będą inwestycje związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 385 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 4,85 mld zł, które zostały następnie poddane ocenie merytorycznej fakultatywnej. W ramach oceny merytorycznej fakultatywnej 315 projektów na kwotę rekomendowanego dofinansowania 4,0 mld zł zostało ocenionych pozytywnie (otrzymało co najmniej 60 punktów). Początkowo na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły się 123 projekty na łączną kwotę rekomendowanego dofinansowania 1,5 mld zł (w ramach pierwotnej alokacji 426 mln euro). Dzięki zwiększeniu o 1 mld zł przez IZ PO IG, na wniosek IP, alokacji na działanie 4.4 PO IG utworzono dodatkową listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, na której znalazło się 59 projektów o łącznej kwocie wsparcia 0,8 mld zł (pozostała kwota została przeznaczona na dofinansowanie projektów wnioskodawców, którzy złoŝą skuteczne protesty). Dzięki zwiększeniu środków rekomendowano wszystkie projekty, które w wyniku oceny uzyskały 75 punktów. Ostatecznie zawarto 176 umów o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 2,2 mld zł, w tym 1,9 mld zł z EFRR. W 2009 r. planowane jest przeprowadzenie dwóch rund aplikacyjnych (planowana alokacja na obie rundy wynosi 426 mln euro). Nabór wniosków w ramach działania 4.5 POIG trwał od r. Wyczerpano alokację roczną na 2008 r. Wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie, z tego 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 445,9 mln zł. w ramach poddziałania oraz 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 344,5 mln zł w poddziałaniu Z 19 wniosków, 9 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną i wszystkie zostały zatwierdzone do wsparcia przez IZ. JednakŜe r. beneficjent poddziałania (Bury Sp. z o.o.) 100% DFE DPO str. 14 z 14

16 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (działanie 5.1 POIG) Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (działanie 5.2 POIG) zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie. Do końca 2008 r. nie zawarto Ŝadnej umowy o dofinansowanie. W 2009 r. planowane jest: przeprowadzenie naboru wniosków (I kwartał), dokonanie oceny formalnej i merytorycznej projektów, wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej str. 15 z 15 Nabór wniosków o dofinansowanie odbył się w okresie r. Nabór został wstrzymany r. po wyczerpaniu alokacji przeznaczonej na 2008 r. (16,7 mln euro). W ramach przeprowadzonego konkursu wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 80,6 mln zł. Do wsparcia rekomendowano 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 30 mln zł. Po koniec grudnia 2008 r. podpisano umowy na realizację w/w projektów. Kolejny nabór planowany jest na marzec 2009 r. prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Planowana alokacja na 2009 r. wynosi ok. 29 mln euro. W części konkursowej działania, począwszy od r. prowadzono ciągły nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie, których 19 na kwotę 126 mln zł przeszło pozytywnie ocenę formalną. Do końca 2008 r. zawarto 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 15,4 mln zł. Kolejny nabór planowany jest na marzec 2009 r. W ramach działania, oprócz projektów konkursowych, realizowane są takŝe projekty indywidualne Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz projekt systemowy PARP. AIP r. podpisano umowę wstępną z beneficjentem, zgodnie z którą termin złoŝenia wniosku o dofinansowanie zaplanowany został na r. IWP pre-umowa z beneficjentem podpisana 100% DFE 100% DFE

17 Wspieranie ośrodków innowacyjności (działanie 5.3 POIG). Działanie polega na wsparciu powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju Zarządzanie własnością intelektualną (działanie 5.4 POIG). Zapewnienie dostępu do kompleksowych usług zarówno przedsiębiorcom dąŝącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak równieŝ naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej została r. Wniosek o dofinansowanie został złoŝony r r. projekt został rekomendowany do wsparcia na kwotę 17,97 mln zł, a następnie zatwierdzony do dofinansowania na taką kwotę przez Instytucję Zarządzającą z dniem r. PARP - Beneficjent złoŝył wniosek o dofinansowanie r. na kwotę 17,5 mln zł. Projekt został zatwierdzony do wsparcia przez Instytucję Zarządzającą r. Do końca 2008 r. trwały negocjacje treści zapisów umowy z beneficjentem. W 2008 r. podpisano 14 pre-umów, z tego 8 dla projektów z listy podstawowej i 6 dla projektów z listy rezerwowej. Z końcem 2008 r. jedna preumowa została rozwiązana w wyniku rezygnacji beneficjenta (lista rezerwowa). W dniu 10 lutego 2009 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz.U nr 21, poz. 116) określające warunki wsparcia w ramach działania 5.3. W dniu 20 lutego 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO IG zatwierdziła formularz wniosku o dofinansowanie. W marcu 2009 r. zostały złoŝone dwa wnioski o dofinansowanie na kwotę 166,425 mln zł. Wnioski przeszły ocenę formalną i obecnie poddane są ocenie merytorycznej. W dniu 18 maja 2009 r. do Instytucji Zarządzającej został wysłany projekt umowy o dofinansowanie w celu zatwierdzenia r. rozpoczęto nabór wniosków: - MSP - do wyczerpania alokacji rocznej (1,8 mln euro), - IOB - do wyczerpania alokacji dla IOB (3,9 mln euro). MSP - Wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 3 mln zł. 30 wniosków przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Podpisano 25 umów na łączną kwotę dofinansowania 2,1 mln zł. Na przełomie 95% DFE 100% DFE str. 16 z 16

18 1.3. Rozwój przedsiębiorczości Opracowanie analizy Przedsiębiorstwa high-tech WdroŜenie koncepcji pełnomocnika rządu ds. MSP Budowa portalu internetowego skierowanego przede wszystkim do MSP integrującego wszelkie informacje niezbędne przedsiębiorcom do prowadzenia działalności Opracowanie dokumentu zawierającego zbiorcze informacje w zakresie instrumentów inŝynierii finansowej wykorzystywanych w Polsce. Przygotowanie materiału analitycznego dotyczącego przedsiębiorstw high-tech jako podstawy do wypracowania ewentualnych działań w tym obszarze. IV kwartał Sprawnie funkcjonująca instytucja pełnomocnika rządu ds. MSP. IV kwartał Funkcjonujący portal zapewniający kompleksową informację dla przedsiębiorców. IV kwartał Dokument porządkujący wiedzę nt. funkcjonowania rynku funduszy poŝyczkowych, poręczeniowych oraz equity w Polsce. Oczekiwanym rezultatem w dłuŝszej perspektywie czasowej będzie opracowanie odpowiednich instrumentów mających na celu efektywniejsze pozyskiwanie kapitału przez str. 17 z 17 listopada i grudnia 2008 r. wpłynęły 3 wnioski o płatności pośrednie oraz 3 wnioski o płatności końcowe. W styczniu i lutym 2009 r. przewiduje się kontynuację oceny i podpisywania umów dla wniosków złoŝonych w 2008 r. oraz rozpoczęcie od marca kolejnego naboru wniosków. IOB - ZłoŜono 30 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 29,5 mln zł. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. IZ rekomendowała do wsparcia 8 wniosków o dofinansowanie na kwotę 7,3 mln zł. Zawarto 6 umów na kwotę 6,6 mln zł. Dokument został opracowany zgodnie z planem 100% DAP Koncepcja pełnomocnika rządu ds. MSP została opracowana. Decyzją Kierownictwa MG, koncepcja nie będzie wdraŝana. Opracowano wstępną koncepcję portalu internetowego, logo oraz nazwę portalu. Uruchomienie portalu uzaleŝnione jest od realizacji działania 1.3.4, będącego podstawą do budowy portalu. Środki na realizację działania zgłoszono do budŝetu zadaniowego na rok Jednak w wyniku oszczędności na wydatkach majątkowych będących w gestii BA, realizacja koncepcji została przełoŝona na lata kolejne (od 2010). W marcu 2008 r. realizację działań na rzecz opracowania programu rozwoju funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych (Kapitał dla przedsiębiorczych) przekazano do DIW. 3 lutego 2009 r. Rada Ministrów przyjęła program Kierunki rozwoju funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach W części dotyczącej analizy rynku equity w Polsce, na zlecenie PARP została zrealizowana 60% DRG DIW, DFE, DRE, DAP, DSE 50% DRG DIW, DFE, DRE, DAP, DSE, PARP 95% DRG DRE, DIW, PARP, BGK

19 Przygotowanie dokumentu rządowego zawierającego informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez rząd na rzecz przedsiębiorców Przeprowadzenie przy wsparciu OECD tzw. peer review polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości i MSP prowadzonej w Polsce Realizacja działań na rzecz zapewnienia szerokiego udziału MSP w rynku zamówień publicznych poprzez udział w opracowaniu części dot. MSP w planie działań do dokumentu Nowe podejście do zamówień publicznych Sporządzenie analiz konkurencyjności sektorów: technik satelitarnych, biotechnologii, farmaceutycznego, chemicznego, motoryzacyjnego, metalowego. przedsiębiorców lub potencjalnych przedsiębiorców dla rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej. IV kwartał Opracowanie dokumentu Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości. I kwartał faktyczny termin uzaleŝniony od ustalenia priorytetów rządu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości i MSP w Polsce Prezentacja wyników podczas zaplanowanego na 2009 r. spotkania WPSMEE (OECD) w Polsce. Przygotowanie zapisów dotyczących działań skierowanych do MSP, mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania MSP na rynku zamówień publicznych. I-II półrocze Informacje dla przedsiębiorstw niezbędne do planowania strategicznego oraz wytyczne dla administracji rządowej w zakresie polityki przemysłowej w poszczególnych sektorach. I-III kwartał str. 18 z 18 w Polsce, na zlecenie PARP została zrealizowana ekspertyza Czynniki kształtujące poziom popytu na rynku funduszy seed capital. W roku 2009 planowana jest realizacja ewaluacji ex ante w zakresie funkcjonowania instrumentów inŝynierii finansowej w Polsce. Zestawienie instrumentów wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw zostanie przedstawione w dokumencie Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości. Opracowano projekt dokumentu Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości, uzgadniając go (za zgodą Kierownictwa MG) wewnątrz- oraz międzyresortowo. Dokument został zgłoszony do rozpatrzenia przez Kierownictwo MG w IV kwartale. Obecnie trwają prace aktualizujące zapisy dokumentu, Uzgodniono załoŝenia koncepcyjne pomiędzy stronami (MG OECD WPSMEE). Przekazano list intencyjny MG do OECD, stanowiący umowę o przystąpieniu do realizacji projektu. OECD przystąpiło do pierwszego etapu prac analitycznych. Do końca III kwartału opracowano projekt Planu Działań do dokumentu Nowe podejście do zamówień publicznych. Obecnie trwają uzgodnienia między podmiotami, które będą realizowały Plan Działań (MG, UZP, MSWiA, MŚ, PARP) w zakresie ostatecznych rozwiązań koncepcyjnych. Do końca grudnia 2008 r. MPiPS nie podjęło decyzji w kwestii realizacji części zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego została przyjęta przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki r. W związku z powaŝnymi problemami kadrowymi (odejście trzech pracowników, w tym koordynatora) w zespole odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego zadania, nie wykonano analiz dla pozostałych sektorów. Działanie będzie realizowane w latach % DRG DRE, DIW oraz PARP W zakresie zadań przewidzianych do realizacji w 2008 r. 100%. DRG, DIW 100% DRG 10% DRG, DAP

20 Opracowanie programu wykonawczego foresightu technologicznego przemysłu oraz zainicjowanie pierwszej fazy jego realizacji Aktualizacja i publikacja Zestawienia instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw Przygotowanie załoŝeń i materiałów badawczych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Przemysłu na lata , planowanej do opracowania w 2009 r Przeprowadzenie procedury zwrotu pomocy publicznej udzielonej przez MG dla Grupy Technologie Buczek w latach Współpraca z Ministerstwem Środowiska i PGL Lasy Państwowe w zakresie usprawnienia i uproszczenia systemu handlu drewnem w Polsce Udział w pracach Grupy Wysokiego Szczebla ds. sektora chemicznego Współpraca z Ministerstwem Środowiska w zakresie nowelizacji ustawy o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Aktualizacja, zgodnie z decyzją Rady Ministrów, dokumentu Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach Program wykonawczy foresightu technologicznego oraz zakończenie pierwszej fazy jego realizacji. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata II półrocze Informacja dla przedsiębiorców z zakresu dostępnych instrumentów wsparcia ze źródeł publicznych. Co kwartał Analizy i raporty niezbędne do opracowania Strategii Rozwoju Przemysłu. IV kwartał Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej z r. nr C23/2006 i zasilenie z tego tytułu budŝetu resortu. I kwartał Usprawnienie i uproszczenie wadliwego systemu handlu drewnem w Polsce. II półrocze Opracowanie dokumentów określających kierunki polityki Unii Europejskiej wobec sektora chemicznego. Zminimalizowanie negatywnego wpływu ww. ustawy na rozwój branŝy elektronicznej. I półrocze Wskazanie głównych kierunków przepływu środków publicznych w najbliŝszych latach oraz ich ocena pod kątem realizacji Krajowego Programu Reform, a następnie sformułowanie wniosków dotyczących lepszego ukierunkowania i wykorzystania pomocy publicznej w Polsce. str. 19 z 19 Działania nie zrealizowano na skutek opóźnienia realizacji projektu NPF Prace będą podjęte w roku 2009 (działanie ). 0% DRG Zgodnie z harmonogramem. 100% DRG Analizy konkurencyjności oraz wyniki foresightu technologicznego będą podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Przemysłu. Prace nad dokumentem rozpoczną się w 2009 r. (działanie ) Spółki wchodzące w skład Grupy Technologie Buczek zaskarŝyły w/w Decyzję Komisji do Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu. Ponadto, UOKiK prowadzi rozmowy z Komisją ws decyzji. Wykonanie decyzji Komisji, o ile będzie nieuniknione, pozostaje w kompetencji UOKiKu, jako instytucji wiodącej. Negocjacje pomiędzy zainteresowanymi stronami przyniosły ugodę z r. dotyczącą tymczasowych zasad sprzedaŝy drewna w 2009 r. Dalsze negocjacje będą prowadzone w 2009 r. Raport końcowy będzie gotowy w I kwartale 2009 r. 75% DRG, DAP 0% DRG 100% DRG 100% DRG Nowelizacja ustawy znajduje się w Senacie RP 100% DRG BP RM przyjęła dokument r. 100% DRG

21 Opracowanie dokumentu Polska wobec wyzwań globalizacji kierunki działań Rządu RP a Opracowanie dokumentu Polska wobec kryzysu na światowych rynkach finansowych Nowelizacja Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) na lata Organizacja krajowej fazy Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości, promocja konkursu I kwartał Wskazanie kierunków oraz efektów działań 2008 Opracowanie przewidywanych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynkach światowych w obliczu kryzysu finansowego oraz wynikających z nich implikacji dla Polski. IV kwartał Podniesienie konkurencyjności polskich stoczni poprzez odzyskanie rentowności z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy publicznej niezbędnej do zakończenie procesów restrukturyzacji. II kwartał Popularyzacja, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości w W I kwartale 2008 r. dokonano weryfikacji ekspertyzy niezbędnej do opracowania projektu. Z uwagi na duŝą złoŝoność problematyki dotyczącej tego dokumentu ekspertyza okazała się niewystarczająca i nie została ostatecznie przyjęta. Prace nad projektem dokumentu są kontynuowane. Ponadto w związku z koniecznością większego uwzględnienia w dokumencie problematyki związanej z kryzysem finansowym, został przygotowany aneks do umowy z wykonawcą i realizacja prac nad projektem została przesunięta na 2009 r. 50% DRG Dokument opracowano zgodnie z planem. 100% DAP Opracowanie nowelizacji Strategii dla sektora stoczniowego... moŝliwe jest po zakończeniu procesów prywatyzacyjnych trzech stoczni produkcyjnych. W 2008 r. przeprowadzono z KE kilkanaście konsultacji dla uzgodnienia opracowanych przez inwestorów stoczniowych programów restrukturyzacji. Zgodnie z decyzjami KE z 6 listopada 2008 r. majątek dwóch stoczni (St. Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa) jest obecnie przedmiotem sprzedaŝy w przetargu otwartym. Po określeniu przez nowych właścicieli tych stoczni kierunków dalszej działalności produkcyjnej, moŝliwe będzie opracowanie nowelizacji strategii dla sektora stoczniowego. Przed opracowaniem Strategii, DRG zleci wykonanie analizy Pt.: Uwarunkowania funkcjonowania polskiego sektora stoczniowego z terminem wykonania do końca 2009 r. - (działanie 1.3.2). Przygotowano, wydano i upowszechniono publikację nt. konkursu w 2007 r. Zakończono regionalny etap Konkursu % DRG 100% DIW str. 20 z 20

22 oraz zgłoszonych i wyróŝnionych projektów Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branŝowych Rozwój przedsiębiorczości oraz usprawnienie otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorców a Wspieranie rozwoju systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla MSP szczególności małych i średnich przedsiębiorstw a ponadto innych nowatorskich i partnerskich przedsięwzięć podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym. marzec-grudzień Zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą. I kwartał. ogłoszenie naboru do projektu, II kwartał podpisanie umów, III/ IV kwartał rozliczenie umów Zwiększenie dostępu do szeregu instrumentów skierowanych do sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Ułatwienie dostępu przedsiębiorców sektora MSP do zewnętrznych źródeł finansowania. IV kwartał Zespół Kwalifikacyjny dokonał oceny zgłoszonych do konkursu wniosków, Wybrano do fazy europejskiej 2 projekty spośród 21 zgłoszonych oraz postanowiono wyróŝnić 4 inne. Udzielono dotacji na pokrycie składek członkowskich dla 45 organizacji przedsiębiorców na łączną kwotę ,11 złotych. Wydano rozporządzenie Ministra Gospodarki z roku w sprawie regionalnych instytucji finansujących, na podstawie którego przeprowadzono konkurs i dokonano wyboru RIF w 16 województwach. Przygotowany został projekt dokumentu Program rozbudowy systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach ", którego celem jest dalsza poprawa dostępu, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania r.. projekt dokumentu został przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa. RM przyjęła dokument r. 100% DIW 100% DIW 95% DIW DRG str. 21 z 21

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sektora MSP

Wspieranie sektora MSP Wspieranie sektora MSP w dostępie do kapitału u zewnętrznego Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1 Poznań, 09.09.2008 Doświadczenie PARP Programy Phare przed wstąpieniem

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

I. Zmiany w zakresie cz ci ogólnej: II. Zmiany w zakresie kart działa : 1) W zakresie wszystkich działa 2) Działanie 1.

I. Zmiany w zakresie cz ci ogólnej: II. Zmiany w zakresie kart działa : 1) W zakresie wszystkich działa  2) Działanie 1. I. Zmiany w zakresie części ogólnej: zweryfikowano wartości w tabeli przedstawiającej podział alokacji działań PO IG dla MSP, z zachowaniem ustalonego progu 65% bezpośredniego wsparcia przeznaczonego dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce

Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 2010 Aneta Wilmańska zastępca prezesa PARP Działania PARP na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce Zarządzanie innowacjami: ekonomiczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP

Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Ochrona własności przemysłowej - instrumenty wsparcia przedsiębiorców wdraŝane przez PARP Radosław Runowski Dyrektor Zespół Własności Przemysłowej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Cedzyna, 20

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne 2009 Łukasz Sztern Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne Warszawa, 05 maja 2009r. Działania wspierające tworzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Patent Plus wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych

Patent Plus wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Bariery

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku LP Działanie Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie 1. 4.3 dla projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej 2009 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na rozwój działalności eksportowej Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie pozwoli przedsiębiorcom uczestniczącym w programie Paszport do eksportu

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego

Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt ZałoŜeń Strategii Inwestycyjnej dla Funduszu Powierniczego w ramach poddziałania 1.3.4

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) NAZWA DOKUMENTU: Nr wersji dokumentu: 13 NAZWA ZAŁĄCZNIKA: Nr wersji dokumentu: Instrukcja Wykonawcza Instytucji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo