MINISTERSTWO GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI"

Transkrypt

1

2 Powołanie Rady ds. Innowacyjności i Nauki przy Prezesie Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. nauki Wspieranie popytowego podejścia do innowacji (user driven innovation) opracowanie rekomendacji i propozycji instrumentów Stworzenie zachęt do zatrudniania pracowników badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach Działania na rzecz zwiększania innowacyjności sektora usług rekomendacje i propozycje ewentualnych instrumentów Działania na rzecz bardziej przyjaznych innowacjom zamówień publicznych przedłoŝenie dokumentu Nowe podejście do zamówień publicznych pod obrady RM, opracowanie planu działań. Zwiększenie koordynacji polityki innowacyjnej pomiędzy poszczególnymi resortami, szczeblem centralnym i regionalnym oraz partnerami społecznymi. II półrocze Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie udziału uŝytkowników w procesie tworzenia innowacji. II półrocze Zwiększenie liczby pracowników badawczo-rozwojowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. II półrocze Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. II półrocze Zwiększanie zamawiania innowacyjnych produktów i usług w procedurze zamówień publicznych. I półrocze akceptacja dokumentu przez RM, II półrocze opracowanie planu działań. str. 1 z 1 Projekt zarządzenia ws. powołania Rady ds. Innowacyjności i Nauki został przygotowany przez MNISW z pominięciem uwag MG i w takim kształcie został przekazany do podpisu Prezesa RM. MG na szczeblu kontaktów roboczych ponownie podjęło dyskusję z MNISW na temat zwiększenia stopnia udziału środowisk gospodarczych w Radzie, co powinno spowodować uwzględnienie uwag MG w projekcie rozporządzenia MNiSW lub wycofanie projektu przez MNiSW i umoŝliwienie MG przedłoŝenia swojego projektu. DRG przeprowadziło prace analityczne dotyczące wskazania uzasadnienia dla podejmowania interwencji w zakresie user driven innovation. IBRKiK potwierdził konieczność podjęcia interwencji w ww. obszarze w ekspertyzie wykonanej na zlecenie MG. Przygotowano zestaw instrumentów wsparcia w obszarze user-driven innovation, których wdroŝenie zostanie rozpoczęte w 2009 r. Wykonano pierwsza analizę dotyczącą zasadności przeniesienia holenderskiego systemu wsparcia zatrudniania pracowników B+R. Zakończone zostały prace nad oceną skutków projektowanej regulacji. Prace analityczne wskazały, iŝ istnieje luka we wspieraniu przedsiębiorstw z sektora usług. Zakończona została analiza moŝliwości wprowadzenia zmian do istniejących instrumentów, tak aby w większym stopniu uwzględniać w schematach wsparcia przedsiębiorstwa działające w sektorze usług. Dokument Nowe podejście do zamówień publicznych ( ) został przyjęty przez RM DRG opracowało plan działań do dokumentu, którego zapisy zostały włączone do projektu systemowego PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 95% DRG 100% DRG 100% DRG 100% DRG 100% DRG

3 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej dotyczącej innowacyjności Udział w pracach komitetów TIP, CIIE, CSTP OECD Ewaluacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Koordynacja wdraŝania karty działań PECS (w ramach porozumienia z Europejską Agencją Kosmiczną) Prace nad określeniem kształtu polskiej polityki kosmicznej. Kształtowanie postaw innowacyjnych, zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia wdraŝania innowacji. I-II półrocze Wymiana najlepszych praktyk, pozyskiwanie informacji i wiedzy eksperckiej w zakresie polityki innowacyjnej. Poprawa funkcjonowania instrumentów wynikających z ustawy, wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. II półrocze Szerszy udział Polski w korzyściach płynących z badań przestrzeni kosmicznej, szersze wykorzystanie usług opartych na technikach satelitarnych, zwiększenie obecności polskich przedsiębiorców na europejskim rynku kosmicznym, zwiększenie poziomu zaawansowania naukowotechnicznego przedsiębiorstw oraz intensyfikacja powiązań kooperacyjnych w sektorze hightech. Większe wykorzystanie potencjału przestrzeni kosmicznej dla rozwoju innowacyjności gospodarki, intensyfikacja zaangaŝowania polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwój technologii i technik satelitarnych, rozwijanie zaplecza infrastrukturalno-technologicznego Przygotowana na zlecenie MG koncepcja przeprowadzenia kampanii poddana została fokusowemu badaniu. Wyniki badania pokazały iŝ przygotowana koncepcja stanowi niewielką zachętę do podejmowania działalności innowacyjnej. Mając na uwadze powyŝsze, MG opracowało kolejną wersję nowej koncepcji, która została przekazana do realizacji przez PARP. Delegacja MG uczestniczyła w 2 posiedzeniach komitetu CIIE, 2 posiedzeniach komitetu CSTP oraz w 2 posiedzeniach grupy roboczej TIP. Udział w komitetach OECD umoŝliwił włączenie się MG do realizacji międzynarodowych projektów w dziedzinie innowacyjności i przedsiębiorczości. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2009 r. Wykonanie ewaluacji nastąpi do r. Zakończona została procedura ratyfikacji porozumienia PECS przez Parlament i Prezydenta RP podpisano w Warszawie Kartę PECS, określającą szczegółowe obszary współpracy polskich instytucji z ESA. Po opublikowaniu porozumienia i Karty PECS w Dzienniku Ustaw Polska przekazała we wrześniu składkę do ESA za 2008 r. w kwocie 1,170 mln. Równocześnie DRG przygotowało drugi nabór wniosków na projekty PECS, który został ogłoszony r. W czerwcu 2008 r. Premier W. Pawlak podjął decyzję o powołaniu międzyresortowego zespołu roboczego do opracowania strategii rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Skład ww. grupy został ostatecznie ustalony na początku października. Odbyły się dwa spotkania ww. zespołu. Równocześnie na zlecenie DRG opracowane zostały niezbędne analizy umoŝliwiające opracowanie strategii. 95% DRG 100% DRG 95% DRG 100% DRG 100% DRG str. 2 z 2

4 Opracowanie Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług Prace nad przystąpieniem do Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych z 2006 r Prace nad przystąpieniem do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. dla wspierania działalności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na globalnym rynku kosmicznym, wprowadzanie do gospodarki i administracji publicznej nowoczesnych rozwiązań opartych na technikach satelitarnych, które przyniosą istotne nowe moŝliwości albo korzyści ekonomiczne lub społeczne, a takŝe efektywne zarządzanie polskim sektorem kosmicznym przez odpowiednią strukturę organizacyjną. II półrocze Poprawa warunków funkcjonowania gospodarki elektronicznej poprzez zmniejszenie barier rozwoju, zwiększenie popytu na usługi świadczone w formie cyfrowej i inne zastosowania technologii informacyjnych w gospodarce i Ŝyciu społecznym, zwiększenie podaŝy usług w formie cyfrowej. Realizacja Programu działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług przyczyni się do stworzenia odpowiedniego otoczenia dla handlu i biznesu elektronicznego, zapewni wzrost zastosowań rozwiązań gospodarki elektronicznej w działalności gospodarczej oraz będzie stymulować szersze wykorzystanie treści elektronicznych, w szczególności przez przedsiębiorców z sektora MSP. I kwartał Rozpatrzenie wniosku o przystąpienie do umowy przez Radę Ministrów za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. III kwartał Ostatecznie dokument został przyjęty przez RM r. Ustawa o ratyfikacji z r. 100% DRG 100% DRG 100% DRG str. 3 z 3

5 Prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (rozporządzenie wykonawcze do ustawy Prawo własności przemysłowej). Projekt uwzględnia stopień inflacji oraz wprowadzenie moŝliwości dokonywania zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej w postaci elektronicznej Prace nad dwoma projektami rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów do ustawy Prawo własności przemysłowej Przygotowanie analizy dotyczącej ochrony własności przemysłowej w związku z organizacją przez Polskę i Ukrainę mistrzostw Europy w piłce noŝnej EURO 2012 w związku z wystawieniem gwarancji Urzędu Patentowego RP Prace przygotowawcze związane z nowelizacją ustawy o rzecznikach patentowych Współpraca Ministerstwa Gospodarki z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie utworzenia w Polsce sądów własności przemysłowej Przygotowanie stanowisk odnośnie do zasadności przystępowania do spraw Wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów. I kwartał Wydanie rozporządzeń przez Prezesa Rady Ministrów. II kwartał Zlecenie analizy, jej odebranie oraz opublikowanie. IV kwartał Przygotowanie projektu. Termin uzaleŝniony od przedstawienia projektu od Urzędu Patentowego RP. Udział w pracach grupy powołanej do przygotowania projektu ustawy. Termin uzaleŝniony od prac prowadzonych w MS Analiza spraw i przedstawienie stanowiska odnośnie do zasadności str. 4 z 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (weszło w Ŝycie r.) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów: z r. w sprawie dokonywania zgłoszeń wynalazków, produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej; z r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza została wykonana, odebrana, wysłana do zainteresowanych podmiotów oraz opublikowana na stronach MG. Projekt nowelizacji ustawy w końcowym etapie uzgodnień wewnętrznych w MG. DRG wykonało w tym zakresie wszystkie planowane na 2008 r. działania,. Do sfinalizowania ostatecznie tej sprawy brak jest istotnych rozstrzygnięć ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Sukcesywnie do wpływających spraw. BP przygotowało stanowisko oraz przedstawiło 100% DRG BP 100% 100% DRG BP 100% DRG 100% DRG BP 100% DRG 100% DRG BP

6 przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości i Sądzie Pierwszej Instancji w zakresie własności przemysłowej Realizacja programu wieloletniego Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach Realizacja programu wieloletniego Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach przystąpienia do postępowania. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw poprzez tworzenie systemowych uwarunkowań i generowanie technicznych i organizacyjnych rozwiązań innowacyjnych w obszarze zaawansowanych produktów oraz technologii wytwarzania i eksploatacji argumenty na rozprawie w zakresie ochrony własności przemysłowej w poniŝszej sprawie: C-487/07 L Oreal. Zadanie zrealizowano. Zawarto z PARP 2 umowy ramowe dotyczące realizacji programu wieloletniego i przekazano środki na: 1) sfinansowanie działalności krajowych punktów kontaktowych do Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji ( umowa Nr 1/DIW/15012/2008 z r.) 2) dofinansowanie działalności 4 polskich konsorcjów (skupiających 30 ośrodków) wchodzących w skład nowej sieci europejskiej Enterprise Europe Network utworzonej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (umowa 5/DIW/15012/2008 z r.) Rozliczenie ww. umów nastąpi w 2009 r. na podstawie sprawozdań PARP. Przyjęto sprawozdanie Instytutu Technologii Eksploatacji (realizatora Programu) z realizacji w 2007 r. komponentu w zakresie słuŝb państwowych. Podpisano aneks do umowy z Instytutem na finansowanie zadań słuŝb państwowych w 2008 r. Rozliczono I transzę ww. finansowania i przekazano zgodnie z aneksem całość środków przeznaczonych na ten cel w 2008 r. 1 Przyjęto na posiedzeniu Rady Programu informację Instytutu o realizacji komponentu projektów badawczych zamawianych. 100% DIW 100% DIW 1 Wykonanie zadań za 2008 r. zostało rozliczone r. str. 5 z 5

7 a Przygotowanie programu wieloletniego Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach b Opracowanie informacji o instrumentach wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw c Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem Bazy wiedzy, w szczególności bazy nowych technologii i urządzeń powstałych w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Zapewnienie finansowania realizacji przez PARP projektów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw (bony na innowacje, transgraniczna współpraca klastrów, wsparcie dla technostarterów). Zebranie i udostępnienie w jednym miejscu informacji o moŝliwościach dofinansowania innowacyjnej działalności wraz z odnośnikami do stron internetowych instytucji realizujących określone działania. III kwartał Przygotowanie podstawy dla systemu umoŝliwiającego promocję osiągnięć jednostek badawczorozwojowych w zakresie nowych technologii i urządzeń Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzrost ich innowacyjności W 2009 r. przygotowano projekt programu wieloletniego i przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe r. została zatwierdzona przez Ministra Rafała Baniaka propozycja przygotowania oddzielnego programu w zakresie słuŝb państwowych. Zadanie jest konturowane w roku 2009 (1.2.9). Planowane wniesienie projektu uchwały w sprawie programu pod obrady RM - IV kwartał 2009 r. Zadanie zrealizowano. Opracowano informację o instrumentach wsparcia innowacyjności w języku polskim i angielskim oraz zamieszczono na stronie internetowej MG (wersję polską r., wersję angielską r..). Decyzją Dyrektora DIW z r. powołano zespół zadaniowy do spraw przygotowania projektu pod nazwą Baza wiedzy o nowych technologiach. Do zadań Zespołu naleŝy opracowanie koncepcji bazy, opracowanie karty projektu, określenie potencjalnych wykonawców bazy, utworzenie bazy oraz przygotowanie DIW do roli administratora obsługi bazy. Zespół przygotował kartę projektu i przekazał w grudniu do BA w celu oszacowania kosztów utworzenia bazy oraz zgłoszenia przedstawiciela BA do pracy w Zespole. 2 Zadanie zrealizowano. Zawarto z PARP trzy umowy na realizację projektów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw: na realizację II etapu wsparcia dla technostarterów (umowa Nr 4/DIW/15012/2008 z r. wraz z Aneksem nr 1 z r.) na realizację programu Bon na innowacje, 50% DIW 100% DIW 100% DIW 100% DIW 2 Karta projektu została zatwierdzona przez Ministra R. Baniaka w lutym 2009 r. i zarejestrowana przez BDG pod numerem 2/2009. Na początku marca 2009 r. przygotowano wstępny projekt koncepcji i skierowano do BA w celu rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy zadania r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym została zaprezentowana koncepcja projektu. str. 6 z 6

8 Działania wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy: wsparcie przedsiębiorstw w branŝy zaawansowanych technologii; wsparcie działań realizowanych w ramach programów promujących innowacyjność polskiej gospodarki; tworzenie i rozwój centrów badawczych; udział w projektach badawczych uczelni lub innych podmiotów prowadzących prace w zakresie badań lub wdroŝeń; zapewnienie udziału polskiej kadry naukowo-technicznej, w tym studentów, w pracach naukowobadawczych. Wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. str. 7 z 7 którego celem jest zainicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, którzy do tej pory nie zlecali prac o charakterze badawczorozwojowym na zewnątrz, a instytucjami prowadzącymi działalność badawczorozwojową (umowa Nr 27/DIW/15012/2008 z r.) na udzielenie koordynatorom klastrów pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących rozwoju międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań i rozwoju technologicznego lub innowacji (umowa Nr 34/DIW/15012/2008 z r.) Środki nie zostaną wykorzystane przez PARP w całości z uwagi na długotrwały proces legislacyjny związany z nowelizacją rozporządzenia MG w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi mającą na celu wprowadzenie do rozporządzenia moŝliwości udzielania przez PARP wsparcia w ramach Bonu na innowacje oraz wsparcia współpracy międzynarodowej klastra, środki nie zostaną wykorzystane przez PARP w całości. Wsparcie przedsiębiorstw w branŝy zaawansowanych technologii poprzez realizację Zobowiązań Offsetowych zawartych w: a) Umowach Offsetowych: Umowa z Lockheed Martin Corporation: zrealizowano część nieodpłatnego transferu technologi dotyczącego uruchomienia w ZM Dezamet S.A. produkcji nowoczesnej amunicji kaliber 40 mm HEDP i RF (wartość; 325 mln USD) W podpisanej r. umowie offsetowej z Satlynx S.a.r.l. (umowa weszła w Ŝycie r.) wprowadzone zostało zobowiązanie offsetowe polegające na transferze technologii produkcji podstaw do anten satelitarnych poparty zakupami. W podpisanych r. trzech umowach offsetowych 100% DOF

9 str. 8 z 8 zawartych z Rockwell Collins Inc, Pratt & Whitney oraz Terma A/S ujęto zobowiązanie offsetowe dotyczące, m. in. transferu technologii związanej ze wsparciem ITWL w rozwoju Procesów Danych Misji i wyrzutnika ASO oraz transferu technologii mającej na celu wsparcie w rozwoju Systemu Ostrzegania Radarowego Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. W podpisanej r. umowie offsetowej z Kongsberg Defence&Aerospace AS ujęte zostały bezpośrednie zobowiązania offsetowe, w tym m. in. skierowane do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. które zapewni transfer technologii i know-how związany z wdroŝeniem systemu komunikacji radiowej NATO przeznaczonego dla systemów C2 szczebla taktycznego standard Link 16. DuŜe korzyści moŝe przynieść równieŝ zobowiązanie polegające na zleceniu przez Kongsberg prac badawczo-rozwojowych w PIT mających na celu rozszerzenie funkcjonalności do opracowanych przez PIT radaru 3D oraz aparatowni łączności i kontenerów dowodzenia. W podpisanym r. Aneksie Nr 2 do umowy offsetowej z Harris Corporation ujęto zobowiązanie offsetowe polegające na nieodpłatnym przekazaniu technologii związanej z danymi interfejsu systemu radiowego RF-5800H HF, umoŝliwiające Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych (offsetobiorca) opracowanie aplikacji zdalnego sterowania na uŝytek Polskich Sił Zbrojnych, jak równieŝ zobowiązanie offsetowe polegające na transferze technologii, wsparciu technicznym i nabyciu licencji pozwalających na integrację Cyfrowego Systemu Łączności Wewnętrznej FONET wytwarzanego przez WB Electronics z systemami Harrisa r. RM zatwierdziła w trybie obiegowym Aneks Nr 2 do Umowy

10 str. 9 z 9 Offsetowej dnia r. pomiędzy Skarbem Państwa RP a EADS- Construcciones Aeronauticas, który został podpisany r. Aneksem Nr 2 wprowadzono do umowy 7 nowych zobowiązań offsetowych skierowanych do polskich podmiotów, w tym m in.: zlecenie polskim uczelniom medycznym zadań, realizowanych we wspólnych programach badawczo-rozwojowych i wdroŝeniowych USP, prowadzących do efektywnego rozwoju dziedzin nauki, dotychczas słabo rozpoznanych r. został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Offsetowej z r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a G.E.I.E. Eurotorp. Aneksem Nr 1 wprowadzono do Umowy 2 nowe zobowiązania offsetowe, w tym zobowiązanie offsetowe bezpośrednie dotyczące transferu technologii wraz z perspektywicznymi zamówieniami dotyczącymi produkcji kół zębatych i podzespołów skrzyń napędowych do lotniczych silników turboodrzutowych, skierowane do WSK PZL-Kalisz S.A r. został podpisany Aneks Nr 2 do Umowy Offsetowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Oto Melara S.p.A. W ww. aneksie ujęto w miejsce wycofanego pośredniego zobowiązania offsetowego adresowanego do Avio Sp. z o.o. związanego z zakupem łopatek do silników samolotowych wprowadzono dwa bezpośrednie zobowiązania offsetowe adresowane do Przemysłowego Centrum Optyki S.A. Przedmiotem tych zobowiązań jest nieodpłatny transfer nowoczesnej technologii produkcji wybranych elementów do systemu celowniczego oraz kamery termowizyjnej dla programu KTO poparty zamówieniami. Od października 2008 r. DOF MG prowadził negocjacje projektu umowy z Thales

11 Nederland B.V. zakończone wydaniem r. pozytywnej opinii nt. ww. projektu przez Komitet do Spraw Umów Offsetowych W projekcie ujęto, m.in.: zobowiązanie offsetowe skierowane do Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji S.A. dotyczące opracowania i wykonania anteny ASF-32N ze skaningiem elektronicznym do nieruchomego elektronicznie sterowanego systemu IFF (System Identyfikacji Swój Obcy ), zobowiązanie offsetowe skierowane do Stoczni Marynarki Wojennej S.A. polegające na przekazaniu przez Thales Nederland B.V. technologii umoŝliwiającej offsetobiorcy udział w remontach, serwisie, naprawach, eksploatacji lub modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na rzecz Sił Zbrojnych RP. b) ZałoŜeniach do Ofert Offsetowych (Propozycji Negocjacyjnych) związanych z dostawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym m. in.: w załoŝeniach związanych z dostawą lekkich opancerzonych samochodów patrolowych (LOSP) ujęto zobowiązanie offsetowe dotyczące pozyskania nowoczesnej technologii produkcji prochów jednobazowych, wielobazowych, elementów samospalających do amunicji artyleryjskiej i czołgowej dla ZPS Pionki S.A., w załoŝeniach związanych z dostawą dla SZ RP samochodów ogólnego przeznaczenia średniej ładowności ujęto zob. offsetowe dotyczące przekazania technologii produkcji, licencji i know-how związanej z produkcją modułu uzbrojenia 12,7mm małej wieŝy (produkcja wybranych elementów i zespołów, wraz z technologią montaŝu modułu uzbrojenia 12,7mm), zakwalifikowanie ZM Tarnów S.A. jako certyfikowanego dostawcy technologii poparte str. 10 z 10

12 Włączanie do umów offsetowych zobowiązań promujących innowacyjność przedsiębiorstw oraz preferowanie zobowiązań offsetowych zapewniających rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Uwzględnianie w załoŝeniach do ofert offsetowych oraz w umowach offsetowych zobowiązań promujących innowacyjność przedsiębiorstw oraz preferowanie zobowiązań offsetowych zapewniających rozwój gospodarki opartej na wiedzy. zakupami w ZM Tarnów. c) Katalogu Potrzeb Offsetowych: W 2008 r. w KPO ujęto 17 nowych propozycji Zobowiązań Offsetowych, przykłady: PCO S.A. Wsparcie finansowe w celu rozbudowy infrastruktury technologicznej zaawansowanych konstrukcji satelitarnych, ITWL Prace badawczo - rozwojowe związane z rozwojem techniki lotniczej; Prace B+R związane z opracowaniem czujników monitorujących stan łopatek wirujących silników lotniczych roku został podpisany Aneks Nr 1 do Umowy Offsetowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Harris Corporation. W ramach Aneksu wynegocjowano Zobowiązania offsetowe dotyczą nieodpłatnego transferu do Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy (dalej: WZŁ 2) technologii aplikacji RPA-HR oraz TacChat HF, przeznaczonych do programowania róŝnych systemów radiowych Harris. W efekcie realizacji Umowy Offsetowej z Harris, WZŁ 2 mają szanse stać się certyfikowanym zakładem w zakresie wykonywania strategicznych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu, integracji systemów łączności firmy Harris, producentem niektórych podzespołów i komponentów radiostacji Harris, a takŝe autoryzowanym centrum szkoleniowym r. w Ministerstwie Gospodarki została podpisana z firmą Lockheed Martin Corporation specyfikacja nowego projektu offsetowego, który został wprowadzony do Umowy Offsetowej z LMC. Przedmiotem zobowiązań offsetowych ujętych w projekcie jest nieodpłatny transfer technologii i know-how w ramach wdroŝenia w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy (dalej. WZL 2) zdolności długoterminowego planowania w celu przygotowania realizacji 100% DOF str. 11 z 11

13 Prowadzenie analiz moŝliwości i potrzeb w zakresie działań innowacyjnych, które mogą być przedmiotem zobowiązań offsetowych Wsparcie wdroŝeń wyników prac B+R (działanie 4.1 POIG) Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego (działanie 4.2 POIG) Przygotowywanie załoŝeń do ofert offsetowych i w negocjowanie umów offsetowych. Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdroŝeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4, a takŝe wdroŝenie wyników prac B+R będących rezultatem programu Inicjatywa Technologiczna I, realizowanego przez MNiSW Wzmocnienie przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R oraz zwiększenie wykorzystania wzornictwa przemysłowego i uŝytkowego przez przedsiębiorców jako jednej z przewag konkurencyjnych str. 12 z 12 obsług i usług naprawczych polskich samolotów wielozadaniowych F-16. W DOF prowadzony jest Katalog Potrzeb Offsetowych (KPO) zawierający propozycje zobowiązań offsetowych (w tym takŝe zobowiązania wspierające innowacyjność przedsiębiorstw) zgłaszanych przez przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, jednostki badawczo rozwojowe, jednostki administracji państwowej i inne podmioty (13 z 17 zobowiązań offsetowych ujętych w 2008 r. do KPO dotyczy transferu technologii. Analizy prowadzone w oparciu o moŝliwości i potrzeby zakładów wykorzystywane są do przygotowania ZałoŜeń do Ofert Offsetowych i negocjacji umów offsetowych lub aneksów do Umów offsetowych, które zostały zawarte w 2008 r. Nabór wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony w terminie r. Wpłynęło 105 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ,77 zł. W rezultacie przeprowadzonego procesu oceny wniosków o dofinansowanie 34 projekty zostały rekomendowane do wsparcia na łączną kwotę ,69 zł. Wyczerpano alokację na program pilotaŝowy w ramach części badawczej 1.4 (30 mln zł). Do r. podpisano wszystkie umowy z wnioskodawcami, których projekty zostały rekomendowane do wsparcia. W 2009 r. planowane jest ogłoszenie trzech rund aplikacyjnych (planowana alokacja jest uzaleŝniona od działania 1.4). Planuje się równieŝ przeprowadzenie naboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony w terminie r. Wpłynęły 94 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ,01 zł. W rezultacie przeprowadzonego procesu oceny wniosków o dofinansowanie 55 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ,37 zł zostało rekomendowanych do wsparcia. Podpisano ostatecznie 50 umów na łączną kwotę dofinansowania ,17 zł. 100% DOF 100% DFE 100% DFE

14 Kredyt technologiczny udzielany MSP z moŝliwością częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej (działanie 4.3 POIG) Nowe inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (działanie 4.4 POIG). Wsparcie inwestycji w zakresie wdraŝania nowych technologii Wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych do ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań Wyczerpano alokację roczną na 2008 r. (50 mln euro). W 2009 r. planowane jest ogłoszenie trzech rund aplikacyjnych (planowana alokacja łącznie na trzy rundy - 50 mln euro). Planuje się równieŝ przeprowadzenie naboru ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie r. podpisana została pre-umowa pomiędzy IP a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), zgodnie z którą wniosek o dofinansowanie miał zostać złoŝony do r. W tym okresie trwały prace nad dokumentacją niezbędną do wdroŝenia działania; zatwierdzone zostały wzory wniosków o dofinansowanie dla BGK jako beneficjenta projektu indywidualnego oraz dla MSP jako odbiorcy ostatecznego, przygotowano projekt umowy o dofinansowanie z BGK oraz wzór umowy o wsparcie pomiędzy BGK a odbiorcą ostatecznym r. podczas roboczego spotkania przedstawiciele KE zakwestionowali moŝliwość pełnienia przez BGK funkcji beneficjenta projektu indywidualnego. W dniu 15 stycznia 2009 r. zawarta została umowa w sprawie systemu realizacji PO IG, na mocy której BGK pełni funkcję Instytucji WdraŜającej dla działania 4.3 PO IG. W dniu 8 maja 2009 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Kredytu Technologicznego określające warunki wsparcia w ramach działania 4.3. Finalizowane są prace nad umową wykonawczą pomiędzy MG a BGK. Nabór wniosków w ramach działania zostanie uruchomiony w czerwcu 2009 r. i będzie trwał do wyczerpania alokacji na rok 2009 tj zł. Nabór wniosków w ramach działania 4.4 POIG trwał od r. Wyczerpano alokację na rundę (426 mln euro). ZłoŜono 500 wniosków na wartość dofinansowania 6,4 mld zł. Ocenę formalną przeszły 483 wnioski na wartość dofinansowania 6,2 mld zł. Podczas oceny merytorycznej obligatoryjnej 95% DFE 100% DFE str. 13 z 13

15 Wsparcie inwestycji o duŝym znaczeniu dla gospodarki. (działanie 4.5 POIG), w tym: wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym (poddziałanie 4.5.1), wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych (poddziałanie 4.5.2). technologicznych stosowanych na świecie nie dłuŝej niŝ 3 lata, bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branŝy nie przekraczający 15% Poprawa konkurencyjności i poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych, o duŝej wartości i generujących znaczną liczbę miejsc pracy inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym. Preferowane będą inwestycje związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 385 projektów na kwotę wnioskowanego dofinansowania 4,85 mld zł, które zostały następnie poddane ocenie merytorycznej fakultatywnej. W ramach oceny merytorycznej fakultatywnej 315 projektów na kwotę rekomendowanego dofinansowania 4,0 mld zł zostało ocenionych pozytywnie (otrzymało co najmniej 60 punktów). Początkowo na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania znalazły się 123 projekty na łączną kwotę rekomendowanego dofinansowania 1,5 mld zł (w ramach pierwotnej alokacji 426 mln euro). Dzięki zwiększeniu o 1 mld zł przez IZ PO IG, na wniosek IP, alokacji na działanie 4.4 PO IG utworzono dodatkową listę projektów rekomendowanych do dofinansowania, na której znalazło się 59 projektów o łącznej kwocie wsparcia 0,8 mld zł (pozostała kwota została przeznaczona na dofinansowanie projektów wnioskodawców, którzy złoŝą skuteczne protesty). Dzięki zwiększeniu środków rekomendowano wszystkie projekty, które w wyniku oceny uzyskały 75 punktów. Ostatecznie zawarto 176 umów o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 2,2 mld zł, w tym 1,9 mld zł z EFRR. W 2009 r. planowane jest przeprowadzenie dwóch rund aplikacyjnych (planowana alokacja na obie rundy wynosi 426 mln euro). Nabór wniosków w ramach działania 4.5 POIG trwał od r. Wyczerpano alokację roczną na 2008 r. Wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie, z tego 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 445,9 mln zł. w ramach poddziałania oraz 15 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 344,5 mln zł w poddziałaniu Z 19 wniosków, 9 przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną i wszystkie zostały zatwierdzone do wsparcia przez IZ. JednakŜe r. beneficjent poddziałania (Bury Sp. z o.o.) 100% DFE DPO str. 14 z 14

16 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (działanie 5.1 POIG) Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym (działanie 5.2 POIG) zrezygnował z podpisania umowy o dofinansowanie. Do końca 2008 r. nie zawarto Ŝadnej umowy o dofinansowanie. W 2009 r. planowane jest: przeprowadzenie naboru wniosków (I kwartał), dokonanie oceny formalnej i merytorycznej projektów, wybór ekspertów zewnętrznych do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu, w tym jednostkami naukowymi Ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całego kraju dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej str. 15 z 15 Nabór wniosków o dofinansowanie odbył się w okresie r. Nabór został wstrzymany r. po wyczerpaniu alokacji przeznaczonej na 2008 r. (16,7 mln euro). W ramach przeprowadzonego konkursu wpłynęło 9 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 80,6 mln zł. Do wsparcia rekomendowano 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania 30 mln zł. Po koniec grudnia 2008 r. podpisano umowy na realizację w/w projektów. Kolejny nabór planowany jest na marzec 2009 r. prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji. Planowana alokacja na 2009 r. wynosi ok. 29 mln euro. W części konkursowej działania, począwszy od r. prowadzono ciągły nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie, których 19 na kwotę 126 mln zł przeszło pozytywnie ocenę formalną. Do końca 2008 r. zawarto 4 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 15,4 mln zł. Kolejny nabór planowany jest na marzec 2009 r. W ramach działania, oprócz projektów konkursowych, realizowane są takŝe projekty indywidualne Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz projekt systemowy PARP. AIP r. podpisano umowę wstępną z beneficjentem, zgodnie z którą termin złoŝenia wniosku o dofinansowanie zaplanowany został na r. IWP pre-umowa z beneficjentem podpisana 100% DFE 100% DFE

17 Wspieranie ośrodków innowacyjności (działanie 5.3 POIG). Działanie polega na wsparciu powstawania oraz rozwoju ośrodków zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju Zarządzanie własnością intelektualną (działanie 5.4 POIG). Zapewnienie dostępu do kompleksowych usług zarówno przedsiębiorcom dąŝącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak równieŝ naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony własności przemysłowej została r. Wniosek o dofinansowanie został złoŝony r r. projekt został rekomendowany do wsparcia na kwotę 17,97 mln zł, a następnie zatwierdzony do dofinansowania na taką kwotę przez Instytucję Zarządzającą z dniem r. PARP - Beneficjent złoŝył wniosek o dofinansowanie r. na kwotę 17,5 mln zł. Projekt został zatwierdzony do wsparcia przez Instytucję Zarządzającą r. Do końca 2008 r. trwały negocjacje treści zapisów umowy z beneficjentem. W 2008 r. podpisano 14 pre-umów, z tego 8 dla projektów z listy podstawowej i 6 dla projektów z listy rezerwowej. Z końcem 2008 r. jedna preumowa została rozwiązana w wyniku rezygnacji beneficjenta (lista rezerwowa). W dniu 10 lutego 2009 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz.U nr 21, poz. 116) określające warunki wsparcia w ramach działania 5.3. W dniu 20 lutego 2009 r. Instytucja Zarządzająca PO IG zatwierdziła formularz wniosku o dofinansowanie. W marcu 2009 r. zostały złoŝone dwa wnioski o dofinansowanie na kwotę 166,425 mln zł. Wnioski przeszły ocenę formalną i obecnie poddane są ocenie merytorycznej. W dniu 18 maja 2009 r. do Instytucji Zarządzającej został wysłany projekt umowy o dofinansowanie w celu zatwierdzenia r. rozpoczęto nabór wniosków: - MSP - do wyczerpania alokacji rocznej (1,8 mln euro), - IOB - do wyczerpania alokacji dla IOB (3,9 mln euro). MSP - Wpłynęło 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 3 mln zł. 30 wniosków przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Podpisano 25 umów na łączną kwotę dofinansowania 2,1 mln zł. Na przełomie 95% DFE 100% DFE str. 16 z 16

18 1.3. Rozwój przedsiębiorczości Opracowanie analizy Przedsiębiorstwa high-tech WdroŜenie koncepcji pełnomocnika rządu ds. MSP Budowa portalu internetowego skierowanego przede wszystkim do MSP integrującego wszelkie informacje niezbędne przedsiębiorcom do prowadzenia działalności Opracowanie dokumentu zawierającego zbiorcze informacje w zakresie instrumentów inŝynierii finansowej wykorzystywanych w Polsce. Przygotowanie materiału analitycznego dotyczącego przedsiębiorstw high-tech jako podstawy do wypracowania ewentualnych działań w tym obszarze. IV kwartał Sprawnie funkcjonująca instytucja pełnomocnika rządu ds. MSP. IV kwartał Funkcjonujący portal zapewniający kompleksową informację dla przedsiębiorców. IV kwartał Dokument porządkujący wiedzę nt. funkcjonowania rynku funduszy poŝyczkowych, poręczeniowych oraz equity w Polsce. Oczekiwanym rezultatem w dłuŝszej perspektywie czasowej będzie opracowanie odpowiednich instrumentów mających na celu efektywniejsze pozyskiwanie kapitału przez str. 17 z 17 listopada i grudnia 2008 r. wpłynęły 3 wnioski o płatności pośrednie oraz 3 wnioski o płatności końcowe. W styczniu i lutym 2009 r. przewiduje się kontynuację oceny i podpisywania umów dla wniosków złoŝonych w 2008 r. oraz rozpoczęcie od marca kolejnego naboru wniosków. IOB - ZłoŜono 30 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 29,5 mln zł. Wszystkie zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym. IZ rekomendowała do wsparcia 8 wniosków o dofinansowanie na kwotę 7,3 mln zł. Zawarto 6 umów na kwotę 6,6 mln zł. Dokument został opracowany zgodnie z planem 100% DAP Koncepcja pełnomocnika rządu ds. MSP została opracowana. Decyzją Kierownictwa MG, koncepcja nie będzie wdraŝana. Opracowano wstępną koncepcję portalu internetowego, logo oraz nazwę portalu. Uruchomienie portalu uzaleŝnione jest od realizacji działania 1.3.4, będącego podstawą do budowy portalu. Środki na realizację działania zgłoszono do budŝetu zadaniowego na rok Jednak w wyniku oszczędności na wydatkach majątkowych będących w gestii BA, realizacja koncepcji została przełoŝona na lata kolejne (od 2010). W marcu 2008 r. realizację działań na rzecz opracowania programu rozwoju funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych (Kapitał dla przedsiębiorczych) przekazano do DIW. 3 lutego 2009 r. Rada Ministrów przyjęła program Kierunki rozwoju funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach W części dotyczącej analizy rynku equity w Polsce, na zlecenie PARP została zrealizowana 60% DRG DIW, DFE, DRE, DAP, DSE 50% DRG DIW, DFE, DRE, DAP, DSE, PARP 95% DRG DRE, DIW, PARP, BGK

19 Przygotowanie dokumentu rządowego zawierającego informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez rząd na rzecz przedsiębiorców Przeprowadzenie przy wsparciu OECD tzw. peer review polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości i MSP prowadzonej w Polsce Realizacja działań na rzecz zapewnienia szerokiego udziału MSP w rynku zamówień publicznych poprzez udział w opracowaniu części dot. MSP w planie działań do dokumentu Nowe podejście do zamówień publicznych Sporządzenie analiz konkurencyjności sektorów: technik satelitarnych, biotechnologii, farmaceutycznego, chemicznego, motoryzacyjnego, metalowego. przedsiębiorców lub potencjalnych przedsiębiorców dla rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej. IV kwartał Opracowanie dokumentu Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości. I kwartał faktyczny termin uzaleŝniony od ustalenia priorytetów rządu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości Przegląd polityki dotyczącej rozwoju przedsiębiorczości i MSP w Polsce Prezentacja wyników podczas zaplanowanego na 2009 r. spotkania WPSMEE (OECD) w Polsce. Przygotowanie zapisów dotyczących działań skierowanych do MSP, mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania MSP na rynku zamówień publicznych. I-II półrocze Informacje dla przedsiębiorstw niezbędne do planowania strategicznego oraz wytyczne dla administracji rządowej w zakresie polityki przemysłowej w poszczególnych sektorach. I-III kwartał str. 18 z 18 w Polsce, na zlecenie PARP została zrealizowana ekspertyza Czynniki kształtujące poziom popytu na rynku funduszy seed capital. W roku 2009 planowana jest realizacja ewaluacji ex ante w zakresie funkcjonowania instrumentów inŝynierii finansowej w Polsce. Zestawienie instrumentów wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw zostanie przedstawione w dokumencie Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości. Opracowano projekt dokumentu Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości, uzgadniając go (za zgodą Kierownictwa MG) wewnątrz- oraz międzyresortowo. Dokument został zgłoszony do rozpatrzenia przez Kierownictwo MG w IV kwartale. Obecnie trwają prace aktualizujące zapisy dokumentu, Uzgodniono załoŝenia koncepcyjne pomiędzy stronami (MG OECD WPSMEE). Przekazano list intencyjny MG do OECD, stanowiący umowę o przystąpieniu do realizacji projektu. OECD przystąpiło do pierwszego etapu prac analitycznych. Do końca III kwartału opracowano projekt Planu Działań do dokumentu Nowe podejście do zamówień publicznych. Obecnie trwają uzgodnienia między podmiotami, które będą realizowały Plan Działań (MG, UZP, MSWiA, MŚ, PARP) w zakresie ostatecznych rozwiązań koncepcyjnych. Do końca grudnia 2008 r. MPiPS nie podjęło decyzji w kwestii realizacji części zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego została przyjęta przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki r. W związku z powaŝnymi problemami kadrowymi (odejście trzech pracowników, w tym koordynatora) w zespole odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego zadania, nie wykonano analiz dla pozostałych sektorów. Działanie będzie realizowane w latach % DRG DRE, DIW oraz PARP W zakresie zadań przewidzianych do realizacji w 2008 r. 100%. DRG, DIW 100% DRG 10% DRG, DAP

20 Opracowanie programu wykonawczego foresightu technologicznego przemysłu oraz zainicjowanie pierwszej fazy jego realizacji Aktualizacja i publikacja Zestawienia instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw Przygotowanie załoŝeń i materiałów badawczych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Przemysłu na lata , planowanej do opracowania w 2009 r Przeprowadzenie procedury zwrotu pomocy publicznej udzielonej przez MG dla Grupy Technologie Buczek w latach Współpraca z Ministerstwem Środowiska i PGL Lasy Państwowe w zakresie usprawnienia i uproszczenia systemu handlu drewnem w Polsce Udział w pracach Grupy Wysokiego Szczebla ds. sektora chemicznego Współpraca z Ministerstwem Środowiska w zakresie nowelizacji ustawy o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Aktualizacja, zgodnie z decyzją Rady Ministrów, dokumentu Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach Program wykonawczy foresightu technologicznego oraz zakończenie pierwszej fazy jego realizacji. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata II półrocze Informacja dla przedsiębiorców z zakresu dostępnych instrumentów wsparcia ze źródeł publicznych. Co kwartał Analizy i raporty niezbędne do opracowania Strategii Rozwoju Przemysłu. IV kwartał Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej z r. nr C23/2006 i zasilenie z tego tytułu budŝetu resortu. I kwartał Usprawnienie i uproszczenie wadliwego systemu handlu drewnem w Polsce. II półrocze Opracowanie dokumentów określających kierunki polityki Unii Europejskiej wobec sektora chemicznego. Zminimalizowanie negatywnego wpływu ww. ustawy na rozwój branŝy elektronicznej. I półrocze Wskazanie głównych kierunków przepływu środków publicznych w najbliŝszych latach oraz ich ocena pod kątem realizacji Krajowego Programu Reform, a następnie sformułowanie wniosków dotyczących lepszego ukierunkowania i wykorzystania pomocy publicznej w Polsce. str. 19 z 19 Działania nie zrealizowano na skutek opóźnienia realizacji projektu NPF Prace będą podjęte w roku 2009 (działanie ). 0% DRG Zgodnie z harmonogramem. 100% DRG Analizy konkurencyjności oraz wyniki foresightu technologicznego będą podstawą do opracowania Strategii Rozwoju Przemysłu. Prace nad dokumentem rozpoczną się w 2009 r. (działanie ) Spółki wchodzące w skład Grupy Technologie Buczek zaskarŝyły w/w Decyzję Komisji do Sądu Pierwszej Instancji w Luksemburgu. Ponadto, UOKiK prowadzi rozmowy z Komisją ws decyzji. Wykonanie decyzji Komisji, o ile będzie nieuniknione, pozostaje w kompetencji UOKiKu, jako instytucji wiodącej. Negocjacje pomiędzy zainteresowanymi stronami przyniosły ugodę z r. dotyczącą tymczasowych zasad sprzedaŝy drewna w 2009 r. Dalsze negocjacje będą prowadzone w 2009 r. Raport końcowy będzie gotowy w I kwartale 2009 r. 75% DRG, DAP 0% DRG 100% DRG 100% DRG Nowelizacja ustawy znajduje się w Senacie RP 100% DRG BP RM przyjęła dokument r. 100% DRG

21 Opracowanie dokumentu Polska wobec wyzwań globalizacji kierunki działań Rządu RP a Opracowanie dokumentu Polska wobec kryzysu na światowych rynkach finansowych Nowelizacja Strategii dla sektora stoczniowego (morskie stocznie produkcyjne) na lata Organizacja krajowej fazy Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości, promocja konkursu I kwartał Wskazanie kierunków oraz efektów działań 2008 Opracowanie przewidywanych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynkach światowych w obliczu kryzysu finansowego oraz wynikających z nich implikacji dla Polski. IV kwartał Podniesienie konkurencyjności polskich stoczni poprzez odzyskanie rentowności z uwzględnieniem potrzeb w zakresie pomocy publicznej niezbędnej do zakończenie procesów restrukturyzacji. II kwartał Popularyzacja, upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości w W I kwartale 2008 r. dokonano weryfikacji ekspertyzy niezbędnej do opracowania projektu. Z uwagi na duŝą złoŝoność problematyki dotyczącej tego dokumentu ekspertyza okazała się niewystarczająca i nie została ostatecznie przyjęta. Prace nad projektem dokumentu są kontynuowane. Ponadto w związku z koniecznością większego uwzględnienia w dokumencie problematyki związanej z kryzysem finansowym, został przygotowany aneks do umowy z wykonawcą i realizacja prac nad projektem została przesunięta na 2009 r. 50% DRG Dokument opracowano zgodnie z planem. 100% DAP Opracowanie nowelizacji Strategii dla sektora stoczniowego... moŝliwe jest po zakończeniu procesów prywatyzacyjnych trzech stoczni produkcyjnych. W 2008 r. przeprowadzono z KE kilkanaście konsultacji dla uzgodnienia opracowanych przez inwestorów stoczniowych programów restrukturyzacji. Zgodnie z decyzjami KE z 6 listopada 2008 r. majątek dwóch stoczni (St. Gdynia i Stoczni Szczecińskiej Nowa) jest obecnie przedmiotem sprzedaŝy w przetargu otwartym. Po określeniu przez nowych właścicieli tych stoczni kierunków dalszej działalności produkcyjnej, moŝliwe będzie opracowanie nowelizacji strategii dla sektora stoczniowego. Przed opracowaniem Strategii, DRG zleci wykonanie analizy Pt.: Uwarunkowania funkcjonowania polskiego sektora stoczniowego z terminem wykonania do końca 2009 r. - (działanie 1.3.2). Przygotowano, wydano i upowszechniono publikację nt. konkursu w 2007 r. Zakończono regionalny etap Konkursu % DRG 100% DIW str. 20 z 20

22 oraz zgłoszonych i wyróŝnionych projektów Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branŝowych Rozwój przedsiębiorczości oraz usprawnienie otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorców a Wspieranie rozwoju systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla MSP szczególności małych i średnich przedsiębiorstw a ponadto innych nowatorskich i partnerskich przedsięwzięć podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym. marzec-grudzień Zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą. I kwartał. ogłoszenie naboru do projektu, II kwartał podpisanie umów, III/ IV kwartał rozliczenie umów Zwiększenie dostępu do szeregu instrumentów skierowanych do sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Ułatwienie dostępu przedsiębiorców sektora MSP do zewnętrznych źródeł finansowania. IV kwartał Zespół Kwalifikacyjny dokonał oceny zgłoszonych do konkursu wniosków, Wybrano do fazy europejskiej 2 projekty spośród 21 zgłoszonych oraz postanowiono wyróŝnić 4 inne. Udzielono dotacji na pokrycie składek członkowskich dla 45 organizacji przedsiębiorców na łączną kwotę ,11 złotych. Wydano rozporządzenie Ministra Gospodarki z roku w sprawie regionalnych instytucji finansujących, na podstawie którego przeprowadzono konkurs i dokonano wyboru RIF w 16 województwach. Przygotowany został projekt dokumentu Program rozbudowy systemu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach ", którego celem jest dalsza poprawa dostępu, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania r.. projekt dokumentu został przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa. RM przyjęła dokument r. 100% DIW 100% DIW 95% DIW DRG str. 21 z 21

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Nr ewid. 33/2008/P07052/KGP KGP/41012/07 Informacja o wynikach kontroli - Działania podejmowane w celu pozyskania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016. Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2015/2016 Przyjęty przez Radę Ministrów 28 kwietnia 2015 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 5 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04 IX 2009 Zeszyt 2 (3) Zeszyty Naukowe Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego W NUMERZE m.in.: Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz.

Bardziej szczegółowo