UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO"

Transkrypt

1 UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, prowadzącym działalność pod nazwą handlową Bank SMART, a Panem/Panią ( Klient ): Dane osobowe Dane adresowe Imiona i nazwisko: Data urodzenia: Adres zamieszkania Ulica: Numer domu/mieszkania: PESEL: Nazwa dokumentu tożsamości: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: Seria i nr dokumentu tożsamości: Dane kontaktowe Telefon komórkowy: zwanymi dalej łącznie Stronami. Adres korespondencyjny Ulica: Numer domu/mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: Postanowienia ogólne Umowy Kredytu 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy o udzielenie SMART Kredytu Odnawialnego (dalej Umowa Kredytu ), Bank SMART zobowiązuje się do przyznania Klientowi SMART Kredytu Odnawialnego w Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym prowadzonym w walucie PLN (dalej Kredyt") przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta. 2. Bank SMART w zakresie udzielania i obsługi Kredytu świadczy usługi, na zasadach określonych w niniejszej Umowie Kredytu oraz w stanowiących jej integralną część: 1) Regulaminie SMART Kredytu Odnawialnego (dalej Regulamin Kredytu ), 2) Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Kredytu Odnawialnego w Banku SMART (dalej Tabela Opłat Kredytu ), 3) Formularzu Informacyjnym dotyczącym SMART Kredytu Odnawialnego (dalej Formularz Informacyjny ). 3. Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z niniejszą Umową Kredytu zostały mu udostępnione w postaci elektronicznej oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Kredytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kredytu, a także postanowienia Regulaminu rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, Regulaminu Kart Płatniczych wydawanych Klientom Indywidualnym przez Bank SMART, Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz o wydawanie Kart Płatniczych dla Klientów Indywidualnych Banku SMART, Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART. 5. Pojęcia użyte w Umowie Kredytu mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kredytu.

2 2 Niniejsza Umowa Kredytu zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta od Banku SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o przyznaniu Kredytu, zawierającej numer Rachunku Oszczędnościowo- Rozliczeniowego. Parametry Kredytu 3 1. Na wniosek Klienta Bank SMART udziela Kredytu, w kwocie PLN (słownie: PLN), na okres.. miesięcy od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Klienta z zastrzeżeniem Prowizja za udzielenie Kredytu wynosi..pln (słownie: PLN). 3. Środki przyznane z tytułu Kredytu zostają postawione do dyspozycji Klienta najpóźniej następnego Dnia Roboczego licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu, jako limit w Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym (dalej jako: Dzień Uruchomienia Kredytu ). 4. Numer Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego, w którym jest udzielony Kredyt Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 4 1 Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi % w stosunku rocznym na dzień złożenia Wniosku o Kredyt. 2 Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest, jako suma marży Banku SMART wynoszącej.% i zmiennej stopy bazowej obowiązującej w Banku SMART, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. W dniu.. w Banku SMART zmienna stopa bazowa wynosi.. %. 3 Stopa bazowa, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, ulega zmianie w okresach miesięcznych, liczonych od pierwszego dnia miesiąca, w którym została zawarta Umowa Kredytu. Stopa bazowa na każdy kolejny miesiąc kalendarzowy jest równa stopie referencyjnej WIBOR 1M (Warsaw Interbank Offered Rate, podawanej przez Monitor Rates Services Reuters przez odniesienie do strony "WIBOR" lub każdego jej oficjalnego następcy dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) wyrażonych w złotych z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanych w tym dniu), obowiązującej przedostatniego Dnia Roboczego danego miesiąca. 4 Stopa bazowa ulega zmianie w przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR 1M ulegnie zmianie o co najmniej 0,0001 % w stosunku do poprzednio obowiązującej stopy bazowej, niezależnie od tego, czy zmiany te nastąpią na korzyść Klienta, czy też na korzyść Banku. W przypadku, gdy stopa referencyjna WIBOR 1M obliczona zgodnie z ust. 3 powyżej przyjmie wartość 0% lub ujemną, Bank SMART przyjmuje dla stopy bazowej Banku SMART wartość 0%. 5 W przypadku określonym w ust. 4 powyżej, zmiana wysokości stopy bazowej obowiązującej w Banku SMART następuje pierwszego Dnia Roboczego kolejnego miesięcznego okresu, o którym mowa w ust Bank SMART uruchomi Kredyt według stopy bazowej obowiązującej w Banku SMART w Dniu Uruchomienia Kredytu. 7 Informacja o zmianie wysokości stopy bazowej zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART. 8 Zmiana stopy procentowej uruchomionego Kredytu wynikająca ze zmiany wartości stopy bazowej obowiązującej w Banku SMART następuje pierwszego Dnia Roboczego kolejnego miesięcznego okresu, o którym mowa w ust Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego, która w dniu złożenia Wniosku wynosi % w stosunku rocznym. Na dzień zawarcia Umowy oprocentowanie Kredytu wynosi.% w skali roku. 2. Wysokość oprocentowania Kredytu ulega zmianie w przypadku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej stosownej uchwały o zmianie stopy kredytu lombardowego, niezależnie od tego, czy zmiany te nastąpią na korzyść Klienta, czy też na korzyść Banku SMART. Zmiana Wysokości oprocentowania następuje w dniu wejścia w życie stosownej uchwały Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stopy kredytu lombardowego. W przypadku, gdy stopa kredytu lombardowego przyjmie wartość 0% lub ujemną, Bank SMART przyjmuje do ustalenia wysokości oprocentowania Kredytu zerową stopę kredytu lombardowego. 3. Informacja o zmianie wysokości stopy kredytu lombardowego zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART. 4. Bank SMART uruchomi Kredyt według stopy kredytu lombardowego obowiązującej w Dniu Uruchomienia Kredytu. 5. Maksymalna wysokość odsetek naliczonych od kwoty kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne) Dla kredytów z modelem oprocentowania = marża + stawka bazowa 2 Dla kredytów z modelem oprocentowania = 4 x stopa kredytu lombardowego.

3 6. Jeżeli wysokość odsetek naliczonych od kwoty kredytu przekracza wysokość odsetek maksymalnych, Bankowi należą się odsetki maksymalne za okres kiedy oprocentowanie kredytu przekracza czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 7. Aktualna wysokość stopy kredytu lombardowego jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego Całkowita kwota Kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wynosi. 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Kredytu wynosi %. 3. Do wyliczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania Kredytu przyjmuje się, że Umowa Kredytu będzie obowiązywać przez czas, na który zostanie zawarta, oraz że Bank SMART, a także Klient terminowo wypełnia zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy Kredytu. 4. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi W całkowitej kwocie do zapłaty uwzględniony został całkowity koszt kredytu wynoszący oraz całkowita kwota Kredytu, o której mowa w ust. 1 powyżej. 5. Zmienna stopa procentowa niesie ze sobą ryzyko zwiększenia wysokości odsetek kapitałowych oraz wartości całego zaciągniętego zobowiązania Umowa Kredytu ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty Kredytu, bez konieczności zawierania aneksu, pod warunkiem należytego wypełniania przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy Kredytu oraz Regulaminu Kredytu, a także braku przesłanek mogących w opinii Banku SMART mieć negatywny wpływ na terminową spłatę Kredytu. 2. Klient może zrezygnować z automatycznego przedłużania Umowy Kredytu o kolejne 12 miesięcy, składając na miesiąc przed upływem terminu jej obowiązywania oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Kredytu, na zasadach określonych w niniejszej Umowie Kredytu. 3. W przypadku podjęcia przez Bank SMART decyzji o nieprzedłużaniu Umowy Kredytu na kolejny okres Klient najpóźniej na miesiąc przed upływem czasu jej obowiązywania, otrzyma informacje o obowiązku oraz terminie spłaty Kredytu. Spłata Kredytu 7 1. Ostateczny termin spłaty Kredytu wynosi 12 miesięcy, licząc od Dnia Uruchomienia Kredytu, chyba że okres obowiązywania Kredytu zostanie przedłużony na zasadach określonych w Klient ma prawo dokonać spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 3. Jeżeli termin spłaty Kredytu przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Klient powinien zapewnić środki na spłatę Kredytu w ostatnim Dniu Roboczym przed dniem wolnym. 4. Klient zobowiązany jest zapewnić środki na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym, w którym jest udzielony Kredyt na spłatę odsetek, prowizji i pozostałych kosztów, związanych z Umową Kredytu. 5. Spłata Kredytu następuje z każdego wpływu na Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy, w którym udzielony jest Kredyt. Klient upoważnia Bank SMART do zaliczania wszelkich wpłat dokonanych na Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy na poczet zmniejszenia zobowiązań z tytułu wykorzystanego Kredytu bez odrębnej dyspozycji Klienta. 6. Każda spłata całości lub części Kredytu powoduje, iż zmniejsza się saldo zadłużenia, a Kredyt odnawia się o spłaconą kwotę i może być wykorzystany wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy Kredytu. 7. Za datę spłaty Kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy, w którym Kredyt został udzielony Odsetki naliczane są od aktualnego salda zadłużenia, za faktyczny okres wykorzystania Kredytu. 2. Odsetki są pobierane w okresach miesięcznych, ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc. 3. Do celów obliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w danym miesiącu. Odsetki naliczane są oddzielnie za każdy dzień wykorzystania Kredytu. 4. Informacja o wysokości comiesięcznych odsetek przekazywana jest w formie elektronicznego wyciągu z Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym, w którym udzielony jest Kredyt Za czynności związane z obsługą Kredytu Bank SMART pobiera opłaty i prowizje, o których mowa w Tabeli Opłat Kredytu. 2. Prowizja za udzielenie Kredytu podlega kredytowaniu oraz płatna jest jednorazowo w Dniu Uruchomienia Kredytu w drodze jej pobrania przez Bank SMART z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego, na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w 10 Umowy Kredytu, w ciężar Kredytu.

4 3. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Tabela Opłat Kredytu może ulegać zmianom w przypadkach określonych w Regulaminie Kredytu. 4. O zmianach Tabeli Opłat Kredytu oraz o dacie ich wejścia w życie, Bank SMART informuje Klienta w sposób określony w Regulaminie Kredytu. 10 Klient na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Kredytu upoważnia Bank SMART do pobrania kwoty należnej z tytułu spłaty Kredytu oraz opłat, prowizji i pozostałych należności wynikających z niniejszej Umowy Kredytu ze wszystkich rachunków bankowych Klienta, w tym lokat terminowych prowadzonych przez FM Bank PBP S.A W przypadku niespłacenia Kredytu w terminie, Bank SMART pobiera od kwoty zaległej odsetki według zmiennej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego, podanej w Tabeli Opłat Kredytu, równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Na dzień sporządzenia niniejszej Umowy Kredytu wysokość odsetek dla zadłużenia przeterminowanego wynosi %. 2. W przypadku braku spłaty Kredytu w terminach wskazanych w 7 Umowy Kredytu<< lub też w braku utrzymywania miesięcznych wpływów na Rachunek co najmniej w wysokości wskazanej w Umowie Kredytu>> 3 Bank SMART może: 1) wysyłać wiadomości SMS z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, nie częściej niż trzy razy w tygodniu, 2) wysyłać wiadomości z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, nie częściej niż dwa w tygodniu, 3) wysyłać płatne monity z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, dwudziestego, trzydziestego trzeciego oraz czterdziestego ósmego dnia licząc od dnia wymagalności niespłaconych wierzytelności Banku SMART (dalej jako Czynności Windykacyjne ). 3. Koszty Czynności Windykacyjnych określa Tabela Opłat Kredytu. 4. Płatne Czynności Windykacyjne będą podejmowane po wysłaniu co najmniej jednej wiadomości SMS i jednej wiadomości , za które Bank SMART nie pobiera opłat, w przypadku dalszego nieregulowania przez Klienta zadłużenia w terminie wskazanych w powyższych wiadomościach. 5. W przypadku, gdy Czynności Windykacyjne okażą się nieskuteczne, Bank SMART może sprzedać wierzytelność albo skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Firmy te mogą podejmować wszelkie działania dopuszczalne prawem, służące zaspokojeniu roszczeń Banku SMART, w szczególności: ustalać sytuację majątkową, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia. 6. Brak spłaty zadłużenia w umówionym terminie, może skutkować zgłoszeniem Klienta do Systemu BANKOWY REJESTR. 7. W przypadku braku spłaty Kredytu, odsetek, prowizji lub opłat, środki wpłacone na Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy, zostają zaliczane w następującej kolejności na pokrycie: 1) kosztów windykacji rozumianych jako koszty poniesione przez Bank SMART w związku z dochodzeniem należności z tytułu Kredytu, w tym koszty sądowe; 2) prowizji i opłat bankowych określonych w Tabeli Opłat Kredytu; 3) odsetek karnych; 4) odsetek przeterminowanych; 5) kapitału przeterminowanego; 6) odsetek bieżących Klient składa Bankowi SMART oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. d Dz.U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) w zakresie roszczeń Banku SMART wynikających z niniejszej Umowy Kredytu, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy Kredytu. 2. Bank SMART informuje, że w oparciu o złożone przez Klienta oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej wierzytelności do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. 3 Obowiązuje tylko dla wniosków złożonych w ramach dedykowanej oferty.

5 Odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy Kredytu Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Kredytu bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Zawierając Umowę Kredytu Klient potwierdza, iż wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu Bank SMART przekazał Klientowi wraz z niniejszą Umową Kredytu. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny Banku SMART pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Kredytu, o którym mowa w ust. 1, jest ona uważana za niezawartą, a Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Kredytu, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od Dnia Uruchomienia Kredytu do dnia spłaty Kredytu. 4. Klient jest zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy Kredytu w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytu, Klient obowiązany jest spłacić Kredyt wraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. 2. Bank SMART może wypowiedzieć Umowę Kredytu na trwałym nośniku z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Klient: 1) nie dotrzymał warunków określonych w Umowie Kredytu lub Regulaminie Kredytu, 2) utracił Zdolności Kredytową, 3) wykorzystuje Kredyt niezgodnie z przeznaczeniem, 4) poświadczył nieprawdę lub podał we Wniosku o Kredyt nieprawdziwe informacje. 3. Bank SMART jest zobowiązany do poinformowania Klienta o przyczynach wypowiedzenia Umowy Kredytu, nie później niż przed upływem okresu wypowiedzenia. 4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu powinno być dokonywane na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji. 5. W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia Umowy Kredytu, niespłacone saldo zadłużenia wraz z odsetkami staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od którego Bank SMART nalicza i pobiera odsetki od zadłużenia przeterminowanego Umowa Kredytu wygasa z chwilą śmierci Klienta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 spadkobiercy nie dziedziczą prawa do korzystania z Kredytu po śmierci Klienta, ale do masy spadkowej wchodzą zobowiązania z tytułu wykorzystanego, a niespłaconego Kredytu. Oświadczenia Klienta i inne postanowienia Umowy Kredytu Klient oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu wysokości odsetek kapitałowych oraz wartości całego zaciągniętego zobowiązania. 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż: 1) FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał moje dane osobowe w celu wykonywania czynności bankowych, których jestem stroną, 2) mam prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, mam prawo zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Banku. 3. Klient upoważnia Bank do wystąpienia za pośrednictwem BIK S.A lub bezpośrednio przez Bank do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 4. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż FM Bank PBP S.A. w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków FM Banku PBP S.A. związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Systemu BANKOWY REJESTR bazy danych, której administratorem w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa,

6 2) Biur Informacji Gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.), 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. 5. Klient został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 6. Klient został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku SMART. 7. Klient upoważnia Bank SMART do wystąpienia, również za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 8. Bank SMART może przekazać do Biur Informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 informacje o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Kredytu, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Banku SMART wynosi, co najmniej 200 zł oraz są one wymagalne, od co najmniej 60 dni, 2) upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank SMART listem poleconym albo doręczenia Klientowi do rąk własnych, na adres wskazany we Wniosku przez Klienta, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biur Informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Kredytu. 9. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na podany przez Klienta we Wniosku o Kredyt numer telefonu informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Kredytu. 10. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany we Wniosku o Kredyt adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Kredytu oraz Tabeli Opłat Kredytu. 11. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na numer telefonu zarejestrowany w bankowym zbiorze danych informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Kredytu. 12. Klient zobowiązuje się do utrzymywania takiego poziomu zadłużenia na Rachunku które nie przekroczy przyznanego Limitu Kredytu W czasie obowiązywania Umowy kredytu, Klient zobowiązuje się do: 1) utrzymywania miesięcznych wpływów na Rachunek co najmniej w wysokości 12,5% przyznanego Limitu Kredytu, 2) zapewnienia środków pieniężnych na pokrycie należnych Bankowi prowizji i opłat oraz należnych Bankowi kwot z tytułu odsetek Zmiana postanowień Umowy Kredytu wymaga zawarcia aneksu z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana Umowy Kredytu w zakresie: 1) zmiany danych osobowych Klienta, 2) zmiany Regulaminu Kredytu oraz Tabeli Opłat Kredytu, 3) zmiany oprocentowania Kredytu dokonanej zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy Kredytu. 18 Oświadczenie woli, o którym mowa w 10, tj. udzielenie pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy Kredytu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi załącznik nr 2 do Umowy Kredytu, składane są w postaci elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, a dokumenty związane z czynnościami bankowymi są sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji. 19 Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany w niniejszej Umowie Kredytu adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Kredytu oraz Tabeli Opłat Kredytu. 4 Obowiązuje tylko dla wniosków złożonych w ramach dedykowanej oferty.

7 Załączniki: 1. Załącznik nr 1 pełnomocnictwo 2. Załącznik nr 2 oświadczenie o poddaniu się egzekucji 3. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o udzielenie SMART Kredytu odnawialnego. Niniejszy dokument jak również wszystkie jego załączniki został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe.

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR..

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. UMOWA O LIMIT KREDYTOWY I O KARTĘ KREDYTOWĄ NR.. Zawarta w dniu r. w przez: [imiona i nazwisko Posiadacza karty] adres zamieszkania: adres korespondencyjny:.. numer PESEL:.. dokument tożsamości: zwanego/ną

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy:

WZÓR UMOWY POŻYCZKI. Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: WZÓR UMOWY POŻYCZKI Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2

Bank BPH S.A., 80-175 Gdańsk ul. płk. Jana Pałubickiego 2 Adres do korespondencji: 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2 WNIOSEK I UMOWA O PRZYZNANIE LIMITU KREDYTU I WYDANIE KARTY KREDYTOWEJ VISA RYANAIR międzynarodowa organizacja płatnicza: VISA Wnioskuję o wydanie plastikowej Karty kredytowej Visa Ryanair oraz o przyznanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ ALSOLIA MASTERCARD nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo