POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>"

Transkrypt

1 1 <<UMOWA KREDYTU ODNAWIALNEGO NR POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# 2. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# 3 zawarta pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem 4 zawarta pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę kredytu bezpiecznym podpisem elektronicznym# 5 a Panem/Panią 1. #imię i nazwisko Kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 6 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> 2. #imię i nazwisko Kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 7 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym/i dalej Kredytobiorcą. 8 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwany dalej Bankiem, potwierdza, iż na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku# oraz zawartej w dniu #data zawarcia Umowy Kredytu# Umowy Kredytu odnawialnego nr #nr umowy kredytu#, dalej jako Umowa Kredytu, udzielił Dane Kredytobiorcy: 1. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 9 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> 2. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 10 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym/ą dalej Kredytobiorcą Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym o numerze << 11 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 12 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą na poniższych warunkach. Przez Umowę Kredytu rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument potwierdzenia zawarcia Umowy. 13 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości 1 wybierz odpowiedni tytuł dokumentu 2 komparycja stosowana dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej 3 komparycja stosowana dla Umów Kredytu zawieranych w formie elektronicznej 4 komparycja stosowana dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 5 zapis stosowany dla wszystkich Umów Kredytu bez względu na sposób zawarcia, nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy 6 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 7 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 8 komparycja stosowana dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 9 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 10 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 11 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 12 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 13 komparycja stosowana dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 1 z 14

2 kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwany dalej Bankiem, reprezentowany przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę kredytu cyfrowo# potwierdza, iż w dniu #data poprawnej weryfikacji zgodności danych#, na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku# zawarł z Kredytobiorcą: Dane Kredytobiorcy: 1. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 14 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym/ą dalej Kredytobiorcą Umowę Kredytu odnawialnego nr #nr umowy kredytu# (dalej jako Umowa Kredytu) oraz udzielił Kredytobiorcy Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym o numerze << 15 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 16 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą na poniższych warunkach. Przez Umowę Kredytu rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument potwierdzenia zawarcia Umowy. Warunki zawarcia Umowy Kredytu, kwota Kredytu, udostępnienie środków z Kredytu Na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku o Kredyt# oraz niniejszej Umowy Kredytu odnawialnego, dalej jako Umowa Kredytu, Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym << 18 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 19 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą Na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku# oraz niniejszej Umowy Kredytu odnawialnego, dalej jako Umowa Kredytu, Bank po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków wskazanych w ust. 2, udziela Kredytobiorcy Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym << 21 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 22 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą Warunkiem udzielenia Kredytu jest przyjęcie przez Kredytobiorcę oferty Banku do dnia #data ważności oferty# oraz poprawna weryfikacja zgodności danych Kredytobiorcy dokonana przez Bank zgodnie z <<* Regulaminem udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w MultiBanku/ ** Regulaminem udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku>>. W razie niespełnienia warunku, Kredyt nie jest udzielany, a Umowę Kredytu uważa się za niezawartą. 3. Kwota Kredytu wynosi #kwota Kredytu# zł. 4. Całkowita kwota Kredytu wynosi #całkowita kwota Kredytu# zł Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy Kredyt w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy telefonicznie, w formie wiadomości , wiadomości SMS lub pisemnie Bank, z zastrzeżeniem 26 <<ust. 6/ust. 7>> stawia do dyspozycji Kredytobiorcy Kredyt w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości lub wiadomości SMS. 6. Po postawieniu Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy zgodnie z 27 <<ust. 3/ust. 4/ust. 5>>, Kredytobiorca może dysponować środkami w formie gotówkowej (w postaci wypłat w kasie Banku lub w bankomacie) lub bezgotówkowej (poprzez dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych funkcjonujących w powiązaniu z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt został udzielony) lub na podstawie polecenia przelewu na dowolny 7. rachunek bankowy. 28 Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Kredytu i odmowy udostępnienia Kredytu, jeżeli: 1) Kredytobiorca złożył w Banku dokumenty lub przedstawił informacje, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym, 2) Bank stwierdził, że dokumenty będące podstawą udzielenia Kredytu są sfałszowane. 8. Kredytobiorca przystępuje do Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego 29 Tak Nie Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają odpowiednio Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia, która w przypadku przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi załącznik 14 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 15 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 16 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 17 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej; nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu 18 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 19 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 20 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku; nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu 21 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 22 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 23 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku; 24 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej 25 ustęp występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 26 ust. 6 występuje dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; ust. 7 występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 27 ust. 3 występuje dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; ust. 4 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej i Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; ust. 5 występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 28 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 29 zaznaczyć zgodnie z wnioskiem o kredyt Strona 2 z 14

3 1. 1. do Umowy Kredytu oraz # Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego dla Kredytobiorców BRE Banku SA #, dalej jako OWU. Kredytobiorca oświadcza, że OWU zostały mu udostępnione przed przystąpieniem do Ubezpieczenia. Rezygnacja z Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. Czas obowiązywania Umowy Kredytu, oprocentowanie Kredytu, RRSO 2 30 Umowa Kredytu zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. 31 Umowa Kredytu zostaje zawarta z dniem dokonania przez Bank pozytywnej weryfikacji zgodności danych zawartych w przelewie, o którym mowa w 13 ust. 1 z danymi wskazanymi przez Kredytobiorcę we Wniosku o Kredyt, na czas określony 12 miesięcy. 2. Okres obowiązywania Umowy Kredytu zostaje automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kwoty Kredytu, pod warunkiem należytego wypełnienia przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy Kredytu, Regulaminu udzielania kredytów <<*konsumpcyjnych dla osób fizycznych w MultiBanku/ **konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku/ ***dla Klientów Private Banking>>, dalej jako Regulamin, Warunków udzielenia kredytu odnawialnego <<*dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)/** dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank)/*** dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)>>, dalej jako Warunki, oraz Regulaminu <<*otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)/ **otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank)/ ***świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A.>>. 3. Kredytobiorca może zrezygnować z automatycznego przedłużenia Umowy Kredytu o kolejne 12 miesięcy składając przed upływem terminu jej obowiązywania oświadczenie o wypowiedzeniu na zasadach określonych w Umowie Kredytu W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze standardowego oprocentowania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość oprocentowania nominalnego#% w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma stałej marży Banku wynoszącej #wysokość marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M# % z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony 6. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje zmienną stopę procentową w okresie jej trwania i została ona wskazana w niniejszej Umowie paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej #wysokość promocyjnego oprocentowania nominalnego# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M#% z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 4. 1) w okresie trwania promocji, czyli #liczba miesięcy trwania promocji# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu, marża Banku wynosi #wysokość promocyjnej marży Banku# p.p. (marża obniżona) 2) po zakończeniu okresu trwania promocji marża Banku wynosi #wysokość standardowej marży Banku marży Banku po zakończeniu okresu promocji# p.p. (marża standardowa) 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie 30 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 31 ustęp występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 32 paragraf otrzymuje różne brzmienie w zależności od oferty, z której będzie korzystał kredytobiorca Strona 3 z 14

4 wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje stałe oprocentowanie w całym okresie jej trwania i zostało ono wskazana w niniejszej Umowie ustęp otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt w okresie trwania promocji, tj. #liczba miesięcy trwania promocji# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, wynoszącej #wysokość promocyjnego oprocentowania kredytu# % w stosunku rocznym. 2. Po zakończeniu okresu trwania promocji Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stałej marży Banku wynoszącej #wysokość standardowej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku ustalanej w trybie opisanym w ust W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy kredyt oprocentowany będzie wg zasad ustalanych indywidualnie z Kredytobiorcą paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej #wysokość oprocentowania nominalnego ustalonego indywidualnie z Kredytobiorcą# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej # wysokość obowiązującej aktualnie w Banku stawki bazowej# % z dnia # dzień ustalenia stawki WIBOR1M #, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. 1) przez okres #liczba m-cy, w których obowiązuje marża wynegocjowana indywidualnie# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu marża Banku wynosi #wysokość marży wynegocjowanej indywidualnie# p.p. 2) po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 1) marża Banku wynosi #wysokość standardowej marzy Banku# p.p. (marża standardowa) 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania marży wynegocjowanej indywidualnie, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem Strona 4 z 14

5 BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje zmienną stopę procentową w okresie jej trwania i została ona wskazana w odrębnym dokumencie paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość została określona w #wpisać nazwę dokumentu, w którym podana jest wysokość promocyjnej stopy procentowej#. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1) i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M# % z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 4. 1) wysokość marży promocyjnej oraz okres jej obowiązywania została wskazana w #nazwa dokumentu, w którym została określona obniżona marża i czas jej obowiązywania# (marża obniżona) 2) po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 1) marża Banku wynosi #wysokość standardowej marzy Banku# p.p. (marża standardowa) 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje stałe oprocentowanie w całym okresie jej trwania i zostało ono wskazana w odrębnym dokumencie ustęp otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, której wysokość i czas trwania zostały określone w #wpisać nazwę dokumentu, w którym podana jest wysokość i czas trwania promocyjnej stopy procentowej#. 2. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w #wpisać nazwę dokumentu, w którym podana jest wysokość i czas trwania promocyjnej stopy procentowej# Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stałej marży Banku wynoszącej #wysokość standardowej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku ustalanej w trybie opisanym w ust W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia spłaty kredytu i uzyskuje obniżoną marżę paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość oprocentowania nominalnego uwzględniającego obniżoną marżę#% w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma marży Banku wynoszącej #wysokość obniżonej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M#% z dnia Strona 5 z 14

6 #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. Marża Banku może ulec zmianie w przypadkach określonych w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 6. W przypadku rezygnacji Kredytobiorcy z ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego marża Banku określona w ust. 2 ulega podwyższeniu o #liczba p.p. które podwyższają marżę# i wynosi #wysokość standardowej marży Banku# p.p. Zmiany marży Bank dokonuje w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W dniu zmiany wysokości marży Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany marży. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi #wysokość RRSO# % i jest obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń zawartych w <<pkt. 4 ust. 4 / 33 pkt. 4 ust. 4 i 9>> powyższego załącznika. 2. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wysokość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. W całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 1 uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wysokość całkowitego kosztu Kredytu # zł. 3. Realna rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty oraz całkowity koszt Kredytu mogą się różnić od wskazanych w niniejszym paragrafie, gdyż ich wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, obowiązujących w okresie kredytowania stóp procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów związanych z Umową Kredytu Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu za każdy dzień, według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania Umowy Kredytu. 2. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. 3. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony na spłatę odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z Umową Kredytu. Kredytobiorca upoważnia Bank do comiesięcznego obciążania rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim kwotą naliczonych odsetek. Brak zapewnienia środków na pobranie przez Bank odsetek naliczonych od udzielonego Kredytu, a także należnych, wymienionych w Umowie Kredytu opłat i prowizji, uprawnia Bank do potrącenia ich z kwoty Kredytu. 5. Potrącenia, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają składania przez Bank odrębnych oświadczeń wobec Kredytobiorcy. 6. Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu powodujące powstanie niedozwolonego salda debetowego uprawnia Bank do pobierania od kwoty przekroczenia odsetek w wysokości określonej w <<*Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank) /** Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. /***Tabeli oprocentowania Private Banking>>, dalej jako Tabela, dla niedopuszczalnego salda debetowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym Kredyt jest udzielony. Opłaty i prowizje 6 1. W związku z zawarciem Umowy Kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi: 1) 34 prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości #procentowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# % kwoty Kredytu tj. #kwotowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# zł płatną jednorazowo w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy << 35 z kwoty udzielonego Kredytu lub ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony/ 36 z kwoty udzielonego Kredytu>>, 2) 37 prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości #kwotowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# zł płatną jednorazowo, w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy << 38 z kwoty udzielonego Kredytu lub ze 33 występuje jeśli kredyt będzie oprocentowany wg różnych stóp procentowych stosowanych w okresie trwania umowy 34 punkt występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest procentowo 35 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 36 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 37 występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest w minimalnej wysokości kwotowej określonej w TPiO 38 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej Strona 6 z 14

7 środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony/ 39 z kwoty udzielonego Kredytu>>, 3) prowizję za każdorazowe odnowienie Kredytu (przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu, zgodnie z 2 ust 2 Umowy Kredytu) w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych w ramach bankowości detalicznej <<*mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank) / **mbanku S.A. /***mbanku S.A. dla Klientów Private Banking>>, dalej jako Taryfa. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu odnowienia Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu, 4) w przypadku podwyższenia kwoty Kredytu - prowizję od kwoty podwyższenia Kredytu w wysokości określonej w Taryfie. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu podwyższenia kwoty Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. 2. Prowizje podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 3. Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę w wysokości #wysokość opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego# zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym Kredyt został udzielony i za pośrednictwem którego następuje jego spłata. Wysokość opłaty została określona zgodnie z Taryfą obowiązującą na dzień zawarcia Umowy Kredytu, może ona ulec zmianie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, jeżeli zmiana zaistniała przed terminem jej płatności. 4. Za wykonywanie czynności związanych z realizacją Umowy Kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Taryfie. Taryfa określająca wysokość opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych oraz opłat za wykonywanie innych czynności, ulega zmianom w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących czynników: 1) warunków cenowych na rynku międzybankowym, 2) ponoszonych przez Bank kosztów, 3) wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki obciążających Bank. Zmiana Taryfy następuje w kierunku i w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów. 5. Bank informuje Kredytobiorcę o zmianach Taryfy oraz o dacie ich wejścia w życie: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu w Serwisie Transakcyjnym Banku lub za pośrednictwem wiadomości wysyłanej przez Bank na adres Kredytobiorcy zarejestrowany w Banku, lub 2) w formie wiadomości SMS wysłanej przez Bank na numer telefonu Kredytobiorcy zarejestrowany w Banku, lub 3) w formie pisemnej - w postaci informacji wysyłanej przez Bank na adres korespondencyjny Kredytobiorcy zarejestrowany w Banku. 6. Bank udostępnia także informację o zmianach Taryfy za pośrednictwem: 1) strony internetowej Banku, 2) BOK, 3) placówki Banku. 7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach Taryfy, Kredytobiorca uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu w trybie i ze skutkami określonymi w Umowie Kredytu. Jeżeli Kredytobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie wskazanym powyżej, przyjmuje się, iż Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie. 8. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany przez Bank o braku konieczności poniesienia opłat notarialnych związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu W związku z przystąpieniem przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego, Kredytobiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłaty z tytułu powyższego ubezpieczenia w wysokości #wzór wg którego wyliczana będzie opłata z tytułu ubezpieczenia# nie mniej jednak niż #wysokość opłaty z tytułu ubezpieczenia wyrażona w złotych# zł. Opłata, o której mowa pobierana jest miesięcznie licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. Definicję średniego salda zadłużenia określają OWU. Pierwsza opłata z tytułu przystąpienia do Ubezpieczenia pobierana jest w wysokości #wysokość opłaty z tytułu ubezpieczenia wyrażona w złotych# zł, w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. Spłata Kredytu 7 1. Ostateczny termin spłaty Kredytu wynosi 12 miesięcy licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy i upływa w dniu, który datą odpowiada dacie postawienia Kredytu do dyspozycji, chyba że okres obowiązywania Umowy Kredytu zostanie przedłużony na zasadach opisanych w 2 ust Jeżeli termin spłaty Kredytu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. 3. Kredytobiorca ma prawo dokonać spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Bank nie pobiera prowizji z tytułu dokonania spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Kredytobiorca w czasie obowiązywania Umowy Kredytu będzie otrzymywał na koniec każdego miesiąca wyciąg do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym Kredyt jest udzielony w formie <<**elektronicznej przy pomocy wiadomości / * i ***elektronicznej przy pomocy wiadomości lub pisemnej>>. 6. Wszelkie wpłaty dokonane na poczet należności z tytułu Umowy Kredytu zaliczane są na pokrycie zobowiązań w następującej kolejności: 1) koszty windykacji, 2) prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfą, 3) odsetki od kapitału przeterminowanego, 4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 39 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 40 występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu Strona 7 z 14

8 5) kapitał przeterminowany, 6) kapitał niewymagalny. 7. Spłata Kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony. Kredytobiorca upoważnia Bank do zaliczania wszelkich wpłat dokonywanych na rachunek, o którym mowa na poczet zmniejszenia zobowiązań z tytułu wykorzystanego Kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. 8. Każda spłata całości lub części Kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą kwotę i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy Kredytu. 9. Za datę faktycznej spłaty Kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony. 10. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Kredytobiorca jest uprawniony do otrzymania na swój wniosek bezpłatnego harmonogramu spłat W wypadku nie spłacenia w ustalonym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi kosztami związanymi z Umową Kredytu, Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności. 2. Niespłacenie wymagalnych należności we wskazanym w wezwaniu terminie, upoważnia Bank do: 1) podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony oraz odmowy dokonywania wypłat z tego rachunku również za pomocą kart płatniczych oraz odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji, lub 2) obniżenia przyznanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 16, lub 3) odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 16, lub 4) wypowiedzenia Umowy Kredytu, na zasadach określonych w Umowie Kredytu. 3. Od kwoty kapitału niespłaconego w terminie, od dnia następnego po terminie spłaty, Bank naliczać będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej wynikającej z Tabeli obowiązującej w dniu popadnięcia w opóźnienie. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych w dniu zawarcia Umowy Kredytu wynosi #wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych# %. 4. * i **Zmiana stopy procentowej dla należności przeterminowanych w trakcie trwania Umowy Kredytu następuje w przypadku zmiany stopy procentowej, o której mowa w 3 dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w 3 w zakresie i w kierunku wynikającym z tej zmiany. ***Zmiana stopy procentowej dla należności przeterminowanych w trakcie trwania Umowy Kredytu następuje w przypadku zmiany maksymalnej wysokości odsetek wynikających z czynności prawnej określonej w ustawie kodeks cywilny w terminie i zakresie z niej wynikającej. 5. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania, bez odrębnego oświadczenia Banku, należności przeterminowanych tj. niespłaconych w terminie wymagalnych wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu z dowolnego rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy, w tym rachunków walutowych. W przypadku spłaty należności przeterminowanych z rachunku walutowego pobrane środki zostaną przewalutowane na złote po kursie kupna według Tabeli kursów Banku z dnia spłaty. Niniejsze upoważnienie nie wymaga odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wygasa w okresie obowiązywania Umowy Kredytu ani w razie śmierci Kredytobiorcy. Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu. 6. W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu następujących kosztów: 1) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN, 2) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 3) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, 4) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności: a) adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, b) radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 7. Podane powyżej koszty (wynikające z przepisów prawa) są podawane wg stanu na dzień << 41 zawarcia Umowy Kredytu/ 42 #dzień przekazania oferty Banku#>> i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. 8. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 9. Bank może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy Kredytu wierzytelności na osoby trzecie na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. 10. Wobec zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9 Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Bank zwolniony jest wówczas z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. O przelewie wierzytelności Kredytobiorca zostanie poinformowany zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 41 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 42 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 8 z 14

9 9 W celu zabezpieczenia terminowej spłaty Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania regularnych tj. przynajmniej raz w miesiącu, wpłat na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony, w wysokości nie niższej niż 10% kwoty Kredytu określonej w 43 << 1 ust. 1/ 1 ust. 2/ 1 ust. 3>>. W przypadku nie dochowania tego obowiązku Bank może wypowiedzieć Umowę Kredytu na zasadach w niej określonych. Oświadczenia Kredytobiorcy i inne postanowienia Umowy Kredytu Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu wartość całego zaciągniętego zobowiązania. Jest świadomy ponoszenia tego rodzaju ryzyka, związanego z wybranym produktem kredytowym. Został poinformowany o kosztach obsługi Kredytu w wypadku niekorzystnej zmiany stopy procentowej. 2. Kredytobiorca oświadcza, że: 1) przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego Kredytu oraz został poinformowany o możliwości i sposobie otrzymania wszelkich wyjaśnień dotyczących, treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy Kredytu i jej postanowień, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczącej Umowy Kredytu, 2) uzyskał od Banku informację o możliwości i sposobie uzyskania wyjaśnień dotyczących wątpliwości, 3) ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym Kredytem, 4) został poinformowany o tym, że wszystkie wyjaśnienia i informacje o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, są przekazywane przez Bank za pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną bądź przez pracownika placówki Banku lub pracownika pośrednika kredytowego. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał formularz informacyjny dotyczący Kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Kredytu. 4. Kredytobiorca oświadcza, że wraz z Umową Kredytu otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu oraz został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku z tytułu Umowy Kredytu, a także w przypadku niezwrócenia przez Kredytobiorcę Bankowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu kwoty udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami obliczonymi za okres od dnia wypłaty Kredytu, tj. dnia postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu, w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Ustawy kodeks postępowania cywilnego i upoważnia Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż #200% kwoty limitu kredytu# zł (słownie: #wysokość BTE wyrażona słownie# zł), obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu. 2. Od dnia następującego po dniu wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego/wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu, Bank ma prawo pobierać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej SA w Warszawie, ul. Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu po jego wygaśnięciu, wszystkich innych zobowiązań Kredytobiorcy po ich wygaśnięciu, zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Kredytobiorca potwierdza, że został poinformowany, iż powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. 44 Kredytobiorca TAK NIE Współkredytobiorca TAK NIE 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: 1) iż Bank z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące Kredytobiorcy dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, 2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, 3) o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni własnych produktów i usług Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Systemu Bankowy Rejestr bazy danych, której administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, 2) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w Ustawie prawo bankowe Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej Banku, inne niż Bank, swoich danych osobowych w celach związanych z działalnością tych podmiotów, a w szczególności dotyczących promocji 43 1 ust. 1 występuje dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; 1 ust. 2 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej; 1 ust. 3 występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 44 pokazać zgodnie z liczbą Kredytobiorców i uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym we wniosku 45 ustęp występuje w przypadku nowych Klientów Strona 9 z 14

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 BRE Bank SA Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne...1 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...2 Rozdział III Wniosek o Kredyt,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. 0 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS Z KREDYTEM W KONCIE PLUS

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS Z KREDYTEM W KONCIE PLUS UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS Z KREDYTEM W KONCIE PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD fffffffffffffffffffffff (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego online dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 21 sierpnia 2014 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Konto Indywidualne BGŻOptima

WZÓR. Konto Indywidualne BGŻOptima Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank BGŻ BNP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Leroy Merlin nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław

Bardziej szczegółowo