POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>"

Transkrypt

1 1 <<UMOWA KREDYTU ODNAWIALNEGO NR POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# 2. #imię i nazwisko osoby zawierającej umowę kredytu w imieniu Banku# 3 zawarta pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem 4 zawarta pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę kredytu bezpiecznym podpisem elektronicznym# 5 a Panem/Panią 1. #imię i nazwisko Kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 6 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> 2. #imię i nazwisko Kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 7 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym/i dalej Kredytobiorcą. 8 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwany dalej Bankiem, potwierdza, iż na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku# oraz zawartej w dniu #data zawarcia Umowy Kredytu# Umowy Kredytu odnawialnego nr #nr umowy kredytu#, dalej jako Umowa Kredytu, udzielił Dane Kredytobiorcy: 1. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 9 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> 2. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 10 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym/ą dalej Kredytobiorcą Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym o numerze << 11 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 12 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą na poniższych warunkach. Przez Umowę Kredytu rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument potwierdzenia zawarcia Umowy. 13 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości 1 wybierz odpowiedni tytuł dokumentu 2 komparycja stosowana dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej 3 komparycja stosowana dla Umów Kredytu zawieranych w formie elektronicznej 4 komparycja stosowana dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 5 zapis stosowany dla wszystkich Umów Kredytu bez względu na sposób zawarcia, nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy 6 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 7 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 8 komparycja stosowana dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 9 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 10 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 11 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 12 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 13 komparycja stosowana dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 1 z 14

2 kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień #data ustalenia wysokości kapitału zakładowego# r. wynosi #aktualna wysokość kapitału zakładowego# złote, zwany dalej Bankiem, reprezentowany przez #imię i nazwisko pracownika Banku podpisującego umowę kredytu cyfrowo# potwierdza, iż w dniu #data poprawnej weryfikacji zgodności danych#, na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku# zawarł z Kredytobiorcą: Dane Kredytobiorcy: 1. #imię i nazwisko kredytobiorcy zamieszkałym/ą w #adres miejsca zamieszkania kredytobiorcy (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)#, 14 <<PESEL #nr PESEL kredytobiorcy#/ seria i nr paszportu #seria i nr paszportu#>> zwanym/ą dalej Kredytobiorcą Umowę Kredytu odnawialnego nr #nr umowy kredytu# (dalej jako Umowa Kredytu) oraz udzielił Kredytobiorcy Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym o numerze << 15 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 16 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą na poniższych warunkach. Przez Umowę Kredytu rozumie się Umowę, której dotyczy niniejszy dokument potwierdzenia zawarcia Umowy. Warunki zawarcia Umowy Kredytu, kwota Kredytu, udostępnienie środków z Kredytu Na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku o Kredyt# oraz niniejszej Umowy Kredytu odnawialnego, dalej jako Umowa Kredytu, Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym << 18 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 19 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą Na podstawie Wniosku o udzielenie Kredytu odnawialnego, dalej jako Wniosek, z dnia #data złożenia wniosku# oraz niniejszej Umowy Kredytu odnawialnego, dalej jako Umowa Kredytu, Bank po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków wskazanych w ust. 2, udziela Kredytobiorcy Kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym << 21 o numerze #nr rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony#/ 22 wskazanym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku #wpisać nazwę rachunku#>> w złotych polskich, dalej jako Kredyt, przeznaczonego na dowolny cel konsumpcyjny, nie związany z działalnością gospodarczą Warunkiem udzielenia Kredytu jest przyjęcie przez Kredytobiorcę oferty Banku do dnia #data ważności oferty# oraz poprawna weryfikacja zgodności danych Kredytobiorcy dokonana przez Bank zgodnie z <<* Regulaminem udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w MultiBanku/ ** Regulaminem udzielania Kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku>>. W razie niespełnienia warunku, Kredyt nie jest udzielany, a Umowę Kredytu uważa się za niezawartą. 3. Kwota Kredytu wynosi #kwota Kredytu# zł. 4. Całkowita kwota Kredytu wynosi #całkowita kwota Kredytu# zł Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy Kredyt w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy telefonicznie, w formie wiadomości , wiadomości SMS lub pisemnie Bank, z zastrzeżeniem 26 <<ust. 6/ust. 7>> stawia do dyspozycji Kredytobiorcy Kredyt w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości lub wiadomości SMS. 6. Po postawieniu Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy zgodnie z 27 <<ust. 3/ust. 4/ust. 5>>, Kredytobiorca może dysponować środkami w formie gotówkowej (w postaci wypłat w kasie Banku lub w bankomacie) lub bezgotówkowej (poprzez dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych funkcjonujących w powiązaniu z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt został udzielony) lub na podstawie polecenia przelewu na dowolny 7. rachunek bankowy. 28 Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Kredytu i odmowy udostępnienia Kredytu, jeżeli: 1) Kredytobiorca złożył w Banku dokumenty lub przedstawił informacje, które okazały się niezgodne ze stanem rzeczywistym, 2) Bank stwierdził, że dokumenty będące podstawą udzielenia Kredytu są sfałszowane. 8. Kredytobiorca przystępuje do Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego 29 Tak Nie Warunki przystąpienia do Ubezpieczenia, zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej określają odpowiednio Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia, która w przypadku przystąpienia do Ubezpieczenia stanowi załącznik 14 PESEL występuje zawsze dla obywateli RP, paszport występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 15 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 16 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 17 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej; nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu 18 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 19 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 20 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku; nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu 21 występuje gdy znamy numer rachunku, w którym Kredyt będzie udzielony 22 występuje jeżeli wraz z Umową Kredytu zawarta zostaje umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 23 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku; 24 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy w formie elektronicznej 25 ustęp występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 26 ust. 6 występuje dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; ust. 7 występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 27 ust. 3 występuje dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; ust. 4 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej i Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; ust. 5 występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 28 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 29 zaznaczyć zgodnie z wnioskiem o kredyt Strona 2 z 14

3 1. 1. do Umowy Kredytu oraz # Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego dla Kredytobiorców BRE Banku SA #, dalej jako OWU. Kredytobiorca oświadcza, że OWU zostały mu udostępnione przed przystąpieniem do Ubezpieczenia. Rezygnacja z Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. Czas obowiązywania Umowy Kredytu, oprocentowanie Kredytu, RRSO 2 30 Umowa Kredytu zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy. 31 Umowa Kredytu zostaje zawarta z dniem dokonania przez Bank pozytywnej weryfikacji zgodności danych zawartych w przelewie, o którym mowa w 13 ust. 1 z danymi wskazanymi przez Kredytobiorcę we Wniosku o Kredyt, na czas określony 12 miesięcy. 2. Okres obowiązywania Umowy Kredytu zostaje automatycznie przedłużony o kolejne 12 miesięcy, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kwoty Kredytu, pod warunkiem należytego wypełnienia przez Kredytobiorcę obowiązków wynikających z Umowy Kredytu, Regulaminu udzielania kredytów <<*konsumpcyjnych dla osób fizycznych w MultiBanku/ **konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku/ ***dla Klientów Private Banking>>, dalej jako Regulamin, Warunków udzielenia kredytu odnawialnego <<*dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)/** dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank)/*** dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)>>, dalej jako Warunki, oraz Regulaminu <<*otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)/ **otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank)/ ***świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A.>>. 3. Kredytobiorca może zrezygnować z automatycznego przedłużenia Umowy Kredytu o kolejne 12 miesięcy składając przed upływem terminu jej obowiązywania oświadczenie o wypowiedzeniu na zasadach określonych w Umowie Kredytu W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze standardowego oprocentowania paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość oprocentowania nominalnego#% w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma stałej marży Banku wynoszącej #wysokość marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M# % z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony 6. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje zmienną stopę procentową w okresie jej trwania i została ona wskazana w niniejszej Umowie paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej #wysokość promocyjnego oprocentowania nominalnego# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M#% z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 4. 1) w okresie trwania promocji, czyli #liczba miesięcy trwania promocji# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu, marża Banku wynosi #wysokość promocyjnej marży Banku# p.p. (marża obniżona) 2) po zakończeniu okresu trwania promocji marża Banku wynosi #wysokość standardowej marży Banku marży Banku po zakończeniu okresu promocji# p.p. (marża standardowa) 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie 30 ustęp występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 31 ustęp występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 32 paragraf otrzymuje różne brzmienie w zależności od oferty, z której będzie korzystał kredytobiorca Strona 3 z 14

4 wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje stałe oprocentowanie w całym okresie jej trwania i zostało ono wskazana w niniejszej Umowie ustęp otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt w okresie trwania promocji, tj. #liczba miesięcy trwania promocji# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, wynoszącej #wysokość promocyjnego oprocentowania kredytu# % w stosunku rocznym. 2. Po zakończeniu okresu trwania promocji Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stałej marży Banku wynoszącej #wysokość standardowej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku ustalanej w trybie opisanym w ust W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy kredyt oprocentowany będzie wg zasad ustalanych indywidualnie z Kredytobiorcą paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej #wysokość oprocentowania nominalnego ustalonego indywidualnie z Kredytobiorcą# % w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1 i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej # wysokość obowiązującej aktualnie w Banku stawki bazowej# % z dnia # dzień ustalenia stawki WIBOR1M #, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. 1) przez okres #liczba m-cy, w których obowiązuje marża wynegocjowana indywidualnie# miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy Kredytu marża Banku wynosi #wysokość marży wynegocjowanej indywidualnie# p.p. 2) po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 1) marża Banku wynosi #wysokość standardowej marzy Banku# p.p. (marża standardowa) 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania marży wynegocjowanej indywidualnie, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem Strona 4 z 14

5 BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje zmienną stopę procentową w okresie jej trwania i została ona wskazana w odrębnym dokumencie paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, której wysokość została określona w #wpisać nazwę dokumentu, w którym podana jest wysokość promocyjnej stopy procentowej#. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, wyznaczana jest jako suma marży Banku (określonej zgodnie z pkt. 1) i 2) i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M# % z dnia #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 4. 1) wysokość marży promocyjnej oraz okres jej obowiązywania została wskazana w #nazwa dokumentu, w którym została określona obniżona marża i czas jej obowiązywania# (marża obniżona) 2) po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 1) marża Banku wynosi #wysokość standardowej marzy Banku# p.p. (marża standardowa) 3. W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta z promocji, która przewiduje stałe oprocentowanie w całym okresie jej trwania i zostało ono wskazana w odrębnym dokumencie ustęp otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, której wysokość i czas trwania zostały określone w #wpisać nazwę dokumentu, w którym podana jest wysokość i czas trwania promocyjnej stopy procentowej#. 2. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w #wpisać nazwę dokumentu, w którym podana jest wysokość i czas trwania promocyjnej stopy procentowej# Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stałej marży Banku wynoszącej #wysokość standardowej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku ustalanej w trybie opisanym w ust W dniu zmiany wysokości marży, po zakończeniu okresu trwania promocji, o której mowa w ust. 2, Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany wysokości marży. 4. Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 5. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 6. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku, dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu. W przypadku, gdy Kredytobiorca przystępuje do ubezpieczenia spłaty kredytu i uzyskuje obniżoną marżę paragraf otrzymuje brzmienie: 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi #wysokość oprocentowania nominalnego uwzględniającego obniżoną marżę#% w stosunku rocznym. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalona została jako suma marży Banku wynoszącej #wysokość obniżonej marży Banku# p.p. i zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku, wynoszącej #wysokość WIBOR1M#% z dnia Strona 5 z 14

6 #dzień ustalenia stawki WIBOR1M#, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. Marża Banku może ulec zmianie w przypadkach określonych w ust Bank na koniec każdego miesiąca, dokonuje sprawdzenia stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłaszanej przedostatniego dnia roboczego tego miesiąca i porównuje ją ze stawką bazową obowiązującą w Banku w dniu sprawdzenia. Bank dokonuje zmiany wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej w przypadku, gdy stawka referencyjna będzie wyższa albo niższa o co najmniej 0,15 p.p. od stawki bazowej obowiązującej w Banku. W przypadku, gdy wartość stawki referencyjnej przyjmie wartość 0,00% lub ujemną, Bank przyjmie jako stawkę bazową obowiązującą w Banku stawkę bazową w wysokości 0,00%. Informacja o stawce bazowej obowiązującej w Banku jest publikowana na stronie internetowej Banku. 4. Zmiana stawki bazowej obowiązującej w Banku oraz zmiana wysokości oprocentowania Kredytu wynikająca ze zmiany stawki bazowej nastąpi piętnastego dnia roboczego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu dokonania sprawdzenia stawki referencyjnej. 5. O zmianie wysokości oprocentowania Kredytu, Bank poinformuje Kredytobiorcę przed jej dokonaniem za pośrednictwem strony internetowej Banku, komunikatu w serwisie transakcyjnym Banku dostępnego poprzez stronę internetową Banku bądź poczty elektronicznej oraz dodatkowo informacja będzie dostępna za pośrednictwem BOK i sieci placówek Banku. Informacja o oprocentowaniu Kredytu zamieszczana jest także na wyciągu do rachunku, w którym Kredyt jest udzielony. 6. W przypadku rezygnacji Kredytobiorcy z ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego marża Banku określona w ust. 2 ulega podwyższeniu o #liczba p.p. które podwyższają marżę# i wynosi #wysokość standardowej marży Banku# p.p. Zmiany marży Bank dokonuje w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej. W dniu zmiany wysokości marży Bank naliczy i pobierze odsetki należne za okres od dnia ostatniej spłaty odsetek do dnia poprzedzającego dzień zmiany marży. 7. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu wymagającej zawarcia Aneksu Rzeczywista roczna stopa oprocentowania Kredytu wynosi #wysokość RRSO# % i jest obliczona zgodnie ze wzorem matematycznym wskazanym w załączniku nr 4 do Ustawy z 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim, przy przyjęciu założeń zawartych w <<pkt. 4 ust. 4 / 33 pkt. 4 ust. 4 i 9>> powyższego załącznika. 2. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę, wynosi #wysokość całkowitej kwoty do zapłaty# zł. W całkowitej kwocie do zapłaty obliczonej zgodnie z założeniami, o których mowa w ust. 1 uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący #wysokość całkowitego kosztu Kredytu # zł. 3. Realna rzeczywista roczna stopa oprocentowania, całkowita kwota do zapłaty oraz całkowity koszt Kredytu mogą się różnić od wskazanych w niniejszym paragrafie, gdyż ich wysokość zależy od faktycznej kwoty i okresu wykorzystywania Kredytu, obowiązujących w okresie kredytowania stóp procentowych, prowizji, opłat i innych kosztów związanych z Umową Kredytu Bank nalicza odsetki od wykorzystanej kwoty Kredytu za każdy dzień, według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania Umowy Kredytu. 2. Odsetki pobierane są w okresach miesięcznych licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. 3. Dla celów obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 4. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić środki na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony na spłatę odsetek, prowizji i innych kosztów związanych z Umową Kredytu. Kredytobiorca upoważnia Bank do comiesięcznego obciążania rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim kwotą naliczonych odsetek. Brak zapewnienia środków na pobranie przez Bank odsetek naliczonych od udzielonego Kredytu, a także należnych, wymienionych w Umowie Kredytu opłat i prowizji, uprawnia Bank do potrącenia ich z kwoty Kredytu. 5. Potrącenia, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wymagają składania przez Bank odrębnych oświadczeń wobec Kredytobiorcy. 6. Przekroczenie kwoty przyznanego Kredytu powodujące powstanie niedozwolonego salda debetowego uprawnia Bank do pobierania od kwoty przekroczenia odsetek w wysokości określonej w <<*Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank) /** Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. /***Tabeli oprocentowania Private Banking>>, dalej jako Tabela, dla niedopuszczalnego salda debetowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym Kredyt jest udzielony. Opłaty i prowizje 6 1. W związku z zawarciem Umowy Kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi: 1) 34 prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości #procentowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# % kwoty Kredytu tj. #kwotowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# zł płatną jednorazowo w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy << 35 z kwoty udzielonego Kredytu lub ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony/ 36 z kwoty udzielonego Kredytu>>, 2) 37 prowizję za udzielenie Kredytu w wysokości #kwotowa wysokość prowizji za udzielenie kredytu# zł płatną jednorazowo, w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy << 38 z kwoty udzielonego Kredytu lub ze 33 występuje jeśli kredyt będzie oprocentowany wg różnych stóp procentowych stosowanych w okresie trwania umowy 34 punkt występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest procentowo 35 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 36 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 37 występuje w przypadku gdy prowizja pobierana jest w minimalnej wysokości kwotowej określonej w TPiO 38 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej Strona 6 z 14

7 środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony/ 39 z kwoty udzielonego Kredytu>>, 3) prowizję za każdorazowe odnowienie Kredytu (przedłużenie okresu obowiązywania Umowy Kredytu, zgodnie z 2 ust 2 Umowy Kredytu) w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat bankowych w ramach bankowości detalicznej <<*mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank) / **mbanku S.A. /***mbanku S.A. dla Klientów Private Banking>>, dalej jako Taryfa. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu odnowienia Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu, 4) w przypadku podwyższenia kwoty Kredytu - prowizję od kwoty podwyższenia Kredytu w wysokości określonej w Taryfie. Prowizja ta pobierana jest w pierwszym dniu podwyższenia kwoty Kredytu, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. 2. Prowizje podlegają zwrotowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 3. Kredytobiorca ponosi comiesięczną opłatę w wysokości #wysokość opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego# zł za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym Kredyt został udzielony i za pośrednictwem którego następuje jego spłata. Wysokość opłaty została określona zgodnie z Taryfą obowiązującą na dzień zawarcia Umowy Kredytu, może ona ulec zmianie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, jeżeli zmiana zaistniała przed terminem jej płatności. 4. Za wykonywanie czynności związanych z realizacją Umowy Kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje określone w Taryfie. Taryfa określająca wysokość opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych oraz opłat za wykonywanie innych czynności, ulega zmianom w przypadku zmiany co najmniej jednego z następujących czynników: 1) warunków cenowych na rynku międzybankowym, 2) ponoszonych przez Bank kosztów, 3) wysokości opłat i prowizji pobieranych przez inne banki obciążających Bank. Zmiana Taryfy następuje w kierunku i w zakresie wynikającym ze zmiany tych parametrów. 5. Bank informuje Kredytobiorcę o zmianach Taryfy oraz o dacie ich wejścia w życie: 1) w formie elektronicznej za pośrednictwem komunikatu w Serwisie Transakcyjnym Banku lub za pośrednictwem wiadomości wysyłanej przez Bank na adres Kredytobiorcy zarejestrowany w Banku, lub 2) w formie wiadomości SMS wysłanej przez Bank na numer telefonu Kredytobiorcy zarejestrowany w Banku, lub 3) w formie pisemnej - w postaci informacji wysyłanej przez Bank na adres korespondencyjny Kredytobiorcy zarejestrowany w Banku. 6. Bank udostępnia także informację o zmianach Taryfy za pośrednictwem: 1) strony internetowej Banku, 2) BOK, 3) placówki Banku. 7. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianach Taryfy, Kredytobiorca uprawniony będzie do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kredytu w trybie i ze skutkami określonymi w Umowie Kredytu. Jeżeli Kredytobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie wskazanym powyżej, przyjmuje się, iż Kredytobiorca wyraża zgodę na zmiany. W takim wypadku obowiązują one od dnia wejścia w życie. 8. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany przez Bank o braku konieczności poniesienia opłat notarialnych związanych z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu W związku z przystąpieniem przez Kredytobiorcę do Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego, Kredytobiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłaty z tytułu powyższego ubezpieczenia w wysokości #wzór wg którego wyliczana będzie opłata z tytułu ubezpieczenia# nie mniej jednak niż #wysokość opłaty z tytułu ubezpieczenia wyrażona w złotych# zł. Opłata, o której mowa pobierana jest miesięcznie licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, w którym Kredyt jest udzielony lub zwiększa kwotę wykorzystanego Kredytu. Definicję średniego salda zadłużenia określają OWU. Pierwsza opłata z tytułu przystąpienia do Ubezpieczenia pobierana jest w wysokości #wysokość opłaty z tytułu ubezpieczenia wyrażona w złotych# zł, w dniu postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. Spłata Kredytu 7 1. Ostateczny termin spłaty Kredytu wynosi 12 miesięcy licząc od dnia postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy i upływa w dniu, który datą odpowiada dacie postawienia Kredytu do dyspozycji, chyba że okres obowiązywania Umowy Kredytu zostanie przedłużony na zasadach opisanych w 2 ust Jeżeli termin spłaty Kredytu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, upływa on w najbliższym, następującym po nim dniu roboczym. 3. Kredytobiorca ma prawo dokonać spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Bank nie pobiera prowizji z tytułu dokonania spłaty Kredytu przed terminem, o którym mowa w ust Kredytobiorca w czasie obowiązywania Umowy Kredytu będzie otrzymywał na koniec każdego miesiąca wyciąg do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w którym Kredyt jest udzielony w formie <<**elektronicznej przy pomocy wiadomości / * i ***elektronicznej przy pomocy wiadomości lub pisemnej>>. 6. Wszelkie wpłaty dokonane na poczet należności z tytułu Umowy Kredytu zaliczane są na pokrycie zobowiązań w następującej kolejności: 1) koszty windykacji, 2) prowizje i opłaty bankowe oraz koszty płatne zgodnie z Taryfą, 3) odsetki od kapitału przeterminowanego, 4) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe, 39 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 40 występuje jeśli kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu Strona 7 z 14

8 5) kapitał przeterminowany, 6) kapitał niewymagalny. 7. Spłata Kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony. Kredytobiorca upoważnia Bank do zaliczania wszelkich wpłat dokonywanych na rachunek, o którym mowa na poczet zmniejszenia zobowiązań z tytułu wykorzystanego Kredytu bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy. 8. Każda spłata całości lub części Kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą kwotę i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy Kredytu. 9. Za datę faktycznej spłaty Kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony. 10. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Kredytobiorca jest uprawniony do otrzymania na swój wniosek bezpłatnego harmonogramu spłat W wypadku nie spłacenia w ustalonym terminie Kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami, opłatami lub innymi kosztami związanymi z Umową Kredytu, Bank wezwie Kredytobiorcę do niezwłocznego wpłacenia wymagalnych należności. 2. Niespłacenie wymagalnych należności we wskazanym w wezwaniu terminie, upoważnia Bank do: 1) podjęcia działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności, poprzez ich zaspokojenie z kolejnych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony oraz odmowy dokonywania wypłat z tego rachunku również za pomocą kart płatniczych oraz odzyskania swoich wierzytelności w drodze windykacji, lub 2) obniżenia przyznanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 16, lub 3) odmowy udostępnienia niewykorzystanej kwoty Kredytu zgodnie z postanowieniami 16, lub 4) wypowiedzenia Umowy Kredytu, na zasadach określonych w Umowie Kredytu. 3. Od kwoty kapitału niespłaconego w terminie, od dnia następnego po terminie spłaty, Bank naliczać będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej wynikającej z Tabeli obowiązującej w dniu popadnięcia w opóźnienie. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych w dniu zawarcia Umowy Kredytu wynosi #wysokość oprocentowania dla należności przeterminowanych# %. 4. * i **Zmiana stopy procentowej dla należności przeterminowanych w trakcie trwania Umowy Kredytu następuje w przypadku zmiany stopy procentowej, o której mowa w 3 dokonanej zgodnie z zasadami określonymi w 3 w zakresie i w kierunku wynikającym z tej zmiany. ***Zmiana stopy procentowej dla należności przeterminowanych w trakcie trwania Umowy Kredytu następuje w przypadku zmiany maksymalnej wysokości odsetek wynikających z czynności prawnej określonej w ustawie kodeks cywilny w terminie i zakresie z niej wynikającej. 5. Kredytobiorca upoważnia Bank do pobrania, bez odrębnego oświadczenia Banku, należności przeterminowanych tj. niespłaconych w terminie wymagalnych wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu z dowolnego rachunku bankowego prowadzonego przez Bank na rzecz Kredytobiorcy, w tym rachunków walutowych. W przypadku spłaty należności przeterminowanych z rachunku walutowego pobrane środki zostaną przewalutowane na złote po kursie kupna według Tabeli kursów Banku z dnia spłaty. Niniejsze upoważnienie nie wymaga odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wygasa w okresie obowiązywania Umowy Kredytu ani w razie śmierci Kredytobiorcy. Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu. 6. W przypadku podjęcia działań windykacyjnych Kredytobiorca może być zobowiązany do zwrotu następujących kosztów: 1) wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu: 50 PLN, 2) koszty sądowe - w zależności od wysokości dochodzonego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 3) koszty postępowania egzekucyjnego - w zależności od egzekwowanego przez Bank roszczenia, w wysokości oraz zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, 4) koszty zastępstwa procesowego - w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia oraz zasądzonych stawek zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności: a) adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, b) radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 7. Podane powyżej koszty (wynikające z przepisów prawa) są podawane wg stanu na dzień << 41 zawarcia Umowy Kredytu/ 42 #dzień przekazania oferty Banku#>> i mogą ulec zmianie na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. 8. W przypadku nieterminowej spłaty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą bankową innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wspólnych działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie wymagalnych należności. O nazwie firmy windykacyjnej Kredytobiorca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 9. Bank może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy Kredytu wierzytelności na osoby trzecie na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. 10. Wobec zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 9 Kredytobiorca upoważnia Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności będącej przedmiotem cesji. Bank zwolniony jest wówczas z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej i obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. O przelewie wierzytelności Kredytobiorca zostanie poinformowany zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. 41 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 42 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 8 z 14

9 9 W celu zabezpieczenia terminowej spłaty Kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonywania regularnych tj. przynajmniej raz w miesiącu, wpłat na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, w którym Kredyt jest udzielony, w wysokości nie niższej niż 10% kwoty Kredytu określonej w 43 << 1 ust. 1/ 1 ust. 2/ 1 ust. 3>>. W przypadku nie dochowania tego obowiązku Bank może wypowiedzieć Umowę Kredytu na zasadach w niej określonych. Oświadczenia Kredytobiorcy i inne postanowienia Umowy Kredytu Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu wartość całego zaciągniętego zobowiązania. Jest świadomy ponoszenia tego rodzaju ryzyka, związanego z wybranym produktem kredytowym. Został poinformowany o kosztach obsługi Kredytu w wypadku niekorzystnej zmiany stopy procentowej. 2. Kredytobiorca oświadcza, że: 1) przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego Kredytu oraz został poinformowany o możliwości i sposobie otrzymania wszelkich wyjaśnień dotyczących, treści informacji przekazanych przed zawarciem Umowy Kredytu i jej postanowień, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji dotyczącej Umowy Kredytu, 2) uzyskał od Banku informację o możliwości i sposobie uzyskania wyjaśnień dotyczących wątpliwości, 3) ma świadomość ryzyka związanego z zaciąganym Kredytem, 4) został poinformowany o tym, że wszystkie wyjaśnienia i informacje o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, są przekazywane przez Bank za pośrednictwem BOK, drogą korespondencyjną, pocztą elektroniczną bądź przez pracownika placówki Banku lub pracownika pośrednika kredytowego. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał formularz informacyjny dotyczący Kredytu konsumenckiego oraz został poinformowany przez Bank o prawie otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Kredytu. 4. Kredytobiorca oświadcza, że wraz z Umową Kredytu otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu oraz został poinformowany o możliwości złożenia oświadczenia w innej postaci niż według wzoru dostarczonego przez Bank Kredytobiorca oświadcza, że w zakresie roszczeń Banku z tytułu Umowy Kredytu, a także w przypadku niezwrócenia przez Kredytobiorcę Bankowi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu kwoty udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami obliczonymi za okres od dnia wypłaty Kredytu, tj. dnia postawienia do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu, w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Ustawy kodeks postępowania cywilnego i upoważnia Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż #200% kwoty limitu kredytu# zł (słownie: #wysokość BTE wyrażona słownie# zł), obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy Kredytu. 2. Od dnia następującego po dniu wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego/wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu, Bank ma prawo pobierać odsetki ustawowe od całej kwoty zadłużenia Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bank i Biuro Informacji Kredytowej SA w Warszawie, ul. Postępu 17A, informacji stanowiących tajemnicę bankową dotyczących zobowiązania wynikającego z Umowy Kredytu po jego wygaśnięciu, wszystkich innych zobowiązań Kredytobiorcy po ich wygaśnięciu, zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów. Kredytobiorca potwierdza, że został poinformowany, iż powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana. 44 Kredytobiorca TAK NIE Współkredytobiorca TAK NIE 2. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany: 1) iż Bank z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące Kredytobiorcy dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, 2) o dobrowolności podania danych, prawie dostępu do nich oraz ich poprawiania, 3) o prawie zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni własnych produktów i usług Banku. 3. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Systemu Bankowy Rejestr bazy danych, której administratorem danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, 2) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w Ustawie prawo bankowe Kredytobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej Banku, inne niż Bank, swoich danych osobowych w celach związanych z działalnością tych podmiotów, a w szczególności dotyczących promocji 43 1 ust. 1 występuje dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej i z wykorzystaniem przelewu z innego banku; 1 ust. 2 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej; 1 ust. 3 występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku 44 pokazać zgodnie z liczbą Kredytobiorców i uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym we wniosku 45 ustęp występuje w przypadku nowych Klientów Strona 9 z 14

10 5. 6. i marketingu usług oraz produktów własnych. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Banku, o których mowa powyżej jest dostępna na stronie internetowej 46 Kredytobiorca TAK NIE Kredytobiorca TAK NIE 47 Kredytobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. 48 Kredytobiorca TAK NIE Kredytobiorca TAK NIE 49 Bank oświadcza, że Umowa Kredytu, została zawarta przy udziale pośrednika kredytowego 50 #nazwa pośrednika kredytowego# z siedzibą w #adres siedziby pośrednika kredytowego#. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu otrzymał od pośrednika kredytowego, o którym mowa powyższej, informacje określone w art. 7 ust. 4 i 5 oraz w art. 28 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Kredytobiorca oświadcza, iż rachunek bankowy, z którego zrealizowany zostanie przelew bankowy stanowiący wyraz oświadczenia woli Kredytobiorcy w zakresie zawarcia Umowy Kredytu oraz służący weryfikacji tożsamości Kredytobiorcy zrealizowany zostanie z rachunku bankowego należącego wyłącznie do Kredytobiorcy i którego jedynym posiadaczem jest Kredytobiorca. 2. Środki pieniężne wpłacone przez Kredytobiorcę pochodzące z przelewu, o którym mowa w ust. 1, po pozytywnej weryfikacji zgodności danych zawartych w tym przelewie, z danymi wskazanymi przez Kredytobiorcę we Wniosku, zostaną zwrócone na rachunek nadawcy przelewu najpóźniej następnego dnia roboczego przypadającego po dniu dokonania weryfikacji danych. Odstąpienie od Umowy Kredytu i rozwiązanie Umowy Kredytu Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Kredytu bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia na podstawie Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Skuteczne odstąpienie od Umowy Kredytu oznacza, że traktuje się ją jako niezawartą a świadczenia stron podlegają rozliczeniu i zwrotowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny wskazany we wzorze oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu lub formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 3. Kredytobiorca niezwłocznie zwraca do Banku kwotę udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami, w wysokości wyliczonej wg uzgodnionej stopy oprocentowania wskazanej w Umowie Kredytu, za okres od dnia wypłaty Kredytu, tj. postawienia Kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia jego spłaty, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 4. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednemu Kredytobiorcy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 5. Wysokość odsetek o których mowa w ust. 3 liczona od dnia wypłaty do dnia spłaty Kredytu wynosi #wysokość odsetek w ujęciu dziennym# zł w stosunku dziennym, przyjmując założenia, o których mowa w 4 ust Jeśli Kredytobiorca nie dopełnia obowiązków wynikających z Umowy Kredytu Bank, najpóźniej na dwa miesiące przed upływem czasu jej obowiązywania, zawiadomi Kredytobiorcę o obowiązku spłaty Kredytu z nadejściem terminu jego spłaty i nie przedłużeniu czasu obowiązywania Umowy Kredytu W przypadku naruszenia przez Kredytobiorcę obowiązku wskazanego w 9, Bank może podjąć decyzję o: 1) zmianie wysokości przyznanego Kredytu. W takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty zmniejszającej kwotę wykorzystanego Kredytu w wysokości oraz terminie wskazanym przez Bank, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji oraz zawrzeć Aneks zmieniający wysokość Kredytu, 2) odmowie udostępnienia niewykorzystanej części Kredytu oraz odmowie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu na kolejny okres. 2. Nie spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 uprawnia Bank do nie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Kredytu Kredytobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć Umowę Kredytu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku Kredytu udzielonego więcej niż jednej osobie każdy z Kredytobiorców jest uprawniony do samodzielnego wypowiedzenia Umowy Kredytu ze skutkiem dla pozostałych Kredytobiorców. 2. Kredytobiorca może złożyć wypowiedzenie w formie <<* i **pisemnej albo ustnej za pośrednictwem BOK/***pisemnej>>. 3. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu, w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej, liczony jest od dnia doręczenia Bankowi wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytu złożonego za pośrednictwem BOK okres wypowiedzenia liczony jest od dnia złożenia oświadczenia pracownikowi Banku. 46 pokazać zgodnie z liczbą Kredytobiorców i uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym we wniosku 47 ustęp występuje w przypadku nowych Klientów 48 pokazać zgodnie z liczbą Kredytobiorców i uzupełnić zgodnie z oświadczeniem zaznaczonym we wniosku 49 występuje gdy w procesie udzielenia kredytu uczestniczy pośrednik kredytowy 50 wymienić dane wszystkich pośredników kredytowych, którzy uczestniczą w procesie udzielenia kredytu 51 paragraf występuje dla Umów Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 10 z 14

11 18 1. Bank może wypowiedzieć Umowę Kredytu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn: 1) złożenia fałszywych dokumentów, oświadczeń lub podania nieprawdziwych danych stanowiących podstawę udzielenia Kredytu, 2) utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy w zakresie umożliwiającym udzielenie Kredytu w wysokości określonej w Umowie Kredytu, 3) naruszenia przez Kredytobiorcę obowiązujących przepisów prawa regulujących Umowę Kredytu, postanowień Umowy Kredytu lub Regulaminu, Warunków, a także postanowień innych regulaminów i warunków obowiązujących w Banku jeżeli Kredytobiorca jest zobowiązany do ich przestrzegania. 2. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu liczony jest od dnia doręczenia Kredytobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu, wysłanego na adres korespondencyjny podany przez Kredytobiorcę, zarejestrowany w systemie Banku. 3. Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank wymaga zachowania formy pisemnej Umowa Kredytu może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron. 2. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu stają się wymagalne w całości. 3. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty wszystkich wymagalnych należności pod rygorem zapłaty za każdy dzień opóźnienia odsetek w wysokości określonej w Tabeli dla należności przeterminowanych. Oprocentowanie dla należności przeterminowanych << 52 w dniu zawarcia Umowy Kredytu/ 53 na dzień #dzień przekazania oferty banku#>> jest określone w 8 ust 3 Umowy Kredytu. 4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień z niej wynikających. 20 Wszelkie zmiany Umowy Kredytu wymagają zawarcia przez Strony pisemnego Aneksu do Umowy Kredytu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem: 1) zmian dokonywanych zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu w zakresie i w trybie przewidzianym w Umowie Kredytu, 2) zmian danych osobowych dokonywanych na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy, 3) * i **zmian dokonywanych w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 21 Umowa Kredytu ulega rozwiązaniu w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn: 1) z chwilą upływu okresu jej wypowiedzenia, 2) z upływem okresu na jaki została zawarta pod warunkiem, że nie została przedłużona na kolejny okres zgodnie z 2 ust. 2, 3) z chwilą upływu okresu wypowiedzenia Umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w którym Kredyt jest udzielony, w przypadku gdy Umowa Kredytu nie została wypowiedziana jednocześnie z Umową o prowadzenie tego rachunku 4) z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodniej informacji o śmierci ostatniego z Kredytobiorców. Rozliczenie zobowiązań z Umowy Kredytu nastąpi w oparciu o stan zadłużenia na dzień śmierci. * i ** 22 W przypadku gdy Umowa Kredytu została zawarta z więcej niż jednym Kredytobiorcą, z chwilą powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci jednego z Kredytobiorców Bank może podjąć decyzję o obniżeniu kwoty Kredytu. Bank powiadomi Kredytobiorcę o podjęciu powyższej decyzji w formie pisemnej wskazując kwotę obniżenia oraz termin, nie krótszy niż 14 dni, do którego Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać wpłaty zmniejszającej kwotę wykorzystanego Kredytu oraz zawrzeć Aneks zmieniający wysokość Kredytu. Nie spełnienie warunków określonych przez Bank uprawnia do wypowiedzenia Umowy Kredytu. Postanowienia końcowe W przypadku sporu powstałego między Kredytobiorcą a Bankiem, Strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. 2. W przypadku niemożności uzyskania polubownego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 1, Kredytobiorca ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego, opisane są na stronie internetowej 3. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej bądź na mocy decyzji Arbitra Bankowego, mogą być również rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 4. Prawem właściwym dla Umowy Kredytu jest prawo polskie. 5. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 6. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Bank będzie się porozumiewać z Kredytobiorcą w języku polskim. 7. Art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim nie znajduje zastosowania z uwagi na rodzaj Kredytu udzielonego na podstawie Umowy Kredytu. 52 występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie pisemnej lub elektronicznej oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej 53 występuje dla Umów Kredytu oraz Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu zawieranych z wykorzystaniem przelewu z innego banku Strona 11 z 14

12 24 1. Integralną część Umowy Kredytu stanowią: 1) Regulamin udzielania kredytów <<* konsumpcyjnych dla osób fizycznych w MultiBanku / ** konsumpcyjnych dla osób fizycznych w mbanku/*** dla Klientów Private Banking>>, 2) Warunki udzielenia kredytu odnawialnego <<*dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)/** dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank)/*** dla Klientów Private Banking mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)>>, 3) Taryfa prowizji i opłat bankowych w ramach bankowości detalicznej <<*mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank) / **mbanku S.A. /***mbanku S.A. dla Klientów Private Banking>>, 4) <<*Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) /** Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. /***Tabela oprocentowania Private Banking>>, 5) Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A., 6) Regulamin <<*otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank-dawny MultiBank)/ **otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank)/ ***świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A.>>, 7) 54 Regulamin/Warunki.. 8) 55 #nazwa dokumentu, o którym mowa w 3, w którym została określona promocyjna stopa procentowa, wysokość obniżonej marży i czas jej obowiązywania#. 2. Bank oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu udostępnił Kredytobiorcy dokumenty wymienione w ust. 1 w postaci elektronicznej przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku 56 <<za wyjątkiem #nazwa dokumentu, o którym mowa w 3, w którym została określona promocyjna stopa procentowa, wysokość obniżonej marży i czas jej obowiązywania#>>. 3. Kredytobiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty, o których mowa powyżej. Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter Bank udostępnia #nazwa dokumentu, w którym została określona promocyjna stopa procentowa, wysokość obniżonej marży i czas jej obowiązywania# podczas zawierania Umowy Kredytu a także w każdym czasie na żądanie Kredytobiorcy << 59 Umowę Kredytu/ 60 Umowę Kredytu, której niniejsze Potwierdzenie dotyczy>> sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron tj. jednym dla Kredytobiorcy i jednym dla Banku. 61 Egzemplarz Umowy Kredytu dla Kredytobiorcy otrzymuje #imię i nazwisko Kredytobiorcy, który otrzyma egzemplarz umowy kredytu# 62 << 63 Umowę Kredytu/ 64 Umowę Kredytu, której niniejsze Potwierdzenie dotyczy>> sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego z Kredytobiorców i jednym dla Banku. 2. *Uzyskanie dostępu do serwisu transakcyjnego Banku w związku z obsługą Kredytu możliwe będzie po wybraniu zakładki o nazwie mbank - dawny MultiBank na stronie internetowej Banku. O zmianie dostępu do serwisu transakcyjnego, w tym o zmianie nazwy zakładki o której mowa w zdaniu poprzedzającym albo zastąpieniu jej innym mechanizmem dostępu, Bank poinformuje za pośrednictwem kanałów dostępu zdefiniowanych w Regulaminie. Zmiana dostępu do serwisu transakcyjnego Banku nie stanowi zmiany postanowień << 65 niniejszej Umowy/ 66 Umowy, której niniejsze Potwierdzenie dotyczy>>. 67 Załączniki do Umowy Kredytu: 1) Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego 68 Niniejszym zawieram Umowę Kredytu oraz składam Deklarację przystąpienia do Ubezpieczenia spłaty Kredytu odnawialnego 54 występuje jeśli Kredytobiorca będzie korzystał z promocji. Wpisać właściwą nazwę regulaminu/warunków promocji 55 punkt występuje jeśli kredyt oprocentowany będzie wg zasad ustalonych indywidualnie z kredytobiorcą i wartość promocyjnej stopy procentowej jest wskazana w odrębnym dokumencie, o którym mowa w 3 56 występuje jeżeli wartość promocyjnej stopy procentowej jest wskazana w odrębnym dokumencie, o którym mowa w 3 57 występuje jeśli kredyt oprocentowany będzie wg zasad ustalonych indywidualnie z kredytobiorcą i wartość promocyjnej stopy procentowej jest wskazana w odrębnym dokumencie, o którym mowa w 2 58 występuje w przypadku Umowy Kredytu zawieranej w formie pisemnej (bez względu na liczbę kredytobiorców) oraz w przypadku Umowy Kredytu zawieranej w formie elektronicznej/z wykorzystaniem przelewu z innego banku i Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej/z wykorzystaniem przelewu z innego banku jeśli jest 1 Kredytobiorca 59 zapis stosowany dla Umowy Kredytu 60 zapis stosowany dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu 61 występuje w przypadku Umowy Kredytu zawieranej w formie pisemnej jeśli jest 2 kredytobiorców 62 występuje w przypadku Umowy Kredytu zawieranej w formie elektronicznej i Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu w formie elektronicznej jeśli jest 2 kredytobiorców 63 zapis stosowany dla Umowy Kredytu 64 zapis stosowany dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu 65 występuje dla Umów Kredytu 66 występuje dla Potwierdzeń zawarcia Umowy 67 występuje jeśli Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu 68 występuje jeśli Kredytobiorca przystąpił do ubezpieczenia spłaty kredytu i tylko dla Umowy Kredytu, nie dotyczy Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu Strona 12 z 14

13 69!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku 70. data, podpis Kredytobiorcy 71 Wyrażam zgodę na zawarcie Umowy Kredytu Imię i Nazwisko Małżonka Kredytobiorcy 72 <<PESEL/Seria i nr paszportu>>!! Podpis Podpis/y/ złożono w mojej obecności... pieczątka funkcyjna i podpis upoważnionego pracownika/ przedstawiciela Banku 73!. pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku! Wyjaśnienia: 1/ Adres do korespondencji: * i **mbank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, Łódź 2 ***mbank S.A. Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź 69 sekcja z podpisami dla Umów Kredytu; sekcja z podpisami nie występuje dla Umów Kredytu zawieranych w formie elektronicznej 70 sekcje z podpisami kredytobiorców należy powielić zgodnie z ich liczbą 71 występuje gdy do zawarcia umowy kredytu konieczna jest zgoda małżonka; należy powieli zgodnie z ich liczbą 72 PSESL występuje zawsze dla obywateli RP, seria i nr paszportu występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 73 sekcja z podpisami dla Potwierdzenia zawarcia Umowy Kredytu wysyłanego pocztą Strona 13 z 14

14 W celu odstąpienia od Umowy Kredytu należy wypełnić, podpisać i przesłać na wskazany poniżej adres korespondencyjny Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. Adres korespondencyjny Banku: * i **mbank S.A. Bankowość Detaliczna, skrytka pocztowa 2108, Łódź 2 ***mbank S.A. Departament Ryzyka Detalicznego, Obszar Operacji Kredytowych Private Banking, ul. Piotrkowska 148/150, Łódź 74 Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu może być również złożone na adres pośrednika kredytowego wskazany w Umowie Kredytu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu odnawialnego nr... Dane Kredytobiorcy/-ów Imię i Nazwisko:.. Nr PESEL lub seria i numer paszportu 75.. Adres zamieszkania:.... niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy Kredytu odnawialnego nr #nr umowy kredytu# z dnia #data zawarcia umowy# udzielonego mi przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18. Poniesione przeze mnie koszty związane z zawartą z Bankiem Umową Kredytu, od której odstępuję proszę przesłać na rachunek bankowy: nazwa Banku i numer rachunku... data i podpis Kredytobiorcy 74 występuje jeśli pośrednik kredytowy wydaje umowę kredytu kredytobiorcy 75 seria i nr paszportu występują wyłącznie w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL Strona 14 z 14

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym #nazwa rachunku w którym kredyt jest udzielony#

Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym #nazwa rachunku w którym kredyt jest udzielony# Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego udzielonego w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym #nazwa rachunku w którym kredyt jest udzielony#

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

<>

<<POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO nr >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

*UMOWA KREDYTU ODNAWIALNY KREDYT KONSUMPCYJNY NR **UMOWA KREDYTU ODNAWIALNEGO NR

*UMOWA KREDYTU ODNAWIALNY KREDYT KONSUMPCYJNY NR **UMOWA KREDYTU ODNAWIALNEGO NR Wzór umowy stosowany do zawarcia umowy w formie pisemnej oraz elektronicznej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego dla mbanku oraz mbanku dawnego MultiBanku. *oznacza że stosuje się go w przypadku mbanku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu

Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking. Parametry kredytu Umowa nr o Kredyt odnawialny dla Klientów Private Banking zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. UMOWA KREDYTU mbank RATY NR #NR UMOWY KREDYTU# NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu:

Kontynuując proces zawarcia Umowy Kredytu Gotówkowego, przystępuję do przedstawienia Pani/Panu pozostałych postanowień Umowy Kredytu: Umowa Kredytu Kredyt Gotówkowy nr I Część odczytywana przez operatora mlinii Parametry Kredytu: 1. Kwota kredytu gotówkowego złotych polskich. 2. Całkowita kwota kredytu złotych polskich. 3.

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa

Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa Umowa Kredytu Gotówkowego nr... dalej jako Umowa zawarta w dniu..r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia/ zmiany warunków udzielenia kredytu gotówkowego nr: Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii

Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Umowa nr: wzór obowiązuje od 22.03.2011r. Wzór Umowy Kredytu Kredyt Gotówkowy zawieranej w formie elektronicznej, trybie za pośrednictwem mlinii Dane Kredytobiorcy : Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę"

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę REGULAMIN PROMOCJI "Kredyt gotówkowy 10 000 zł na Wiosnę" I. Organizator 1. Promocja organizowana jest przez mbank BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> mbank S.A. 1 2 zawarta w dniu pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE

WZÓR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO ONLINE NR #nr Umowy#, dalej jako Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr zawarta w dniu..r. pomiędzy BRE Bank SA 1/ mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 28 lutego 2017 r.

Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 28 lutego 2017 r. Regulamin udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 28 lutego 2017 r. Spis treści 1. Rola Regulaminu... 3 2. Pojęcia używane w Regulaminie...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY...

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II OTWARCIE RACHUNKU LOKATY...3 ROZDZIAŁ III DYSPONOWANIE RACHUNKIEM LOKATY... Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 25 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr

Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr Umowa Kredytu - kredyt bezgotówkowy na zakup pojazdu nr zawarta w dniu..r. pomiędzy BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata

Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Regulamin Promocji Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Kredytobiorców Banku Pakiet Premium Lekka i wygodna rata Obowiązuje od 28.07.2016 r. do 12.10.2016 r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo