REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART"

Transkrypt

1 REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem Mikropożyczki, określa zasady udzielania i spłaty Mikropożyczki. 2. Postanowienia Regulaminu Mikropożyczki są wiążące dla Stron Umowy Mikropożyczki, o ile nie przewiduje ona postanowień odmiennych. 3. Mikropożyczka przyznawana jest Klientom posiadającym Rachunek ROR w Banku SMART. 4. Mikropożyczka przyznana Klientowi przez Bank SMART dostępna jest jako limit odnawialny w Rachunku ROR prowadzony w walucie PLN w kwocie oraz walucie wskazanej w Umowie Mikropożyczki i przeznaczona jest na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą Klienta. 2 Dla potrzeb Regulaminu Mikropożyczki użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1) Bank SMART nazwa handlowa FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN; adres poczty elektronicznej: 2) Bankowość Internetowa usługa Banku SMART zapewniająca Klientowi za pośrednictwem sieci Internet dostęp do informacji o jego Produktach Bankowych oraz możliwość składania Dyspozycji na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków, 3) Bankowość Mobilna usługa Banku SMART, odrębna od Bankowości Internetowej, zapewniająca Klientowi dostęp do informacji o jego Produktach Bankowych oraz możliwość składania Dyspozycji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, wyposażonych w Aplikację Mobilną zapewniającą możliwość składania Dyspozycji oraz dostęp do informacji o Produktach Bankowych Klienta, 4) Dokument Tożsamości dowód osobisty, 5) Dyspozycja Zlecenie Płatnicze lub inne oświadczenia Klienta uregulowane w Umowie Mikropożyczki lub Regulaminie Rachunków, 6) Dzień Roboczy Banku SMART dzień od poniedziałku do piątku, w którym Bank SMART prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 7) Formularz Informacyjny arkusz informacyjny zawierający informacje o kosztach udzielenia Mikropożyczki, 8) Klient osoba fizyczna będąca Rezydentem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca stroną zawartej z Bankiem SMART Umowy Mikropożyczki lub występująca o jej zawarcie, 9) Koszty Mikropożyczki - oprocentowanie, opłata za obsługę Mikropożyczki, prowizja za ocenę zdolności kredytowej Klienta oraz prowizja za uruchomienie Mikropożyczki, o których mowa w 3 pkt.1 Umowy Mikropożyczki, 10) Okres Kredytowania okres liczony od dnia uruchomienia limitu w Rachunku ROR do terminu, w jakim Klient zobowiązany jest spłacić zaciągniętą Mikropożyczkę, 11) Produkty Bankowe Mikropożyczka, Rachunek ROR, Rachunek Oszczędnościowy, Karta Płatnicza oraz inne produkty i usługi oferowane przez Bank SMART, 12) Przelew Autoryzacyjny Przelew Krajowy za pośrednictwem którego Klient składa oświadczenie woli wyrażające zgodę na zawarcie Umowy oraz potwierdza swoją tożsamość, 13) Przelew Krajowy przelew realizowany pomiędzy rachunkami bankowymi prowadzonymi przez banki krajowe; 14) Rachunek ROR rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy oferowany Klientom Banku SMART służący do przechowywania środków finansowych oraz przeprowadzania rozliczeń, prowadzonych na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków, 15) Regulamin Rachunków Regulamin Rachunków Bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART, 16) Regulamin Kart - Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, 17) Rezydent osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce,

2 18) Serwis Telefoniczny COK - Centrum Obsługi Klienta umożliwiające, po uprzedniej identyfikacji Klienta przy pomocy TelePIN, składanie Dyspozycji, uzyskiwanie informacji dotyczących usług oferowanych przez Bank SMART dostępne pod numerem telefonu podanym na Stronie Internetowej Banku SMART; na Stronie Internetowej Banku SMART będą podane również dane o dniach i godzinach pracy Serwisu Telefonicznego COK, 19) Strona Internetowa Banku SMART 20) Tabela Mikropożyczki Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Mikropożyczki w Banku SMART stanowiąca integralną część Umowy Mikropożyczki, 21) Tabela Rachunku Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART, stanowiącej integralną część Umowy Ramowej o korzystanie z Rachunków, 22) Umowa Mikropożyczki Umowa o udzielenie SMART Mikropożyczki dla klientów indywidualnych Banku SMART zawarta pomiędzy Bankiem SMART, a Klientem, 23) Umowa ramowa o korzystanie z Rachunków Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz wydanie kart płatniczych dla klientów indywidualnych Banku SMART zawarta pomiędzy Bankiem SMART, a Klientem, 24) Wniosek o Mikropożyczkę oświadczenie Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Mikropożyczki, Rachunku ROR na zasadach określonych przez Bank SMART. Złożenie Wniosku 3 1. Wniosek o Mikropożyczkę można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART. 2. Termin rozpatrzenia wniosku o Mikropożyczkę, wynosi maksymalnie do 5 Dni Roboczych Banku SMART, licząc od daty złożenia w Banku SMART kompletnego Wniosku o Mikropożyczkę. 3. W przypadku odmowy udzielenia Mikropożyczki na podstawie informacji zawartych w bazach lub zbiorach danych wskazanych w Umowie Mikropożyczki, Bank SMART niezwłocznie sporządza na trwałym nośniku i przekazuje Klientowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych lub zbiór, w których tego sprawdzenia dokonano. 4. Bank SMART powiadamia Klienta o decyzji dotyczącej udzielenia Mikropożyczki za pośrednictwem wiadomości , na wskazany przez Klienta adres Klient jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie Banku SMART informacji, niezbędnych do dokonania oceny jego zdolności kredytowej. 2. Mikropożyczka może być udzielona w kwotach wskazanych w Tabeli Mikropożyczki. Bank SMART ustala minimalną oraz maksymalną kwotę Mikropożyczki. Kwota Mikropożyczki uzależniona jest od dokonanej przez Bank SMART oceny zdolności kredytowej Klienta, o której mowa w ust Informacje o wysokości udzielonego limitu, Kosztach Mikropożyczki, Okresie Kredytowania oraz inne szczegółowe informacje podawane są do wiadomości Klienta przed zawarciem Umowy Mikropożyczki w Formularzu Informacyjnym. Zawarcie Umowy Mikropożyczki 5 1. Do zawarcia Umowy Mikropożyczki konieczne jest posiadanie Rachunku ROR prowadzonego w walucie PLN. 2. W celu weryfikacji tożsamości Klienta Bank SMART ma prawo zażądać danych z Dokumentu Tożsamości Klienta ustnie, pisemnie lub elektronicznie. 6 Zawarcie Umowy Mikropożyczki następuje w formie elektronicznej. 7 Tryb zawarcia Umowy Mikropożyczki jest następujący: 1. Klient składa Wniosek o Mikropożyczkę za pośrednictwem Strony Internetowej Banku SMART. 2. Bank SMART najpóźniej następnego Dnia Roboczego Banku SMART, po złożeniu przez Klienta Wniosku o Mikropożyczkę, przesyła Klientowi w pierwszej kolejności: a) Umowę ramową o korzystanie z Rachunków, Regulamin Rachunków, Regulamin Kart Płatniczych, Tabelę Rachunku, b) Formularz Informacyjny, Umowę Mikropożyczki, Regulamin Mikropożyczki oraz Tabelę Mikropożyczki.

3 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2. przesyłane są Klientowi w formie elektronicznej na trwałym nośniku umożliwiającym ich zapisywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności. 4. Po przesłaniu dokumentów, o których mowa w pkt. 2a), Bank SMART najpóźniej następnego Dnia Roboczego Banku SMART po złożeniu przez klienta Wniosku o Mikropożyczkę, przesyła Klientowi wiadomość na adres wskazany we Wniosku o Mikropożyczkę, w której zamieszcza informacje o numerze rachunku, na który Klient powinien wykonać Przelew Autoryzacyjny oraz informacje o tytule Przelewu Autoryzacyjnego. 5. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt. 2a) i zapoznaniu się z nimi, w celu potwierdzenia woli zawarcia Umowy ramowej o korzystanie z Rachunku ROR oraz Umowy Mikropożyczki, Klient zobowiązany jest do wykonania Przelewu Autoryzacyjnego, o którym mowa pkt. 4. w sposób umożliwiający jego zaksięgowanie na rachunku wskazanym w wiadomości , najpóźniej 5 Dnia Roboczego Banku SMART od dnia złożenia Wniosku o Mikropożyczkę, do godziny Po otrzymaniu Przelewu Autoryzacyjnego Bank SMART weryfikuje zgodność danych zawartych w Przelewie Autoryzacyjnym z danymi wskazanymi we Wniosku o Mikropożyczkę; 7. Po pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Przelewie Autoryzacyjnym oraz spełnieniu warunków określonych w Umowie ramowej o korzystanie z Rachunków oraz Regulaminie Rachunków, Bank SMART przesyła do Klienta Potwierdzenie o którym mowa w 2 pkt. 27. Regulaminu Rachunków i otwiera Klientowi Rachunek ROR, w którym zostanie udostępniona Mikropożyczka. 8. Umowa ramowa o korzystanie z Rachunków zostaje zawarta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rachunków, w dniu otrzymania przez Klienta od Banku SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej Potwierdzenia, o którym mowa w 2 pkt. 27. Regulaminu Rachunków. 9. W przypadku niezaksięgowania Przelewu Autoryzacyjnego zgodnie z pkt. 5. lub negatywnej weryfikacji zgodności danych, bądź wykonania Przelewu Autoryzacyjnego nie zawierającego wszystkich wymaganych informacji, Bank SMART przesyła, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informację o odmowie otwarcia Rachunku ROR i odmowie przyznania Mikropożyczki. 10. Bank SMART niezwłocznie zwraca Klientowi środki pieniężne pochodzące z Przelewu Autoryzacyjnego na rachunek nadawcy. 11. Bank SMART podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania Mikropożyczki w terminie do 5 Dni Roboczych Banku SMART od dnia złożenia przez Klienta Wniosku o Mikropożyczkę. Bank SMART poinformuje Klienta o decyzji w przedmiocie przyznania Mikropożyczki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta we Wniosku o Mikropożyczkę adres. 12. W przypadku, gdy przed przesłaniem dokumentów, o których mowa w pkt. 2. Klient otrzymał od Banku SMART informację o odmowie uruchomienia jakiegokolwiek z Produktów Bankowych, Bank SMART nie przesyła do Klienta dokumentów, o których mowa w pkt. 2., ani wiadomości o której mowa w pkt Umowa o Mikropożyczkę zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta od Banku SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o przyznaniu Mikropożyczki. 14. Najpóźniej następnego Dnia Roboczego Banku SMART po zawarciu Umowy Mikropożyczki Bank SMART przesyła do Klienta Potwierdzenie o którym mowa w 2 pkt. 27. Regulaminu Rachunków i uruchamia limit w Rachunku ROR w wysokości odpowiadającej kwocie Mikropożyczki. 15. W przypadku kolejnej Mikropożyczki, najpóźniej następnego Dnia Roboczego Banku SMART po jej zawarciu, Bank SMART uruchamia limit w Rachunku ROR w wysokości odpowiadającej kwocie tej Mikropożyczki. 16. Bank SMART i Klient zgodnie uznają, że Umowa Mikropożyczki zawarta w powyższym trybie spełnia wymóg formy pisemnej, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe oraz 3 pkt 1a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzonych na elektronicznych nośnikach informacji. 8 Klient uzyskuje dostęp do Rachunku ROR za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi i na zasadach opisanych w Regulaminie Rachunków. Oprocentowanie, Prowizje i Opłaty 9 1. Oprocentowanie Mikropożyczki jest stałe, a jego wysokość jest wskazana w Tabeli Mikropożyczki. 2. Za czynności związane z udzieleniem i obsługą Mikropożyczki Bank SMART pobiera prowizje i opłaty określone w Umowie Mikropożyczki, Regulaminie Mikropożyczki, Tabeli Mikropożyczki i Formularzu Informacyjnym.

4 Składanie Dyspozycji Dyspozycje wchodzące w zakres obsługi Mikropożyczki Klient może złożyć za pośrednictwem: 1) Bankowości Mobilnej, 2) Bankowości Internetowej, 3) Serwisu Telefonicznego COK, z zastrzeżeniem funkcjonalności Zdalnych Kanałów Dostępu, o których mowa w Regulaminie Rachunków. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Mikropożyczki, a dotyczących składania Dyspozycji odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Regulaminu Rachunków oraz Regulaminu Kart. Spłata Mikropożyczki Klient ma obowiązek spłaty Mikropożyczki wraz z Kosztami Mikropożyczki oraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami w terminach wskazanych w Umowie Mikropożyczki lub Regulaminie Mikropożyczki. 2. Spłata Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat następuje z każdego wpływu na Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy, w którym udzielona jest Mikropożyczka. 3. Każda spłata całości lub części Kredytu powoduje, iż zmniejsza się saldo zadłużenia, a Mikropożyczka odnawia się o spłaconą kwotę i może być wykorzystana wielokrotnie w okresie obowiązywania Umowy Mikropożyczki. 4. Jeżeli dzień spłaty Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat przypada na dzień ustawowo wolny od pracy oraz soboty, środki w kwocie wymaganej spłaty powinny być zapewnione na Rachunku ROR w ostatnim dniu roboczym przed dniem płatności. 5. Klient otrzymuje od Banku SMART bezpłatną wiadomość SMS przypominającą o zbliżającym się terminie płatności. 6. Po dniu wymagalności Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat ich spłata następuje z każdego wpływu środków na Rachunek ROR, w którym została udzielona Mikropożyczka, w oparciu o pełnomocnictwa, o których mowa w Umowie Mikropożyczki. 7. Klient może spłacić zadłużenie z tytułu Mikropożyczki w całości lub w części, w każdym czasie, przed terminem jej wymagalności, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, po złożeniu Bankowi SMART, za pośrednictwem Zdalnych Kanałów Obsługi, Dyspozycji wcześniejszej spłaty Mikropożyczki. Wcześniejsza spłata Mikropożyczki nie wpływa na wysokość Kosztów Mikropożyczki. 8. W przypadku braku spłaty wierzytelności Banku SMART z tytułu Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki, odsetek, prowizji lub opłat w terminach wskazanych w Umowie Mikropożyczki lub Regulaminie Mikropożyczki, środki wpłacane na Rachunek ROR Klienta zostają zaliczane w następującej kolejności na pokrycie: 1) kosztów monitów o których mowa w 12 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu Mikropożyczki, 2) odsetek, o których mowa w 5 Umowy Mikropożyczki, 3) Kosztów Mikropożyczki, 4) zaległego kapitału z tytułu Mikropożyczki. 9. Bank SMART zastrzega sobie prawo do dokonania rozliczenia w kolejności innej niż wskazana w ust W przypadku braku spłaty wierzytelności Banku SMART z tytułu Mikropożyczki oraz opłat i prowizji wskazanych w Tabeli Mikropożyczki, w terminach wskazanych w Umowie Mikropożyczki lub Regulaminie Mikropożyczki, Bank SMART nalicza odsetki, o których mowa w Tabeli Mikropożyczki. 2. W przypadku braku spłaty wierzytelności Banku SMART z tytułu Mikropożyczki, Kosztów Mikropożyczki lub odsetek w terminach wskazanych w Umowie Mikropożyczki lub Regulaminie Mikropożyczki Bank SMART może: 1) wysyłać bezpłatne wiadomości SMS z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, nie częściej niż trzy razy w tygodniu, 2) wysyłać bezpłatne wiadomości z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, nie częściej niż dwa razy w tygodniu, 3) wysyłać płatne monity piętnastego, trzydziestego piątego oraz czterdziestego ósmego dnia licząc od dnia wymagalności niespłaconych wierzytelności Banku SMART, z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, przy czym koszt każdego z tych monitów wynosił będzie 15 zł (dalej łącznie Czynności Windykacyjne ). 3. Czynności Windykacyjne, za które Klient może być obciążany kosztami zgodnie z ust. 2, będą podejmowane po uprzednim stwierdzeniu, że poprzednie czynności były bezskuteczne.

5 4. Wierzytelności Banku SMART powstałe na skutek wykonania Czynności Windykacyjnych, za które Klient może być obciążany kosztami zgodnie z ust. 2, stają się wymagalne w dniu wykonania danej Czynności Windykacyjnej. 5. W przypadku, gdy działania określone w ust. 2 nie spowodują, że Klient ureguluje zadłużenie powstałe z tytułu udzielenia Mikropożyczki, Bank SMART może sprzedać wierzytelność albo w celu dochodzenia wymagalnych należności skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Firmy te mogą podejmować wszelkie prawem dopuszczalne działania służące zaspokojeniu roszczeń Banku SMART, w szczególności: ustalać sytuację majątkową, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia. 6. Brak spłaty Mikropożyczki w umówionym terminie może skutkować zgłoszeniem Klienta do Systemu BANKOWY REJESTR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 13 W przypadku braku spłaty Mikropożyczki w umówionym terminie, Bank SMART może przenieść wszelkie przysługujące mu z tytułu Umowy Mikropożyczki wierzytelności na osoby trzecie. Wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi prawa. Obowiązki Klienta 14 W Okresie Kredytowania Klient zobowiązuje się do: 1) informowania Banku SMART o zmianie źródła dochodu i jego obniżeniu, które może mieć wpływ na obsługę Mikropożyczki; 2) powiadomienia Banku SMART o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego. Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Mikropożyczki 15 Wypowiedzenie Umowy Mikropożyczki nie pociąga za sobą zamknięcia Rachunku ROR oraz innych Produktów Bankowych Banku SMART świadczonych na rzecz Klienta Klient jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Mikropożyczki w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy Mikropożyczki Klient obowiązany jest spłacić Mikropożyczkę wraz z Kosztami Mikropożyczki oraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. 2. Bank SMART wypowiada Umowę Mikropożyczki, w przypadku, gdy Klient: 1) utracił zdolności kredytową, 2) wykorzystuje Mikropożyczkę niezgodnie z przeznaczeniem, 3) poświadczył nieprawdę lub podał we Wniosku o Mikropożyczkę nieprawdziwe informacje. 3. W przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków określonych w Umowie Mikropożyczki lub Regulaminie Mikropożyczki Bank SMART może wypowiedzieć Umowę Mikropożyczki z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 4. W sytuacji, gdy zostały spełnione przesłanki opisane w Regulaminie Rachunków, uzasadniające wypowiedzenie przez Bank SMART Umowy ramowej o korzystanie z Rachunków, Bank SMART wypowiada tę Umowę w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków. Wypowiedzenie to stanowi jednocześnie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Mikropożyczki. Zmiana Regulaminu Bank SMART ma prawo dokonywania zmian Regulaminu Mikropożyczki z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie nowych lub zmianę istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Bank SMART na podstawie Umowy Mikropożyczki oraz Regulaminu Mikropożyczki. 2) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia Regulaminu Mikropożyczki. 3) zmiany produktów i usług do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia niniejszego Regulaminu Mikropożyczki.

6 4) dostosowanie produktów i usług do zmian wprowadzanych w funkcjonującym w Banku systemie informatycznym; 5) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących Produktów Bankowych i usług wpływającą na zmianę Regulaminu Mikropożyczki. 6) wprowadzenie przez Bank SMART zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Klienta. 2. Informacja o zmianie Regulaminu Mikropożyczki będzie doręczana elektronicznie, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli Klient przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1 1) nie dokona wypowiedzenia umowy lub nie zgłosi sprzeciwu uznaje się, że zmiana została przyjęta przez Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany. 2) złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Mikropożyczki rozwiązanie Umowy Mikropożyczki następuje ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji. 3) zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy Mikropożyczki, wówczas Umowa Mikropożyczki wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia dodatkowych opłat lub prowizji. 3. Niezależnie od informacji, o której mowa w ust. 2, Bank SMART podaje informacje dotyczące zmiany Regulaminu Mikropożyczki na Stronie Internetowej Banku SMART. Reklamacje i polubowne rozstrzyganie sporów Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania reklamacji określa Regulamin Rachunków 2. Bank SMART rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 3. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Klient jest informowany przed upływem 30 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji o przyczynie jego wydłużenia wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. 4. Bank SMART przekazuje odpowiedź na złożoną reklamacje w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem, a jeżeli rozmowa telefoniczna z Klientem nie jest możliwa, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie na adres korespondencyjny Klienta. 5. W przypadku sporu powstałego między Klientem, a Bankiem SMART, Strony podejmą starania w celu jego rozstrzygnięcia w drodze polubownej. 6. W przypadku braku możliwości uzyskania polubownego rozstrzygnięcia sporu zgodnie z ust. 5 Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich lub zwrócić się o jego rozstrzygnięcie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 7. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego, opisane są na stronie internetowej 8. Zasady dostępu do procedury rozstrzygania sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, opisane są na stronie internetowej 9. Klient ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskiego, Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Arbitra Bankowego (kwota sporna do zł) oraz zgłoszenia skargi na Bank SMART do Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe Prawem właściwym dla Umowy Mikropożyczki jest prawo polskie. 2. W okresie obowiązywania Umowy Mikropożyczki Bank SMART będzie się porozumiewać z Klientem w języku polskim. 3. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 4. Miejscem spełnienia przez Klienta świadczeń wynikających z Umowy Mikropożyczki jest siedziba FM Bank PBP SA. Warszawa, ul. Domaniewska 39A. 1. Bank SMART jest uprawniony do: 20

7 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Klientem oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Klientem (w tym wysłania SMS). 2. Klient zobowiązuje się korzystać z Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej na zasadach określonych w Regulaminie Rachunków, a szczególności: 1) przechowywać Identyfikator, Hasła dostępu oraz Kody SMS z zachowaniem należytej staranności i nie udostępniać ich osobom trzecim, 2) używać Identyfikatora, Haseł dostępu oraz Kodów SMS wyłącznie w celu uzyskania dostępu i korzystania z Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej, 3) nie wykonywać żadnych niezgodnych z prawem działań z wykorzystaniem infrastruktury Banku SMART, 4) powstrzymywać się od wszelkich działań mających na celu uzyskanie informacji dotyczących innych Klientów Banku SMART, kopiowania jakiejkolwiek części strony lub spowodowania nadmiernego obciążenia lub awarii systemu Banku SMART. 3. Użycie odpowiednio prawidłowego Identyfikatora, Hasła dostępu lub Kodu SMS stanowi dla Banku SMART potwierdzenie tożsamości Klienta i upoważnia Bank SMART do okazania informacji o Mikropożyczce przez Kanały Bankowości Internetowej oraz Bankowości Mobilnej. 4. Bank SMART świadcząc usługi w Bankowości Elektronicznej zapewnia bezpieczeństwo operacji wykonywanych poprzez Kanały Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 5. Klient zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku SMART w zakresie zasad bezpieczeństwa Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej, umieszczonych na Stronie internetowej Banku SMART Bank SMART prowadzi działalność bankową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Bank SMART objęty jest systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne...1 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...2 Rozdział III Wniosek o Kredyt,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 2 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych... 5 Rozdział I Warunki udzielenia

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A.

REGULAMIN udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A. REGULAMIN udzielania Pożyczek i Kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Pożyczek i Kredytów

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo