UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ"

Transkrypt

1 UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, prowadzącym działalność pod nazwą handlową Bank SMART, a Panem/Panią ( Klient ): Dane osobowe Dane adresowe Imiona i nazwisko: Data urodzenia: Adres zameldowania Ulica: Numer domu/mieszkania: PESEL: Nazwa dokumentu tożsamości: Kod pocztowy: Miejscowość: Seria i nr dokumentu tożsamości: Dane kontaktowe Telefon komórkowy: zwanymi dalej łącznie Stronami. Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zameldowania) Ulica: Numer domu/mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy Karty Kredytowej 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy (dalej Umowa Karty Kredytowej ), Bank SMART zobowiązuje się do wydania Klientowi Karty Kredytowej z Limitem Kredytowym oraz do rozliczania Transakcji dokonanych przy jej użyciu. 2. Zasady świadczenia usług, w tym usług płatniczych związanych z używaniem Karty Kredytowej określone są w niniejszej Umowie Karty Kredytowej oraz w stanowiących jej integralną część: 1) Regulaminie SMART Karty Kredytowej ( Regulamin Karty Kredytowej ), 2) Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Karty Kredytowej w Banku SMART ( Tabela Opłat Karty Kredytowej ), 3) Formularzu Informacyjnym dotyczącym Karty Kredytowej ( Formularz Informacyjny ). 3. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy Karty Kredytowej, dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z Umową Karty Kredytowej zostały mu udostępnione w postaci elektronicznej na trwałym nośniku oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Karty Kredytowej stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Karty Kredytowej, a pojęcia użyte w Umowie Karty Kredytowej mają znaczenie nadane im w Regulaminie Karty Kredytowej Niniejsza Umowa Karty Kredytowej zostaje zawarta na okres 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużana na kolejne 12-miesięczne okresy, o ile Klient lub Bank SMART nie zadecydują o niewznawianiu Limitu Kredytowego lub nie nastąpią inne przyczyny wskazane w Umowie Karty Kredytowej powodujące jej rozwiązanie. 2. Niniejsza Umowa Karty Kredytowej zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta od Banku SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o przyznaniu Limitu Kredytowego.

2 3. Wykorzystanie środków z Limitu Kredytowego następuje gotówkowo lub bezgotówkowo w ramach określonych przez Bank SMART maksymalnych limitów autoryzacyjnych, zgodnie z pkt Korzystanie z Karty Kredytowej ograniczone jest do następujących limitów dziennych: 1) ilość wypłat gotówki - 10, 2) łączna dzienna wartość wypłat gotówki ,00 PLN, 3) ilość wszystkich transakcji dziennie - 20, 4) łączna dzienna wartość wszystkich transakcji ,00 PLN. 5. Wydanie przez Klienta Dyspozycji niewznowienia Limitu Kredytowego skutkuje rozwiązaniem Umowy Karty Kredytowej z upływem 30 dni od dnia jej złożenia. 6. Bank SMART może podjąć decyzję o niewznowieniu Karty Kredytowej na kolejny okres w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: 1) nieterminowej spłaty przez Klienta w okresie ważności ostatnio wydanej Karty Kredytowej, 2) utraty Zdolności Kredytowej przez Klienta, 3) przekroczenia przez Klienta kwoty przyznanego Limitu Kredytowego w okresie ważności ostatnio wydanej Karty Kredytowej, 4) braku obrotów na Rachunku Karty Kredytowej przez okres co najmniej 12 miesięcy, poza okresowym potrącaniem prowizji i opłat, 5) gdy ostatnio wydaną Kartą Kredytową posługiwała się osoba nieuprawniona. 7. W przypadku niewznowienia Karty przez Bank SMART z przyczyn, o których mowa w ust. 6, Umowa Karty Kredytowej rozwiązuje się z upływem 30 dni od powiadamiania Klienta o nieprzedłużeniu Umowy Karty Kredytowej. Parametry Limitu Kredytowego 3 1. Limit Kredytowy wynosi zł i stanowi całkowitą kwotę kredytu z przeznaczeniem na cele konsumpcyjne, na warunkach określonych niniejszą Umową Karty Kredytowej. 2. Środki przyznane z tytułu Limitu Kredytowego mogą być wykorzystane po aktywacji Karty Kredytowej Kwota zadłużenia z tytułu wykorzystanego Limitu Kredytowego oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej równej. krotności stopy kredytu lombardowego, która w dniu złożenia Wniosku wynosi % w stosunku rocznym. 2. Stopa procentowa ulega zmianie w przypadku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej uchwały o zmianie stopy kredytu lombardowego, niezależnie od tego, czy zmiany te nastąpią na korzyść Klienta, czy też na korzyść Banku, w dniu wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stopy kredytu lombardowego. W przypadku, gdy stopa kredytu lombardowego przyjmie wartość 0% lub ujemną, Bank SMART przyjmuje dla stopy procentowej zerową stopę kredytu lombardowego. 3. Informacja o zmianie wysokości stopy kredytu lombardowego zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Limitu Kredytowego wynosi %. 2. Do wyliczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjmuje się, że Umowa Karty Kredytowej będzie obowiązywać przez miesięcy, a Bank SMART oraz Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy Karty Kredytowej w terminach określonych w niniejszej Umowie Karty Kredytowej. 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi W całkowitej kwocie do zapłaty uwzględniony został całkowity koszt Limitu Kredytowego wynoszący. 4. Zmienna stopa procentowa niesie ze sobą ryzyko zwiększenia Kwoty do Zapłaty oraz wartości całego zaciągniętego zobowiązania. Spłata Limitu Kredytowego 6 1. Klient zobowiązany jest do spłaty wykorzystanego Limitu Kredytowego w kwotach nie mniejszych niż Minimalna Kwota do Zapłaty podana w Zestawieniu Operacji, w terminach podanych w tym Zestawieniu Operacji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Jeżeli termin spłaty Limitu Kredytowego przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Klient powinien zapewnić środki na spłatę Limitu Kredytowego lub Minimalnej Kwoty do Zapłaty w ostatnim Dniu Roboczym przed dniem wolnym.

3 3. Klient będzie otrzymywał, za pośrednictwem poczty elektronicznej, miesięczne Zestawienia Operacji z Rachunku Karty Kredytowej generowane w dniu. każdego miesiąca. 4. W przypadku, gdy Klient posiada Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, spłata należności, o których mowa ust. 1, następuje za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej, w formie automatycznej spłaty. 5. W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego, spłata należności, o których mowa w ust. 1, następuje przez wpłatę środków na Rachunek Karty Kredytowej. Numer Rachunku Karty Kredytowej Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu przyznania przez Bank SMART Limitu Kredytowego. 6. Każda wpłacona przez Klienta kwota pomniejsza Minimalną Kwotę do Zapłaty w danym Cyklu Rozliczeniowym. 7. Klient ma prawo dokonać spłaty Limitu Kredytowego przed terminem, o którym mowa w 2 ust. 1, za co Bank SMART nie pobiera prowizji. 8. Informacja o aktualnej wysokości zadłużenia, terminie płatności oraz wysokości Minimalnej Kwoty do Zapłaty jest dostępna za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej oraz Serwisu Telefonicznego COK Klient na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Karty Kredytowej upoważnia Bank SMART do pobrania kwoty należnej z tytułu spłaty Limitu Kredytowego oraz opłat, prowizji i pozostałych należności wynikających z niniejszej Umowy Karty Kredytowej ze wszystkich rachunków bankowych Klienta, w tym lokat terminowych prowadzonych przez FM Bank PBP S.A. 2. Szczegółowe informacje o kwotach pobranych w opisany powyżej sposób znajdują się w miesięcznym Zestawieniu Operacji Za czynności związane z obsługą Limitu Kredytowego Bank SMART pobiera opłaty i prowizje, o których mowa w Tabeli Opłat Karty Kredytowej. 2. W okresie obowiązywania Umowy Karty Kredytowej, Tabela Opłat Karty Kredytowej może ulegać zmianom w przypadkach określonych w Regulaminie Karty Kredytowej. 3. O zmianach Tabeli Opłat Karty Kredytowej oraz o dacie ich wejścia w życie, Bank SMART informuje Klienta w sposób określony w Regulaminie Karty Kredytowej W przypadku braku środków na pokrycie Minimalnej Kwoty do Zapłaty w terminie jej spłaty, Bank SMART pobiera od kwoty zaległej odsetki według zmiennej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego, podanej w Tabeli Opłat Karty Kredytowej, równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Na dzień sporządzenia niniejszej Umowy Karty Kredytowej wysokość odsetek dla zadłużenia przeterminowanego wynosi %. 2. W przypadku braku spłaty Minimalnej Kwoty do Zapłaty w terminach wskazanych w Umowie Karty Kredytowej Bank SMART może: 1) wysyłać wiadomości SMS z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, nie częściej niż trzy razy w tygodniu, 2) wysyłać wiadomości z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, nie częściej niż dwa razy w tygodniu, 3) wysyłać płatne monity z informacją o wymagalnych wierzytelnościach Banku SMART, dwudziestego, trzydziestego trzeciego oraz czterdziestego ósmego dnia licząc od dnia wymagalności niespłaconych wierzytelności Banku SMART (dalej jako Czynności Windykacyjne ). 3. Koszty Czynności Windykacyjnych określa Tabela Opłat Karty Kredytowej. 4. Płatne Czynności Windykacyjne będą podejmowane po wysłaniu co najmniej jednej wiadomości SMS i jednej wiadomości , za które Bank SMART nie pobiera opłat, w przypadku dalszego nieregulowania przez Klienta zadłużenia w terminie wskazanych w powyższych wiadomościach. 5. W przypadku, gdy czynności windykacyjne okażą się nieskuteczne, Bank SMART może sprzedać wierzytelność albo skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Firmy te mogą podejmować wszelkie działania dopuszczalne prawem, służące zaspokojeniu roszczeń Banku SMART, w szczególności: ustalać sytuację majątkową, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia. 6. Brak spłaty zadłużenia w umówionym terminie, może skutkować zgłoszeniem Klienta do Systemu BANKOWY REJESTR, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. W przypadku braku spłaty Limitu Kredytowego, odsetek, prowizji lub opłat w terminach wskazanych w Zestawieniu Operacji, środki pobrane z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego zgodnie z 6 ust. 4 lub wpłacone na Rachunek Karty Kredytowej, zgodnie z 6 ust. 5 Umowy Karty Kredytowej, zostaną zaliczone w następującej kolejności na pokrycie:

4 1) kosztów windykacji rozumianych jako koszty poniesione przez Bank SMART w związku z dochodzeniem należności z tytułu udzielonego Limitu Kredytowego, w tym koszty sądowe, 2) prowizji i opłat bankowych określonych w Tabeli Opłat Karty Kredytowej, 3) odsetek karnych, 4) odsetek przeterminowanych, 5) kapitału przeterminowanego, 6) odsetek bieżących Klient składa Bankowi SMART oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz z późn. zm.) w zakresie roszczeń Banku SMART wynikających z niniejszej Umowy Karty Kredytowej, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy Karty Kredytowej. 2. Bank SMART informuje, że w oparciu o złożone przez Klienta oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej wierzytelności do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy Karty Kredytowej Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Karty Kredytowej w terminie 14 dni od dnia: 1) otrzymania pierwszej Karty Kredytowej, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Karty Kredytowej, o ile nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej Karty Kredytowej, 2) uruchomienia Limitu Kredytowego do dyspozycji Klienta, składając oświadczenie o odstąpieniu. 2. Zawierając Umowę Karty Kredytowej Klient potwierdza, iż wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Karty Kredytowej Bank SMART przekazał Klientowi wraz z niniejszą Umową Karty Kredytowej. 3. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny Banku SMART pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Karty Kredytowej. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Karty Kredytowej, jest ona uważana za niezawartą, a Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Karty Kredytowej, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od dnia przyznania Limitu Kredytowego do dnia spłaty wykorzystanego Limitu Kredytowego. 5. Klient jest zobowiązany zwrócić kwotę wykorzystanego Limitu Kredytowego wraz z odsetkami nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Karty Kredytowej Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy Karty Kredytowej w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy Karty Kredytowej, Klient obowiązany jest spłacić wykorzystany Limit Kredytowy, wraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. 2. Bank SMART może wypowiedzieć Umowę Kredytu z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku: 1) niedotrzymania przez Klienta warunków określonych w Umowie Karty Kredytowej lub Regulaminie Karty Kredytowej, 2) utraty Zdolności Kredytowej przez Klienta. 3. Wypowiedzenie Umowy Karty Kredytowej dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia Umowy Karty Kredytowej, niespłacona część Limitu Kredytowego wraz z odsetkami staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od którego Bank SMART nalicza i pobiera odsetki od zadłużenia przeterminowanego Umowa Karty Kredytowej wygasa z chwilą śmierci Klienta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 spadkobiercy nie dziedziczą prawa do korzystania z Karty Kredytowej i Limitu Kredytowego po śmierci Klienta, ale do masy spadkowej wchodzą zobowiązania z tytułu wykorzystanego, a niespłaconego Limitu Kredytowego.

5 Oświadczenia Klienta i inne postanowienia Umowy Karty Kredytowej Klient oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu Kwota do Zapłaty oraz wartość całego zaciągniętego zobowiązania. 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż: 1) FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A prowadzący działalność pod nazwą handlową Bank SMART, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, 2) ma prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, 3) ma prawo zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług FM Banku PBP S.A. 3. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż FM Bank PBP S.A. w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Karty Kredytowej oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków FM Banku PBP S.A. związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Systemu BANKOWY REJESTR bazy danych, której administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, 2) Biur Informacji Gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. 4. Klient został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w celu oceny Zdolności Kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 5. Klient został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych Banku SMART. 6. Klient upoważnia Bank SMART do wystąpienia, również za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 7. Bank SMART może przekazać do Biur Informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 informacje o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Karty Kredytowej, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec Banku SMART wynosi co najmniej 200 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni, 2) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank SMART listem poleconym albo doręczenia Klientowi do rąk własnych, na adres wskazany we Wniosku przez Klienta, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biur informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Karty Kredytowej. 8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na podany przez Klienta we Wniosku numer telefonu informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Karty Kredytowej. 9. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany we Wniosku adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Karty Kredytowej oraz Tabeli Opłat Karty Kredytowej. Postanowienia końcowe Zmiana postanowień Umowy Karty Kredytowej wymaga zawarcia aneksu z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana Umowy Karty Kredytowej w zakresie: 1) zmiany danych osobowych Klienta, 2) zmiany Regulaminu Karty Kredytowej oraz Tabeli Opłat Karty Kredytowej,

6 3) zmiany oprocentowania Kredytu dokonanej zgodnie z postanowieniami Umowy Karty Kredytowej, nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy Karty Kredytowej Bank SMART zastrzega sobie prawo do obniżenia, w okresie obowiązywania Umowy Karty Kredytowej, kwoty udzielonego Limitu Kredytowego w przypadku: 1) niedotrzymania przez Klienta warunków udzielenia Limitu Kredytowego określonych w niniejszej Umowie Karty Kredytowej, 2) utraty przez Klienta Zdolności Kredytowej. 2. W przypadku obniżenia kwoty udzielonego Limitu Kredytowego, Klient zobowiązuje się do spłaty zadłużenia wynikającego z różnicy pomiędzy wykorzystaną kwotą Limitu Kredytowego, a nową kwotą Limitu Kredytowego, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Klienta decyzji Banku SMART o obniżeniu kwoty Limitu Kredytowego W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Karty Kredytowej Klient ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu jej postanowień oraz informacji określonych w art. 27 ustawy o usługach płatniczych, tj. dotyczących: 1) korzystania z usług świadczonych przez Bank SMART na podstawie Umowy Karty Kredytowej i umów zawartych w oparciu o nią, 2) opłat, stóp procentowych i kursów walut, 3) zasad komunikowania się z Bankiem SMART, 4) środków ochronnych i naprawczych, 5) zmian i wypowiedzenia Umowy Karty Kredytowej, 6) procedur rozstrzygania sporów. 2. Klient ma prawo do otrzymania bezpłatnego projektu Umowy Karty Kredytowej, Formularza Informacyjnego oraz Regulaminu Karty Kredytowej zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 12 ustawy o kredycie konsumenckim. 3. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 pocztą elektroniczną na podany w niniejszej Umowie Karty Kredytowej adres Oświadczenia woli, o których mowa w 7 ust. 1, tj. udzielenie pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy Karty Kredytowej oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi załącznik nr 2 do Umowy Karty Kredytowej, składane są w postaci elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, a dokumenty związane z czynnościami bankowymi są sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji. 19 Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany w niniejszej Umowie Karty Kredytowej adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Karty Kredytowej oraz Tabeli Opłat Karty Kredytowej. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 pełnomocnictwo, 2. Załącznik nr 2 oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 3. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o wydanie SMART Karty Kredytowej. Niniejszy dokument, jak również wszystkie jego załączniki został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe.

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ]

Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer [ ] Kredyt IKEA - Umowa o kredyt numer Umowa o kredyt ("Umowa") zawarta pomiędzy Ikano Bank GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR

UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR UMOWA O KREDYT NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG NR... zwana dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy Santander Consumer Bank S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611), ul. Strzegomska 42c, zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo