UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO"

Transkrypt

1 UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, prowadzącym działalność pod nazwą handlową Bank SMART, a Panem/Panią ( Klient ): Imiona i nazwisko: Data urodzenia: PESEL: Adres zamieszkania Ulica: Numer domu/mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: zwanymi dalej łącznie Stronami. Nazwa dokumentu tożsamości: Seria i nr dokumentu tożsamości: Telefon komórkowy: Adres korespondencyjny Ulica: Numer domu/mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: Postanowienia ogólne Umowy Kredytu 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy o udzielenie SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Umowa Kredytu ), Bank SMART zobowiązuje się do udzielenia Klientowi, SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Kredyt ) przeznaczonego na 3 <<dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta>> 4 <<spłatę zobowiązań kredytowych Klienta, niezwiązanych z działalnością gospodarczą >> 5 <<spłatę zobowiązań kredytowych Klienta niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta>>. 2. Bank SMART w zakresie udzielania i obsługi Kredytu świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszej Umowie Kredytu oraz w stanowiących jej integralną część: 1) Regulaminie SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), 2) Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Kredytu Gotówkowego w SMART (dalej Tabela Opłat Kredytu ), 3) Formularzu Informacyjnym dotyczącym SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Formularz Informacyjny ), 3. 6 <<Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z niniejszą Umową Kredytu zostały mu udostępnione w postaci elektronicznej oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych>>. 7 <<Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z niniejszą Umową Kredytu zostały mu przekazane przez Upoważnionego Przedstawiciela oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych>>. 1 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 2 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 3 Występuje w przypadku kredytu udzielanego wyłącznie na dowolny cel konsumpcyjny 4 Występuje w przypadku kredytu konsolidacyjnego, udzielanego na spłatę zobowiązań kredytowych Klienta, niezwiązanych z działalnością gospodarczą 5 Występuje w przypadku kredytu udzielanego w części na dowolny cel konsumpcyjny, a w części na spłatę zobowiązań kredytowych Klienta, niezwiązanych z działalnością gospodarczą 6 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 7 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

2 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Kredytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kredytu, a w sytuacji, kiedy Klient posiada Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy lub wnioskował o Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy podczas wypełniania Wniosku o Kredyt, stosuje się także postanowienia Regulaminu rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, Regulaminu Kart Płatniczych wydawanych Klientom Indywidualnym przez Bank SMART, Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz o wydawanie Kart Płatniczych dla Klientów Indywidualnych SMART, Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w SMART. 5. Pojęcia użyte w Umowie Kredytu mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kredytu. 2 8 <<Niniejsza Umowa Kredytu zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta od SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o przyznaniu Kredytu, zawierającej Harmonogram Spłat Kredytu oraz informację o Rachunku Kredytu, jeśli spłata Kredytu nie następuje przez potrącenie ze środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym Klienta. Środki zostają postawione do dyspozycji najpóźniej następnego Dnia Roboczego licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. >> 9 << Niniejsza Umowa Kredytu zostaje zawarta w momencie uruchomienia Kredytu, o czym Bank SMART albo Upoważniony Przedstawiciel informuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia Wniosku. >> Parametry Kredytu 3 1. Na wniosek Klienta Bank SMART udziela Kredytu w kwocie złotych (słownie: złotych), na okres miesięcy. 2. Na kwotę Kredytu składa się: 1) kwota przyznana do dyspozycji Klienta:. złotych (słownie:.. złotych); 2) kwota przyznana na spłatę zobowiązań kredytowych Klienta:. złotych (słownie:.. złotych); 3) kwota prowizji: złotych (słownie:.. złotych) Środki przyznane z tytułu Kredytu zostają postawione do dyspozycji Klienta na rachunek wskazany we Wniosku o Kredyt lub na Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy prowadzony w walucie PLN Klienta (dalej jako: Dzień Uruchomienia Kredytu ). 11 Środki przyznane z tytułu Kredytu Bank SMART wypłaci w następujący sposób: 1) 12 Dokona przelewu środków zgodnie z poniższą tabelą, tytułem spłaty konsolidowanego zobowiązania: Nr. Typ kredytu Nazwa Kwota przelewu Nr rachunku ) 13 Kwotę Kredytu wynoszącą.(słownie:..) złotych postawi do dyspozycji Klienta na rachunek wskazany we Wniosku o Kredyt lub na Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy Klienta prowadzony w walucie PLN. 14 <<Terminy oraz wysokość spłacanych rat Kredytu określa Harmonogram Spłat Kredytu, który zostaje przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu zawarcia Umowy Kredytu>>. 15 <<Terminy oraz wysokość spłacanych rat Kredytu określa Harmonogram Spłat Kredytu, który zostaje przesłany w formie elektronicznej oraz papierowej, na adres wskazany we Wniosku, niezwłocznie po zawarciu Umowy Kredytu>>. 8 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 9 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 10 Występuje w przypadku kredytu udzielanego na dowolny cel konsumpcyjny 11 Występuje w przypadku kredytu konsolidacyjnego 12 Należy powielić zgodnie z liczbą konsolidowanych zobowiązań 13 Występuje w przypadku kwoty udzielanej na dowolny cel konsumpcyjny, w ramach kredytu konsolidacyjnego. 14 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 15 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

3 4 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi % w stosunku rocznym na dzień złożenia Wniosku o Kredyt. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest, jako suma marży SMART wynoszącej.% i zmiennej stopy bazowej obowiązującej w SMART, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. W dniu.. w SMART zmienna stopa bazowa wynosi.. %. 3. Stopa bazowa, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, ulega zmianie w okresach trzymiesięcznych liczonych od pierwszego dnia miesiąca, w którym została zawarta Umowa Kredytu. Stopa bazowa na każdy kolejny trzymiesięczny okres kalendarzowy jest równa średniej arytmetycznej stopy referencyjnej WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate, podawanej przez Monitor Rates Services Reuters przez odniesienie do strony "WIBOR" lub każdego jej oficjalnego następcy dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M) wyrażonych w złotych z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanych w tym dniu), obowiązującej w ostatnich 5 Dniach Roboczych poprzedzających ostatni Dzień Roboczy poprzedniego trzymiesięcznego okresu kalendarzowego. 4. Stopa bazowa ulega zmianie w przypadku, gdy średnia arytmetyczna, wyliczona zgodnie z ust. 3 powyżej, będzie się różniła od poprzedniej stopy bazowej o co najmniej 0,0001 %, niezależnie od tego, czy zmiany te nastąpią na korzyść Klienta, czy też na korzyść. W przypadku, gdy średnia arytmetyczna stopy referencyjnej WIBOR 3M obliczona zgodnie z ust. 3 powyżej przyjmie wartość 0% lub ujemną, Bank SMART przyjmuje dla stopy bazowej SMART wartość 0%. 5. W przypadku określonym w ust. 4 powyżej, zmiana wysokości stopy bazowej obowiązującej w SMART następuje pierwszego Dnia Roboczego kolejnego trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w ust Bank SMART uruchomi Kredyt według stopy bazowej obowiązującej w SMART w Dniu Uruchomienia Kredytu. 7. Informacja o zmianie wysokości stopy bazowej zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej SMART. Zaktualizowany Harmonogram Spłat Kredytu, zawierający informacje o zmianie wysokości stopy procentowej, Bank SMART przekazuje Klientowi za pośrednictwem Bankowości Mobilnej lub Bankowości Internetowej. 8. Zmiana stopy procentowej uruchomionego Kredytu wynikająca ze zmiany wartości stopy bazowej obowiązującej w SMART następuje pierwszego Dnia Roboczego kolejnego trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w ust Kwota zadłużenia z tytułu przyznanego Kredytu oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego, która w dniu złożenia Wniosku wynosi % w stosunku rocznym. 2. Stopa procentowa ulega zmianie w przypadku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej uchwały o zmianie stopy kredytu lombardowego, niezależnie od tego, czy zmiany te nastąpią na korzyść Klienta, czy też na korzyść, w dniu wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stopy kredytu lombardowego. W przypadku, gdy stopa kredytu lombardowego przyjmie wartość 0% lub ujemną, Bank SMART przyjmuje dla stopy procentowej zerową stopę kredytu lombardowego. 3. Informacja o zmianie wysokości stopy kredytu lombardowego zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej Całkowita kwota Kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wynosi. 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Kredytu na dzień złożenia Wniosku o Kredyt wynosi % 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi W całkowitej kwocie do zapłaty uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący. oraz całkowita kwota Kredytu, o której mowa w ust. 1 powyżej. 4. Do wyliczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjmuje się, że Umowa Kredytu będzie obowiązywać przez. miesięcy oraz że Bank SMART, a także Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu w terminach określonych w niniejszej Umowie Kredytu. 5. Zmienna stopa procentowa niesie ze sobą ryzyko zwiększenia comiesięcznej raty Kredytu oraz wysokości całego zaciągniętego zobowiązania Spłata Kredytu 6 1. Klient zobowiązuje się do spłaty udzielonego Kredytu wraz z należnymi opłatami, prowizjami i odsetkami w równych kapitałowo-odsetkowych ratach, płatnych każdego miesiąca zgodnie z Harmonogramem Spłat Kredytu. 2. Wysokość rat Kredytu określa aktualny Harmonogram Spłat Kredytu. 16 Występuje dla oprocentowania ustalanego w oparciu o marżę i stawkę referencyjną 17 Występuje dla oprocentowania ustalanego w oparciu o stopę kredytu lombardowego NBP Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

4 3. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Klient ma prawo do otrzymania na swój wniosek, złożony za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, bezpłatnego, aktualnego Harmonogramu Spłat Kredytu. Zmiana Harmonogramu Spłat Kredytu nie powoduje zmiany Umowy Kredytu i nie wymaga zawarcia aneksu. 4. W przypadku, gdy Klient posiada w SMART Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, spłata należności, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pobranie przez Bank SMART środków dostępnych na tym rachunku, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy Kredytu. W pierwszej kolejności Bank SMART pobiera należności, o których mowa w ust. 1 z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego prowadzonego w walucie PLN. Jeżeli spłata należności, o których mowa w ust. 1 następuje z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego prowadzonego w walucie EUR, przewalutowanie należności następuje zgodnie z zasadami przewalutowań określonymi w Regulaminie Rachunku <<W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego, spłata należności, o których mowa w ust. 1 następuje przez wpłatę środków na Rachunek Kredytu, którego numer Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej w wiadomości, o której mowa w 2 niniejszej Umowy Kredytu>>. 19 <<W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego, spłata należności, o których mowa w ust. 1 następuje przez wpłatę środków na Rachunek Kredytu, którego numer Klient otrzymuje w formie elektronicznej w wiadomości, o której mowa w 2 niniejszej Umowy Kredytu lub w formie papierowej, na adres podany we Wniosku>> 6. Jeżeli dzień spłaty Kredytu, odsetek, prowizji lub opłat przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wówczas Klient powinien zapewnić środki w kwocie wymaganej spłaty na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, lub wpłacić środki w kwocie wymaganej spłaty na Rachunek Kredytu, w ostatnim Dniu Roboczym przed dniem płatności Za czynności związane z obsługą Kredytu Bank SMART pobiera opłaty i prowizje, o których mowa w Tabeli Opłat Kredytu. 2. Prowizja za udzielenie Kredytu podlega kredytowaniu oraz jest płatna jednorazowo w Dniu Uruchomienia Kredytu w drodze potrącenia z całkowitej kwoty Kredytu. 3. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Tabela Opłat Kredytu może ulegać zmianom w przypadkach określonych w Regulaminie Kredytu. 4. O zmianach Tabeli Opłat Kredytu oraz o dacie ich wejścia w życie, Bank SMART informuje Klienta w sposób określony w Regulaminie Kredytu. 8 Klient na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Kredytu upoważnia Bank SMART do pobrania kwoty należnej z tytułu spłaty Kredytu oraz opłat, odsetek, prowizji i pozostałych należności wynikających z niniejszej Umowy Kredytu ze wszystkich rachunków bankowych Klienta, w tym lokat terminowych prowadzonych przez FM Bank PBP S.A Klient może w każdym czasie dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części Kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Dyspozycja Klienta dotycząca dokonania wcześniejszej spłaty składana jest za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, Bankowości Mobilnej lub Bankowości Internetowej. 2. Klient dokonując wcześniejszej częściowej spłaty może zmniejszyć wysokość rat Kredytu przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania. 3. Zmiana wysokości rat Kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty części Kredytu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu i nie wymaga zawarcia aneksu W przypadku nie spłacenia raty w terminie, Bank SMART pobiera od kwoty zaległej odsetki według zmiennej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego, podanej w Tabeli Opłat Kredytu, równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Na dzień sporządzenia niniejszej Umowy Kredytu wysokość odsetek dla zadłużenia przeterminowanego wynosi %. 2. W przypadku braku spłaty raty w terminach wskazanych w Harmonogramie Spłaty Kredytu <<lub niewywiązania się z obowiązku określonego w 15 ust. 12 Umowy Kredytu >> 20 Bank SMART może: 18 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 19 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 20 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

5 1) wysyłać wiadomości SMS z informacją o wymagalnych wierzytelnościach SMART lub niespełnionych warunkach Umowy Kredytu, nie częściej niż trzy razy w tygodniu, 2) wysyłać wiadomości z informacją o wymagalnych wierzytelnościach SMART lub niespełnionych warunkach Umowy Kredytu, nie częściej niż dwa razy w tygodniu, 3) wysyłać płatne monity z informacją o wymagalnych wierzytelnościach SMART, piętnastego, trzydziestego piątego oraz czterdziestego ósmego dnia licząc od dnia wymagalności niespłaconych wierzytelności SMART, 4) 21 wysyłać płatne monity z informacją o niespełnionych obowiązkach, o których mowa w 15 ust. 12 trzydziestego, sześćdziesiątego oraz dziewięćdziesiątego dnia licząc od końca terminu, o którym mowa w 15 ust. 12, Czynności o których mowa w pkt 1-4 dalej określane są jako Czynności Windykacyjne. 3. Koszty Czynności Windykacyjnych określa Tabela Opłat Kredytu. 4. Płatne Czynności Windykacyjne będą podejmowane po wysłaniu co najmniej jednej wiadomości SMS i jednej wiadomości , za które Bank SMART nie pobiera opłat, w przypadku dalszego nieregulowania przez Klienta zadłużenia w terminie wskazanych w powyższych wiadomościach. 5. W przypadku, gdy Czynności Windykacyjne okażą się nieskuteczne, Bank SMART może sprzedać wierzytelność albo skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Firmy te mogą podejmować wszelkie działania dopuszczalne prawem, służące zaspokojeniu roszczeń SMART, w szczególności: ustalać sytuację majątkową Klienta, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia. 6. Brak spłaty zadłużenia w umówionym terminie, może skutkować zgłoszeniem Klienta do Systemu BANKOWY REJESTR. 7. W przypadku braku spłaty Kredytu, odsetek, prowizji lub opłat w terminach wskazanych w Harmonogramie Spłat Kredytu, środki wpłacone na Rachunek Kredytu, o którym mowa w 6 ust. 5 lub środki znajdujące się na Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym, o którym mowa w 6 ust. 4, zostaną zaliczone w następującej kolejności na pokrycie: 1) kosztów windykacji rozumianych jako koszty poniesione przez Bank SMART w związku z dochodzeniem należności z tytułu Kredytu, w tym koszty sądowe; 2) prowizji i opłat bankowych określonych w Tabeli Opłat Kredytu; 3) odsetek karnych; 4) odsetek przeterminowanych; 5) kapitału przeterminowanego; 6) odsetek bieżących Klient składa Bankowi SMART oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz z późn. zm.) w zakresie roszczeń SMART wynikających z niniejszej Umowy Kredytu, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy Kredytu. 2. Bank SMART informuje, że w oparciu o złożone przez Klienta oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie uprawniony, po powstaniu wymagalnej wierzytelności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy Kredytu Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Kredytu bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Zawierając Umowę Kredytu Klient potwierdza, iż wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu Bank SMART przekazał Klientowi wraz z niniejszą Umową Kredytu. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny SMART pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Kredytu, o którym mowa w ust. 1, jest ona uważana za niezawartą, a Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Kredytu, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od Dnia Uruchomienia Kredytu do dnia spłaty Kredytu. 4. Klient jest zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami w wysokości.. zł w stosunku dziennym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 21 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

6 13 1. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy Kredytu w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytu, Klient obowiązany jest spłacić Kredyt wraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. 2. Bank SMART może wypowiedzieć Umowę Kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku: 1) niedotrzymania przez Klienta warunków określonych w Umowie Kredytu lub Regulaminie Kredytu; 2) utraty przez Klienta Zdolności Kredytowej; 3) gdy Klient wykorzystuje Kredyt niezgodnie z przeznaczeniem; 4) gdy Klient poświadczył nieprawdę lub podał we Wniosku o Kredyt nieprawdziwe informacje. 3. Wypowiedzenie Umowy Kredytu dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia Umowy Kredytu, niespłacona część Kredytu wraz z odsetkami staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od której Bank SMART nalicza i pobiera odsetki od zadłużenia przeterminowanego Umowa Kredytu wygasa z chwilą śmierci Klienta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 spadkobiercy nie dziedziczą prawa do żądania postawienia do dyspozycji środków przyznanych z tytułu Kredytu. Do masy spadkowej wchodzą zobowiązania z tytułu wykorzystanego, a niespłaconego Kredytu. Oświadczenia Klienta i inne postanowienia Umowy Kredytu Klient oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu comiesięczna rata Kredytu oraz wysokość całego zaciągniętego zobowiązania. 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż: 1) FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A prowadzący działalność pod nazwą handlową Bank SMART, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, 2) ma prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, 3) ma prawo zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług FM PBP S.A. 3. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż FM Bank PBP S.A. w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków FM PBP S.A. związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Systemu BANKOWY REJESTR bazy danych, której administratorem w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, 2) Biur Informacji Gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. 4. Klient został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 5. Klient został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych SMART. 6. Klient upoważnia Bank SMART do wystąpienia, również za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

7 7. Bank SMART może przekazać do Biur Informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 informacje o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Kredytu, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec SMART wynosi, co najmniej 200 zł oraz są one wymagalne, od co najmniej 60 dni, 2) upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank SMART listem poleconym albo doręczenia Klientowi do rąk własnych, na adres wskazany we Wniosku o Kredyt przez Klienta, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biur informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Kredytu. 8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na podany przez Klienta we Wniosku o Kredyt numer telefonu informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Kredytu. 9. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany we Wniosku o Kredyt adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Kredytu oraz Tabeli Opłat Kredytu. 10. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na numer telefonu zarejestrowany w bankowym zbiorze danych informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Kredytu <<Bank oświadcza, że Umowa zawarta zostaje przy udziale pośrednika kredytowego #nazwa pośrednika kredytowego# z siedzibą w #adres siedziby pośrednika kredytowego#. >> Klient zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Kredytu: 1) W całości spłacić konsolidowane zobowiązania: Nr. Typ kredytu Nazwa Przyznana kwota kredytu/limitu Nr rachunku do spłaty ) Rozwiązać umowę/y kredytu/ów na mocy której/ych zaciągnął konsolidowane zobowiązania. 24 Klient upoważnia Bank SMART do weryfikacji spłaty konsolidowanych zobowiązań, w tym poprzez wysłanie zapytań do Biura Informacji Kredytowej S.A. Postanowienia końcowe Zmiana postanowień Umowy Kredytu wymaga zawarcia aneksu z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana Umowy Kredytu w zakresie: 1) zmiany danych osobowych Klienta, 2) zmiany Regulaminu Kredytu oraz Tabeli Opłat Kredytu, 3) zmiany oprocentowania Kredytu dokonanej zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy Kredytu. 17 Oświadczenia woli, o których mowa w 8, tj. udzielenie pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy Kredytu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi załącznik nr 2 do Umowy Kredytu, składane są w postaci elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, a dokumenty związane z czynnościami bankowymi są sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji. 18 Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany w niniejszej Umowie adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Kredytu, Tabeli Opłat Kredytu, Regulaminu rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, Regulaminu Kart Płatniczych wydawanych Klientom Indywidualnym przez Bank SMART, Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz o wydawanie Kart 22 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 23 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta 24 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

8 Płatniczych dla Klientów Indywidualnych SMART oraz Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w SMART. Załączniki: Załącznik nr 1 pełnomocnictwo 2. Załącznik nr 2 oświadczenie o poddaniu się egzekucji 3. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o udzielenie SMART Kredytu gotówkowego... Pieczątka firmowa i podpis pracownika/ów Data i podpis Klienta 26 Wyrażam zgodę na Zawarcie Umowy Kredytu Imię, Nazwisko oraz PESEL Małżonka Klienta.. Data i podpis Małżonka Klienta 27 Poświadczam, że podpisy powyższe zostały złożone w mojej obecności przez Klienta / Osoby Upoważnione do reprezentowania Klienta, co ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów... Data i podpis Upoważnionego Przedstawiciela 28 <<Niniejszy dokument jak również wszystkie jego załączniki został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe.>> 25 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 26 Występuje w przypadku wymaganej zgody małżonka na zawarcie umowy 27 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 28 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy

Kod pocztowy: Miejscowość: Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość: Postanowienia ogólne Umowy UMOWA RAMOWA NR O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI ORAZ O WYDAWANIE KART PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.)

REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia r.) REGULAMIN NEST KREDYTU GOTÓWKOWEGO (obowiązuje od dnia 23.12.2015 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Nest Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty Nest Kredytu

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART. Postanowienia ogólne REGULAMIN SMART MIKROPOŻYCZKI UDZIELANEJ KLIENTOM INDYWIDUALNYM BANKU SMART Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Mikropożyczki udzielanej Klientom indywidualnym Banku SMART zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >>

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY KREDYTU ODNAWIALNWEGO NR >> 1 2 zawarta w dniu.. r. pomiędzy mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo