UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO"

Transkrypt

1 UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym PLN, prowadzącym działalność pod nazwą handlową Bank SMART, a Panem/Panią ( Klient ): Imiona i nazwisko: Data urodzenia: PESEL: Adres zamieszkania Ulica: Numer domu/mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: zwanymi dalej łącznie Stronami. Nazwa dokumentu tożsamości: Seria i nr dokumentu tożsamości: Telefon komórkowy: Adres korespondencyjny Ulica: Numer domu/mieszkania: Kod pocztowy: Miejscowość: Kraj: Postanowienia ogólne Umowy Kredytu 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy o udzielenie SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Umowa Kredytu ), Bank SMART zobowiązuje się do udzielenia Klientowi, SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Kredyt ) przeznaczonego na 3 <<dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta>> 4 <<spłatę zobowiązań kredytowych Klienta, niezwiązanych z działalnością gospodarczą >> 5 <<spłatę zobowiązań kredytowych Klienta niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta>>. 2. Bank SMART w zakresie udzielania i obsługi Kredytu świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszej Umowie Kredytu oraz w stanowiących jej integralną część: 1) Regulaminie SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), 2) Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji SMART Kredytu Gotówkowego w SMART (dalej Tabela Opłat Kredytu ), 3) Formularzu Informacyjnym dotyczącym SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Formularz Informacyjny ), 3. 6 <<Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z niniejszą Umową Kredytu zostały mu udostępnione w postaci elektronicznej oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych>>. 7 <<Klient oświadcza, że przed zawarciem Umowy Kredytu, dokumenty, o których mowa w ust. 2 wraz z niniejszą Umową Kredytu zostały mu przekazane przez Upoważnionego Przedstawiciela oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych>>. 1 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 2 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 3 Występuje w przypadku kredytu udzielanego wyłącznie na dowolny cel konsumpcyjny 4 Występuje w przypadku kredytu konsolidacyjnego, udzielanego na spłatę zobowiązań kredytowych Klienta, niezwiązanych z działalnością gospodarczą 5 Występuje w przypadku kredytu udzielanego w części na dowolny cel konsumpcyjny, a w części na spłatę zobowiązań kredytowych Klienta, niezwiązanych z działalnością gospodarczą 6 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 7 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

2 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie Kredytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Kredytu, a w sytuacji, kiedy Klient posiada Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy lub wnioskował o Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy podczas wypełniania Wniosku o Kredyt, stosuje się także postanowienia Regulaminu rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, Regulaminu Kart Płatniczych wydawanych Klientom Indywidualnym przez Bank SMART, Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz o wydawanie Kart Płatniczych dla Klientów Indywidualnych SMART, Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w SMART. 5. Pojęcia użyte w Umowie Kredytu mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kredytu. 2 8 <<Niniejsza Umowa Kredytu zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta od SMART, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o przyznaniu Kredytu, zawierającej Harmonogram Spłat Kredytu oraz informację o Rachunku Kredytu, jeśli spłata Kredytu nie następuje przez potrącenie ze środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym Klienta. Środki zostają postawione do dyspozycji najpóźniej następnego Dnia Roboczego licząc od dnia zawarcia Umowy Kredytu. >> 9 << Niniejsza Umowa Kredytu zostaje zawarta w momencie uruchomienia Kredytu, o czym Bank SMART albo Upoważniony Przedstawiciel informuje Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia Wniosku. >> Parametry Kredytu 3 1. Na wniosek Klienta Bank SMART udziela Kredytu w kwocie złotych (słownie: złotych), na okres miesięcy. 2. Na kwotę Kredytu składa się: 1) kwota przyznana do dyspozycji Klienta:. złotych (słownie:.. złotych); 2) kwota przyznana na spłatę zobowiązań kredytowych Klienta:. złotych (słownie:.. złotych); 3) kwota prowizji: złotych (słownie:.. złotych) Środki przyznane z tytułu Kredytu zostają postawione do dyspozycji Klienta na rachunek wskazany we Wniosku o Kredyt lub na Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy prowadzony w walucie PLN Klienta (dalej jako: Dzień Uruchomienia Kredytu ). 11 Środki przyznane z tytułu Kredytu Bank SMART wypłaci w następujący sposób: 1) 12 Dokona przelewu środków zgodnie z poniższą tabelą, tytułem spłaty konsolidowanego zobowiązania: Nr. Typ kredytu Nazwa Kwota przelewu Nr rachunku ) 13 Kwotę Kredytu wynoszącą.(słownie:..) złotych postawi do dyspozycji Klienta na rachunek wskazany we Wniosku o Kredyt lub na Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy Klienta prowadzony w walucie PLN. 14 <<Terminy oraz wysokość spłacanych rat Kredytu określa Harmonogram Spłat Kredytu, który zostaje przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu zawarcia Umowy Kredytu>>. 15 <<Terminy oraz wysokość spłacanych rat Kredytu określa Harmonogram Spłat Kredytu, który zostaje przesłany w formie elektronicznej oraz papierowej, na adres wskazany we Wniosku, niezwłocznie po zawarciu Umowy Kredytu>>. 8 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 9 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 10 Występuje w przypadku kredytu udzielanego na dowolny cel konsumpcyjny 11 Występuje w przypadku kredytu konsolidacyjnego 12 Należy powielić zgodnie z liczbą konsolidowanych zobowiązań 13 Występuje w przypadku kwoty udzielanej na dowolny cel konsumpcyjny, w ramach kredytu konsolidacyjnego. 14 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 15 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

3 4 1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która wynosi % w stosunku rocznym na dzień złożenia Wniosku o Kredyt. 2. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest, jako suma marży SMART wynoszącej.% i zmiennej stopy bazowej obowiązującej w SMART, ustalanej w trybie opisanym w ust. 3. W dniu.. w SMART zmienna stopa bazowa wynosi.. %. 3. Stopa bazowa, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, ulega zmianie w okresach trzymiesięcznych liczonych od pierwszego dnia miesiąca, w którym została zawarta Umowa Kredytu. Stopa bazowa na każdy kolejny trzymiesięczny okres kalendarzowy jest równa średniej arytmetycznej stopy referencyjnej WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate, podawanej przez Monitor Rates Services Reuters przez odniesienie do strony "WIBOR" lub każdego jej oficjalnego następcy dla depozytów trzymiesięcznych (WIBOR 3M) wyrażonych w złotych z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, publikowanych w tym dniu), obowiązującej w ostatnich 5 Dniach Roboczych poprzedzających ostatni Dzień Roboczy poprzedniego trzymiesięcznego okresu kalendarzowego. 4. Stopa bazowa ulega zmianie w przypadku, gdy średnia arytmetyczna, wyliczona zgodnie z ust. 3 powyżej, będzie się różniła od poprzedniej stopy bazowej o co najmniej 0,0001 %, niezależnie od tego, czy zmiany te nastąpią na korzyść Klienta, czy też na korzyść. W przypadku, gdy średnia arytmetyczna stopy referencyjnej WIBOR 3M obliczona zgodnie z ust. 3 powyżej przyjmie wartość 0% lub ujemną, Bank SMART przyjmuje dla stopy bazowej SMART wartość 0%. 5. W przypadku określonym w ust. 4 powyżej, zmiana wysokości stopy bazowej obowiązującej w SMART następuje pierwszego Dnia Roboczego kolejnego trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w ust Bank SMART uruchomi Kredyt według stopy bazowej obowiązującej w SMART w Dniu Uruchomienia Kredytu. 7. Informacja o zmianie wysokości stopy bazowej zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej SMART. Zaktualizowany Harmonogram Spłat Kredytu, zawierający informacje o zmianie wysokości stopy procentowej, Bank SMART przekazuje Klientowi za pośrednictwem Bankowości Mobilnej lub Bankowości Internetowej. 8. Zmiana stopy procentowej uruchomionego Kredytu wynikająca ze zmiany wartości stopy bazowej obowiązującej w SMART następuje pierwszego Dnia Roboczego kolejnego trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w ust Kwota zadłużenia z tytułu przyznanego Kredytu oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej równej czterokrotności stopy kredytu lombardowego, która w dniu złożenia Wniosku wynosi % w stosunku rocznym. 2. Stopa procentowa ulega zmianie w przypadku podjęcia przez Radę Polityki Pieniężnej uchwały o zmianie stopy kredytu lombardowego, niezależnie od tego, czy zmiany te nastąpią na korzyść Klienta, czy też na korzyść, w dniu wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej o zmianie stopy kredytu lombardowego. W przypadku, gdy stopa kredytu lombardowego przyjmie wartość 0% lub ujemną, Bank SMART przyjmuje dla stopy procentowej zerową stopę kredytu lombardowego. 3. Informacja o zmianie wysokości stopy kredytu lombardowego zostanie przekazana Klientowi za pośrednictwem Strony Internetowej Całkowita kwota Kredytu w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim wynosi. 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania Kredytu na dzień złożenia Wniosku o Kredyt wynosi % 3. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi W całkowitej kwocie do zapłaty uwzględniony został całkowity koszt Kredytu wynoszący. oraz całkowita kwota Kredytu, o której mowa w ust. 1 powyżej. 4. Do wyliczenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania przyjmuje się, że Umowa Kredytu będzie obowiązywać przez. miesięcy oraz że Bank SMART, a także Klient wypełnią zobowiązania wynikające z Umowy Kredytu w terminach określonych w niniejszej Umowie Kredytu. 5. Zmienna stopa procentowa niesie ze sobą ryzyko zwiększenia comiesięcznej raty Kredytu oraz wysokości całego zaciągniętego zobowiązania Spłata Kredytu 6 1. Klient zobowiązuje się do spłaty udzielonego Kredytu wraz z należnymi opłatami, prowizjami i odsetkami w równych kapitałowo-odsetkowych ratach, płatnych każdego miesiąca zgodnie z Harmonogramem Spłat Kredytu. 2. Wysokość rat Kredytu określa aktualny Harmonogram Spłat Kredytu. 16 Występuje dla oprocentowania ustalanego w oparciu o marżę i stawkę referencyjną 17 Występuje dla oprocentowania ustalanego w oparciu o stopę kredytu lombardowego NBP Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

4 3. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Klient ma prawo do otrzymania na swój wniosek, złożony za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, bezpłatnego, aktualnego Harmonogramu Spłat Kredytu. Zmiana Harmonogramu Spłat Kredytu nie powoduje zmiany Umowy Kredytu i nie wymaga zawarcia aneksu. 4. W przypadku, gdy Klient posiada w SMART Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy, spłata należności, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pobranie przez Bank SMART środków dostępnych na tym rachunku, na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy Kredytu. W pierwszej kolejności Bank SMART pobiera należności, o których mowa w ust. 1 z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego prowadzonego w walucie PLN. Jeżeli spłata należności, o których mowa w ust. 1 następuje z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego prowadzonego w walucie EUR, przewalutowanie należności następuje zgodnie z zasadami przewalutowań określonymi w Regulaminie Rachunku <<W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego, spłata należności, o których mowa w ust. 1 następuje przez wpłatę środków na Rachunek Kredytu, którego numer Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej w wiadomości, o której mowa w 2 niniejszej Umowy Kredytu>>. 19 <<W przypadku, gdy Klient nie posiada Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowego, spłata należności, o których mowa w ust. 1 następuje przez wpłatę środków na Rachunek Kredytu, którego numer Klient otrzymuje w formie elektronicznej w wiadomości, o której mowa w 2 niniejszej Umowy Kredytu lub w formie papierowej, na adres podany we Wniosku>> 6. Jeżeli dzień spłaty Kredytu, odsetek, prowizji lub opłat przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, wówczas Klient powinien zapewnić środki w kwocie wymaganej spłaty na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym, lub wpłacić środki w kwocie wymaganej spłaty na Rachunek Kredytu, w ostatnim Dniu Roboczym przed dniem płatności Za czynności związane z obsługą Kredytu Bank SMART pobiera opłaty i prowizje, o których mowa w Tabeli Opłat Kredytu. 2. Prowizja za udzielenie Kredytu podlega kredytowaniu oraz jest płatna jednorazowo w Dniu Uruchomienia Kredytu w drodze potrącenia z całkowitej kwoty Kredytu. 3. W okresie obowiązywania Umowy Kredytu Tabela Opłat Kredytu może ulegać zmianom w przypadkach określonych w Regulaminie Kredytu. 4. O zmianach Tabeli Opłat Kredytu oraz o dacie ich wejścia w życie, Bank SMART informuje Klienta w sposób określony w Regulaminie Kredytu. 8 Klient na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Umowy Kredytu upoważnia Bank SMART do pobrania kwoty należnej z tytułu spłaty Kredytu oraz opłat, odsetek, prowizji i pozostałych należności wynikających z niniejszej Umowy Kredytu ze wszystkich rachunków bankowych Klienta, w tym lokat terminowych prowadzonych przez FM Bank PBP S.A Klient może w każdym czasie dokonać wcześniejszej spłaty całości lub części Kredytu, bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Dyspozycja Klienta dotycząca dokonania wcześniejszej spłaty składana jest za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego COK, Bankowości Mobilnej lub Bankowości Internetowej. 2. Klient dokonując wcześniejszej częściowej spłaty może zmniejszyć wysokość rat Kredytu przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania. 3. Zmiana wysokości rat Kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty części Kredytu nie stanowi zmiany Umowy Kredytu i nie wymaga zawarcia aneksu W przypadku nie spłacenia raty w terminie, Bank SMART pobiera od kwoty zaległej odsetki według zmiennej stopy procentowej dla zadłużenia przeterminowanego, podanej w Tabeli Opłat Kredytu, równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Na dzień sporządzenia niniejszej Umowy Kredytu wysokość odsetek dla zadłużenia przeterminowanego wynosi %. 2. W przypadku braku spłaty raty w terminach wskazanych w Harmonogramie Spłaty Kredytu <<lub niewywiązania się z obowiązku określonego w 15 ust. 12 Umowy Kredytu >> 20 Bank SMART może: 18 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej 19 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 20 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

5 1) wysyłać wiadomości SMS z informacją o wymagalnych wierzytelnościach SMART lub niespełnionych warunkach Umowy Kredytu, nie częściej niż trzy razy w tygodniu, 2) wysyłać wiadomości z informacją o wymagalnych wierzytelnościach SMART lub niespełnionych warunkach Umowy Kredytu, nie częściej niż dwa razy w tygodniu, 3) wysyłać płatne monity z informacją o wymagalnych wierzytelnościach SMART, piętnastego, trzydziestego piątego oraz czterdziestego ósmego dnia licząc od dnia wymagalności niespłaconych wierzytelności SMART, 4) 21 wysyłać płatne monity z informacją o niespełnionych obowiązkach, o których mowa w 15 ust. 12 trzydziestego, sześćdziesiątego oraz dziewięćdziesiątego dnia licząc od końca terminu, o którym mowa w 15 ust. 12, Czynności o których mowa w pkt 1-4 dalej określane są jako Czynności Windykacyjne. 3. Koszty Czynności Windykacyjnych określa Tabela Opłat Kredytu. 4. Płatne Czynności Windykacyjne będą podejmowane po wysłaniu co najmniej jednej wiadomości SMS i jednej wiadomości , za które Bank SMART nie pobiera opłat, w przypadku dalszego nieregulowania przez Klienta zadłużenia w terminie wskazanych w powyższych wiadomościach. 5. W przypadku, gdy Czynności Windykacyjne okażą się nieskuteczne, Bank SMART może sprzedać wierzytelność albo skorzystać z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm windykacyjnych. Firmy te mogą podejmować wszelkie działania dopuszczalne prawem, służące zaspokojeniu roszczeń SMART, w szczególności: ustalać sytuację majątkową Klienta, prowadzić negocjacje w zakresie warunków dobrowolnej spłaty zadłużenia. 6. Brak spłaty zadłużenia w umówionym terminie, może skutkować zgłoszeniem Klienta do Systemu BANKOWY REJESTR. 7. W przypadku braku spłaty Kredytu, odsetek, prowizji lub opłat w terminach wskazanych w Harmonogramie Spłat Kredytu, środki wpłacone na Rachunek Kredytu, o którym mowa w 6 ust. 5 lub środki znajdujące się na Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym, o którym mowa w 6 ust. 4, zostaną zaliczone w następującej kolejności na pokrycie: 1) kosztów windykacji rozumianych jako koszty poniesione przez Bank SMART w związku z dochodzeniem należności z tytułu Kredytu, w tym koszty sądowe; 2) prowizji i opłat bankowych określonych w Tabeli Opłat Kredytu; 3) odsetek karnych; 4) odsetek przeterminowanych; 5) kapitału przeterminowanego; 6) odsetek bieżących Klient składa Bankowi SMART oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz z późn. zm.) w zakresie roszczeń SMART wynikających z niniejszej Umowy Kredytu, stanowiące załącznik nr 2 do Umowy Kredytu. 2. Bank SMART informuje, że w oparciu o złożone przez Klienta oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie uprawniony, po powstaniu wymagalnej wierzytelności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy Kredytu Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Kredytu bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu. Zawierając Umowę Kredytu Klient potwierdza, iż wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu Bank SMART przekazał Klientowi wraz z niniejszą Umową Kredytu. 2. Termin odstąpienia jest zachowany, jeżeli Klient przed jego upływem wyśle na adres korespondencyjny SMART pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Kredytu, o którym mowa w ust. 1, jest ona uważana za niezawartą, a Klient nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Kredytu, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od Dnia Uruchomienia Kredytu do dnia spłaty Kredytu. 4. Klient jest zobowiązany zwrócić kwotę udostępnionego Kredytu wraz z odsetkami w wysokości.. zł w stosunku dziennym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kredytu. 21 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

6 13 1. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy Kredytu w każdym czasie, bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytu, Klient obowiązany jest spłacić Kredyt wraz należnymi odsetkami, prowizjami i opłatami do końca okresu wypowiedzenia. 2. Bank SMART może wypowiedzieć Umowę Kredytu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku: 1) niedotrzymania przez Klienta warunków określonych w Umowie Kredytu lub Regulaminie Kredytu; 2) utraty przez Klienta Zdolności Kredytowej; 3) gdy Klient wykorzystuje Kredyt niezgodnie z przeznaczeniem; 4) gdy Klient poświadczył nieprawdę lub podał we Wniosku o Kredyt nieprawdziwe informacje. 3. Wypowiedzenie Umowy Kredytu dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia Umowy Kredytu, niespłacona część Kredytu wraz z odsetkami staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym, od której Bank SMART nalicza i pobiera odsetki od zadłużenia przeterminowanego Umowa Kredytu wygasa z chwilą śmierci Klienta. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 spadkobiercy nie dziedziczą prawa do żądania postawienia do dyspozycji środków przyznanych z tytułu Kredytu. Do masy spadkowej wchodzą zobowiązania z tytułu wykorzystanego, a niespłaconego Kredytu. Oświadczenia Klienta i inne postanowienia Umowy Kredytu Klient oświadcza, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka zmiany stopy procentowej polegającego na tym, że w wyniku niekorzystnej zmiany stopy procentowej może ulec zwiększeniu comiesięczna rata Kredytu oraz wysokość całego zaciągniętego zobowiązania. 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż: 1) FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A prowadzący działalność pod nazwą handlową Bank SMART, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, będzie przetwarzał dotyczące go dane osobowe w bankowym zbiorze danych w celu wykonywania czynności bankowych, których jest stroną, 2) ma prawo dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania, 3) ma prawo zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług FM PBP S.A. 3. Klient oświadcza, że został poinformowany, iż FM Bank PBP S.A. w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Kredytu oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków FM PBP S.A. związanych z wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać jego dane osobowe do: 1) Systemu BANKOWY REJESTR bazy danych, której administratorem w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, 2) Biur Informacji Gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), 3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe. 4. Klient został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 5. Klient został poinformowany o dobrowolnym charakterze przekazania swoich danych osobowych, prawie kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania tych danych w zbiorze danych SMART. 6. Klient upoważnia Bank SMART do wystąpienia, również za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A., do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących jego osoby, w tym informacji o wymagalnych zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

7 7. Bank SMART może przekazać do Biur Informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 informacje o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Kredytu, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) łączna kwota wymagalnych zobowiązań Klienta wobec SMART wynosi, co najmniej 200 zł oraz są one wymagalne, od co najmniej 60 dni, 2) upłynął, co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank SMART listem poleconym albo doręczenia Klientowi do rąk własnych, na adres wskazany we Wniosku o Kredyt przez Klienta, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do Biur informacji Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania informacji o wymagalnych zobowiązaniach Klienta wynikających z niniejszej Umowy Kredytu. 8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na podany przez Klienta we Wniosku o Kredyt numer telefonu informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Kredytu. 9. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany we Wniosku o Kredyt adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Kredytu oraz Tabeli Opłat Kredytu. 10. Klient wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS na numer telefonu zarejestrowany w bankowym zbiorze danych informacji związanych z wykonywaniem czynności bankowych wynikających z niniejszej Umowy Kredytu <<Bank oświadcza, że Umowa zawarta zostaje przy udziale pośrednika kredytowego #nazwa pośrednika kredytowego# z siedzibą w #adres siedziby pośrednika kredytowego#. >> Klient zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Kredytu: 1) W całości spłacić konsolidowane zobowiązania: Nr. Typ kredytu Nazwa Przyznana kwota kredytu/limitu Nr rachunku do spłaty ) Rozwiązać umowę/y kredytu/ów na mocy której/ych zaciągnął konsolidowane zobowiązania. 24 Klient upoważnia Bank SMART do weryfikacji spłaty konsolidowanych zobowiązań, w tym poprzez wysłanie zapytań do Biura Informacji Kredytowej S.A. Postanowienia końcowe Zmiana postanowień Umowy Kredytu wymaga zawarcia aneksu z zachowaniem formy pisemnej. 2. Zmiana Umowy Kredytu w zakresie: 1) zmiany danych osobowych Klienta, 2) zmiany Regulaminu Kredytu oraz Tabeli Opłat Kredytu, 3) zmiany oprocentowania Kredytu dokonanej zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu, nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy Kredytu. 17 Oświadczenia woli, o których mowa w 8, tj. udzielenie pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr 1 do Umowy Kredytu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które stanowi załącznik nr 2 do Umowy Kredytu, składane są w postaci elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe, a dokumenty związane z czynnościami bankowymi są sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji. 18 Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu pocztą elektroniczną, na podany w niniejszej Umowie adres , informacji w przedmiocie planowanych zmian Regulaminu Kredytu, Tabeli Opłat Kredytu, Regulaminu rachunków bankowych oferowanych klientom indywidualnym przez Bank SMART, Regulaminu Kart Płatniczych wydawanych Klientom Indywidualnym przez Bank SMART, Umowy ramowej o prowadzenie rachunków bankowych oraz o wydawanie Kart 22 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 23 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta 24 Występuje w przypadku kredytu przeznaczonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych Klienta Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

8 Płatniczych dla Klientów Indywidualnych SMART oraz Tabeli Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w SMART. Załączniki: Załącznik nr 1 pełnomocnictwo 2. Załącznik nr 2 oświadczenie o poddaniu się egzekucji 3. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o udzielenie SMART Kredytu gotówkowego... Pieczątka firmowa i podpis pracownika/ów Data i podpis Klienta 26 Wyrażam zgodę na Zawarcie Umowy Kredytu Imię, Nazwisko oraz PESEL Małżonka Klienta.. Data i podpis Małżonka Klienta 27 Poświadczam, że podpisy powyższe zostały złożone w mojej obecności przez Klienta / Osoby Upoważnione do reprezentowania Klienta, co ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów... Data i podpis Upoważnionego Przedstawiciela 28 <<Niniejszy dokument jak również wszystkie jego załączniki został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy Prawo bankowe.>> 25 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 26 Występuje w przypadku wymaganej zgody małżonka na zawarcie umowy 27 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie pisemnej, przy udziale Upoważnionego Przedstawiciela 28 Występuje w przypadku umowy kredytu zawieranej w formie elektronicznej Bank SMART jest nazwą handlową FM PBP S.A.

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo