Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer"

Transkrypt

1 Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień wynosi. złotych, zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: a Pełna nazwa Posiadacza Rachunku Adres siedziby Posiadacza Rachunku Adres korespondencyjny Posiadacza Rachunku Numer KRS a REGON NIP Wysokość kapitału zakładowego b Dane organu rejestrowego c reprezentowaną/ym przez: Pana / Panią 1. Imię i Nazwisko: 2. Imię i Nazwisko: 3. Imię i Nazwisko: 4. Imię i Nazwisko: zwaną/ym/ymi dalej Reprezentantem/ami 2/ 1 a Wyjaśnienie: podanie nr KRS wymagane jest dla spółek jawnych, partnerskich, z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowoakcyjnych, fundacji, stowarzyszeń rejestrowych, spółdzielni. b Wyjaśnienie: pole wymaga uzupełnienia tylko w przypadku, gdy Umowa będzie zawierana ze spółką z o. o., z o. o. w organizacji, akcyjną. c Wyjaśnienie: pole wymaga uzupełnienia tylko w przypadku, gdy Umowa będzie zawierana ze spółką z o. o., z o. o. w organizacji, akcyjną,. Strona 1 z 1

2 Strony zawierają Umowę o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer, zwaną dalej Umową, na podstawie której Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza Rachunku do: 1. prowadzenia na rzecz Posiadacza Rachunku rachunku bieżącego mbiznes konto z opcją mtransfer (zwanego dalej Rachunkiem ), wskazanego w Potwierdzeniu otwarcia rachunku ; 2. prowadzenia na rzecz Posiadacza Rachunku rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer otwartych w terminie późniejszym na podstawie dyspozycji Posiadacza Rachunku, zaakceptowanej przez Bank Potwierdzeniem otwarcia rachunku Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza Rachunku do: 1) przechowywania gromadzonych przez niego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku oraz w Warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bieżących z opcją mtransfer w mbanku ; 2) realizacji dyspozycji, w tym zleceń płatniczych na zasadach określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku oraz w Warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w opcją mtransfer w mbanku. 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się stanowiące jej integralną część: 1) Potwierdzenie otwarcia rachunku określające: a) wysokość i zasady oprocentowania Rachunku; b) terminy kapitalizacji odsetek na Rachunku; c) walutę Rachunku. 2) Potwierdzenie otwarcia rachunku, o którym mowa w pkt.1 powyżej wydane na podstawie późniejszej dyspozycji Posiadacza Rachunku; 3) Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących z opcją mtransfer w mbanku ; 4) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku ; 5) Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mbanku ; 6) Taryfę opłat i prowizji do Rachunku mbiznes konto z opcją mtransfer ; 7) Taryfę prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm ; 8) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla firm 9) Tabelę usług płatniczych ; 10) Tabelę kursową Banku ; 11) Kartę Reprezentanta do rachunku mbiznes konto z opcja mtransfer d. 3. Bank oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy udostępnił Posiadaczowi Rachunku dokumenty o których mowa w ust.2 pkt 3-10 w postaci elektronicznej. 4. Posiadacz Rachunku oświadcza, że przed zawarciem Umowy zostały mu udostępnione w sposób umożliwiających ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności dokumenty o których mowa w ust.2 pkt 3-10 oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania ich treść oraz uznaje ich wiążący charakter. 5. Bank jest uprawniony do zmiany dokumentów, o których mowa w ust.2 pkt 3-10 na zasadach określonych w dokumentach, o których mowa w ust.2 pkt Do dysponowania Rachunkiem uprawnieni są Reprezentant/-ci oraz inne osoby upoważnione przez Posiadacza Rachunku Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do zaspokojenia w pierwszej kolejności należności Banku ze środków zgromadzonych na Rachunku, o ile inaczej nie stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. W przypadku braku wpłaty na Rachunek, na którym wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe, Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do pobrania niespłaconych w terminie należności poprzez obciążenie innych rachunków Posiadacza Rachunku, prowadzonych w Banku Posiadacz Rachunku oświadcza, że w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U r. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i upoważnia Bank do: 1) wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego do wysokości zł, obejmującej kwotę długu głównego wraz z odsetkami, 2) wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu do kwoty zadłużenia, najpóźniej w terminie trzech lat od dnia rozwiązania Umowy. 3. Od dnia następującego po dniu wystawienia przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego / od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu Umowy, Bank ma prawo pobierać odsetki w wysokości określonej w Tabeli stóp procentowych mbanku w Polsce dla firm, o której mowa w 2 ust.2 pkt 8 dla złotowych należności przeterminowanych od całej kwoty zadłużenia tj. obejmującej kwotę udzielonego kredytu, należne odsetki, prowizje, opłaty oraz inne kwoty należne Bankowi. 5 e 1. Reprezentanci Posiadacza Rachunku wyrażają zgodę na dostarczanie przez Bank informacji o każdej zmianie salda na Rachunku po jego obciążeniu lub po jego uznaniu, zgodnie z wnioskiem Posiadacza Rachunku- drogą elektroniczną na adres podany Bankowi, raz w miesiącu Tak Nie d Wyjaśnienie: 2 ust.2 pkt 11 dot. sytuacji gdy Umowa będzie zawierana z podmiotem innym niż osoba prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wykonująca wolny zawód. e Wyjaśnienie: w tym brzmieniu 5 pojawi się, gdy Umowa będzie zawierana z podmiotem innym niż osoba prowadząca jednoosobową działalniść gospodarczą, w tym wykonująca wolny zawód. Strona 2 z 5

3 2. W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 Reprezentanci Posiadacza Rachunku oświadczają, iż będą samodzielnie zapoznawali z każdą zmianą salda na Rachunku po jego obciążeniu lub po jego uznaniu, zgodnie z wnioskiem Posiadacza Rachunku: 1) za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku; 2) za pośrednictwem BOK. 3. Zmiana przez Reprezentantów Posiadacza Rachunku decyzji o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany postanowień niniejszej Umowy. 4. Reprezentanci Posiadacza Rachunku, zobowiązani są udostępnić Potwierdzenie otwarcia rachunku pozostałym Reprezentantom, którzy nie złożyli podpisu pod Umową w dniu jej zawarcia. 5. Zgoda o której mowa w ust. 1 obejmuje również osoby, posiadające prawo do reprezentowania Posiadacza Rachunku, które uzyskały uprawnienie do dysponowania Rachunkiem, w wyniku późniejszego złożenia Karty Reprezentanta do rachunku mbiznes konto z opcją mtransfer. 5 f 1. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na dostarczanie przez Bank informacji o każdej zmianie salda na Rachunku po jego obciążeniu lub po jego uznaniu, zgodnie z wnioskiem Posiadacza Rachunku - drogą elektroniczną na adres podany Bankowi, raz w miesiącu: Tak Nie 2. W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 Posiadacz Rachunku oświadcza, iż będzie samodzielnie zapoznawał się z każdą zmianą salda na Rachunku po jego obciążeniu lub po jego uznaniu, zgodnie z wnioskiem Posiadacza Rachunku: 1) za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Banku; 2) za pośrednictwem BOK. 3. Zmiana przez Posiadacza Rachunku decyzji o której mowa w ust.1 nie stanowi zmiany postanowień niniejszej Umowy. 4. BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, że w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Posiadacza Rachunku oraz w celu wykonania czynności bankowych, których jest stroną. 5. Zgodnie z przepisami ww. ustawy Posiadaczowi Rachunku przysługuje prawo m.in. do: 1) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 2) sprzeciwu wobec przetwarzania danych Posiadacza Rachunku w celach promocyjno-marketingowych, własnych usług i produktów bankowych BRE Banku SA. 6. Bank informuje, że w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków BRE Banku SA związanych z wykonywaniem czynności bankowych dane osobowe Posiadacza Rachunku mogą zostać przekazane do Systemu Bankowy Rejestr bazy danych, której administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Kruczkowskiego 8, adres Biura Obsługi Klienta ul. Postępu 17a, Warszawa, utworzonej i funkcjonującej na podstawie art. 105 ust. 4, 4a i 4d oraz art. 105a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie prawo bankowe. 7. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej BRE Banku SA, inne niż BRE Bank SA, jego danych osobowych w celach związanych z działalnością tych podmiotów, w szczególności promocji, marketingu usług oraz produktów własnych. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej BRE Banku SA, o których mowa powyżej jest dostępna na stronie internetowej Posiadacz Rachunku: Tak Nie 8. Posiadacz Rachunku wyraża zgodę przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Posiadacz Rachunku: Tak Nie 6 1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z dniem wskazanym w jej treści. Do czasu dostarczenia do Banku podpisanego przez Posiadacza Rachunku egzemplarza niniejszej Umowy wraz z wymaganymi dokumentami możliwość dysponowania rachunkiem jest wyłączona. 2. Umowę sporządzono w jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Posiadacz Rachunku niniejszym oświadcza, iż wszelkie dane przekazane Bankowi w celu zawarcia niniejszej Umowy są zupełne i prawdziwe. 2. Posiadacz Rachunku przyjmuje do wiadomości, iż konsekwencje podatkowe inwestycji finansowych zależą od indywidualnej sytuacji Posiadacza Rachunku. Bank poinformował Posiadacza Rachunku o możliwości zaistnienia obowiązku Posiadacza Rachunku zgłoszenia dochodów osiąganych z inwestycji finansowych właściwym władzom skarbowym. 3. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej określonej w Warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer w mbanku oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku, pod rygorem nieważności. 4. Posiadacz Rachunku lub Bank mogą rozwiązać niniejszą Umowę w trybie i na zasadach określonych w Warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer w mbanku oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w mbanku. 5. Zawarcie niniejszej Umowy powoduje, iż postanowienia dotychczas obowiązującej między Stronami Umowy o prowadzenie bankowego rachunku bieżącego mbiznes konto z opcją mtransfer tracą moc. 6. Organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona do rozpoznawania skarg na działanie Banku. f Wyjaśnienie: 5 w tym brzmieniu pojawi się, gdy Umowa będzie zawierana z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym wykonująca wolny zawód. Strona 3 z 5

4 7. Sądami właściwymi do rozpoznawania spraw związanych z niniejszą Umową są właściwe rzeczowo sądy w Łodzi w tym Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. I. Imię i Nazwisko: II. Imię i Nazwisko: III. Imię i Nazwisko: IV. Imię i Nazwisko: pieczątka firmowa, stempel funkcyjny i podpis/y upoważnionego/ych pracownika/ów przedstawiciela/li Banku 1/ Adres dla korespondencji: BRE Bank S.A., Centrum Biznesu V p., al. Piłsudskiego 3, Łódź (z dopiskiem mtransfer ). 2/ W sytuacji, gdy Umowa zawierana jest ze wspólnikami spółki cywilnej albo osobą prowadzącą jednoosobowo działalność, w tym wykonującą wolny zawód gospodarczą Reprezentant jest osobą tożsamą z Posiadaczem Rachunku. Adnotacje Banku Strona 4 z 5

5 1 Wypełnia Bank na egzemplarzu przeznaczonym dla Banku Strona 5 z 5

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07 października2014 r. SPIS TREŚCI Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 BRE Bank SA Imię i nazwisko Adres korespondencyjny W dniu pomiędzy BRE Bankiem SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne...1 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...2 Rozdział III Wniosek o Kredyt,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) Załącznik 4.3 do Instrukcji UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Miliczu ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz,

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014

Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Regulamin udzielania Pożyczki dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin udzielania Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia/przeniesienia Kredytu w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo