SPECJALNOŚĆ - BIOLOGIA CZŁOWIEKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECJALNOŚĆ - BIOLOGIA CZŁOWIEKA"

Transkrypt

1 SPECJALNOŚĆ - BIOLOGIA CZŁOWIEKA 1. Naczelne odróżnia od innych ssaków to że: a. maja strzemiączko b. mają zamknięty oczodół c. są nadrzewne d. mają paznokcie 2. Haplorhini należą do: a. Rzędu Simiae i Gromady Ssaków Wyższych b. Rzędu Primates i Gromady Ssaków c. Rzędu Łożyskowców i Gromady Czworonogów d. Rzędu Prosimii i Gromady Ssaków 3. Najważniejsza koordynacja zmysłowa u Naczelnych to koordynacja: a. węchowo-słuchowa b. węchowo-smakowa c. dotykowo-słuchowa d. wzrokowo-dotykowa 4. Haplorhini różnią się od Strepsirhini tym, że nie mają: a. puszki słuchowej b. rhinarium c. ogona d. zewnętrznego przewodu słuchowego 5. Kość piętowa i łódkowata wydłużone są u: a. saimiri b. lemura c. galago d. palczaka 6. Kłów w górnej szczęce nie ma : a. lemur b. Palczak c. Galago d. indris 7. Które taksony zamieszkują Madagaskar? a. Cheirogaleinae b. Lorisidae c. Galaginae d. Tarsioidea 8. Chwytny ogon ma: a. Ateles b. Cebus c. Saimiri d. Papio

2 9. Ateloidea różnią się od małp Starego Świata tym, że mają: a. 3 trzonowce b. 3 przedtrzonowce c. 4 siekacze d. mniej zębów 10. Najbardziej barwną małpą jest : a. pawian b. makak c. mangaba d. mandryl 11. Dymorfizm płciowy wielkości kłów największy jest u: a. gibona b. kapucynki c. pawiana d. szympansa 12. Jedynym naczelnym (poza człowiekiem), zamieszkującym również Europę jest: a. magot b. rezus c. pawian d. szympans 13. Poligynicznym taksonem jest : a. Papio anubis b. czepiak c. dżelada d. magot 14. Czaszka samca goryla różni się od czaszki szympansa : a. odległością między oczodołami b. grubością kości czaszki c. grzebieniem strzałkowym d. kształtem żuchwy 15. Siamang jest małpą : a. monogamiczną b. żyjącą w grupach wielosamczych c. poligyniczną d. samotniczą 16. Do rodzaju w którym znajduje się szympans zwyczajny należą: a. Pongo i bonobo b. bonobo i Pan troglodytes c. Gorilla i Pan troglodytes d. bonobo i Gorilla 17. W trakcie trwania cyklu estralnego samicy, obrzmienie anogenitalne najdłużej utrzymuje się u : a. szympansa zwyczajnego

3 b. orangutana c. bonobo d. makaka 18. Siekacze stale rosną : a. Tarsjuszowi b. Galago c. Indrisowi d. palczakowi 19. Która z tych małp występuje w Indiach : a. Hulman b. Pawian c. Gibbon d. tarsjusz 20. Ogona nie mają : a. goryl, szympans i dżelada b. goryl, orangutan i szympans c. gibon, szympans i magot d. ponocnica, goryl, szympans 21. Jelito cienkie leży: a. pozaotrzewnowo b. wewnątrzotrzewnowo c. jelito czcze leży wewnątrzotrzewnowo, a jelito kręte pozaotrzewnowo d. część zstępująca, pozioma i wstępująca dwunastnicy leży pozaotrzewnowo, a jelito kręte i czcze wewnątrzotrzewnowo 22. Przewód trzustkowy i żółciowy wspólny uchodzą w: a. papilla duodeni major b. papilla duodeni minor c. bulbus duodeni d. ostium ileocecale 23. Tętnica wieńcowa prawa (arteria coronaria dextra) oddaje: a. gałąź międzykomorową przednią (ramus interventricularis anterior) b. gałąź międzykomorową tylną (ramus interventricularis posterior) c. gałąź okalającą (ramus circumflexus) d. gałąź okalającą lewą (ramus circumflexus sinister) 24. Sieć dziwna w wątrobie wytwarzana jest przez naczynia włosowate odchodzące od: a. żyły wrotnej i żył wątrobowych b. tętnicy wątrobowej właściwej i żyły wrotnej c. tętnicy wątrobowej właściwej i żył wątrobowych d. tętnicy wątrobowej doprowadzającej i odprowadzającej

4 25. W czasie połykania wejście do krtani zamykane jest jedną z chrząstek. Jest nią: a. chrząstka nagłośniowa b. chrząstka tarczowata c. chrząstka tchawicy d. chrząstka gnykowa 26. Odchodzi od tchawicy pod mniejszym kątem, jest szerokie i krótkie. Jest to: a. oskrzele główne lewe b. oskrzele płatowe prawe c. oskrzele główne prawe d. oskrzele płatowe prawe 27. Trochanter major to struktura wyróżniana na: a. nasadzie dalszej kości piszczelowej b. epiphysis proximalis femoris c. nasadzie dalszej kości udowej d. epiphysis distalis tibiae 28. Grzebień krzyżowy pośredni (crista sacralis intermedia) to: a. zrośnięte wyrostki kolczyste b. zrośnięte wyrostki poprzeczne c. zrośnięte wyrostki stawowe d. zrośnięte wyrostki żebrowe 29. Sutura coronalis łączy: a. kość czołową z kośćmi skroniowymi b. kość czołową z kośćmi ciemieniowymi c. kość potyliczną z kośćmi skroniowymi d. kość potyliczną z kośćmi ciemieniowymi 30. Staw, w którym ma miejsce ruch obrotowy z jednoczesnym przesuwaniem jednej z powierzchni stawowej wzdłuż osi obrotu to: a. staw kulisty b. staw obrotowy c. staw śrubowy d. staw siodełkowy 31. Mięsień, w którym włókna odchodzą od ścięgna pod kątem z jednej strony to: a. mięsień wrzecionowaty b. mięsień pierzasty

5 c. mięsień półpierzasty d. mięsień płaski 32. Musculus triceps surae składa się z dwóch mięśni: a. musculus gastrocnemius i musculus soleus b. musculus gastrocnemius i musculus sartorius c. musculus gastrocnemius i musculus serratus anterior d. musculus adductor brevis i musculus sartorius 33. Trzecia komora mózgowia znajduje się w: a. kresomózgowiu b. międzymózgowiu c. śródmózgowiu d. tyłomózgowiu 34. Do jąder podkorowych (jąder podstawy) w obrębie kresomózgowia możemy zaliczyć: a. jądro soczewkowate b. ciało kolankowate boczne c. guz popielaty d. jądro czerwienne 35. Jednym z 12 nerwów czaszkowych jest nervus vagus. Jest to nerw: a. 1 b. 5 c. 8 d Plamka żółta siatkówki: a. charakteryzuje się największym zagęszczeniem pręcików b. charakteryzuje się największym zagęszczeniem czopków c. zawiera tyle samo czopków co pręcików d. nie zawiera ani czoków ani pręcików i dlatego jej druga nazwa to plamka ślepa 37. Synteza oksytocyny zachodzi w: a. tylnym płacie przysadki mózgowej b. przednim płacie przysadki mózgowej c. podwzgórzu d. wzgórzu 38. Miejsce, w którym plemniki osiągają dojrzałość to: a. cewki nasienne kręte budujące jądro (testis) b. epidydymis

6 c. ductus deferens d. ductus ejaculatorius 39. Rozwojowy odpowiadają skóry prącia w narządach płciowych żeńskich to: a. clitoris b. labia majora pudendi c. labia minora pudendi d. vestibulum vaginae 40. Rdzeń nerki zawiera: a. ciałka nerkowe b. kanaliki kręte I-rzędu c. pętle nefronów d. kanaliki kręte II-rzędu 41. Dziecko wysokorosłe to dziecko, którego wysokość ciała przyjmuje wartość większą lub równą: a. 75 centyla b. 50 centyla c. 99 centyla d. 97 centyla 42. Do oceny pulsacyjnego charakteru procesu wzrastania służy: a. antropometr b. morfogram c. knemometr d. orchidometr Pradera 43. Stabilizacja cech budowy ciała ma miejsce w okresie: a. wczesnej starości b. późnej starości c. postpubertalnym d. dorosłym 44. Owulacja jest fazą cyklu miesięcznego: a. IV b. II c. I d. III 45. Teratogenem u człowieka nie jest: a. dym tytoniowy b. wirus HIV c. witamina A d. krętek kiły 46. Za pojawienie się axillarche odpowiedzialny jest wzrost aktywności wydzielniczej:

7 a. rdzenia nadnerczy b. kory nadnerczy c. jajników lub jąder d. przysadki 47. Wybierz kariotyp właściwy dla osobnika z zespołem nadkobiety: a. 47, XXY b. 47, XYY c. 46, XX/46, XY d. 47, XXX 48. Duże wady wrodzone występują przeciętnie u: a. 20% noworodków b. 10% noworodków c. 3% noworodków d. 1% noworodków 49. Owulacja w cyklu miesięcznym stymulowana jest wysokim stężeniem: a. progesteronu b. estradiolu c. hormonu folikulotropowego d. hormonu luteinizującego 50. Efektem zaburzeń wydzielania somatotropiny jest: a. moczówka prosta b. zespół Gregga c. akromegalia d. wszystkie wymienione 51. Wskaż zdanie fałszywe: a. estrogeny wpływają na rozwój gruczołów sutkowych b. wczesnoszkolny skok wysokości ciała występuje u wszystkich dzieci c. adrenarche występuje zazwyczaj przed gonadarche d. axillarche występuje u obu płci 52. Pokwitaniowy skok wysokości ciała występuje w fazie: a. postpubertalnej b. prepubertalnej c. pubertalnej d. wszystkich wymienionych 53. Procesy rozwoju osobniczego człowieka regulują trzy grupy czynników: a. determinanty, stymulatory, modyfikatory b. determinanty, genetyczne, modyfikatory c. genetyczne, paragenetyczne, stymulatory d. determinanty, stymulatory, genetyczne 54. Zaburzenie w różnicowaniu płciowym zwane obojnactwem rzekomym męskim powstaje: a. w okresie prepubertalnym

8 b. w okresie prenatalnym c. w okresie noworodkowym d. w okresie poniemowlęcym 55. Który z wymienionych narządów jest najważniejszym elementem łączącym i koordynującym funkcje układu nerwowego i dokrewnego: a. przedni płat przysadki b. grasica c. podwzgórze d. szyszynka 56. Do zmian hormonalnych związanych ze starzeniem się organizmu należą: a. spadek poziomu DHEA i hgh u obu płci b. spadek poziomu gonadotropin u. kobiet c. wzrost poziomu melatoniny u obu płci d. spadek poziomu gonadotropin u mężczyzn 57. Model Lalonda przedstawia: a. główne elementy zdrowego stylu życia b. społeczne następstwa nierówności w stanie zdrowia c. determinanty chorób cywilizacyjnych d. wszystkie odpowiedzi są fałszywe 58. Nadczynność hormonalna tarczycy prowadzi do wystąpienia: a. choroby Gravesa-Basedowa b. zespołu Pataua c. choroby Parkinsona d. zespołu Turnera 59. Stwierdzenie, ze mężczyźni są płcią bardziej ekosensytywną niż kobiety oznacza, że: a. osiągają przeciętnie większe urodzeniowe parametry długości i masy ciała b. mają bardziej intensywny pokwitaniowy skok wysokości ciała c. są bardziej wrażliwi na czynniki środowiskowe d. dojrzewają później niż dziewczęta 60. Największe prawdopodobieństwo wywołania wady przez teratogen przypada na: a. okres zarodkowy b. I trymestr ciąży c. II trymestr ciąży d. pierwszy miesiąc ciąży

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum

Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum 1 Opracowane tematy z biologii dla II klasy gimnazjum Iwona Wiśniewska Raszyn 2009 2 SPIS TREŚCI 1. Stanowisko człowieka w przyrodzie 4 2. Podobieństwa i różnice w budowie człowieka i innych ssaków...

Bardziej szczegółowo

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej

Daniel Nowotczyñski. SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyñski SAMOLECZENIE w medycynie naturalnej Daniel Nowotczyński SAMOLECZENIE W MEDYCYNIE NATURALNEJ - SUPLEMENT SPIS TREŚCI OD AUTORA...3 CZĘŚĆ I: IRYDOLOGIA CZYLI TAJEMNICE TWOICH OCZU...4

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu

Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu Wydawnictwo UR 2008 ISSN 1730-3524 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2009, 1, 8 30 PRACA REDAKCYJNA Ludwika Sadowska 1,2, Monika Mysłek-Prucnal 1, Anna Maria Choińska 1, Artur Mazur

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej.

Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej. Wymagania programowe z biologii dla uczniów klasy drugiej. Działy: I.ORGANIZM CZŁOWIEKA. SKÓRA POWŁOKA ORGANIZMU II.APARAT RUCHU Wiadomości i umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne. *Dostrzega

Bardziej szczegółowo

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania.

Określ, w które miejsca oznaczone na schemacie cyframi od 1 do 4 należy wpisać wyrazy: wydzielanie i ograniczenie wydzielania. Układ nerwowy, hormonalny, narządy zmysłów Zadanie 1 (2 pkt.) Poziom glukozy we krwi człowieka podwyższa adrenalina (wydzielana przez rdzeń nadnerczy) i glukagon, który wraz z insuliną, obniżającą poziom

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego Układ nerwowy 1. Główne funkcje: Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego integracja poszczególnych części ciała wraz z układem hormonalnym zachowanie homeostazy (kontrola

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! GRATULACJE! Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski )

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) AKINEZJA brak lub upośledzenie wykonywania ruchów, które bardzo często określa się mianem niedowładu. Wywołane jest uszkodzeniem obwodowego narządu ruchu,

Bardziej szczegółowo

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza

ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO. Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO Pod redakcją Konstantego Ślusarczyka i Jacka Kosiewicza ANATOMICZNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA LEKARSKIEGO AUTORZY: Robert JAROSZ Tadeusz JĘDRZEJCZYK Zbigniew KALETKA

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii MATURA 2006 do zadań z biologii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu Materiał nauczania Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Gruczoły wydzielania wewnętrznego

Gruczoły wydzielania wewnętrznego Gruczoły wydzielania wewnętrznego Przysadka mózgowa Wyspy trzustkowe Jądro Tarczyca przytarczyce n Jajnik Nadmercza Komórki gruczołowe pochodzenie nabłonkowe. Kształt wieloboczny, przynajmniej jedna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W GIMNAZJUM KLASA I Dział : Biologia nauka o życiu Uczeń : określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje dziedziny biologii, wymienia źródła wiedzy biologicznej, wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena biologia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Klasa I: Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu Temat 1. Biologia jako nauka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat Biologia jako nauka Poziom

Bardziej szczegółowo

OSTEOPATIA WISCERALNA III

OSTEOPATIA WISCERALNA III OSTEOPATIA WISCERALNA III Michel Puylaerd D.O. Śledziona, nerki, pęcherz moczowy, macica, prostata, klatka piersiowa 1 SPIS TREŚCI 1. Śledziona...3 2. Nerki i moczowód.5 3. Pęcherz moczowy 11 4. Macica..16

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

BIOLOGIA KLASA I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: BIOLOGIA KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin biologii wymienia źródła wiedzy biologicznej wyjaśnia, do czego służą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Poziom wymagań Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: a) Formy ustne (np. aktywność na lekcji, odpowiedź) wg potrzeb b) Formy pisemne: -

Bardziej szczegółowo

opracowany przez mgr Wioletę Babińską

opracowany przez mgr Wioletę Babińską Wymagania edukacyjne z biologii dla klas I- III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Pelplinie oparte na,, Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej i Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo