Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b Miejsce Piastowe Miejsce Piastowe, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, Miejsce Piastowe Tel/fax: , NIP: POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, realizowane jest w związku z zasadą konkurencyjności w ramach projektów PO KL. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań polegających na realizacji usług edukacyjnych. Kod CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 1) Szczegółowy zakres zamówienia: przeprowadzenie zajęć w ramach Kursu Tworzenie grafiki inżynierskiej AUTO - CAD dla uczniów MZSP w Miejscu Piastowym w ramach projektu PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW. Projekcie WND-POKL /12 Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2) Termin realizacji zamówienia: Kurs należy przeprowadzić w terminach: Dla 1 grupy (12 osób): w miesiącu styczeń 2013 r. luty 2013 r. (np. od ) Dla 2 grupy (12 osób): w miesiącu styczeń 2014 r. luty 2014 r. 3) Miejsce realizacji zamówienia: Laboratorium CNC w MZSP Miejsce Piastowe przystosowane do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Sala wyposażona jest w następujący sprzęt: stoły, krzesła, projektor multimedialny, ekran, flipchart, nagłośnienie umożliwiające prowadzenie wykładów, 12 stanowisk komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem oraz z niezbędnymi materiałami i oprzyrządowaniem. 4) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5) Wymiar godzin: 40 godz. (lekcyjnych 45 min), w tym zajęć praktycznych i teoretycznych dla 1 grupy. Łącznie 80 godz. 4. Wymagania ogólne przeprowadzenia kursu: a) Kurs może prowadzić Wykonawca, który spełnia minimalne wymagania:

2 - wykształcenie wyższe, - udokumentowane doświadczenie w projektowaniu z zastosowaniem programu Auto-Cad, - ukończony kurs lub studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego, - spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu, b) Kurs musi odbyć się według programu, który stanowi (Załącznik nr 1). c) Po podpisaniu umowy (Załącznik nr 3) wykonawca w uzgodnieniu z zamawiający przedstawi szczegółowy harmonogram przeprowadzenia zajęć uwzględniający odpowiednią ilość godzin każdego modułu w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. d) Kurs musi zakończyć się Egzaminem wewnętrznym, który zweryfikuje wiedzę i umiejętności uczestników Kursu. e) Po zdanym egzaminie uczestnik Kursu otrzymuje zaświadczenie o odbyciu Kursu. f) Instytucja szkoleniowa (MZSP Miejsce Piastowe) zapewnia uczestnikom Kursu materiały szkoleniowe oraz w trakcie przerw catering (1 gorący posiłek 2 danie) g) Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. h) Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia kursu, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji, ale także wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji szkoleniowej, oraz kontrolom przeprowadzonym przez inne instytucje finansujące zamówienie, i) Po zakończeniu kursów Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu: - wypełnionych list obecności uczestników kursu, potwierdzonych przez Wykonawcę - ankiet ewaluacyjnych - dziennika zajęć - zdjęć z odbycia kursu w wersji elektronicznej (CD) 5. Składanie ofert: Nie dopuszczamy składania ofert częściowych oraz równoważnych. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. 1) Z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2) Oferty niekompletne lub nie zawierające wszystkich wymaganych informacji zostaną odrzucone. 3) Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Oferta powinna zawierać: 1. Nazwę i adres siedziby wykonawcy. 2. Dane osoby do kontaktu w sprawie zamówienia. 3. Datę wystawienia oferty. 4. Okres ważności oferty. 5. Cenę jednostkową i ogółem. 6. Oświadczenie o braku powiązań między zamawiającym i oferentem. 4) Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki: a) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wymagane minimalne wykształcenie, b) Opis doświadczenia lub kserokopię potwierdzającą posiadane doświadczenie w zakresie przedmiotu umowy,

3 5) Oferty prosimy dostarczyć bezpośrednio do Biura Projektu w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, Miejsce Piastowe do Biura Projektu do dnia r. do godz a. Dodatkowych informacji udziela: Monika Subik, tel b. KRYTERIA OCENY OFERT: % oceny końcowej: cena Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena: Punktacja została przyznana wg. wzoru: gdzie: P c C min C n C Pc = C min n ocena punktowa oferty n za kryterium Cena, najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert. cena brutto oferty badanej. Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta o najniższej cenie, która będzie kompletna pod względem formalnym (wszystkie wymagane załączniki) i merytorycznym (minimalne wymagania). Załączniki do Zapytania ofertowego: 1. Program zajęć w ramach Kursu. 2. Wzór umowy. 3. Formularz oferty. 100

4 Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program zajęć w ramach Kursu Tworzenie grafiki inżynierskiej AUTO CAD 40 godz. Załącznik Nr 1 Celem kursu jest nabycie umiejętności w zakresie jak najszybszego tworzenia rysunku, w tym umiejętności prawidłowego wymiarowania, kreskowania, wydruku 1) Wprowadzenie i technika kreślenia - 3 godziny Wprowadzenie do programu Auto-CAD Normalizacja i normy Formaty arkuszy rysunkowych Tworzenie i zapisywanie właściwości linii Tworzenie warstw o różnych właściwościach 2) Rysowanie precyzyjne - 3 godziny Skok i węzły Tryb ortogonalny Współrzędne punktów Punkty charakterystyczne Śledzenie 3) Podstawowe obiekty AutoCAD-a - 5 godzin Odcinek linii prostej Punkt Okrąg Łuk Polilinia Automatyczne tworzenie polilinii Elipsa Prostokąt Wielobok 4) Modyfikacja obiektów - 5 godzin Zaznaczanie Kopiowanie Odbicie lustrzane Przesuwanie Obracanie Dopasowanie

5 Rozdzielanie Przedłużanie Ucinanie Ścinanie narożników Zaokrąglanie Rozbijanie Łączenie 5) Tworzenie rysunków technicznych - 10 godzin Rzutowanie prostokątne Rzutowanie aksonometryczne Przekroje brył 6) Wymiarowanie rysunków - 5 godzin Wymiary liniowe Wymiarowanie długości łuku Wymiarowanie średnicy Wymiarowanie kątów Style wymiarowania 7) Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej - 5 godzin Modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe Elementy płaskie w przestrzeni 8) Egzamin końcowy z wiedzy praktycznej - 4 godziny

6 Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik Nr 2 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa, imię i nazwisko... Adres... Nr telefonu/faks... NIP... REGON Dane dotyczące zamawiającego: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, Miejsce Piastowe Tel/fax: , NIP: Zobowiązania wykonawcy: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć w ramach Kursu Tworzenie grafiki inżynierskiej AUTO - CAD dla uczniów MZSP w Miejscu Piastowym w ramach projektu PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW CENA ZA WYKONANIE USŁUGI: cena brutto:...zł (słownie:...) w tym: cena brutto za 1 godzinę:... zł 1. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do dnia: 28 lutego 2013r. 2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia r. 4. Do oferty załączamy: (wymienić wszystkie załączniki) 1)... 2)... 3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń 6. Zamierzamy powierzyć podwykonawcy następujący zakres usług:...(wpisać jeśli dotyczy) 7. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym: Jednocześnie oświadczam/my, iż nie podlegam/my wykluczeniu z udziału w postępowaniu ze względu na powiązanie kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu

7 Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: e) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej f) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji g) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; h) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (miejscowość, data) (pieczęć i podpisy osoby uprawnionej)

8 UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 3 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, Miejsce Piastowe NIP: zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Ks. Marka Czaję Dyrektora Szkoły a, NIP:, zwanym w dalszej części Wykonawcą 1 Przedmiot umowy: 1. Przedmiotem umowy jest: przeprowadzenie zajęć w ramach Kursu Tworzenie grafiki inżynierskiej AUTO - CAD dla uczniów MZSP w Miejscu Piastowym w ramach projektu PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW, zgodnie z Programem kursu, który stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. 2. Kurs Tworzenie grafiki inżynierskiej AUTO - CAD jest zorganizowany w ramach projektu PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW - WND-POKL /12, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Termin i miejsce kursu: dla I grupy: 12 uczniów Technikum Drzewnego w terminie od r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Dla II grupy: 12 uczniów Technikum Drzewnego w terminie od r. 4. Kurs musi zakończyć się Egzaminem wewnętrznym. Po zdanym egzaminie uczestnik Kursu otrzymuje certyfikat w j. polskim Strony ustaliły cenę za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: brutto, słownie:, 2. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3 Wykonawca w celu prawidłowej realizacji umowy zobowiązuje się do: 1) Opracowania w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu zajęć i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającego, w oparciu o Program Kursu. 2) Świadczenia usługi edukacyjnej zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z programem i harmonogramem zajęć, o którym mowa w pkt 1). 3) Przestrzegania zasady równości szans, w tym równości płci, wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami oraz unikania przemocy. 4) Prawidłowego, systematycznego i terminowego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m. in.: a) Dziennika zajęć, b) Ewidencji obecności uczniów, c) Miesięcznego sprawozdania z realizacji planu zajęć, w tym ilości zrealizowanych godzin, Ewidencji godzin pracy, szczególnie dla osób zaangażowanych w realizację innego projektu finansowanego w ramach POKL,

9 d) Dokumentacji dotyczącej mierzenia rezultatów projektu w oparciu o narzędzia dostarczone przez Zamawiającego (wzory: wywiadów, ankiet, raportów itp.), dokonywanych w terminach kwartalnych i/lub semestralnych, 5) Bieżącego informowania Zamawiającego o problemach mogących mieć wpływ na terminową lub prawidłową realizację przedmiotu umowy. 6) Wspomagania promocji i ewaluacji informowanie o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przestrzeganie Wytycznych dotyczących oznaczania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współpraca z Zamawiającym w mierzeniu postępów uczniów w zakresie rezultatów projektu. 7) Informowania uczniów o ich wynikach i osiągnięciach. 8) Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za udostępnione, wyłącznie do realizacji zajęć, mienie będące własnością szkoły. 9) Po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej (IP) podpisania odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ile taka będzie wymagana przez IP. 10) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedzialny jest za jakość i wyniki świadczonej usługi, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczestników podczas zajęć W zakresie poufności współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do : 1) Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących uczestników zajęć z wyłączeniem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie oraz przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. 2) Ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz.1024) 2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnia Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na jakość realizowanego przedmiotu umowy z wyłączeniem informacji, do których zachowania w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad etyki lub przepisów prawa. 5 Strony ustalają następujący system rozliczeń: 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:, słownie: przelewem na konto Szkolącego tj. na podstawie rachunku, faktury VAT, w następujących kwotach i terminach: a) po przeszkoleniu I grupy uczniów kwotę: po stwierdzeniu, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z umową. Płatność regulowana przelewem w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury i podpisaniu protokołu odbioru zlecenia. b) po przeszkoleniu II grupy uczniów kwotę: zł po stwierdzeniu, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z umową. Płatność regulowana przelewem w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury i po podpisaniu protokołu odbioru zlecenia. 6 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 5 ust. 2 niniejszej umowy. 2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zobowiązany on będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w 5 ust. 2 umowy, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przez niewykonanie umowy rozumie się nie podjęcie czynności, do których Wykonawca był

10 zobowiązany w umowie, w formularzu zapytania ofertowego lub w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. Przez nienależyte wykonanie rozumie się zrealizowanie obowiązków określonych w umowie, formularzu zapytania ofertowego lub w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w sposób niezgodny z zawartymi tam wymogami. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się również zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, przekraczającą 10 dni. 2. Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8 Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych z niniejszej umowy jest Sąd właściwy rzeczowo dla Zamawiającego. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA REALIZOWANA w ramach projektu PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUG Załącznik nr 1 do umowy zrealizowanych w ramach umowy zlecenia nr. z dnia.. dla Zamawiającego : MICHALICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, Miejsce Piastowe NIP: przez Wykonawcę: w ramach projektu PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalnie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa Zawodowego. Przedmiot zlecenia: Przeprowadzenie zajęć. Termin realizacji zlecenia:.. Ilość godzin:. Miejsce realizacji zlecenia: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym Strony umowy zgodnie stwierdzają, że przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z jej zapisami. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jej wykonania, a niniejszy protokół stanowi podstawę wystawienia rachunku. Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do sposobu zrealizowanej usługi: Uwaga: Zaznaczenie wiersza 1 oznacza, że protokół niniejszy stanowi podstawę do wypłacenia wynagrodzenia Zaznaczenie wiersza 2 oznacza, że wynagrodzenie może być wypłacone po usunięciu zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca: Zamawiający: data i podpis data i podpis Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 2 do umowy MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZYNNOŚCI W RAMACH UMOWY ZLECENIA NR Z DNIA Nazwa projektu: PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW Nazwa instytucji/szkoły: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym Wykonawca: Prowadzący zajęcia: Przedmiot umowy: Liczba godzin zgodnie z budżetem Miesiąc/rok: Szczegółowy opis wykonywanych czynności Data: Opis zadań: Liczba godzin: Ogółem godzin: Miejscowość i data. podpis Wykonawcy Potwierdzam:.. Miejscowość i data. podpis, pieczątka Zamawiającego Projekt PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Lublin, 13.01.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015

Zapytanie ofertowe nr 2/PP-IV/2015 Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo