ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia , l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia , l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Sprzętowa Olsztyn Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Piotr Durski, kontakt mail: I. Opis przedmiotu zamówienia: I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa szkoleniowa. 2. Parametry zamówienia: 2.1. Temat program, zagadnienia szkoleń: Szkolenie: PowerPoint obsługa, praktyczne przygotowywanie prezentacji, z pakietu MS Office 2010 Program: -tworzenie prezentacji -praca z txt -modyfikowanie układu, kolejności, wyglądu slajdów -dodawanie tabel, wykresów, diagramów -grafika -animacje - zagadnienia zgłaszane przez uczestników dostosowane do potrzeb i możliwości kursantów Liczba godzin szkolenia:16h, 2dni po8h(1h=45min)x1gr Liczba uczestników: 5 osób Preferowany termin: 2/2014, (szkolenia realizowane w piątki i soboty) Lokalizacja: Olsztyn Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: prowadzenie dziennika zajęć na wzorze przekazanym przez Zamawiającego; przeprowadzenie testu/zaliczenia weryfikującego poziom nabytej wiedzy. Test/zaliczenie powinien zostać przygotowany w sposób umożliwiający jego punkową ocenę, a następnie zostać oceniony, a zbiorcze zestawienie ocen przekazane Zamawiającemu; ewentualne koszty zakwaterowania i dojazdu trenera na szkolenie Wykonawca pokrywa we własnym zakresie; Wykonawca w cenie zlecenia zapewnia w każdym dniu szkolenia dla uczestników komputery wraz z oprogramowaniem pakiet MS Office 2010,

2 Wykonawca w cenie szkolenia zapewnia salę szkoleniową z możliwością podłączenia ww. komputerów oraz możliwością rozstawienia cateringu, przygotowanie materiałów szkoleniowych (powielenie materiałów po stronie Zamawiającego). II. Kryteria oceny ofert i ich waga: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie spełnienia kryterium dostępu oraz oceny merytorycznej. 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który po spełnieniu kryterium dostępu uzyska największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów) w oparciu o następujące kryteria: 2.1. Kryteria dostępu: doświadczenie zawodowe i wykształcenie trenera bezpośrednio prowadzącego szkolenie: wykształcenie informatyczne, kursy pedagogiczne lub trenerskie, 5lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/kursów w zakresie obsługi pakietu MS Office, w tym wykazanie min. 20 przeprowadzonych szkoleń/kursów komputerowych z pakietu MS Office. Celem zweryfikowania kryterium należy do oferty załączyć CV trenera bezpośrednio zaangażowanego przez Wykonawcę usługi do prowadzenia szkolenia wraz z oświadczeniem, że podane dane w CV są zgodne z prawdą. Brak dołączenia CV wraz z oświadczeniem lub brak w nim informacji potwierdzających spełnienie kryterium dostępu (w tym wskazanie informacji na temat wykształcenia, liczby lat pracy, w tym związanej z prowadzeniem szkoleń, w tym wykaz min. 20 przeprowadzonych szkoleń/kursów komputerowych z pakietu MS Office) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarte w CV informacje, a brak ich przedstawienia w przeciągu 3 dni roboczych będzie skutkował odrzuceniem oferty Kryteria merytoryczne: Kryterium cenowe: maksymalnie 100 punktów, liczone od ceny netto (łącznej) według następującego wzoru: P=(Cn/Cb) x 100 punktów. gdzie: Cn cena najtańszej oferty; Cb cena badanej oferty II. Inne elementy związane z realizacją zamówienia: 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN. 2. Płatność zostanie dokonana po wykonaniu usługi. 3. Z postępowania wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (nie przesłanie zaświadczenia skutkuje odrzuceniem oferty bez rozpatrzenia). 4. Zlecenie będzie realizowane w oparciu o wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. III. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia 04 lutego 2014 r. godz (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego, na załączonym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami: Mag Dystrybucja sp. z o.o. sp. k., ul. Sprzętowa 2, Olsztyn, do Pan Wojciech Śliwiński. IV. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (obowiązujących od 01 stycznia 2013 r.).

3 V. Pozostałe informacje: 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Planowanych terminach przeprowadzenia szkoleń, o czym powiadomi Wykonawcę na min. 5 dni roboczych przed dokonaniem zmian. 5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 6. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone. 7. Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania. 8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 9. Szkolenie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

4 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 OFERTA CENOWA (pieczęć/dane Wykonawcy) Ja, niżej podpisany... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP... nr telefonu... nr faxu... w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesłane w dniu , l.dz. 01/01/2014/POKL składam niniejszą ofertę: 1. Oferuję wykonanie usługi, o której mowa ww. zapytaniu ofertowym w cenie: Usługa szkoleniowa:... zł netto, słownie (... zł netto),...zł podatek VAT, słownie (... zł podatek VAT),... zł brutto, słownie (... zł brutto). Wynajem sali wraz z komputerami:... zł netto, Razem: słownie (... zł netto),...zł podatek VAT, słownie (... zł podatek VAT),... zł brutto, słownie (... zł brutto).... zł netto, słownie (... zł netto),...zł podatek VAT, słownie (... zł podatek VAT),... zł brutto, słownie (... zł brutto). 2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5 3. Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadamy umiejętności i zasoby zapewniające wykonanie zamówienia oraz, że nie posiadamy zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu podatków oraz zobowiązań wobec ZUS. 4. Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

6 Załącznik nr 2 Oświadczenie Ja, niżej podpisany... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejsce i data: Pieczęć firmowa: Podpis:

7 Załącznik nr 3 U M O W A (wzór) zawarta dnia:. r. w Olsztynie pomiędzy: pomiędzy: MAG DYSTRYBUCJA sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Olsztynie, ul. Sprzętowa Olsztyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , posiadająca REGON oraz NIP , reprezentowana przez: Dobiesław Jocek, zwana w dalszej części umowy Zleceniodawcą a zwane w dalszej części umowy Wykonawcą o t r e ś c i n a s t ę p u j ą c e j: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę szkoleniową zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia./2014, l.dz. 01/01/2014/POKL i ofertą cenową z dnia./2014 r. (data rejestracji../ 2014 r.), stanowiące załącznik do niniejszej umowy Koszt zlecenia określonego w 1 ustala się zgodnie z ofertą cenową uzyskaną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w kwocie: Wynagrodzenie przekazane zostanie na rachunek Wykonawcy po uprzednim wystawieniu faktury VAT/rachunku, w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu zlecenia. 3. Ze względu na finansowanie działań objętych postanowieniami niniejszej umowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Sukces wymaga wiedzieć więcej nr wniosku KSI: WND- POKL /12, w przypadku opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą II, niezbędnych do realizacji poszczególnych działań wynikających z projektu, Zleceniodawca może wydłużyć terminy płatności do czasu otrzymania środków, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę ze wskazaniem przewidywanego terminu płatności Zleceniodawca może obciążyć Wykonawcę karą umowną, w wysokości 30% wartości umowy, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 2. Wykonawca może obciążyć Zleceniodawcę karą umowną, w wysokości 30% wartości umowy, gdy Zleceniodawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda z tytułu odstąpienia Wykonawcy od wykonania, opóźnienia w wykonaniu lub niewykonania przedmiotu Umowy przekroczyła kwotę zastrzeżonych powyżej kar umownych, w szczególności, gdy przyczyni się do konieczności zwrotu dofinansowania wynikającego z niezrealizowania zadania związanego z wykonaniem szkoleń. 4 Wszelkie istotne zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany organizacyjne mogą być dokonywane za zgodą obu stron w formie korespondencji elektronicznej za pomocą następujących adresów e- mailowych: ze strony Zleceniodawcy:., ze strony Wykonawcy:.. 5 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8 6 Umowa może być rozwiązana w dowolnym momencie za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 7 Wszelkie spory między Zleceniodawcą a Wykonawcą związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 8 Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednych dla każdej ze stron. Zleceniodawca Wykonawca (podpis)... (podpis).. (pieczęć firmowa) (pieczęć firmowa)

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo