Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008"

Transkrypt

1 Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej Panie przewdniczący! Wyska rad! Szanwni gście! Zapytania radnych i słtysów z pprzedniej sesji: Odpwiadam na kilka najbardziej zasadnych pytań Maria Dąbek Zgłsiła wnisek uprzątnięcie nieruchmści (placu) w Rzeczenicy pmiędzy p. Michnwicz a p. Dąbek. Zdecydwana część nieruchmści jest własnścią prywatną. Dpóki właściciele tych działek nie pdejmą działań prządkwych, działania gminy są bezcelwe. Zaprpnwała Ŝeby ksze na dpady stałe znajdujące się w pbliŝu psesji p. Kzińskich przenieść w inne miejsce. Nie znalezin lepszeg usytuwania. Stwierdziła, Ŝe infrmacje na tablicach infrmacyjnych na cmentarzach kmunalnych są napisane zbyt małą czcinką. Za tablice infrmacyjne na cmentarzach dpwiedzialny jest ZGK. Jaki będzie kszt kntrli zewnętrznej w jednstkach rganizacyjnych? Na t pytanie dpwiem w dalszej części mjeg wystąpienia. Stanisław Kpczak Zgłsił, prpzycję Ŝeby czyszczalnie przydmwe zamntwać u pp. Mulik i Szyszka. O budwie czyszczalni decyduje właściciel nieruchmści. Gmina jest w stanie dfinanswać budwę zgdnie z uchwałą. W budŝecie gminy są na t śrdki finanswe. Irena Michnwicz Zgłsiła zerwanie studzienki kł p. Knert. Zstała naprawina. Wniskwała, Ŝe zatrzymywanie się pjazdów cięŝarwych na ul. Czarnej jest uciąŝliwe. Prblem pnwnie przekazan miejscwej Plicji. Andrzej Megger Wniskwał, Ŝeby wyremntwać przystanek PKS w Gwieździnie. Odpwiedź będzie zawarta w punkcie realizacja inwestycji. Wniskwał, Ŝe p remncie drgi krajwej naleŝy zagspdarwywać centrum wiski przy kściele, w tym dtwrzyć napis z belisku. Będzie zagspdarwywane p uzgdnieniach z Kierwnictwem Dróg Krajwych, który jest właścicielem. Wniskwał, Ŝeby pmalwać hydrfrnię w Gwieździnie.

2 ZGK nie planuje w tym rku wymalwać hydrfrni w Gwieździnie ze względu na brak pieniędzy. W planach jest grdzenie hydrfrni w PienięŜnicy. Prblem pijanej młdzieŝy skierwać na Plicję prśbę, Ŝeby kntrlwali kąpielisk. W piśmie d Kierwnika Psterunku Plicji w Rzeczenicy trzymaliśmy dpwiedź, Ŝe plicjanci przeprwadzili szereg kntrli punktów sprzedaŝy alkhlu w miejscwści Gwieździn, w wyniku których nie ujawnin naruszeń prawa w tym zakresie. Przetargi i zamówienia publiczne. Odbył się kilka przetargów. NajwaŜniejsze z nich t sprzedaŝ działki w Rzewnicy raz wydzierŝawienie śrdka wypczynkweg. Sam przetarg pprzedziły częste wizyty w urzędzie zaintereswanych, którzy chcieli uzyskać jak najwięcej infrmacji. Ostatecznie działka z budynkiem tzw. Unii pw. 22 arów zstała sprzedana za zł. RównieŜ rzstrzygnięty zstał przetarg na dzierŝawę śrdka wypczynkweg z rcznym czynszem zł rcznie raz na warunkach, których juŝ Państwa wcześniej infrmwałem. NajwaŜniejszy z nich t taki, Ŝe dzierŝawca zbwiązuje się d zainwestwania na mdernizację śrdka w ciągu pierwszeg rku dzierŝawy kwty, c najmniej zł. DzierŜawca wpłaci zł tytułem zabezpieczenia teg zbwiązania. DzierŜawca zbwiązuje się równieŝ d wystawienia weksla in blanc na zabezpieczenie rszczeń z tytułu czynszu. W chwili becnej trwają uzgdnienia szczegółów umwy dzierŝawnej raz kreślenia terminu przekazania Ośrdka. Chciałbym pdziękwać radnym za trudną, ale trafną decyzję wydzierŝawieniu i sprzedaniu działki nad Rzewnicą. UwaŜam, Ŝe w ten spsób zstał uregulwany jeden z trudniejszych prblemów naszej gminy. Oprócz działki na Rzewnicą sprzedan jeszcze dwie inne działki. W tym rku sprzedan 11 nieruchmści, w tym 10 płatnych gtówką, jedna sprzedana w frmie ratalnej. Wpływy ze sprzedaŝy wynisły d tej pry zł nett. Samchód dla sób niepełnsprawnych W lipcu rzstrzygnięty zstał przetarg na zakup samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych. Wpłynęła jedna ferta d firmy ODEJEWSKI Człuchów. Cena ferty brutt ,00 zł. W naszej specyfikacji zawarliśmy wiele wymagań, które zstały zrealizwane, w tym szerki pakiet ubezpieczeniwy, wart blisk zł. Dwa dni temu samchód zstał przez nas debrany i jest juŝ d dyspzycji UG. Wykrzystany n zstanie zgdnie ze swim przeznaczeniem, czyli dla sób niepełnsprawnych raz głównie dla uczniów. Nie przewiduje się zatrudniania nwych kierwców.

3 W perspektywie zstanie n przekazany w uŝytkwanie Gminnemu Centrum Kultury, Sprtu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy. Inwestycje, prace remntwe i prządkwe Wielfunkcyjne bisk Orlik r. uniewaŝnin przetarg na wyknanie bisk sprtwych w ramach budwy kmpleksu Mje bisk-orlik 2012, wpłynęła jedna ferta FIRMA KASZUBA z Kiełpina za cenę ,07 zł. Cena złŝnej ferty przewyŝszała kwtę, którą Gmina mgła przeznaczyć na sfinanswanie zamówienia. W najbliŝszych dniach zstanie głszny drugi przetarg. Mdernizacja budynku UG P przetargu uzyskaliśmy kredyt mdernizacyjny z Banku DnB Nrd. Wartść przedsięwzięcia Zrealizwanie przedsięwzięcia pzwli na uzyskanie rcznych szczędnści ksztów energii w kwcie c wynika z audytu energetyczneg Kwta kredytu c stanwi 56% ksztów przedsięwzięcia Kredyt rzłŝny na 65 miesięcy d r. Przetarg na wyknawstw inwestycji: W przetargu wzięły udział 3 firmy budwlane: Najkrzystniejszą fertę przedstawiła firma Usługi gólnbudwlane Marbruk (Charzykwy) zł brutt Remnt dróg gminnych r. nastąpił rzstrzygnięcie przetargu na remnt dróg transprtu rlneg: Międzybórz Bielica, Drga krajwa 25 Trzmielew raz Rzeczenica Wybudwanie. Wyłnin następująceg wyknawcę: BUD- DRÓG, Ryszard Płatek z Planwa. Cena brutt inwestycji p przetargu: ,17 zł. W chwili becnej trwają juŝ prace na drdze na Wybudwanie w Rzeczenicy. Remnt dachu na budynku przedszkla w Międzybrzu. D przetargu przystąpiła jedna firma. ZłŜyła na fertę pniŝej ksztów inwestrskich. W chwili becnej trwają statnie prace wykńczeniwe. Mdernizacja świetlicy i bibliteki w Brzeziu Dknan kmpleksweg remntu całeg budynku. Dknan remntu dwóch pmieszczeń raz kruŝganku, załŝn centralne grzewanie, nwą instalację elektryczną, wybudwan nwą taletę i pmieszczenie gspdarcze, dnwin elewację, wyłŝn nwe wejście z plbruku.

4 D zakńczenia inwestycji pzstał kilka elementów wykńczeniwych raz zamntwanie nwej barierki ddzielającej budynek d drgi krajwej. Remnt jest finanswany z zadania - świetlica wiejska w Brzeziu raz śrdków własnych gminnej bibliteki. Zagspdarwanie rekreacyjn sprtwe tczenia świetlicy w PienięŜnicy. Wyplantwan cały teren; Zamntwan nwą bramę; Ogrdzn duŝa część placu, d rzeczki raz d prywatnych psesji. WyłŜn kstką brukwą plac pw. blisk 300 m 2, który ma spełniać wielfunkcyjną rlę. W tym rku planwane jest jeszcze wyknanie drewnianej wiaty wraz z siedziskami. Rzbudwa sieci wdciągwej i kanalizacyjnej na ul. Słnecznej w Rzeczenicy. Inwestycja zstała zakńczna. Inwestycję realizwał ZGK. Budwa chdnika przy ulicy Leśnej w Rzeczenicy. Inwestycja zstała zakńczna. Amfiteatr PłŜne zstały trzy zejścia z krny amfiteatru z kstki plbruku raz wyknan nwe betnwe schdy. Kaplica w Międzybrzu Inwestycja zstała zakńczna. Skądinąd wiem, Ŝe pdbn nie wszystkim pdba się klr zewnętrzny kaplicy. Jest taki sam jak w Rzeczenicy. Jest t kwestia gustu i trudn mi się w góle t teg dnieść. Chcemy ujednlicać pewne dla elementy dla całej gminy. Będziemy chcieli Ŝeby w tym samym klrze były np. przystanki PKS lub inne elementy. D kaplicy w Międzybrzu wyknane zstały, przy zaangaŝwaniu radnych, elementy wypsaŝenia. Zleciłem kierwnikwi ZGK Ŝeby zakupił materiał a pracwnik interwencyjny wykna takie wypsaŝenie d pzstałych kaplic w gminie. Rzbudwa remizy OSP w Rzeczenicy. Przygtwana jest juŝ kmpletna dkumentacja techniczna i ptrzebne uzgdnienia. Czekamy juŝ tylk na pzwlenie na budwę.

5 Mdernizacja świetlicy wiejskiej w Olszanwie. W chwili becnej trwają prace remntwe w największym pmieszczeniu świetlicy. Zakres prac jest bardz duŝy. Wymiana kien, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznych, pdwieszany sufit, uzupełnienie na duŝych pwierzchniach brakujących tynków, wybicia między pmieszczeniami, płŝenie gładzi na wszystkich ścianach, uzupełnienie braków w pdłdze raz jej cyklinwanie. Przebudwa wejścia dla sób niepełnsprawnych w szkle w PienięŜnicy Wyknan pdjazd dla niepełnsprawnych z barierkami zgdnie z prjektem technicznym. Wyremntwan wejście d szkły, wykładając schdy betnwe kafelkami, nwa wycieraczka, zmntwan nwe drzwi, wymalwan. Wyplantwane teren kł wejścia. Inwestycje w przedszklach samrządwych. W Rzeczenicy: Wyknan nwe bezpieczniejsze wejście d przedszkla. WyłŜn taras kafelkami. Zamntwan 4 nwe kna. Wyremntwan piaskwnice. Wmntwan nwe studzienki kanalizacyjne. Prwadzn prace prządkwe w tczeniu przedszkla. Planwane jest jeszcze dnwienie grdzenia (pmalwanie) Wniskujemy zamntwanie barierki dgradzającej przedszkle d drgi krajwej raz zmianę kierunku ruchu. W Brzeziu: Dknan całkwiteg remntu jedneg pmieszczenia dydaktyczneg i krytarza. Wymalwan jedn pmieszczenie. Prwadzn prace prządkwe w tczeniu przedszkla. W Międzybrzu: W krytarzu, szatni, talecie dknan nwych wylewek betnwych raz płŝn kafelki. Zamntwan nwe baterie. Prwadzn prace prządkwe w tczeniu przedszkla. Planwane jest jeszcze płŝenie chdnika wejściweg z kstki plbruku. Mdernizacja przystanków autbuswych. Zstała juŝ pdpisana umwa z wyknawcą na remnt przystanków w Gckwie, Breńsku, Międzybrzu i Gwieździnie. W Międzybrzu przystanek zstanie przeniesiny. W Gwieździnie przystanek zstanie znacznie zmniejszny.

6 W chwili becnej trwają prace na przystankach z Gckwie i Breńsku. Termin wyknania remntów d 15 września. Inne: Rzebran budynek w Brzeziu przy budynku bibliteki. Dknan mdernizacji świetlenia uliczneg w sąsiedztwie kściła w Międzybrzu. Wyknane zstały nwe drzwi d OSP w Gwieździnie. W chwili becnej psiadamy juŝ prjekty zagspdarwania, ksztrysy inwestrskie raz przedmiar rbót na następujące inwestycje: Gminneg Centrum Rekreacji i Sprtu w Rzeczenicy; Biska sprtweg przy szkle w Rzecznicy; Biska sprtweg przy szkle w PienięŜnicy; Terenu rekreacyjn-sprtweg w PienięŜnicy; Terenu rekreacyjn-sprtweg w Olszanwie. W najbliŝszym czasie zstanie zlecne wyknanie ksztrysów na mdernizację: świetlicy w Międzybrzu świetlicy w Olszanwie, OSP w Rzeczenicy GOK w Rzeczenicy. Wyknanie tej dkumentacji niezbędne jest d złŝenia wnisków aplikacyjnych d PROW. Planwane rzpczęcie inwestycji: Zlecne zstał juŝ wyknanie bramy przesuwanej raz dwóch furt wejściwych na cmentarz w Brzeziu. We wrześniu rzpczniemy prace przy budwie grdzenia na cmentarzu w Rzeczenicy. Rzpcznie się inwestycja sieci wdciągwej na ulicy Czarnej. Sprawy prządkwe: Prace kmisji ds. czystści i prządku w gminie Rzeczenica (d d ): W pracach Kmisji brał udział 11 sób. Pdczas prac stwierdzn: 121 rdzin/mieszkańców nie ma pdpisanej umwy raz rachunków ptwierdzających wywóz dpadów kmunalnych; Wysłan 31 wezwań d udkumentwania spsbu i częsttliwści wywzu dpadów kmunalnych w terminie d 15 września w przypadku sób, których nie zastan pdczas kntrli. Wyniki prac kmisji: W terminie d d rku umwę zawarł

7 60 rdzin/mieszkańców. D sby zgłsiły się p trzymaniu wezwań i udkumentwały i częsttliwść wywzów dpadów. RównieŜ p kntrli czystści i prządku d Gminy stawił się 9 sób, które chcą pdpisać umwę na wywóz dpadów lecz PGK Szczecinek unika pdpisania umwy ze względu na brak dbreg djazdu d psesji (mieszczą się pza terenami miejscwści). Przeprwadzn rzmwę z przedstawicielem PGK i ustaln, Ŝe pracwnik PGK przeprwadzi wizytację terenwą i dstarczy wrki na dpady ustalając jedncześnie miejsce dstarczania dpadów z któreg PGK je dbierze. Nadal 54 rdzin/mieszkańców nie ptrafi udkumentwać spsbu i częsttliwści wywzów dpadów. 19 sierpnia wysłane zstały d nich pnwne wezwania. Przeprwadzn akcję zbiórki dpadów wielkgabarytwych w Rzeczenicy zbiórka zstała przeprwadzna w trzydniwej akcji na pczątku sierpnia 2008 r.; miejscem zbiórki był plac przy czyszczalni ścieków w Rzeczenicy; prwadzn zbiórkę: mebli, gumienia, dywanów, wykładzin; pdczas akcji przebywał pracwnik interwencyjny, który miał za zadanie ceniać zasadnść wywzu przywiezinych dpadów raz pmóc przy ich załadunku; w trakcie 3 dni z słectwa Rzeczenica zebran 2 tny dpadów kszty zbiórki dpadów wielkgabarytwych = 752,55 zł Inne: Prace prządkwe prwadzne są na bieŝąc w kaŝdym słectwie i ich efekty są widczne. Urząd Gminy: Oświata: Knkurs na dyrektra Zespłu Szkół w Rzeczenicy. D knkursu przystąpił jeden kandydat. W wyniku pstępwania knkursweg wybran dyrektra Zespłu Szkół w Rzecznicy p. Janusza Bystrn. Jeszcze raz pdkreślam, Ŝe działania dyrektra gimnazjum p. M. Baca uniemŝliwiły udział jednej z nauczycielek w knkursie. Przeprwadziłem rzmwę z nwym dyrektrem, pdczas której umówiliśmy zasady współpracy. Odbyłem sptkanie z dyrektrami placówek światwych, na którym zstały mówine przygtwanie palcówek d nweg rku szklneg. Uczestniczyłem w psiedzeniu rady pedaggicznej w szkle w Rzecznicy, na którym przedstawiłem zasady współpracy samrządu

8 ze szkłą raz zapznałem z planami inwestycyjnymi dla placówek światwych. Inwentaryzacja wyrbów azbestwych Dtychczas przeprwadzn inwentaryzację wyrbów azbestwych na terenie słectw Breńsk, Międzybórz, Brzezie i PienięŜnica. Ilść właścicieli psiadających wyrby azbestwe: Breńsk 54 k. 69 tn Międzybórz 18 k. 21 tn Brzezie 32 k. 42 tn PienięŜnica 28 k. 61 tn Razem tn Ilść tn wynika z załŝenia, Ŝe 1 m 2 płyt azbestw-cementwych waŝy 11kg = 0,011 Mg Prace inwentaryzacyjne prwadzi pracwnik UG w Rzeczenicy. Prblem suszy Przez pracwnika UG zstały przygtwane wszystkie dane związane ze stratami suszwymi na terenie naszej gminy i przekazane d Wjewdy Pmrskieg. Na liście pszkdwanych pdmitów znalazł się 110 pszkdwanych. Pwierzchnia dtknięta klęską ha Wielkść strat w złtówkach zł Prcent zniszczeń 61% Wniskwana kwta kredytu zł Średni prcent zniszczeń w gminie 56,33% Ubezpieczenie mienia gminy Zstał głszny kmplekswy przetarg na ubezpieczenie majątku gminneg urzędu i wszystkich pdległych jednstek r. nastąpił rzstrzygnięcie dpuszczeniu firm ubezpieczeniwych d przetargu na ubezpieczenie majątku gminy zaprszn następujące pdmity: Cncrdia Plska TUW Oddział w Gdańsku, Generali TU SA Oddział Pmrski w Gdyni, Spckie TU Erg Hestia SA Przedstawicielstw Krpracyjne w Szczecinie, TUiR WARTA SA Inspektrat w Chjnicach, PZU SA Inspektrat w Chjnicach. W dniu 3 września nastąpi rzstrzygnięcie przetargu na ubezpieczenie majątku gminy na kres 3 lat. Zstała przeprwadzna kntrla zewnętrzna w ZGK Rzeczenica. W chwili becnej przygtwywany jest prtkół kńcwy kntrli. O wniskach wynikających z kntrli pinfrmuję na następnej sesji.

9 Kszt kntrli zł. Realizacja płatnści za wdę i ścieki Kwta wymagana na dzień 20 sierpnia 2008 rku d 25 dłuŝników zł. Kwta wpłacna zł Wypłata zasiłków alimentacyjnych. Ostatecznie kazał się, Ŝe zasiłki te mŝna nadal prwadzić GOPS. Przeszacwania gminnych gruntów przekazanych w uŝytkwanie wieczyste Dknane zstały nwe wyceny gruntów. Przeszacwan grunty 18 uŝytkwników wieczystych gruntów. Ostatnie wyceny tych gruntów miały miejsce w latach i były juŝ bardz mcn niedszacwane. Zmiany związane z nwą wyceną znajdą dzwierciedlenie w nwym budŝecie gminy. Stypendia scjalne. Ukazał się głszenie nabrze wnisków przyznanie pmcy materialnej dla uczniów na rk szklny 2008/2009. Przysługuje n ucznim, dchdach nieprzekraczających 351 zł/nett na 1/sbę. Wniski przyjmwane będą d 1 września 2008 rk. Zstał skierwane pism d Kierwnika Dróg Krajwych i Autstrad w Człuchwie w następujących sprawach: Zamntwanie lustra w Gwieździnie przy wyjeździe z drgi z kierunku Olszanwa. Zapchanej studzienki na wyskści budynku nr 5 na ul. Człuchwskiej Zamntwanie barierek przy przejściu d przedszkla w Rzeczenicy. Zatrudnienie pracwników interwencyjnych Prblem przejęcia nieruchmści p GS w Rzeczenicy Prblem nieruchmści na ul. Czarnej dawna rzlewnia Pnad wycena nieruchmści Rzlewnia. Pkrywa naleŝnści główne. Trzeba umrzyć dsetki. Współpraca z zagranicą Przyjazd delegacji z Hiszpanii

10 Na przełmie sierpnia i września przez kilka dni będzie przebywać u nas 6-sbwa delegacja z partnerskiej gminy Cantalej. Delegacja zaprszna zstała równieŝ przez starstę człuchwskieg na bchdy Dni Pwiatu Człuchwskieg. W ich bchdach maja wziąć udział miasta partnerskie ze wszystkich gmin pwiatu człuchwskieg. Prjekty i wniski: ZłŜny zstał wnisek d Urzędu Marszałkwskieg z Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet IX Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach, Pdziałanie Zmniejszenie nierównści w stpniu upwszechniania edukacji przedszklnej. Tytuł naszeg prjektu: Czeg Jaś się nie nauczy, teg Jaś nie będzie umiał pszerzenie ferty edukacyjnej w przedszklach na terenie gminy Rzeczenica. przeszedł pzytywną cenę frmalną i przekazany d ceny merytrycznej. Prjekt przewiduje utwrzenie ddatkweg ddziału w Przedszklu w Rzeczenicy, wydłuŝenie gdzin twarcia placówek w Brzeziu i Międzybrzu raz bezpłatną fertę zajęć edukacyjnych w trzech przedszklach gminnych. Urząd we współpracy z Biurem Dradztwa Eknmiczneg i Prawneg BUSINESS CONSULTANTS Sp. z.. z Gdańska przystąpił d knkursu na dtację na wdrŝenie Systemu Zarządzania Jakścią ISO 9001 w administracji samrządwej. Zstał złŝny wnisek d Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania PO KL na dfinanswanie usprawnień zarządczych w jednstkach administracji samrządwej. RównieŜ w ramach PO KL 5.2. urząd we współpracy z firmą Dradztw Gspdarcze DGA SA z Pznania złŝył wnisek dfinanswanie realizacji prjektu Rzwój pasją nwczesneg urzędu. Z partnerstwem Związek Ochtniczych StraŜy PŜarnych RP, Cmbidata Pland Sp. z.., przygtwywany jest wnisek na działanie PO KL Rzwój dialgu bywatelskieg. Głównym celem prjektu jest realizacja prgramu pradnictwa prawneg i bywatelskieg skierwaneg d bywateli utrudninym dstępie d teg typu usług, pprzez stwrzenie i prwadzenie punktów niedpłatneg pradnictwa prawneg i bywatelskieg na wsiach. Partnerstw planuje umieszczenie punktów pradnictwa w utwrznych w br. Centrach Edukacyjn -Oświatwych na Wsiach. Prjekt Szklenia gólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsk-wiejskich złŝny przez Fundację Rzwju Demkracji Lkalnej (Frum Sekretarzy 15 gmin wj. pmrskieg) zstał pzytywnie ceniny i zarekmendwany d dfinanswania kres realizacji zstanie pdany w terminie późniejszym.

11 Przystąpiliśmy d realizacji prjektu Nwe umiejętnści lepsza przyszłść. Nabycie nwych kwalifikacji szansą na aktywizację zawdwą mieszkańców Gminy Rzeczenica. Prjekt skierwany jest d: MłdzieŜy w wieku d 18 lat (zarówn uczącej się jak i młdzieŝy, która zakńczyła edukację i pzstaje bez pracy); Osób bezrbtnych, zarejestrwanych w urzędzie pracy; Osób pracujących znajdujących się w grszym płŝeniu; Rlników zaintereswanych nabyciem nwych kwalifikacji. Prjekt zakłada przeprwadzenie w terminie d r. d r. następujących szkleń: Kursu prawa jazdy kategrii B (16 miejsc) Kursu bsługi wózków widłwych (6 miejsc) Kursu języka angielskieg w wymiarze 100 gdzin (15 miejsc) O przyjęciu decyduje klejnść zgłszeń. D dnia dzisiejszeg na szklenia zapisał się 36 sób, z czeg: na kurs prawa jazdy 23 na kurs bsługi wózków widłwych 7 na kurs j. angielskieg 6 sób JeŜeli d kńca sierpnia nie uda się zebrać 15 sbwej grupy na j. angielski będzie istniała mŝliwść zwiększenia liczby miejsc na pzstałych kursach w parciu śrdki pienięŝne przeznaczne na realizację kursu j. angielskieg, c dałby ddatkwe 4 miejsca na kursie prawa jazdy i 11 na kursie bsługi wózków widłwych. Przygtwane zstały 3 wniski na Lkalny Knkurs Grantwy realizwany przez Akademię Rzwju Filantrpii i Fundację Lkalna Grupa Działania - Naszyjnik Półncy. ZłŜyły je: Gminny Ośrdek Kultury w Rzeczenicy Kalejdskp rękdzieła - "Ręce, które twrzą"; Kł Gspdyń Wiejskich w Rzeczenicy "Zadry" zaktywizują d współpracy mieszkańców gminy Rzeczenica Gminne Stwarzyszenie Sprtu i Turystyki w Rzeczenicy śyjmy zdrwiej w Rzeczenicy. Rzstrzygnięty zstał nasz wnisek d Nardwej Agencji Prgramu MłdzieŜ w działaniu pt. Sptkanie młdzieŝy śrdek łączący dwie kultury, któreg celem jest wymiana młdzieŝy z Rzeczenicy i Cantalej. Decyzja negatywna. Pwdy negatywnej decyzji były dla nas tak nielgiczne, Ŝe pdjęliśmy decyzję dwłaniu. W wyjeździe d Hiszpanii weźmie udział 10 uczniów i 2 piekunów. Szklenia: Lp. IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ DATA TEMATYKA

12 1. Marcin Szulc Gdańsk Paweł Karwat Gdańsk Anna Chwedruk Debrzn Debrzn Debrzn NOWE PRZEPISY W DECYZJACH ŚRODOWISKOWYCH NOWE PRZEPISY W DECYZJACH ŚRODOWISKOWYCH PLANOWANIE ZADANIOWE - BUDśETOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE ZADAŃ SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU GRANTOWEGO,, DZIAŁAJ LOKALNIE'' PROMOCJA, INFORMACJA I WIZUALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH z EFS-u 4. Małgrzat Hnat Spt FORUM SKARBNIKÓW 5. Maria Gawrńska Kścierzyna KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZACYCH 6. Janusz Bystrn Kścierzyna KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZACYCH 7. GraŜyna Wąsik Kścierzyna KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZACYCH Sprawy pracwnicze: Infrmacja wykrzystaniu urlpów Ostatnia infrmacja pdawana była wg stanu na r. Stan na maj 2007 Stan bieŝący Ilść pracwników z zaległym urlpem 16 2 Rekrdziści (w dniach) W statnim kresie dwóch pracwników UG i GZEASz uzyskał tytuł magistra. Są t p. Regina Mazur i Maria Gawrńska. Tytuł magistra uzyskała równieŝ radna p. M. Guza. W chwili becnej UG pracuje 9 sób z wyŝszym wykształceniem. 3 sby studiują. Uzyskują wsparcie materialne. 6 sób psiada średnie wykształcenie. Wypczynek wakacyjny: Letni MłdzieŜwy Obóz w Niemczech (Schwangan). Miejsca przyznane nam przez starstw pwiatwe.

13 Udział wzięł 8 chłpców. Wyjazd był bezpłatny. Opiekunem była p. Ilna Zych. Dzieci z naszej gminy wzięły udział w klniach rganizwanych przez Pwiatwy Ośrdek Edukacji, Kultury, sprtu i Turystyki w Człuchwie, Agencję Nieruchmści Rlnych w Bytwie raz Kuratrium Oświaty w Gdańsku. Rekrutacji dknywał GOPS w Rzeczenicy. Klnie były bezpłatne i adreswane d dzieci z rdzin niskich dchdach. 6 dzieci wzięł udział w klnii w miejscwści Szteklin k/ Stargardu Gdańskieg. 17 dzieci (na 22 miejsca dla naszej gminy) wzięł udział w klnii w Ośrdku Wczaswym w Rwach. Wyjazd uczestników z młdzieŝwych druŝyn z OSP na bóz d Niemiec. Wyjazdy rganizwane przez GKRPAiN. W dwóch wyjazdach d Juraparku d Slca Kujawskieg wzięł udział blisk 80 dzieci. Opiekunami wycieczek byli miejscwi nauczyciele. Organizatrem lub współrganizatrem wypczynku dzieci był GOK w Rzeczenicy. Zstały zrganizwane wakacyjne Pikniki Rdzinne i Wakacyjne we współpracy z radami słeckimi, szkłami raz radnymi w Olszanwie, Brzeziu, Międzybrzu, PienięŜnicy; Festyn rekreacyjny LATO 2008 z Mistrzstwami gminy Rzeczenica w grillwaniu w imprezie wzięł udział k. 85 dzieci i młdzieŝy; Półklnie cdzienne wakacyjne zajęcia dla dzieci najmłdszych, w których udział wzięł 20 dzieci; Leśne pdchdy zabawa dla dzieci i młdzieŝ z gniskiem i pieczeniem kiełbasek, w której wzięł udział 30 dzieci i młdzieŝy; Festyn Parafialny w Brzeziu; Wyjazd zespłu taneczneg Retr na występy pdczas imprezy pn. Nc Kupały w Przechlewie. Przez kres wakacji w GOK dbywały się dyskteki dla dzieci i młdzieŝy szklnej; dwa razy w tygdniu zajęcia zespłu taneczneg, raz w tygdniu próby nweg zespłu muzyczneg; Dzieci i młdzieŝ cdziennie mgła krzystać z kmputerów i Internetu. D kńca wakacji planwane są jeszcze:

14 Wakacyjny Piknik w Zalesiu rganizwany wspólnie z Radą Słecką słectwa Breńsk, Wakacyjny Piknik w Gwieździnie. rganizwany wspólnie ze Szk. Pdst. w Rzeczenicy Filia w Gwieździnie Dyskteka Plenerwa w amfiteatrze w Rzeczenicy Bibliteka Publiczna Gminy Rzeczenica 1. Warsztaty bibliteczne (pznanie nazw związanych z bibliteką, wypełnianie druków biblitecznych karty ksiąŝek, karty katalgwe, karty czytelnika, pznanie rdzajów katalgów 10 sób. 2. Prezentacja twórczści Jana Brzechwy w 100 rcznicę śmierci czytanie wierszy 8 sób. 3. Knkursy literackie: Wymarzny kraj mich pdróŝy, Mja niezwykła przygda wakacyjna. Działalnść kulturalna w gminie: Miał się dbyć Turniej słectw. Ze względu na złe warunki atmsferyczne zstał dwłany. W chwili becnej trwają prace rganizacyjne nad rganizacją dŝynek gminnych. W Rzeczenicy dbył się urczysty miting grupy AA. Wyjazdy, sptkania, uzgdnienia: Uczestniczyłem w urczystym twarciu biska Orlik 2012 Człuchów, w którym wzięli udział m.in. Minister Sprtu Mirsław Drzewiecki i szef gabinetu Premiera Sławmir Nwak. Odbyły się trzy knwenty wójtów i burmistrzów. Uczestniczyłem w bchdach pwiatwych Święta Plicji w Człuchwie. W lipcu zstałem zaprszny zstałem d Warszawy na urczystść pdsumwania Ranking samrządów Rzeczypsplitej W kategrii Najlepsza Gmina Wiejska nasza gmina zajęła 24 miejsce w kraju i 1 w wjewództwie pmrskim. W rankingu bran pd uwagę m.in. sytuację finanswą gminy, jakść zarządzania, dchdy własne, wydatki własne, zadłuŝenie na sbę pzyskane śrdki unijne wydatki na prmcję nwe pdmity gspdarcze

15 Wyniki naleŝy szczególnie cenić, ze względu na fakt, Ŝe Kapitule Rankingu przewdniczyli prf. Jerzy Buzek i Michał Kulesza, twórcy i znawcy samrządu terytrialneg. Ranking Wspólnty - Wydatki bieŝące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca W 2007 rk jesteśmy na 536 miejscu z wydatkami 415 zł/ na 1 mieszkańca. Przed nami jest jeszcze 75, których wydatki na administrację są wyŝsze. W ciągu statnich 4 lat Gmina Rzeczenica zawsze znajdwała się wśród 30 najdrŝszych samrządów, w tamtym rku była na 18 miejscu. Rerganizacja chciałem się sptkać.

16 Wybór dyrektra Zespłu. UniemŜliwienie udziału w knkursie cena Przebieg knkursu i jeg wynik bpólna chęć współpracy. Wybór zastępcy (p. Pińkwska) autnmiczna decyzja dyrektra. Warunki pracy: Liczebnść klas: SP Rzeczenica (z filiami) 17,6 Gimnazjum 21 Razem w Zesple 19 SP PienięŜnica 15,5 Razem w całej gminie 18,4 Zarbki gdz. nadliczbwe Baza materialna Mje czekiwania wbec nauczycieli Dbre wyniki w nauce Dbra praca wychwawcza Udział w pisaniu prgramów i prjektów. Był jej termin wakacyjny przepadł C samrząd dla światy: Pmc w pzyskiwaniu śrdków na zajęcia ddatkwe: JuŜ d września, będzie realizwane prgramy. Sprt p 16 Nauka pływania Pdnszenie jakści bazy materialnej: Orlik 2012 Planwane jest przeznaczanie duŝych kwt na mdernizację budynku szklneg i sali gimnastycznej; W chwili becnej psiadamy juŝ prjekty zagspdarwania, ksztrysy inwestrskie raz przedmiar rbót na następujące inwestycje: Biska sprtweg przy szkle w Rzecznicy; Biska sprtweg przy szkle w PienięŜnicy; Psiadamy juŝ busa będzie n czywiście równieŝ wykrzystywany na ptrzeby światy. Zajęcia pzalekcyjne muszą być efekty

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków p zmianach za rk 2011 w kwcie 75.644.642,00 zł zstał wyknany w kwcie 72.915.535,77 zł, t jest w 96,4 % w stsunku rcznym. Na tę kwtę złżyły się wydatki majątkwe w wyskści 22.299.749,93 zł,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i

Komunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Kmunikat R. 8: 2010, nr 44 (296) pniedziałek, 6 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewdnik dla ucznia PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Lenard da Vinci Prjekt pt. Prfesjnalizm i integracja ptęgą zjedncznej Eurpy Prjekt zstał zrealizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo