Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 28.08.2008"

Transkrypt

1 Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej Panie przewdniczący! Wyska rad! Szanwni gście! Zapytania radnych i słtysów z pprzedniej sesji: Odpwiadam na kilka najbardziej zasadnych pytań Maria Dąbek Zgłsiła wnisek uprzątnięcie nieruchmści (placu) w Rzeczenicy pmiędzy p. Michnwicz a p. Dąbek. Zdecydwana część nieruchmści jest własnścią prywatną. Dpóki właściciele tych działek nie pdejmą działań prządkwych, działania gminy są bezcelwe. Zaprpnwała Ŝeby ksze na dpady stałe znajdujące się w pbliŝu psesji p. Kzińskich przenieść w inne miejsce. Nie znalezin lepszeg usytuwania. Stwierdziła, Ŝe infrmacje na tablicach infrmacyjnych na cmentarzach kmunalnych są napisane zbyt małą czcinką. Za tablice infrmacyjne na cmentarzach dpwiedzialny jest ZGK. Jaki będzie kszt kntrli zewnętrznej w jednstkach rganizacyjnych? Na t pytanie dpwiem w dalszej części mjeg wystąpienia. Stanisław Kpczak Zgłsił, prpzycję Ŝeby czyszczalnie przydmwe zamntwać u pp. Mulik i Szyszka. O budwie czyszczalni decyduje właściciel nieruchmści. Gmina jest w stanie dfinanswać budwę zgdnie z uchwałą. W budŝecie gminy są na t śrdki finanswe. Irena Michnwicz Zgłsiła zerwanie studzienki kł p. Knert. Zstała naprawina. Wniskwała, Ŝe zatrzymywanie się pjazdów cięŝarwych na ul. Czarnej jest uciąŝliwe. Prblem pnwnie przekazan miejscwej Plicji. Andrzej Megger Wniskwał, Ŝeby wyremntwać przystanek PKS w Gwieździnie. Odpwiedź będzie zawarta w punkcie realizacja inwestycji. Wniskwał, Ŝe p remncie drgi krajwej naleŝy zagspdarwywać centrum wiski przy kściele, w tym dtwrzyć napis z belisku. Będzie zagspdarwywane p uzgdnieniach z Kierwnictwem Dróg Krajwych, który jest właścicielem. Wniskwał, Ŝeby pmalwać hydrfrnię w Gwieździnie.

2 ZGK nie planuje w tym rku wymalwać hydrfrni w Gwieździnie ze względu na brak pieniędzy. W planach jest grdzenie hydrfrni w PienięŜnicy. Prblem pijanej młdzieŝy skierwać na Plicję prśbę, Ŝeby kntrlwali kąpielisk. W piśmie d Kierwnika Psterunku Plicji w Rzeczenicy trzymaliśmy dpwiedź, Ŝe plicjanci przeprwadzili szereg kntrli punktów sprzedaŝy alkhlu w miejscwści Gwieździn, w wyniku których nie ujawnin naruszeń prawa w tym zakresie. Przetargi i zamówienia publiczne. Odbył się kilka przetargów. NajwaŜniejsze z nich t sprzedaŝ działki w Rzewnicy raz wydzierŝawienie śrdka wypczynkweg. Sam przetarg pprzedziły częste wizyty w urzędzie zaintereswanych, którzy chcieli uzyskać jak najwięcej infrmacji. Ostatecznie działka z budynkiem tzw. Unii pw. 22 arów zstała sprzedana za zł. RównieŜ rzstrzygnięty zstał przetarg na dzierŝawę śrdka wypczynkweg z rcznym czynszem zł rcznie raz na warunkach, których juŝ Państwa wcześniej infrmwałem. NajwaŜniejszy z nich t taki, Ŝe dzierŝawca zbwiązuje się d zainwestwania na mdernizację śrdka w ciągu pierwszeg rku dzierŝawy kwty, c najmniej zł. DzierŜawca wpłaci zł tytułem zabezpieczenia teg zbwiązania. DzierŜawca zbwiązuje się równieŝ d wystawienia weksla in blanc na zabezpieczenie rszczeń z tytułu czynszu. W chwili becnej trwają uzgdnienia szczegółów umwy dzierŝawnej raz kreślenia terminu przekazania Ośrdka. Chciałbym pdziękwać radnym za trudną, ale trafną decyzję wydzierŝawieniu i sprzedaniu działki nad Rzewnicą. UwaŜam, Ŝe w ten spsób zstał uregulwany jeden z trudniejszych prblemów naszej gminy. Oprócz działki na Rzewnicą sprzedan jeszcze dwie inne działki. W tym rku sprzedan 11 nieruchmści, w tym 10 płatnych gtówką, jedna sprzedana w frmie ratalnej. Wpływy ze sprzedaŝy wynisły d tej pry zł nett. Samchód dla sób niepełnsprawnych W lipcu rzstrzygnięty zstał przetarg na zakup samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych. Wpłynęła jedna ferta d firmy ODEJEWSKI Człuchów. Cena ferty brutt ,00 zł. W naszej specyfikacji zawarliśmy wiele wymagań, które zstały zrealizwane, w tym szerki pakiet ubezpieczeniwy, wart blisk zł. Dwa dni temu samchód zstał przez nas debrany i jest juŝ d dyspzycji UG. Wykrzystany n zstanie zgdnie ze swim przeznaczeniem, czyli dla sób niepełnsprawnych raz głównie dla uczniów. Nie przewiduje się zatrudniania nwych kierwców.

3 W perspektywie zstanie n przekazany w uŝytkwanie Gminnemu Centrum Kultury, Sprtu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy. Inwestycje, prace remntwe i prządkwe Wielfunkcyjne bisk Orlik r. uniewaŝnin przetarg na wyknanie bisk sprtwych w ramach budwy kmpleksu Mje bisk-orlik 2012, wpłynęła jedna ferta FIRMA KASZUBA z Kiełpina za cenę ,07 zł. Cena złŝnej ferty przewyŝszała kwtę, którą Gmina mgła przeznaczyć na sfinanswanie zamówienia. W najbliŝszych dniach zstanie głszny drugi przetarg. Mdernizacja budynku UG P przetargu uzyskaliśmy kredyt mdernizacyjny z Banku DnB Nrd. Wartść przedsięwzięcia Zrealizwanie przedsięwzięcia pzwli na uzyskanie rcznych szczędnści ksztów energii w kwcie c wynika z audytu energetyczneg Kwta kredytu c stanwi 56% ksztów przedsięwzięcia Kredyt rzłŝny na 65 miesięcy d r. Przetarg na wyknawstw inwestycji: W przetargu wzięły udział 3 firmy budwlane: Najkrzystniejszą fertę przedstawiła firma Usługi gólnbudwlane Marbruk (Charzykwy) zł brutt Remnt dróg gminnych r. nastąpił rzstrzygnięcie przetargu na remnt dróg transprtu rlneg: Międzybórz Bielica, Drga krajwa 25 Trzmielew raz Rzeczenica Wybudwanie. Wyłnin następująceg wyknawcę: BUD- DRÓG, Ryszard Płatek z Planwa. Cena brutt inwestycji p przetargu: ,17 zł. W chwili becnej trwają juŝ prace na drdze na Wybudwanie w Rzeczenicy. Remnt dachu na budynku przedszkla w Międzybrzu. D przetargu przystąpiła jedna firma. ZłŜyła na fertę pniŝej ksztów inwestrskich. W chwili becnej trwają statnie prace wykńczeniwe. Mdernizacja świetlicy i bibliteki w Brzeziu Dknan kmpleksweg remntu całeg budynku. Dknan remntu dwóch pmieszczeń raz kruŝganku, załŝn centralne grzewanie, nwą instalację elektryczną, wybudwan nwą taletę i pmieszczenie gspdarcze, dnwin elewację, wyłŝn nwe wejście z plbruku.

4 D zakńczenia inwestycji pzstał kilka elementów wykńczeniwych raz zamntwanie nwej barierki ddzielającej budynek d drgi krajwej. Remnt jest finanswany z zadania - świetlica wiejska w Brzeziu raz śrdków własnych gminnej bibliteki. Zagspdarwanie rekreacyjn sprtwe tczenia świetlicy w PienięŜnicy. Wyplantwan cały teren; Zamntwan nwą bramę; Ogrdzn duŝa część placu, d rzeczki raz d prywatnych psesji. WyłŜn kstką brukwą plac pw. blisk 300 m 2, który ma spełniać wielfunkcyjną rlę. W tym rku planwane jest jeszcze wyknanie drewnianej wiaty wraz z siedziskami. Rzbudwa sieci wdciągwej i kanalizacyjnej na ul. Słnecznej w Rzeczenicy. Inwestycja zstała zakńczna. Inwestycję realizwał ZGK. Budwa chdnika przy ulicy Leśnej w Rzeczenicy. Inwestycja zstała zakńczna. Amfiteatr PłŜne zstały trzy zejścia z krny amfiteatru z kstki plbruku raz wyknan nwe betnwe schdy. Kaplica w Międzybrzu Inwestycja zstała zakńczna. Skądinąd wiem, Ŝe pdbn nie wszystkim pdba się klr zewnętrzny kaplicy. Jest taki sam jak w Rzeczenicy. Jest t kwestia gustu i trudn mi się w góle t teg dnieść. Chcemy ujednlicać pewne dla elementy dla całej gminy. Będziemy chcieli Ŝeby w tym samym klrze były np. przystanki PKS lub inne elementy. D kaplicy w Międzybrzu wyknane zstały, przy zaangaŝwaniu radnych, elementy wypsaŝenia. Zleciłem kierwnikwi ZGK Ŝeby zakupił materiał a pracwnik interwencyjny wykna takie wypsaŝenie d pzstałych kaplic w gminie. Rzbudwa remizy OSP w Rzeczenicy. Przygtwana jest juŝ kmpletna dkumentacja techniczna i ptrzebne uzgdnienia. Czekamy juŝ tylk na pzwlenie na budwę.

5 Mdernizacja świetlicy wiejskiej w Olszanwie. W chwili becnej trwają prace remntwe w największym pmieszczeniu świetlicy. Zakres prac jest bardz duŝy. Wymiana kien, wymiana drzwi, wymiana instalacji elektrycznych, pdwieszany sufit, uzupełnienie na duŝych pwierzchniach brakujących tynków, wybicia między pmieszczeniami, płŝenie gładzi na wszystkich ścianach, uzupełnienie braków w pdłdze raz jej cyklinwanie. Przebudwa wejścia dla sób niepełnsprawnych w szkle w PienięŜnicy Wyknan pdjazd dla niepełnsprawnych z barierkami zgdnie z prjektem technicznym. Wyremntwan wejście d szkły, wykładając schdy betnwe kafelkami, nwa wycieraczka, zmntwan nwe drzwi, wymalwan. Wyplantwane teren kł wejścia. Inwestycje w przedszklach samrządwych. W Rzeczenicy: Wyknan nwe bezpieczniejsze wejście d przedszkla. WyłŜn taras kafelkami. Zamntwan 4 nwe kna. Wyremntwan piaskwnice. Wmntwan nwe studzienki kanalizacyjne. Prwadzn prace prządkwe w tczeniu przedszkla. Planwane jest jeszcze dnwienie grdzenia (pmalwanie) Wniskujemy zamntwanie barierki dgradzającej przedszkle d drgi krajwej raz zmianę kierunku ruchu. W Brzeziu: Dknan całkwiteg remntu jedneg pmieszczenia dydaktyczneg i krytarza. Wymalwan jedn pmieszczenie. Prwadzn prace prządkwe w tczeniu przedszkla. W Międzybrzu: W krytarzu, szatni, talecie dknan nwych wylewek betnwych raz płŝn kafelki. Zamntwan nwe baterie. Prwadzn prace prządkwe w tczeniu przedszkla. Planwane jest jeszcze płŝenie chdnika wejściweg z kstki plbruku. Mdernizacja przystanków autbuswych. Zstała juŝ pdpisana umwa z wyknawcą na remnt przystanków w Gckwie, Breńsku, Międzybrzu i Gwieździnie. W Międzybrzu przystanek zstanie przeniesiny. W Gwieździnie przystanek zstanie znacznie zmniejszny.

6 W chwili becnej trwają prace na przystankach z Gckwie i Breńsku. Termin wyknania remntów d 15 września. Inne: Rzebran budynek w Brzeziu przy budynku bibliteki. Dknan mdernizacji świetlenia uliczneg w sąsiedztwie kściła w Międzybrzu. Wyknane zstały nwe drzwi d OSP w Gwieździnie. W chwili becnej psiadamy juŝ prjekty zagspdarwania, ksztrysy inwestrskie raz przedmiar rbót na następujące inwestycje: Gminneg Centrum Rekreacji i Sprtu w Rzeczenicy; Biska sprtweg przy szkle w Rzecznicy; Biska sprtweg przy szkle w PienięŜnicy; Terenu rekreacyjn-sprtweg w PienięŜnicy; Terenu rekreacyjn-sprtweg w Olszanwie. W najbliŝszym czasie zstanie zlecne wyknanie ksztrysów na mdernizację: świetlicy w Międzybrzu świetlicy w Olszanwie, OSP w Rzeczenicy GOK w Rzeczenicy. Wyknanie tej dkumentacji niezbędne jest d złŝenia wnisków aplikacyjnych d PROW. Planwane rzpczęcie inwestycji: Zlecne zstał juŝ wyknanie bramy przesuwanej raz dwóch furt wejściwych na cmentarz w Brzeziu. We wrześniu rzpczniemy prace przy budwie grdzenia na cmentarzu w Rzeczenicy. Rzpcznie się inwestycja sieci wdciągwej na ulicy Czarnej. Sprawy prządkwe: Prace kmisji ds. czystści i prządku w gminie Rzeczenica (d d ): W pracach Kmisji brał udział 11 sób. Pdczas prac stwierdzn: 121 rdzin/mieszkańców nie ma pdpisanej umwy raz rachunków ptwierdzających wywóz dpadów kmunalnych; Wysłan 31 wezwań d udkumentwania spsbu i częsttliwści wywzu dpadów kmunalnych w terminie d 15 września w przypadku sób, których nie zastan pdczas kntrli. Wyniki prac kmisji: W terminie d d rku umwę zawarł

7 60 rdzin/mieszkańców. D sby zgłsiły się p trzymaniu wezwań i udkumentwały i częsttliwść wywzów dpadów. RównieŜ p kntrli czystści i prządku d Gminy stawił się 9 sób, które chcą pdpisać umwę na wywóz dpadów lecz PGK Szczecinek unika pdpisania umwy ze względu na brak dbreg djazdu d psesji (mieszczą się pza terenami miejscwści). Przeprwadzn rzmwę z przedstawicielem PGK i ustaln, Ŝe pracwnik PGK przeprwadzi wizytację terenwą i dstarczy wrki na dpady ustalając jedncześnie miejsce dstarczania dpadów z któreg PGK je dbierze. Nadal 54 rdzin/mieszkańców nie ptrafi udkumentwać spsbu i częsttliwści wywzów dpadów. 19 sierpnia wysłane zstały d nich pnwne wezwania. Przeprwadzn akcję zbiórki dpadów wielkgabarytwych w Rzeczenicy zbiórka zstała przeprwadzna w trzydniwej akcji na pczątku sierpnia 2008 r.; miejscem zbiórki był plac przy czyszczalni ścieków w Rzeczenicy; prwadzn zbiórkę: mebli, gumienia, dywanów, wykładzin; pdczas akcji przebywał pracwnik interwencyjny, który miał za zadanie ceniać zasadnść wywzu przywiezinych dpadów raz pmóc przy ich załadunku; w trakcie 3 dni z słectwa Rzeczenica zebran 2 tny dpadów kszty zbiórki dpadów wielkgabarytwych = 752,55 zł Inne: Prace prządkwe prwadzne są na bieŝąc w kaŝdym słectwie i ich efekty są widczne. Urząd Gminy: Oświata: Knkurs na dyrektra Zespłu Szkół w Rzeczenicy. D knkursu przystąpił jeden kandydat. W wyniku pstępwania knkursweg wybran dyrektra Zespłu Szkół w Rzecznicy p. Janusza Bystrn. Jeszcze raz pdkreślam, Ŝe działania dyrektra gimnazjum p. M. Baca uniemŝliwiły udział jednej z nauczycielek w knkursie. Przeprwadziłem rzmwę z nwym dyrektrem, pdczas której umówiliśmy zasady współpracy. Odbyłem sptkanie z dyrektrami placówek światwych, na którym zstały mówine przygtwanie palcówek d nweg rku szklneg. Uczestniczyłem w psiedzeniu rady pedaggicznej w szkle w Rzecznicy, na którym przedstawiłem zasady współpracy samrządu

8 ze szkłą raz zapznałem z planami inwestycyjnymi dla placówek światwych. Inwentaryzacja wyrbów azbestwych Dtychczas przeprwadzn inwentaryzację wyrbów azbestwych na terenie słectw Breńsk, Międzybórz, Brzezie i PienięŜnica. Ilść właścicieli psiadających wyrby azbestwe: Breńsk 54 k. 69 tn Międzybórz 18 k. 21 tn Brzezie 32 k. 42 tn PienięŜnica 28 k. 61 tn Razem tn Ilść tn wynika z załŝenia, Ŝe 1 m 2 płyt azbestw-cementwych waŝy 11kg = 0,011 Mg Prace inwentaryzacyjne prwadzi pracwnik UG w Rzeczenicy. Prblem suszy Przez pracwnika UG zstały przygtwane wszystkie dane związane ze stratami suszwymi na terenie naszej gminy i przekazane d Wjewdy Pmrskieg. Na liście pszkdwanych pdmitów znalazł się 110 pszkdwanych. Pwierzchnia dtknięta klęską ha Wielkść strat w złtówkach zł Prcent zniszczeń 61% Wniskwana kwta kredytu zł Średni prcent zniszczeń w gminie 56,33% Ubezpieczenie mienia gminy Zstał głszny kmplekswy przetarg na ubezpieczenie majątku gminneg urzędu i wszystkich pdległych jednstek r. nastąpił rzstrzygnięcie dpuszczeniu firm ubezpieczeniwych d przetargu na ubezpieczenie majątku gminy zaprszn następujące pdmity: Cncrdia Plska TUW Oddział w Gdańsku, Generali TU SA Oddział Pmrski w Gdyni, Spckie TU Erg Hestia SA Przedstawicielstw Krpracyjne w Szczecinie, TUiR WARTA SA Inspektrat w Chjnicach, PZU SA Inspektrat w Chjnicach. W dniu 3 września nastąpi rzstrzygnięcie przetargu na ubezpieczenie majątku gminy na kres 3 lat. Zstała przeprwadzna kntrla zewnętrzna w ZGK Rzeczenica. W chwili becnej przygtwywany jest prtkół kńcwy kntrli. O wniskach wynikających z kntrli pinfrmuję na następnej sesji.

9 Kszt kntrli zł. Realizacja płatnści za wdę i ścieki Kwta wymagana na dzień 20 sierpnia 2008 rku d 25 dłuŝników zł. Kwta wpłacna zł Wypłata zasiłków alimentacyjnych. Ostatecznie kazał się, Ŝe zasiłki te mŝna nadal prwadzić GOPS. Przeszacwania gminnych gruntów przekazanych w uŝytkwanie wieczyste Dknane zstały nwe wyceny gruntów. Przeszacwan grunty 18 uŝytkwników wieczystych gruntów. Ostatnie wyceny tych gruntów miały miejsce w latach i były juŝ bardz mcn niedszacwane. Zmiany związane z nwą wyceną znajdą dzwierciedlenie w nwym budŝecie gminy. Stypendia scjalne. Ukazał się głszenie nabrze wnisków przyznanie pmcy materialnej dla uczniów na rk szklny 2008/2009. Przysługuje n ucznim, dchdach nieprzekraczających 351 zł/nett na 1/sbę. Wniski przyjmwane będą d 1 września 2008 rk. Zstał skierwane pism d Kierwnika Dróg Krajwych i Autstrad w Człuchwie w następujących sprawach: Zamntwanie lustra w Gwieździnie przy wyjeździe z drgi z kierunku Olszanwa. Zapchanej studzienki na wyskści budynku nr 5 na ul. Człuchwskiej Zamntwanie barierek przy przejściu d przedszkla w Rzeczenicy. Zatrudnienie pracwników interwencyjnych Prblem przejęcia nieruchmści p GS w Rzeczenicy Prblem nieruchmści na ul. Czarnej dawna rzlewnia Pnad wycena nieruchmści Rzlewnia. Pkrywa naleŝnści główne. Trzeba umrzyć dsetki. Współpraca z zagranicą Przyjazd delegacji z Hiszpanii

10 Na przełmie sierpnia i września przez kilka dni będzie przebywać u nas 6-sbwa delegacja z partnerskiej gminy Cantalej. Delegacja zaprszna zstała równieŝ przez starstę człuchwskieg na bchdy Dni Pwiatu Człuchwskieg. W ich bchdach maja wziąć udział miasta partnerskie ze wszystkich gmin pwiatu człuchwskieg. Prjekty i wniski: ZłŜny zstał wnisek d Urzędu Marszałkwskieg z Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet IX Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach, Pdziałanie Zmniejszenie nierównści w stpniu upwszechniania edukacji przedszklnej. Tytuł naszeg prjektu: Czeg Jaś się nie nauczy, teg Jaś nie będzie umiał pszerzenie ferty edukacyjnej w przedszklach na terenie gminy Rzeczenica. przeszedł pzytywną cenę frmalną i przekazany d ceny merytrycznej. Prjekt przewiduje utwrzenie ddatkweg ddziału w Przedszklu w Rzeczenicy, wydłuŝenie gdzin twarcia placówek w Brzeziu i Międzybrzu raz bezpłatną fertę zajęć edukacyjnych w trzech przedszklach gminnych. Urząd we współpracy z Biurem Dradztwa Eknmiczneg i Prawneg BUSINESS CONSULTANTS Sp. z.. z Gdańska przystąpił d knkursu na dtację na wdrŝenie Systemu Zarządzania Jakścią ISO 9001 w administracji samrządwej. Zstał złŝny wnisek d Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania PO KL na dfinanswanie usprawnień zarządczych w jednstkach administracji samrządwej. RównieŜ w ramach PO KL 5.2. urząd we współpracy z firmą Dradztw Gspdarcze DGA SA z Pznania złŝył wnisek dfinanswanie realizacji prjektu Rzwój pasją nwczesneg urzędu. Z partnerstwem Związek Ochtniczych StraŜy PŜarnych RP, Cmbidata Pland Sp. z.., przygtwywany jest wnisek na działanie PO KL Rzwój dialgu bywatelskieg. Głównym celem prjektu jest realizacja prgramu pradnictwa prawneg i bywatelskieg skierwaneg d bywateli utrudninym dstępie d teg typu usług, pprzez stwrzenie i prwadzenie punktów niedpłatneg pradnictwa prawneg i bywatelskieg na wsiach. Partnerstw planuje umieszczenie punktów pradnictwa w utwrznych w br. Centrach Edukacyjn -Oświatwych na Wsiach. Prjekt Szklenia gólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin wiejskich i miejsk-wiejskich złŝny przez Fundację Rzwju Demkracji Lkalnej (Frum Sekretarzy 15 gmin wj. pmrskieg) zstał pzytywnie ceniny i zarekmendwany d dfinanswania kres realizacji zstanie pdany w terminie późniejszym.

11 Przystąpiliśmy d realizacji prjektu Nwe umiejętnści lepsza przyszłść. Nabycie nwych kwalifikacji szansą na aktywizację zawdwą mieszkańców Gminy Rzeczenica. Prjekt skierwany jest d: MłdzieŜy w wieku d 18 lat (zarówn uczącej się jak i młdzieŝy, która zakńczyła edukację i pzstaje bez pracy); Osób bezrbtnych, zarejestrwanych w urzędzie pracy; Osób pracujących znajdujących się w grszym płŝeniu; Rlników zaintereswanych nabyciem nwych kwalifikacji. Prjekt zakłada przeprwadzenie w terminie d r. d r. następujących szkleń: Kursu prawa jazdy kategrii B (16 miejsc) Kursu bsługi wózków widłwych (6 miejsc) Kursu języka angielskieg w wymiarze 100 gdzin (15 miejsc) O przyjęciu decyduje klejnść zgłszeń. D dnia dzisiejszeg na szklenia zapisał się 36 sób, z czeg: na kurs prawa jazdy 23 na kurs bsługi wózków widłwych 7 na kurs j. angielskieg 6 sób JeŜeli d kńca sierpnia nie uda się zebrać 15 sbwej grupy na j. angielski będzie istniała mŝliwść zwiększenia liczby miejsc na pzstałych kursach w parciu śrdki pienięŝne przeznaczne na realizację kursu j. angielskieg, c dałby ddatkwe 4 miejsca na kursie prawa jazdy i 11 na kursie bsługi wózków widłwych. Przygtwane zstały 3 wniski na Lkalny Knkurs Grantwy realizwany przez Akademię Rzwju Filantrpii i Fundację Lkalna Grupa Działania - Naszyjnik Półncy. ZłŜyły je: Gminny Ośrdek Kultury w Rzeczenicy Kalejdskp rękdzieła - "Ręce, które twrzą"; Kł Gspdyń Wiejskich w Rzeczenicy "Zadry" zaktywizują d współpracy mieszkańców gminy Rzeczenica Gminne Stwarzyszenie Sprtu i Turystyki w Rzeczenicy śyjmy zdrwiej w Rzeczenicy. Rzstrzygnięty zstał nasz wnisek d Nardwej Agencji Prgramu MłdzieŜ w działaniu pt. Sptkanie młdzieŝy śrdek łączący dwie kultury, któreg celem jest wymiana młdzieŝy z Rzeczenicy i Cantalej. Decyzja negatywna. Pwdy negatywnej decyzji były dla nas tak nielgiczne, Ŝe pdjęliśmy decyzję dwłaniu. W wyjeździe d Hiszpanii weźmie udział 10 uczniów i 2 piekunów. Szklenia: Lp. IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ DATA TEMATYKA

12 1. Marcin Szulc Gdańsk Paweł Karwat Gdańsk Anna Chwedruk Debrzn Debrzn Debrzn NOWE PRZEPISY W DECYZJACH ŚRODOWISKOWYCH NOWE PRZEPISY W DECYZJACH ŚRODOWISKOWYCH PLANOWANIE ZADANIOWE - BUDśETOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE ZADAŃ SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROGRAMU GRANTOWEGO,, DZIAŁAJ LOKALNIE'' PROMOCJA, INFORMACJA I WIZUALIZACJA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH z EFS-u 4. Małgrzat Hnat Spt FORUM SKARBNIKÓW 5. Maria Gawrńska Kścierzyna KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZACYCH 6. Janusz Bystrn Kścierzyna KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZACYCH 7. GraŜyna Wąsik Kścierzyna KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW I ORGANÓW PROWADZACYCH Sprawy pracwnicze: Infrmacja wykrzystaniu urlpów Ostatnia infrmacja pdawana była wg stanu na r. Stan na maj 2007 Stan bieŝący Ilść pracwników z zaległym urlpem 16 2 Rekrdziści (w dniach) W statnim kresie dwóch pracwników UG i GZEASz uzyskał tytuł magistra. Są t p. Regina Mazur i Maria Gawrńska. Tytuł magistra uzyskała równieŝ radna p. M. Guza. W chwili becnej UG pracuje 9 sób z wyŝszym wykształceniem. 3 sby studiują. Uzyskują wsparcie materialne. 6 sób psiada średnie wykształcenie. Wypczynek wakacyjny: Letni MłdzieŜwy Obóz w Niemczech (Schwangan). Miejsca przyznane nam przez starstw pwiatwe.

13 Udział wzięł 8 chłpców. Wyjazd był bezpłatny. Opiekunem była p. Ilna Zych. Dzieci z naszej gminy wzięły udział w klniach rganizwanych przez Pwiatwy Ośrdek Edukacji, Kultury, sprtu i Turystyki w Człuchwie, Agencję Nieruchmści Rlnych w Bytwie raz Kuratrium Oświaty w Gdańsku. Rekrutacji dknywał GOPS w Rzeczenicy. Klnie były bezpłatne i adreswane d dzieci z rdzin niskich dchdach. 6 dzieci wzięł udział w klnii w miejscwści Szteklin k/ Stargardu Gdańskieg. 17 dzieci (na 22 miejsca dla naszej gminy) wzięł udział w klnii w Ośrdku Wczaswym w Rwach. Wyjazd uczestników z młdzieŝwych druŝyn z OSP na bóz d Niemiec. Wyjazdy rganizwane przez GKRPAiN. W dwóch wyjazdach d Juraparku d Slca Kujawskieg wzięł udział blisk 80 dzieci. Opiekunami wycieczek byli miejscwi nauczyciele. Organizatrem lub współrganizatrem wypczynku dzieci był GOK w Rzeczenicy. Zstały zrganizwane wakacyjne Pikniki Rdzinne i Wakacyjne we współpracy z radami słeckimi, szkłami raz radnymi w Olszanwie, Brzeziu, Międzybrzu, PienięŜnicy; Festyn rekreacyjny LATO 2008 z Mistrzstwami gminy Rzeczenica w grillwaniu w imprezie wzięł udział k. 85 dzieci i młdzieŝy; Półklnie cdzienne wakacyjne zajęcia dla dzieci najmłdszych, w których udział wzięł 20 dzieci; Leśne pdchdy zabawa dla dzieci i młdzieŝ z gniskiem i pieczeniem kiełbasek, w której wzięł udział 30 dzieci i młdzieŝy; Festyn Parafialny w Brzeziu; Wyjazd zespłu taneczneg Retr na występy pdczas imprezy pn. Nc Kupały w Przechlewie. Przez kres wakacji w GOK dbywały się dyskteki dla dzieci i młdzieŝy szklnej; dwa razy w tygdniu zajęcia zespłu taneczneg, raz w tygdniu próby nweg zespłu muzyczneg; Dzieci i młdzieŝ cdziennie mgła krzystać z kmputerów i Internetu. D kńca wakacji planwane są jeszcze:

14 Wakacyjny Piknik w Zalesiu rganizwany wspólnie z Radą Słecką słectwa Breńsk, Wakacyjny Piknik w Gwieździnie. rganizwany wspólnie ze Szk. Pdst. w Rzeczenicy Filia w Gwieździnie Dyskteka Plenerwa w amfiteatrze w Rzeczenicy Bibliteka Publiczna Gminy Rzeczenica 1. Warsztaty bibliteczne (pznanie nazw związanych z bibliteką, wypełnianie druków biblitecznych karty ksiąŝek, karty katalgwe, karty czytelnika, pznanie rdzajów katalgów 10 sób. 2. Prezentacja twórczści Jana Brzechwy w 100 rcznicę śmierci czytanie wierszy 8 sób. 3. Knkursy literackie: Wymarzny kraj mich pdróŝy, Mja niezwykła przygda wakacyjna. Działalnść kulturalna w gminie: Miał się dbyć Turniej słectw. Ze względu na złe warunki atmsferyczne zstał dwłany. W chwili becnej trwają prace rganizacyjne nad rganizacją dŝynek gminnych. W Rzeczenicy dbył się urczysty miting grupy AA. Wyjazdy, sptkania, uzgdnienia: Uczestniczyłem w urczystym twarciu biska Orlik 2012 Człuchów, w którym wzięli udział m.in. Minister Sprtu Mirsław Drzewiecki i szef gabinetu Premiera Sławmir Nwak. Odbyły się trzy knwenty wójtów i burmistrzów. Uczestniczyłem w bchdach pwiatwych Święta Plicji w Człuchwie. W lipcu zstałem zaprszny zstałem d Warszawy na urczystść pdsumwania Ranking samrządów Rzeczypsplitej W kategrii Najlepsza Gmina Wiejska nasza gmina zajęła 24 miejsce w kraju i 1 w wjewództwie pmrskim. W rankingu bran pd uwagę m.in. sytuację finanswą gminy, jakść zarządzania, dchdy własne, wydatki własne, zadłuŝenie na sbę pzyskane śrdki unijne wydatki na prmcję nwe pdmity gspdarcze

15 Wyniki naleŝy szczególnie cenić, ze względu na fakt, Ŝe Kapitule Rankingu przewdniczyli prf. Jerzy Buzek i Michał Kulesza, twórcy i znawcy samrządu terytrialneg. Ranking Wspólnty - Wydatki bieŝące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca W 2007 rk jesteśmy na 536 miejscu z wydatkami 415 zł/ na 1 mieszkańca. Przed nami jest jeszcze 75, których wydatki na administrację są wyŝsze. W ciągu statnich 4 lat Gmina Rzeczenica zawsze znajdwała się wśród 30 najdrŝszych samrządów, w tamtym rku była na 18 miejscu. Rerganizacja chciałem się sptkać.

16 Wybór dyrektra Zespłu. UniemŜliwienie udziału w knkursie cena Przebieg knkursu i jeg wynik bpólna chęć współpracy. Wybór zastępcy (p. Pińkwska) autnmiczna decyzja dyrektra. Warunki pracy: Liczebnść klas: SP Rzeczenica (z filiami) 17,6 Gimnazjum 21 Razem w Zesple 19 SP PienięŜnica 15,5 Razem w całej gminie 18,4 Zarbki gdz. nadliczbwe Baza materialna Mje czekiwania wbec nauczycieli Dbre wyniki w nauce Dbra praca wychwawcza Udział w pisaniu prgramów i prjektów. Był jej termin wakacyjny przepadł C samrząd dla światy: Pmc w pzyskiwaniu śrdków na zajęcia ddatkwe: JuŜ d września, będzie realizwane prgramy. Sprt p 16 Nauka pływania Pdnszenie jakści bazy materialnej: Orlik 2012 Planwane jest przeznaczanie duŝych kwt na mdernizację budynku szklneg i sali gimnastycznej; W chwili becnej psiadamy juŝ prjekty zagspdarwania, ksztrysy inwestrskie raz przedmiar rbót na następujące inwestycje: Biska sprtweg przy szkle w Rzecznicy; Biska sprtweg przy szkle w PienięŜnicy; Psiadamy juŝ busa będzie n czywiście równieŝ wykrzystywany na ptrzeby światy. Zajęcia pzalekcyjne muszą być efekty

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 25.10.2007

Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 25.10.2007 Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 25.10.2007 Panie przewdniczący! Wyska rad! Szanwni gście! Zapytania radnych z pprzednich sesji: Pitr Pitrwski Nieprzyjemny zapach i barwa wdy

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83

Razem 210 000,00 144 548,89 68,83 Załącznik nr 7 d infrmacji piswej PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Spotkania, uzgodnienia, udział w komisjach:

Spotkania, uzgodnienia, udział w komisjach: Sprawzdanie Wójta Gminy Rzeczenica z pracy międzysesyjnej - 04.09.2007 Panie przewdniczący! Wyska Rad! Szanwni gście! Zapytania radnych z pprzednich sesji: Pitr Pitrwski Umwa pwyknawcza Instalu w Olszanwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Infrmacja stanie mienia kmunalneg Pwiatu Krśnieńskieg Zgdnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych Zarząd Pwiatu Krśnieńskieg przedstawia infrmację stanie mienia Pwiatu Krśnieńskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ul. Wjska Plskieg 3 43-400 Cieszyn tel./fax 033/ 852-07-44 e-mail: sekretariat@sswcieszyn.x.pl www.sswcieszyn.x.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudwa instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293.

Pucku, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 84-100 Puck, woj. pomorskie, tel. 058 7743280, faks 058 7743293. Puck: Świadczenie usług transprtwych i załadunkwych przy bieŝącym utrzymaniu dróg pwiatwych na terenie pwiatu puckieg i wejherwskieg w rku 2011 Numer głszenia: 12885-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 26 marca 2015 roku

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 26 marca 2015 roku 6 J J)iL^ Naczel renta Infrmacja pracy Prezydenta Miasta w kresie d 26 marca 2015 rku W mawianym kresie dbył się 7 psiedzeń kierwnictwa miasta. Łącznie prezydent wydał 98 zarządzeń wyknawczych raz 5 zarządzeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: 17310-2015; data zamieszczenia: 23.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www: zkbiebrza.pl Jaświły: Mój dm, mje śrdwisk - prmcja zachwań Numer głszenia: 17310-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

jest: Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Błonie - Trzebica - Podwale - Podlesie - Lisia

jest: Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Błonie - Trzebica - Podwale - Podlesie - Lisia Nr pstępwania 16/PN/2011 Busk-Zdrój: Remnt drgi pwiatwej Nr 0124T Parchcin - Błnie - Trzebica - Pdwale - Pdlesie - Lisia Górka - śabiec - Kółk śabieckie - Kiełmin - Warszawa d km 7+505 d km 8+615, długści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Nr 5 GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ Wspieranie rganizacji, jak zadanie własne samrządu Szanwni Państw, Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Frmy współpracy z rganizacjami pzarządwymi Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku Kraków, 18.03.2013 Prtkół z VI psiedzenia Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg w dniu 18 marca 2013 rku Psiedzenie Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg dbył się w dniu 18

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Burzenin: Budwa kmpleksu wypczynkweg - rekreacyjneg pprzez stwrzenie placów zabaw na terenie Gminy Burzenin Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ. Filia we Wrocławiu rok 2009 Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia we iu ul. Oleśnicka 4 50-320 tel. 601 08 98 08 lub 795 98 98 08 e-mail:wrclaw@chsch.rg.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ Filia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000 Kwta przed zmianami Kwta zmian Kwta zmianach p Rewitalizacja ul. Chłdnej - zadanie 1 620000 620000 Zgdnie z zapisem w WPI zadanie jest realizwana w latach 2005-2011. Z uwagi na graniczne śrdki finanswe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Załącznik Nr 1 d infrmacji przebiegu wyknania budżetu Miasta Brzeziny za I półrcze 2014 rku Infrmacja realizacji inwestycji miejskich prwadznych w kresie d 1 stycznia d 30 czerwca 2014 r. I. Dział 600

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo