Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ"

Transkrypt

1 Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ), przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP , REGON zwaną dalej w treści umowy Zleceniodawcą, reprezentowaną łącznie przez: 1) Panią Katarzynę Wesołowską Dyrektora Departamentu Finansowo-Księgowego na podstawie pełnomocnictwa nr 13/2012 z dnia 16 marca 2012 r., którego kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy, 2) Panią Małgorzatę Konopacką Dyrektora Biura Zarządzania Kadrami na podstawie pełnomocnictwa nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r., którego kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy, a Panią/Panem, PESEL:., zamieszkałą/ym w, kod pocztowy (województwo ), ul., legitymującą/ym się dowodem osobistym nr, okazanym przy podpisywaniu umowy, zwaną/ym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa następującej treści: Strony oświadczają, że: 1) umowa jest finansowana ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2) na podstawie art. 4 pkt 3 lit. i i pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy. 1 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania prac przy obsłudze Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego, opisanych w Zaproszeniu do składania ofert, zwanym dalej zaproszeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy oraz Ofertą Zleceniodawcy, zwaną dalej ofertą, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania umowy w okresie od dnia zawarcia umowy przez kolejnych sześć miesięcy. Prace zlecone będą wykonywane w miejscu i czasie opisanymi w zaproszeniu. 1

2 3 1. Z tytułu prawidłowo wykonanej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie... (słownie:..) złotych brutto. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone w sześciu równych ratach w wysokości.. (słownie:.) złotych brutto każda. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wartość brutto, od którego Zleceniodawca potrąci zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne składki i opłaty, do których uiszczenia jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa w związku z wypłatą wynagrodzenia na podstawie niniejszej umowy. 4. Strony oświadczają, że kwota obliczona według zasad, o których mowa w ust. 3 stanowi całość przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę w celu wykonania niniejszej umowy. 5. Zleceniobiorca oświadcza, że kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Zleceniobiorca oświadcza, iż z tytułu wskazanej wartości wynagrodzenia nie będzie zgłaszał wobec Zleceniodawcy żadnych roszczeń w trakcie obowiązywania umowy ani później. 6. Każda rata wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, będzie wypłacana Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionego rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Podstawą do wystawienia rachunku będzie pisemna informacja Zleceniodawcy zatwierdzająca wykonanie zleconych prac. Rachunek będzie wystawiany po zakończeniu każdego 30- dniowego okresu pracy Zleceniobiorcy, a w przypadku ostatniej transzy w ostatnim dniu obwiązywania umowy. 7. Zapłaty wynagrodzenia będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w rachunkach Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zleceniodawcy danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie Informacjami Poufnymi. 2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 1) dostępnych publicznie; 2) otrzymanych przez Zleceniobiorcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 3) które w momencie ich przekazania przez Zleceniodawcę były już znane Zleceniobiorcy bez obowiązku zachowania poufności; 4) w stosunku do których Zleceniobiorca uzyskał pisemną zgodę Zleceniodawcy na ich ujawnienie. 3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Zleceniobiorcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zleceniobiorca 2

3 poinformuje Zleceniodawcę o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, wskazany w 10 ust. 2 umowy. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 5. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Zleceniobiorca niezwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zleceniodawcy. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, o którym mowa w 10 ust. 2, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 6. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zleceniobiorca bezzwłocznie zwróci Zleceniodawcy lub zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 7. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 8. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o zasadach dotyczących bezpieczeństwa informacji obowiązujących u Zleceniodawcy i zobowiązuje się do ich przestrzegania Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do wykonania umowy rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności. 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim. 3. W razie niemożności wykonania określonej czynności Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcy. 4. W związku z wykonaniem umowy Zleceniobiorca nie podlega podporządkowaniu służbowemu Zleceniodawcy. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielać Zleceniodawcy niezbędnych informacji dotyczących przebiegu wykonywanej umowy W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust.1. 3

4 2. W przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek Informacji Poufnych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie umowy Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 3 ust Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zleceniodawcę nota obciążeniowa. 4. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy lub zapłacona bezpośrednio przez Zleceniobiorcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zleceniodawcy. 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek Zleceniodawcy wskazany w nocie obciążeniowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty. 6. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych Strony zobowiązują się przeciwdziałać korupcji oraz przestrzegać zasad uczciwej i otwartej konkurencji. 2. W celu realizacji zasad, o których mowa w ust. 1 Strony zobowiązują się do współdziałania w walce z korupcją, a w szczególności deklarują, że sytuacja, w której ktokolwiek żąda korzyści, przyjmuje obietnice jej otrzymania lub przyjmuje korzyść za podjęcie działania lub jego zaniechanie w ramach umowy, zostanie uznana za działanie nielegalne, które nie będzie tolerowane. Jakiekolwiek faktyczne działanie tego typu będzie stanowić wystarczającą i uzasadnioną podstawę do rozwiązania umowy z ważnych powodów lub do podjęcia środków naprawczych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron z ważnych powodów, w szczególności w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonywania. Wypowiedzenie umowy powinno być dostarczone drugiej Stronie na piśmie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczone osobiście, a w przypadku Zleceniodawcy do jego siedziby. 9 Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności Wszelka korespondencja, kierowana do Zleceniobiorcy będzie przesyłana na adres:. 2. Wszelka korespondencja kierowana do Zleceniodawcy będzie doręczana na adres: Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności 4

5 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ul. Pańska 81/83, Warszawa 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 12 Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 13 Zleceniobiorca został poinformowany przez Zleceniodawcę o różnicach pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę, rozumie je i świadomie podejmuje decyzję o zawarciu umowy cywilnoprawnej. 14 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 15 Załączniki: 1. Pełnomocnictwo Pani Katarzyny Wesołowskiej Dyrektora Departamentu Finansowo- Księgowego, nr 13/2012 z dnia 16 marca 2012 r. 2. Pełnomocnictwo Pani Małgorzaty Konopackiej Dyrektora Biura Zarządzania Kadrami, nr 1/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. 3. Zaproszenie do składania ofert 4. Oferta Zleceniobiorcy 5. Wzór rachunku 6. Oświadczenie do umowy zlecenia 7. Oświadczenie w sprawie danych osobowych 8. Oświadczenie o statusie ewidencyjnym ZLECENIODAWCA [podpisy przedstawicieli Zleceniodawcy] ZLECENIOBIORCA [podpis Zleceniobiorcy] 5

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: UMOWA NR zawarta w dniu.. w Warszawie (dalej Umowa ), pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-526) przy ulicy Kruczej 16/22 o kapitale

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr...

UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI. DO INKASA nr... Załącznik nr 7 UMOWA POWIERNICZEGO PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI DO INKASA nr... zawarta w dniu... w..., pomiędzy: Zamawiającym Miastem Łódź Administracją Zasobów Komunalnych Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul...-

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa nr.../2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr.../2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu. r. w Warszawie pomiędzy: Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Ignacego Krasickiego 26 (kod poczt. 02-611),

Bardziej szczegółowo