UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013"

Transkrypt

1 UMOWA ZLECENIE nr.. / 2013 ZLECENIE USŁUGI PEŁNIENIA OBSŁUGI PRAWNEJ PROJEKTU Nasza szansa, uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 zawarta dnia. r. w Płoniawach-Bramurze, pomiędzy: Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół z siedzibą w Płoniawach- Bramura 83A, Płoniawy-Bramura,NIP , Regon reprezentowaną przez : po. dyrektora Panią Teresę Ślaską działającą na podstawie Zarządzenia nr 4a /2013 Wójta Gminy Płoniawy Bramura z dnia 1 marca 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynności w zakresie realizacji przez Gminę Płoniawy- Bramura projektu konkursowego pn Nasza szansa-uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 zwaną dalej: "Zleceniodawcą" lub Zamawiającym a Kancelarią Prawną... z siedzibą... ul.... reprezentowaną przez radcę prawnego lub Panią/Panem zam. ul legitymującej się dowodem osobisty seria nr PESEL.., NIP. zwaną dalej: Zleceniobiorcą 1. ZLECENIODAWCA powierza wykonanie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do 1 świadczenia obsługi prawnej w trakcie realizacji projektu konkursowego Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 zgodnie z założeniami i wymogami projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinanso- wanego ze środków Europejskiego, a Zleceniodawca zobowiązuję się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie obsługi prawnej projektu konkursowego w okresie od r do r., w wymiarze ogółem 45godzin, w tym 25 godzin w 2013r. i 20 godzin w 2014r. 3.Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej będzie dokonywane w siedzibie Zleceniodawcy 3 razy w miesiącu po 1 godzinie oraz na bieżąco kontakt w sprawach projektu odbywać się będzie drogą telefoniczną, ową lub faxem 4.Dokumenty i przygotowane pisma mogą być również przesyłane drogą elektroniczną. 5.Pod sformułowaniem obsługa prawna należy rozumieć następujące czynności: a) formułowanie projektów pism i umów, opinii prawnych, uwag do treści dokumentów związanych z realizacją projektu; b) wsparcie merytorycznej i formalnej analizy aktów i przepisów prawnych; c) monitorowanie zmian i bieżących publikacji przepisów prawnych związanych z realizacją projektu; d) udzielanie doraźnego wsparcia doradczego i konsultacji w zakresie procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. e) weryfikacja pod względem formalno-prawnym dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych w ramach projektu konkursowego, zwłaszcza umów zawieranych z firmami zewnętrznymi, dokumentów dotyczących postępowań o zamówienie publiczne zawieranych w ramach realizacji projektu, umów zleceń; f) przygotowanie projektów zarządzeń, uchwał, decyzji administracyjnych, umów niezbędnych podczas realizacji projektu; g) opracowanie dokumentacji wyboru usług zgodnie z prawem zamówień publicznych; h) współpraca z Zespołem Projektowym, udzielanie konsultacji jeżeli taka będzie potrzebna uczestnikom projektu. 6. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za jakość i terminowość prowadzonych zadań. 2 Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania postanowień niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności przy wykonywaniu jej przedmiotu.

3 3 1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Instytucji Zarządzającej oraz instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu i innym zleceniobiorcom biorącym udział w realizacji Projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu Projektu. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie do wglądu do niniejszej umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości realizacji Projektu. 3. Zleceniobiorca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu, poprawy i usuwania jego danych osobowych z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest niezbędna do wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zleceniodawcy, w związku z wykonywaniem czynności wynikających z niniejszej Umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania się do zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002r.Nr 101. Poz. 926 ze zmianami). 2.Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy, a szczególności informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, tajemnicę zawodową, a także inną będącą przedmiotem niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą Umową. 3. Zleceniobiorca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zleceniodawcy przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zleceniodawcy, wbrew postanowieniom niniejszej Umowy. 4. Zobowiązanie to wiąże Zleceniobiorcę również po wykonaniu zlecenia lub rozwiązania niniejszej Umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

4 5 1. Koordynatorem realizacji zobowiązań umownych oraz osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Jolanta Dawid Koordynator projektu pt Nasza szansa -uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12. 6 Zleceniodawca umożliwi Zleceniobiorcy wykonanie czynności technicznych związanych ze zleceniem np. kserowania dokumentów, wysłania listów poleconych. 7 1.Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów źródłowych związanych z aktualnie prowadzoną sprawą. 2.Zleceniobiorca w miarę potrzeby może żądać innych dokumentów od Zleceniodawcy. To samo dotyczy dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii lub aktu prawnego. 3.Zleceniodawca odpowiada za prawdziwość i rzetelność oraz terminowość przekazanych Zleceniobiorcy dokumentów. Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia Zleceniobiorcy: 8 1. Zleceniobiorca za opisaną w 1 umowy obsługę prawną otrzyma wynagrodzenie wg stawki za 1 godz. w wysokości zł ( słownie: złotych ) brutto. 2. Łącznie w okresie realizacji projektu Zleceniobiorca wypracuje 45 godzin. 3. Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 łączne wynagrodzenie brutto w kwocie zł (słownie:..zł). Ogółem w projekcie: 45 godzin x zł=.zł W tym : a) w 2013roku 25godzin x.zł=..zł, b) w 2014roku -20godzin x zł=.zł 4. Rozliczenie z tytułu obsługi prawnej projektu składane będzie dwa razy w trakcie trwania umowy tj. w grudniu 2013r. i na zakończenie projektu w 2014r.na podstawie prowadzonej karty pracy z ilości godzin faktycznie świadczonej obsługi prawnej na

5 rzecz projektu pomnożonej przez stawkę godzinową, na podstawie wystawionego rachunku przez Zleceniobiorcę ( w grudniu 2013r. i na zakończenie projektu). 5. Przekazanie środków dokonane zostanie po otrzymaniu rachunku i będzie uzależnione od przekazania przez Instytucję Pośredniczącą Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych środków na realizację projektu w terminie 7 dni. 6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazane konto bankowe, po pomniejszeniu o należne zaliczki na podatek i inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. 7. Zamawiający ustanawia Płatnika wynagrodzenia którym będzie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze, Płoniawy- Bramura, NIP: , na którego należy wystawić faktury VAT/rachunki. 9 Umowa zostaje zawarta na czas określony tj, od,. do r, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia Zleceniobiorca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 2. Naruszenie tego zakazu spowoduje, iż osoba trzecia nie zostanie dopuszczona do wykonania jakichkolwiek czynności i nie otrzyma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 3. W przypadku naruszenia zapisów niniejszego paragrafu: a) Zleceniodawca może rozwiązać ze Zleceniobiorcą niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zleceniobiorcy do jakiegokolwiek odszkodowania, b) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust Za odstąpienie Zleceniobiorcy od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia. 5.Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekroczy wysokość kar umownych.

6 6. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia przypadku niedotrzymania warunków niniejszej umowy. 7. Za odstąpienie Zleceniobiorcy od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy, Zleceniobiorcy będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia. 11 Po zakończeniu umowy zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy wszelkie dokumenty związane z jej wykonywaniem. 12 Niniejsza umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji. 2.W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 14 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 15 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ

PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ PROJEKT UMOWY O OBSŁUGĘ PRAWNĄ Zawarta w dniu. pomiędzy: Biotech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, NIP 527-267-68-95 reprezentowanym przez Petra Kvapila Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem UMOWA Nr UU /../2011 NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ Szpila Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Załącznik Nr 5 zawarta w Wysokiem Mazowieckiem w dniu....2011r., pomiędzy Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30.000,00 EURO NETTO FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA FAPA FOUNDATION OF ASSISTANCE PROGRAMMES FOR AGRICULTURE 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, tel.: (22) 623-19-01, fax.: (22) 623-19-09 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny

2. tel., fax., e-mail - adwokat/radca prawny Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/83/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD Szczecin, 29.09.2014 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014/DSiD w związku z rozszerzającym się zakresem działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (zwana również PFP, Zamawiający lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe WOŚ,042..2015.IV Zapytanie ofertowe Piła, 17 czerwca 2015 r. Przedmiot: Organizacja konferencji - wyżywienie podczas konferencji podsumowującej projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/.../2013/...

UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/.../2013/... UMOWA O DOCHODZENIE ROSZCZEŃ NR MK/..../2013/... zawarta dnia.....r., w......., pomiędzy........., legitymującym/ą się dowodem osobistym serii... nr... zwanym/ą w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ WZÓR UMOWY

Część IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH NA RZECZ PSE S.A. zawarta w dniu [... ] roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (uprzednio działająca

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA dla członków PSPD

UMOWA dla członków PSPD UMOWA dla członków PSPD świadczenia usług WINDYKACJA PLUS zawarta pomiędzy: KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 56, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna

Bardziej szczegółowo