REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r."

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces w latach , zwanym w dalszej części regulaminu Projektem. 2. Beneficjentem odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Gminę Miasta Tarnowa - Pałac Młodzieży w Tarnowie, zwanym dalej Beneficjentem. Realizatorem Projektu jest Pałac Młodzieży w Tarnowie, mieszczący się przy ul. Piłsudskiego 24, Tarnów, zwany dalej Realizatorem. 3. W ramach Projektu przeprowadzone będą kursy języka angielskiego dla osób zatrudnionych w Urzędach Administracji Publicznej na stanowiskach urzędniczych lub pomocniczych, których charakter pracy określa się jako praca biurowa, zwanymi dalej Beneficjentami Ostatecznymi Uczestnikami Projektu. 4. Beneficjenci Ostateczni Uczestnicy Projektu ponoszą częściową odpłatność za kurs językowy w wysokości 118,50 zł, płatne na konto wskazane przez Realizatora. Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uiszczenia należnej wpłaty do dnia podpisania Umowy. Dokonanie wpłaty jest warunkiem podpisania Umowy (należy okazać dowód wpłaty). 5. Koszt przypadający na jednego Beneficjenta Ostatecznego Uczestnika Projektu wynosi 1757,84 zł 6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 7. Projekt jest realizowany od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. dla ogółem 480 Beneficjentów Ostatecznych Uczestników Projektu. 8. Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej projektu oraz na stronach 9. Zajęcia odbywają się w grupach piętnastoosobowych. 10. O przyjęciu na kurs językowy decyduje spełnienie wymagań określonych przez Realizatora. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona 1

2 11. Po zakończeniu procesu rekrutacji, Realizator udostępni listę rankingową oraz listę rezerwową w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 12. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w 4 jest większa niż liczba miejsc do rozdysponowania, pierwszeństwo w uczestnictwie w kursie mają osoby, które osiągnęły najwyższą liczbę punktów z listy rankingowej, o której mowa w ust Wszystkie osoby, których wnioski spełniają wymogi, określone w 4 Regulaminu, wpisywane są na listę rankingową według otrzymanej ilości punktów od najwyższej do najniższej. Komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Pałacu Młodzieży, kwalifikuje do udziału w kursie osoby, które otrzymały najwyższą liczbę punktów z listy rankingowej. Z pozostałych osób, znajdujących się na liście rankingowej, tworzy się listę rezerwową. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. 13. Zawarcie umowy następuje w terminie wskazanym przez Realizatora i jest to termin obowiązujący. 14. Zajęcia odbywają się w okresie podanym w harmonogramie zajęć w ilości 120 godzin dydaktycznych dla grupy zajęciowej w jednej edycji. 15. Dane osobowe Beneficjentów Ostatecznych - Uczestników Projektu będą zbierane do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu społecznego (PEFS), zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) 16. W ramach Projektu Realizator zapewnia bezpłatne zajęcia dla dzieci Beneficjentów Ostatecznych - Uczestników Projektu w czasie odbywania szkolenia. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Szczególnie dotyczy to dzieci, które dotychczas nie miały możliwości uczestniczenia w dodatkowych zajęciach. Ilość miejsc w grupach zajęciowych dla dzieci jest ograniczona. W zależności od wieku i zainteresowań, dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych, technicznych, kulinarnych. 17. Realizator przekazuje nieodpłatnie Beneficjentowi Ostatecznemu Uczestnikowi Projektu materiały dydaktyczne, tj. książkę i zeszyt ćwiczeń do nauki języka obcego, właściwego dla danego kursu. W razie zniszczenia lub zagubienia przekazanych materiałów dydaktycznych w czasie trwania kursu, Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest odkupić te materiały na własny koszt. Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest do korzystania z otrzymanych materiałów dydaktycznych podczas zajęć. 18. Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest przystąpić do testów i sprawdzianów, do egzaminu próbnego oraz do egzaminu zewnętrznego w terminie wskazanym przez Realizatora. W razie nieprzystąpienia Beneficjenta Ostatecznego Uczestnika Projektu do egzaminu zewnętrznego TELC w terminie określonym przez Realizatora, Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu kosztów egzaminu. 19. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, zgodnie z ewentualnymi zmianami w sposobie realizacji POKL lub realizacji Projektu. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona 2

3 2 CEL PROJEKTU Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji o I stopień w zakresie znajomości języka angielskiego w ciągu 2 lat dla 480 Beneficjentów Ostatecznych Uczestników Projektu. 3 UCZESTNICY PROJEKTU Beneficjentem Ostatecznym Uczestnikiem Projektu może zostać osoba zatrudniona na umowę o pracę w Urzędzie Administracji Publicznej na stanowisku urzędniczym lub stanowisku pomocniczym, którego charakter pracy określa się jako praca biurowa, która ma ukończone 18 lat, jest zameldowana na terenie Woj. Małopolskiego, z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem nowych lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych poza godzinami pracy - z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ponadto: a) Udział w szkoleniu jest dobrowolny i odbywa się poza godzinami oraz miejscem pracy b) Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu może uczestniczyć tylko w jednej edycji kursu językowego w czasie dwóch lat realizacji Projektu c) BO Uczestnik Projektu musi pozytywnie przejść przez procedury rekrutacyjne, spełniając wszystkie warunki uczestnictwa w Projekcie. 4 OBOWIĄZKOWE KRYTERIA UCZESTNICTWA 1. W kursach językowych, realizowanych w ramach Projektu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają poniższe kryteria obowiązkowe: a) Ukończone 18 lat b) Zatrudnienie na umowę o pracę w Urzędzie Administracji Publicznej na stanowisku urzędniczym lub stanowisku pomocniczym, którego charakter pracy określa się jako praca biurowa c) Chęć podnoszenia kwalifikacji poza godzinami i miejscem pracy, potwierdzona listem motywacyjnym d) Miejsce zameldowania w Województwie Małopolskim CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona 3

4 2. Niezbędne dokumenty, poświadczające spełnienie kryteriów obowiązkowych: a) Kserokopia dowodu osobistego (obustronna) b) Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę z wyszczególnionym rodzajem zajmowanego stanowiska oraz okresem zatrudnienia (z ostatniego miesiąca) c) List motywacyjny, wskazujący na zgłoszenie się z własnej inicjatywy i przydatność odbytego szkolenia w pracy zawodowej 5 KRYTERIA UCZESTNICTWA DODATKOWO PUNKTOWANE 1. Oprócz kryteriów obowiązkowych, w procesie rekrutacji będą brane pod uwagę również kryteria dodatkowo punktowane: a) Niepełnosprawność uczestnika b) Zamieszkanie na terenach wiejskich c) Opieka się osobami zależnymi d) Wiek powyżej 40 lat e) Łączny staż pracy do 5 lat 2. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów dodatkowo punktowanych: a) Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (plus 4 pkt) b) Zaświadczenie o zameldowaniu na terenach wiejskich (plus 1 pkt) c) Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą zależną (znajdujące się w dokumentach rekrutacyjnych do pobrania na stronie projektu, ) (plus 3 pkt) d) Kserokopia dowodu osobistego, potwierdzająca wiek powyżej 40 lat (plus 2 pkt) e) Zaświadczenie o okresie zatrudnienia (1 pkt) 6 REKRUTACJA NA KURS JĘZYKOWY 1. Rekrutacja na kursy językowe odbędzie się w terminach podanych przez Realizatora na stronie internetowej projektu, pod adresem 2. Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kurs językowy jest dostarczenie kompletu prawidłowo wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów do Biura Projektu mieszczącego się w Pałacu Młodzieży w Tarnowie, ul. Piłsudskiego 24, Tarnów w podanym terminie rekrutacji. 3. O zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych decydować będzie spełnienie przez Beneficjenta Ostatecznego Uczestnika Projektu kryteriów obowiązkowych, złożenie CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona 4

5 kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w 7, oraz ilość otrzymanych punktów. 4. Osoby, które przejdą pozytywnie weryfikację wniosków w procesie rekrutacji lecz nie zostaną wpisane na listę Beneficjentów Ostatecznych Uczestników Projektu z powodu braku miejsc, będą wpisane na listę rezerwową. 5. Lista Beneficjentów Ostatecznych Uczestników Projektu z podziałem na grupy zajęciowe i harmonogram zajęć oraz lista rezerwowa, zostaną udostępnione na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. W przypadku list rankingowej i rezerwowej opublikowane zostaną nr PESEL zamiast nazwisk. 6. Beneficjenci Ostateczni Uczestnicy Projektu o większym niż zerowy poziomie wiedzy z zakresu języka obcego dodatkowo wypełnią testy wstępne. 7. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans bez preferencji stopnia znajomości języka obcego i zajmowanego stanowiska. 8. Z każdym z Beneficjentów Ostatecznych Uczestników Projektu zostanie zawarta pisemna umowa dotycząca udziału w Projekcie. BO Uczestnik Projektu ma obowiązek podpisania umowy oraz Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora. 7 DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI a) Formularz Rekrutacyjny b) List motywacyjny c) Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę (z ostatniego miesiąca) d) Kserokopia dowodu osobistego (obustronna) e) Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Uczestnictwa f) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pozostałe dokumenty zgodnie z kryteriami punktowanymi dodatkowo, patrz 5 niniejszego regulaminu. 8 ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO -UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: a) Złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz dopełnienia wszelkich formalności jak również wniesienia opłaty w kwocie 118,50 zł w terminie podanym przez Realizatora i na podane przez Realizatora konto bankowe. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona 5

6 b) Podpisania umowy oraz Deklaracji Uczestnictwa, dotyczącej udziału w Projekcie w terminie wskazanym przez Realizatora. c) Systematycznego uczęszczania na zajęcia, używania przekazanych materiałów dydaktycznych podczas zajęć oraz potwierdzania udziału w zajęciach na liście obecności. d) Uczestniczenia w przewidzianych harmonogramem sprawdzianach znajomości języka obcego oraz próbnym egzaminie końcowym e) Przystąpienia do egzaminu zewnętrznego TELC w terminie podanym przez Realizatora. f) Wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, oraz brania udziału w badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu Projektu g) Potwierdzania odbioru materiałów dydaktycznych, zaświadczeń i certyfikatów, gadżetów, itp. h) Stosowania się do zarządzeń dotyczących udziału w Projekcie, wydanych przez Realizatora. 2. W razie konieczności uzupełnienia dokumentacji, Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest to uczynić niezwłocznie. 3. Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w min. 80% zajęć. Przekroczenie 20% nieobecności nieusprawiedliwionej bez przedłożenia Realizatorowi stosownych dokumentów, tj. zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia o wyjeździe służbowym, stanowi podstawę do skreślenia z listy Beneficjentów Ostatecznych Uczestników Projektu. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Pałacu Młodzieży, od decyzji nie przysługuje odwołanie. W wypadku podjęcia przez Dyrektora Pałacu Młodzieży decyzji o skreśleniu z listy BO- Uczestników Projektu, Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poniesienia kosztów udziału w projekcie w kwocie 1639,34 zł w terminie 14 dni od daty wydalenia z Projektu. 9 REZYGNACJA LUB WYDALENIE Z KURSU JĘZYKOWEGO 1. Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę z Beneficjentem, jedynie osobiście w formie pisemnej rezygnacji złożonej w Biurze Projektu i poświadczonej własnoręcznym podpisem. 2. Beneficjent (Realizator) może wypowiedzieć Umowę Beneficjentowi Ostatecznemu Uczestnikowi Projektu ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Beneficjenta Ostatecznego Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w wypadkach kiedy: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona 6

7 a) Decyzją Dyrektora Pałacu Młodzieży w sytuacji gdy Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu opuści więcej niż 20% zajęć i nie przedłoży wymaganych zaświadczeń b) Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent Ostateczny Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu kosztów udziału w kursie językowym w kwocie 1639,34 zł w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania lub wypowiedzenia umowy. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Strona 7

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo