REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE 1 Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie CZAS NA KOMPETENCJE współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 2. Realizatorem projektu jest Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Przechodnia 4, Lublin, zwany dalej organizatorem. 3. Uczestnikiem/Uczestniczką w projekcie w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba bezpośrednio uczestnicząca w projekcie, która z wynikiem pozytywnym przeszła proces rekrutacji i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. 4. Biuro Projektu mieści się w Warszawie, ul. Piękna 3a, tel./ fax (22) Projekt realizowany jest w okresie r r. 2 Zakres wsparcia 1. Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji osób dorosłych na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu kompetencji językowych lub ICT. 2. Przedmiotem projektu są kursy zwiększające kompetencje: a) Kurs języka angielskiego (72 osoby) Kurs języka angielskiego obejmuje 240 godz. lekcyjnych i organizowany jest dla 6 grup 12-osobowych w następujących miastach: Radom, Pułtusk, Maków Mazowiecki, Przysucha, Szydłowiec. Jeśli nie zbierze się grupa w danej miejscowości, istnieje możliwość zmiany miejsca szkolenia. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty 3 razy w tygodniu po 4 godz. Częstotliwość i liczba godzin zajęć może ulec zmianie. Program kursu języka angielskiego oparty jest na sylabusie dostosowanym do poszczególnych poziomów językowych A, B lub C, przygotowujących do egzaminu TOEIC. b) Kurs komputerowy (48 osób) Kurs komputerowy obejmuje 90 godz. lekcyjnych i organizowany jest dla 4 grup 12-osobowych w następujących miastach: Radom, Maków Mazowiecki, Pułtusk oraz Przysucha lub Szydłowiec (jedno z dwóch miejsc). Jeśli nie zbierze się grupa w danej miejscowości, istnieje możliwość zmiany miejsca szkolenia. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do soboty 1-2 razy w tygodniu po 4-5godz. Częstotliwość i liczba godzin zajęć może ulec zmianie Program kursu komputerowego obejmuje bloki tematyczne z zakresu: WORD, EXCEL, PowerPoint, praca z Internetem i przygotowuje do egzaminu ECDL START.

2 3. Każda uczestniczka/ uczestnik może uczestniczyć w jednym wybranym kursie: języka angielskiego lub kursie komputerowym. 4. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 5. Uczestnicy/ uczestniczki szkoleń otrzymują zwrot kosztów dojazdu za każdy przejazd. Zwrot będzie dokonywany na podstawie biletów przejazdowych tj. biletów kolejowych II klasy, biletów autobusowych PKS, komunikacji miejskiej lub komunikacji prywatnej na danej trasie. W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie najtańszego biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez uczestniczkę stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika). Istnieje także możliwość zorganizowania transportu przez Organizatora. 6. Uczestnicy/ uczestniczki szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe. 7. Uczestnicy/ uczestniczki szkoleń na zajęciach korzystają z poczęstunku. 3 Uczestniczki/ Uczestnicy projektu 1. Projekt adresowany jest do 120 osób (60 kobiet i 60 mężczyzn) z woj. mazowieckiego spełniających łącznie poniższe kryteria: a) są w wieku lat, b) zamieszkują w jednym z powiatów województwa mazowieckiego: makowskim, pułtuskim, szydłowieckim, przysuskim, radomskim lub w mieście Radom (na podstawie oświadczenia), c) nie posiadają zatrudnienia (na podstawie oświadczenia), d) posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z wyłączeniem osób niesłyszących w stopniu znacznym oraz osób niewidomych (na podstawie kopii orzeczenia). 2. Priorytetowo traktowane są osoby, które: a) w okresie trwania projektu nie uczestniczą w innych projektach szkoleniowych (na podstawie oświadczenia), b) mieszkają na terenie wiejskim (na podstawie oświadczenia). 3. W liczbie łącznej uczestniczek/ uczestników projektu, tj. 120 osób zawarta jest liczba: a) 40 osób bezrobotnych, w tym 20 kobiet (z czego osób długotrwale bezrobotnych 14, w tym 7 kobiet), b) 80 osób nieaktywnych zawodowo, w tym 40 kobiet, c) 40 osób bezrobotnych z terenów wiejskich, w tym 20 kobiet. 4. Jedna osoba może być przedstawicielką/ przedstawicielem więcej niż jednej kategorii określonej w ust Rekrutacja 1. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły: a) w terminie od r. do czasu zebrania 6 grup po 12 osób na kurs języka angielskiego, b) w terminie od r. do czasu zebrania 4 grup po 12 osób na kurs komputerowy.

3 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: a) koordynator/ koordynatorka projektu - przewodniczący/ przewodnicząca komisji b) prezes fundacji - członek/ członkini komisji. 3. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach. 4. I etap rekrutacji - polega na ocenie złożonych formularzy pod względem formalnym oraz przyznaniu punktów dodatkowych: a) ocena formalna: wiek lat, miejsce zamieszkania (w myśl Kodeksu Cywilnego 1 ) w jednym z powiatów województwa mazowieckiego: makowskim, pułtuskim, szydłowieckim, przysuskim, radomskim lub w mieście Radom, brak zatrudnienia, posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z wyłączeniem osób niesłyszących w stopniu znacznym oraz osób niewidomych. b) dodatkowe punkty: miejsce zamieszkania na terenie wiejskim, nieuczestniczenie w innym projekcie szkoleniowym. 5. Komisja rekrutacyjna, odrębnie dla każdej z grup, sporządza po I etapie rekrutacji listę osób, które przeszły pozytywnie ten etap odrębnie dla każdego kursu. 6. Każda osoba, która nie przeszła I etapu rekrutacji zostanie o tym fakcie powiadomiona telefonicznie lub mailowo. 7. II etap rekrutacji polega na wzięciu udziału w testach kwalifikacyjnych, przeprowadzanych odrębnie dla osób zainteresowanych kursem języka angielskiego i odrębnie dla osób zainteresowanych kursem komputerowym. Koszty kwalifikacyjne pokrywa organizator. 8. Osoby, które nie zgłoszą się na test kwalifikacyjny bez podania przyczyny, zostają skreśleni z listy kandydatów bez powiadomienia. 9. Testy kwalifikacyjne są przeprowadzane w Radomiu i Pułtusku i mają na celu określenie poziomu umiejętności danego języka i podział na grupy. 10. Przygotowania oraz sprawdzenia testów dokonuje osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. 11. Po II etapie rekrutacji, tworzona jest lista główna i rezerwowa odrębnie dla każdego kursu, każdorazowo przed jego rozpoczęciem tj.: a) w przypadku szkoleń językowych: lista główna obejmującą osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu językowym na odpowiednim poziomie językowym TOEIC (A, B lub C), lista rezerwowa obejmująca osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z podziałem na poszczególne poziomy językowe TELC (A, B lub C), b) w przypadku szkoleń komputerowych: lista główna obejmującą osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu komputerowym wg wyjściowego poziomu umiejętności komputerowych, 1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

4 lista rezerwowa obejmująca osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z podziałem na poszczególne poziomy umiejętności komputerowych. 12. Szkolenie rozpoczyna grupa osób, posiadająca zbliżony poziom umiejętności językowych/ komputerowych. 13. Listy rezerwowe są modyfikowane po każdej edycji naboru. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list głównych i wezmą automatycznie udział w kwalifikacji uczestniczek/ uczestników do kolejnej grupy na dany poziom szkolenia. 14. Osoba, która nie chce brać udziału w dalszym etapie rekrutacji, tj. aktualizacji listy rezerwowej, która jest sporządzana po każdym naborze zobowiązana jest złożyć oświadczenie o wycofaniu swojej kandydatury, tym samym rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. 15. Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie z zachowaniem równych szans udziału w projekcie, w tym zasad równości płci. 16. Z przeprowadzonej rekrutacji zostanie sporządzony Protokół Rekrutacyjny odrębnie dla każdego naboru. 17. Kursy kończą się egzaminem TOEIC (kurs językowy) lub ECDL Start (kurs komputerowy), którego koszt pokrywa Organizator. Egzamin będzie przeprowadzony przez niezależny ośrodek egzaminacyjny na poziomie kompetencji językowych danej grupy. Uczestnik/ uczestniczka, która ukończy kurs ma obowiązek przystąpienia do egzaminu. 18. Uczestnicy/uczestniczki kursu nie mogą opuścić więcej niż 20% zajęć, (w tym nieobecności usprawiedliwione), chyba że zaistnieją nieprzewidziane sytuacje losowe. W przypadku przekroczenia limitu nieobecności uczestniczka/ uczestnik może zostać skreślony z zajęć. 19. Uczestnik/ uczestniczka otrzymuje zaświadczenie o zakończeniu udziału w projekcie, jeśli uczestniczył w min. 80% zajęć lub nadrobił zaległości. 20. Rezygnacja udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 21. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/ uczestniczki z listy uczestników/ uczestniczek projektu w przypadku naruszenia przez nią niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, zawiadamiając o tym uczestniczkę/ uczestnika pisemnie na podany przez niego/nią adres do korespondencji przy czym w przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestniczkę/ uczestnika adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach uczestniczki ze skutkiem doręczenia. 22. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników projektu uczestnik/ uczestniczka zobowiązuje się do pokrycia kosztów kursu w wysokości 4.539,81 zł oraz zwrotu materiałów dydaktycznych. 23. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub skreślenia osoby wcześniej zakwalifikowanej lub uczestniczącej w projekcie pod warunkiem, że ich poziom umiejętności zweryfikowany podczas testu jest adekwatny do poziomu realizowanego podczas zajęć. 5 Obowiązki Uczestnika/ Uczestniczki 1. Uczestnik/ Uczestniczka posiadają następujące obowiązki: a) przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu, c) przestrzeganie postanowień Deklaracji uczestnictwa w projekcie, d) potwierdzanie uczestnictwa na kursie każdorazowo na liście obecności,

5 d) uczestnictwo w zajęciach i przygotowywanie się do zajęć zgodnie z poleceniami lektorek/ lektorów. e) przystąpienie do egzaminu końcowego, f) wypełnianie ankiet ewaluacyjnych, g) przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz niestwarzanie zagrożenia dla pozostałych Uczestniczek/ Uczestników projektu, h) współpraca z Organizatorem, i) dostarczanie niezbędnych dokumentów żądanych przez Organizatora, j) informowania o zmianie danych teleadresowych, zgłoszonych w formularzu rekrutacyjnym. 6 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu r.

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo