PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna Gorlice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice"

Transkrypt

1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD POTOKIEM STRÓ NIANKA W MIEJSCOWO CI WILCZYSKA W CI GU DP NR 1506K JANKOWA STRÓ NA SZALOWA KM ORAZ ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJ CEGO INWESTOR POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna Gorlice UMOWA PZD/30/2011 z dnia BIURO AUTORSKIE B i u r o I n ynierskie C O N C E P T Gliwice, ul. Jasna 31B pok.214 tel/fax 032/ , RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY FUNKCJA Tytuł, imi, nazwisko Nr uprawnie Piecz tka, podpis PROJEKTANT mgr in. Mariusz KOWAL SLK/0657/POOM/04 SPRAWDZAJ CY mgr in. Adam CZY SLK/0348/POOM/04 NUMERY DZIAŁEK 376; 375/19; 315/5, 315/4 jednostka ewidencyjna Bobowa; obr b Wilczyska 1002; 958/1; 949/1; 949/4, 949/5, 959/4 jednostka ewidencyjna Miasto Bobowa; obr b Bobowa SPIS ZAWARTO CI strona 2 DATA stycze 2012 EGZEMPLARZ NR 5

2 ZAWARTO PROJEKTU ZAWARTO PROJEKTU... 2 O WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ CEGO... 3 KOPIE UPRAWNIE BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZA WIADCZE O PRZYNALE NO CI DO loiib... 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 9 Kopia mapy do celów projektowych...10 Wypisy z ewidencji gruntów..12 Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia 15 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego 24 Uzgodnienie ZUD 29 Cz opisowa. 30 Cz graficzna.. 40 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Opis techniczny.. 44 Informacja dotycz ca BIOZ ze wzgl du na specyfik projektowanego obiektu budowlanego 53 Wyci g z dokumentacji bada geotechnicznych podło a 60 Dokumentacja rysunkowa..67 2

3 O WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ CEGO O wiadczam, i Projekt Budowlany budowy mostu drogowego nad potokiem Stró nianka w miejscowo ci Wilczyska w ci gu drogi powiatowej nr 1506K km z rozbiórk mostu istniej cego, został sporz dzony w sposób zgodny z umow, obowi zuj cymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słu y. Skutki wynikaj ce z ewentualnych bł dów lub braku kompletno ci zostan uzupełnione zgodnie z ustaleniami umowy. FUNKCJA Tytuł, imi, nazwisko Nr uprawnie Piecz tka, podpis PROJEKTANT mgr in. Mariusz KOWAL SLK/0657/POOM/04 SPRAWDZAJ CY mgr in. Adam CZY SLK/0348/POOM/04 3

4 KOPIE UPRAWNIE BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZA WIADCZE O PRZYNALE NO CI DO loiib 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9

10 Kopia mapy do celów projektowych 10

11

12

13

14 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 43

15 Opis techniczny 44

16 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I DOJAZDÓW Opis stanu istniej cego Aktualnie w ci gu drogi powiatowej w miejscowo ci Wilczyska nad potokiem Stró nianka znajduje si most tymczasowy o stalowo drewnianej konstrukcji ustroju no nego i kamiennych podporach. Szeroko całkowita mostu, na któr składa si jezdnia (5,05m) oraz opaski z balustradami (2x0.45 m) jest równa 5,95m. Poniewa stan techniczny obiektu jest przedawaryjny, a jego wyposa enie techniczne nie spełnia wymaga obecnie obowi zuj cych przepisów, podj to decyzj o budowie stałej przeprawy przez Stró niank. Dojazd do mostu zarówno od strony zachodniej (m. Jankowa), jak i wschodniej (m. Wilczyska) stanowi droga o nawierzchni z betonu asfaltowego i szeroko ci jezdni wynosz odpowiednio ok.4,70 i 4,70-4,90m. Przebieg dojazdów w planie jest dostosowany do mostu tymczasowego i składa si z odcinków prostych i łuków poziomych o nienormatywnych promieniach. Wody opadowe odprowadzane s powierzchniowo na skarpy i dalej zgodnie ze spadkiem terenu do rzeki. W rejonie obiektu zlokalizowane s sieci: teletechniczna oraz gazowa w odległo ci od mostu odpowiednio ok. 15m i 50m. Rozwi zania konstrukcyjne Jako schemat statyczny przyj to jednoprz słow ram elbetow. Podstawowe dane techniczne Długo całkowita mostu: L =11,70 m Rozpi to teoretyczna prz sła: L t =10,60 m Wysoko konstrukcyjna: 0,656 m (z nawierzchni ) Szeroko całkowita: 9,46m Szeroko u ytkowa (jezdnia+chodniki): 6,00 + 2x1,25 m Klasa obci e : B wg PN-85/S K t skrzy owania 63,0º Długo całkowita dojazdów: 19,60m od strony zachodniej 5,80m od strony wschodniej 45

17 FORMA ARCHITEKTONICZNA I POWI ZANIE Z ISTNIEJ CYM TERENEM Funkcja obiektu Projektowany obiekt ma za zadanie bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu przez potok Stró nianka. Forma architektoniczna i kolorystyka obiektu Forma obiektu wynika z jego funkcji. Zaprojektowano jednoprz słow ram z betonu zbrojonego. Ustrój no ny poł czono z korpusem podpory w sposób monolityczny. Podpory stanowi monolityczne trzony przyczółków posadowione po rednio przy u yciu pali wielko rednicowych. Na przekrój u ytkowy na mo cie składa si jezdnia o szeroko ci 6,0 m oraz dwustronny chodnik dla pieszych o szeroko ci po 1,25 m od zewn trz ograniczony barieropor cz. Całkowita szeroko w przekroju normalnym wynosi 9,46 m. Zaprojektowano nawierzchni bitumiczn jezdni, nawierzchni ywiczn chodnika oraz urz dzenia bezpiecze stwa ruchu takie jak: kraw niki granitowe i barieropor cze. Dla obiektu przewidziano kolorystyk w barwach naturalnego betonu RAL 7045, dla gzymsu monolitycznego przewidziano kolor piaskowy RAL OPIS KONSTRUKCJI MOSTU Ustrój no ny Konstrukcja no na jest ustrojem jednoprz słowym, ramowym, wykonanym z betonu zbrojonego, o rozpi to ci teoretycznej Lt = 10,60 m i długo ci całkowitej prz sła 11,70 m. Rygiel ramy posiada zmienn wysoko od 0,2m na ko cach wsporników do 0,56m w osi obiektu. W miejscu poł czenia rygla z nogami zaprojektowano skosy 0,6 x 0,3m. Zaprojektowano spadki górnej powierzchni rygla: - podłu ny 0,67% (zgodnie ze spadkiem niwelety) - poprzeczne 2% (spadek daszkowy pod jezdni ) 3% (pod chodnikami) 46

18 Podpory Zaprojektowano podpory b d ce monolitycznymi trzonami przyczółków, stanowi ce zwie czenie grupy 4 elbetowych wierconych pali fundamentowych ø800 mm. Pale posadowiono w III warstwie geotechnicznej - kamienistej zwietrzelinie piaskowca przechodz cej w skał tward. Zaprojektowano równie podwieszone do trzonów podpór elbetowe skrzydełka o grubo ci 0,3m i długo ci 5,0m. Płyty przej ciowe Za przyczółkiem zastosowano płyty przej ciowe o długo ci 4,0 m o grubo ci 0,3m oparte na trzonie przyczółka z jednej strony i zag szczonej do stopnia Is=1,0 warstwie zasypki z pospółki. Szeroko ci płyt przej ciowych zmienne, dostosowane do rozstawu skrzydeł. Zaprojektowano zabezpieczenie izolacji płyt przej ciowych warstw ochronn betonu o grubo ci 5cm zbrojon siatk φ10 o wymiarze oczka 100/100. Obci enie ruchome Most zaprojektowano na klas obci enia B wg PN-85/S oraz obci enie pojazdem specjalnym NATO wg STANAG 2021 klasy 150. Wyposa enie Ło yska Dla zaprojektowanej konstrukcji nie przewiduje si oparcia na ło yskach. Ustrój no ny b dzie poł czony z korpusem podpory w sposób monolityczny. Dylatacje Nie zaprojektowano urz dze dylatacyjnych. Przewiduje si naci cie nawierzchni jezdni na kra cach obiektu i wypełnienie bitumiczn mas zalewow (dylatacja pozorna). Ponadto zaprojektowano zbrojenie konstrukcji nawierzchni w rejonie styku dylatacyjnego z siatki z włókna szklanego. Gzymsy Gzymsy kap chodnikowych wykonano jako monolityczne elbetowe szeroko ci 0,35m i wysoko ci 0,60 m 47

19 Kapy chodnikowe Zaprojektowano kapy chodnikowe o grubo ci 0,21m i szeroko ci 1,73m. Zespolenie kap z ustrojem no nym przewidziano za pomoc kotew talerzowych. Barieropor cze Na kapach chodnikowych zaprojektowano barieropor cze sztywne bezprzekładkowe ze słupkami rozstawionymi, co 1,0 m mocowane do betonu chodników za pomoc rub - kotew. Poza obiektem, na drogach dojazdowych, przyj to bariery energochłonne bezprzekładkowe SP-05 o rozstawie słupka 2m. Nawierzchnie i izolacje Na ustroju no nym i płytach przej ciowych zaprojektowano jednowarstwow izolacj z papy termozgrzewalnej grubo ci 1,0 cm. Nawierzchni jezdni na mo cie stanowi warstwy bitumiczne: - wi ca z asfaltu twardolanego o grubo ci 4cm - cieralna z betonu asfaltowego 0-12,8 o grubo ci 5cm Powierzchnie betonowe maj ce bezpo redni kontakt z gruntem nale y zaizolowa roztworem asfaltowym. Na chodnikach przewidziano uło enie cienkowarstwowej nawierzchni ywicznej o grubo ci 4 mm. Kraw nik kamienny Zaprojektowano kraw niki kamienne o wymiarach 20x20 cm, które powinny by uło one na izolacji, na podlewce cementowo-piaskowej o spoiwie cementowym. Na poł czeniu warstwy cieralnej i kapy z kamiennymi kraw nikami nale y zastosowa uszczelnienie na całej długo ci mostu. Odwodnienie mostu Obiekt b dzie odwadniany powierzchniowo poprzez przyj te spadki poprzeczne poprzeczne jezdni 2% i chodników 3% oraz podłu ne 0,67%. W celu zebrania i odprowadzenia wody z poziomu izolacji w miejscu poprzecznego załamania płyty pomostowej umieszczono drena podłu ny wyposa ony w s czki φ50 mm. 48

20 Zastosowane materiały konstrukcyjne Beton Do wykonania ustroju no nego (rygla i nóg ramy), pali fundamentowych, kap chodnikowych i gzymsów oraz płyt przej ciowych przewidziano zastosowanie betonu klasy C30/37. Jako beton wyrównawczy zastosowano beton klasy C8/10. Stal zbrojeniowa Do zbrojenia betonu wszystkich elementów zastosowano stal A-IIIN, gatunku BSt500S Zabezpieczenie antykorozyjne Powierzchnie betonowe Wszystkie odsłoni te powierzchnie betonu ustroju no nego i podpór nale y zabezpieczy antykorozyjnie powłok ochronn malarsk elastyczn o zdolno ci przekrywania zarysowa do 0,3 mm. Dla obiektu przewidziano kolorystyk w barwach naturalnego betonu RAL 7045, dla gzymsu monolitycznego przewidziano kolor piaskowy RAL Charakterystyka ekologiczna obiektu Projektowany obiekt nie wytwarza adnych zanieczyszcze. Przewidziane materiały do budowy s neutralne dla rodowiska. Woda opadowa z jezdni i chodników jest odprowadzana poprzez system odwodnienia. Na podstawie wy ej podanych informacji nale y uzna, e obiekt nie b dzie mie niekorzystnego wpływu na rodowisko. Teren budowy zostanie uporz dkowany po zako czeniu prac przy obiekcie. 49

21 WYTYCZNE REALIZACYJNE MOSTU - Dokumentacja projektowa nie obejmuje rusztowa i lokalizacji podpór tymczasowych dla rusztowa. Wykonawca robót zobowi zany do wykonania projektu rusztowa oraz stosownej specyfikacji technicznej i uzgodnienia projektu rusztowa i deskowa z inspektorem nadzoru. - Podczas wykonywania robót zakłada si skierowanie ruchu pojazdów objazdami, a pieszych ewentualn tymczasow kładk. Organizacja tymczasowa ruchu b dzie przedmiotem projektu opracowanego przez Wykonawc. - Konieczne jest wykonanie próbnego obci enia pala fundamentowego. - Konstrukcj podpór nale y zasypa gruntem sypkim (pospółk lub piaskiem) stosuj c warstwy grubo ci 0.2 m. Wymagany wska nik zag szczenia zasypki Is = 1.0. Roboty odbiera w oparciu o norm PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania. - Na ka dej podporze mostu nale y zabudowa po 2 znaki wysoko ciowe (repery). Repery powinny by równie zabudowane po obu stronach konstrukcji no nej nad podporami. Repery powinny by powi zane ze stałym znakiem wysoko ciowym wykonanym w niewielkiej odległo ci od obiektu. Stałe znaki wysoko ciowe nale y dowi za do niwelacji pa stwowej. - Przewidziane do zastosowania materiały konstrukcyjne, izolacyjne, naprawcze, nawierzchniowe i malarskie musz posiada aktualne aprobaty techniczne wzgl dnie certyfikaty wystawione przez IBDiM w Warszawie. 50

22 DOJAZDY DO MOSTU Niweleta Zaprojektowano korekt niwelety, dostosowuj c j do obowi zuj cych przepisów - zastosowano tu załomy, gdzie ró nice spadków nie przekraczaj warto ci 1%. Odcinki proste maj pochylenia: min 0,67% i max 1,13%. O w planie Dojazd do mostu od strony zachodniej przebiega w łuku poziomym o promieniu R = 150m, natomiast dojazd od strony wschodniej zaprojektowano w odcinku prostym. Na obu ko cach opracowania o projektowanych dojazdów została nawi zania do osi istniej cej. Przekrój poprzeczny Typowy przekrój poprzeczny przez dojazdy do obiektu ma szeroko 2x3,0m oraz spadek daszkowy 2,0%. Odcinki dojazdów przed nawi zaniem do drogi istniej cej ulegaj zw eniu do 5,01 m od strony Jankowej oraz 4,68 m od strony Szalowej. W tym celu zastosowano skos 1:5. Konstrukcja Konstrukcj nawierzchni jezdni przyj to dla ruchu KR3. Zaprojektowano nast puj c konstrukcj : - 5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm - 8 cm warstwa wi ca z betonu asfaltowego 0/16mm - 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm - 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - 30 cm podbudowa wzmacniaj ca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm Odwodnienie Odprowadzenie wód opadowych z przebudowanej drogi dojazdowej do modernizowanego obiektu mostowego nast pi przez nadanie jezdni i poboczom normatywnych spadków podłu nych i poprzecznych, uj cie ich w trapezowe 51

23 wci cia (na pocz tku opracowania) na poboczach jezdni i skierowanie ich za pomoc rowu oraz cieku drogowego korytkowego do potoku. Powierzchnie poszczególnych zlewni s niewielkie. Projektowany spadek rowu i cieku wynosi 0,5%. Długo rowu: Długo cieku: 25,8 m 13,4 m Organizacja ruchu Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odr bn dokumentacj, b d c integralnym uzupełnieniem niniejszego projektu. RZEKA Zaprojektowano umocnienie koryta potoku pod mostem oraz po obu jego stronach, na długo ci: 3,60 m w kierunku górnej wody oraz 7,60 m w kierunku dolnej wody. Umocnienie zako czono gurtami betonowymi w celu wydzielenia granicy, do której dowi zany b dzie nowy przebieg koryta potoku po realizacji inwestycji MZMiUW w Krakowie p.n.: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Stró nianka w km , , w m. Stró na, Wilczyska i Bobowa, gm. Bobowa. Umocnienie dna koryta potoku przewidziano narzutem kamiennym o grubo ci 40cm. Ponadto na odcinkach potoku pomi dzy mostem a gurtami zaprojektowano umocnienie skarp potoku koszami siatkowo kamiennymi. 52

24 Informacja dotycz ca BIOZ ze wzgl du na specyfik projektowanego obiektu budowlanego 53

25 Zakres robót obj tych obowi zkiem sporz dzenia planu BIOZ W ramach przebudowy mostu b d wyst powa nast puj ce roboty stwarzaj ce zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: a. rozbiórki drogi i elementów obiektów budowlanych b. roboty wykonywane przy u yciu d wigów c. roboty prowadzone w pobli u czynnej linii komunikacyjnych drogi powiatowej d. roboty prowadzone w rzekach e. monta, demonta rusztowa Dla ww. robót Kierownik budowy jest zobowi zany sporz dzi lub zapewni sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj cego specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzgl dniaj ce mi dzy innymi nast puj ce informacje: plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewn trznych ci gów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urz dze przeciwpo arowych i sprz tu ratunkowego zakres robót i kolejno realizacji poszczególnych etapów robót; wykaz istniej cych obiektów budowlanych podlegaj cych adaptacji lub rozbiórce; informacje dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas realizacji; informacje dotycz ce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzaj cych zagro enie; informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawieraj ce: 1. okre lenie zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia, 2. okre lenie rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczaj cych przed skutkami zagro e, 3. okre lenie zasad bezpo redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; okre lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych; 54

26 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych. Zabezpieczenie Terenu Budowy Teren budowy lub robót powinien by w miar potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzało zagro enia dla ludzi. Wysoko ogrodzenia powinna wynosi, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów ci gowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów nale y w miar mo liwo ci wyznaczy miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada utwardzon nawierzchni i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by utrzymane we wła ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składowa materiałów, sprz tu lub innych przedmiotów. Szeroko dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna by dostosowana do u ywanych rodków transportowych i nasilenia ruchu. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który b dzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarz dzaj cy ruchem. W zale no ci od realizowanego etapu robót i wynikaj cej st d konieczno ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy ej. Wszystkie ulice i ci gi ruchu pieszego oraz przej cia itp. obj te obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikaj cymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, b d podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówno ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od nie anie, wywóz niegu itp.) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, o wietlenie ci gów komunikacyjnych, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 55

27 Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d akceptowane przez Nadzór. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: a. utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, b. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych ze ska enia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. Stosuj c si do tych wymaga b dzie miał szczególny wzgl d na: 1. Lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo liwo ci powstania po aru. Lokalizacj baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Nadzorem. Ochrona przeciwpo arowa Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 56

28 Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe u yte do Robót b d miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo zanika (np. materiały pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na u ycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b d cych wła cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów u ytkownika. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by wykonane w zakresie przeło enia instalacji i urz dze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowane władze i wła ciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow i innych budowli, Wykonawca b dzie realizował roboty w sposób minimalizuj cy powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 57

29 uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy spowodowane jego działalno ci. Nadzór b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc a wła cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z własno ci i dróg wewn trznych. Jednak e Nadzór nie b dzie ingerował w takie. Bezpiecze stwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia ( Plan BiOZ ) wynikaj cy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia DZ. U Nr 120 i uzgodni go z Nazdorem. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Aby budowa była bezpieczna nale y w szczególno ci zwróci uwag aby: operatorzy ci kiego sprz tu budowlanego musz posiada specjalistyczne uprawnienia nale y opracowa projekt technologii i organizacji robót, przy robotach wykonywanych na wysoko ciach powy ej 2 m stanowiska pracy nale y zabezpieczy barierami), teren budowy, w miar mo liwo ci, powinien by zabezpieczony ogrodzeniem urawie i inne wysokie konstrukcje winny by po zmroku o wietlone; w najwy szym punkcie o wietlone wiatłem koloru czerwonego, zabronione jest urz dzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pr du elektrycznego, skrzynki rozdzielcze pr du elektrycznego winny by zabezpieczone przed dost pem osób niepowołanych, haki do przemieszczania ci arów oraz liny winny by atestowane, wykopy o gł boko ci powy ej 1 m winny by zabezpieczone, 58

30 otwory technologiczne w cianach, stropach, biegi schodów nale y zabezpieczy barierami, u ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy, pracownicy na budowie winni by wyposa eni w kaski ochronne, na terenie budowy winna by przeno na apteka. Podstawa opracowania [1] Dz. U. nr 120 poz i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. [2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) [3] Dz U. nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrze nia 1997 r. Rozporz dzenie Ministrów w sprawie słu by bezpiecze stwa i higieny pracy z pó niejszymi zmianami. [4] Dz U. nr 62, poz 287 z dnia 28 maja 1996 r. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów pracy wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej [5] Dz.U. nr 13 poz. 93 z dnia 28 marca 1972 r. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. [6] Dz.U. nr 7 poz. 30 z dnia 10 lutego 1977 r. Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 59

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 5022 S (ul. Piaskowa) nad torami kolejowymi w miejscowości Gorzyce NAZWA I ADRES INWESTORA: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19. 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik

FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19. 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik WYKONAWCA: PROJEKT BUDOWLANY PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE INWESTOR: z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY. ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik

FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY. ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik WYKONAWCA: PROJEKT BUDOWLANY PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE INWESTOR: z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOPROJEKT Halina Szydlik 06-400 CIECHANÓW, UL. NADRZECZNA 39 tel./fax (0-23) 672 40 59 e-mail: ekoprojekt@ciechanow.com Projekt architektoniczno-budowlany NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data

Funkcja Tytuł, Imi i Nazwisko Specjalno Nr Uprawnie Podpis Data WYKONAWCA: FIRMA IN YNIERSKA GF MOSTY ul. D bowa 19 41-940 Piekary l. Zamierzenie budowlane: Przebudowa mostu drogowego nad rzek Czarna Przemsza w drodze powiatowej 4724 S ulica Bory w B dzinie Adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania)

PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania) PROGRAM PRZEBUDOWY (dane wyjściowe do projektowania),,przebudowa dróg gminnych nr 354, 407 i 428 etap I: odcinek o długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000 0+390 Obiekt: Inwestor: Studium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU WRAZ Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU DZIAŁKI CPV 45214200-2 INWESTYCJA : WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Z PUNKTEM APTECZNYM, PUNKTEM POCZTOWYM I MIESZKANIEM SŁUŻBOWYM SOBIKÓW, GM. GÓRA KALWARIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko

Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko ul. Dukielska 13/16a 35-505 Rzeszów NIP 813-287-47-57 tel. 662-297-817 OBIEKT: INWESTOR: Droga powiatowa nr 1078R Powiat Niżański Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska

OPIS ROBÓT. dla projektu budowy ulic na osiedlu Murator w miejscowości Baranów ul. Murarska OPIS ROBÓT dla projektu budowy ulic na osiedlu "Murator" w miejscowości Baranów ul. Murarska 1. Podstawowy zakres inwestycji Podstawowy zakres inwestycji polegającej na budowie ulicy Murarskiej na Osiedlu

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ETAP I: na zg oszenie od km do km obejmuj cy dzia ki istniej cego pasa drogowego nr 1207, 796

PROJEKT BUDOWLANY. ETAP I: na zg oszenie od km do km obejmuj cy dzia ki istniej cego pasa drogowego nr 1207, 796 PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1953 B MIASTKOWO TARNOWO KRASKA - SZCZEPANKOWO odc. MIASTKOWO - TARNOWO OD KM 0+000,00 DO KM 4+832,89 ETAP I: na zg oszenie od km 0+000 do km 3+800

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1.Opis techniczny 2.Uzgodnienia dokumentacji 3.Badania geotechniczne 4.Uprawnienia budowlane projektanta 5.Wypisy z rejestru gruntów 6.Część graficzna : orientacja w skali 1 :

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce 32 410 Dobczyce, ul. Rynek 26 Nazwa zadania: Odbudowa drogi gminnej w Dobczycach ulicy Laskowa zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009r PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10)

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10) BIURO PROJEKTÓW;; NADZORÓW;; KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA -- Zbiigniiew Rattajjczyk ull.. Włłocłławska 7//4;; 62--600 Kołło //0--507//142801 PROJEKT BUDOWLANY na wykonaniie odbudowy sttawów ii

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy P R O J B U D K O M - S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII DROGOWEJ 62-800 KALISZ ul. RUMIŃSKIEGO 3 TEL.0 62-76 76 675 NIP 618-004 - 84 99 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy Branża : Obiekt : Adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Budowa drogi gminnej w m. Bieganowo wraz ze skrzyŝowaniem z drogą powiatową nr 2922P PROJEKT ZMIANY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. 2 OPIS INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Karta uzgodnień 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz

Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz Projektowanie-Nadzory-Doradztwo w Budownictwie Drogowym ul. Głogowska 26 62-800 Kalisz TEMAT BRANŻA INWESTOR OPRACOWAŁ Przebudowa drogi w m. Janków Zaleśny. Drogowa Gmina i Miasto Raszków mgr inż. Wiktor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 Zał.Nr.2 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy dróg i placów na terenie zaplecza turystyki wodnej w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA 40-082 Katowice ul. Sobieskiego7 tel / fax : (0-32) 253-050-21 / 253-05-22 NIP : 631-22-91-192 KRS: 0000099379 e-mail: katowice@lotronic.com.pl L I G H T S Y S T E M Sp. z o.o. INWESTOR: GMINA WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Samoklęski Kolonia Druga gmina Kamionka m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach.

Przebudowa ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. ORGANIZACJA RUCHU. Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. EGZEMPLARZ NR 1 ORGANIZACJA RUCHU BRANŻA Drogowa ZADANIE: Stała organizacja ruchu po przebudowie ulicy Broniewskiego w Sulmierzycach. OBIEKT Projekt branży drogowej INWESTOR Miasto Sulmierzyce AUTOR NR

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedsi wzi cie : remont chodników i miejsc postojowych przy ul. J. Styki i Słowia skiej w Bogatyni. Wykonawca robót:...

OPIS TECHNICZNY. Przedsi wzi cie : remont chodników i miejsc postojowych przy ul. J. Styki i Słowia skiej w Bogatyni. Wykonawca robót:... OPIS TECHNICZNY Do projektu sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego (chodnika i miejsc parkingowych) zgodnie z wymogami bezpiecze stwa ruchu drogowego i projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków Załącznik nr 13 Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków INWESTOR: Gmina Ozorków AUTOR OPRACOWNIA: Projektował: Mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00

REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Obiekt budowlany: REMONT DROGI GMINNEJ ROLNICZEJ BUKOWINA W śabnicy km 0+000.00 0+820.00 Adres obiektu: Województwo śląskie, Gmina Węgierska Górka śabnica, działka nr 1/2 BranŜa: Drogowa Spis zawartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU

PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU PROJEKT WYKONAWCZY CZ. DROGOWA UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

- Lokalizacja inwestycji Skala 1:25000 NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA TARGOWISKA STA EGO W NOWYM MIE CIE PAWILON MODU OWY INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO ul. Apteczna 8, 09-120

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500,

OPIS TECHNICZNY UL. SZPITALNA W SIEMIATYCZACH OPIS TECHNICZNY. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa i zakres opracowania Umowa z Inwestorem, Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, Pomiary uzupełniające, Badania geotechniczne podłoŝa gruntowego, Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. robót budowlanych 1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotycząca: robót remontowo - budowlanych Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciechowice etap

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. PRACE GEODEZYJNE 27 SPIS TREŚCI 2. PRACE GEODEZYJNE... 27 1. WSTĘP... 29 1.1.Przedmiot ST... 29 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej... 29 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli 6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót

BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli 6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie prowadzenie robót BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4.Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07 NAZWA OBIEKTU: PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ W BRZEGU ADRES OBIEKTU: 49-300 BRZEG, NR EWID. DZ. 385 NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

O P I S do Projektu dróg wewnętrznych przy Adaptacji istniejącego budynku bursy szkolnej Przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu na Dom Pomocy Społecznej

O P I S do Projektu dróg wewnętrznych przy Adaptacji istniejącego budynku bursy szkolnej Przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu na Dom Pomocy Społecznej O P I S do Projektu dróg wewnętrznych przy Adaptacji istniejącego budynku bursy szkolnej Przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu na Dom Pomocy Społecznej 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowa drogi gminnej dzia ka nr 7 obr b S osinko

I. OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowa drogi gminnej dzia ka nr 7 obr b S osinko I. OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowa drogi gminnej dzia ka nr 7 obr b S osinko 1. Przedmiot opracowania. 2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu. 3. Opis przyj tych rozwi za projektowych dla remontu

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka

Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni ul. Północnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Świerkowej w Piasecznie Kamionka Nr tomu: II Faza: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Branża: DROGI Kod CPV: 71.32.20.00 Temat:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ OPRACOWANIA: Wymiana okien i drzwi w Hali Sportowej LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, ul. Północna 36 INWESTOR: Klub Sportowy Społem 91-045 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21 /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ PRZEBUDOWA mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach na działkach nr 1303/184, 1268/21

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki

Bardziej szczegółowo

WIADCZENIE PROJEKTANTA

WIADCZENIE PROJEKTANTA LAKBUD-INWEST Leszek Pussty ul. Grabskiego 21/11 66-400 Gorzów Wlkp. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa chodnika wraz ze cie rowerow w ci gu drogi gminnej, dz. nr 377/7, 380/1 w m. Lubrza,

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl

ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl _ ARIGOLD Paulina Kukla UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 92-94C/4, 81-388 GDYNIA TEL. 733-460-745; FAX. (12) 376-77-67; biuro@arigold.pl Nr egzemplarza 1 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208

BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ RZESZÓW DZ. NR 487, OBR.208 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ NA POTRZEBY REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14 DZ.NR 487 obr.208

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2.

Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY. 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 1. WPROWADZENIE 1.1. Temat 1.2. Materiały wyjściowe 1.3. Zakres opracowania 2. STAN ISTNIEJĄCY 3. STAN PROJEKTOWANY 3.1. Oznakowanie pionowe 3.2. Oznakowanie poziome

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy nawierzchni drogi gminnej ul. KO CIELNA i KRÓTKA w S AWNIE GMINA KISZKOWO

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowy nawierzchni drogi gminnej ul. KO CIELNA i KRÓTKA w S AWNIE GMINA KISZKOWO OPIS TECHNICZNY do projektu budowy nawierzchni drogi gminnej ul. KO CIELNA i KRÓTKA w S AWNIE GMINA KISZKOWO 1. DANE OGÓLNE 1.1. Obiekt : DROGA GMINNA 1.2. Lokalizacja : S AWNO ul. KO CIELNA i KRÓTKA Dz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 02 Kod CPV 45 262 100-2 RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku PROJEKT BUDOWLANY Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostu nad rzeką Słupianką w ciągu ulicy Harcerskiej w Płocku Spis treści I. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000

1. Zagospodarowanie terenu plansza architektoniczna 1:1000 2. Zagospodarowanie terenu plansza uzbrojenia terenu 1:1000 ARCHITEKTURA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Część opisowa 1. Podstawa opracowania i materiały projektowe. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Zagospodarowanie terenu. 3a. Opis stanu istniejącego terenu lokalizacji.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE: Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE: Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. projektowanie architektoniczne,nadzory budowlane i konsultacje,eksport usług projektowych arch. DARIUSZ FUŁEK, arch. JANUSZ CZARNIECKI, arch. IRENEUSZ PODOLSKI tel. 75-732 - 61-12 konto: BZ WBK S.A. o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KRAW NIKI KAMIENNE 969 1. Wst p 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. zał. nr 9 do SIWZ ZATWIERDZAM... PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE KRATOWEGO MASZTU ANTENOWEGO NA POTRZEBY RADIOLINII I ŁĄCZNOŚCI POLICJI KMP W TYCHACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zleceniodawca: Wykonawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a Rok założenia 1951 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

INFORMACJA O PLANIE BIOZ 1 Przedsiębiorstwo Projektowe WITAN ul. Rozłogi 4/38 01-310 Warszawa Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) W MIEJSCOWOŚCI WIĄZOWNA GMINNA INFORMACJA O PLANIE BIOZ Inwestor: Gmina Wiązowna Autorzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH ZAŁ CZNIK AKTUALIZACYJNY do dokumentacji p.n: Projekt wykonania boisk sportowych w ramach realizacji programu,,orlik 2012 na terenie

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres inwestora: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres Jednostki Projektowej: Lider: Partner: OCSC Sp. z o.o. ul. Targowa 24,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U

P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U Egz. 2 P R O J E K T D O C E L O W E J O R G A N I Z A C J I R U C H U Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI W ULICY WITA STWOSZA I PLACU STAROMIEJSKIM W NYSIE Lokalizacja: woj. opolskie,

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY INWESTOR: Urz d Gminy Rz nia Ul. Ko ciuszki 16 98-332 Rz nia PROJEKT OPRACOWAŁ: IMI I NAZWISKO NR UPRAWNIE PROJEKTANT mgr in. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94 DATA

Bardziej szczegółowo

Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI

Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI Budowa zjazdu wraz z przebudow uk adu komunikacyjnego przy gimnazjum nr.1 w Pi czowie SPIS TRE CI Cz opisowa: 1. Podstawa opracowania... 2 2. Inwestor... 2 3. Cel i zakres opracowania... 2 4. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ /nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/ Przebudowa mostu drogowego przez ciek Sumina w ciągu drogi powiatowej nr 5025S (km 0+200) ul. Dworcowa w m. Lyski Opracował:.. /miejscowość/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZĘŚCI OKIEN PARTERU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA ul. H. Sienkiewicza 3 w Warszawie Działka nr 26 obręb 50310 Inwestor: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Opracowanie koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie określi wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY MOSTU. Remont mostu Serby w ciągu drogi powiatowej nr 1006D

OPIS TECHNICZNY MOSTU. Remont mostu Serby w ciągu drogi powiatowej nr 1006D OPIS TECHNICZNY MOSTU Projekt Budowlany + wykonawczy Remont mostu Serby w ciągu drogi powiatowej nr 1006D grudzień 2012 1 1. Podstawa opracowania i zakres robót. Dokumentacja została sporządzona zgodnie

Bardziej szczegółowo