PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna Gorlice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice"

Transkrypt

1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD POTOKIEM STRÓ NIANKA W MIEJSCOWO CI WILCZYSKA W CI GU DP NR 1506K JANKOWA STRÓ NA SZALOWA KM ORAZ ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJ CEGO INWESTOR POWIATOWY ZARZ D DROGOWY W GORLICACH ul. Słoneczna Gorlice UMOWA PZD/30/2011 z dnia BIURO AUTORSKIE B i u r o I n ynierskie C O N C E P T Gliwice, ul. Jasna 31B pok.214 tel/fax 032/ , RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY FUNKCJA Tytuł, imi, nazwisko Nr uprawnie Piecz tka, podpis PROJEKTANT mgr in. Mariusz KOWAL SLK/0657/POOM/04 SPRAWDZAJ CY mgr in. Adam CZY SLK/0348/POOM/04 NUMERY DZIAŁEK 376; 375/19; 315/5, 315/4 jednostka ewidencyjna Bobowa; obr b Wilczyska 1002; 958/1; 949/1; 949/4, 949/5, 959/4 jednostka ewidencyjna Miasto Bobowa; obr b Bobowa SPIS ZAWARTO CI strona 2 DATA stycze 2012 EGZEMPLARZ NR 5

2 ZAWARTO PROJEKTU ZAWARTO PROJEKTU... 2 O WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ CEGO... 3 KOPIE UPRAWNIE BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZA WIADCZE O PRZYNALE NO CI DO loiib... 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 9 Kopia mapy do celów projektowych...10 Wypisy z ewidencji gruntów..12 Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsi wzi cia 15 Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego 24 Uzgodnienie ZUD 29 Cz opisowa. 30 Cz graficzna.. 40 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Opis techniczny.. 44 Informacja dotycz ca BIOZ ze wzgl du na specyfik projektowanego obiektu budowlanego 53 Wyci g z dokumentacji bada geotechnicznych podło a 60 Dokumentacja rysunkowa..67 2

3 O WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ CEGO O wiadczam, i Projekt Budowlany budowy mostu drogowego nad potokiem Stró nianka w miejscowo ci Wilczyska w ci gu drogi powiatowej nr 1506K km z rozbiórk mostu istniej cego, został sporz dzony w sposób zgodny z umow, obowi zuj cymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słu y. Skutki wynikaj ce z ewentualnych bł dów lub braku kompletno ci zostan uzupełnione zgodnie z ustaleniami umowy. FUNKCJA Tytuł, imi, nazwisko Nr uprawnie Piecz tka, podpis PROJEKTANT mgr in. Mariusz KOWAL SLK/0657/POOM/04 SPRAWDZAJ CY mgr in. Adam CZY SLK/0348/POOM/04 3

4 KOPIE UPRAWNIE BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE ZA WIADCZE O PRZYNALE NO CI DO loiib 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 9

10 Kopia mapy do celów projektowych 10

11

12

13

14 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 43

15 Opis techniczny 44

16 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I DOJAZDÓW Opis stanu istniej cego Aktualnie w ci gu drogi powiatowej w miejscowo ci Wilczyska nad potokiem Stró nianka znajduje si most tymczasowy o stalowo drewnianej konstrukcji ustroju no nego i kamiennych podporach. Szeroko całkowita mostu, na któr składa si jezdnia (5,05m) oraz opaski z balustradami (2x0.45 m) jest równa 5,95m. Poniewa stan techniczny obiektu jest przedawaryjny, a jego wyposa enie techniczne nie spełnia wymaga obecnie obowi zuj cych przepisów, podj to decyzj o budowie stałej przeprawy przez Stró niank. Dojazd do mostu zarówno od strony zachodniej (m. Jankowa), jak i wschodniej (m. Wilczyska) stanowi droga o nawierzchni z betonu asfaltowego i szeroko ci jezdni wynosz odpowiednio ok.4,70 i 4,70-4,90m. Przebieg dojazdów w planie jest dostosowany do mostu tymczasowego i składa si z odcinków prostych i łuków poziomych o nienormatywnych promieniach. Wody opadowe odprowadzane s powierzchniowo na skarpy i dalej zgodnie ze spadkiem terenu do rzeki. W rejonie obiektu zlokalizowane s sieci: teletechniczna oraz gazowa w odległo ci od mostu odpowiednio ok. 15m i 50m. Rozwi zania konstrukcyjne Jako schemat statyczny przyj to jednoprz słow ram elbetow. Podstawowe dane techniczne Długo całkowita mostu: L =11,70 m Rozpi to teoretyczna prz sła: L t =10,60 m Wysoko konstrukcyjna: 0,656 m (z nawierzchni ) Szeroko całkowita: 9,46m Szeroko u ytkowa (jezdnia+chodniki): 6,00 + 2x1,25 m Klasa obci e : B wg PN-85/S K t skrzy owania 63,0º Długo całkowita dojazdów: 19,60m od strony zachodniej 5,80m od strony wschodniej 45

17 FORMA ARCHITEKTONICZNA I POWI ZANIE Z ISTNIEJ CYM TERENEM Funkcja obiektu Projektowany obiekt ma za zadanie bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu przez potok Stró nianka. Forma architektoniczna i kolorystyka obiektu Forma obiektu wynika z jego funkcji. Zaprojektowano jednoprz słow ram z betonu zbrojonego. Ustrój no ny poł czono z korpusem podpory w sposób monolityczny. Podpory stanowi monolityczne trzony przyczółków posadowione po rednio przy u yciu pali wielko rednicowych. Na przekrój u ytkowy na mo cie składa si jezdnia o szeroko ci 6,0 m oraz dwustronny chodnik dla pieszych o szeroko ci po 1,25 m od zewn trz ograniczony barieropor cz. Całkowita szeroko w przekroju normalnym wynosi 9,46 m. Zaprojektowano nawierzchni bitumiczn jezdni, nawierzchni ywiczn chodnika oraz urz dzenia bezpiecze stwa ruchu takie jak: kraw niki granitowe i barieropor cze. Dla obiektu przewidziano kolorystyk w barwach naturalnego betonu RAL 7045, dla gzymsu monolitycznego przewidziano kolor piaskowy RAL OPIS KONSTRUKCJI MOSTU Ustrój no ny Konstrukcja no na jest ustrojem jednoprz słowym, ramowym, wykonanym z betonu zbrojonego, o rozpi to ci teoretycznej Lt = 10,60 m i długo ci całkowitej prz sła 11,70 m. Rygiel ramy posiada zmienn wysoko od 0,2m na ko cach wsporników do 0,56m w osi obiektu. W miejscu poł czenia rygla z nogami zaprojektowano skosy 0,6 x 0,3m. Zaprojektowano spadki górnej powierzchni rygla: - podłu ny 0,67% (zgodnie ze spadkiem niwelety) - poprzeczne 2% (spadek daszkowy pod jezdni ) 3% (pod chodnikami) 46

18 Podpory Zaprojektowano podpory b d ce monolitycznymi trzonami przyczółków, stanowi ce zwie czenie grupy 4 elbetowych wierconych pali fundamentowych ø800 mm. Pale posadowiono w III warstwie geotechnicznej - kamienistej zwietrzelinie piaskowca przechodz cej w skał tward. Zaprojektowano równie podwieszone do trzonów podpór elbetowe skrzydełka o grubo ci 0,3m i długo ci 5,0m. Płyty przej ciowe Za przyczółkiem zastosowano płyty przej ciowe o długo ci 4,0 m o grubo ci 0,3m oparte na trzonie przyczółka z jednej strony i zag szczonej do stopnia Is=1,0 warstwie zasypki z pospółki. Szeroko ci płyt przej ciowych zmienne, dostosowane do rozstawu skrzydeł. Zaprojektowano zabezpieczenie izolacji płyt przej ciowych warstw ochronn betonu o grubo ci 5cm zbrojon siatk φ10 o wymiarze oczka 100/100. Obci enie ruchome Most zaprojektowano na klas obci enia B wg PN-85/S oraz obci enie pojazdem specjalnym NATO wg STANAG 2021 klasy 150. Wyposa enie Ło yska Dla zaprojektowanej konstrukcji nie przewiduje si oparcia na ło yskach. Ustrój no ny b dzie poł czony z korpusem podpory w sposób monolityczny. Dylatacje Nie zaprojektowano urz dze dylatacyjnych. Przewiduje si naci cie nawierzchni jezdni na kra cach obiektu i wypełnienie bitumiczn mas zalewow (dylatacja pozorna). Ponadto zaprojektowano zbrojenie konstrukcji nawierzchni w rejonie styku dylatacyjnego z siatki z włókna szklanego. Gzymsy Gzymsy kap chodnikowych wykonano jako monolityczne elbetowe szeroko ci 0,35m i wysoko ci 0,60 m 47

19 Kapy chodnikowe Zaprojektowano kapy chodnikowe o grubo ci 0,21m i szeroko ci 1,73m. Zespolenie kap z ustrojem no nym przewidziano za pomoc kotew talerzowych. Barieropor cze Na kapach chodnikowych zaprojektowano barieropor cze sztywne bezprzekładkowe ze słupkami rozstawionymi, co 1,0 m mocowane do betonu chodników za pomoc rub - kotew. Poza obiektem, na drogach dojazdowych, przyj to bariery energochłonne bezprzekładkowe SP-05 o rozstawie słupka 2m. Nawierzchnie i izolacje Na ustroju no nym i płytach przej ciowych zaprojektowano jednowarstwow izolacj z papy termozgrzewalnej grubo ci 1,0 cm. Nawierzchni jezdni na mo cie stanowi warstwy bitumiczne: - wi ca z asfaltu twardolanego o grubo ci 4cm - cieralna z betonu asfaltowego 0-12,8 o grubo ci 5cm Powierzchnie betonowe maj ce bezpo redni kontakt z gruntem nale y zaizolowa roztworem asfaltowym. Na chodnikach przewidziano uło enie cienkowarstwowej nawierzchni ywicznej o grubo ci 4 mm. Kraw nik kamienny Zaprojektowano kraw niki kamienne o wymiarach 20x20 cm, które powinny by uło one na izolacji, na podlewce cementowo-piaskowej o spoiwie cementowym. Na poł czeniu warstwy cieralnej i kapy z kamiennymi kraw nikami nale y zastosowa uszczelnienie na całej długo ci mostu. Odwodnienie mostu Obiekt b dzie odwadniany powierzchniowo poprzez przyj te spadki poprzeczne poprzeczne jezdni 2% i chodników 3% oraz podłu ne 0,67%. W celu zebrania i odprowadzenia wody z poziomu izolacji w miejscu poprzecznego załamania płyty pomostowej umieszczono drena podłu ny wyposa ony w s czki φ50 mm. 48

20 Zastosowane materiały konstrukcyjne Beton Do wykonania ustroju no nego (rygla i nóg ramy), pali fundamentowych, kap chodnikowych i gzymsów oraz płyt przej ciowych przewidziano zastosowanie betonu klasy C30/37. Jako beton wyrównawczy zastosowano beton klasy C8/10. Stal zbrojeniowa Do zbrojenia betonu wszystkich elementów zastosowano stal A-IIIN, gatunku BSt500S Zabezpieczenie antykorozyjne Powierzchnie betonowe Wszystkie odsłoni te powierzchnie betonu ustroju no nego i podpór nale y zabezpieczy antykorozyjnie powłok ochronn malarsk elastyczn o zdolno ci przekrywania zarysowa do 0,3 mm. Dla obiektu przewidziano kolorystyk w barwach naturalnego betonu RAL 7045, dla gzymsu monolitycznego przewidziano kolor piaskowy RAL Charakterystyka ekologiczna obiektu Projektowany obiekt nie wytwarza adnych zanieczyszcze. Przewidziane materiały do budowy s neutralne dla rodowiska. Woda opadowa z jezdni i chodników jest odprowadzana poprzez system odwodnienia. Na podstawie wy ej podanych informacji nale y uzna, e obiekt nie b dzie mie niekorzystnego wpływu na rodowisko. Teren budowy zostanie uporz dkowany po zako czeniu prac przy obiekcie. 49

21 WYTYCZNE REALIZACYJNE MOSTU - Dokumentacja projektowa nie obejmuje rusztowa i lokalizacji podpór tymczasowych dla rusztowa. Wykonawca robót zobowi zany do wykonania projektu rusztowa oraz stosownej specyfikacji technicznej i uzgodnienia projektu rusztowa i deskowa z inspektorem nadzoru. - Podczas wykonywania robót zakłada si skierowanie ruchu pojazdów objazdami, a pieszych ewentualn tymczasow kładk. Organizacja tymczasowa ruchu b dzie przedmiotem projektu opracowanego przez Wykonawc. - Konieczne jest wykonanie próbnego obci enia pala fundamentowego. - Konstrukcj podpór nale y zasypa gruntem sypkim (pospółk lub piaskiem) stosuj c warstwy grubo ci 0.2 m. Wymagany wska nik zag szczenia zasypki Is = 1.0. Roboty odbiera w oparciu o norm PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania. - Na ka dej podporze mostu nale y zabudowa po 2 znaki wysoko ciowe (repery). Repery powinny by równie zabudowane po obu stronach konstrukcji no nej nad podporami. Repery powinny by powi zane ze stałym znakiem wysoko ciowym wykonanym w niewielkiej odległo ci od obiektu. Stałe znaki wysoko ciowe nale y dowi za do niwelacji pa stwowej. - Przewidziane do zastosowania materiały konstrukcyjne, izolacyjne, naprawcze, nawierzchniowe i malarskie musz posiada aktualne aprobaty techniczne wzgl dnie certyfikaty wystawione przez IBDiM w Warszawie. 50

22 DOJAZDY DO MOSTU Niweleta Zaprojektowano korekt niwelety, dostosowuj c j do obowi zuj cych przepisów - zastosowano tu załomy, gdzie ró nice spadków nie przekraczaj warto ci 1%. Odcinki proste maj pochylenia: min 0,67% i max 1,13%. O w planie Dojazd do mostu od strony zachodniej przebiega w łuku poziomym o promieniu R = 150m, natomiast dojazd od strony wschodniej zaprojektowano w odcinku prostym. Na obu ko cach opracowania o projektowanych dojazdów została nawi zania do osi istniej cej. Przekrój poprzeczny Typowy przekrój poprzeczny przez dojazdy do obiektu ma szeroko 2x3,0m oraz spadek daszkowy 2,0%. Odcinki dojazdów przed nawi zaniem do drogi istniej cej ulegaj zw eniu do 5,01 m od strony Jankowej oraz 4,68 m od strony Szalowej. W tym celu zastosowano skos 1:5. Konstrukcja Konstrukcj nawierzchni jezdni przyj to dla ruchu KR3. Zaprojektowano nast puj c konstrukcj : - 5 cm warstwa cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm - 8 cm warstwa wi ca z betonu asfaltowego 0/16mm - 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25mm - 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - 30 cm podbudowa wzmacniaj ca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm Odwodnienie Odprowadzenie wód opadowych z przebudowanej drogi dojazdowej do modernizowanego obiektu mostowego nast pi przez nadanie jezdni i poboczom normatywnych spadków podłu nych i poprzecznych, uj cie ich w trapezowe 51

23 wci cia (na pocz tku opracowania) na poboczach jezdni i skierowanie ich za pomoc rowu oraz cieku drogowego korytkowego do potoku. Powierzchnie poszczególnych zlewni s niewielkie. Projektowany spadek rowu i cieku wynosi 0,5%. Długo rowu: Długo cieku: 25,8 m 13,4 m Organizacja ruchu Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odr bn dokumentacj, b d c integralnym uzupełnieniem niniejszego projektu. RZEKA Zaprojektowano umocnienie koryta potoku pod mostem oraz po obu jego stronach, na długo ci: 3,60 m w kierunku górnej wody oraz 7,60 m w kierunku dolnej wody. Umocnienie zako czono gurtami betonowymi w celu wydzielenia granicy, do której dowi zany b dzie nowy przebieg koryta potoku po realizacji inwestycji MZMiUW w Krakowie p.n.: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Stró nianka w km , , w m. Stró na, Wilczyska i Bobowa, gm. Bobowa. Umocnienie dna koryta potoku przewidziano narzutem kamiennym o grubo ci 40cm. Ponadto na odcinkach potoku pomi dzy mostem a gurtami zaprojektowano umocnienie skarp potoku koszami siatkowo kamiennymi. 52

24 Informacja dotycz ca BIOZ ze wzgl du na specyfik projektowanego obiektu budowlanego 53

25 Zakres robót obj tych obowi zkiem sporz dzenia planu BIOZ W ramach przebudowy mostu b d wyst powa nast puj ce roboty stwarzaj ce zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi: a. rozbiórki drogi i elementów obiektów budowlanych b. roboty wykonywane przy u yciu d wigów c. roboty prowadzone w pobli u czynnej linii komunikacyjnych drogi powiatowej d. roboty prowadzone w rzekach e. monta, demonta rusztowa Dla ww. robót Kierownik budowy jest zobowi zany sporz dzi lub zapewni sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj cego specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, uwzgl dniaj ce mi dzy innymi nast puj ce informacje: plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewn trznych ci gów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urz dze przeciwpo arowych i sprz tu ratunkowego zakres robót i kolejno realizacji poszczególnych etapów robót; wykaz istniej cych obiektów budowlanych podlegaj cych adaptacji lub rozbiórce; informacje dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas realizacji; informacje dotycz ce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzaj cych zagro enie; informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawieraj ce: 1. okre lenie zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia, 2. okre lenie rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczaj cych przed skutkami zagro e, 3. okre lenie zasad bezpo redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; okre lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie budowy; wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych; 54

26 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz dze technicznych. Zabezpieczenie Terenu Budowy Teren budowy lub robót powinien by w miar potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno by tak wykonane, aby nie stwarzało zagro enia dla ludzi. Wysoko ogrodzenia powinna wynosi, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów ci gowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów nale y w miar mo liwo ci wyznaczy miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada utwardzon nawierzchni i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by utrzymane we wła ciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składowa materiałów, sprz tu lub innych przedmiotów. Szeroko dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna by dostosowana do u ywanych rodków transportowych i nasilenia ruchu. Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania projekt organizacji ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który b dzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarz dzaj cy ruchem. W zale no ci od realizowanego etapu robót i wynikaj cej st d konieczno ci wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy ej. Wszystkie ulice i ci gi ruchu pieszego oraz przej cia itp. obj te obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikaj cymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, b d podlegały utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówno ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od nie anie, wywóz niegu itp.) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, wiatła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, o wietlenie ci gów komunikacyjnych, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 55

27 Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b d akceptowane przez Nadzór. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: a. utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, b. podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b dzie unika uszkodze lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych ze ska enia, hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. Stosuj c si do tych wymaga b dzie miał szczególny wzgl d na: 1. Lokalizacj baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, mo liwo ci powstania po aru. Lokalizacj baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Nadzorem. Ochrona przeciwpo arowa Wykonawca b dzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b d składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 56

28 Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały s szkodliwe dla otoczenia, nie b d dopuszczone do u ycia. Nie dopuszcza si u ycia materiałów wywołuj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe u yte do Robót b d miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na rodowisko. Materiały, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo zanika (np. materiały pylaste) mog by u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma zgod na u ycie tych materiałów od wła ciwych organów administracji. Ochrona własno ci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b d cych wła cicielami tych urz dze potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów u ytkownika. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi zany jest umie ci w swoim harmonogramie rezerw czasow dla wszelkiego rodzaju Robót, które maj by wykonane w zakresie przeło enia instalacji i urz dze podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowane władze i wła ciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow mieszkaniow i innych budowli, Wykonawca b dzie realizował roboty w sposób minimalizuj cy powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 57

29 uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy spowodowane jego działalno ci. Nadzór b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi dzy Wykonawc a wła cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z własno ci i dróg wewn trznych. Jednak e Nadzór nie b dzie ingerował w takie. Bezpiecze stwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia ( Plan BiOZ ) wynikaj cy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia DZ. U Nr 120 i uzgodni go z Nazdorem. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywał wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Aby budowa była bezpieczna nale y w szczególno ci zwróci uwag aby: operatorzy ci kiego sprz tu budowlanego musz posiada specjalistyczne uprawnienia nale y opracowa projekt technologii i organizacji robót, przy robotach wykonywanych na wysoko ciach powy ej 2 m stanowiska pracy nale y zabezpieczy barierami), teren budowy, w miar mo liwo ci, powinien by zabezpieczony ogrodzeniem urawie i inne wysokie konstrukcje winny by po zmroku o wietlone; w najwy szym punkcie o wietlone wiatłem koloru czerwonego, zabronione jest urz dzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pr du elektrycznego, skrzynki rozdzielcze pr du elektrycznego winny by zabezpieczone przed dost pem osób niepowołanych, haki do przemieszczania ci arów oraz liny winny by atestowane, wykopy o gł boko ci powy ej 1 m winny by zabezpieczone, 58

30 otwory technologiczne w cianach, stropach, biegi schodów nale y zabezpieczy barierami, u ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po jego odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy, pracownicy na budowie winni by wyposa eni w kaski ochronne, na terenie budowy winna by przeno na apteka. Podstawa opracowania [1] Dz. U. nr 120 poz i 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. [2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) [3] Dz U. nr 109 poz. 704 z dnia 2 wrze nia 1997 r. Rozporz dzenie Ministrów w sprawie słu by bezpiecze stwa i higieny pracy z pó niejszymi zmianami. [4] Dz U. nr 62, poz 287 z dnia 28 maja 1996 r. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów pracy wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej [5] Dz.U. nr 13 poz. 93 z dnia 28 marca 1972 r. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. [6] Dz.U. nr 7 poz. 30 z dnia 10 lutego 1977 r. Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 59

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha

Bardziej szczegółowo

φ φ φ ρ = ρ ρ ρ = = < < > > < > > < < > > ± ± ± ± ± ± ± ± < ± ± ± φ ± ± ± ± ± ± > < ± ± ± ρ ρ ± ± ρ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 1. INFORMACJE OGÓLNE OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 Ostrowiec w., dnia 23/04/2014 1.1 Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, Żywiec, ul. Mała 3/2 tel. kom. 0 608 697 511, e-mail: kbnprojekt@o2.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV Wspólny

Bardziej szczegółowo

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Odbudowa mostu gminnego Do Kazi Kimli na potoku Koszarawa w km 23+760 w miejscowości Koszarawa - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 D-M 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-33 DM. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE... 34 DM. 01.01.01. WYZNACZANIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH...

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-110 Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G

Bardziej szczegółowo

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin NAZWA I ADRES INWESTORA: NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: POWIAT WOŁOMIŃSKI ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin Wydział Inwestycji i Drogownictwa Ul. Kobyłkowska 1a 05-200 Wołomin ADRES:

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo