1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 3. BEZPIECZEŃSTWO ZLECEŃ 6 4. PROCEDURA AKTYWACJI LOGI SYSTEMOWE DALSZE INFORMACJE 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI 3 3. BEZPIECZEŃSTWO ZLECEŃ 6 4. PROCEDURA AKTYWACJI 10 5. LOGI SYSTEMOWE 10 6. DALSZE INFORMACJE 11"

Transkrypt

1 1. WSTĘP 2 2. BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘPU I KOMUNIKACJI LOGOWANIE DO SYSTEMU MAKSYMALNY CZAS BRAKU AKTYWNOŚCI W SYSTEMIE SZYFROWANIE SESJI INTERNETOWEJ CERTYFIKAT INTERNETOWY 5 3. BEZPIECZEŃSTWO ZLECEŃ UŻYTKOWNICY I ICH UPRAWNIENIA PROFILE UŻYTKOWNIKÓW REGUŁY AUTORYZACJI POTWIERDZENIE OPERACJI 9 4. PROCEDURA AKTYWACJI LOGI SYSTEMOWE DALSZE INFORMACJE 11

2 1. Wstęp System Millenet dla Przedsiębiorstw spełnia wymogi bezpieczeństwa stawiane obecnie systemom bankowości internetowej. Bezpieczeństwo systemu obejmuje: Bezpieczeństwo dostępu i komunikacji z bankiem Bezpieczeństwo zleceń Procedurę aktywacji Logi systemowe 2

3 2. Bezpieczeństwo dostępu i komunikacji 2.1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu Użytkownikowi potrzebne są: MilleKod identyfikator Klienta. Jest to ciąg znaków służący do uwierzytelnienia klienta w systemie. Login identyfikatora użytkownika. Jest to ciąg od 4 do 20 znaków, który wraz z MilleKodem służy do uwierzytelnienia użytkownika w systemie Millenet. Hasło osobiste hasło użytkownika. Jest to ciąg od 8 do 24 znaków, który służy do uwierzytelnienia użytkownika i w połączeniu z MilleKodem i loginem użytkownika weryfikuje, że logujący się użytkownik został uprawniony przez Klienta do korzystania z systemu. Przy pierwszym wejściu do systemu Millenet zostaje wymuszona zmiana Loginu i Hasła. Klient może sam w każdej chwili zmienić Hasło, a dodatkowo, co pewien czas system przypomina o konieczności wprowadzenia tej zmiany (w zależności od ustawień parametrów ważności hasła). W przypadku 3-krotnego podania błędnego hasła podczas logowania do systemu, hasło użytkownika zostaje zablokowane. Nadania nowego hasła może dokonać inny użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami. Nową kopertę z hasłem do logowania dla użytkowników początkowych Klient może uzyskać w Placówce Banku lub od Doradcy Bankowego. Po wydaniu nowej koperty z Hasłem, przy logowaniu do Millenet, system wymusza zmianę tego hasła. 3

4 Rozpoznawanie słabych haseł przez system System wykrywa słabe tzn. składające się z tych samych znaków lub z ich powtarzalnej sekwencji hasła i żąda ich potwierdzenia lub wybrania innego hasła stosownym komunikatem: Decyzją użytkownika jest, czy zgodnie z sugestią wprowadzi bardziej skomplikowane hasło, czy pozostanie przy właśnie wprowadzanym Maksymalny czas braku aktywności w systemie Czas bezczynności w systemie jest konfigurowany przez użytkownika i wynosi maksymalnie 15 minut. System automatycznie wylogowuje użytkownika, przy braku jego aktywności przez określony czas. Po wylogowaniu z powodu przekroczeniu czasu bezczynności, powrót do pracy w systemie będzie możliwy po ponownym podaniu loginu i hasła (nie jest wymagane podawanie po raz kolejny MilleKodu). 4

5 2.3. Szyfrowanie sesji internetowej System Millenet wykorzystuje protokół SSL (z kluczem 128 bitowym) do szyfrowania sesji pomiędzy przeglądarką użytkownika, a serwerem banku Certyfikat internetowy Sesja w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw nawiązywana jest z wykorzystaniem certyfikatu internetowego użytkownika. Certyfikat internetowy ma za zadanie wzmocnić poziom bezpieczeństwa systemu Millenet bez Certyfikatu dostęp do informacji o rachunkach i wykonywania jakichkolwiek operacji jest niemożliwy. Aby użytkownik mógł wykonywać operacje w Millenet, powinien go pobrać i zainstalować. Certyfikat przechowywany jest lokalnie na stacji roboczej użytkownika, zgodnie z ustawieniami Microsoft Base Cryptographic Provider. Certyfikat internetowy ważny jest 1 rok od daty wystawienia. Po upływie tego czasu użytkownik zobowiązany jest do pobrania kolejnego. Certyfikat może zostać pobrany tylko wtedy, gdy użytkownik poda jednorazowe wysłane na telefon komórkowy Klienta przez Bank. Pobranie nowego certyfikatu wymagane jest zawsze podczas pierwszego logowania do systemu Millenet, z nowej stacji roboczej (komputera). 5

6 3. Bezpieczeństwo zleceń 3.1. Użytkownicy i ich uprawnienia Konfigurację początkową Millenet wykonuje się na podstawie formularzy z danymi osobowymi użytkowników, ich uprawnieniami do rachunków i poszczególnych opcji systemu, oraz kserokopii dowodu tożsamości. Użytkownicy, których dane osobowe zostały formalnie zatwierdzone przez Bank mogą dodawać nowych użytkowników do systemu i konfigurować im zakres uprawnień. Użytkownik dodający nowego użytkownika musi posiadać odpowiednie uprawnienia: Operacja dodania nowego użytkownika i przyznania mu uprawnień następuje po zatwierdzeniu (autoryzacji) jej przez użytkowników z wymaganymi uprawnieniami. Millenet umożliwia zdefiniowanie indywidualnie dla każdego użytkownika uprawnień do operacji: 6

7 i dostępu do rachunków: 3.2. Profile użytkowników System Millenet umożliwia przypisanie użytkownika do jednego z trzech dostępnych profili: A, B lub C. Przypisanie takie oznacza nadanie użytkownikowi upoważnienia do zatwierdzania transakcji (finansowych lub niefinansowych), zgodnie ze schematem autoryzacyjnym zdefiniowanym w regułach autoryzacyjnych. Zależności między profilami są takie, że autoryzacja użytkownika z grupy A może zastąpić autoryzację użytkownika z profilu B lub C, a autoryzacja użytkownika z profilu B zastąpić autoryzację użytkownika z profilu C. Przykładowo, jeżeli dla autoryzowania zlecenia wymagany jest użytkownik o profilu z grupy B, osoba z grupy o profilu A tez może zatwierdzić takie zlecenie Reguły autoryzacji Reguła Autoryzacji określa ilu użytkowników o danym profilu musi autoryzować operację, aby mogła zostać wykonana. Reguły autoryzacji pozwalają określić maksymalny limit kwotowy na pojedyncze zlecenie, do którego dana grupa użytkowników może zautoryzować płatność. W powyższym przykładzie zlecenie na kwotę PLN musi być zautoryzowane przez 2 użytkowników, z których jeden powinien posiadać profil A, a drugi przynajmniej profil B. Zlecenia powyżej 1 mln PLN powinny być autoryzowane przez 2 użytkowników z profilem A. Reguły autoryzacji definiowane są indywidualnie dla poszczególnych rodzajów zleceń. Reguły autoryzacji dla zleceń finansowych: 7

8 Przelewy poza aktywa firmy Przelew do ZUS 3 w 1 Przelewy w ramach aktywów firmy (ta reguła obejmuje również lokaty terminowe) Reguły autoryzacji dla zleceń niefinansowych (reguły definiowane dla zarządzania systemem): Reguły autoryzacji Certyfikaty Użytkownicy Odbiorcy to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy (wcześniej zdefiniowany) Klienta. Jest to bezpieczniejszy sposób autoryzacji wybranych operacji użytkownika Millenet, który: umożliwia pobranie certyfikatu internetowego, służy za dodatkowe uwierzytelnienie przy zatwierdzaniu zleceń oraz reguł autoryzacji. 8

9 3.5. Potwierdzenie operacji Celem zwiększenia bezpieczeństwa, realizacja dowolnego przelewu (przelewy krajowe, SORBNET, zagraniczne, ZUS oraz skarbowe) wymaga zatwierdzenia zgodnie z określonymi regułami autoryzacji. Jeżeli reguły autoryzacji wymagają autoryzacji przez jedną osobę, wówczas jedna osoba samodzielnie autoryzuje zlecenie. Jeżeli reguły autoryzacji wymagają autoryzacji przez większą ilość użytkowników (max. 3-ech), wówczas dla każdej z osób autoryzujących pojawi się żądanie podania Jednorazowe wysyłane są na numer telefonu zdefiniowany wcześniej dla każdego z użytkowników. Każde jest ważne 15 minut (nie dłużej niż czas trwania aktualnej sesji użytkownika). System podczas autoryzacji zlecenia żąda podania 6 cyfrowego Żądanie podania pojawia się także przy edycji takich istotnych parametrów systemu jak zmiana reguł autoryzacji, dodanie nowego użytkownika, czy modyfikacja uprawnień użytkownika istniejącego. W przypadku problemów z odebraniem wiadomości SMS istnieje możliwość ponownego wygenerowania dla zatwierdzenia tej samej transakcji. Nowe hasło można wygenerować po upływie co najmniej 2 minut od wysłania pierwszego W przypadku wprowadzenia niepoprawnego w systemie Millenet, system automatycznie wygeneruje i wyśle kolejnego SMS a z hasłem i zażąda jego podania. W przypadku wpisania trzykrotnie błędnego możliwość autoryzacji przez tego użytkownika zostaje zablokowana. Każdy SMS oprócz jednorazowego, 6-cio cyfrowego hasła, zawiera informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację wykonywanej operacji w Millenecie, tj. numer operacji w bieżącym dniu, datę, nazwę operacji, a w przypadku przelewu: nr rachunku zleceniodawcy i beneficjenta oraz kwotę przelewu. 9

10 4. Procedura aktywacji Bezpieczeństwo systemu zależy nie tylko od zabezpieczeń technicznych, ale też organizacyjnych. Procedura aktywacji Millenet gwarantuje spełnienie wymogów bezpieczeństwa, zapewniając jednocześnie ergonomię w zarządzaniu systemem. Doradca Klienta / Asystent przyjmuje od klienta: Wniosek w Zakresie KBE wypełniony formularz Dane osobowe użytkownika/użytkowników Millenet wypełniony formularz Konfiguracja Użytkowników w Millenet (zdefiniowane loginy, zakresy uprawnień oraz reguły autoryzacji) Kserokopię dowodu osobistego Doradca Klienta / Asystent weryfikuje dokumenty (pomaga w ich wypełnieniu) oraz przypisuje i wydaje kopertę/koperty z hasłami umożliwiającymi logowanie do systemu. Dodatkowo informuje klienta, że przekazane hasła są czasowo nieaktywne, a informacja o ich aktywacji zostanie przekazana telefonicznie przez Obsługę Klienta. Klient otrzymuje również przewodnik Millenet, pierwsze kroki. Doradca przekazuje zeskanowane dokumenty pracownikowi Banku, który zakłada Millekod, tworzy użytkowników i zgodnie z ustawieniami zapisanymi w Konfiguracji Użytkowników w Millenet definiuje ich uprawnienia. Informacja o wykonaniu konfiguracji przekazywana jest zwrotnie do doradcy klienta. Pracownik zespołu DBE-ZWK Zespol Wspomagania Klienta informuje telefonicznie klienta o możliwości logowania się do systemu Millenet oraz przekazuje Millekod. Przekazuje również niezbędne informacje dotyczące systemu Millenet oraz pierwszego logowania. 5. Logi systemowe Logi systemowe, generowane automatycznie przez aplikację, są rejestrem wszystkich czynności dokonanych przez Użytkowników. Każda aktywność Użytkownika jest zapisywana w logach i oznaczona znacznikiem czasu. Bank, w oparciu o te dane odtwarza i opisuje czynności wykonywane przez użytkownika w przypadku reklamacji lub wymagań audytu. IDUser IDAlias IDTransaction Timestamp Operation Status Comments 7912 jkowalski TRInternational pnowak sdabrowski AZAproveBatch AZAproveBatch 2813 sdabrowski OMSendOrders :53: :15: :17: :18: Pending for Authorization OK OK OK Original order posted Order approved Order approved Order sent for execution 10

11 6. Dalsze informacje Na wszelkie dodatkowe pytania związane ze standardami bezpieczeństwa Millenet odpowiedzą specjaliści z HelpDesk Millenet dla Przedsiębiorstw. Zadzwoń: (z telefonów stacjonarnych) (z telefonów komórkowych i z zagranicy) 11

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej w Idea Bank SA w Spis treści Wstęp...3 System bankowości elektronicznej...4 Bezpieczeństwo informacji...4 Klienci korporacyjni...5 Typy użytkowników obsługiwanych przez bankowość elektroniczną...6 Dodawanie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum Aktualizacja: lipiec 2015 Szanowny Kliencie, Bankowość elektroniczna Meritum Banku przeznaczona jest zarówno dla Klientów indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.stary.sacz.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Przewodnik po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI DZIEŃ DOBRY...3 I. WYMAGANIA TECHNICZNE...4 Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z ipkonet... 5 II. POCZĄTEK...5

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. II 12 luty 2010 Spis treści 1 Menu...5 1.1 MENU PIONOWE (OPERACYJNE)...5 1.2 MENU POZIOME (NAWIGACYJNOINFORMACYJNE)...5 1.3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści... 2 Przedmowa... 5 Informacje o podręczniku... 6 1. Bezpieczeństwo...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja obsługi plusbank24 Systemu Bankowości Elektronicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 1 z 2 Spis treści Spis treści...2 Przedmowa...55 Informacje o podręczniku...66 1. Bezpieczeństwo...77

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo