KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK"

Transkrypt

1 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Warszawa ul. Targowa 74 Wykonawca KONSORCJUM Halcrow Group Ltd. Londyn W6 7BY, Vineyard House, 44 Brook Green Wielka Brytania Scott Wilson Ltd. Scott House, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG214JG Wielka Brytania Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena Gdańsk Wrzeszcz Lokalizacja projektu Kraj Polska Województwo Gmina Działki pomorskie Lichnowy Wg planu zagospodarowania Kod projektu Od km 275,840 do km 278,890 Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Część projektu Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem oraz projektowana zieleń Zespół projektowy Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant Opracował mgr inż. Ewa Pawlak mgr Paulina Bronisz SITO NOT nr 274/2009 Sprawdzający mgr Marcin Nowak Ekspert PIE nr 116 Koordynator projektu mgr inż. Stanisław Witkowski 02/Kol/Gd/2004 1

2 Zawartość dokumentacji Kod projektu PB.MB.A3.T1-1 Nazwa projektu Projekt zagospodarowania terenu PB.MB.A3.T2 Układ torowy i odwodnienie podtorza PB.MB.A3.T3 Perony PB.MB.A3.T4 Drogi PB.MB.A3.T5 Obiekty budowlane PB.MB.A3.T6 Obiekty inżynieryjne PB.MB.A3.T7 Branża wod-kan i melioracyjna PB.MB.A3.T8 Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem PB.MB.A3.T9 Linia odbiorów nieatrakcyjnych PB.MB.A3.T10 Elektroenergetyka nietrakcyjna PB.MB.A3.T11 Sterowanie ruchem kolejowym PB.MB.A3.T12 Telekomunikacja Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem i projekt zieleni PB.MB.A3.T14 Informacja o BIOZ 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania... 6 I INWENTARYZACJA ZIELENI DO WYCINKI Informacje ogólne Metodyka inwentaryzacji Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt gospodarki drzewostanem w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wytyczne plan BIOZ dla wycinki

4 III Część rysunkowa Rys nr 1.1 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem skala 1:500 Rys nr 1.2 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem skala 1:500 Rys nr 1.3 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem skala 1:500 Rys nr 2.1 Rys nr 2.2 Rys nr 2.3 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem w granicach ULI skala 1:1000 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem w granicach ULI skala 1:1000 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem w granicach ULI skala 1:1000 4

5 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - Umowa nr FS 2004/PL/16/C/PT/ zawarta pomiędzy PKP PLK SA a konsorcjum firm: Halcrow Group Ltd, Scott Wilson sp. z o.o i BPBK SA Gdańsk z dnia r - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr W-M/5/05 z dnia r wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej E65 Warszawa Gdynia w granicach województwa pomorskiego tj. od km do km ; , znak ŚR/Ś.II.ZF/6670/23-9/06. - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 30 maja 2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej E65 Warszawa Gdynia w granicach województwa warmińsko mazurskiego tj. od km do km , znak ŚR.I /06/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r)- Dz. U z póź. Zmianami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306) - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na 2008 r (Monitor Polski Nr 77 poz. 828) - Koncepcja Programowo-Przestrzenna przyjęta przez KOPI PLK IR Gdańsk w dniu oraz Zarząd PKP PLK S.A. w dniu r. - Suplement do Koncepcji Programowo-Przestrzennej z sierpnia 2008r - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei - Decyzja UE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości 5

6 poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U.UE.L ) - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. nr 182 poz.1127 z dnia r.) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 ( D-1) - zarządzenie nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r. - Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego Id-3 (D-4) Zarządzenie nr 30 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r - Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych. Decyzja nr 35/2008 członka Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r - Wizja lokalna Pełny wykaz dokumentów formalnych znajduje się w tomie 1 Plan zagospodarowania terenu. 2. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki drzew i krzewów w liniach rozgraniczających linii kolejowej E65 Warszawa Gdańsk LCS Malbork Odcinek - od km 275,840 do km 278,890. 6

7 I Inwentaryzacja zieleni do wycinki 3. Informacje ogólne Celem opracowania jest określenie rodzaju występującej zieleni, jaka koliduje z planowaną inwestycją oraz wykazanie konieczności przeprowadzenie wycinek. Zakres opracowania obejmuje: prace terenowe polegające na oznaczeniu gatunków oraz rozmiarów drzew i krzewów istniejących oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania terenu część opisową z zestawieniem tabelarycznym wyników inwentaryzacji część graficzną przedstawiająca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 oraz 1:1000, z wyróżnieniem elementów jednostkowych tj. drzew rosnących pojedynczo oraz elementów złożonych tj. powierzchnie krzewów, podrostów i samosiewów drzew. 4. Metodyka inwentaryzacji Inwentaryzacja została wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane według stanu na grudzień 2008 r, które obejmowały - zlokalizowanie istniejących gatunków na planie - określenie istniejących gatunków drzew i krzewów - określenie rozmiarów drzew tj. obwodów pni na wysokości 1,30 m od poziomu terenu- poprzez ich pomiar taśmą, wysokości- określenie orientacyjne oraz średnic koron- poprzez pomiar taśmą i porównanie oraz krzewów i grup podrostów tj. wysokości i powierzchni w m 2 - wyniki prac zostały przedstawione w formie tabeli oraz na planie zagospodarowania terenu - na podstawie rozmiarów drzew i krzewów określono ich szacunkowy wiek. 7

8 5. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tabela 1. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Malbork - Rys Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m 1. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 210,00 18,00 17,00 korona zdeformowana USUNIĘCIE działka 163 dr 2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 188,00 17,00 16,00 korona zdeformowana USUNIĘCIE,działka 163 dr 3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 215,00 18,00 17,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 4. Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna ,00 4,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 5. Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 3 m2 1,70 forma krzewiasta USUNIĘCIE, działka 163 dr 6. Świerk pospolity/ Picea abies od 9 do 12 2,00 1, Leszczyna pospolita/ Corylus avellana Żywotnik sp./ Thuja sp.+ Świerk serbski/ Picea omorica 8 m2 2,50 obwody drzew do 6 cm w sumie 30 sztuk Uwagi: 9 sztuk egzemplarze młodociane USUNIĘCIE działka sztuk egzemplarze wielopniowe forma krzewiasta USUNIĘCIE działka 102 egzemplarze bardzo młodociane (materiał szkółkarski) możliwe przesadzenie USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 6,00 USUNIĘCIE działka 26/1 dr 11. Świerk pospolity/ Picea abies od 18 do 22 do 3 do 2,2 27 sztuk młodocianych drzew rosnące w 1 lub 2 rzędach adaptacja w terenie 12. Bez czarny/ Sambucus nigra ,00 3,00 2 sztuki USUNIĘCIE działka 163 dr Topola kanadyjska / Populus x 13. canadnesis 209,00 19,00 16,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 8

9 Tabela 2. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa ulicy Parkowej w Malborku - Rys. 1.4, Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m Uwagi: 1. Klon pospolity/ Acer platanoides 110,00 11,00 10,00 Zajemiolone 2. Klon pospolity/ Acer platanoides 96,00 11,00 9,00 Zajemiolone, USUNIĘCIE 3. Klon pospolity/ Acer platanoides 128,00 11,00 11,00 Zajemiolone 4. Klon pospolity/ Acer platanoides 126,00 11,00 10,00 Zajemiolone 5. Bukszpan zwyczajny/ Buxus sempervirens+ Jałowiec sp./ 3 x 1 m2+ 2 x 0,5 m2 1.5 w sumie 5 szt. krzewów Juniperus sp. 6. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 113,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 7. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 96,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 8. Klon pospolity/ Acer platanoides 85,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 9. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 86,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 90,00 11,00 10, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 203,00 15,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 108,00 11,00 10, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 158,00 12,00 11, Cis pospolity/ Taxus bacata+ Bukszpan zwyczajny/ Buxus sempervirens+ Świerk kłujący glauca/ Picea pungens Glauca 25,00 do 2,8 15. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 167,00 12,00 10,00 Zajemiolone mieszana grupa komponowana krzewów powierzchnie w m Klon pospolity/ Acer platanoides 208,00 17,00 10,00 korona nadmiernie podniesiona ku górze drzewo zdeformowane i w obecnym stanie niebezpieczne USUNIĘCIE 17. Klon pospolity/ Acer platanoides 136,00 12,00 12,00 krzywe 18. Klon pospolity/ Acer platanoides 45,00 10,00 5,00 9

10 19. Klon pospolity/ Acer platanoides 68,00 10,00 8, Klon pospolity/ Acer platanoides 36,00 10,00 8, Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 3 m2 1, Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 12,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 86,00 12,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 56,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 38,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10,00 3 sztuki 28. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Lipa drobnolistna/ Tilia cordata ,00 10,00 2 drzewa 29. Klon pospolity/ Acer platanoides 103,00 13,00 12, Dąb sp./ Quercus sp. 198,00 19,00 17, Dąb sp./ Quercus sp. 115,00 19,00 17, Dąb sp./ Quercus sp. 206,00 19,00 17, Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 19,00 16, Klon pospolity/ Acer platanoides 96,00 18,00 15, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 16,00 3 sztuki 36. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides 56,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 156,00 12,00 10, Klon psopolity/ Acer platanoides+ Klon psopolity/ Acer platanoides ,00 11,00 Dąb sp./ Quercus sp. 41. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 55,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 158,00 12,00 12, Leszczyna pospolita/ Corylus avellana 12 m2 3,00 forma krzewiasta wielopniowa 45. Bez czarny/ Sambucus nigra 4 m2 2,20 10

11 46. Karagana syberyjska/ Caragana arborescens 10 m2 2, Klon pospolity/ Acer platanoides 120,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 71,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 76,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 89,00 11,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 63,00 10,00 8, Klon pospolity/ Acer platanoides 78,00 10,00 11, Jarząb szwedzki/ Sorbus intermedia 79,00 15,00 9, pień porośnięty egzemplarzem 133,00 10,00 10,00 bluszczu pospolitego USUNIĘCIE ,00 10,00 10,00 USUNIĘCIE ,00 6,00 4 sztuki ,00 6, ,00 7,00 6, ,00 7,00 6, ,00 7,00 6, Klon pospolity/ Acer platanoides 62,00 9,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10, Wierzba sp. Salix sp ,00 20, ,00 6,00 4,00 USUNIĘCIE ,00 10, ,00 8,00 6, ,00 13,00 10,00 cięte, USUNIĘCIE 11

12 68. Świerk pospolity/ Picea abies 48,00 7,00 5, Świerk pospolity/ Picea abies 43,00 5,00 5, Świerk pospolity/ Picea abies 51,00 7,00 6, Świerk pospolity/ Picea abies 30,00 1,60 2,50 główny przewodnik ucięty USUNIĘCIE 72. Świerk pospolity/ Picea abies ,00 5,00 nasadzenie rzędowe 7 drzew w tym egzemplarzy 2 pniowych rosną przy drodze do bramy 73. Bez czarny/ Sambucus nigra 2 x 4 m2 4,00 2 krzewy 74. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Bez czarny/ Sambucus nigra 40 m2 2,20 krzewy oraz podrosty i formy krzewiaste Klon pospolity/ Acer platanoides USUNIĘCIE 75. Cyprysik Lawsona/ Chamaecyparis lawsoniana 38,00 5,00 3,00 USUNIĘCIE 76. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 118,00 10,00 10,00 USUNIĘCIE 12

13 6. Projekt gospodarki drzewostanem w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tabela 3. Projekt wycinki w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Odcinek A3 stacja Malbork- Rys Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia cm Średnica cm Pole m 2 Uwagi Działka inwent. 634 Leszczyna pospolita Corylus avellana 21 Działka Topola kanadyjska Populus x canadensis Działka Topola kanadyjska Populus x canadensis Działka Topola kanadyjska Populus x canadensis Działka Dąb szypułkowy Quercus robur Działka 1/ Świerk kłujący Picea pungens Działka 1/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działki 1/52 i 1/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Brzoza brodawkowata Betula pendula Działka 166/3 681 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/10 13

14 Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia cm Średnica cm Pole m 2 Uwagi Działka inwent. 684 Róża dzika Rosa canina Działka 166/10, 100 siewki Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Działka 166/ Klon pospolity Acer platanoides Działka 166/ Róża dzika Rosa canina Bez czarny Sambucus nigra 800 Działka157,154/2 688 Róża dzika Rosa canina Bez czarny Sambucus nigra 600 Działki157, 154/2 Średnica drzew [cm] Odcinek krzewy m 2 poniżej Powyżej A

15 7. Wytyczne plan BIOZ dla wycinki 7.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji cięcie techniczne koron lub wycinki drzew i krzewów należy traktowć jako prace przygotowawcze przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, wskazane jest wykonywanie wycinek w okresie bezlistnymn drzew; terminy cięć koron drzew i krzewów należy indywidualnie dostosować do biologii danego gatunku oraz skorelować np. z terminiem wylęgania się i gniazdowania ptaków 7.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ruch pieszy na remontowanym chodniku oraz na terenie sąsiadujących posesji, ruch kołowy na przyległej drodze publicznej, elementy uzbrojenia podziemnego i lini napowietrznych pozostałe elementy infrastruktury drogowej, komunikacyjnej elementy zabudowy oraz inne formy zagospodarowania terenu 7.3. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji zadania Cięcia lub wycinki Posługiwanie się piłami łańcuchowymi spalinowymi oraz możliwość niekontrolowanego wykrotu drzew ścinanych. Sprzęt stwarzający zagrożenie służy do: wycinki drzew i krzewów cięć technicznych i sanitarnych drzew i krzewów (piły ręczne oraz piły łańcuchowe spalinowe) transportu pozyskanego drewna (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), transport materiałów potrzebnych do obrobienia mis wokół drzew adaptowanych (tj. kostki kamiennej, otoczakow itp.) Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV Podczas realizacji robót ziemnych należy zwrócić uwagę na: występujące pod lub nad powierzchnią terenu sieci energetyczne, szczególnie dotyczy to robót związanych z wycinką drzew. Istnieje zagrożenie porażenia pracowników prądem elektrycznym, 15

16 ogrodzenie, budynki oraz elementy zagospodarowania terenów posesji sąsiadujących z remontowanym chodnikiem, elementy infrastruktury drogowej typu: latarnie uliczne, wiaty przystankowe itp. występujące pod ziemią uzbrojenie typu sieci gazowe, kanalizacyjne itp Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być: kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazań zdrowotnych) lub posiadać stosowne zezwolenia i uprawnienia związane z wykonwaniem zawodu pilarza zaznajamiani - szczegółowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoż. podczas szkoleń zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. zaznajomieni z instrukcjami obsługi oraz bezpiecznego posługiwania się powierzonym sprzętem (głownie piłami spalinowymi łańcuchowymi) Wymagane są następujące typy szkoleń: szkolenia wstępne ogólne - przed zatrudnieniem, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z BHP i Ppoż., zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy, zapoznanie pracownika z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska, zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami poruszania się po, terenie budowy objętym w projekcie, zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi w związku z wykonywaną pracą, zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy, zapoznanie pracownika z obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą, 16

17 pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku, zapoznanie z udokumentowaną oceną ryzyka na danym stanowisku pracy, zapoznanie z szczegółowymi przepisami z BHP dotyczącymi zagadnień na danym stanowisku pracy, zapoznanie z instrukcjami BHP na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne stanowiskowe - przed zatrudnieniem, zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy, szkolenie okresowe, szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów BHP 7.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia Roboty będą prowadzone (na niektórych odcinkach prac) w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pieszego, ruchu kołowego w tym obsługującego teren budowy. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniającej bezpieczeństwo (podczas prowadzenia cięć i wycinek) dla pojazdów poruszających się drogą publiczną oraz pojazdów budowy. Konieczne jest także takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym. Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego zagrożeniem. Ze względu na charakter pracy - teren otwarty - ewakuacja nie stanowi zagrożenia dla pracowników za wyjątkiem prac prowadzonych. Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Pracownicy winni używać środków ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze. wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami pra 17

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Budowa wiaduktu kolejowego w km 215,263 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU równoległą od likwidowanego KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 3 Kod Stadium Część projektu Wykonawca LCS IŁAWA Od km 206,300 do km 210,700 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod PB.IL.B1-2.OR-1 Stadium Część projektu LCS IŁAWA Odcinek Granica LCS Iława Rakowice Od km

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Budowa wiaduktu kolejowego w km 191,528 z drogą równoległą

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Od km 210,700 do km 223,300 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA od km 210,700 do km 223,300 ELEKTROENERGETYKA KONSORCJUM

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający ` Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ - Obr. ew. 31 dz. nr: 1/99, 1/194, 1/192 - Obr. ew. 37 dz. INWESTOR Gmina Olsztyn 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II-go nr 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU Ulica Bohaterów Monte Cassino w Olsztynie Etap 1. Odcinek od ulicy Leśnej. RODZAJ OPRACOWANIA INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1 NAZWA ZAMÓWIENIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: RODZAJ OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BRANŻA: PROJEKTANT: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 LCS MALBORK Kod Stadium Część projektu LCS MALBORK Od km 240.620 do km 243.260 Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 LCS IŁAWA Kod Stadium Część projektu Wykonawca LCS IŁAWA Od km 206.300 do km 210.700 Obiekty

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Czarnkowa w celu poprawy TOM I TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM VII A

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 03-734 Warszawa ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia BPK Poznań CBPBBK BPKiUI Łódź KARTA INFORMACYJNA Tytuł projektu: Przebudowa linii kolejowej E 65 Odcinek -Gdynia. Etap I w Polsce Nr projektu: FS 2004/PL/16/C/PT/006-04

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11-go Listopada w Gorlicach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. MATERIAŁY OPISOWE 1. DANE OGÓLNE 1.1. Zakres opracowania 1.2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki na parkingach 1A i 1C n L.p. nr inwentary z. drzewa gatunek drzewa uwagi obwód pnia w cm mierzony na wys. 130 cm Parking P1 1 1 olcha czarna 157 125 2 2 olcha

Bardziej szczegółowo