KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK"

Transkrypt

1 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS MALBORK Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) Warszawa ul. Targowa 74 Wykonawca KONSORCJUM Halcrow Group Ltd. Londyn W6 7BY, Vineyard House, 44 Brook Green Wielka Brytania Scott Wilson Ltd. Scott House, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG214JG Wielka Brytania Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. ul. Jana Uphagena Gdańsk Wrzeszcz Lokalizacja projektu Kraj Polska Województwo Gmina Działki pomorskie Lichnowy Wg planu zagospodarowania Kod projektu Od km 275,840 do km 278,890 Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Część projektu Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem oraz projektowana zieleń Zespół projektowy Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant Opracował mgr inż. Ewa Pawlak mgr Paulina Bronisz SITO NOT nr 274/2009 Sprawdzający mgr Marcin Nowak Ekspert PIE nr 116 Koordynator projektu mgr inż. Stanisław Witkowski 02/Kol/Gd/2004 1

2 Zawartość dokumentacji Kod projektu PB.MB.A3.T1-1 Nazwa projektu Projekt zagospodarowania terenu PB.MB.A3.T2 Układ torowy i odwodnienie podtorza PB.MB.A3.T3 Perony PB.MB.A3.T4 Drogi PB.MB.A3.T5 Obiekty budowlane PB.MB.A3.T6 Obiekty inżynieryjne PB.MB.A3.T7 Branża wod-kan i melioracyjna PB.MB.A3.T8 Sieć trakcyjna z zasilaniem i sterowaniem PB.MB.A3.T9 Linia odbiorów nieatrakcyjnych PB.MB.A3.T10 Elektroenergetyka nietrakcyjna PB.MB.A3.T11 Sterowanie ruchem kolejowym PB.MB.A3.T12 Telekomunikacja Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem i projekt zieleni PB.MB.A3.T14 Informacja o BIOZ 2

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zakres opracowania... 6 I INWENTARYZACJA ZIELENI DO WYCINKI Informacje ogólne Metodyka inwentaryzacji Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Projekt gospodarki drzewostanem w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wytyczne plan BIOZ dla wycinki

4 III Część rysunkowa Rys nr 1.1 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem skala 1:500 Rys nr 1.2 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem skala 1:500 Rys nr 1.3 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem skala 1:500 Rys nr 2.1 Rys nr 2.2 Rys nr 2.3 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem w granicach ULI skala 1:1000 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem w granicach ULI skala 1:1000 Inwentaryzacja zieleni gospodarka drzewostanem w granicach ULI skala 1:1000 4

5 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - Umowa nr FS 2004/PL/16/C/PT/ zawarta pomiędzy PKP PLK SA a konsorcjum firm: Halcrow Group Ltd, Scott Wilson sp. z o.o i BPBK SA Gdańsk z dnia r - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr W-M/5/05 z dnia r wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego - Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej E65 Warszawa Gdynia w granicach województwa pomorskiego tj. od km do km ; , znak ŚR/Ś.II.ZF/6670/23-9/06. - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia 30 maja 2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii kolejowej E65 Warszawa Gdynia w granicach województwa warmińsko mazurskiego tj. od km do km , znak ŚR.I /06/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r)- Dz. U z póź. Zmianami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306) - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na 2008 r (Monitor Polski Nr 77 poz. 828) - Koncepcja Programowo-Przestrzenna przyjęta przez KOPI PLK IR Gdańsk w dniu oraz Zarząd PKP PLK S.A. w dniu r. - Suplement do Koncepcji Programowo-Przestrzennej z sierpnia 2008r - Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia listy właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei - Decyzja UE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu "Osoby o ograniczonej możliwości 5

6 poruszania się" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U.UE.L ) - Rozporządzenie MTiGM z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. nr 182 poz.1127 z dnia r.) - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Id-1 ( D-1) - zarządzenie nr 14 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r. - Instrukcja o utrzymaniu podtorza kolejowego Id-3 (D-4) Zarządzenie nr 30 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r - Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych. Decyzja nr 35/2008 członka Zarządu PKP PLK S.A. z dnia r - Wizja lokalna Pełny wykaz dokumentów formalnych znajduje się w tomie 1 Plan zagospodarowania terenu. 2. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem wycinki drzew i krzewów w liniach rozgraniczających linii kolejowej E65 Warszawa Gdańsk LCS Malbork Odcinek - od km 275,840 do km 278,890. 6

7 I Inwentaryzacja zieleni do wycinki 3. Informacje ogólne Celem opracowania jest określenie rodzaju występującej zieleni, jaka koliduje z planowaną inwestycją oraz wykazanie konieczności przeprowadzenie wycinek. Zakres opracowania obejmuje: prace terenowe polegające na oznaczeniu gatunków oraz rozmiarów drzew i krzewów istniejących oraz zlokalizowaniu ich (nie geodezyjnie) na planie zagospodarowania terenu część opisową z zestawieniem tabelarycznym wyników inwentaryzacji część graficzną przedstawiająca wyniki inwentaryzacji na planie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 oraz 1:1000, z wyróżnieniem elementów jednostkowych tj. drzew rosnących pojedynczo oraz elementów złożonych tj. powierzchnie krzewów, podrostów i samosiewów drzew. 4. Metodyka inwentaryzacji Inwentaryzacja została wykonana w oparciu o prace terenowe wykonane według stanu na grudzień 2008 r, które obejmowały - zlokalizowanie istniejących gatunków na planie - określenie istniejących gatunków drzew i krzewów - określenie rozmiarów drzew tj. obwodów pni na wysokości 1,30 m od poziomu terenu- poprzez ich pomiar taśmą, wysokości- określenie orientacyjne oraz średnic koron- poprzez pomiar taśmą i porównanie oraz krzewów i grup podrostów tj. wysokości i powierzchni w m 2 - wyniki prac zostały przedstawione w formie tabeli oraz na planie zagospodarowania terenu - na podstawie rozmiarów drzew i krzewów określono ich szacunkowy wiek. 7

8 5. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tabela 1. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Malbork - Rys Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m 1. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 210,00 18,00 17,00 korona zdeformowana USUNIĘCIE działka 163 dr 2. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 188,00 17,00 16,00 korona zdeformowana USUNIĘCIE,działka 163 dr 3. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 215,00 18,00 17,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 4. Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna ,00 4,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 5. Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 3 m2 1,70 forma krzewiasta USUNIĘCIE, działka 163 dr 6. Świerk pospolity/ Picea abies od 9 do 12 2,00 1, Leszczyna pospolita/ Corylus avellana Żywotnik sp./ Thuja sp.+ Świerk serbski/ Picea omorica 8 m2 2,50 obwody drzew do 6 cm w sumie 30 sztuk Uwagi: 9 sztuk egzemplarze młodociane USUNIĘCIE działka sztuk egzemplarze wielopniowe forma krzewiasta USUNIĘCIE działka 102 egzemplarze bardzo młodociane (materiał szkółkarski) możliwe przesadzenie USUNIĘCIE działka Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 6,00 USUNIĘCIE działka 26/1 dr 11. Świerk pospolity/ Picea abies od 18 do 22 do 3 do 2,2 27 sztuk młodocianych drzew rosnące w 1 lub 2 rzędach adaptacja w terenie 12. Bez czarny/ Sambucus nigra ,00 3,00 2 sztuki USUNIĘCIE działka 163 dr Topola kanadyjska / Populus x 13. canadnesis 209,00 19,00 16,00 USUNIĘCIE, działka 163 dr 8

9 Tabela 2. Projekt gospodarki drzewostanem poza granicami objętymi Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Przebudowa ulicy Parkowej w Malborku - Rys. 1.4, Lp. Nazwa polska \ Nazwa łacińska Obwód w cm na wysokości 1.3 m Wysokość m Średnica korony m Uwagi: 1. Klon pospolity/ Acer platanoides 110,00 11,00 10,00 Zajemiolone 2. Klon pospolity/ Acer platanoides 96,00 11,00 9,00 Zajemiolone, USUNIĘCIE 3. Klon pospolity/ Acer platanoides 128,00 11,00 11,00 Zajemiolone 4. Klon pospolity/ Acer platanoides 126,00 11,00 10,00 Zajemiolone 5. Bukszpan zwyczajny/ Buxus sempervirens+ Jałowiec sp./ 3 x 1 m2+ 2 x 0,5 m2 1.5 w sumie 5 szt. krzewów Juniperus sp. 6. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 113,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 7. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 96,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 8. Klon pospolity/ Acer platanoides 85,00 11,00 10,00 USUNIĘCIE 9. Jesion wyniosły/ Fraxinus excelsior 86,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 90,00 11,00 10, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 203,00 15,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 108,00 11,00 10, Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 158,00 12,00 11, Cis pospolity/ Taxus bacata+ Bukszpan zwyczajny/ Buxus sempervirens+ Świerk kłujący glauca/ Picea pungens Glauca 25,00 do 2,8 15. Lipa drobnolistna/ Tilia cordata 167,00 12,00 10,00 Zajemiolone mieszana grupa komponowana krzewów powierzchnie w m Klon pospolity/ Acer platanoides 208,00 17,00 10,00 korona nadmiernie podniesiona ku górze drzewo zdeformowane i w obecnym stanie niebezpieczne USUNIĘCIE 17. Klon pospolity/ Acer platanoides 136,00 12,00 12,00 krzywe 18. Klon pospolity/ Acer platanoides 45,00 10,00 5,00 9

10 19. Klon pospolity/ Acer platanoides 68,00 10,00 8, Klon pospolity/ Acer platanoides 36,00 10,00 8, Głóg jednoszyjkowy/ Crataegus monogyna 3 m2 1, Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 12,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 86,00 12,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 56,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 38,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10,00 3 sztuki 28. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Lipa drobnolistna/ Tilia cordata ,00 10,00 2 drzewa 29. Klon pospolity/ Acer platanoides 103,00 13,00 12, Dąb sp./ Quercus sp. 198,00 19,00 17, Dąb sp./ Quercus sp. 115,00 19,00 17, Dąb sp./ Quercus sp. 206,00 19,00 17, Klon pospolity/ Acer platanoides 98,00 19,00 16, Klon pospolity/ Acer platanoides 96,00 18,00 15, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 16,00 3 sztuki 36. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 10,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides 56,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 156,00 12,00 10, Klon psopolity/ Acer platanoides+ Klon psopolity/ Acer platanoides ,00 11,00 Dąb sp./ Quercus sp. 41. Klon pospolity/ Acer platanoides 50,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 55,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 158,00 12,00 12, Leszczyna pospolita/ Corylus avellana 12 m2 3,00 forma krzewiasta wielopniowa 45. Bez czarny/ Sambucus nigra 4 m2 2,20 10

11 46. Karagana syberyjska/ Caragana arborescens 10 m2 2, Klon pospolity/ Acer platanoides 120,00 11,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 71,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 76,00 10,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 89,00 11,00 11, Klon pospolity/ Acer platanoides 63,00 10,00 8, Klon pospolity/ Acer platanoides 78,00 10,00 11, Jarząb szwedzki/ Sorbus intermedia 79,00 15,00 9, pień porośnięty egzemplarzem 133,00 10,00 10,00 bluszczu pospolitego USUNIĘCIE ,00 10,00 10,00 USUNIĘCIE ,00 6,00 4 sztuki ,00 6, ,00 7,00 6, ,00 7,00 6, ,00 7,00 6, Klon pospolity/ Acer platanoides 62,00 9,00 9, Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10, Wierzba sp. Salix sp ,00 20, ,00 6,00 4,00 USUNIĘCIE ,00 10, ,00 8,00 6, ,00 13,00 10,00 cięte, USUNIĘCIE 11

12 68. Świerk pospolity/ Picea abies 48,00 7,00 5, Świerk pospolity/ Picea abies 43,00 5,00 5, Świerk pospolity/ Picea abies 51,00 7,00 6, Świerk pospolity/ Picea abies 30,00 1,60 2,50 główny przewodnik ucięty USUNIĘCIE 72. Świerk pospolity/ Picea abies ,00 5,00 nasadzenie rzędowe 7 drzew w tym egzemplarzy 2 pniowych rosną przy drodze do bramy 73. Bez czarny/ Sambucus nigra 2 x 4 m2 4,00 2 krzewy 74. Klon pospolity/ Acer platanoides+ Bez czarny/ Sambucus nigra 40 m2 2,20 krzewy oraz podrosty i formy krzewiaste Klon pospolity/ Acer platanoides USUNIĘCIE 75. Cyprysik Lawsona/ Chamaecyparis lawsoniana 38,00 5,00 3,00 USUNIĘCIE 76. Klon pospolity/ Acer platanoides ,00 10, Klon pospolity/ Acer platanoides 118,00 10,00 10,00 USUNIĘCIE 12

13 6. Projekt gospodarki drzewostanem w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Tabela 3. Projekt wycinki w granicach objętych Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OK.I/IN/04/05 z dnia Odcinek A3 stacja Malbork- Rys Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia cm Średnica cm Pole m 2 Uwagi Działka inwent. 634 Leszczyna pospolita Corylus avellana 21 Działka Topola kanadyjska Populus x canadensis Działka Topola kanadyjska Populus x canadensis Działka Topola kanadyjska Populus x canadensis Działka Dąb szypułkowy Quercus robur Działka 1/ Świerk kłujący Picea pungens Działka 1/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działki 1/52 i 1/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/ Brzoza brodawkowata Betula pendula Działka 166/3 681 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Działka 166/10 13

14 Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia cm Średnica cm Pole m 2 Uwagi Działka inwent. 684 Róża dzika Rosa canina Działka 166/10, 100 siewki Klon pospolity Acer platanoides Klon pospolity Acer platanoides Działka 166/ Klon pospolity Acer platanoides Działka 166/ Róża dzika Rosa canina Bez czarny Sambucus nigra 800 Działka157,154/2 688 Róża dzika Rosa canina Bez czarny Sambucus nigra 600 Działki157, 154/2 Średnica drzew [cm] Odcinek krzewy m 2 poniżej Powyżej A

15 7. Wytyczne plan BIOZ dla wycinki 7.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji cięcie techniczne koron lub wycinki drzew i krzewów należy traktowć jako prace przygotowawcze przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych, wskazane jest wykonywanie wycinek w okresie bezlistnymn drzew; terminy cięć koron drzew i krzewów należy indywidualnie dostosować do biologii danego gatunku oraz skorelować np. z terminiem wylęgania się i gniazdowania ptaków 7.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ruch pieszy na remontowanym chodniku oraz na terenie sąsiadujących posesji, ruch kołowy na przyległej drodze publicznej, elementy uzbrojenia podziemnego i lini napowietrznych pozostałe elementy infrastruktury drogowej, komunikacyjnej elementy zabudowy oraz inne formy zagospodarowania terenu 7.3. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji zadania Cięcia lub wycinki Posługiwanie się piłami łańcuchowymi spalinowymi oraz możliwość niekontrolowanego wykrotu drzew ścinanych. Sprzęt stwarzający zagrożenie służy do: wycinki drzew i krzewów cięć technicznych i sanitarnych drzew i krzewów (piły ręczne oraz piły łańcuchowe spalinowe) transportu pozyskanego drewna (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), transport materiałów potrzebnych do obrobienia mis wokół drzew adaptowanych (tj. kostki kamiennej, otoczakow itp.) Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV Podczas realizacji robót ziemnych należy zwrócić uwagę na: występujące pod lub nad powierzchnią terenu sieci energetyczne, szczególnie dotyczy to robót związanych z wycinką drzew. Istnieje zagrożenie porażenia pracowników prądem elektrycznym, 15

16 ogrodzenie, budynki oraz elementy zagospodarowania terenów posesji sąsiadujących z remontowanym chodnikiem, elementy infrastruktury drogowej typu: latarnie uliczne, wiaty przystankowe itp. występujące pod ziemią uzbrojenie typu sieci gazowe, kanalizacyjne itp Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być: kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych zatwierdza możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy (brak przeciwwskazań zdrowotnych) lub posiadać stosowne zezwolenia i uprawnienia związane z wykonwaniem zawodu pilarza zaznajamiani - szczegółowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoż. podczas szkoleń zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. zaznajomieni z instrukcjami obsługi oraz bezpiecznego posługiwania się powierzonym sprzętem (głownie piłami spalinowymi łańcuchowymi) Wymagane są następujące typy szkoleń: szkolenia wstępne ogólne - przed zatrudnieniem, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z BHP i Ppoż., zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy, zapoznanie pracownika z odpowiedzialnością wynikającą z zajmowanego stanowiska, zapoznanie pracownika z ogólnymi zasadami poruszania się po, terenie budowy objętym w projekcie, zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi w związku z wykonywaną pracą, zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub uciążliwego, występującego w procesie pracy, zapoznanie pracownika z obowiązującymi w zakładzie pracy środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą, 16

17 pouczenie pracownika o obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, zapoznanie z zasadami postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy przed lekarskiej w razie wypadku, zapoznanie z udokumentowaną oceną ryzyka na danym stanowisku pracy, zapoznanie z szczegółowymi przepisami z BHP dotyczącymi zagadnień na danym stanowisku pracy, zapoznanie z instrukcjami BHP na danym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne stanowiskowe - przed zatrudnieniem, zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy, szkolenie okresowe, szkolenia i okresowe kontrole znajomości przepisów BHP 7.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację w przypadku wystąpienia zagrożenia Roboty będą prowadzone (na niektórych odcinkach prac) w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pieszego, ruchu kołowego w tym obsługującego teren budowy. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniającej bezpieczeństwo (podczas prowadzenia cięć i wycinek) dla pojazdów poruszających się drogą publiczną oraz pojazdów budowy. Konieczne jest także takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym. Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt telekomunikacyjny (telefony komórkowe; krótkofalówki) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagłych przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego zagrożeniem. Ze względu na charakter pracy - teren otwarty - ewakuacja nie stanowi zagrożenia dla pracowników za wyjątkiem prac prowadzonych. Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji. Pracownicy winni używać środków ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze. wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami pra 17

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU równoległą od likwidowanego KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod PB.IL.B1-2.OR-1 Stadium Część projektu LCS IŁAWA Odcinek Granica LCS Iława Rakowice Od km

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA I) PROJEKT WYCINKI DRZEW INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 03-734 Warszawa ul. Targowa 74

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK S.A.) 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający ` Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 LCS IŁAWA Kod Stadium Część projektu Wykonawca LCS IŁAWA Od km 206.300 do km 210.700 Obiekty

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Czarnkowa w celu poprawy TOM I TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM VII A

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010r.

Warszawa, listopad 2010r. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ulic Radiowa i Kaliskiego Część: Inwestor: Inwentaryzacja zieleni i projekt zieleni Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 01-381 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik 2 Przedmiotem usługi jest wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzewostanu rejon Białystok, Łomża (Białystok, ul. Kawaleryjska 70, Łomża, Al. Legionów 133, Łomża, ul.

Bardziej szczegółowo

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy

Przejazd w km 0.173 bocznicy do Lubawy KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający Wykonawca FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia BPK Poznań CBPBBK BPKiUI Łódź KARTA INFORMACYJNA Tytuł projektu: Przebudowa linii kolejowej E 65 Odcinek -Gdynia. Etap I w Polsce Nr projektu: FS 2004/PL/16/C/PT/006-04

Bardziej szczegółowo

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK

TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR INWENTARYZACJA ZIELENI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK TOM VII PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR Opracowanie: INWENTARYZACJA ZIELENI Przedsięwzięcie: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 218 STANOWIĄCEJ DOJAZD DO TRÓJMIASTA, ODC. CHWASZCZYNO GDAŃSK Zamawiający / Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 LCS MALBORK Kod Stadium Część projektu LCS MALBORK Stacja Prabuty Od km 240.620 do km 243.260

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA H) INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Miejski Zarząd Dróg i Zieleni ul. Targowa 1 35 064 Rzeszów EGZ. 1 NR UMOWY: 104/ID.3329 16/09 NAZWA INWESTYCJI: STADIUM PROJEKTU: PRZEBUDOWA ULICY ROBOTNICZEJ DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MODERNIZACJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. PROJEKT BUDOWLNO WYKONWCZY MODERNIZCJI UL. WYSOKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. INWESTOR : URZĄD MIST RUD ŚLĄSK 41 709 RUD ŚLĄSK plac Jana Pawła II 6 JEDNOSTK PROJEKTOW : BOB BIURO ORGNIZCJI BUDOWNICTW inŝ. Piotr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI adres obiektu: ul. Orła Białego w Piastowie Biuro projektowe: D.P. Biuro Projektowo-Usługowe ul. Marii Skłodowskiej- Curie 35 lok. 31 05-800 Pruszków wykonała: arch. kraj. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46 tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 BIURO PROJEKTOWE e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Tom II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Lokalizacja Kraj Województwo Powiat Gmina/Dzielnica Działki Polska mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Wola oraz Śródmieście Wg planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ Temat : Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Lokalizacja : Projektowana ścieżka rowerowa nr 15; nr 179 obręb 4 miasta Nowogard nr 311/3; 311/4; 312 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ

UMOWA Numer tomu Numer egzemplarza I 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2218W relacji Dębe Wielkie Helenów. Informacja BiOZ NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: BIURO PROJEKTOWE D-9 KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 Warszawa tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 811 47 84, e-mail: biuro@biurod9.pl www.biurod9.pl UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 504/2016 terminie do dnia 31.05.2016 r.: 6 sztuk drzew gatunku świerk pospolity

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 3.Warunki techniczne nr z dnia r. wydane przez ENERGA w Słupsku

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 3.Warunki techniczne nr z dnia r. wydane przez ENERGA w Słupsku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.Oświadczenie 2.Uprawnienia i zaświadczenia 3.Warunki techniczne nr z dnia 06.03.2008r. wydane przez ENERGA w Słupsku 4.Informacja BiOZ 5.Opis techniczny 6. Rys. nr 1..Usunięcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Roboty Inżynieryjne i Budowlane. Edward ŁACEK

Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Roboty Inżynieryjne i Budowlane. Edward ŁACEK Załącznik nr IV Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Roboty Inżynieryjne i Budowlane Edward ŁACEK Zagrody 30, 23-450 Goraj-Lubelski, tel. 693-429-776,fax: 84-685-82-02 PROJEKT BUDOWLANY : Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 441/2013 decyzja Nr 186/2013 Prezydenta Miasta Słupska zezwolenie na usunięcie drzewa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GMINA SIEMKOWICE UL. PLAC XXX-LECIA PRL 1 98-354 SIEMKOWICE PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów 97-415 KLUKI ŻAR 34b tel. 603896170, 601082614 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA-OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (do piłki koszykowej, do

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 LCS IŁAWA Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Od km 206.300 do km 210.700 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI ,,ZUBiD,, inŝ. Bogdan Misiura 76-004 Sianów, Karnieszewice 45a tel. (0) 604-118 578; fax: 91 882 10 64; e-mail: zubidbm@interia.pl NIP 673-119-76-70 INWENTARYZACJA ZIELENI INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście

Bardziej szczegółowo

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów

GMINA HALINÓW. ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Inwestor: GMINA HALINÓW ul. Spó dzielcza 1, 05-074 Halinów Jednostka projektowa: Pawe Gembarowski Biuro Projektowo-In ynierskie VETTE ul. Duracza 8 lok. 58, 01-892 Warszawa Zadanie inwestycyjne: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Część III c5 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Część III c5 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA Część III c5 INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA Zadanie Nr 5 Modernizacja odcinka wodociągu stalowego Dn150 zaopatrującego miejscowość Stale - Bukie, Gmina Grębów Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA BASENU PPOś. W PARKU im. JANA KASPROWICZA

ROZBIÓRKA BASENU PPOś. W PARKU im. JANA KASPROWICZA ARCHIMEDES ARCHITEKTURA, MEDIA, DESIGN Ul. Gronowa 37 71-085 Szczecin tel. 4899476, fax: 4899754 ROZBIÓRKA BASENU PPOś. W PARKU im. JANA KASPROWICZA INWENTARYZACJA ZIELENI OBIEKT: PARK im. JANA KASPROWICZA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną

Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Olsztyn Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną Temat: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Szczytnie Lokalizacja: Szczytno ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12 Obręb 5 działka nr 12/8 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku

Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku Zabytkowe Ogrody Kanonickie we Fromborku gm. Frombork, woj. warmińsko-mazurskie INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WRAZ Z GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM I ANALIZĄ UKŁADU KOMPOZYCJI opracowanie: mgr inż. Marta Akincza,

Bardziej szczegółowo

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 522/2 W OBRĘBIE 9 STANOWIĄCEJ TEREN GIMNAZJUM NR 2 W SŁUPSKU ul. JANA SOBIESKIEGO 3 76-200 SŁUPSK dla zadania pn. Remont i wyposażenie boiska

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y

Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY T E C H N I C Z N Y Projekt rozbudowy ulicy Północnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Głównej w Piasecznie PROJEKT KONCEPCYJNY O P I S T E C H N I C Z N Y Spis treści: A. CZĘŚĆ OPISOWA... 2 1. Przedmiot inwestycji...

Bardziej szczegółowo

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze.

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚĆ BLIŻSZA LOKALIZACJA. Działka numer ewidencyjny. Lipa drobnolistna Tilia cordata 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze. U załącznika 1 ów położonych na terenie 08.09.07. Lipa drobnolistna Tilia cor 485 1 mławski Dzierzgowo Pobodze 31 Klon pospolity Acer platanoides 377 2 ów położonych na terenie 08.09.07. 2 mławski Dzierzgowo

Bardziej szczegółowo