I. Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (tematy dni )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (tematy dni 51. 95.)"

Transkrypt

1 Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (tematy dni ) Kràg tematyczny: Parasole czas wyciàgaç, jesieƒ w pe ni, deszcz nadciàga Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Rozumienie potrzeby ubierania si stosownie do panujàcych warunków pogodowych i dbania o zdrowie; Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych; Wzbogacenie doêwiadczeƒ estetycznych i twórczych dzieci; Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kszta tu trójkàta wêród innych figur. Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne 51. Ciep e kurteczki na jesienne wycieczki Garderoba przedszkolaka przeglàd ciep ej odzie y dzieci cej, wyodr bnienie odzie y na poszczególne cz Êci cia a, np. g ow ; próby wyjaênienia okreêlenia ciep a odzie, ocenianie na oko i dotykajàc, czy jest ciep a Kto pierwszy si ubierze? zabawa ruchowa wybieram ubrania zgodnie ze zmieniajàcymi si warunkami pogodowymi dbam o zdrowie wyjaêniam, czym charakteryzuje si ciep a odzie odpowiednio reaguj na przerw w muzyce ubrania dzieci klawesy lub b benek, szarfy I Zmienia si pogoda zmieniamy ubranie oglàdanie ilustracji przedstawiajàcych ró ne pory roku; rozmowa na temat w aêciwego ubierania si w zale noêci od pogody Parasol dla kota nauka piosenki Pary butów dobieranie do pary sztuk obuwia na kartonie, kolorowanie ich wskazuj ró nice na ilustracjach wyjaêniam, dlaczego nale y ubieraç si stosownie do pogody poznaj s owa i melodi piosenki odnajduj pary butów i koloruj je Ksià ka s CD Piosenki cz. 1 Parasol dla kota (nr 19) kontury ró nych butów do kolorowania, kredki 11.1 II Kalosze do pary àczenie w pary poszczególnych sztuk obuwia zgromadzonych w sali (szatni) Przeskocz ka u zabawa ruchowa odnajduj but do pary çwicz spostrzegawczoêç skacz z jednej nogi na drugà i obunó odpowiednio reaguj ruchem na zmian instrumentu dzieci ce obuwie szarfy lub kolorowe tarcze, klawesy, talerze 4.2 Plan pracy listopad 7

2 Temat dnia 52. Piosenka w rytmie deszczu Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne Kropelki deszczu zabawa ruchowa Z a pogoda ilustrowanie ruchem treêci odpowiednio reaguj na umówione has o pokazuj ruchem treêç piosenki trójkàt, ko a hula-hoop CD Piosenki cz. 1 Parasol dla kota piosenki (nr 19) 8 Plan pracy listopad I Muzyka deszczu ws uchiwanie si w odg osy deszczu, b bnienie o parapety, szyby Deszczowa orkiestra naêladowanie dost pnymi instrumentami odg osów deszczu Pomys owa orkiestra wykonanie z dost pnych materia ów instrumentów i naêladowanie odg osów deszczu rozró niam odg osy wody naêladuj za pomocà instrumentów odg osy deszczu wykonuj prosty instrument CD Utwory cz. 2 odg osy wody (nr 32) instrumenty perkusyjne folia, kartony, p achty papieru II Omiƒ ka u e zabawa ruchowa SzeÊç parasoli A. ady-grodzickiej, masa yk wed ug M. Bogdanowicz skacz z jednej nogi na drugà i obunó masuj tak, by innym sprawia o to przyjemnoêç A. ada-grodzicka SzeÊç parasoli Kto mieszka w ka u y? Przelewanie obserwowanie kszta tów, jakie przybiera okreêlona iloêç wody (np. 1 litr) w naczyniach o zró nicowanych kszta tach Kap, kap, chlap, chlap zabawa naêladowcza z çwiczeniami ortofonicznymi bior udzia w zabawie badawczej naêladuj odg osy wody i wykonuj ruchy, dzi ki którym te odg osy powstajà barwiona woda, naczynia w ró nych kszta tach I Ka u yêci wys uchanie wiersza D. Wawi ow, rozmowa na temat zaj ç bohaterów utworu, zach canie do odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dzieci lubià zabawy w ka u y? Uczymy si p ywaç zestaw çwiczeƒ gimnastycznych (naêladowanie ruchem p ywania ró nymi stylami) s ucham uwa nie utworu literackiego i wypowiadam si na jego temat dostrzegam humor w utworach dla dzieci doskonal sprawnoêç D. Wawi ow Ka u yêci aweczki, choràgiewki w trzech kolorach

3 II Hop, hop, chlap, chlap zabawa ruchowa po àczona z ortofonicznà Ka u e zabawa muzyczno-ruchowa doskonal wymow naêladuj odg osy wody i wykonuj ruchy, dzi ki którym te odg osy powstajà czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych CD Piosenki cz. 1 Ka u e (nr 34), tarcze 54. Mokre w mokrym malowanie wodà S ota wys uchanie wiersza Suchorzewskiej, wyjaênienie znaczenia s ów: s ota, m awka, kapuêniaczek S onko Êwieci deszczyk pada zabawa ruchowa poznaj nowe s owa odpowiednio reaguj na polecenia nauczyciela Suchorzewska S ota I Parasole praca z Kajecikiem, u ywanie okreêleƒ du y, Êredni, ma y, doklejanie brakujàcych cz Êci wed ug wskazówek Budowa parasola oglàdanie parasoli, zwrócenie uwagi na kszta t z o onego parasola oraz cz Êci sk adowych klinów (trójkàty) Kolorowe parasole sk adanie obrazków z cz Êci (trójkàtów), kolorowanie poprawnie u ywam okreêleƒ du y, Êredni, ma y wiem, jak wyglàda i do czego s u y parasol sk adam obrazek z cz Êci Kajecik cz. 1, s. 26, kredki parasole elementy mozaiki geometrycznej, trójkàty ostrokàtne II Mokre w mokrym malowanie farbami wodnymi na mokrym pod o u S onko Êwieci deszczyk pada zabawa ruchowa obserwuj mieszanie si farb, powstawanie nowych kolorów nazywam otrzymane kolory odpowiednio reaguj na polecenia nauczyciela papier Êniadaniowy, grube kartony, farby wodne 55. Zabawy badawcze z wodà Omiƒ ka u e zabawa ruchowa z çwiczeniami równowagi Deszczowe kropelki liczenie sylwetek kropli, uk adanie wed ug wielkoêci, malejàco lub wzrastajàco skacz z jednej nogi na drugà i obunó porównuj wielkoêç kropelek uk adam je od najmniejszej do najwi kszej i odwrotnie sylwety kropli ró nej wielkoêci 13.1 Plan pracy listopad 9

4 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne I Zabawy badawcze badanie w aêciwoêci wody: fizycznych, chemicznych itp. (przelewanie, barwienie wody, rozpuszczanie w niej ró nych substancji, obserwowanie co p ywa, co tonie) bior udzia w zabawach badawczych z wodà staram si wyciàgaç wnioski z przeprowadzonych doêwiadczeƒ woda, myd o, cukier, barwniki spo ywcze, naczynia Rysujemy chmury praca z Kajecikiem, çwicz sprawnoêç manualnà Kajecik cz. 1, s. 27, kredki çwiczenia manualne, rysowanie chmurki po Êladzie, dorysowywanie deszczu Plan pracy listopad II Pary çwiczenia na spostrzegawczoêç, àczenie par butów (kaloszy) z odpowiednimi parasolami Omiƒ ka u e zabawa ruchowa z çwiczeniami równowagi çwicz spostrzegawczoêç wiem, co to jest para skacz z jednej nogi na drugà i obunó kalosze, parasolki lub obrazki przedstawiajàce te przedmioty szarfy 14.2 Kràg tematyczny: Wszyscy razem si bawimy, wszystkie strachy przegonimy Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami w asnej wyobraêni; Zwrócenie uwagi na przyjemnà stron zabawy i wartoêci z niej p ynàce; Doskonalenie orientacji w schemacie w asnego cia a; Usprawnianie i wzmacnianie sprawnoêci manualnej d oni, palców przygotowanie do pisania; Wyrabianie pewnoêci w wypowiadaniu w asnego zdania w rozmowie na okreêlony temat. 56. Dzieci ce zabawy Wyliczanki-odliczanki nauka popularnych wyliczanek, zach cenie do korzystania z nich w sytuacjach wyboru Julijanka zabawa ruchowa w kole ze Êpiewem rytmicznie mówi wyliczank çwicz pami ç sprawnie wykonuj polecenia zawarte w tekêcie piosenki teksty popularnych wyliczanek 3.2 I Plac zabaw w przedszkolu s uchanie opowiadania, ilustrowanie treêci sylwetkami, zainicjowanie rozmowy o ulubionych zaba- rozmawiam o ulubionych zabawach swobodnie wypowiadam si na temat tego, co lubi robiç w przedszkolu sylwety do ilustrowania opowiadania

5 wach dzieci w przedszkolu: w salach i w ogrodzie Co lubi robiç w przedszkolu? wykonanie rysunku çwicz r k podczas rysowania karton, pastele II Pi ka wys uchanie wiersza L.J. Kerna Do kosza zabawa z elementami rzutu i celowania, ilustrujàca wiersz ilustruj ruchem treêç wiersza sprawnie odbijam i api pi k L.J. Kern Pi ka pi ki 57. Strachy ze strychu Dêwi ki rozmowa na temat ró nych dêwi ków: mi ych dla ucha (pozytywka), niemi ych (skrobanie po szkle), budzàcych niepokój i strach (szelesty, szumy) Strachy na lachy zabawa orientacyjno- -porzàdkowa, reagowanie ruchem na sygna dêwi kowy Êmia o wypowiadam si w grupie opowiadam o swoich odczuciach, nazywam je s ysz dêwi ki z otoczenia szybko i sprawnie wykonuj polecenia na umówiony sygna ró ne przedmioty wydajàce dêwi ki, CD Utwory cz. 2 Pozytywka (nr 16) trójkàt, budzik 3.2 I Duchy akomczuchy nauka piosenki Która r ka jest lewa? okreêlanie kierunków (od siebie) w sytuacjach zabawowych Z której strony? zabawa dydaktyczna, okreêlanie kierunku, skàd dochodzi dêwi k poznaj s owa i melodi piosenki wskazuj, która r ka jest prawa, a która lewa, co jest przede mnà, co jest za mnà, co w górze, co na dole çwicz s uch poprawnie u ywam okreêleƒ kierunku: z przodu, z ty u, z boku CD Piosenki cz. 1 Duchy akomczuchy (nr 20) frotki na r k dla ka dego dziecka instrumenty perkusyjne wykonane przez dzieci: grzechotki, ko atki II W chowanego zabawa w ogrodzie Szept i krzyk zabawa artykulacyjno- -fonacyjna znam i przestrzegam regu zabawy panuj nad w asnym g osem Mój przyjaciel duch Duchy zabawa ruchowa, bezszelestne poruszanie si po sali Kacper przyjazny duch rozmowa o duchach bohaterach ksià ek i filmów dla dzieci poruszam si bez wydawania dêwi ków tak, by nikt mnie nie us ysza uwa nie s ucham, co inni majà do powiedzenia cierpliwie czekam na swojà kolej tamburyn ksià ki i p yty z bajkami 3.3 Plan pracy listopad 11

6 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne I Stasiek, d d ownica i Zdzidek spod szafy wys uchanie opowiadania z Ksià ki, rozmowa na temat dzieci cych l ków W labiryncie praca z Kajecikiem, uwa nie s ucham i wypowiadam si na temat zachowania bohaterów opowiadania wiem, e ka dy ma prawo do swoich l ków znajduj drog w labiryncie Ksià ka s Kajecik cz. 1, s. 28, kredki s uchanie wiersza D. Gellner Co za licho?, odnajdywanie drogi w labiryncie Plan pracy listopad II Kot i mysz zwierzaki na koperty z Wycinanek-sk adanek Duchy zabawa ruchowa, bezszelestne poruszanie si po sali ozdabiam prace plastyczne wed ug w asnego pomys u poruszam si bez wydawania dêwi ków Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 12 (instrukcja), s. 37 (projekt), du e koperty, torebki papierowe, kolorowy papier, no yczki, klej, kredki, kawa ki w óczki Strach ma wielkie oczy Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! zabawa ruchowa, reagowanie bezruchem na umówiony sygna Kiedy Êwiat o zgaênie rysowanie w glem drzewnym na kolorowych kartonach staj w bezruchu szybko reaguj na sygna tworz pi kne prace plastyczne w giel drzewny do rysowania, kolorowe kartony I Ciemnego pokoju nie trzeba si baç wys uchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny i rozmowa na jego temat Strach ma wielkie oczy konkurs na strasznà min z wykorzystaniem lusterek s ucham utworu czytanego przez nauczyciela mam dystans do swoich l ków E. Szelburg-Zarembina Ciemnego pokoju nie trzeba si baç lusterka 1.2 II Zabawa w cienie próba przedstawienia ró nych postaci przez tworzenie cieni d oni na oêwietlonej Êcianie Nocne marki zabawa, reagowanie bezruchem na umówiony sygna zgaduj, do czego jest podobny cieƒ tworz w asne cienie pobudzam swojà wyobraêni staj w bezruchu na umówiony sygna latarka lub Êwiat o punktowe lampka nocna 14.2

7 60. Bawimy si paluszkami Stonoga zabawa integracyjna, reagowanie jednoczesnym ruchem wszystkich uczestników na polecenie prowadzàcego, sygnalizowanie kierunku ruchu i jego rodzaju Paluszki nie do jedzenia nazywanie i przeliczanie palców obu ràk czerpi radoêç z uczestnictwa we wspólnej zabawie çwicz sprawnoêç ruchowà licz palce u ràk kolorowe frotki I Duchy akomczuchy utrwalenie piosenki Który to cieƒ? praca z Kajecikiem, dopasowywanie przedmiotu do jego cienia, zabawa w teatr cieni Zabawy paluszkowe Powitanie, Dwie r ce, dziesi ç palców, Kanapka naêladuj ruchem treêç piosenki Êpiewam melodyjnie potrafi dopasowaç cieƒ usprawniam r ce CD Piosenki cz. 1 Duchy akomczuchy (nr 20) Kajecik cz. 1, s. 29, kredki, lampa II Malowanie muzyki zabawa rytmiczno- -plastyczna, malowanie palcami do s uchanej melodii Kiwajàcy si statek zabawa ruchowa, çwiczenia orientacji w przestrzeni i schemacie w asnego cia a wykonuj prace plastyczne podczas s uchania muzyki wiem, w którà stron si poruszam rozró niam prawà i lewà stron i odpowiednio reaguj na polecenia nauczyciela kartki z bloku rysunkowego, farby, CD Utwory cz. 1 Muzyka deszczu (nr 19), Poranek E. Griega (nr 14) Plan pracy listopad 13

8 Grudzieƒ Kràg tematyczny: Zasypa o ca y Êwiat, nocà Ênie ek z nieba spad Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Uwra liwienie na naturalne pi kno zimy i zimowego krajobrazu; Doskonalenie umiej tnoêci wypowiedzi oraz bogacenie s ownika czynnego dzieci; Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doêwiadczeƒ i zabawy badawcze; Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci; Tworzenie prac plastycznych inspirowanych s owem mówionym. 14 Plan pracy grudzieƒ Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne 61. Bia y, bielszy czy najbielszy? Ânie ynki wys uchanie wiersza J. Ratajczaka, rozmowa o Êniegu, odwo anie si do wiedzy zdobytej wczeêniej przez dzieci Wirujàce Ênie ynki zabawa naêladowcza, ilustrowanie ruchem treêci wiersza Tworzenie gazetki Êciennej s ucham uwa nie wiersza dziel si z innymi swojà wiedzà na temat Êniegu przedstawiam ruchem treêç wiersza wspólnie z grupà tworz gazetk Êciennà wykazuj si pomys owoêcià i fantazjà J. Ratajczak Ânie ynki materia y do stworzenia gazetki Êciennej 1.2 I Rzucamy Ênie kami zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania (zgniecionymi gazetowymi kulkami) Zabawy na Êniegu nauka piosenki Zimowe zabawy praca z Ksià kà ; rozmowa na temat ulubionych zimowych zabaw dzieci çwicz r k, coraz lepiej rzucam do celu poznaj s owa i melodi piosenki wskazuj na ilustracji konkretne elementy rozmawiam na bliskie mi tematy gazety, sznurek CD Piosenki cz. 1 Zabawy na Êniegu (nr 21) Ksià ka s II Ânie ne krajobrazy oglàdanie obrazków przedstawiajàcych zaênie ony krajobraz Bia y, bielszy, najbielszy çwiczenia s ownikowe, okreêlanie koloru Êniegu stopniowanie przymiotników Zaprz gi zabawa ruchowa w parach dostrzegam pi kno zimowego krajobrazu znam coraz wi cej s ów sprawnie poruszam si w parach ilustracje o tematyce zimowej krajobrazy

9 62. Urodziny ba wanka Znajdê swojà par zabawa orientacyjno- -porzàdkowa Ko a wybieranie elementów w kszta cie ko a z mozaiki geometrycznej, uk adanie kompozycji z kó na dywanie, przeliczanie, klasyfikowanie do zbiorów: ma y, Êredni, du y w aêciwie reaguj na sygna y w zabawie wiem, jak wyglàda ko o, i odnajduj je wêród innych figur licz ko a i uk adam je w zbiory tamburyn mozaika geometryczna, trzy sznurki 4.2 I Przygoda ba wanków wys uchanie opowiadania Rup, omówienie treêci i zach cenie do wykonania ba wanka Ba wanek prace plastyczne; postaç ba wanka wykonana z krà ków wyci tych z bia ego papieru (np. tapety strukturalnej) i ozdobiona wydzierankà z kolorowego papieru s ucham uwa nie opowiadania i wypowiadam si na jego temat wykonuj adne prace plastyczne tn po Êladzie proste kszta ty Rup Przygoda ba wanków bia y papier, no yczki, klej, papier kolorowy, flamastry II Muzyka zimowa s uchanie muzyki, pobudzanie wyobraêni Toczymy Êniegowe kule zabawa ruchowa Zabawy na Êniegu zabawa ruchowa przy piosence s ucham uwa nie muzyki naêladuj w zabawie czynnoêci z ycia codziennego czerpi radoêç z zabawy przy piosence CD Utwory cz. 2 Muzyka zimowa D. Tarczewskiego (nr 20) CD Piosenki cz. 1 Zabawy na Êniegu (nr 21) Zabawy na Êniegu Taƒczàcy Ênieg plàsy do muzyki C. Debussy ego Zmarzni te ràczki çwiczenia oddechowe bez przygotowania wymyêlam ruch do muzyki prawid owo oddycham CD Utwory cz. 1 Taƒczàcy Ênieg C. Debussy ego (nr 17) I Jaki jest Ênieg? çwiczenia s ownikowe, tworzenie listy okreêleƒ Êniegu ( Mi ciutki jak (puszek), Bia y jak (mleko)) Orze zabawa ruchowa; ruchy ràk i nóg w le eniu na plecach Zimowa olimpiada zestaw çwiczeƒ i zabaw gimnastyczno-sportowych w ogrodzie przedszkolnym poznaj coraz wi cej s ów, którymi pos uguj si w zabawie i wypowiedziach odciskam na Êniegu Êlad w kszta cie or a çwicz sprawnoêç ruchowà ch tnie bawi si na Êwie ym powietrzu 3.1 Plan pracy grudzieƒ 15

10 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne II Ba wanki i czapki praca z Kajecikiem, koƒczenie rozpocz tych rymów i przedstawianie ich za pomocà instrumentów muzycznych Ba wanki zabawa ruchowa z liczeniem (dzieci to kule Êniegowe, ustawiajà si dostrzegam i kontynuuj rytm ukazuj rytm za pomocà instrumentów muzycznych w aêciwie reaguj na sygna nauczyciela Kajecik cz. 1, s , kredki, instrumenty muzyczne, szarfy kostka, obr cze w grupach w obr czach po tyle osób, ile wska e kostka) Plan pracy grudzieƒ 64. Królowa Âniegu Toczymy Êniegowe kule zabawa naêladowcza z wyznaczaniem kierunku (do przodu, do ty u, w bok) Zamki na lodzie zabawa mozaikà geometrycznà, uk adanie z bia ych figur, klocków projektów lodowych zamków na pod odze przedstawiam ruchem toczenie kuli poruszam si zgodnie z okreêleniami kierunku: do przodu, do ty u, w bok buduj zamki z ró nych elementów mozaika geometryczna, klocki, figury wyci te z bia ego kartonu 10.1 I Królowa Âniegu wys uchanie ca oêci lub obszernych fragmentów bajki (ewentualnie obejrzenie filmu), rozmowa na temat heroicznego czynu Gerdy uwa nie s ucham bajki dla dzieci wypowiadam si na temat zachowania bohaterów H.Ch. Andersen Królowa Âniegu (ksià ka lub film) II Zamek Królowej Âniegu praca plastyczna Mróz zabawa ruchowa estetycznie wykonuj prac plastycznà reaguj ruchem na umówione has o niebieskie kartki techniczne, figury geometryczne z bia ego papieru, klej, wata tamburyn 65. Co to jest Ênieg? Spacer po g bokim Êniegu zabawa ruchowa, bieg z omijaniem przeszkód, zmiana kierunku na podane has o Ânieg oglàdanie w ksià kach i albumach o tematyce przyrodniczej fotografii i rysunków Êniegu, p atków Êniegowych, lodu czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawie ruchowej spaceruj, unoszàc wysoko kolana dowiaduj si coraz wi cej na temat Êniegu b benek, trójkàt ksià ki przyrodnicze 11.1

11 I Polarne laboratorium doêwiadczenia i obserwacje dotyczàce Êniegu (odkrywanie w asnoêci fizycznych, struktury itp.); obserwacje mo na rozpoczàç w ogrodzie, a kontynuowaç wed ug propozycji S. Elbanowskiej w przedszkolu dowiaduj si, czym jest Ênieg: jak wyglàda, z czego powsta, w co si zamienia metalowy klucz, lupy, szklane naczynia, ciemne r kawiczki 11.1 II Zimowe obrazki chuchanie na szyby i rysowanie po nich palcem Mróz wys uchanie wiersza E. Szymaƒskiego, rozmowa na temat treêci utworu Mroêne kwiatki ilustrowanie wys uchanego wiersza; zespo owe malowanie bia à farbà na szarym papierze, palcami lub za pomocà p dzli czerpi radoêç z prostych zabaw uwa nie s ucham wiersza i wypowiadam si na jego temat maluj ilustracj do wys uchanego wiersza E. Szymaƒski Mróz CD Utwory... cz. 1 Taniec wieszczki cukrowej P. Czajkowskiego (nr 12), szary papier do pakowania, bia a farba, p dzle 14.3 Kràg tematyczny: Porzàdkami czas si zajàç, goêcie zaraz przybywajà Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Rozwijanie poczucia odpowiedzialnoêci za porzàdek i czystoêç w najbli szym otoczeniu; Pog bianie w dzieciach uczucia przywiàzania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miar mo liwoêci; Wielozmys owe poznawanie otaczajàcego Êwiata (w ch, dotyk); Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie w asnych doêwiadczeƒ i w asnego punktu widzenia; Zaanga owanie dzieci w czynnoêci prospo eczne. 66. Piernikowe ciasteczka Babka kr cona zabawa ruchowa, naêladowanie ruchów wykonywanych przy pieczeniu ciasta Co nam b dzie potrzebne? przygotowanie produktów i innych rzeczy potrzebnych przy przygotowaniu ciasta na pierniczki I Piernikowe ozdoby wspólne przygotowanie, wyrabianie ciasta, wa kowanie, wycinanie i pieczenie pierniczków na choink naêladuj ruchem czynnoêci przygotowania ciasta wymieniam produkty potrzebne do przygotowania ciasta piernikowego bior udzia w pieczeniu ciasteczek post puj ÊciÊle wed ug podanego przepisu obr cze gimnastyczne, tamburyn wed ug przepisu: màka, miód, jaja, stolnica, miska, wa ek do wa kowania, foremki jw Plan pracy grudzieƒ 17

12 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne przestrzegam zasad higieny podczas pieczenia ciasteczek 18 Plan pracy grudzieƒ II ZanieÊ podwieczorek zabawa ruchowa z çwiczeniami równowagi Uwaga, has o! zabawa ruchowa sprawnie si poruszam odpowiednio reaguj na has o i przerw w muzyce woreczki, krà ki gimnastyczne, klocki, tace CD Utwory cz. 1 Marsz P. Czajkowskiego (nr 11) 67. Tropem odkurzacza i Êciereczki Mam chusteczk haftowanà zabawa ruchowa w kole ze Êpiewem Sprz t do sprzàtania oglàdanie przedmiotów i akcesoriów s u àcych do sprzàtania, omówienie ich wyglàdu i przeznaczenia Êpiewam i maszeruj po obwodzie ko a wymieniam urzàdzenia i Êrodki s u àce do utrzymania czystoêci, opisuj ich wyglàd CD Utwory cz. 2 Mam chusteczk haftowanà (nr 40), chusteczka akcesoria s u àce do sprzàtania 6.4 I Sprzàtamy wszyscy razem oglàdanie ilustracji w Ksià ce ; rozmowa na temat porzàdków Pomocnicy rozmowa na temat zakresu pomocy w porzàdkach domowych Pucu, pucu nauka piosenki uwa nie przyglàdam si ilustracjom wymieniam, co trzeba zrobiç, aby uporzàdkowaç dom wyjaêniam, jak potrafi pomóc domownikom poznaj s owa i melodi piosenki Êpiewam piosenk z ca à grupà Ksià ka s CD Piosenki cz. 1 Pucu, pucu (nr 23) II Czyste czy brudne? nauczyciel prezentuje ró ne, czyste lub brudne, przedmioty, a zadaniem dzieci jest zdecydowaç, czy sà do czyszczenia i jak nale y to zrobiç (talerzyk, serweta, klocki, ksià ki) wskazuj brudne przedmioty i wyjaêniam, jak mo na je wyczyêciç przedmioty z najbli szego otoczenia (wyglàdajàce na brudne, zakurzone) Mieszkaƒcy zakurzonej krainy Wycieramy kurze zabawa naêladowcza, pochylanie si, wspinanie na palce Porzàdki przedêwiàteczne w sali uk adanie zabawek na pó kach (gier, klocków) naêladuj codzienne czynnoêci aktywnie w àczam si w porzàdki przedêwiàteczne taêma, no yczki, klej w sztyfcie

13 I Co tak ha asuje? zagadki s uchowe, rozpoznawanie dêwi ków wydawanych przez urzàdzenia domowe NaÊladujemy g osy çwiczenia ortofoniczne Kurz a kysz rozmowa na temat kurzu, zagro eƒ spowodowanych kurzem, brudem (alergie, choroby) Czysty pokój praca z Kajecikiem, naklejanie naklejek w odpowiednich miejscach wed ug opisu rozpoznaj dêwi ki urzàdzeƒ domowych naêladuj ró ne dêwi ki wiem, jakie niebezpieczeƒstwa niesie ze sobà brud w moim otoczeniu potrafi nakleiç przedmioty w odpowiednich miejscach CD Piosenki cz. 1 odg osy domu, nr 49, 50, 51, 52, 53 (p yta z pakietu dla pi ciolatków) Kajecik cz. 1, s , kredki II PrzedÊwiàteczne porzàdki historyjka obrazkowa z Wycinanek-sk adanek Ârednio g oêno zabawa rytmiczna opowiadam historyjk obrazkowà rytmicznie mówi tekst ze zmianami dynamiki Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 39 b benek Czym pachnà Êwi ta? Pucu, pucu zabawa ilustracyjna przy piosence Porzàdków w sali ciàg dalszy porzàdkowanie, segregowanie klocków czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych razem z grupà koƒcz sprzàtaç sal CD Piosenki cz. 1 Pucu, pucu (nr 23) klocki, wilgotne Êciereczki, pojemniki 2.5 I Czym pachnà Êwi ta? zagadki w chowe, rozpoznawanie w chem Êwiàtecznych zapachów: wanilia, cynamon, goêdziki, skórka pomaraƒczowa Âniegowe kulki zabawa z elementami çwiczeƒ oddechowych; dmuchanie na pi eczki pingpongowe rozpoznaj zapachy niektórych przypraw çwicz prawid owe oddychanie wanilia, cynamon, goêdziki, skórka pomaraƒczowa pi eczka pingpongowa dla ka dego dziecka 4.2 II Smaczne i pi kne dekorowanie upieczonych uprzednio pierników, polewanie czekoladà, rysowanie wzorków kolorowym lukrem, posypywanie groszkami itp. ozdabiam ciastka wed ug w asnego pomys u lukier, czekolada, groszki do ozdabiania, upieczone wczeêniej pierniki, pojemniki na ywnoêç 1.3 Plan pracy grudzieƒ 19

14 Temat dnia 70. Kto nam pomo e? Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne Sprz t do zadaƒ specjalnych przeglàd i nazywanie elektrycznego sprz tu u ytecznego w gospodarstwie domowym; klasyfikowanie rozpoznaj urzàdzenia domowe i opisuj, do czego s u à obrazki przedstawiajàce urzàdzenia domowe wed ug wykonywanych czynnoêci (przygotowywanie potraw, sprzàtanie) Krasnoludki zabawy przy muzyce czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych CD Utwory cz. 2 Krasnoludki (nr 39) Plan pracy grudzieƒ I Porzàdki porzàdkowanie kàcików tematycznych: czesanie i przebieranie w czyste ubranka lalek, sprawdzanie stanu technicznego samochodzików, drobne naprawy Porzàdki domowe zestaw çwiczeƒ gimnastycznych z wykorzystaniem lasek gimnastycznych dbam o ad i porzàdek w najbli szym otoczeniu çwicz sprawnoêç ruchowà laski gimnastyczne 2.5 II Ojciec Wirgiliusz zabawa ruchowa (naêladowanie czynnoêci sprzàtania) Odkurzacz masa yk wed ug M. Bogdanowicz rozpoznaj i naêladuj czynnoêci zwiàzane ze sprzàtaniem masuj tak, by innym sprawia o to przyjemnoêç CD Utwory cz. 1 Ojciec Wirgiliusz (nr 27) 1.2 Kràg tematyczny: W ca ym domu pachnie lasem, to ju Êwi ta sà za pasem Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Stworzenie okazji wielozmys owego poznawania otaczajàcego Êwiata (dotyk, w ch); Przybli enie dzieciom tradycji Êwiàtecznych Bo ego Narodzenia; Wdra anie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udzia w dekoracji drzewka Êwiàtecznego i sali; Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystoêci grupowej. 71. Najd u szy aƒcuch na Êwiecie Kolorowy aƒcuch przygotowanie do zaj ç, wycinanie pasków potrzebnych do wykonania aƒcucha choinkowego z kolorowego papieru coraz lepiej tn papier kolorowy papier, no yczki 14.3

15 Koniki zabawa ruchowa z klàskaniem biegam po sali bez potràcania innych dzieci usprawniam narzàdy mowy j zyk I Najd u szy aƒcuch na Êwiecie klejenie aƒcucha na choink wed ug okreêlonego wzoru realizacja scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej S ucham, patrz uwa nie, uk adam rytmy (uk adanie naprzemiennie pasków kolorowego papieru) aƒcuch zabawa ruchowa przy muzyce dostrzegam rytmy doskonal sprawnoêç d oni starannie àcz elementy aƒcucha bior czynny udzia w zabawach ruchowo-muzycznych paski kolorowego papieru, klej CD Utwory cz. 1 Marsz P. Czajkowskiego (nr 11), ma e kó ka do sersa 14.3 II Choinkowe aƒcuchy porównywanie d ugoêci aƒcuchów: najd u szy, najkrótszy, taki sam, d u szy od Zabawki na choink zabawa ruchowa przy muzyce porównuj d ugoêç aƒcuchów biegam po sali, nie potràcajàc innych dzieci bez przygotowania wymyêlam ruch do muzyki aƒcuchy choinkowe wykonane na poprzednich zaj ciach CD Utwory cz. 1 Ko ysanka J. Brahmsa (nr 7), tamburyn Drzewko bo onarodzeniowe Dzieci w lesie zabawa ruchowa; dzieci podzielone na dwie grupy: dzieci-drzewa (oznaczone szarfà) i dzieci-spacerowicze (spacerujà, biegajà wêród drzew, chowajà si za nimi) Zawsze zielone drzewa rozmowa na temat drzew iglastych (czym ró nià si od drzew liêciastych, czy gubià ig y przed zimà itp.); prezentacja ilustracji i obrazków, badanie dotykiem, w chem ga àzek choinkowych, swobodne wypowiedzi na temat doznaƒ Rosnà drzewka zabawa naêladowcza czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach ruchowych rozró niam drzewa liêciaste i iglaste dotykam ga àzek i mówi, co czuj wykonuj çwiczenia naêladowcze prawid owo reaguj na sygna y muzyczne szarfy obrazki zwiàzane z tematem, Êwie e ga zie z drzewa iglastego trójkàt 4.2 Plan pracy grudzieƒ 21

16 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne I Choinka wys uchanie wiersza B. Lewandowskiej, wprowadzenie radosnego nastroju Ozdabiamy choink praca z Kajecikiem, odwzorowywanie, klasyfikowanie i przeliczanie ozdób, zapisywanie liczby ozdób za pomocà kó ek s ucham wiersza czytanego przez nauczyciela odwzorowuj, klasyfikuj i przeliczam ozdoby choinkowe, zapisuj liczb ozdób za pomocà kó ek B. Lewandowska Choinka Kajecik cz. 1, s. 34, kredki Kolorowe Êwi ta nauka piosenki poznaj s owa i melodi piosenki CD Piosenki cz. 1 Kolorowe Êwi ta (nr 24) Plan pracy grudzieƒ II Wspólne ubieranie choinki zawieszanie upieczonych i udekorowanych pierniczków, po àczonego aƒcucha i innych ozdób, stosowanie si do instrukcji nauczyciela: wy ej, ni ej, w prawo, w lewo Kartka Êwiàteczna ozdabianie wed ug w asnego pomys u kartki w kszta cie choinki z Wycinanek-sk adanek Choinki i zajàczki zabawa muzyczno- -ruchowa zgodnie pracuj z innymi dekoruj Êwiàteczne drzewko w asnor cznie wykonanymi ozdobami stosuj si do instrukcji nauczyciela estetycznie wykonuj prac plastycznà dbam o porzàdek w miejscu pracy odpowiednio reaguj na sygna y muzyczne i przerw w muzyce choinka, pierniczki, aƒcuch, ozdoby Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 13 (instrukcja), s. 41 (projekt), klej, kredki trójkàt, b benek Historie choinkowych bombek Wdychanie Êwiàtecznych zapachów çwiczenia oddechowe Reniferowe zaprz gi zabawa ruchowa przy muzyce Magiczne pude ko losowanie pi eczek i klocków w ró nych kszta tach: szeêcianów, sto ków oddycham prawid owo bawi si w parach dotykiem rozpoznaj kul wêród innych kszta tów olejki zapachowe do inhalacji (np. piniowy) CD Utwory cz. 2 Muzyka zimowa D. Tarczewskiego (nr 20) klocki, pi eczki do tenisa sto owego, pude ko lub worek 4.2 I Jaka pi kna choinka! wskazywanie par takich samych ozdób na choince; liczenie ozdób Gwiazda na choink praca z Kajecikiem, çwiczenia grafomotoryczne, kreêlenie kredkà po Êladzie wskazuj pary choinkowych ozdób licz ozdoby na choince çwicz sprawnoêç r ki Ksià ka s Kajecik cz. 1, s. 35, kredki

17 W zimowym lesie zestaw çwiczeƒ gimnastycznych (chodzenie po Êniegu) çwicz sprawnoêç ruchowà II Historie choinkowych bombek opowiadania twórcze, nagrywanie spontanicznych opowieêci dzieci Kolorowe Êwi ta zabawa przy piosence wymyêlam i opowiadam ró ne historie twórczo interpretuj piosenk magnetofon lub dyktafon CD Piosenki cz. 1 Kolorowe Êwi ta (nr 24) Wigilijne spotkanie Âwiàteczne kartki oglàdanie zebranych kartek Êwiàtecznych, rozmowa na temat u ytecznoêci kartek, ich wyglàdu, ró norodnoêci sposobów przekazywania sobie yczeƒ Êwiàtecznych (SMS, ) ycz Ci çwiczenie j zykowe, nauka formu owania yczeƒ Âwiàteczne yczenia umieszczenie karteczki z yczeniami na w asnor cznie ozdobionej kartce-choince Wieziemy choink zabawa bie na poprawnie wypowiadam tekst yczeƒ wyjaêniam, w jakim celu wysy a si Êwiàteczne kartki adnie koƒcz zdanie zawierajàce yczenia sk adam yczenia Êwiàteczne wk adam kartk z yczeniami Êwiàtecznymi w kartk -choink çwicz, naêladujàc ruchy nauczyciela kartki Êwiàteczne, znaczki pocztowe, koperty kartki Êwiàteczne zrobione przez dzieci janczary, koce I Na wigilijnym stole prezentacja wigilijnych potraw, dekoracji sto u Âwiàteczne tradycje rozmowa na temat obrz dów i tradycji ludowych zwiàzanych z Wigilià i Bo ym Narodzeniem poznaj zwyczaje i obrz dy zwiàzane ze Êwi tami Bo ego Narodzenia opowiadam o zwyczajach zwiàzanych ze Êwi tami Bo ego Narodzenia wycinki z prasy kolorowej ilustrujàce Êwiàteczne potrawy II Miko aj wykonanie i umieszczenie na choince w sali miko aja z Wycinanek-sk adanek Choinkowe plàsy plàsy dooko a choinki przy piosence Miko aj i anio ki zabawa z elementami pantomimy wykonuj ozdoby choinkowe dbam o estetyk wykonywanej pracy zgrabnie poruszam si w rytmie muzyki reaguj na sygna y muzyczne Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 14 (instrukcja), s. 43 (projekt), klej, wstà eczka CD Piosenki cz. 1 Kolorowe Êwi ta (nr 24) klawesy, trójkàt Plan pracy grudzieƒ 23

18 Temat dnia 75. Hej kol da, kol da! Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne Kol dowanie Êpiewanie znanych kol d Ozdabiamy, przystrajamy przygotowanie sali na przyj cie goêci znam teksty i melodie kol d pomagam w przygotowaniach Êwiàtecznych CD z kol dami dekoracje, stroiki, Êwiece, ga àzki Êwierkowe Plan pracy grudzieƒ I Spotkanie wigilijne z rodzicami wspólne przygotowanie Wigilii w grupie, nakrycie sto ów bia ym obrusem, po o enie sianka pod obrus, dzielenie si op atkiem, sk adanie yczeƒ bior aktywny udzia w przygotowaniu spotkania wigilijnego w przedszkolu dekoruj stó Êwiàteczny siano, op atek, wigilijne potrawy, bia e obrusy 9.1 II Wspólne kol dowanie wspólne Êpiewanie kol d Pocz stunek przygotowany przez rodziców OpowieÊç wigilijna (albo Dziadek do orzechów ) wys uchanie czytanych przez rodziców opowiadaƒ zwiàzanych ze Êwi tami Bo ego Narodzenia Êpiewam kol dy z innymi dzieçmi i rodzicami kulturalnie zachowuj si przy stole uwa nie s ucham czytanego tekstu pocz stunek przygotowany przez rodziców Ch. Dickens OpowieÊç wigilijna lub E.T.A. Hoffmann Dziadek do orzechów 9.1

19 Styczeƒ Kràg tematyczny: Nowy Rok si w aênie zaczà i z radoêci wszyscy skaczà Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Dostrzeganie powtarzalnoêci wydarzeƒ, pór roku, miesi cy; Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i d u szych (godzin, dni, miesi cy); Zapoznanie dzieci z nazwami miesi cy, pór roku, dni tygodnia; Rozwijanie zdolnoêci dostrzegania i wyodr bniania rytmów i sekwencji czasowych. 76. Magiczna noc Wspomnienia sylwestrowej nocy spontaniczne opowiadania dzieci Niesforne serpentyny praca z Kajecikiem, çwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej wypowiadam si na temat moich prze yç, opowiadam o sobie uwa nie s ucham wypowiedzi innych, czekam na swojà kolej w rozmowie çwicz koordynacj wzrokowo- -ruchowà Kajecik cz. 1, s. 37, kredki I Toczy si i leci zestaw çwiczeƒ i zabaw ruchowych ogólnorozwojowych z balonami Uk adamy kalendarze dzieƒ-noc wed ug scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej uczestnicz w çwiczeniach fizycznych çwicz umiej tnoêç rzucania i chwytania dostrzegam nast pstwo dnia i nocy balony obr cze, kwadraty w dwóch rodzajach, szarfy 13.6 II Dzieci Êpià dzieci si bawià zabawa orientacyjno-porzàdkowa Ko ysanki relaks przy muzyce w aêciwie reaguj na sygna prowadzàcego relaksuj si przy muzyce szanuj to, e inni chcà odpoczàç rozluêniam cia o w trakcie zabawy tamburyn, obr cze CD Utwory cz. 1 Ko ysanka J. Brahmsa (nr 7) 77. Niezwyk a podró sylwestrowego balonika Nadmuchiwanie baloników çwiczenia oddechowe Balonik zabawa rytmiczna I Noworoczne taƒce nauka piosenki Niezwyk a podró sylwestrowego balonika twórcza opowieêç dzieci; ka de prawid owo oddycham rytmicznie mówi tekst ze zmianami dynamiki poznaj s owa i melodi piosenki tworz jednà wspólnà opowieêç wraz z grupà balony dla ka dego dziecka talerze CD Piosenki cz. 1 Noworoczne taƒce (nr 25) balonik, magnetofon lub dyktafon 3.1 Plan pracy styczeƒ 25

20 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne dziecko, otrzymujàc rekwizyt, dopowiada jednà przygod balonika, który podró owa po Êwiecie w sylwestra nagranie opowiadania, ods uchiwanie Baloniki praca z Kajecikiem, utrwalanie okreêleƒ ma y, wi kszy, najwi kszy, zapisywanie liczby balonów za pomocà kó ek utrwalam znajomoêç okreêleƒ ma y, wi kszy, najwi kszy potrafi zapisaç liczb balonów za pomocà kó ek Kajecik cz. 1, s. 36, kredki Plan pracy styczeƒ II Oryginalny balonik ozdabianie sylwety balonika ró norodnymi technikami Rzut balonem zabawa ruchowa z balonami, elementy rzutu i celowania tworz prac plastycznà wed ug w asnego pomys u coraz lepiej rzucam do celu sylwety baloników, kredki, farby, p dzle, plastelina, kolorowy papier, klej baloniki, kosze lub skrzynie 78. DwanaÊcie miesi cy Kalendarze oglàdanie ró nego rodzaju kalendarzy (Êcienne, zrywane, biurowe, kieszonkowe) omówienie wyglàdu, zawartoêci, przeznaczenia, dostrze enie podzia u na dni, tygodnie, miesiàce, pory roku Pory roku zabawa orientacyjno- -porzàdkowa z krà kami zapoznaj si z kalendarzami dowiaduj si, e rok dzieli si na miesiàce, tygodnie i dni czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawie ruchowej kolekcja kalendarzy krà ki w czterech kolorach dla nauczyciela 14.2 I Pory roku wys uchanie wiersza H. Zdzitowieckiej, odnalezienie w tekêcie odniesieƒ do czterech pór roku, wyodr bnienie ich i nadanie im herbów-symboli Wiosna, lato, jesieƒ, zima przypomnienie i utrwalenie nazw czterech pór roku we w aêciwej kolejnoêci Noworoczne taƒce utrwalenie piosenki; zabawy taneczne przy piosence uwa nie s ucham, zapami tuj jak najwi cej szczegó ów z utworu wymieniam we w aêciwej kolejnoêci nazwy pór roku Êpiewam melodyjnie piosenk H. Zdzitowiecka Pory roku, kartony z bloku, kredki, flamastry, farby, p dzle CD Piosenki cz. 1 Noworoczne taƒce (nr 25) 13.6

Dzieci chronià Êrodowisko

Dzieci chronià Êrodowisko Dzieci chronià Êrodowisko CO ROBI, ABY CHRONIå ÂRODOWISKO? Cele Dziecko: wymienia i rysuje ró ne czynnoêci zwiàzane z ochronà Êrodowiska, wyra a za pomocà rysunku swoje zachowania proekologiczne. Metoda:

Bardziej szczegółowo

REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU

REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU REKLAMA INSPIRACJ DO TWÓRCZEJ DZIA ALNO CI DZIECI W PRZEDSZKOLU Program opracowa a: Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 7 w Pile ODN Pi a 2003r. 1 Materia y zebra y i opracowa y Mgr Lidia Zimmermann

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach

Superskuteczne strategie opanowania języków obcych. Twój prywatny coach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERT. 2012 r. PRZEDSI BIORSTW SPO ECZNYCH Z WARMII I MAZUR. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

KATALOG OFERT. 2012 r. PRZEDSI BIORSTW SPO ECZNYCH Z WARMII I MAZUR. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA KATALOG OFERT PRZEDSI BIORSTW SPO ECZNYCH Z WARMII I MAZUR 2012 r. Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Opracowanie Centrum Doradcze Programów Pomocowych Zdj cia M. Parecki, Jacek Poremba, Centrum Doradcze Programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków.

REGULAMIN DZIA ANIA PA STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J ZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO 1.1. W sk ad Komisji wchodzà przewodniczàcy i 9 cz onków. Dziennik Ustaw Nr 191 12907 Poz. 1870 i 1871 2. Osobom przygotowujàcym analizy i opracowania na potrzeby egzaminów przys uguje wynagrodzenie w wysokoêci do 250 % stawki. 3. WysokoÊç wynagrodzenia osób

Bardziej szczegółowo

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I Spis treêci Od t umacza... 3 O autorze... 3 Dzwoniàcy cedr... 3 ANASTAZJA - ksi ga I... 8 Spotkanie... 8 Zwierz czy cz owiek? /... 10 Kim oni sà?... 11 LeÊna sypialnia...

Bardziej szczegółowo

DRODZY CZYTELNICY WST P

DRODZY CZYTELNICY WST P WST P str. 34-36 DRODZY CZYTELNICY Na powitanie lata przygotowaliêmy dla Was nowe wydanie move. Zapraszamy do jego lektury z tym wi kszà przyjemnoêcià, e od tego numeru towarzyszyç nam b dà autorzy felietonów,

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9

Biuletyn. Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci. nr 9 nr 9 Biuletyn Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci Serdecznie dzi kujemy wszystkim, którzy podczas tegorocznych rozliczeƒ PIT przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Promyk

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej Barbara Bieg-Panic Beata Sobczyk Beata Stachańczyk Mirosława Gruszka Ewa Stolarczyk PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z

GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA. cena 15 z cena 15 z GRZEGORZEWSKI PALECZNY POGRANICZA SZTUK SUSID SO TAN CIEÂLAK FOTOGRAFIA A NOWE MEDIA Kwartalnik Aspiracje, wydawany przez Akademi Sztuk Pi knych w Warszawie ukazuje si od 2004 roku. Powsta dzi

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Niedokoƒczona

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1. OSOBA PROWADZĄCA: Jakub Seklecki trener kadry województwa mazowieckiego Juniorów w RUGBY

OBSZAR 1. OSOBA PROWADZĄCA: Jakub Seklecki trener kadry województwa mazowieckiego Juniorów w RUGBY DOKUMENTACJA PROJEKTU PRZEDSZKOLE W RUCHU SZCZEGÓLOWY OPIS DZIAŁAŃ OBSZAR 1 RUCH W SZKOLE/PRZEDSZKOLU 1.PRZEDSZKOLNE SPOTKANIE Z PIŁKĄ RUGBY - GRUPA SŁONECZKA OPRACOWAŁY P.RUTKOWSKA/K.WIDYŃSKA 18.03.2014

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

wakat nr 2 (2) listopad/ grudzieƒ 2006 mów mi jeszcze ponoç ju osobistoêci no e k adà mi dzy koêci mów mi

wakat nr 2 (2) listopad/ grudzieƒ 2006 mów mi jeszcze ponoç ju osobistoêci no e k adà mi dzy koêci mów mi wakat nr 2 (2) listopad/ grudzieƒ 2006 Marcin Cecko Cecko uwaga uwaga uwaga uwaga p k a baƒka mydlana uwaga uwaga p k a baƒka mydlana rzeczywistoêç si wylewa przebra a si miarka wszystkie systemy sà down

Bardziej szczegółowo

Kolekcja przedszkolaka jest spójna merytorycznie z pakietami przygotowującymi do szkoły Szkoła nas woła i Szkoła coraz bliżej.

Kolekcja przedszkolaka jest spójna merytorycznie z pakietami przygotowującymi do szkoły Szkoła nas woła i Szkoła coraz bliżej. Dziecko w swoim żywiole! Dzieci nie lubią siedzieć w miejscu. Chcą być aktywne: działać, tworzyć, poznawać, odczuwać Ich żywiołem jest zabawa. Zadaniem nauczyciela jest twórcze ukierunkowanie tej żywiołowej,

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 20 lipca 2004 r. OCHRONA KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ: Dziesi ç podstawowych zasad 1 1. Konsumenci majà mo liwoêç zakupu artyku

Bardziej szczegółowo

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej 3 CZĘŚĆ POBIERZ 3. CZĘŚĆ PORADNIKA WIOSNA 1 Barbara Bieg-Panic, Beata Sobczyk Mirosława Gruszka, Beata Stachańczyk, Ewa Stolarczyk PORADNIK DLA

Bardziej szczegółowo

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl

Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Organizator: Zamek Ksià àt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.zamek.szczecin.pl Współorganizator: Zach ta Sztuki Współczesnej http://zacheta.szczecin.art.pl Kurator Festiwalu: Agata Zbylut

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji

Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji Scenariusz zajęć prowadzonych w ramach projektu: W stronę wiedzy drogą nowej edukacji TEMAT: Turniej ortograficzny dla klas IV CELE: rozbudzanie zainteresowań pięknem naszego języka ojczystego, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo