I. Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (tematy dni )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (tematy dni 51. 95.)"

Transkrypt

1 Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej (tematy dni ) Kràg tematyczny: Parasole czas wyciàgaç, jesieƒ w pe ni, deszcz nadciàga Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Rozumienie potrzeby ubierania si stosownie do panujàcych warunków pogodowych i dbania o zdrowie; Rozbudzanie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych; Wzbogacenie doêwiadczeƒ estetycznych i twórczych dzieci; Rozbudzanie intuicji geometrycznej, dostrzeganie kszta tu trójkàta wêród innych figur. Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne 51. Ciep e kurteczki na jesienne wycieczki Garderoba przedszkolaka przeglàd ciep ej odzie y dzieci cej, wyodr bnienie odzie y na poszczególne cz Êci cia a, np. g ow ; próby wyjaênienia okreêlenia ciep a odzie, ocenianie na oko i dotykajàc, czy jest ciep a Kto pierwszy si ubierze? zabawa ruchowa wybieram ubrania zgodnie ze zmieniajàcymi si warunkami pogodowymi dbam o zdrowie wyjaêniam, czym charakteryzuje si ciep a odzie odpowiednio reaguj na przerw w muzyce ubrania dzieci klawesy lub b benek, szarfy I Zmienia si pogoda zmieniamy ubranie oglàdanie ilustracji przedstawiajàcych ró ne pory roku; rozmowa na temat w aêciwego ubierania si w zale noêci od pogody Parasol dla kota nauka piosenki Pary butów dobieranie do pary sztuk obuwia na kartonie, kolorowanie ich wskazuj ró nice na ilustracjach wyjaêniam, dlaczego nale y ubieraç si stosownie do pogody poznaj s owa i melodi piosenki odnajduj pary butów i koloruj je Ksià ka s CD Piosenki cz. 1 Parasol dla kota (nr 19) kontury ró nych butów do kolorowania, kredki 11.1 II Kalosze do pary àczenie w pary poszczególnych sztuk obuwia zgromadzonych w sali (szatni) Przeskocz ka u zabawa ruchowa odnajduj but do pary çwicz spostrzegawczoêç skacz z jednej nogi na drugà i obunó odpowiednio reaguj ruchem na zmian instrumentu dzieci ce obuwie szarfy lub kolorowe tarcze, klawesy, talerze 4.2 Plan pracy listopad 7

2 Temat dnia 52. Piosenka w rytmie deszczu Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne Kropelki deszczu zabawa ruchowa Z a pogoda ilustrowanie ruchem treêci odpowiednio reaguj na umówione has o pokazuj ruchem treêç piosenki trójkàt, ko a hula-hoop CD Piosenki cz. 1 Parasol dla kota piosenki (nr 19) 8 Plan pracy listopad I Muzyka deszczu ws uchiwanie si w odg osy deszczu, b bnienie o parapety, szyby Deszczowa orkiestra naêladowanie dost pnymi instrumentami odg osów deszczu Pomys owa orkiestra wykonanie z dost pnych materia ów instrumentów i naêladowanie odg osów deszczu rozró niam odg osy wody naêladuj za pomocà instrumentów odg osy deszczu wykonuj prosty instrument CD Utwory cz. 2 odg osy wody (nr 32) instrumenty perkusyjne folia, kartony, p achty papieru II Omiƒ ka u e zabawa ruchowa SzeÊç parasoli A. ady-grodzickiej, masa yk wed ug M. Bogdanowicz skacz z jednej nogi na drugà i obunó masuj tak, by innym sprawia o to przyjemnoêç A. ada-grodzicka SzeÊç parasoli Kto mieszka w ka u y? Przelewanie obserwowanie kszta tów, jakie przybiera okreêlona iloêç wody (np. 1 litr) w naczyniach o zró nicowanych kszta tach Kap, kap, chlap, chlap zabawa naêladowcza z çwiczeniami ortofonicznymi bior udzia w zabawie badawczej naêladuj odg osy wody i wykonuj ruchy, dzi ki którym te odg osy powstajà barwiona woda, naczynia w ró nych kszta tach I Ka u yêci wys uchanie wiersza D. Wawi ow, rozmowa na temat zaj ç bohaterów utworu, zach canie do odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dzieci lubià zabawy w ka u y? Uczymy si p ywaç zestaw çwiczeƒ gimnastycznych (naêladowanie ruchem p ywania ró nymi stylami) s ucham uwa nie utworu literackiego i wypowiadam si na jego temat dostrzegam humor w utworach dla dzieci doskonal sprawnoêç D. Wawi ow Ka u yêci aweczki, choràgiewki w trzech kolorach

3 II Hop, hop, chlap, chlap zabawa ruchowa po àczona z ortofonicznà Ka u e zabawa muzyczno-ruchowa doskonal wymow naêladuj odg osy wody i wykonuj ruchy, dzi ki którym te odg osy powstajà czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych CD Piosenki cz. 1 Ka u e (nr 34), tarcze 54. Mokre w mokrym malowanie wodà S ota wys uchanie wiersza Suchorzewskiej, wyjaênienie znaczenia s ów: s ota, m awka, kapuêniaczek S onko Êwieci deszczyk pada zabawa ruchowa poznaj nowe s owa odpowiednio reaguj na polecenia nauczyciela Suchorzewska S ota I Parasole praca z Kajecikiem, u ywanie okreêleƒ du y, Êredni, ma y, doklejanie brakujàcych cz Êci wed ug wskazówek Budowa parasola oglàdanie parasoli, zwrócenie uwagi na kszta t z o onego parasola oraz cz Êci sk adowych klinów (trójkàty) Kolorowe parasole sk adanie obrazków z cz Êci (trójkàtów), kolorowanie poprawnie u ywam okreêleƒ du y, Êredni, ma y wiem, jak wyglàda i do czego s u y parasol sk adam obrazek z cz Êci Kajecik cz. 1, s. 26, kredki parasole elementy mozaiki geometrycznej, trójkàty ostrokàtne II Mokre w mokrym malowanie farbami wodnymi na mokrym pod o u S onko Êwieci deszczyk pada zabawa ruchowa obserwuj mieszanie si farb, powstawanie nowych kolorów nazywam otrzymane kolory odpowiednio reaguj na polecenia nauczyciela papier Êniadaniowy, grube kartony, farby wodne 55. Zabawy badawcze z wodà Omiƒ ka u e zabawa ruchowa z çwiczeniami równowagi Deszczowe kropelki liczenie sylwetek kropli, uk adanie wed ug wielkoêci, malejàco lub wzrastajàco skacz z jednej nogi na drugà i obunó porównuj wielkoêç kropelek uk adam je od najmniejszej do najwi kszej i odwrotnie sylwety kropli ró nej wielkoêci 13.1 Plan pracy listopad 9

4 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne I Zabawy badawcze badanie w aêciwoêci wody: fizycznych, chemicznych itp. (przelewanie, barwienie wody, rozpuszczanie w niej ró nych substancji, obserwowanie co p ywa, co tonie) bior udzia w zabawach badawczych z wodà staram si wyciàgaç wnioski z przeprowadzonych doêwiadczeƒ woda, myd o, cukier, barwniki spo ywcze, naczynia Rysujemy chmury praca z Kajecikiem, çwicz sprawnoêç manualnà Kajecik cz. 1, s. 27, kredki çwiczenia manualne, rysowanie chmurki po Êladzie, dorysowywanie deszczu Plan pracy listopad II Pary çwiczenia na spostrzegawczoêç, àczenie par butów (kaloszy) z odpowiednimi parasolami Omiƒ ka u e zabawa ruchowa z çwiczeniami równowagi çwicz spostrzegawczoêç wiem, co to jest para skacz z jednej nogi na drugà i obunó kalosze, parasolki lub obrazki przedstawiajàce te przedmioty szarfy 14.2 Kràg tematyczny: Wszyscy razem si bawimy, wszystkie strachy przegonimy Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Pokonywanie strachu przed nieznanym i wytworami w asnej wyobraêni; Zwrócenie uwagi na przyjemnà stron zabawy i wartoêci z niej p ynàce; Doskonalenie orientacji w schemacie w asnego cia a; Usprawnianie i wzmacnianie sprawnoêci manualnej d oni, palców przygotowanie do pisania; Wyrabianie pewnoêci w wypowiadaniu w asnego zdania w rozmowie na okreêlony temat. 56. Dzieci ce zabawy Wyliczanki-odliczanki nauka popularnych wyliczanek, zach cenie do korzystania z nich w sytuacjach wyboru Julijanka zabawa ruchowa w kole ze Êpiewem rytmicznie mówi wyliczank çwicz pami ç sprawnie wykonuj polecenia zawarte w tekêcie piosenki teksty popularnych wyliczanek 3.2 I Plac zabaw w przedszkolu s uchanie opowiadania, ilustrowanie treêci sylwetkami, zainicjowanie rozmowy o ulubionych zaba- rozmawiam o ulubionych zabawach swobodnie wypowiadam si na temat tego, co lubi robiç w przedszkolu sylwety do ilustrowania opowiadania

5 wach dzieci w przedszkolu: w salach i w ogrodzie Co lubi robiç w przedszkolu? wykonanie rysunku çwicz r k podczas rysowania karton, pastele II Pi ka wys uchanie wiersza L.J. Kerna Do kosza zabawa z elementami rzutu i celowania, ilustrujàca wiersz ilustruj ruchem treêç wiersza sprawnie odbijam i api pi k L.J. Kern Pi ka pi ki 57. Strachy ze strychu Dêwi ki rozmowa na temat ró nych dêwi ków: mi ych dla ucha (pozytywka), niemi ych (skrobanie po szkle), budzàcych niepokój i strach (szelesty, szumy) Strachy na lachy zabawa orientacyjno- -porzàdkowa, reagowanie ruchem na sygna dêwi kowy Êmia o wypowiadam si w grupie opowiadam o swoich odczuciach, nazywam je s ysz dêwi ki z otoczenia szybko i sprawnie wykonuj polecenia na umówiony sygna ró ne przedmioty wydajàce dêwi ki, CD Utwory cz. 2 Pozytywka (nr 16) trójkàt, budzik 3.2 I Duchy akomczuchy nauka piosenki Która r ka jest lewa? okreêlanie kierunków (od siebie) w sytuacjach zabawowych Z której strony? zabawa dydaktyczna, okreêlanie kierunku, skàd dochodzi dêwi k poznaj s owa i melodi piosenki wskazuj, która r ka jest prawa, a która lewa, co jest przede mnà, co jest za mnà, co w górze, co na dole çwicz s uch poprawnie u ywam okreêleƒ kierunku: z przodu, z ty u, z boku CD Piosenki cz. 1 Duchy akomczuchy (nr 20) frotki na r k dla ka dego dziecka instrumenty perkusyjne wykonane przez dzieci: grzechotki, ko atki II W chowanego zabawa w ogrodzie Szept i krzyk zabawa artykulacyjno- -fonacyjna znam i przestrzegam regu zabawy panuj nad w asnym g osem Mój przyjaciel duch Duchy zabawa ruchowa, bezszelestne poruszanie si po sali Kacper przyjazny duch rozmowa o duchach bohaterach ksià ek i filmów dla dzieci poruszam si bez wydawania dêwi ków tak, by nikt mnie nie us ysza uwa nie s ucham, co inni majà do powiedzenia cierpliwie czekam na swojà kolej tamburyn ksià ki i p yty z bajkami 3.3 Plan pracy listopad 11

6 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne I Stasiek, d d ownica i Zdzidek spod szafy wys uchanie opowiadania z Ksià ki, rozmowa na temat dzieci cych l ków W labiryncie praca z Kajecikiem, uwa nie s ucham i wypowiadam si na temat zachowania bohaterów opowiadania wiem, e ka dy ma prawo do swoich l ków znajduj drog w labiryncie Ksià ka s Kajecik cz. 1, s. 28, kredki s uchanie wiersza D. Gellner Co za licho?, odnajdywanie drogi w labiryncie Plan pracy listopad II Kot i mysz zwierzaki na koperty z Wycinanek-sk adanek Duchy zabawa ruchowa, bezszelestne poruszanie si po sali ozdabiam prace plastyczne wed ug w asnego pomys u poruszam si bez wydawania dêwi ków Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 12 (instrukcja), s. 37 (projekt), du e koperty, torebki papierowe, kolorowy papier, no yczki, klej, kredki, kawa ki w óczki Strach ma wielkie oczy Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! zabawa ruchowa, reagowanie bezruchem na umówiony sygna Kiedy Êwiat o zgaênie rysowanie w glem drzewnym na kolorowych kartonach staj w bezruchu szybko reaguj na sygna tworz pi kne prace plastyczne w giel drzewny do rysowania, kolorowe kartony I Ciemnego pokoju nie trzeba si baç wys uchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny i rozmowa na jego temat Strach ma wielkie oczy konkurs na strasznà min z wykorzystaniem lusterek s ucham utworu czytanego przez nauczyciela mam dystans do swoich l ków E. Szelburg-Zarembina Ciemnego pokoju nie trzeba si baç lusterka 1.2 II Zabawa w cienie próba przedstawienia ró nych postaci przez tworzenie cieni d oni na oêwietlonej Êcianie Nocne marki zabawa, reagowanie bezruchem na umówiony sygna zgaduj, do czego jest podobny cieƒ tworz w asne cienie pobudzam swojà wyobraêni staj w bezruchu na umówiony sygna latarka lub Êwiat o punktowe lampka nocna 14.2

7 60. Bawimy si paluszkami Stonoga zabawa integracyjna, reagowanie jednoczesnym ruchem wszystkich uczestników na polecenie prowadzàcego, sygnalizowanie kierunku ruchu i jego rodzaju Paluszki nie do jedzenia nazywanie i przeliczanie palców obu ràk czerpi radoêç z uczestnictwa we wspólnej zabawie çwicz sprawnoêç ruchowà licz palce u ràk kolorowe frotki I Duchy akomczuchy utrwalenie piosenki Który to cieƒ? praca z Kajecikiem, dopasowywanie przedmiotu do jego cienia, zabawa w teatr cieni Zabawy paluszkowe Powitanie, Dwie r ce, dziesi ç palców, Kanapka naêladuj ruchem treêç piosenki Êpiewam melodyjnie potrafi dopasowaç cieƒ usprawniam r ce CD Piosenki cz. 1 Duchy akomczuchy (nr 20) Kajecik cz. 1, s. 29, kredki, lampa II Malowanie muzyki zabawa rytmiczno- -plastyczna, malowanie palcami do s uchanej melodii Kiwajàcy si statek zabawa ruchowa, çwiczenia orientacji w przestrzeni i schemacie w asnego cia a wykonuj prace plastyczne podczas s uchania muzyki wiem, w którà stron si poruszam rozró niam prawà i lewà stron i odpowiednio reaguj na polecenia nauczyciela kartki z bloku rysunkowego, farby, CD Utwory cz. 1 Muzyka deszczu (nr 19), Poranek E. Griega (nr 14) Plan pracy listopad 13

8 Grudzieƒ Kràg tematyczny: Zasypa o ca y Êwiat, nocà Ênie ek z nieba spad Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Uwra liwienie na naturalne pi kno zimy i zimowego krajobrazu; Doskonalenie umiej tnoêci wypowiedzi oraz bogacenie s ownika czynnego dzieci; Wzbogacanie wiedzy przez przeprowadzanie doêwiadczeƒ i zabawy badawcze; Zapoznanie z wybranymi utworami literatury dla dzieci; Tworzenie prac plastycznych inspirowanych s owem mówionym. 14 Plan pracy grudzieƒ Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne 61. Bia y, bielszy czy najbielszy? Ânie ynki wys uchanie wiersza J. Ratajczaka, rozmowa o Êniegu, odwo anie si do wiedzy zdobytej wczeêniej przez dzieci Wirujàce Ênie ynki zabawa naêladowcza, ilustrowanie ruchem treêci wiersza Tworzenie gazetki Êciennej s ucham uwa nie wiersza dziel si z innymi swojà wiedzà na temat Êniegu przedstawiam ruchem treêç wiersza wspólnie z grupà tworz gazetk Êciennà wykazuj si pomys owoêcià i fantazjà J. Ratajczak Ânie ynki materia y do stworzenia gazetki Êciennej 1.2 I Rzucamy Ênie kami zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania (zgniecionymi gazetowymi kulkami) Zabawy na Êniegu nauka piosenki Zimowe zabawy praca z Ksià kà ; rozmowa na temat ulubionych zimowych zabaw dzieci çwicz r k, coraz lepiej rzucam do celu poznaj s owa i melodi piosenki wskazuj na ilustracji konkretne elementy rozmawiam na bliskie mi tematy gazety, sznurek CD Piosenki cz. 1 Zabawy na Êniegu (nr 21) Ksià ka s II Ânie ne krajobrazy oglàdanie obrazków przedstawiajàcych zaênie ony krajobraz Bia y, bielszy, najbielszy çwiczenia s ownikowe, okreêlanie koloru Êniegu stopniowanie przymiotników Zaprz gi zabawa ruchowa w parach dostrzegam pi kno zimowego krajobrazu znam coraz wi cej s ów sprawnie poruszam si w parach ilustracje o tematyce zimowej krajobrazy

9 62. Urodziny ba wanka Znajdê swojà par zabawa orientacyjno- -porzàdkowa Ko a wybieranie elementów w kszta cie ko a z mozaiki geometrycznej, uk adanie kompozycji z kó na dywanie, przeliczanie, klasyfikowanie do zbiorów: ma y, Êredni, du y w aêciwie reaguj na sygna y w zabawie wiem, jak wyglàda ko o, i odnajduj je wêród innych figur licz ko a i uk adam je w zbiory tamburyn mozaika geometryczna, trzy sznurki 4.2 I Przygoda ba wanków wys uchanie opowiadania Rup, omówienie treêci i zach cenie do wykonania ba wanka Ba wanek prace plastyczne; postaç ba wanka wykonana z krà ków wyci tych z bia ego papieru (np. tapety strukturalnej) i ozdobiona wydzierankà z kolorowego papieru s ucham uwa nie opowiadania i wypowiadam si na jego temat wykonuj adne prace plastyczne tn po Êladzie proste kszta ty Rup Przygoda ba wanków bia y papier, no yczki, klej, papier kolorowy, flamastry II Muzyka zimowa s uchanie muzyki, pobudzanie wyobraêni Toczymy Êniegowe kule zabawa ruchowa Zabawy na Êniegu zabawa ruchowa przy piosence s ucham uwa nie muzyki naêladuj w zabawie czynnoêci z ycia codziennego czerpi radoêç z zabawy przy piosence CD Utwory cz. 2 Muzyka zimowa D. Tarczewskiego (nr 20) CD Piosenki cz. 1 Zabawy na Êniegu (nr 21) Zabawy na Êniegu Taƒczàcy Ênieg plàsy do muzyki C. Debussy ego Zmarzni te ràczki çwiczenia oddechowe bez przygotowania wymyêlam ruch do muzyki prawid owo oddycham CD Utwory cz. 1 Taƒczàcy Ênieg C. Debussy ego (nr 17) I Jaki jest Ênieg? çwiczenia s ownikowe, tworzenie listy okreêleƒ Êniegu ( Mi ciutki jak (puszek), Bia y jak (mleko)) Orze zabawa ruchowa; ruchy ràk i nóg w le eniu na plecach Zimowa olimpiada zestaw çwiczeƒ i zabaw gimnastyczno-sportowych w ogrodzie przedszkolnym poznaj coraz wi cej s ów, którymi pos uguj si w zabawie i wypowiedziach odciskam na Êniegu Êlad w kszta cie or a çwicz sprawnoêç ruchowà ch tnie bawi si na Êwie ym powietrzu 3.1 Plan pracy grudzieƒ 15

10 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne II Ba wanki i czapki praca z Kajecikiem, koƒczenie rozpocz tych rymów i przedstawianie ich za pomocà instrumentów muzycznych Ba wanki zabawa ruchowa z liczeniem (dzieci to kule Êniegowe, ustawiajà si dostrzegam i kontynuuj rytm ukazuj rytm za pomocà instrumentów muzycznych w aêciwie reaguj na sygna nauczyciela Kajecik cz. 1, s , kredki, instrumenty muzyczne, szarfy kostka, obr cze w grupach w obr czach po tyle osób, ile wska e kostka) Plan pracy grudzieƒ 64. Królowa Âniegu Toczymy Êniegowe kule zabawa naêladowcza z wyznaczaniem kierunku (do przodu, do ty u, w bok) Zamki na lodzie zabawa mozaikà geometrycznà, uk adanie z bia ych figur, klocków projektów lodowych zamków na pod odze przedstawiam ruchem toczenie kuli poruszam si zgodnie z okreêleniami kierunku: do przodu, do ty u, w bok buduj zamki z ró nych elementów mozaika geometryczna, klocki, figury wyci te z bia ego kartonu 10.1 I Królowa Âniegu wys uchanie ca oêci lub obszernych fragmentów bajki (ewentualnie obejrzenie filmu), rozmowa na temat heroicznego czynu Gerdy uwa nie s ucham bajki dla dzieci wypowiadam si na temat zachowania bohaterów H.Ch. Andersen Królowa Âniegu (ksià ka lub film) II Zamek Królowej Âniegu praca plastyczna Mróz zabawa ruchowa estetycznie wykonuj prac plastycznà reaguj ruchem na umówione has o niebieskie kartki techniczne, figury geometryczne z bia ego papieru, klej, wata tamburyn 65. Co to jest Ênieg? Spacer po g bokim Êniegu zabawa ruchowa, bieg z omijaniem przeszkód, zmiana kierunku na podane has o Ânieg oglàdanie w ksià kach i albumach o tematyce przyrodniczej fotografii i rysunków Êniegu, p atków Êniegowych, lodu czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawie ruchowej spaceruj, unoszàc wysoko kolana dowiaduj si coraz wi cej na temat Êniegu b benek, trójkàt ksià ki przyrodnicze 11.1

11 I Polarne laboratorium doêwiadczenia i obserwacje dotyczàce Êniegu (odkrywanie w asnoêci fizycznych, struktury itp.); obserwacje mo na rozpoczàç w ogrodzie, a kontynuowaç wed ug propozycji S. Elbanowskiej w przedszkolu dowiaduj si, czym jest Ênieg: jak wyglàda, z czego powsta, w co si zamienia metalowy klucz, lupy, szklane naczynia, ciemne r kawiczki 11.1 II Zimowe obrazki chuchanie na szyby i rysowanie po nich palcem Mróz wys uchanie wiersza E. Szymaƒskiego, rozmowa na temat treêci utworu Mroêne kwiatki ilustrowanie wys uchanego wiersza; zespo owe malowanie bia à farbà na szarym papierze, palcami lub za pomocà p dzli czerpi radoêç z prostych zabaw uwa nie s ucham wiersza i wypowiadam si na jego temat maluj ilustracj do wys uchanego wiersza E. Szymaƒski Mróz CD Utwory... cz. 1 Taniec wieszczki cukrowej P. Czajkowskiego (nr 12), szary papier do pakowania, bia a farba, p dzle 14.3 Kràg tematyczny: Porzàdkami czas si zajàç, goêcie zaraz przybywajà Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Rozwijanie poczucia odpowiedzialnoêci za porzàdek i czystoêç w najbli szym otoczeniu; Pog bianie w dzieciach uczucia przywiàzania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miar mo liwoêci; Wielozmys owe poznawanie otaczajàcego Êwiata (w ch, dotyk); Doskonalenie wypowiedzi ustnych, prezentowanie w asnych doêwiadczeƒ i w asnego punktu widzenia; Zaanga owanie dzieci w czynnoêci prospo eczne. 66. Piernikowe ciasteczka Babka kr cona zabawa ruchowa, naêladowanie ruchów wykonywanych przy pieczeniu ciasta Co nam b dzie potrzebne? przygotowanie produktów i innych rzeczy potrzebnych przy przygotowaniu ciasta na pierniczki I Piernikowe ozdoby wspólne przygotowanie, wyrabianie ciasta, wa kowanie, wycinanie i pieczenie pierniczków na choink naêladuj ruchem czynnoêci przygotowania ciasta wymieniam produkty potrzebne do przygotowania ciasta piernikowego bior udzia w pieczeniu ciasteczek post puj ÊciÊle wed ug podanego przepisu obr cze gimnastyczne, tamburyn wed ug przepisu: màka, miód, jaja, stolnica, miska, wa ek do wa kowania, foremki jw Plan pracy grudzieƒ 17

12 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne przestrzegam zasad higieny podczas pieczenia ciasteczek 18 Plan pracy grudzieƒ II ZanieÊ podwieczorek zabawa ruchowa z çwiczeniami równowagi Uwaga, has o! zabawa ruchowa sprawnie si poruszam odpowiednio reaguj na has o i przerw w muzyce woreczki, krà ki gimnastyczne, klocki, tace CD Utwory cz. 1 Marsz P. Czajkowskiego (nr 11) 67. Tropem odkurzacza i Êciereczki Mam chusteczk haftowanà zabawa ruchowa w kole ze Êpiewem Sprz t do sprzàtania oglàdanie przedmiotów i akcesoriów s u àcych do sprzàtania, omówienie ich wyglàdu i przeznaczenia Êpiewam i maszeruj po obwodzie ko a wymieniam urzàdzenia i Êrodki s u àce do utrzymania czystoêci, opisuj ich wyglàd CD Utwory cz. 2 Mam chusteczk haftowanà (nr 40), chusteczka akcesoria s u àce do sprzàtania 6.4 I Sprzàtamy wszyscy razem oglàdanie ilustracji w Ksià ce ; rozmowa na temat porzàdków Pomocnicy rozmowa na temat zakresu pomocy w porzàdkach domowych Pucu, pucu nauka piosenki uwa nie przyglàdam si ilustracjom wymieniam, co trzeba zrobiç, aby uporzàdkowaç dom wyjaêniam, jak potrafi pomóc domownikom poznaj s owa i melodi piosenki Êpiewam piosenk z ca à grupà Ksià ka s CD Piosenki cz. 1 Pucu, pucu (nr 23) II Czyste czy brudne? nauczyciel prezentuje ró ne, czyste lub brudne, przedmioty, a zadaniem dzieci jest zdecydowaç, czy sà do czyszczenia i jak nale y to zrobiç (talerzyk, serweta, klocki, ksià ki) wskazuj brudne przedmioty i wyjaêniam, jak mo na je wyczyêciç przedmioty z najbli szego otoczenia (wyglàdajàce na brudne, zakurzone) Mieszkaƒcy zakurzonej krainy Wycieramy kurze zabawa naêladowcza, pochylanie si, wspinanie na palce Porzàdki przedêwiàteczne w sali uk adanie zabawek na pó kach (gier, klocków) naêladuj codzienne czynnoêci aktywnie w àczam si w porzàdki przedêwiàteczne taêma, no yczki, klej w sztyfcie

13 I Co tak ha asuje? zagadki s uchowe, rozpoznawanie dêwi ków wydawanych przez urzàdzenia domowe NaÊladujemy g osy çwiczenia ortofoniczne Kurz a kysz rozmowa na temat kurzu, zagro eƒ spowodowanych kurzem, brudem (alergie, choroby) Czysty pokój praca z Kajecikiem, naklejanie naklejek w odpowiednich miejscach wed ug opisu rozpoznaj dêwi ki urzàdzeƒ domowych naêladuj ró ne dêwi ki wiem, jakie niebezpieczeƒstwa niesie ze sobà brud w moim otoczeniu potrafi nakleiç przedmioty w odpowiednich miejscach CD Piosenki cz. 1 odg osy domu, nr 49, 50, 51, 52, 53 (p yta z pakietu dla pi ciolatków) Kajecik cz. 1, s , kredki II PrzedÊwiàteczne porzàdki historyjka obrazkowa z Wycinanek-sk adanek Ârednio g oêno zabawa rytmiczna opowiadam historyjk obrazkowà rytmicznie mówi tekst ze zmianami dynamiki Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 39 b benek Czym pachnà Êwi ta? Pucu, pucu zabawa ilustracyjna przy piosence Porzàdków w sali ciàg dalszy porzàdkowanie, segregowanie klocków czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych razem z grupà koƒcz sprzàtaç sal CD Piosenki cz. 1 Pucu, pucu (nr 23) klocki, wilgotne Êciereczki, pojemniki 2.5 I Czym pachnà Êwi ta? zagadki w chowe, rozpoznawanie w chem Êwiàtecznych zapachów: wanilia, cynamon, goêdziki, skórka pomaraƒczowa Âniegowe kulki zabawa z elementami çwiczeƒ oddechowych; dmuchanie na pi eczki pingpongowe rozpoznaj zapachy niektórych przypraw çwicz prawid owe oddychanie wanilia, cynamon, goêdziki, skórka pomaraƒczowa pi eczka pingpongowa dla ka dego dziecka 4.2 II Smaczne i pi kne dekorowanie upieczonych uprzednio pierników, polewanie czekoladà, rysowanie wzorków kolorowym lukrem, posypywanie groszkami itp. ozdabiam ciastka wed ug w asnego pomys u lukier, czekolada, groszki do ozdabiania, upieczone wczeêniej pierniki, pojemniki na ywnoêç 1.3 Plan pracy grudzieƒ 19

14 Temat dnia 70. Kto nam pomo e? Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne Sprz t do zadaƒ specjalnych przeglàd i nazywanie elektrycznego sprz tu u ytecznego w gospodarstwie domowym; klasyfikowanie rozpoznaj urzàdzenia domowe i opisuj, do czego s u à obrazki przedstawiajàce urzàdzenia domowe wed ug wykonywanych czynnoêci (przygotowywanie potraw, sprzàtanie) Krasnoludki zabawy przy muzyce czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych CD Utwory cz. 2 Krasnoludki (nr 39) Plan pracy grudzieƒ I Porzàdki porzàdkowanie kàcików tematycznych: czesanie i przebieranie w czyste ubranka lalek, sprawdzanie stanu technicznego samochodzików, drobne naprawy Porzàdki domowe zestaw çwiczeƒ gimnastycznych z wykorzystaniem lasek gimnastycznych dbam o ad i porzàdek w najbli szym otoczeniu çwicz sprawnoêç ruchowà laski gimnastyczne 2.5 II Ojciec Wirgiliusz zabawa ruchowa (naêladowanie czynnoêci sprzàtania) Odkurzacz masa yk wed ug M. Bogdanowicz rozpoznaj i naêladuj czynnoêci zwiàzane ze sprzàtaniem masuj tak, by innym sprawia o to przyjemnoêç CD Utwory cz. 1 Ojciec Wirgiliusz (nr 27) 1.2 Kràg tematyczny: W ca ym domu pachnie lasem, to ju Êwi ta sà za pasem Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Stworzenie okazji wielozmys owego poznawania otaczajàcego Êwiata (dotyk, w ch); Przybli enie dzieciom tradycji Êwiàtecznych Bo ego Narodzenia; Wdra anie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, czynny udzia w dekoracji drzewka Êwiàtecznego i sali; Integrowanie dzieci i ich rodzin z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystoêci grupowej. 71. Najd u szy aƒcuch na Êwiecie Kolorowy aƒcuch przygotowanie do zaj ç, wycinanie pasków potrzebnych do wykonania aƒcucha choinkowego z kolorowego papieru coraz lepiej tn papier kolorowy papier, no yczki 14.3

15 Koniki zabawa ruchowa z klàskaniem biegam po sali bez potràcania innych dzieci usprawniam narzàdy mowy j zyk I Najd u szy aƒcuch na Êwiecie klejenie aƒcucha na choink wed ug okreêlonego wzoru realizacja scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej S ucham, patrz uwa nie, uk adam rytmy (uk adanie naprzemiennie pasków kolorowego papieru) aƒcuch zabawa ruchowa przy muzyce dostrzegam rytmy doskonal sprawnoêç d oni starannie àcz elementy aƒcucha bior czynny udzia w zabawach ruchowo-muzycznych paski kolorowego papieru, klej CD Utwory cz. 1 Marsz P. Czajkowskiego (nr 11), ma e kó ka do sersa 14.3 II Choinkowe aƒcuchy porównywanie d ugoêci aƒcuchów: najd u szy, najkrótszy, taki sam, d u szy od Zabawki na choink zabawa ruchowa przy muzyce porównuj d ugoêç aƒcuchów biegam po sali, nie potràcajàc innych dzieci bez przygotowania wymyêlam ruch do muzyki aƒcuchy choinkowe wykonane na poprzednich zaj ciach CD Utwory cz. 1 Ko ysanka J. Brahmsa (nr 7), tamburyn Drzewko bo onarodzeniowe Dzieci w lesie zabawa ruchowa; dzieci podzielone na dwie grupy: dzieci-drzewa (oznaczone szarfà) i dzieci-spacerowicze (spacerujà, biegajà wêród drzew, chowajà si za nimi) Zawsze zielone drzewa rozmowa na temat drzew iglastych (czym ró nià si od drzew liêciastych, czy gubià ig y przed zimà itp.); prezentacja ilustracji i obrazków, badanie dotykiem, w chem ga àzek choinkowych, swobodne wypowiedzi na temat doznaƒ Rosnà drzewka zabawa naêladowcza czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawach ruchowych rozró niam drzewa liêciaste i iglaste dotykam ga àzek i mówi, co czuj wykonuj çwiczenia naêladowcze prawid owo reaguj na sygna y muzyczne szarfy obrazki zwiàzane z tematem, Êwie e ga zie z drzewa iglastego trójkàt 4.2 Plan pracy grudzieƒ 21

16 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne I Choinka wys uchanie wiersza B. Lewandowskiej, wprowadzenie radosnego nastroju Ozdabiamy choink praca z Kajecikiem, odwzorowywanie, klasyfikowanie i przeliczanie ozdób, zapisywanie liczby ozdób za pomocà kó ek s ucham wiersza czytanego przez nauczyciela odwzorowuj, klasyfikuj i przeliczam ozdoby choinkowe, zapisuj liczb ozdób za pomocà kó ek B. Lewandowska Choinka Kajecik cz. 1, s. 34, kredki Kolorowe Êwi ta nauka piosenki poznaj s owa i melodi piosenki CD Piosenki cz. 1 Kolorowe Êwi ta (nr 24) Plan pracy grudzieƒ II Wspólne ubieranie choinki zawieszanie upieczonych i udekorowanych pierniczków, po àczonego aƒcucha i innych ozdób, stosowanie si do instrukcji nauczyciela: wy ej, ni ej, w prawo, w lewo Kartka Êwiàteczna ozdabianie wed ug w asnego pomys u kartki w kszta cie choinki z Wycinanek-sk adanek Choinki i zajàczki zabawa muzyczno- -ruchowa zgodnie pracuj z innymi dekoruj Êwiàteczne drzewko w asnor cznie wykonanymi ozdobami stosuj si do instrukcji nauczyciela estetycznie wykonuj prac plastycznà dbam o porzàdek w miejscu pracy odpowiednio reaguj na sygna y muzyczne i przerw w muzyce choinka, pierniczki, aƒcuch, ozdoby Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 13 (instrukcja), s. 41 (projekt), klej, kredki trójkàt, b benek Historie choinkowych bombek Wdychanie Êwiàtecznych zapachów çwiczenia oddechowe Reniferowe zaprz gi zabawa ruchowa przy muzyce Magiczne pude ko losowanie pi eczek i klocków w ró nych kszta tach: szeêcianów, sto ków oddycham prawid owo bawi si w parach dotykiem rozpoznaj kul wêród innych kszta tów olejki zapachowe do inhalacji (np. piniowy) CD Utwory cz. 2 Muzyka zimowa D. Tarczewskiego (nr 20) klocki, pi eczki do tenisa sto owego, pude ko lub worek 4.2 I Jaka pi kna choinka! wskazywanie par takich samych ozdób na choince; liczenie ozdób Gwiazda na choink praca z Kajecikiem, çwiczenia grafomotoryczne, kreêlenie kredkà po Êladzie wskazuj pary choinkowych ozdób licz ozdoby na choince çwicz sprawnoêç r ki Ksià ka s Kajecik cz. 1, s. 35, kredki

17 W zimowym lesie zestaw çwiczeƒ gimnastycznych (chodzenie po Êniegu) çwicz sprawnoêç ruchowà II Historie choinkowych bombek opowiadania twórcze, nagrywanie spontanicznych opowieêci dzieci Kolorowe Êwi ta zabawa przy piosence wymyêlam i opowiadam ró ne historie twórczo interpretuj piosenk magnetofon lub dyktafon CD Piosenki cz. 1 Kolorowe Êwi ta (nr 24) Wigilijne spotkanie Âwiàteczne kartki oglàdanie zebranych kartek Êwiàtecznych, rozmowa na temat u ytecznoêci kartek, ich wyglàdu, ró norodnoêci sposobów przekazywania sobie yczeƒ Êwiàtecznych (SMS, ) ycz Ci çwiczenie j zykowe, nauka formu owania yczeƒ Âwiàteczne yczenia umieszczenie karteczki z yczeniami na w asnor cznie ozdobionej kartce-choince Wieziemy choink zabawa bie na poprawnie wypowiadam tekst yczeƒ wyjaêniam, w jakim celu wysy a si Êwiàteczne kartki adnie koƒcz zdanie zawierajàce yczenia sk adam yczenia Êwiàteczne wk adam kartk z yczeniami Êwiàtecznymi w kartk -choink çwicz, naêladujàc ruchy nauczyciela kartki Êwiàteczne, znaczki pocztowe, koperty kartki Êwiàteczne zrobione przez dzieci janczary, koce I Na wigilijnym stole prezentacja wigilijnych potraw, dekoracji sto u Âwiàteczne tradycje rozmowa na temat obrz dów i tradycji ludowych zwiàzanych z Wigilià i Bo ym Narodzeniem poznaj zwyczaje i obrz dy zwiàzane ze Êwi tami Bo ego Narodzenia opowiadam o zwyczajach zwiàzanych ze Êwi tami Bo ego Narodzenia wycinki z prasy kolorowej ilustrujàce Êwiàteczne potrawy II Miko aj wykonanie i umieszczenie na choince w sali miko aja z Wycinanek-sk adanek Choinkowe plàsy plàsy dooko a choinki przy piosence Miko aj i anio ki zabawa z elementami pantomimy wykonuj ozdoby choinkowe dbam o estetyk wykonywanej pracy zgrabnie poruszam si w rytmie muzyki reaguj na sygna y muzyczne Wycinanki-sk adanki cz. 1, s. 14 (instrukcja), s. 43 (projekt), klej, wstà eczka CD Piosenki cz. 1 Kolorowe Êwi ta (nr 24) klawesy, trójkàt Plan pracy grudzieƒ 23

18 Temat dnia 75. Hej kol da, kol da! Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne Kol dowanie Êpiewanie znanych kol d Ozdabiamy, przystrajamy przygotowanie sali na przyj cie goêci znam teksty i melodie kol d pomagam w przygotowaniach Êwiàtecznych CD z kol dami dekoracje, stroiki, Êwiece, ga àzki Êwierkowe Plan pracy grudzieƒ I Spotkanie wigilijne z rodzicami wspólne przygotowanie Wigilii w grupie, nakrycie sto ów bia ym obrusem, po o enie sianka pod obrus, dzielenie si op atkiem, sk adanie yczeƒ bior aktywny udzia w przygotowaniu spotkania wigilijnego w przedszkolu dekoruj stó Êwiàteczny siano, op atek, wigilijne potrawy, bia e obrusy 9.1 II Wspólne kol dowanie wspólne Êpiewanie kol d Pocz stunek przygotowany przez rodziców OpowieÊç wigilijna (albo Dziadek do orzechów ) wys uchanie czytanych przez rodziców opowiadaƒ zwiàzanych ze Êwi tami Bo ego Narodzenia Êpiewam kol dy z innymi dzieçmi i rodzicami kulturalnie zachowuj si przy stole uwa nie s ucham czytanego tekstu pocz stunek przygotowany przez rodziców Ch. Dickens OpowieÊç wigilijna lub E.T.A. Hoffmann Dziadek do orzechów 9.1

19 Styczeƒ Kràg tematyczny: Nowy Rok si w aênie zaczà i z radoêci wszyscy skaczà Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: Dostrzeganie powtarzalnoêci wydarzeƒ, pór roku, miesi cy; Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i d u szych (godzin, dni, miesi cy); Zapoznanie dzieci z nazwami miesi cy, pór roku, dni tygodnia; Rozwijanie zdolnoêci dostrzegania i wyodr bniania rytmów i sekwencji czasowych. 76. Magiczna noc Wspomnienia sylwestrowej nocy spontaniczne opowiadania dzieci Niesforne serpentyny praca z Kajecikiem, çwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej wypowiadam si na temat moich prze yç, opowiadam o sobie uwa nie s ucham wypowiedzi innych, czekam na swojà kolej w rozmowie çwicz koordynacj wzrokowo- -ruchowà Kajecik cz. 1, s. 37, kredki I Toczy si i leci zestaw çwiczeƒ i zabaw ruchowych ogólnorozwojowych z balonami Uk adamy kalendarze dzieƒ-noc wed ug scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyƒskiej i E. Zieliƒskiej uczestnicz w çwiczeniach fizycznych çwicz umiej tnoêç rzucania i chwytania dostrzegam nast pstwo dnia i nocy balony obr cze, kwadraty w dwóch rodzajach, szarfy 13.6 II Dzieci Êpià dzieci si bawià zabawa orientacyjno-porzàdkowa Ko ysanki relaks przy muzyce w aêciwie reaguj na sygna prowadzàcego relaksuj si przy muzyce szanuj to, e inni chcà odpoczàç rozluêniam cia o w trakcie zabawy tamburyn, obr cze CD Utwory cz. 1 Ko ysanka J. Brahmsa (nr 7) 77. Niezwyk a podró sylwestrowego balonika Nadmuchiwanie baloników çwiczenia oddechowe Balonik zabawa rytmiczna I Noworoczne taƒce nauka piosenki Niezwyk a podró sylwestrowego balonika twórcza opowieêç dzieci; ka de prawid owo oddycham rytmicznie mówi tekst ze zmianami dynamiki poznaj s owa i melodi piosenki tworz jednà wspólnà opowieêç wraz z grupà balony dla ka dego dziecka talerze CD Piosenki cz. 1 Noworoczne taƒce (nr 25) balonik, magnetofon lub dyktafon 3.1 Plan pracy styczeƒ 25

20 Temat dnia Dzia ania dzieci Co poznaj, co umiem, co czuj Ârodki dydaktyczne dziecko, otrzymujàc rekwizyt, dopowiada jednà przygod balonika, który podró owa po Êwiecie w sylwestra nagranie opowiadania, ods uchiwanie Baloniki praca z Kajecikiem, utrwalanie okreêleƒ ma y, wi kszy, najwi kszy, zapisywanie liczby balonów za pomocà kó ek utrwalam znajomoêç okreêleƒ ma y, wi kszy, najwi kszy potrafi zapisaç liczb balonów za pomocà kó ek Kajecik cz. 1, s. 36, kredki Plan pracy styczeƒ II Oryginalny balonik ozdabianie sylwety balonika ró norodnymi technikami Rzut balonem zabawa ruchowa z balonami, elementy rzutu i celowania tworz prac plastycznà wed ug w asnego pomys u coraz lepiej rzucam do celu sylwety baloników, kredki, farby, p dzle, plastelina, kolorowy papier, klej baloniki, kosze lub skrzynie 78. DwanaÊcie miesi cy Kalendarze oglàdanie ró nego rodzaju kalendarzy (Êcienne, zrywane, biurowe, kieszonkowe) omówienie wyglàdu, zawartoêci, przeznaczenia, dostrze enie podzia u na dni, tygodnie, miesiàce, pory roku Pory roku zabawa orientacyjno- -porzàdkowa z krà kami zapoznaj si z kalendarzami dowiaduj si, e rok dzieli si na miesiàce, tygodnie i dni czerpi radoêç z uczestnictwa w zabawie ruchowej kolekcja kalendarzy krà ki w czterech kolorach dla nauczyciela 14.2 I Pory roku wys uchanie wiersza H. Zdzitowieckiej, odnalezienie w tekêcie odniesieƒ do czterech pór roku, wyodr bnienie ich i nadanie im herbów-symboli Wiosna, lato, jesieƒ, zima przypomnienie i utrwalenie nazw czterech pór roku we w aêciwej kolejnoêci Noworoczne taƒce utrwalenie piosenki; zabawy taneczne przy piosence uwa nie s ucham, zapami tuj jak najwi cej szczegó ów z utworu wymieniam we w aêciwej kolejnoêci nazwy pór roku Êpiewam melodyjnie piosenk H. Zdzitowiecka Pory roku, kartony z bloku, kredki, flamastry, farby, p dzle CD Piosenki cz. 1 Noworoczne taƒce (nr 25) 13.6

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych. Integralny ośrodek {sms-dostep tematyczny: g2} CZEKAM NA MIKOŁAJA Cele ogólne: Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych spotkanie z Miko Poznawanie zwyczajów mikołajkowych.

Bardziej szczegółowo

Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów

Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów Proponowany sposób notowania spostrze eƒ w kartach obserwacji: A poziom wysoki: uczeƒ biegle korzysta ze zdobytych wiadomoêci w ró nych sytuacjach, twórczo

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Karnawał. Temat ośrodka dziennego: Zabawa karnawałowa. Kształtowane umiejętności ucznia w zakresie poszczególnych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne:

Temat dnia. Wielokierunkowa aktywność dzieci. Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA. Cele ogólne: Wielokierunkowa aktywność dzieci Integralny ośrodek tematyczny: KTO NAM SZYJE UBRANIA Cele ogólne: - Zapoznanie z pracą krawcowej. Poznanie narzędzi i przyborów potrzebnych do wykonywania teg - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2015 w grupie 5 latków Smerfy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2015 w grupie 5 latków Smerfy PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA GRUDZIEŃ 2015 w grupie 5 latków Smerfy Grudzień tydzień drugi. Tematyka tygodnia: Nadchodzi zima Ćwiczenia poranne zestaw XIV (ułożone przez autora). Zabawa ruchowa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY NA ROK 2014/2015 DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W JEDLNI - LETNISKO CELE PRIORYTETOWE: 1. LITERATURA Wykorzystanie literatury dziecięcej do kształtowania u dzieci umiejętności

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Matematyczna ŚWIĘTO DZIECI. Wykonanie zadania. dorysowywanie wskazanych elementów; określanie kierunków w przestrzeni.

Matematyczna ŚWIĘTO DZIECI. Wykonanie zadania. dorysowywanie wskazanych elementów; określanie kierunków w przestrzeni. Aktywności dzieci Temat dnia Językowo-literacka i słuchowa Matematyczna Społecznoprzyrodnicza Plastycznotechniczna i grafomotoryczna Muzyczna Ruchowozdrowotna ŚWIĘTO DZIECI MÓJ ULUBIONY KOLEGA / KOLEŻANKA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka Poznajmy się PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich Treści programowe Temat tygodnia Temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele operacyjne Czas

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI TEMATYKA TYGODNIOWA: 1. Jesień w sadzie. 2. Jesień w ogrodzie. 3. O sobie samym. 4. Moje zmysły. 5. Pada deszcz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ TYDZIEŃ I - SKOK W NOWY ROK 1) Karuzela miesięcy i dni tygodnia. z uwagą słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

GRUPA: MISIE MIESIĄC: GRUDZIEŃ

GRUPA: MISIE MIESIĄC: GRUDZIEŃ Opowiadamy Swobodne rozmowy - wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami - swobodne wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych i grupowych. Interesujemy

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska Tydzień 1 - Poczta Cele: poszerzanie zasobu słownictwa, przeliczanie zbiorów, kształtowanie umiejętności społecznych, nauka wiersza, poznanie nowej formy wypowiedzi: kartka pocztowa i list Temat dnia 06.03:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

SMERFY MAJ. W maju omawialiśmy dwa bloki tematyczne: Znam różne zwierzęta, Mama i tata są ważni.

SMERFY MAJ. W maju omawialiśmy dwa bloki tematyczne: Znam różne zwierzęta, Mama i tata są ważni. SMERFY MAJ W maju omawialiśmy dwa bloki tematyczne: Znam różne zwierzęta, Mama i tata są ważni. W obszarze aktywności społecznej, przyrodniczej i zdrowotnej dzieci poznały zwierzęta żyjące na wsi oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc Grudzień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki. Tematyka: 1. To już zima. 3.

Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc Grudzień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki. Tematyka: 1. To już zima. 3. Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc Grudzień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki Tematyka: 1. To już zima 2. Święta tuż - tuż 3. Święta tuż - tuż Treści programowe Poznajemy przyrodę

Bardziej szczegółowo

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7)

Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Zajęcia taneczne BIEDRONKI (obszar nr 7) Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach poza przedszkolnych w ramach programu,,muzyka jako profilaktyka. Celem zajęć jest: - zaspakajanie naturalnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l)

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l) JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE. 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima Warzywa. 4-5 latki 2. Zabawa dydaktyczna Bawimy się słowami 4-5 latki 3. Teatrzyk sylwet na podstawie utworu J. Brzechwy Na straganie. 5latki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI TEMATYKA TYGODNIOWA: 1. To już zima. 2. Święta tuż, tuż. 3. Czekamy na pierwszą gwiazdkę. Treści programowe Poznajemy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Wilga nauczycielka w Przedszkolu nr 14 w Koszalinie Spotkania czytelniczo - teatralne dzieci z grupy Kotki z Przedszkola nr 14 z uczniami

Elżbieta Wilga nauczycielka w Przedszkolu nr 14 w Koszalinie Spotkania czytelniczo - teatralne dzieci z grupy Kotki z Przedszkola nr 14 z uczniami Elżbieta Wilga nauczycielka w Przedszkolu nr 14 w Koszalinie Spotkania czytelniczo - teatralne dzieci z grupy Kotki z Przedszkola nr 14 z uczniami Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw zabaw ruchowych nr XXXIV (metodą W. Sherborne). Zabawa orientacyjnoporządkowa

Zestaw zabaw ruchowych nr XXXIV (metodą W. Sherborne). Zabawa orientacyjnoporządkowa Nasza Ziemia Poznawanie świata poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie). Nasza grupa Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji współdziałanie podczas

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Z wizytą u Smoka Wawelskiego

Temat lekcji: Z wizytą u Smoka Wawelskiego Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Magdalena Kubacka Klasa II Edukacja: polonistyczna, muzyczna, ruchowa, plastyczna Cel/cele zajęć: - wdrażanie do uważnego słuchania

Bardziej szczegółowo

Tydzień 17: SKOK W NOWY ROK. Praca z ZG 29 łączenie zegarów pokazujących tę samą godzinę.

Tydzień 17: SKOK W NOWY ROK. Praca z ZG 29 łączenie zegarów pokazujących tę samą godzinę. Rozkład materiału styczeń Temat dnia Aktywności dzieci Językowoliteracka i słuchowa Społecznoprzyrodnicza Matematyczna Plastycznotechniczna i grafomotoryczna Muzyczna Ruchowo- zdrowotna Tydzień 17: SKOK

Bardziej szczegółowo

Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera.

Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera. Ewa Popielarz Nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 1 Trzemesznie Scenariusz integralnego zajęcia dla klasy I z wykorzystaniem komputera. Temat bloku: Zbliżają się ferie. Temat

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014

Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014 Tematy realizowane w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie podczas wakacji LIPIEC 2014 AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA - Przedszkolak bezpieczny w podróży Jak przygotować się do wakacyjnej podróży?

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

Tydzień 2: W PRZEDSZKOLU. Matematyczna. Kto ukrył się w pudełku? zabawa spostrzegawcza.

Tydzień 2: W PRZEDSZKOLU. Matematyczna. Kto ukrył się w pudełku? zabawa spostrzegawcza. Tydzień 2: W PRZEDSZKOLU Temat dnia Aktywności dzieci Językowoliteracka i słuchowa Matematyczna Społecznoprzyrodnicza Plastycznotechniczna i grafomotoryczna Muzyczna Ruchowozdrowotna Poznajmy się Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji sztuki kl. IV

Konspekt lekcji sztuki kl. IV Temat: Kolorowe litery. Materiały, pomoce: Kolorowy karton, nożyczki. * recytowanie rytmiczne tekstów z zastosowaniem różnych środków wyrazu muzycznego *język kolorów; wymowa barw, ich wartości ekspresyjne,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ GRUPA: POZIOMKI MIESIĄC: CZERWIEC TEMATY KOMPLEKSOWE: 1. Co w trawie piszczy?

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ GRUPA: POZIOMKI MIESIĄC: CZERWIEC TEMATY KOMPLEKSOWE: 1. Co w trawie piszczy? PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ GRUPA: POZIOMKI MIESIĄC: CZERWIEC *zabawa integrująca grupę Bieganie z chustą TEMATY KOMPLEKSOWE: 1. Co w trawie piszczy? *zabawa ludowa ze śpiewem Mam chusteczkę haftowaną

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo: 3, 4, 5 latki Autorka: Renata Knurowska Obszar podstawy programowej: 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Grupa zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć zintegrowanych w klasie II

Konspekt do zajęć zintegrowanych w klasie II opracowała: mgr Anna Rezik Konspekt do zajęć zintegrowanych w klasie II Blok tematyczny: Święta Bożego Narodzenia. Temat dnia: Wigilijne przygotowania. Wypowiedzi dzieci na temat Świąteczne zwyczaje w

Bardziej szczegółowo

Trudno ci w nabywaniu umiej tno ci matematycznych

Trudno ci w nabywaniu umiej tno ci matematycznych Umiej tno ci matematyczne H Trudno ci w nabywaniu umiej tno ci matematycznych Misiowe zabawy 4LATA Joanna Fronczak wiczenia korekcyjno-kompensacyjne 5LAT Liczba uczestników Miejsce Pomoce zaczone Pomoce

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO!

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! II. Cel ogólny: Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne

Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne Temat tygodnia Rodzaj aktywności dziecka Przewidywane efekty edukacyjne 1. Święty Mikołaj w przedszkolu - piosenka o Mikołaju Dzyo, dzyo, dzyo Mikołaju Święty z pokazywaniem - malowanie farbami ozdób z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ

RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ RAPORT Z KONKURSU,,PORTRET WODNEGO SUPERBOHATERA, KTÓRYM CHCĘ BYĆ Przedszkole Miejskie nr 29 Kasztanowa Kraina ul. Wróblewskiego 48 66-400 Gorzów Wlkp. W roku szkolnym 2015/2016 do realizacji programu,,mamo,

Bardziej szczegółowo

z całà grupà, w zespołach, indywidualnie dyskotekowà, odtwarzacz CD

z całà grupà, w zespołach, indywidualnie dyskotekowà, odtwarzacz CD lato:01.qxd 11-08-25 19:23 Page 55 Zofia Makowska Forma pracy Miejsce realizacji Pomoce za àczone Pomoce dodatkowe Uwagi z całà grupà, w zespołach, indywidualnie sala przedszkolna, ogród przedszkolny Materiały

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 36 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Kartki z kalendarza. Temat zajęć: Czar jesiennych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 41W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu dzieci : 1. Poznają najbliższe środowisko i specyfikę swojego regionu 2. Kształtują postawy patriotyczne związane z

Bardziej szczegółowo

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka"

Grębocickie Centrum Kultury przedstawia konkurs plastyczny pt.: ALE-Bombka przedstawia konkurs plastyczny pt.: "ALE-Bombka" CEL KONKURSU: >twórcze wykorzystanie wolnego czasu, >kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej, >inspirowanie twórczych działań plastyczno-manualnych. KATEGORIE

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2009 Wielkanocne tradycje

Kwiecień 2009 Wielkanocne tradycje Kwiecień 2009 Wielkanocne tradycje Cele ogólne: Zapoznawanie z wartościami, zwyczajami wielkanocnymi Przybliżanie treści religijnych dotyczących Triduum Paschalnego i Wielkanocy; poznawanie sztuki ludowej

Bardziej szczegółowo

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI Tematy tygodniowe: Tydzień 1. Liście złote, kolorowe Tydzień 2. Ostrożnie! Ulica! Tydzień 3. Dbamy o naszą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych)

Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową* (zadania z zastosowaniem głosek, sylab, wyrazów, zdań, struktur rytmicznych) Ćwiczenie 1 Do ćwiczenia wykorzystujemy liczmany patyczki, jeden komplet to sto patyczków.

Bardziej szczegółowo

podręcznik z ćwiczeniami dla klasy pierwszej

podręcznik z ćwiczeniami dla klasy pierwszej Matematyka podręcznik z ćwiczeniami dla klasy pierwszej Matematyka. Część imię nazwisko klasa D O D A W A N I E W Z A K R E S I E 1 0 Na górce było z sankami. osób Antek i Oskar ulepili bałwany. Potem

Bardziej szczegółowo

Temat dnia. Integralny ośrodek tematyczny: NIEDŁUGO BOŻE NARODZENIE. MIKOŁAJU, CZEKAMY! Cele ogólne:

Temat dnia. Integralny ośrodek tematyczny: NIEDŁUGO BOŻE NARODZENIE. MIKOŁAJU, CZEKAMY! Cele ogólne: Integralny ośrodek tematyczny: NIEDŁUGO BOŻE NARODZENIE. MIKOŁAJU, CZEKAMY! Cele ogólne: - Obserwowanie zachowań ludzi w najbliższym otoczeniu podczas przygotowań do świąt Bożego N - Zapoznanie ze zwyczajami

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE PRACOWNIA ZARZĄDZANIA, DIAGNOZY EDUKACYJNEJ I SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORTY przygotowanie do edukacji wczesnoszkolnej WEWNĄTRZSZKOLNE DIAGNOZOWANIE OSIĄGNIĘĆ Maj 22 Przedszkole i

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne:

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne: Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha poprzez swoje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszkolu promuje zachowania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne:

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne: Marzec 2009 W świecie sztuki Cele ogólne: Kształtowanie wrażliwości na piękno sztuki Uwrażliwianie na piękno sztuki: malarstwo, rzeźba Kształtowanie wrażliwości plastycznej Umiejętność klasyfikowania spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Chciałbym być matematykiem 2. Chciałbym być muzykiem Luty tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Chciałbym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety z rodzicami n/t zainteresowań i zdolności dzieci. Czy dziecko ma własny kącik zabawy?

Analiza wyników ankiety z rodzicami n/t zainteresowań i zdolności dzieci. Czy dziecko ma własny kącik zabawy? Analiza wyników ankiety z rodzicami n/t zainteresowań i zdolności dzieci W miesiącu wrześniu 2014 r. zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród rodziców. Ankieta ta miała na celu uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Scenariusz festynu rodzinnego W poszukiwaniu rodzinnych skarbów

Scenariusz festynu rodzinnego W poszukiwaniu rodzinnych skarbów Scenariusz festynu rodzinnego W poszukiwaniu rodzinnych skarbów Marzena Borcuch Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia artystyczne i sportowe Przedzia wiekowy klasy 1 6 Liczba uczestników Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. TYDZIEŃ I CZEKAMY NA MIKOŁAJA - W krainie Mikołaja - Mikołaj I Elfy szykują prezenty - Worek pełen prezentów - Mikołaj spełnia marzenia - Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zadanie z obszaru 1 zajęcia zorganizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W ramach prowadzonej w naszym przedszkolu akcji MEN Ćwiczyć każdy może z obszaru I zrealizowano wszystkie

Bardziej szczegółowo

Matematyczna SPOTKANIE Z BAJKĄ

Matematyczna SPOTKANIE Z BAJKĄ Temat dnia Aktywności dzieci Językowo-literacka i słuchowa Matematyczna Społecznoprzyrodnicza Plastycznotechniczna i grafomotoryczna Muzyczna Ruchowozdrowotna SPOTKANIE Z BAJKĄ BOHATEROWIE NASZYCH BAJEK

Bardziej szczegółowo

MALOWANIE BOMBEK CHOINKOWYCH

MALOWANIE BOMBEK CHOINKOWYCH MALOWANIE BOMBEK CHOINKOWYCH Do niezwykłego świata ozdób choinkowych zapraszamy przez cały rok. Podczas wizyty w naszej fabryce prezentujemy wszystkie etapy powstawania bombek. Przedstawiamy jak wygląda

Bardziej szczegółowo

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc rzesień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich iewiórki Tematyka: 1. przedszkolu 2. Droga do przedszkola 3. Nadeszła jesień 4. Co robią zwierzęta jesienią? Treści

Bardziej szczegółowo

Przedszkolny system wartości

Przedszkolny system wartości Przedszkolny system wartości W przedszkolu dzieci stają się częścią społeczności. Tutaj uczą się przestrzegać zasad, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych. Dla dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LISTOPAD

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LISTOPAD PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LISTOPAD Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DATA MIEJSCE : Szkoła Podstawowa w Kostrzynie PROWADZĄCA : Bożena Ratajczak- Bojko BLOK TEMATYCZNY : Pomysły na zimowe wieczory. TEMAT ZAJĘCIA : Zabawy z trudnymi literkami.

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się

Praca w grupie. UMIEJĘTNOŚCI: Kompetencje kluczowe w uczeniu się Praca w grupie 131 Praca w grupie jest jednym z założeń kompetencji zdolność uczenia się i zarazem jednym z aktualnych społecznie tematów. Chodzi o wymianę myśli i wzajemne uzupełnianie się w grupie oraz

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. cz. I EDUKACJA PLASTYCZNA

Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. cz. I EDUKACJA PLASTYCZNA SCENARIUSZE LEKCJI Z EDUKACJI WCZESNSZKLNEJ cz. I EDUKACJA PLASTYCZNA pracowała: mgr Dorota Dybska CEL GÓLNY: SCENARIUSZ LEKCJI EDUKACJI PLASTYCZNEJ Klasa II szkoły podstawowej Czas realizacji: 1 x 45min

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ MIESIĄC: KWIECIEŃ GRUPA: POZIOMKI 1. WESOŁA WIELKANOC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ MIESIĄC: KWIECIEŃ GRUPA: POZIOMKI 1. WESOŁA WIELKANOC PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ MIESIĄC: KWIECIEŃ GRUPA: POZIOMKI * zabawa dydaktyczna Wesoła Wielkanoc 1. WESOŁA WIELKANOC *ćwiczenia grafomotoryczne Kolorowe jajka do koszyka hop *słuchanie wiersza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny: wrzesień

Plan miesięczny: wrzesień Plan miesięczny: wrzesień JA I MOJA RODZINA TYDZIEŃ 1 POZNAJEMY SIĘ Poznanie dzieci, integracja grupy. Dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie Socjalizacja dzieci

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo

Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo Autor: Anna Hendżak Scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej wiekowo Obszar podstawy programowej: 8. Wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Grupa zróżnicowana wiekowo: (3-latki, 4-latki,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RZECZOWY I ILOŚCIOWY MATERIAŁÓW CZĘŚĆ NR 1. Materiały dydaktyczne do zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE j.m.

WYKAZ RZECZOWY I ILOŚCIOWY MATERIAŁÓW CZĘŚĆ NR 1. Materiały dydaktyczne do zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. Załącznik nr 1 WYKAZ RZECZOWY I ILOŚCIOWY MATERIAŁÓW CZĘŚĆ NR 1 Materiały dydaktyczne do zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE j.m. ilość 1 Zestaw tablic obrazkowych: format A4 A5

Bardziej szczegółowo

Do rodziców dzieci sześcioletnich!

Do rodziców dzieci sześcioletnich! Do rodziców dzieci sześcioletnich! Stanęli Państwo przed koniecznością podjęcia decyzji w sprawie dalszej edukacji swoich dzieci: zerówka w szkole, czy w przedszkolu, a może I klasa. Musicie odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

MAŁE CO NIECO. Wywiad z Panią Zimą. Hej, na sanki!

MAŁE CO NIECO. Wywiad z Panią Zimą. Hej, na sanki! MAŁE CO NIECO wydanie zimowe pisemko dla najmłodszych grudzień - styczeń - luty 2010/11 Wywiad z panią Zimą s. 2 Co nieco o modzie. s. 3 Z czym kojarzy się zima rozmowa.. s. 4 Spotkanie z Mikołajem...

Bardziej szczegółowo

LALKI i FIGURKI WESOŁY AKROBATA WŁÓCZKOWE MYSZKI KRAB NA SPACERZE FIGURKI Z BAJEK KIEDYŚ TO BYŁY ZABAWKI! LALKA Z WŁÓCZKI PRZYTULANKA - ZASYPIANKA

LALKI i FIGURKI WESOŁY AKROBATA WŁÓCZKOWE MYSZKI KRAB NA SPACERZE FIGURKI Z BAJEK KIEDYŚ TO BYŁY ZABAWKI! LALKA Z WŁÓCZKI PRZYTULANKA - ZASYPIANKA LALKI i FIGURKI WESOŁY AKROBATA WŁÓCZKOWE MYSZKI KRAB NA SPACERZE FIGURKI Z BAJEK KIEDYŚ TO BYŁY ZABAWKI! LALKA Z WŁÓCZKI PRZYTULANKA - ZASYPIANKA SZMACIANKA LALKA Z CHUSTECZKI PANI ŁYŻECZKA LALKI i FIGURKI

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III - 3 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2010 2011

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III - 3 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2010 2011 1 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI GRUPA III - 3 - LATKI DO ZREALIZOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2010 2011 FORMA TEMATYKA TERMIN REALI ZACJI Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne: podpisanie oświadczeń i upoważnień

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integracyjnych.

Scenariusz zajęć integracyjnych. Scenariusz zajęć integracyjnych. Dzień aktywności 5 klasa IIb Cele ogólne: 1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 2. Kształcenie umiejętności recytowania wierszy. 3. Wzbogacenie słownictwa o nazwy

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Miś muzykant. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: na podstawie wyglądu

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki LISTOPAD 2015 Tydzień pierwszy: JESIENA MUZYKA Tydzień drugi: Tydzień trzeci:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 7 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna, wycieczka do lasu. Temat zajęć: Jesień w lesie. Grupa dydaktyczna: uczniowie klasy II

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę - działam - idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę - działam - idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę - działam - idę w świat Autor: Beata Sochacka Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna Cele zajęć: - rozwijanie umiejętności dostrzegania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej. Wdrażanie do samodzielności

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI MAJ TYDZIEŃ I. W wiejskiej zagrodzie.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI MAJ TYDZIEŃ I. W wiejskiej zagrodzie. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI MAJ TYDZIEŃ I W wiejskiej zagrodzie. rozpoznawanie i nazywanie zwierząt zamieszkujących gospodarstwo wiejskie, wdrażanie do dokładanego wykonania pracy, - podkreślenie znaczenia

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 październik blok 3 dzień 2. Scenariusz zajęć. Blok tygodniowy: To już jesień. Temat dnia: Gdy pada deszcz. Cele zajęć: Uczeń:

Klasa 2 październik blok 3 dzień 2. Scenariusz zajęć. Blok tygodniowy: To już jesień. Temat dnia: Gdy pada deszcz. Cele zajęć: Uczeń: Scenariusz zajęć klasa II wrzesień - blok 4 dzień 4- Strona1 Klasa 2 październik blok 3 dzień 2 Scenariusz zajęć Blok tygodniowy: To już jesień. Temat dnia: Gdy pada deszcz. Cele zajęć: Uczeń: - podkreśla

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Lokomotywa 2. Przewodnik dla nauczyciela. Część 2

Lokomotywa 2. Przewodnik dla nauczyciela. Część 2 Tajemnice śnieżnej gwiazdki. Zdrobnienia ŹŹ Materiały: Tajemnice śnieżnej gwiazdki (Lokomotywa 2. Czytam i piszę, część 3) śnieg, 2 szklanki, wata Materiały do propozycji dodatkowych: mróz, śnieg, świeży

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec Nasi pupile. Gry i zabawy. Temat tygodnia

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec Nasi pupile. Gry i zabawy. Temat tygodnia Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec 2016 Nasi pupile Oglądanie filmów edukacyjnych. Rozmowy tematyczne Rozmowa dotycząca bezpieczeństwa pt.. Przestrzeganie zasad podczas zabaw

Bardziej szczegółowo

d ugo RADOSNA SZKO A z educarium

d ugo RADOSNA SZKO A z educarium PAKIET ZA 6 000 z WARIANT NR 6-A/09 dofinansowanie dla szko y: 6 000 z potrzebne pomoce: przewaga pomocy do aktywnoêci ruchowej; pomoce edukacyjne obejmujà głównie klocki do zabaw konstrukcyjno-tematycznych

Bardziej szczegółowo

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD Integralny ośrodek tematyczny: JESIEŃ w PARKU Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią zmiana koloru i opadanie liści. - Poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja postępów w nauce klasa I SP 23

Rejestracja postępów w nauce klasa I SP 23 Rejestracja postępów w nauce klasa I SP W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa. Do bieżącej rejestracji postępów ucznia w nauce służą specjalnie opracowane karty zawierające cyfry,,,,, oraz

Bardziej szczegółowo

Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2}

Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2} Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2} Cele ogólne: - Uświadomienie niebezpieczeństw, jakie grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka. - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZUŁCZYCACH PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I GO KLAS 0 III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZUŁCZYCACH PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I GO KLAS 0 III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZUŁCZYCACH PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I GO KLAS 0 III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Plan pracy samorządu uczniowskiego I go etapu powstał w oparciu o dokumenty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI PLAN PRACY YCHOAO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC RZESIEŃ 2015r. GRUPIE 3,4 LATKÓ ZAJĄCZKI TEMATYKA TYGODNIOA: 1. przedszkolu. 2. Droga do przedszkola. 3. Nadeszła jesień. 4. Co robią zwierzęta jesienią? 5. Jesień

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu

Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Scenariusz zajęć, zabaw organizowanych w przedszkolu Data: 11.03.2014 Grupa wiekowa: 3 i 4 latki Prowadzący: Monika Korzeniowska Temat kompleksowy: W zdrowym ciele zdrowy duch. Temat dnia: Sport to zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka.

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka. Zdrowy styl Ŝycia Klasy I VI Szkoły Podstawowej Promocja zdrowia Zdrowo się odŝywiamy. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają : cukry, tłuszcze, witaminy, węglowodany. mapa pojęć naucz. biologii i przyrody Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 5- latków

Scenariusz zajęć dla 5- latków Scenariusz zajęć dla 5- latków Autor: Maria Greń Obszar podstawy programowej: 11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Grupa wiekowa: 5- latki Blok tematyczny:

Bardziej szczegółowo