Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów"

Transkrypt

1 Karty obserwacji szkolnych osiàgni ç uczniów Proponowany sposób notowania spostrze eƒ w kartach obserwacji: A poziom wysoki: uczeƒ biegle korzysta ze zdobytych wiadomoêci w ró nych sytuacjach, twórczo rozwiàzuje problemy, doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach, proponuje Êmia e, odwa ne i twórcze rozwiàzania problemów i zadaƒ. B poziom Êredni: uczeƒ pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomoêci w typowych sytuacjach, rozwiàzuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane b dy potrafi poprawiç. C poziom zadowalajàcy: uczeƒ, stosujàc zdobyte wiadomoêci, rozwiàzuje atwe zadania. Z pomocà nauczyciela rozwiàzuje niektóre typowe zadania i problemy o Êrednim stopniu trudnoêci. D poziom niski: uczeƒ wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich dzia aniach i w rozwiàzywaniu zadaƒ, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudnoêci. Nauczyciel mo e wybraç inny sposób notowania spostrze eƒ o uczniach. We wrzeêniu nale y zapoznaç rodziców z wewnàtrzszkolnym systemem oceniania opisowego lub ze sposobem notowania przyj tym w ramach wewnàtrzszkolnego systemu oceniania albo ze sposobem notowania zalecanym w realizowanym programie. Wpisaç wybrany sposób notowania spostrze eƒ w kartach obserwacji: 65

2 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 66

3 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 67

4 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 68

5 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 69

6 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 70

7 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 71

8 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 72

9 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 73

10 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 74

11 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 75

12 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 76

13 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 77

14 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 78

15 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 79

16 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 80

17 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 81

18 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 82

19 UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI Wyliczanie kolejnych miesi cy w roku, znajomoêç liczby ich dni Dostrzeganie zmieniajàcych si w poszczególnych porach roku warunków pogodowych (obserwacje, prowadzenie kalendarza pogody) Dostrzeganie, rozumienie i wyjaênianie zale noêci Êwiata zwierz cego i roêlinnego Rozpoznawanie wybranych roêlin, znajomoêç warunków ich ycia, uprawy i sposobów wykorzystania przez cz owieka a) warzywa b) owoce Rozpoznawanie wybranych gatunków zwierzàt, znajomoêç warunków ich ycia, rozwoju, hodowli; znaczenie dla cz owieka, ró nicowanie poj ç a) ptaki b) ssaki ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia w poznanych ekosystemach (ogród, sad, las, gospodarstwo hodowlane) ZnajomoÊç i stosowanie zasad higieny Racjonalne ywienie a wiek cz owieka, pora roku i charakter aktywnoêci ZnajomoÊç i stosowanie zasad bezpieczeƒstwa ruchu drogowego ZnajomoÊç i opisywanie warunków ycia na wsi i w mieêcie ZnajomoÊç i opisywanie pracy ludzi w wybranych zawodach ZnajomoÊç wybranych faktów z historii rodzinnej miejscowoêci, jej zabytków, obiektów kulturalnych i po o enia geograficznego ZnajomoÊç wybranych faktów z historii Polski ZnajomoÊç podstawowych zasad ochrony Êrodowiska Troska o roêliny, zwierz ta w klasie i najbli szym otoczeniu Wyra anie za pomocà ekspresji plastycznej zjawisk i wydarzeƒ realnych oraz fantastycznych inspirowanych literaturà, doêwiadczeniem, obserwacjà Pomys owoêç i oryginalnoêç, poszukiwanie ró nych rozwiàzaƒ, inwencja, eksperymentowanie z kredkami i farbami Estetyka prac Planowanie i organizowanie w asnego warsztatu pracy Wykorzystanie wiadomoêci z zakresu sztuki i techniki w praktyce Âpiewanie poznanych piosenek Taniec (np. ludowy, klasyczny, dyskotekowy). Odtwarzanie rytmów i melodii Uczestnictwo w zabawach ruchowych z muzykà Tworzenie w asnych rytmów i melodii Czytanie i pisanie poznanych nut Granie z nut prostych melodii na instrumentach Rozpoznawanie znanych utworów muzycznych Rozpoznawanie i u ywanie podstawowych znaków i terminów muzycznych Przestrzeganie ustalonych regu gier i zabaw ruchowych SprawnoÊç w wykonywaniu prostych çwiczeƒ gimnastycznych SprawnoÊç w wykonywaniu ró nych uk adów çwiczeƒ gimnastycznych ZnajomoÊç zasad wybranych gier zespo owych, udzia w grach i zabawach zespo owych 83

20 Karta obserwacji ucznia UMIEJ TNOÂCI UCZNIA IX X XI XII I II III IV V VI G oêne czytanie ze zrozumieniem Ciche czytanie ze zrozumieniem Technika czytania a) poprawnoêç b) p ynnoêç c) wyrazistoêç Rozumienie poleceƒ i instrukcji Wyszukiwanie informacji w ró nych êród ach Wypowiadanie si w formie wielozdaniowej i uporzàdkowanej na temat ilustracji, obserwacji, prze yç, utworów, audycji Formu owanie pytaƒ i odpowiedzi w zwiàzku z wys uchanym, przeczytanym utworem, tekstem, rozwiàzywanym problemem Uzasadnianie w asnego sàdu na dany temat Omawianie etapów w asnego dzia ania Wyg aszanie wierszy z pami ci S uchanie wypowiedzi innych Prowadzenie rozmów, dyskusji z kolegami i nauczycielem Twórcze opowiadanie historyjek, baêni, legend itp. Estetyka pisma Przepisywanie Pisanie z pami ci Pisanie ze s uchu w ramach opracowanego s ownictwa Przestrzeganie poprawnoêci ortograficznej w samodzielnych pracach pisemnych Pisanie tekstów na ró ne tematy po odpowiednim przygotowaniu Stosowanie i rozpoznawanie w praktyce poznanych cz Êci mowy Redagowanie zdaƒ opisujàcych przedmioty po odpowiednim przygotowaniu Rozwijanie i przekszta canie zdaƒ Redagowanie podstawowych form u ytkowych (np. list, zaproszenie) Adresowanie, skróty Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiàtkowego Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 a) bez przekraczania progu dziesiàtkowego b) z przekraczaniem progu dziesiàtkowego Mno enie i dzielenie w zakresie 30 Rozwiàzywanie prostych zadaƒ tekstowych Przekszta canie, rozbudowywanie zadaƒ tekstowych Uk adanie treêci zadaƒ do ilustracji, formu y matematycznej Rozpoznawanie i kreêlenie poznanych figur geometrycznych Dokonywanie pomiarów mierzenie odcinków, d ugoêci skoków KreÊlenie odcinków o podanej d ugoêci Dokonywanie obliczeƒ kalendarzowych ZnajomoÊç wskazaƒ zegara ZnajomoÊç jednostek masy wa enie przedmiotów, odczytywanie wskazaƒ wagi Stosowanie w obliczeniach i w praktyce porównywania ró nicowego Wykorzystywanie umiej tnoêci i wiadomoêci matematycznych w zabawach tematycznych, w sytuacjach problemowych ycia codziennego 84

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 1 rozporządzenia)

(Załącznik nr 1 rozporządzenia) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik nr 1 rozporządzenia) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo