OPIS PROJEKTU. zakupami operacyjnymi w MSP. GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG /12-00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PROJEKTU. zakupami operacyjnymi w MSP. GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG.08.01.00-04-113/12-00"

Transkrypt

1 GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG /12-00 OPIS PROJEKTU Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzania zakupami operacyjnymi w MSP Koncepcja pomysłu dotyczy budowy narzędzia, które usprawni zakupy operacyjne (zakupy produktów i usług, które można skatalogować po uprzednim wynegocjowaniu umów ramowych z dostawcami). Wizją wnioskodawcy jest świadczenie e-usługi małym i średnim firmom w Polsce i Anglii. Użytkownikami e-usługi będą osoby zgłaszające zapotrzebowanie na produkty/usługi i osoby weryfikujące zapotrzebowanie, wysyłające zamówienia do dostawców oraz zarządzające procesem zakupowym. Zasadniczą i innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie funkcjonalność elastycznego budowania ścieżek obsługi zamówień. Odpowie ona na zasadniczą potrzebę grupy docelowej, którą zidentyfikowano w trakcie badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli grupy docelowej (opisanego w16a), jaką jest uporządkowanie i automatyzacja procesu obsługi zamówień operacyjnych zgodnie z preferencjami danej firmy. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby modelowanie procesu obsługi zakupów operacyjnych, w szczególności procesu obiegu dokumentów zakupowych. W efekcie proces ten często destabilizuje funkcjonowanie firmy odciągając kluczowe zasoby (typu kierownicy zespołów, dyrektorzy finansowi) od działań produkcyjnych/usługowych lub zarządzania strategicznego generując straty. Dochodzi do sytuacji, w której dyrektor finansowy zastanawia się np. nad uzasadnieniem i efektywnością jednostkowego zakupu tonera do drukarki, lub nad zakupem komputera dla nowego pracownika, a jego asystenci poszukują najlepszej oferty na rynku. Nieefektywność kosztowa wynika z nadmiernej pracochłonności i nieuporządkowania procesu, z braku merytorycznej i budżetowej weryfikacji potrzeby zakupowej oraz dokonywania suboptymalnych zakupów po cenach jednostkowych. Rozwiązaniem tych problemów byłoby wdrożenie narzędzia, które zoptymalizowałoby obsługę zakupów poprzez automatyzację procesu i wdrożenie elektronicznych katalogów. Obecnie, ze względu na brak takich narzędzi na rynku zarówno w formie e-usługi, jaki i jej substytutów (np. systemów off-line dostępnych dla MSP) zasadnicza potrzeba grupy docelowej nie jest zaspokojona ani przez pojedyncze rozwiązanie, ani łącznie przez kilka rozwiązań. Systemy ERP (IFS, SAP), których funkcjonalności częściowo pokrywają się z funkcjonalnościami e-usługi są niedostępne dla MSP ze względu na koszt (od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów euro) i czas (od kilku miesięcy) ich wdrożenia. Na rynku polskim i angielskim istnieje niezagospodarowana nisza. Tak powstał pomysł zasadniczej funkcjonalności, która odpowie wprost na niezaspokojoną zasadniczą potrzebę grupy docelowej. Funkcjonalność ta umożliwi z poziomu obsługi panelu użytkownika definiowanie procesu przetwarzania zakupu operacyjnego, od zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez jego weryfikację budżetową (czy dana jednostka organizacyjna posiada budżet) i merytoryczną (czy istnieje uzasadnienie biznesowe dla dokonania zakupu), aż po wysłanie zamówienia do systemu dostawcy, który będzie mógł zostać połączony z e-usługą poprzez przygotowane w ramach projektu API. Funkcjonalność umożliwi modelowanie liczby etapów, typów (równoległa, kolejkowa) i rodzajów 1

2 (merytoryczna, budżetowa) weryfikacji zapotrzebowania oraz przypisywanie pracownikom uprawnień do składanie zamówień, ich weryfikację lub przesyłanie do dostawców. Wartością dodaną płynącą z zasadniczej funkcjonalności będzie zwiększenie efektywności procesu zakupów operacyjnych z uwzględnieniem potrzeb danej firmy, co do kolejności następujących po sobie etapów przetwarzania zamówienia. Funkcjonalność odpowie na istniejącą niszę rynkową. Innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie budowa przez użytkownika własnych katalogów produktów i usług, zamawianych od dostawców, z którymi współpracuje dana firma. Funkcjonalność umożliwi masowe wprowadzanie danych (w tym zdjęć) i zarządzanie cennikami, uzależnionych również od takich parametrów, jak dostawca, czas dostawy, wielkość zakupów. Dodatkowo system umożliwi zarządzanie atrybutami produktów w katalogu, automatyczne ich porównywanie i dziedziczenie właściwości w dół drzewa kategoryzacji. Wartością dodaną będzie uproszczenie zarządzania skomplikowanym katalogiem i umożliwienie odwzorowania cen wynegocjowanych w umowach ramowych w narzędziu służącym do obsługi zamówień firmowych. Innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie automatyczny monitoring procesu obsługi zamówień. E- usługa umożliwi definiowanie czasu potrzebnego na realizację poszczególnych etapów obsługi zakupu operacyjnego oraz identyfikację opóźnień w procesie. Będzie automatycznie monitorowała proces, powiadamiała o powstałych opóźnieniach oraz uruchamiała reguły zastępstw zdefiniowane na etapie modelowania procesu akceptacji. Wartością dodaną funkcjonalności będzie likwidowanie wąskich gardeł w procesie. Kolejną innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie funkcjonalność integracyjna, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców. Zaakceptowane zapotrzebowanie będzie automatycznie przetwarzane w zamówienie i wysyłane do dostawcy w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany adres lub w postaci pliku o określonej strukturze do wskazanego miejsca na serwerze dostawcy. E-usługa umożliwi osobie zarządzającej konfigurację własnego konta pod względem ustawień dot. struktury wysyłanych do dostawców plików i ich lokalizacji docelowej.. Wartością dodaną funkcjonalności będzie zapewnienie otwartości i gotowości e-usługi do integracji z systemami wielu dostawców, z którymi współpracują odbiorcy e-usługi. Następną innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie automatyczne rekomendowanie oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika. E-usługa będzie analizować na co i w jakich ilościach jest zapotrzebowanie oraz będzie podpowiadać zamienniki dla nabywanych produktów - jednostkowo tańsze produkty spełniające te same funkcje użytkowe. Wartością dodaną funkcjonalności będą oszczędności na zakupach operacyjnych. Kolejną innowacyjną funkcjonalnością e-usługi będzie automatyczna identyfikacja niegospodarności oraz nadużyć w zamówieniach. E-usługa będzie rejestrowała sytuacje, w których użytkownik nie skorzystał z zamiennika, co powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów przez organizację. Będzie również analizowała trendy zakupów całej organizacji. Analiza będzie dotyczyć porównań wartości zamawianych produktów pomiędzy osobami, jednostkami organizacyjnymi, w danym czasie, w przeliczeniu na pracownika. Na tej podstawie będzie mogła zidentyfikować również nadużycia, potencjalnie związane z dokonywaniem zakupów w prywatnych celach. Wartością dodaną funkcjonalności będzie redukcja strat zw. z niegospodarnością oraz nadużyciami w zakupach operacyjnych. 2

3 Funkcjonalności serwisu internetowego, na którym będzie świadczona e-usługa zostały pogrupowane w następujące procesy biznesowe: -- Proces rozpoczynania współpracy i płatności -- W celu wykorzystania e-usługi niezbędne będzie zarejestrowanie się w serwisie, na którym będzie ona świadczona. Podczas rejestracji użytkownik będzie akceptował regulamin precyzujący warunki współpracy pomiędzy wnioskodawcą a firmą, którą reprezentuje. Oprócz akceptacji regulaminu użytkownik będzie proszony o podanie danych firmy (nazwa, ulica, nr, miasto, kraj pochodzenia, dane kontaktowe) oraz założenie osobistego konta (poprzez podanie loginu, hasła, adresu ), które zostanie podpięte pod konto firmowe. Przed skorzystaniem z e-usługi użytkownik będzie dokonywał opłaty za abonament. Serwis przekieruje użytkownika do zewnętrznego systemu płatności (jednego z serwisów takich, jak: dotpay, przelewy24, paypal), z którym zostanie zintegrowany serwis internetowy. Wybór systemu płatności zostanie dokonany podczas realizacji projektu. Do logowania użytkownik będzie wykorzystywał login i hasło podane w trakcie procesu rejestracji. W ten sposób zostanie zapewniona automatyzacja procesu rejestracji, płatności i logowania. -- Proces definiowania ról w serwisie -- Użytkownik, który jako pierwszy z danej organizacji założy konto, będzie mógł zaprosić innych użytkowników do założenia konta (poprzez podanie adresów , na które system automatycznie wyśle zaproszenia do założenia konta) oraz nadać odpowiednim użytkownikom wyznaczone role w serwisie (zgłaszający zapotrzebowanie, weryfikujący merytorycznie, weryfikujący budżetowo, zarządzający kontem firmowym) i dostępy do katalogów. -- Proces zarządzania katalogami w serwisie -- E-usługa umożliwi użytkownikowi zarządzającemu kontem firmowym budowę struktury katalogów, z których użytkownicy zgłaszający zapotrzebowanie będą mogli zamawiać produkty i usługi. Użytkownik będzie mógł dodawać nowe katalogi, zaczytywać do nich masowo produkty (z pliku o określonym formacie), edytować katalogi, w szczególności wszystkie dane produktów. Następnie użytkownik będzie przyporządkowywał katalogi do dostawców oraz określał, w jakim formacie powinny być wysyłane zamówienia do poszczególnych dostawców. -- Proces definiowania procesu obsługi zamówień -- E-usługa umożliwi użytkownikowi zarządzającemu kontem firmowym definiowanie procesu przetwarzania zakupu operacyjnego, od zgłoszenia zapotrzebowania, poprzez jego weryfikację budżetową (czy dana jednostka organizacyjna posiada budżet) i merytoryczną (czy istnieje uzasadnienie biznesowe dla dokonania zakupu), aż po wysłanie zamówienia do systemu dostawcy, który będzie mógł zostać połączony z e-usługą poprzez przygotowane w ramach projektu usługi sieciowe. Funkcjonalność umożliwi wybór liczby etapów, typów (równoległa, kolejkowa) i rodzajów (merytoryczna, budżetowa) weryfikacji zapotrzebowania oraz przypisywania pracowników odpowiedzialnych za składanie zamówień (poprzez podanie ich loginu lub adresu ), ich weryfikację lub przesyłanie do dostawców. Dzięki zamodelowaniu procesu obsługi zamówień przez użytkownika, e-usługa będzie mogła automatycznie, według zdefiniowanego procesu przetwarzać zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególnych użytkowników. -- Proces obsługi zamówień -- Użytkownik zgłaszający zapotrzebowanie będzie mógł wybrać produkt/usługę z katalogu zbudowanego przez użytkownika zarządzającego kontem firmowym, a następnie wysłać 3

4 zapotrzebowanie do akceptacji. Przed wysłaniem zapotrzebowania do weryfikacji e-usługa będzie automatycznie analizowała strukturę koszyka (zapotrzebowania) użytkownika oraz będzie podpowiadać zamienniki dla nabywanych produktów - jednostkowo tańsze produkty spełniające te same funkcje użytkowe. Użytkownik będzie miał możliwość wyboru zamiennika lub pierwotnie wskazanego produktu/usługi. Osoby odpowiedzialne za akceptację będą otrzymywały automatyczne powiadomienia mailowe lub systemowe o konieczności weryfikacji zgłoszonego zapotrzebowania. System automatycznie będzie przechodził przez kolejne etapy weryfikacji o określonym typie i rodzaju zgodnie z procesem zamodelowanym przez użytkownika zarządzającego kontem firmowym. Po uzyskaniu niezbędnych akceptacji zapotrzebowanie będzie automatycznie przetwarzane w zamówienie i wysyłane do dostawcy w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany adres lub w postaci pliku o określonej strukturze do wskazanego (przez osobę zarządzającą zamówieniami w firmie) miejsca na serwerze dostawcy. -- Proces monitoringu procesu zamówień oraz efektywności dokonywanych zakupów -- E-usługa umożliwi użytkownikowi zarządzającemu kontem monitoring procesu obsługi zamówień. Pozwoli zdefiniować czas potrzebny do realizacji poszczególnych etapów obsługi zakupu operacyjnego. Będzie automatycznie monitorowała proces, powiadamiała o powstałych opóźnieniach oraz uruchamiała reguły zastępstw zdefiniowane na etapie modelowania procesu obsługi zamówień. Ponadto e-usługa będzie automatycznie identyfikowała niegospodarność - rejestrowała sytuacje, w których użytkownik nie skorzystał z zamiennika, co powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów przez organizację. Kolejno będzie automatycznie analizowała trendy zakupów całej organizacji. Analiza będzie dotyczyć porównań wartości zamawianych produktów pomiędzy osobami, jednostkami organizacyjnymi, w danym czasie, w przeliczeniu na pracownika. Na tej podstawie będzie automatycznie wskazywała na potencjalne nadużycia związane z dokonywaniem zakupów w prywatnych celach. -- Proces raportowania -- E-usługa będzie automatycznie dostarczała użytkownikowi zarządzającemu kontem firmowym zestaw raportów dotyczących przebiegu procesu obsługi zakupów operacyjnych. W szczególności będzie prezentowała raporty dotyczące opóźnień powstających w procesie oraz wartości dokonywanych zakupów w podziale na dostawców, katalogi oraz użytkowników/jednostki organizacyjne dokonujące zakupów. E-usługa, jak wykazano w powyższym opisie, będzie świadczona w sposób całkowicie automatyczny z perspektywy wnioskodawcy. Pracownicy wnioskodawcy będą jedynie zaangażowani w rozwój e-usługi oraz jej promocję na rynku. Tymczasem wszelkie dane i konfiguracje sposobu działania e-usługi będą dokonywane przez użytkowników (głównie użytkowników zarządzających kontami firmowymi). W ten sposób zostanie zapewniona elastyczność kształtowania sposobu obsługi procesów firm, które zdecydują się na skorzystanie z e-usługi. E-usługa będzie świadczona w języku polskim i angielskim, przy użyciu technologii informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego i przeglądarki (systemów informatycznych) w Internecie (czyli publicznej sieci telekomunikacyjnej). E-usługa będzie świadczona po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się użytkownika, czyli na indywidualne żądanie. Poszczególni użytkownicy e-usługi będą mogli z niej korzystać z dowolnego miejsca na Ziemi, bez potrzeby przebywania w tej samej lokalizacji. 4

5 Poza e-usługą, na serwisie internetowym reklamodawca będzie mógł zakupić kampanię reklamową. Zakup kampanii reklamowych będzie odbywał się poprzez rejestracje w serwisie, akceptację regulaminu oraz dokonanie opłaty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności elektronicznych, z którym zostanie zintegrowany serwis. Następnie reklamodawca będzie mógł dodać reklamę banerową, która będzie wyświetlana się w serwisie w wybranych miejscach. Serwis, na którym będzie świadczona e-usługa będzie automatycznie generował raporty dla administratora. Raporty te będą dotyczyły liczby sprzedanych abonamentów i kampanii reklamowych w serwisie w podziale na poszczególne rynki (polski, angielski) oraz miesiące. Dane te umożliwią weryfikację realizacji celów projektu na poziomie rezultatu. Cecha 1: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie modelowania różnych procesów obsługi zamówień przez różnych użytkowników jednocześnie. E-usługa będzie umożliwiała różnym użytkownikom zdefiniowanie różnego sposobu działania aplikacji w kontekście różnych katalogów i dostawców. W efekcie e-usługa umożliwi wielowariantowe modelowanie procesów biznesowych z poziomu interfejsu użytkownika, co będzie stanowiło nie tylko innowację, ale i przełom na rynku e-usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii. E-usługa umożliwi modelowanie liczby etapów, typów (równoległa, kolejkowa) i rodzajów (merytoryczna, budżetowa) weryfikacji zapotrzebowania oraz przypisywanie pracowników odpowiedzialnych za składanie zamówień do poszczególnych etapów procesu. Dla każdego z katalogów, dostawców i organizacji proces obsługi zamówień będzie mógł wyglądać inaczej. Wdrożenie niniejszej cechy będzie wymagało zastosowania osiągnięć nie tylko z dziedziny obsługi zamówień w najnowszych wersjach systemów ERP (których wdrożenie kosztuje od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro), ale i elastycznego definiowania wielu wariantów procesów obsługi zamówień z poziomu interfejsu użytkownika, co jest niespotykane obecnie nawet w systemach klasy ERP. Konsekwentnie niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 1: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną zasadniczą potrzebę uporządkowania i automatyzacji procesu obsługi zamówień operacyjnych zgodnie z preferencjami danej firmy, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby modelowanie procesu obsługi zakupów operacyjnych, głównie procesu obiegu dokumentów zakupowych (zapotrzebowań, ich akceptacji merytorycznej, budżetowej, zamówień). W efekcie proces ten często destabilizuje funkcjonowanie firmy odciągając kluczowe zasoby (typu kierownicy zespołów, dyrektorzy finansowi) od działań produkcyjnych/usługowych lub zarządzania strategicznego i przez to generuje straty. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii. Przełom będzie dotyczył zarówno innowacyjnych technologii wielowariantowego modelowania procesów biznesowych z poziomu interfejsu użytkownika, jak i korzyści wynikających z uporządkowania i automatyzacji procesu obsługi zakupów operacyjnych. Korzyścią płynącą z wdrożenia cechy dla grupy docelowej w Polsce i Anglii będzie zwiększenie efektywności procesu, a co za tym idzie wygenerowanie oszczędności związanych z czasem i kosztami realizacji zakupów operacyjnych. Parametr 1: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) elastycznego budowania ścieżek obsługi zamówień. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - próbę skorzystania z funkcjonalności elastycznego budowania ścieżek obsługi zamówień i weryfikacji istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia zbudowania ścieżki obsługi zamówień, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności elastycznego budowania 5

6 ścieżek obsługi zamówień, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 2: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie metodyki monitoringu efektywności procesu obsługi zamówień. E-usługa umożliwi ustanowienie parametrów, względem których będzie monitorowana efektywność procesu oraz określenie reguł zastępstw w przypadku wystąpienia znaczących opóźnień. Ponadto e-usługa będzie identyfikowała wąskie gardła w procesie i informowała użytkownika zarządzającego o etapach procesu, które najczęściej ulegają opóźnieniom. Przy wdrożeniu niniejszej cechy zostaną wykorzystane osiągnięcia z dziedziny zarządzania efektywnością procesów biznesowych. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służące obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 2: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę terminowej realizacji procesu obsługi zamówień i zapobiegania wystąpieniu opóźnień w procesie, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczne monitorowanie terminowości obsługi zamówień, która jest potrzebna dla płynnego funkcjonowania firmy. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż odciąży osoby zaangażowane w proces obsługi zamówień od monitorowania statusu zgłoszonych zapotrzebowań. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii w postaci oszczędności czasu poświęcanego na monitoring statusu obsługi zgłoszonych zapotrzebowań. Parametr 2: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) automatycznego monitoringu procesu obsługi zamówień. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - zasymulowanie opóźnienia w procesie obsługi zamówień i weryfikacji istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia automatycznego powiadomienia użytkownika zarządzającego o wystąpieniu opóźnienia w realizacji procesu, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności automatycznego monitoringu procesu obsługi zamówień, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 3: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie otwartej technologii integracyjnej umożliwiającej integrację z poziomu interfejsu użytkownika. E-usługa umożliwi osobie zarządzającej kontem firmy konfigurację własnego konta w zakresie ustawień dot. struktury wysyłanych do dostawców plików z zamówieniami oraz miejsca wysyłania plików (adresu na serwerze). Dzięki temu, w przeciwieństwie do dedykowanych rozwiązań integracyjnych, takich jak SAP XI, którego wdrożenie wymaga pracy konsultantów, możliwe będzie dynamiczne budowanie struktury dokumentów integracyjnych bezpośrednio w e-usłudze, bez konieczności programowania. Zbudowanie odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego będzie wymagało jedynie przedstawienia sposobu mapowania danych zamówienia do dokumentu integracyjnego. Stanowić to będzie istotną innowacyjność w dziedzinie e-usług jak i systemów integracyjnych w ogóle. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służących obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 3: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę automatyzacji przekazywania zamówień do dostawców, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie 6

7 małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczne przekazywanie zamówień do dostawców. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż odciąży osoby zaangażowane w proces obsługi zamówień do dostawców od operacyjnej pracy. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii w postaci oszczędności czasu poświęcanego na przekazywanie zamówień do dostawców. Parametr 3: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) integracyjna, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - próbę skorzystania z funkcjonalności integracyjnej, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców i weryfikacji istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia skonfigurowania metody wysyłania zamówień do danego dostawcy, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności integracyjnej, która umożliwi skonfigurowanie z poziomu interfejsu użytkownika metod wysyłania zamówień do poszczególnych dostawców, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 4: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie wariantowej symulacji kosztów względem bazowego wyboru dóbr wchodzących w skład zapotrzebowania użytkownika. E- usługa będzie automatycznie rekomendowała oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika. E-usługa będzie analizowała na co i w jakich ilościach jest składane zapotrzebowanie. Na tej podstawie będzie wyszukiwać i podpowiadać zamienniki dla nabywanych produktów jednostkowo tańsze produkty spełniające te same funkcje użytkowe. W celu dziedziny modelowania ekonometrycznego mającego na celu znalezienie optymalnego rozwiązania, spełniającego założenia bazowe i minimalizującego koszt zakupu. Rozwiązania tego typu są obecnie wykorzystywane w zaawansowanych systemach logistycznych. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służących obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 4: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę poszukiwania oszczędności przy każdym zakupie, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczne analizowanie poszczególnych zapotrzebowań pod kątem możliwości realizacji oszczędności. Proces ten jest również zbyt żmudny i pracochłonny, aby wykonywać go ręcznie każdorazowo przy każdym zakupie. Konsekwentnie wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż pozwoli na wygenerowanie znaczących oszczędności. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści finansowe w postaci oszczędności odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii. Parametr 4: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) automatycznego rekomendowania oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - próbę skorzystania z funkcjonalności automatycznego rekomendowania oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika i weryfikację istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia zarekomendowania zamiennika, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności automatycznego 7

8 rekomendowania oszczędności poprzez analizę struktury koszyka (zapotrzebowania) użytkownika, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. Cecha 5: Zaawansowaną cechą e-usługi będzie nowatorskie zastosowanie metodyk controllingowych do analizy wydatków zakupowych i identyfikacji niegospodarności lub potencjalnych nadużyć. E-usługa będzie automatycznie rejestrowała sytuacje, w których użytkownik nie skorzystał z zamiennika, co powoduje konieczność ponoszenia wyższych kosztów przez firmę i będzie analizowała trendy zakupów całej organizacji. Analiza będzie realizowana poprzez porównanie wartości zamawianych produktów pomiędzy osobami, jednostkami organizacyjnymi, w danym czasie, w przeliczeniu na pracownika. Na tej podstawie e-usługa będzie identyfikować nadużycia związane z dokonywaniem zakupów w prywatnych celach. W celu wdrożenia niniejszej cechy zostanie zbudowany zaawansowany algorytm analizy wydatków pod kątem niegospodarności i nadużyć. Do dziedziny kontrolingu strategicznego oraz zaawansowanej eksploracji danych, w tym modelowania stochastycznego. Niniejsza cecha będzie stanowiła innowację na rynku e-usług dedykowanych zakupom operacyjnym w Polsce i Anglii. Obecnie nie istnieje konkurencyjne lub substytucyjne rozwiązanie na rynku e-usług służących obsłudze procesów zakupowych małych i średnich przedsiębiorstw, które charakteryzowałoby się przedstawioną w tym punkcie cechą. Korzyść 5: Niniejsza e-usługa odpowie na dotychczas niezaspokojoną potrzebę redukcji niegospodarności i potencjalnych nadużyć, zgłaszaną przez grupę docelową w Polsce i Anglii. Obecnie małe i średnie firmy nie mają narzędzia, które umożliwiałoby automatyczną analizę wydatków zakupowych pod kątem wykrywania niegospodarności i potencjalnych nadużyć. Wdrożenie niniejszej cechy będzie stanowiło przełom na rynku e- usług dedykowanych do obsługi zakupów operacyjnych w Polsce i Anglii, gdyż zostaną zastosowane nowatorskie narzędzia controllingowe, które znacząco zmobilizują osoby odpowiedzialne za obsługę procesów zakupowych w firmach korzystających z e- usługi do realizacji zamówień zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wdrożenie niniejszej cechy przyniesie korzyści odbiorcom e-usługi w Polsce i Anglii w postaci redukcji niegospodarności i nadużyć, a w efekcie w postaci oszczędności finansowych. Parametr 5: Wskaźnikiem produktu reprezentującym niniejszą cechę będzie jedna funkcjonalność (kod programistyczny e-usługi odpowiedzialny za realizację tej funkcjonalności) automatycznej identyfikacji niegospodarności oraz nadużyć w zamówieniach. Spełnienie celu produktu zostanie potwierdzone poprzez: - rezygnację ze skorzystania z proponowanego zamiennika przy tworzeniu zapotrzebowania przez użytkownika i weryfikację istnienia w bazie danych e-usługi lub w logu zdarzenia zaraportowania faktu rezygnacji z zamiennika, - weryfikację protokołu z testów oraz protokołu odbioru funkcjonalności automatycznej identyfikacji niegospodarności oraz nadużyć w zamówieniach, podpisanych przez firmę programistyczną, która zbudowała serwis oraz przez wnioskodawcę. E-usługa zarządzania zakupami operacyjnymi będzie świadczona za pomocą serwisu internetowego i dostępna będzie dla użytkowników poprzez przeglądarkę internetową. Dziś przeglądarka stanowi najpowszechniejsze środowisko pracy użytkowników i dzięki temu dostępność e-usługi będzie jak największa. Implikować to będzie jednocześnie konieczność realizacji aplikacji z zastosowaniem technologii dedykowanych tworzeniu aplikacji webowych. Zarządzanie zakupami operacyjnymi jest procesem krytycznym biznesowo, a więc rozwiązania stosowane w trakcie implementacji e-usługi będą musiały korzystać z rozwiązań stosowanych w systemach klasy enterprise. Oznacza to, że system powinien realizować zagadnienia deklaratywnej transakcyjności, klastrować i skalować się bez konieczności przebudowy systemu oraz posiadać 8

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B YAZO-CONSULTING Rozalski Adam MODEL FUNK KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B dla: Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o. ul. Fałata 80/9 87-00 Toruń ul. Kolonijna 2 86-03 Osielsko Do projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT Międzynarodowe Targi Poznańskie 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA PRZEMYSŁU I ADMINISTRACJI PARTNERZY www.kadry.tv telewizja interaktywna dla mened erów wykorzystaj multimedia w ogl daj prezentacje produktu

Bardziej szczegółowo