P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe"

Transkrypt

1 I. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania Ofertowe Przedmiot główny: usługi telefonii komórkowej Przedmiot dodatkowy: telefony komórkowe Znak sprawy: DZI /13 Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: - świadczenie usług telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych dla 60 użytkowników komórkowych aparatów telefonicznych z kartami SIM i 10 użytkowników mobilnego Internetu z kartami SIM w sumie 70 użytkowników; - dostawa (jednorazowa) 60 nowych komórkowych aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM; - dostawa (jednorazowa) 10 modemów USB z parametrami określonymi w pkt. IV, umożliwiających połączenie komputera z Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej Wykonawcy wraz z kartami SIM - serwis aparatów telefonicznych oraz modemów II. Wymagania szczegółowe: I. Usługi 1. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszystkich dotychczasowych numerów dotychczas eksploatowanych przez Zamawiającego - 52 w sieci T Mobile (abonament), jednego numeru w sieci Orange (pre-paid) oraz aktywowania 7 nowych numerów. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 60 sztuk nowych telefonicznych aparatów komórkowych (typ A 5 sztuk, typ B 2 sztuki, typ C 53 sztuki) oraz 60 kart SIM w sieci Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 10 sztuk nowych modemów umożliwiających połączenie komputera z Internetem oraz 10 sztuk kart SIM w sieci Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi. 1/22

2 4. Operator zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem numerów od innego operatora. Zamawiający nie jest związany umową terminową na świadczenie usług telekomunikacyjnych na numerach telefonii komórkowej, które są przedmiotem postępowania. 5. Wszelkie czynności związane z przeniesieniem numerów przejmuje wybrany operator. Zamawiający nie dopuszcza numerów tymczasowych. Przeniesienie numerów powinno odbyć się zgodnie z 10 ust. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. 6. Czas trwania umowy 24 miesiące. 7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonii komórkowej w okresie trwania umowy wg poniższych miesięcznych planów taryfowych: Plan taryfowy telefonii komórkowej Taryfa I II III IV Pakiet minut do wszystkich sieci (połączenia krajowe) Transmisja danych (na terenie RP) Sieć firmowa nie mniejszy nie mniejszy niż niż minut minut nie mniej niż nie mniej niż 1 1 GB GB nie mniejszy niż nie mniejszy 250 minut niż 30 minut nie wymaga się Nielimitowane bezpłatne rozmowy w ramach sieci firmowej na terenie kraju Ilość kart SIM Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług umożliwiających połączenie komputera z Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej na terenie RP w okresie trwania umowy wg poniższego miesięcznego planu taryfowego: Pakiet danych Nie mniej niż 1 GB Ilość kart SIM 10 Ilość modemów 10 Rozliczenie pakietów danych Co 1 kb 2/22

3 9. Wykonawca zapewni łączność głosową (połączenia przychodzące i wychodzące), tekstową (sms), multimedialną (mms) oraz dostęp do zasobów internetu (transmisja danych). W taryfach zapewniających dostęp do Internetu (określonych w pkt. 7) dopuszcza się możliwość blokady wszelkich usług niezwiązanych ze świadczeniem dostępu do sieci internetowej. 10. Wykonawca zapewni bezpłatne nielimitowane połączenia w ramach sieci dla 53 przejętych oraz 7 nowych numerów (w sumie w sieci korporacyjnej Zamawiającego znajdzie się 60 użytkowników) na terenie RP. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczania połączeń krajowych wg rzeczywistego czasu ich trwania (rozliczanie sekundowe) bez obciążania Zamawiającego dodatkową opłatą stałą. Dla połączeń realizowanych w roamingu dopuszcza się taryfikację maksymalnie co 1 mintuę. 12. Po przekroczeniu ilości minut wliczonych w abonament Wykonawca rozliczał będzie usługi zgodnie z obowiązującą taryfą dla danego planu taryfowego. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w każdym momencie (np. poprzez system zarządzania kartami SIM) blokadę połączeń wychodzących poza sieć firmową dla każdego numeru z sieci Zamawiającego po przekroczeniu pakietu minut wliczonych w abonament. 13. Ceny jednostkowe za minutę połączenia muszą być stałe po przekroczeniu limitu wyznaczonego abonamentem i niezależne od pory dnia dla połączeń do wszystkich operatorów. Stawka za minutę połączenia nie może ulec podwyższeniu w czasie trwania umowy. 14. Ceny jednostkowe za minutę połączenia międzynarodowego inicjowanego na terenie Rzeczypospolitej i spoza terytorium kraju oraz roamingu muszą być stałe niezależnie od pory dnia i tygodnia. Stawka za minutę połączenia nie może ulec podwyższeniu w czasie trwania umowy. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości nieodpłatnego sprawdzenia przez poszczególnych użytkowników stanu wykorzystania pakietu przysługujących mu minut wliczonych w abonament w każdym czasie trwania umowy. 16. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie następujących usług dodatkowych włączanych na wniosek Zamawiającego: 3/22

4 - sprawdzenie ilości wykorzystanego limitu przydzielonego użytkownikowi przez np. SMS lub połączenie z dedykowanym do tej usługi numerem (należy podać, w jaki sposób); - transmisję danych; - połączenie z pocztą głosową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; - aktywacja roamingu do rozmów międzynarodowych (w dniu aktywacji kart SIM); - połączenia oczekujące; - aktywowanie i dezaktywowanie wybranych usług dodatkowych na pojedynczym numerze lub grupie numerów, należących do firmy (m.in. rozmowy międzynarodowe, roaming, identyfikację numeru przychodzącego, zastrzeżenie identyfikacji numeru); - sprawdzanie stanu aktywnych usług na poszczególnych kartach SIM; - dodawanie i usuwanie dodatkowych pakietów taryfowych, m.in. pakietów SMS, pakietów DATA, pakietów WAP; - czasowa dezaktywacja numeru w razie utraty karty oraz ponowna reaktywacja; - zgłaszanie uszkodzonych kart SIM do wymiany; - możliwość wyłączenia kodu PIN w kartach SIM; - prezentacja numeru rozmówcy (CLIP); - ukrywanie prezentacji własnego numeru (CLIR); 17. Wykonawca będzie świadczyć poniższe usługi nieodpłatnie w całym okresie trwania umowy: - powiadomienie SMS o próbie połączenia; - prezentacja numeru rozmówcy (CLIP); - ukrywanie prezentacji własnego numeru (CLIR); - odbieranie rozmów na terenie całego kraju; - rozpoczęcie (zainicjowanie) połączenia; - funkcja oczekiwania na połączenie; - blokowanie połączenia; - połączenia do własnej poczty głosowej i możliwość odsłuchiwania na terenie kraju; - połączenia z numerami alarmowymi; 4/22

5 - dostęp do systemu zarządzania kartami SIM; - powiadomienie SMS o przekroczeniu limitu połączeń; - dostęp do publicznych hot spotów Wykonawcy w ramach usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu; - korzystanie z usług tzw. "pogotowia serwisowego" w przypadku uszkodzenia telefonu, - wymienialność minut wchodzących w abonament na SMS w stosunku min. 1:2, - wymienialność minut wchodzących w abonament na wiadomości multimedialne (MMS) w stosunku min. 1:1 18. Zamawiający wymaga blokady treści reklamowych (SMS i MMS) na numery znajdujące się w puli Zamawiającego. Wykonawca zablokuje wyżej wymienione treści na żądanie Zamawiającego z numerów przez niego wskazanych bez dodatkowych opłat. 19. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnie zmian taryf w ramach posiadanych kart SIM na wniosek Zamawiającego na wyższą lub na niższą w każdym okresie trwania umowy. Ewentualna modyfikacja taryf nie przekroczy 10% puli będącej przedmiotem postępowania. 20. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przesyłania Zamawiającemu wraz z fakturą VAT szczegółowego wykazu dla każdego numeru telefonu (tzw. bilingu w formie papierowej i elektronicznej w formacie xls lub csv) rozmów oraz wszystkich świadczonych usług na rzecz Zamawiającego oddzielnie za każdy cykl rozliczeniowy. Wykonawca zapewni możliwość wystawiania faktur zbiorczych dla maksymalnie 3 grup telefonów z sieci korporacyjnej Zamawiającego. Grupę 1 stanowią numery należące do Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (8 szt.), natomiast grupę 2 pozostałe numery będące własnością Zamawiającego. Grupa 3 jest grupą rezerwową, która zostanie określona w razie potrzeby przez Zamawiającego w przyszłości. 21. Wykonawca na 3 miesiące przed zakończeniem obowiązywania umowy przedstawi Zamawiającemu dokładne dane związane z ruchem wychodzącym z numerów komórkowych Zamawiającego, począwszy od daty dokonania pierwszej aktywacji do ostatniego okresu rozliczeniowego, dotyczące przede wszystkim liczby minut wychodzących w podziale na poszczególne grupy (połączenia wewnątrz grupy, 5/22

6 połączenia w ramach sieci operatora itp.) i w podziale na poszczególne m-ce (okresy rozliczeniowe). 22. Wykonawca zapewni funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta przez 24h przez 7 dni w tygodniu. 23. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne wsparcie techniczne, obsługę serwisową świadczonych usług i opiekę merytoryczną (tzw. indywidualnego doradcę klienta) na czas obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego. 24. Wykonawca zapewni bezpłatną czasową blokadę karty SIM na żądanie Zamawiającego (przykładowo w razie utraty telefonu), a że bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu utraty karty dotychczas użytkowanej - bez zmiany numeru telefonu (w okresie obowiązywania umowy). 25. Opłaty za usługi nie objęte niniejszym zamówieniem, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania, rozliczane i opłacane będą zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. 26. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny dostęp do tzw. systemu zarządzania siecią firmową i usługami telekomunikacyjnymi będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji. Wykonawca zapewni na swój koszt odpowiedni poziom zabezpieczeń danych Zamawiającego. 27. Wykonawca dostosuje format kart SIM do zamówionych aparatów telefonicznych i w razie wymiany telefonów zastąpi aktualnie używane karty odpowiednimi bez dodatkowych opłat. III. Wymagania dotyczące telefonicznych aparatów komórkowych: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych pozbawionych blokady SIMLOCK telefonicznych aparatów komórkowych. 2. Minimalne wymagania techniczne aparatów zawiera pkt IV Wymagań ofertowych. 3. Z chwilą przekazania aparatów telefonicznych Zamawiającemu stają się one jego własnością. 4. Wykonawca zapewni gwarancję producenta sprzętu na zakupione telefony. 6/22

7 5. Wykonawca zapewni usługę serwisu telefonów do serwisu i z serwisu - sprzęt będzie odbierany i dostarczany do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia przez opiekuna operatora, który będzie miał pełnomocnictwo do reprezentowania firmy zgodnie z zawartą umową (bez firm zewnętrznych operatora). 6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu równoważny sprzęt zastępczy na czas naprawy bez pobierania dodatkowych opłat. 7. Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy dostarczenie Zamawiającemu żądanej liczby baterii i ładowarek w przypadku ich niesprawności. 8. Wykonawca zapewni nieodpłatną utylizację wszelkich telefonów i baterii w ilości zgodnej z dostarczoną na podstawie niniejszego zamówienia. IV. Minimalne wymagania techniczne telefonów komórkowych: TYP A: Ilość sztuk 5 Minimalne parametry techniczne: System: Minimalna pojemność pamięci wewnętrznej: Android min. 4.2.x 16 GB Pamięć zewnętrzna: Procesor: Minimalny czas czuwania: Czas rozmów: Typ wyświetlacza: Rozdzielczość wyświetlacza: Minimalna wielkość wyświetlacza: Ilość kolorów: Ekran dotykowy (wymagania minimalne): rozszerzalna za pomocą kart minisd do min. 32GB (preferowane 64GB) min. 4 rdzeniowy, min. 1,5 GHz 300 h 8 h superamoled, IPS 1080x1920 5' 16 mln pojemnościowy, min. 5-punktowy multitouch 7/22

8 Kamera do wideokonferencji Rozdzielczość aparatu: Java Połączenia Wideo: Odtwarzacz Wideo GPS Sieci: Połączenia Wideo: Wysyłanie wiadomości SMS Video MMS MMS Wysyłanie grupowe SMS Potwierdzenie dostarczenia SMS Transmisja faksów: Sposób połączenia z PC, min. 2 Mpix min. 10 Mpix + AGPS, (wskazany dodatkowo GLONASS) GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/1900/2100 konieczny klient POP3 i/lub SMTP opcjonalnie USB, Bluetooth Bluetooth Tak, min. 4.0 HSDPA HSUPA EDGE GPRS WiFi xhtml WAP Wbudowany modem min. 42 Mb/s min. 5,76 Mb/s a/b/g/n/ac 8/22

9 Wyciszenie dzwonka Polifoniczne dzwonki Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej Dzwonek narastający Profile użytkownika Alarm wibracyjny Książka telefoniczna Rozbudowana książka adresowa Podział książki na grupy Przepisywanie numerów Telefon - SIM Kalkulator Kalendarz Zegar Data Przypomnienie o spotkaniu Organizer Synchronizacja z Microsoft Outlook Budzik Skorowidz stały (FDN) Blokada klawiatury Blokada Telefonu Połączenia konferencyjne Filtr połączeń przychodzących możliwość synchronizowania z serwerem wskazana 9/22

10 Rejestr połączeń nieodebranych Połączenia oczekujące Przełączanie pomiędzy rozmowami Przekazywanie rozmów Wysyłanie tonów DTMF Identyfikacja rozmówcy Funkcja głośnego mówienia Wyciszanie mikrofonu Nagrywanie rozmowy Ponowne wybieranie numeru Skrócone wybieranie Głosowe wybieranie numerów Inne Kolor NFC, MHL, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, akcelerometr, oprogramowanie umożliwiające edycję dokumentów w formacie docx, xlsx, ppsx czarny Powyższe wymagania spełnia: Samsung Galaxy S4 TYP B: Ilość sztuk 2 Minimalne parametry techniczne: System: ios 6 10/22

11 Pamięć wewnętrzna: 32GB lub 64GB Procesor: A6 Minimalny czas czuwania: 200 h Czas rozmów: 6h (w sieci 3G) Typ wyświetlacza: Retina Rozdzielczość wyświetlacza: 1136x640 Minimalna wielkość wyświetlacza: 4' Ilość kolorów: 16 mln Ekran dotykowy: pojemnościowy, 5-punktowy multitouch Kamera do wideokonferencji 11/22

12 Rozdzielczość aparatu: 8 Mpix Połączenia Wideo: Odtwarzacz Wideo Lokalizacja: A-GPS i GLONASS Sieci: CDMA EV-DO wer. A i wer. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (pasma 1, 3, 5, 13, 25) Połączenia Wideo: Wysyłanie wiadomości SMS konieczny klient POP3 i/lub SMTP Video MMS MMS 12/22

13 Wysyłanie grupowe SMS Potwierdzenie dostarczenia SMS Transmisja faksów: wskazana Sposób połączenia z PC USB, Bluetooth, dopuszczalny WLAN Bluetooth 4.0 HSDPA min. 14,4 Mb/s HSUPA min. 5,76 Mb/s EDGE GPRS WLAN b/g/n (n w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz) 13/22

14 xhtml Wbudowany modem Wyciszenie dzwonka Polifoniczne dzwonki Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej Dzwonek narastający Profile użytkownika Alarm wibracyjny Książka telefoniczna możliwość synchronizowania z serwerem Rozbudowana książka adresowa 14/22

15 Podział książki na grupy Kalkulator Kalendarz Zegar Data Przypomnienie o spotkaniu Organizer Synchronizacja z Microsoft Outlook wskazana Budzik Skorowidz stały (FDN) 15/22

16 Blokada klawiatury Blokada Telefonu Połączenia konferencyjne Filtr połączeń przychodzących Rejestr połączeń nieodebranych Połączenia oczekujące Przełączanie pomiędzy rozmowami Przekazywanie rozmów Wysyłanie tonów DTMF Identyfikacja rozmówcy 16/22

17 Funkcja głośnego mówienia Wyciszanie mikrofonu Nagrywanie rozmowy Ponowne wybieranie numeru Skrócone wybieranie Głosowe wybieranie numerów Inne żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, akcelerometr, oprogramowanie umożliwiające edycję dokumentów w formacie docx, xlsx, ppsx Powyższe wymagania spełnia: IPhone 5 TYP C: Ilość sztuk 53 Minimalne parametry techniczne: Pamięć zewnętrzna: Minimalny czas czuwania: Czas rozmów: Typ wyświetlacza: rozszerzalna za pomocą kart minisd 400 min 350 min LCD 17/22

18 Minimalna wielkość wyświetlacza: Ilość kolorów: Ekran dotykowy: Rozdzielczość aparatu: Java GPS Sieci: Wysyłanie wiadomości SMS Video MMS MMS Wysyłanie grupowe SMS Potwierdzenie dostarczenia SMS Transmisja faksów: Sposób połączenia z PC Bluetooth UMTS EDGE GPRS WAP Wbudowany modem Wyciszenie dzwonka Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej 2'-2,5' 256 tys. nie 4 Mpix GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), dopuszczalny UMTS (900, 2100 MHz) /wbudowany klient wskazana USB, Bluetooth dopuszczalny 18/22

19 Dzwonek narastający Profile użytkownika Alarm wibracyjny Rozbudowana książka adresowa Podział książki na grupy Przepisywanie numerów Telefon - SIM Kalkulator Kalendarz Zegar Data Przypomnienie o spotkaniu Organizer Budzik Skorowidz stały (FDN) Blokada klawiatury Blokada Telefonu Połączenia konferencyjne Filtr połączeń przychodzących Rejestr połączeń nieodebranych Połączenia oczekujące Przełączanie pomiędzy rozmowami Przekazywanie rozmów Wysyłanie tonów DTMF 19/22

20 Identyfikacja rozmówcy Funkcja głośnego mówienia Wyciszanie mikrofonu Nagrywanie rozmowy Ponowne wybieranie numeru Skrócone wybieranie Głosowe wybieranie numerów Powyższe wymagania spełnia: Samsung B2710 Modemy: Ilość sztuk 10 Zakres GSM: Zakres UMTS: 850/900/1 800/1 900 MHz 2100 MHz Złącze: USB minimum 2.0 Kompatybilność z systemami: Transmisja danych: Inne: MS Windows XP, MS Windows Vista 32bit, MS Windows Vista 64bit, Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit GPRS, EDGE, UMTS, pobieranie danych HSDPA Możliwość wysyłania/odbierania SMS, Modem musi instalować się automatycznie po podłączeniu go do komputera Instrukcje dołączone do zestawu 20/22

21 V. Specyfikacja dokumentów: 1) Oferta winna być złożona nie później niż do dnia r. do godz. 10:00 w jednej zaklejonej kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, zamkniętym w sposób trwały. Na kopercie powinien znajdować się adres oferenta, a koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący: Nazwa i adres firmy do korespondencji Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego Kraków Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Instytutu Fizyki Jądrowej PAN Znak sprawy: DZI /13 Nie otwierać przed roku godz. 10:30 2) Oferta ze szczegółową specyfikacją techniczno-cenową musi być sporządzona w języku polskim oraz musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta. 3) Do oferty należy dołączyć: wypełniony formularz oferty, formularze cenowy wraz ze specyfikacją techniczną, zaakceptowany wzór umowy. 4) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby: - oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo dokumentu CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 6) Każda strona oferty winna być ponumerowana i zaparafowana. 7) Zawiadomienie o wybraniu Wykonawcy zostanie udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. 8) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty. 21/22

22 9) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 10) Termin ważności oferty - minimalny okres jej ważności rozpoczyna się w dniu złożenia ofert, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zamknięcia postępowania przetargowego, a w przypadku oferenta, który wygrał przetarg w dniu podpisania umowy. 11) Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pismem informującym o wyniku przetargu nie później niż 45 dni od daty komisyjnego otwarcia kopert. 12) Termin płatności faktur przelewem do 30 dni liczonego od daty dostarczenia faktur Zamawiającemu. 22/22

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju - telefonia stacjonarna Gmina Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój dn. 21.08.2012 r. ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 NIP: 883-16-78-080 REGON: 000527061 INF.271.3.2012.RS Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa tabletów i smartfonów Zamówienie poniżej 193.000 EURO Zamawiający: Tecna Sp. z o.o. Ul. Kasprowicza 103A/9 01-823 Warszawa tel. +48 22 487 90 70 www.tecna.pl

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Ofertowe na dostawę oraz montaż wirówek z chłodzeniem.

Wymagania Ofertowe na dostawę oraz montaż wirówek z chłodzeniem. Wymagania Ofertowe na dostawę oraz montaż wirówek z chłodzeniem. Znak sprawy: DZI-271-15/14 Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - dostawa oraz montaż nowych wirówek:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania

Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania OF/PDF14/0114, Strona 1 z 6 Regulamin Orange Free w Programie Propozycja Orange - oferta zamawiana drogą internetową obowiązuje od 1 stycznia 2014 do odwołania 1. Oferta Orange Free w Programie Propozycja

Bardziej szczegółowo

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop

Pakiet Minuty do wszystkich ( Minuty do wszystkich ) Pakiet 1 GB Non Stop Progres 29 Progres ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 10 zł Pakietu 1GB Non Stop REGULAMIN PROMOCJI EKONOMICZNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (01) (SEKOT18A01; SEKOT18B01) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bardzo ekonomiczna oferta dla Firm bez telefonu ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Piszu Pl. Daszyńskiego 7 12-200 Pisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 DOSTAWA CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo