P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe"

Transkrypt

1 I. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania Ofertowe Przedmiot główny: usługi telefonii komórkowej Przedmiot dodatkowy: telefony komórkowe Znak sprawy: DZI /13 Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest: - świadczenie usług telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji danych dla 60 użytkowników komórkowych aparatów telefonicznych z kartami SIM i 10 użytkowników mobilnego Internetu z kartami SIM w sumie 70 użytkowników; - dostawa (jednorazowa) 60 nowych komórkowych aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM; - dostawa (jednorazowa) 10 modemów USB z parametrami określonymi w pkt. IV, umożliwiających połączenie komputera z Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej Wykonawcy wraz z kartami SIM - serwis aparatów telefonicznych oraz modemów II. Wymagania szczegółowe: I. Usługi 1. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia wszystkich dotychczasowych numerów dotychczas eksploatowanych przez Zamawiającego - 52 w sieci T Mobile (abonament), jednego numeru w sieci Orange (pre-paid) oraz aktywowania 7 nowych numerów. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 60 sztuk nowych telefonicznych aparatów komórkowych (typ A 5 sztuk, typ B 2 sztuki, typ C 53 sztuki) oraz 60 kart SIM w sieci Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 10 sztuk nowych modemów umożliwiających połączenie komputera z Internetem oraz 10 sztuk kart SIM w sieci Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usługi. 1/22

2 4. Operator zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem numerów od innego operatora. Zamawiający nie jest związany umową terminową na świadczenie usług telekomunikacyjnych na numerach telefonii komórkowej, które są przedmiotem postępowania. 5. Wszelkie czynności związane z przeniesieniem numerów przejmuje wybrany operator. Zamawiający nie dopuszcza numerów tymczasowych. Przeniesienie numerów powinno odbyć się zgodnie z 10 ust. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn r. 6. Czas trwania umowy 24 miesiące. 7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonii komórkowej w okresie trwania umowy wg poniższych miesięcznych planów taryfowych: Plan taryfowy telefonii komórkowej Taryfa I II III IV Pakiet minut do wszystkich sieci (połączenia krajowe) Transmisja danych (na terenie RP) Sieć firmowa nie mniejszy nie mniejszy niż niż minut minut nie mniej niż nie mniej niż 1 1 GB GB nie mniejszy niż nie mniejszy 250 minut niż 30 minut nie wymaga się Nielimitowane bezpłatne rozmowy w ramach sieci firmowej na terenie kraju Ilość kart SIM Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług umożliwiających połączenie komputera z Internetem za pośrednictwem sieci komórkowej na terenie RP w okresie trwania umowy wg poniższego miesięcznego planu taryfowego: Pakiet danych Nie mniej niż 1 GB Ilość kart SIM 10 Ilość modemów 10 Rozliczenie pakietów danych Co 1 kb 2/22

3 9. Wykonawca zapewni łączność głosową (połączenia przychodzące i wychodzące), tekstową (sms), multimedialną (mms) oraz dostęp do zasobów internetu (transmisja danych). W taryfach zapewniających dostęp do Internetu (określonych w pkt. 7) dopuszcza się możliwość blokady wszelkich usług niezwiązanych ze świadczeniem dostępu do sieci internetowej. 10. Wykonawca zapewni bezpłatne nielimitowane połączenia w ramach sieci dla 53 przejętych oraz 7 nowych numerów (w sumie w sieci korporacyjnej Zamawiającego znajdzie się 60 użytkowników) na terenie RP. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do rozliczania połączeń krajowych wg rzeczywistego czasu ich trwania (rozliczanie sekundowe) bez obciążania Zamawiającego dodatkową opłatą stałą. Dla połączeń realizowanych w roamingu dopuszcza się taryfikację maksymalnie co 1 mintuę. 12. Po przekroczeniu ilości minut wliczonych w abonament Wykonawca rozliczał będzie usługi zgodnie z obowiązującą taryfą dla danego planu taryfowego. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w każdym momencie (np. poprzez system zarządzania kartami SIM) blokadę połączeń wychodzących poza sieć firmową dla każdego numeru z sieci Zamawiającego po przekroczeniu pakietu minut wliczonych w abonament. 13. Ceny jednostkowe za minutę połączenia muszą być stałe po przekroczeniu limitu wyznaczonego abonamentem i niezależne od pory dnia dla połączeń do wszystkich operatorów. Stawka za minutę połączenia nie może ulec podwyższeniu w czasie trwania umowy. 14. Ceny jednostkowe za minutę połączenia międzynarodowego inicjowanego na terenie Rzeczypospolitej i spoza terytorium kraju oraz roamingu muszą być stałe niezależnie od pory dnia i tygodnia. Stawka za minutę połączenia nie może ulec podwyższeniu w czasie trwania umowy. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości nieodpłatnego sprawdzenia przez poszczególnych użytkowników stanu wykorzystania pakietu przysługujących mu minut wliczonych w abonament w każdym czasie trwania umowy. 16. Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie następujących usług dodatkowych włączanych na wniosek Zamawiającego: 3/22

4 - sprawdzenie ilości wykorzystanego limitu przydzielonego użytkownikowi przez np. SMS lub połączenie z dedykowanym do tej usługi numerem (należy podać, w jaki sposób); - transmisję danych; - połączenie z pocztą głosową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; - aktywacja roamingu do rozmów międzynarodowych (w dniu aktywacji kart SIM); - połączenia oczekujące; - aktywowanie i dezaktywowanie wybranych usług dodatkowych na pojedynczym numerze lub grupie numerów, należących do firmy (m.in. rozmowy międzynarodowe, roaming, identyfikację numeru przychodzącego, zastrzeżenie identyfikacji numeru); - sprawdzanie stanu aktywnych usług na poszczególnych kartach SIM; - dodawanie i usuwanie dodatkowych pakietów taryfowych, m.in. pakietów SMS, pakietów DATA, pakietów WAP; - czasowa dezaktywacja numeru w razie utraty karty oraz ponowna reaktywacja; - zgłaszanie uszkodzonych kart SIM do wymiany; - możliwość wyłączenia kodu PIN w kartach SIM; - prezentacja numeru rozmówcy (CLIP); - ukrywanie prezentacji własnego numeru (CLIR); 17. Wykonawca będzie świadczyć poniższe usługi nieodpłatnie w całym okresie trwania umowy: - powiadomienie SMS o próbie połączenia; - prezentacja numeru rozmówcy (CLIP); - ukrywanie prezentacji własnego numeru (CLIR); - odbieranie rozmów na terenie całego kraju; - rozpoczęcie (zainicjowanie) połączenia; - funkcja oczekiwania na połączenie; - blokowanie połączenia; - połączenia do własnej poczty głosowej i możliwość odsłuchiwania na terenie kraju; - połączenia z numerami alarmowymi; 4/22

5 - dostęp do systemu zarządzania kartami SIM; - powiadomienie SMS o przekroczeniu limitu połączeń; - dostęp do publicznych hot spotów Wykonawcy w ramach usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu; - korzystanie z usług tzw. "pogotowia serwisowego" w przypadku uszkodzenia telefonu, - wymienialność minut wchodzących w abonament na SMS w stosunku min. 1:2, - wymienialność minut wchodzących w abonament na wiadomości multimedialne (MMS) w stosunku min. 1:1 18. Zamawiający wymaga blokady treści reklamowych (SMS i MMS) na numery znajdujące się w puli Zamawiającego. Wykonawca zablokuje wyżej wymienione treści na żądanie Zamawiającego z numerów przez niego wskazanych bez dodatkowych opłat. 19. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania nieodpłatnie zmian taryf w ramach posiadanych kart SIM na wniosek Zamawiającego na wyższą lub na niższą w każdym okresie trwania umowy. Ewentualna modyfikacja taryf nie przekroczy 10% puli będącej przedmiotem postępowania. 20. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przesyłania Zamawiającemu wraz z fakturą VAT szczegółowego wykazu dla każdego numeru telefonu (tzw. bilingu w formie papierowej i elektronicznej w formacie xls lub csv) rozmów oraz wszystkich świadczonych usług na rzecz Zamawiającego oddzielnie za każdy cykl rozliczeniowy. Wykonawca zapewni możliwość wystawiania faktur zbiorczych dla maksymalnie 3 grup telefonów z sieci korporacyjnej Zamawiającego. Grupę 1 stanowią numery należące do Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej (8 szt.), natomiast grupę 2 pozostałe numery będące własnością Zamawiającego. Grupa 3 jest grupą rezerwową, która zostanie określona w razie potrzeby przez Zamawiającego w przyszłości. 21. Wykonawca na 3 miesiące przed zakończeniem obowiązywania umowy przedstawi Zamawiającemu dokładne dane związane z ruchem wychodzącym z numerów komórkowych Zamawiającego, począwszy od daty dokonania pierwszej aktywacji do ostatniego okresu rozliczeniowego, dotyczące przede wszystkim liczby minut wychodzących w podziale na poszczególne grupy (połączenia wewnątrz grupy, 5/22

6 połączenia w ramach sieci operatora itp.) i w podziale na poszczególne m-ce (okresy rozliczeniowe). 22. Wykonawca zapewni funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta przez 24h przez 7 dni w tygodniu. 23. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatne wsparcie techniczne, obsługę serwisową świadczonych usług i opiekę merytoryczną (tzw. indywidualnego doradcę klienta) na czas obowiązywania umowy w siedzibie Zamawiającego. 24. Wykonawca zapewni bezpłatną czasową blokadę karty SIM na żądanie Zamawiającego (przykładowo w razie utraty telefonu), a że bezpłatne wydanie i aktywację duplikatów kart SIM w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu utraty karty dotychczas użytkowanej - bez zmiany numeru telefonu (w okresie obowiązywania umowy). 25. Opłaty za usługi nie objęte niniejszym zamówieniem, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania, rozliczane i opłacane będą zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. 26. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny dostęp do tzw. systemu zarządzania siecią firmową i usługami telekomunikacyjnymi będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji. Wykonawca zapewni na swój koszt odpowiedni poziom zabezpieczeń danych Zamawiającego. 27. Wykonawca dostosuje format kart SIM do zamówionych aparatów telefonicznych i w razie wymiany telefonów zastąpi aktualnie używane karty odpowiednimi bez dodatkowych opłat. III. Wymagania dotyczące telefonicznych aparatów komórkowych: 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowych pozbawionych blokady SIMLOCK telefonicznych aparatów komórkowych. 2. Minimalne wymagania techniczne aparatów zawiera pkt IV Wymagań ofertowych. 3. Z chwilą przekazania aparatów telefonicznych Zamawiającemu stają się one jego własnością. 4. Wykonawca zapewni gwarancję producenta sprzętu na zakupione telefony. 6/22

7 5. Wykonawca zapewni usługę serwisu telefonów do serwisu i z serwisu - sprzęt będzie odbierany i dostarczany do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia przez opiekuna operatora, który będzie miał pełnomocnictwo do reprezentowania firmy zgodnie z zawartą umową (bez firm zewnętrznych operatora). 6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu równoważny sprzęt zastępczy na czas naprawy bez pobierania dodatkowych opłat. 7. Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy dostarczenie Zamawiającemu żądanej liczby baterii i ładowarek w przypadku ich niesprawności. 8. Wykonawca zapewni nieodpłatną utylizację wszelkich telefonów i baterii w ilości zgodnej z dostarczoną na podstawie niniejszego zamówienia. IV. Minimalne wymagania techniczne telefonów komórkowych: TYP A: Ilość sztuk 5 Minimalne parametry techniczne: System: Minimalna pojemność pamięci wewnętrznej: Android min. 4.2.x 16 GB Pamięć zewnętrzna: Procesor: Minimalny czas czuwania: Czas rozmów: Typ wyświetlacza: Rozdzielczość wyświetlacza: Minimalna wielkość wyświetlacza: Ilość kolorów: Ekran dotykowy (wymagania minimalne): rozszerzalna za pomocą kart minisd do min. 32GB (preferowane 64GB) min. 4 rdzeniowy, min. 1,5 GHz 300 h 8 h superamoled, IPS 1080x1920 5' 16 mln pojemnościowy, min. 5-punktowy multitouch 7/22

8 Kamera do wideokonferencji Rozdzielczość aparatu: Java Połączenia Wideo: Odtwarzacz Wideo GPS Sieci: Połączenia Wideo: Wysyłanie wiadomości SMS Video MMS MMS Wysyłanie grupowe SMS Potwierdzenie dostarczenia SMS Transmisja faksów: Sposób połączenia z PC, min. 2 Mpix min. 10 Mpix + AGPS, (wskazany dodatkowo GLONASS) GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/900/1900/2100 konieczny klient POP3 i/lub SMTP opcjonalnie USB, Bluetooth Bluetooth Tak, min. 4.0 HSDPA HSUPA EDGE GPRS WiFi xhtml WAP Wbudowany modem min. 42 Mb/s min. 5,76 Mb/s a/b/g/n/ac 8/22

9 Wyciszenie dzwonka Polifoniczne dzwonki Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej Dzwonek narastający Profile użytkownika Alarm wibracyjny Książka telefoniczna Rozbudowana książka adresowa Podział książki na grupy Przepisywanie numerów Telefon - SIM Kalkulator Kalendarz Zegar Data Przypomnienie o spotkaniu Organizer Synchronizacja z Microsoft Outlook Budzik Skorowidz stały (FDN) Blokada klawiatury Blokada Telefonu Połączenia konferencyjne Filtr połączeń przychodzących możliwość synchronizowania z serwerem wskazana 9/22

10 Rejestr połączeń nieodebranych Połączenia oczekujące Przełączanie pomiędzy rozmowami Przekazywanie rozmów Wysyłanie tonów DTMF Identyfikacja rozmówcy Funkcja głośnego mówienia Wyciszanie mikrofonu Nagrywanie rozmowy Ponowne wybieranie numeru Skrócone wybieranie Głosowe wybieranie numerów Inne Kolor NFC, MHL, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, akcelerometr, oprogramowanie umożliwiające edycję dokumentów w formacie docx, xlsx, ppsx czarny Powyższe wymagania spełnia: Samsung Galaxy S4 TYP B: Ilość sztuk 2 Minimalne parametry techniczne: System: ios 6 10/22

11 Pamięć wewnętrzna: 32GB lub 64GB Procesor: A6 Minimalny czas czuwania: 200 h Czas rozmów: 6h (w sieci 3G) Typ wyświetlacza: Retina Rozdzielczość wyświetlacza: 1136x640 Minimalna wielkość wyświetlacza: 4' Ilość kolorów: 16 mln Ekran dotykowy: pojemnościowy, 5-punktowy multitouch Kamera do wideokonferencji 11/22

12 Rozdzielczość aparatu: 8 Mpix Połączenia Wideo: Odtwarzacz Wideo Lokalizacja: A-GPS i GLONASS Sieci: CDMA EV-DO wer. A i wer. B (800, 1900, 2100 MHz); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz); LTE (pasma 1, 3, 5, 13, 25) Połączenia Wideo: Wysyłanie wiadomości SMS konieczny klient POP3 i/lub SMTP Video MMS MMS 12/22

13 Wysyłanie grupowe SMS Potwierdzenie dostarczenia SMS Transmisja faksów: wskazana Sposób połączenia z PC USB, Bluetooth, dopuszczalny WLAN Bluetooth 4.0 HSDPA min. 14,4 Mb/s HSUPA min. 5,76 Mb/s EDGE GPRS WLAN b/g/n (n w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz) 13/22

14 xhtml Wbudowany modem Wyciszenie dzwonka Polifoniczne dzwonki Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej Dzwonek narastający Profile użytkownika Alarm wibracyjny Książka telefoniczna możliwość synchronizowania z serwerem Rozbudowana książka adresowa 14/22

15 Podział książki na grupy Kalkulator Kalendarz Zegar Data Przypomnienie o spotkaniu Organizer Synchronizacja z Microsoft Outlook wskazana Budzik Skorowidz stały (FDN) 15/22

16 Blokada klawiatury Blokada Telefonu Połączenia konferencyjne Filtr połączeń przychodzących Rejestr połączeń nieodebranych Połączenia oczekujące Przełączanie pomiędzy rozmowami Przekazywanie rozmów Wysyłanie tonów DTMF Identyfikacja rozmówcy 16/22

17 Funkcja głośnego mówienia Wyciszanie mikrofonu Nagrywanie rozmowy Ponowne wybieranie numeru Skrócone wybieranie Głosowe wybieranie numerów Inne żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, akcelerometr, oprogramowanie umożliwiające edycję dokumentów w formacie docx, xlsx, ppsx Powyższe wymagania spełnia: IPhone 5 TYP C: Ilość sztuk 53 Minimalne parametry techniczne: Pamięć zewnętrzna: Minimalny czas czuwania: Czas rozmów: Typ wyświetlacza: rozszerzalna za pomocą kart minisd 400 min 350 min LCD 17/22

18 Minimalna wielkość wyświetlacza: Ilość kolorów: Ekran dotykowy: Rozdzielczość aparatu: Java GPS Sieci: Wysyłanie wiadomości SMS Video MMS MMS Wysyłanie grupowe SMS Potwierdzenie dostarczenia SMS Transmisja faksów: Sposób połączenia z PC Bluetooth UMTS EDGE GPRS WAP Wbudowany modem Wyciszenie dzwonka Przypisywanie dzwonków do osoby dzwoniącej 2'-2,5' 256 tys. nie 4 Mpix GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), dopuszczalny UMTS (900, 2100 MHz) /wbudowany klient wskazana USB, Bluetooth dopuszczalny 18/22

19 Dzwonek narastający Profile użytkownika Alarm wibracyjny Rozbudowana książka adresowa Podział książki na grupy Przepisywanie numerów Telefon - SIM Kalkulator Kalendarz Zegar Data Przypomnienie o spotkaniu Organizer Budzik Skorowidz stały (FDN) Blokada klawiatury Blokada Telefonu Połączenia konferencyjne Filtr połączeń przychodzących Rejestr połączeń nieodebranych Połączenia oczekujące Przełączanie pomiędzy rozmowami Przekazywanie rozmów Wysyłanie tonów DTMF 19/22

20 Identyfikacja rozmówcy Funkcja głośnego mówienia Wyciszanie mikrofonu Nagrywanie rozmowy Ponowne wybieranie numeru Skrócone wybieranie Głosowe wybieranie numerów Powyższe wymagania spełnia: Samsung B2710 Modemy: Ilość sztuk 10 Zakres GSM: Zakres UMTS: 850/900/1 800/1 900 MHz 2100 MHz Złącze: USB minimum 2.0 Kompatybilność z systemami: Transmisja danych: Inne: MS Windows XP, MS Windows Vista 32bit, MS Windows Vista 64bit, Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit GPRS, EDGE, UMTS, pobieranie danych HSDPA Możliwość wysyłania/odbierania SMS, Modem musi instalować się automatycznie po podłączeniu go do komputera Instrukcje dołączone do zestawu 20/22

21 V. Specyfikacja dokumentów: 1) Oferta winna być złożona nie później niż do dnia r. do godz. 10:00 w jednej zaklejonej kopercie lub nieprzeźroczystym opakowaniu, zamkniętym w sposób trwały. Na kopercie powinien znajdować się adres oferenta, a koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący: Nazwa i adres firmy do korespondencji Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego Kraków Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Instytutu Fizyki Jądrowej PAN Znak sprawy: DZI /13 Nie otwierać przed roku godz. 10:30 2) Oferta ze szczegółową specyfikacją techniczno-cenową musi być sporządzona w języku polskim oraz musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta. 3) Do oferty należy dołączyć: wypełniony formularz oferty, formularze cenowy wraz ze specyfikacją techniczną, zaakceptowany wzór umowy. 4) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty w postaci oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby: - oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo dokumentu CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 6) Każda strona oferty winna być ponumerowana i zaparafowana. 7) Zawiadomienie o wybraniu Wykonawcy zostanie udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego. 8) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty. 21/22

22 9) Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 10) Termin ważności oferty - minimalny okres jej ważności rozpoczyna się w dniu złożenia ofert, a kończy się nie wcześniej niż z dniem zamknięcia postępowania przetargowego, a w przypadku oferenta, który wygrał przetarg w dniu podpisania umowy. 11) Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pismem informującym o wyniku przetargu nie później niż 45 dni od daty komisyjnego otwarcia kopert. 12) Termin płatności faktur przelewem do 30 dni liczonego od daty dostarczenia faktur Zamawiającemu. 22/22

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-49/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 14 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów. Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt.

Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów. Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt. Minimalne parametry telefonów/modemów/tabletów Grupa 1. Telefon podstawowy wymagania: (wymagane min. 2 modele, szacunkowa liczba dostaw: 27 szt.) Wymagane minimalne parametry techniczne System operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 3 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 3 DO SIWZ prowadzonego w trybie przetarg ograniczony na Świadcze usług telefonii komórkowej obejmującej 19 użytkowników tj. pracowników Politechniki Rzeszowskiej.

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 4 zaproszenia do składania ofert Nr postępowania Op-225-72/2015 Opis przedmiotu zamówienia Usługi głosowe i przesył danych 1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 r. wraz z dostawą aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ I USŁUG BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH TELEFONIA KOMÓRKOWA 1) Usługi telefonii komórkowej dla 40 numerów telefonicznych. 12

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii a także sprzedaż

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy

WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DZP-271-15/13 - nowy Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ. Umowa zawarta w dniu r. w Krakowie z Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /13 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /13 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-26/13 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2013 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona l z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 434870-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73//IM/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z

Bardziej szczegółowo

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE

OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE Załącznik Nr 2 OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 1) Dane charakteryzujące realizację zadania: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej a) Aktywacje 40 szt. (zgodnie z tabelą nr 1) Suma minut

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY SMM.321.1.2014 Opole, dnia 2014-03-13 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Załącznik Nr 1 do SIWZ I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : I. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. 1. Świadczona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sprzętowa SIEĆ GSM 850, 900, 1800, 1900 WCDMA 850, 900, 1800, 1900, 2100 WYŚWIETLACZ kolorowy, SUPERAMOLED Wyświetlacz

Klawiatura sprzętowa SIEĆ GSM 850, 900, 1800, 1900 WCDMA 850, 900, 1800, 1900, 2100 WYŚWIETLACZ kolorowy, SUPERAMOLED Wyświetlacz Minimalne parametry techniczne dla komórkowych aparatów telefonicznych typu T1. KONSTRUKCJA Typ urządzenia Smartfon Typ budowy jednobryłowy (Bar) Typ SIM microsim Klawiatura sprzętowa Nie SIEĆ GSM 850,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Świadczenie przez Wykonawcę usługi telefonii komórkowej oraz nabycie przez Zamawiającego telefonów komórkowych i modemów internetowych na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZG-0162-225-292-2/15 Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Usługi

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 24 marca 2016 SMA FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 24 marca 2016 SMA FORMULARZ OFERTY SMA.321.1.2016 Opole, dnia 24 marca 2016 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i tabletów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania

Szczegółowe wymagania Szczegółowe wymagania [Załącznik nr 6 do SIWZ] [Załącznik nr 1 do umowy] 1. Zamawiający informuje, że: 1. Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta generuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/20112 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług telefonii

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W SZCZECINIE

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W SZCZECINIE PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W SZCZECINIE Szczecin, 09 grudnia 2015 r. Nr rej. Sz-220-8/2015 Zapytanie ofertowe Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014

Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Minikowo, 04.07.2014r. Zainteresowani Wykonawcy DA-39-7-1683/2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, w tym pakietowej transmisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Łowicz, dn r. Zamawiający Pieczęć. Nazwa i adres wykonawcy (NIP, REGON, KRS/wpis do CEIDG) Znak sprawy: OR BS ZAPYTANIE OFERTOWE

Łowicz, dn r. Zamawiający Pieczęć. Nazwa i adres wykonawcy (NIP, REGON, KRS/wpis do CEIDG) Znak sprawy: OR BS ZAPYTANIE OFERTOWE Łowicz, dn. 05.09.2016r. Zamawiający Pieczęć. Nazwa i adres wykonawcy (NIP, REGON, KRS/wpis do CEIDG) Znak sprawy: OR.271.2.2016.BS ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. co w standardzie?

Regulamin. co w standardzie? Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 11 kwietnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dn. 08.09.2009 r. PZ-341/409/14425/09 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania Ofertowe. I. Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania Ofertowe. I. Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia Wymagania Ofertowe Znak sprawy: DZI-271-114/15 Załącznik nr 1 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz pracowników lub kandydatów na pracowników, osób przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i dostępem do internetu dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Ujednolicony tekst Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględniający zmianę SIWZ nr 2 z dnia 01.08.2011r. Dokonane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Dolnośląskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.2.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Po zmianach SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemu dla Radia Koszalin S.A. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna

Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna Załącznik 1a do SIWZ - specyfikacja techniczna 1 Specyfikacja techniczna nr 1 Aparat telefoniczny typ I(50 sztuk) Minimalne parametry Parametry oferowane Standard GSM/WCDMA 850 900 1800 1900/850 900 1800

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNCHNICZNYCH OPROGRAMOWANIA WSPOMAGAJĄCEGO ZARZADZANIEM USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ. Aplikacja w formie oddzielnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą akcesoriów oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na potrzeby Muzeum

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych. Załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianie Załącznik nr 2 do umowy- po zmianie Sprawa nr KA 2-2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA UL. WAWELSKA 52/54, 00-922 WARSZAWA ZAPYTANIE OFERTOWE

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA UL. WAWELSKA 52/54, 00-922 WARSZAWA ZAPYTANIE OFERTOWE GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA UL. WAWELSKA 52/54, 00-922 WARSZAWA Nr sprawy: DIŚ-SPŚdR.261.1.2013.jp Warszawa dnia 10.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II.

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II. Załącznik nr 1 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz transmisji danych. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność

Bardziej szczegółowo

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie

Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie Najszybszy bezprzewodowy Internet teraz tak e w Twoim telefonie blue connect to najszybszy bezprzewodowy Internet w notebooku, komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Dzięki tej usłudze możesz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi:

OGŁOSZENIE. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: OGŁOSZENIE Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

PL-Olsztyn: Usługi telefonii komórkowej 2012/S 211-347706. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Olsztyn: Usługi telefonii komórkowej 2012/S 211-347706. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347706-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Usługi telefonii komórkowej 2012/S 211-347706 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do internetu dla komputerów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/01/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i urządzeń mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo